Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn"

Transkript

1 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder (Sundhedsstyrelsen 2011) Tilsynets observationer / kontrol Krav fra Tilbudsportalen Gældende love (Service- og Sundhedslov m.fl.) kigger på og vurderer om stedet lever op til de generelle krav Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Vurdering i forhold til Tilbudsportalen... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 6 Tema 1: Organisering, antal pladser m.m Tema 2: Målgruppe... 6 Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold... 7 Tema 4: Behandlingsmetoder... 7 Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen... 8 Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster Tema 7: Opfølgning på behandling Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Anvendt tilsynsmetode Side 3 af 13

4 Generel information Kontaktoplysninger Center for Misbrug og Forsorg, Rådgivningscenteret, Birkevænget 4, 4300 Holbæk Leder Organisationsform Afdelingsleder Morten Pedersen Centerleder Pernille Winther Kommunalt tilbud om behandling for alkoholmisbrug Målgruppe Voksne med misbrug af alkohol med behov for støtte Dato for tilsyn 19.marts 2014 Tilsynskonsulent Leif Christensen Side 4 af 13

5 Den samlede vurdering Tilsynets vurdering af Rådgivningscentrets virksomhed i forhold behandling af alkoholmisbrug er at stedet lever flot op til den vurdering som kommunen på vegne af Sundhedsstyrelsen som myndighed godkender og fører tilsyn med. Der vurderes velovervejede metoder og en arbejdsdeling inden for Center for Misbrugsbehandling og Omsorg, der ser ud til at komme borgeren til gode. Der vurderes tilstedeværelse og løbende rekruttering af et fagligt bredt og kompetent personale. Det ser ud til at centret målrettet og konstant sætter den samlede mængde af kompetencer til rådighed for kvaliteten i misbrugsbehandlingen i Holbæk Der er tydeligt fokus på løbende kvalitetsudvikling gennem stor intern eftertænksomhed og indtrykket af et hold af meget engagerede og ansvarstagende medarbejdere Den store grad af inddragelse af tværfaglige kompetencer ser ud til at præge metoder, arbejdsgange og ikke mindst kvaliteten i den behandling og samtale terapi, der foregår Der er stor udadrettet åbenhed om egen praksis; f.eks. et det let på kommunens hjemmeside at få et indtryk af det samlede tilbud. Dette vurderes tryghedsskabende for nuværende og kommende brugere. Det stigende fokus på forebyggelse gennem et tættere samarbejde med Sundhedsafdelingen ser ud til at skabe spændende nytænkning, hvor flere enheder i kommunen prøver at skabe mere helhed og meningsfuldhed i indsatsen for denne gruppe af borgere At Tilsynet giver centret 5 anbefalinger til forbedret praksis ændrer ikke ovenