Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn"

Transkript

1 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder (Sundhedsstyrelsen 2011) Tilsynets observationer / kontrol Krav fra Tilbudsportalen Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 11

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Vurdering i forhold til Tilbudsportalen... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 5 Tema 1: Organisering, antal pladser m.m Tema 2: Målgruppe... 6 Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold... 6 Tema 4: Behandlingsmetoder... 7 Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen... 8 Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster... 9 Tema 7: Opfølgning på behandling Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Anvendt tilsynsmetode Side 3 af 11

4 Generel information Kontaktoplysninger Behandlingscenter Tjele Orelund, Skamstrupvej 13, 4440 Mørkøv Leder Centerleder Jan Meincke / afdelingsleder Charlotte Jansson Organisationsform Målgruppe Privat behandlingstilbud, aktieselskab. underafdeling af Behandlingscenter Tjele, Fastrupvej 3, 8830 Tjele Borgere (mænd / kvinder) med alkoholmisbrug Dato for tilsyn 10. marts 2013 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 11

5 Den samlede vurdering Tilsynet vurderer Orelund som et meget velfungerende tilbud om misbrugsbehandling på døgnbasis. Hele indsatsen vurderes præget af systematik og ansvarlighed. Orelund vurderes som et sted, hvor den faglige indsats, værdigrundlag, fysiske rammer, husregler, ansættelsespolitik samlet set ser ud til at give mening og resultater for de mennesker, der har brug for hjælp. Den gode effekt af dette var igen i år tydelig under tilsynsbesøget. Interviews med patienter og pårørende ved dette og de sidste 2 års tilsyn bekræfter en meget stor tilfredshed med indsatsen. Alle tilbagemeldinger tyder på at behandlingen får positive konsekvenser for hele netværket. Netværket oplever sig meningsfuldt inddraget og flere giver udtryk for, at der nu er en mulighed for at starte forfra. Ved dette års tilsyn har vi desuden fra patient og pårørende fået understøttende udsagn lyden på: Første gang et behandlingstilbud har virket og givet mening Oplevelse af system og faglighed, samt en god lægelig understøttelse Dejligt med en metode der tvinger ud af normalt miljø, indbyder til refleksion og selverkendelse Rigtigt godt at alle selv i et eller andet omfang kender problemerne Vurdering i forhold til Tilbudsportalen Tjele-Orelund indstilles til Socialcentret som generelt egnet til optagelse på Tilbudsportalen Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 3: Det anbefales, at udarbejde en mere deltaljeret beskrivelse af anvendt samtaleteknik og i forlængelse af dette at udarbejde skriftlige anbefalinger til det personale, der står for dette Tema 8: Der anbefales en mere systematisk opsamling på de generelle erfaringer med alkoholbehandlingen, og at centret overvejer måder at dokumentere den generelle effekt af indsatsen mere systematisk Opfølgning på sidste års tilsyn Anbefalinger fra At det vurderes i det enkelte tilfælde om patienten er habil til at underskrive dokumenter eller om underskriften skal gives af en pårørende. Det er det generelle indtryk fra drøftelse med ledelse og medarbejdere, bekræftet at interviews med patient og pårørende, at der ikke underskrives aftaler i situationer, hvor patienten vurderes ude af stand til at overskue egen situation og konsekvenser af egne handlinger 2. At Orelund overvejer muligheder for ekstern supervision Tilsynet får det indtryk fra samtale med ledelse og medarbejdere, at der er en udbredt kollegial sparring - man bruger hinanden. Ved særlige behov kan også ekstern supervision tilbydes. 3. At stedet overvejer om ledelsen som sikkerhedsansvarlig skal tage arbejdsmiljøuddannelse Dette bekræftes at være sket. Der foreligger desuden udarbejdet, lovpligtig arbejdspladsvurdering. Ledelse og medarbejdere bekræfter kendskab til eksistensen af denne og oplever den tilgængelig. Tema 1: Organisering, antal pladser m.m. Juridisk grundlag, ejer form, navn og adresse, etablerings år fremgår relevant af tilbudsportalen Side 5 af 11

6 Vedtægter er tidligere fremsendt til Holbæk Kommune Der foreligger godkendelse fra 2013 til en udvidelse til 20 pladser Orelund er en ældre godslignende bygning beliggende tæt på skov og marker. Huset er med store rum/stuer som fremtræder istandsatte. Bygningens indretning vurderes at understøtte behandlingerne, i det der fornemmes meget ro/harmoni og plads til individuelle og fælles refleksioner. Der er plads til 20 patienter. Alle tilbydes enkeltværelse. De 16 i selve hovedbygningen og de 4 i det nærliggende "Ledvogterhus", der ligger som et anneks for enden af godsets allé. Der er 5 fælles bade / toiletter.. Der er stuer til afslapning, undervisningslokaler, spisestue, pejsestue og en terrasse. Der er tilknyttet en stor parklignende have med udsigt over mark, sø og skov. Kælderen bruges til personalekontorer og samtalerum, og tilsynet oplever at huset bruges optimalt. I spisestuen hænger en elektronisk skærm hvor ugens arbejdsopgaver og medarbejdernes fremmøde er tilgængeligt. Og tilsynet fornemmer, at tavlen bruges af alle.. I pejsestuen er der mulighed for samvær, og selvom der er et fastlagt program i de uger patienten er på Orelund, lægger stedet vægt på muligheden for at fællesskabet ind imellem de fastlagte programmer kan nydes. Dette fællesskab betegnes af den interviewede patient, som vigtigt for den individuelle behandling. Det er her, der kan drøftes ligeværdigt i ligestilledes selskab. Det er også her, det er lettere at arbejde med egne fornægtelser. Tema 2: Målgruppe Ifølge centrets ledelse er målgruppen patienter, der vurderes at have brug for behandling for alkoholmisbrug men ikke store afrusninger. Patienter med dobbeltdiagnoser og blandingsmisbrug visiteres efter aftale. Der foregår tilsyneladende en fin arbejdsdeling mellem de forskellige enheder i Tjele, der sikrer en tilfredsstillende homogen målgruppe på Orelund. Citat fra værdigrundlaget Vi indskriver kun folk med alkoholproblemer på Orelund. Mange vil i sagens natur også have en slags sidemisbrug af andet (sovepiller, beroligende medicin osv.), men vi er ikke et behandlingssted for pille misbrugere uden alvorlige alkoholproblemer eller for narkomaner, ludomaner, sexafhængige eller spiseforstyrrede osv. Det er tilsynets vurdering, at der målrettet ved visitationen arbejdes i respekt for dette værdigrundlag. Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold Orelund har udleveret opdateret personaleliste for centret. Tilsynet har sammenholdt denne med listen for 2013, og kan konstatere, at der ikke ses afvigelser på denne bortset fra leder, som er rekrutteret internt og en enkelt nattevagt. Dette bekræfter indtrykket af stor opbakning om behandlingsmetoder, arbejdsplads og værdigrundlag, hvilket også er bekræftet ved de forskellige interviews. Det er tilsynets vurdering, at personalesammensætning indbefattende relevante specielt sundhedsfaglige kompetencer (intern virksomhedsansvarlig læge, sygeplejerske og Social- og sundhedsassistent) harmonerer med centrets metoder og er i en fin tråd med det valgte værdigrundlag. Dette understøttes af tilstedeværelsen af andre medarbejdere, der har prøvet misbruget på egen krop. Samlet ser det ud til, at personalets kompetencer, metoder / systematik, dagligdagens strukturering og de fysiske rammer understøtter en samlet meningsfuldhed og en faglig kvalitet. Der angives ikke at have været afholdt formelle medarbejderudviklingssamtaler, men både ledelse og medarbejdere bekræfter, at man kender hinanden så godt, at der løbende sker en relevant anvendelse af alle tilstedeværende faglige og personlige kompetencer. Der opleves stor fleksibilitet i sikring af tryghed og kvalitet i arbejdet. F.eks. har den fastansatte læge altid tilkald. Dette betyder, at alle medarbejdere på alle tidspunkter kan ringe til lægen og få vejledning i forhold til en patients helbredsmæssige problemstilling. I Tjele regi er der iværksat et kompetenceløft til medarbejderne. Man har i samarbejde med egne læger, psykologer og andet sundhedsfagligt personale haft 25 sygevagter (fra hele Tjele organisationen) igennem Side 6 af 11

7 en Sygevagtsuddannelse, bestående af bl.a. samtale teknik og NADA. akupunktur. Alle medarbejdere, som fungerer som sygevagter har været igennem dette kompetenceløft. Det har angiveligt haft den betydning, at det tværfaglige samarbejde på tværs af Tjele organisationen er blevet væsentligt styrket. Dette vurderes af tilsynet som et godt initiativ. Der bekræftes af medarbejderne. Alle medarbejdere gennemgår medicinkursus, 1.hjælps kursus og hjertestarter kursus. Der er opsat en hjertestarter. Ud over internt personale har centret en relevant gruppe fast tilknyttede personale. Det drejer sig om psykiater, psykolog, familieterapeuter, kok, chauffør, pedel, alkolog, socialrådgiver samt ikke mindst et dokumenteret relevant samarbejde med det lokale lægehus. Som vi beskriver, opleves centrets praksis som begrundet, veldokumenteret og med systematiske anvisninger i mange relevante henseender. I forhold til uddannelse i og udvikling af samtaleteknik vurderes en meget velfungerende og reflekteret praksis. Det er dog svært at få et tydeligt billede af den anvendte metode og dermed forventninger til personale, der deltager i disse samtaler. Det anbefales, at udarbejde en mere deltaljeret beskrivelse af anvendt samtaleteknik og i forlængelse af dette at udarbejde skriftlige anbefalinger til det personale, der står for dette Tema 4: Behandlingsmetoder Procedure vedrørende udredning og diagnostik: Behandlingsplan tilrettelægges i behandlingsteamet, der udgøres af alkoholbehandlere, sygeplejerske, læge og psykiater. Ofte tilrettelægges der en sideløbende intervention af specifik psykiatrisk/medicinsk karakter og /eller psyko-/ kropsterapeutisk karakter. Det er tilsynets vurdering, at denne tværfaglige og systematiske tilgang er gennemgående for hele centret. Det er ligeledes indtrykket at planer lægges, så de giver individuel mening. Somatisk undersøgelse og behandling: Det lokale lægehus forestår lægeundersøgelse, samt akutte opståede problemer, samtidig med kendte somatiske problemstillinger og opfølgning af disse. Lægehuset i Mørkøv forestår blodprøvetagning og opfølgning på disse for alle patienter. Dette samarbejdet er skriftligt dokumenteret og betragtes af tilsynet som en god model. Psykiatrisk undersøgelse og behandling: Der kan afholdes, tele- eller telefonkonference med psykiater hver morgen fra mandag til fredag i forhold til konkrete patienter med det formål, at drøfte: (Om)medicinering, konkrete lægelige/psykiatriske spørgsmål, aftaler om udredning, diagnosticering og aftaler om terapi Konferencen afholdes sammen med, anden læge eller sygeplejerske. Farmakologisk behandling: Den farmakologiske behandling varetages af psykiater, læge eller sygeplejerske Det er muligt hele døgnet, at få kontakt med: Psykiater læge og sygeplejerske. Som nævnt vurderes dette som en god løsning, der understøtter og sikrer kvaliteten i den enkeltes behandling Motiverende samtaler før behandling: For-besøg. Behandlingscenter Tjele/Orelund, ser meget gerne, at man kommer på for-besøg, så den enkelte selv kan vurdere om han/hun ønsker at komme i behandling. Den enkelte vil allerede efter for-besøget få tilknyttet en personlig kontakt til centeret, og derved nemmere vil kunne indstille sig på behandlingen. Side 7 af 11

8 Psykosocial samtalebehandling herunder: Familiebehandling: Undervisning for patienter i behandling hvordan er det at være pårørende? Terapi med pårørende eller pårørende/patient og rådgiver Dette initiativ bekræftes som positivt af pårørende til patient Dobbeltfokuseret alkoholbehandling: Behandlingsplanen for den enkelte tilrettelægges i behandlingsteamet, der udgøres af alkoholbehandlere, psykolog, læge, psykiater og sygeplejerske. Ofte tilrettelægges der en sideløbende intervention af specifik psykiatrisk/medicinsk, psykoterapeutisk og/eller kropsterapeutisk karakter. Opfølgning på behandling: Alle som har gennemgået en behandling tilbydes mindst seks måneders efterbehandling på centret. Efterbehandlingen foregår hver fjortende dag på behandlingscentret, hvor patienten sammen med sine medpatienter får talt om og bearbejdet den foregående periodes hændelser. Man får noget nyt med hjem til de næste fjorten dage. Samtidig bliver alle klienter opfordret til, at følge A.A. møder hvor de bor. Ved gennemgang af stikprøve af centrets dokumentation, instrukser, informationsmateriale samt årets interviews af ledelse, personale og patient og pårørende er det indtrykket, at ovennævnte bekræftes. Medicinhåndtering og instrukser i forhold til dette Tilsynet har fået fremsendt de samlede anvisninger i forhold til medicinering. Materialet opleves meget grundigt og dækkende. Der vurderes: 4. Dækkende instrukser og vejledninger 5. Gode og klare anvisninger til opgavevaretagelse, arbejdsdeling, pligter og ansvar for de forskellige personalegrupper. 6. Gode instrukser for sikring af f.eks. lægelig vurdering ved særlige helbredsmæssige udfordringer Sammenholdt med centret indsats for at opkvalificere de enkelte grupper bekræftes billedet af systematik og ansvarlighed. Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Personlig rådgiver: Patienten bliver tildelt en personlig rådgiver, som følger med i hele behandlingsforløbet. Dennes fornemste opgave er, at sikre at patienten bliver færdigbehandlet. Den personlige rådgiver, visiterer sammen med det tværfaglige team, patienten til specialkonsulenter eller andet relevant forløb, hvis det skønnes. Orelund behandler misbrug med udgangspunkt i Minnesota-modellen (12 trins programmet) Behandlingscenter Tjele har løbende tilpasset modellen til danske forhold. Til reference fremhæves flere samarbejdsparter med hvem, der er samarbejdet med i næsten 20 år, både offentlige instanser og virksomheder. I forhold til den mere akutte afrusning har tilsynet fået forevist afrusnings scoreskema med tæt helbredsmæssig kontrol gennem hele afrusningen. Der er kontrol af puls, blodtryk, temperatur, vejrtræning, sved rystelse, søvn etc. Skemaet er understøttet af anvisning i forhold til indlæggelse, opkald til læge og anviser medicinering etc. Den samlede indsats fremtræder struktureret og systematisk med klar og beskrevet arbejdsdeling. Der er forevist retningslinjer ( instrukser for praksis og arbejdsdeling og funktionsbeskrivelser ) for centrets ansatte, som vurderes dækkende. Dette registreres understøttet af en løbende supplerende kvalitetssikring. Centrets medicinhåndtering er besigtiget og drøftet og vurderes at leve op til lovens krav. Side 8 af 11

9 Samtale- /terapibehandling Der opereres med en blanding af individuel og gruppeterapi med en overvægt af gruppeterapier. Der angives gennemsnitligt 2-8 terapier pr uge pr patient. Familien behandles med familieorienteret alkoholbehandling.. Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster Der indgår omkring 30 samtaler i et behandlingsforløb. Samtaleforløbene varierer fra 30 minutter til 2 timer. Der tilbydes 2-4 familiesamtaler Centret opererer med 3 faser i behandlingen 1. Afrusning 2. Primærbehandlingsdelen 3. Efterbehandling Døgnpris pr. dag kr ,00 Kr. Dertil efterbehandling kr ,00 Kr. for et halvt år. (I alt 12. gange) Fremgår af tilbudsportalen sammen med øvrige indberetningspligtige parametre, som derfor vurderes opdateret svarende til lovens krav. Nedenstående er nogle af de samarbejdspartnere, Orelund angiver at samarbejde med under og efter endt behandling. Det tætteste samarbejde er normalt med den, der fra den enkelte kommune er ansvarlig for opfølgningen af behandlingen. Eksternt samarbejde: Kommuner, misbrugskonsulenter, socialrådgivere, kriminalforsorgen, psykologer, psykiatere, læger, sygehuse, ambulatorier, ambulatorier Klientens netværk: samlevere, børn, familie Dertil kommer patiens arbejde - arbejdskammerater - og yderligere netværk, hvis det er nødvendig og klienten selv ønsker det Gennemgang af dokumentation understøtter dele af disse udsagn. Ingen udsagn eller dokumentation modsiger dette. For at opnå størst mulig kvalitet og udvikling omkring misbrugsbehandling samt nogle kvalificerede fora for erfaringsudveksling har Behandlingscenter Tjele sammen med nogle af vores samarbejdskommuner oprettet kvalitets-og udviklingspaneler. Behandlingscenter Tjele angiver siden 2008 at have haft et såkaldt kvalitets-og udviklingspanel i Jylland, og siden primo 2010 et tilsvarende panel på Sjælland. Panelets funktioner er: Vurdering af behandlingens kvalitet Evaluering af gennemførte behandlinger Diskussion og vurdering af fremtidige behandlingsmæssige tiltag Åben drøftelse af den aktuelle behandlingsmæssige situation i Danmark Gensidig udveksling af information om kommende tiltag Medvirke til kvalitet og udvikling omkring misbrugsbehandling Uformel erfaringsudveksling Planlægning af fælles tiltag som f.eks. kurser og foredrag Deltagende kommuner Jylland: Viborg Kommune, Skive Kommune, Aalborg Kommune, Skanderborg Kommune og Fredericia Kommune. Side 9 af 11

10 Sjælland: Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Holbæk Kommune, Greve Kommune og Lyngby- Taarbæk Kommune Albertslund kommune. Disse initiativer bekræfter et billede af en organisation, der åbent reflekterer med sine omgivelser og bruger refleksioner i den løbende kvalitetsudvikling Tema 7: Opfølgning på behandling Orelund følger angiveligt op på behandling i tæt samarbejde med ovenstående samarbejdsparter (Tema 6) Dette er tidligere ved stikprøver i dokumentationen delvist bekræftet. Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Centret indberetter til Det nationale alkoholbehandlingsregister (NAB). Behandlingscentret gør brug af et elektronisk journaliseringssystem, godkendelse fra datatilsynet blev fremvist under tilsynet. Ud fra drøftelse af en stikprøve er det indtrykket, at der er en tydelig systematik i dokumentationen. Det er muligt at får overblik over konkrete individuelle udfordringer, historik i hele eller dele af indsatsen. Det ser ud til, at der ansvarligt følges op på, hvad der er sat i gang. Systemet fremtræder desuden tilgængeligt for det personale, der skal bruge dette. Dokumentation af udredning og behandlingseffekt på det individuelle plan ses i dokumentationen. Dokumentation af centrets indsats på det generelle plan vurderes dog ikke systematisk nedfældet. Tilsynet fornemmer gennem interview af patienter dette og tidligere års tilsyn en generelt stor tilfredshed med tilbuddet. På forespørgsel til ledelse om hvad der generelt kendetegner tilbagemeldingerne efter endt behandling, angives udsagn som: Endelig fik jeg den rigtige behandling - Jeg føler mig som et helt menneske Her var der nogen, der forstod mig og sådan kom jeg til at forstå mig selv Ovennævnte udsagn svarer til de udsagn tilsynet har fået ved de forskellige interviews, suppleret med: jeg har fået hjælp til at åbne mig, se min situation i øjne og nu kan jeg se en fremtid og jeg kan se den i øjnene på mine medpatienter Tilsynet efterspørger derfor en mere systematisk opsamling på de generelle erfaringer med tilbuddet og anbefaler at centret overvejer måder at dokumentere den gennerelle effekt af indsatsen mere systematisk Datakilder Interviews Leder Bruger Sagsbehandler Pårørende Observationer Besigtigelse fysiske rammer Sundhedsinitiativer Besigtigelse dørforhold Relationer Organisation og økonomi Tilbudsportalen Vedtægter Takst Organisationsplan Personalehåndbog Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Side 10 af 11

11 Behandling, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen, Lovpligtige indberetninger NAB, magt/overgreb. Målgruppebeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, udgivet af Sundhedsstyrelsens i Anvendt tilsynsmetode Tilsynet er gennemført som et anmeldt tilsyn med deltagelse af 2 tilsynskonsulenter. Tilsynet er blevet vist rundt i tilbuddet med henblik på at skabe sig et billede fysiske rammer og muligheder for relevant aktivitet i nuet. Der er suppleret med observationer i forhold til social aktivitet og mundtlig kommunikation. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning er der gennemført interview med center- og afdelingsleder. Enhedens samlede praksis drøftes i forhold til anvisninger fra Sundhedsstyrelsen Der er specielt fokus på tilstrækkelige faglige kompetencer, metoder f.eks. samtaleterapi, faglig opfølgning, personalerettede anvisninger for praksis (instrukser, retningslinjer); samarbejde med læge indberetning til NAB-registret. Efterfølgende er 2 repræsentanter for medarbejderne interviewet i et fælles interview. Stikprøve af individuel dokumentation er gennemgået med fokus på krav fra love og rammer. Stedets skriftlige faglige beskrivelser og anvisninger er fremsendt og drøftet. Side 11 af 11

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Behandling af mennesker med angst og depression

Behandling af mennesker med angst og depression Behandling af mennesker med angst og depression Kortlægning af behandlingsfeltet og diskussion af perspektiverne ved indførelse af collaborative care Amalie Hauge-Helgestad Katrine Schepelern Johansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007

Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 Evaluering af entreprenøraftaler Alkoholbehandlingen Version VII, 26. marts 2007 A. Arbejdsgruppe Følgende personer deltager i arbejdsgruppens arbejde i forbindelse med evaluering af tilbud Anette Søgård

Læs mere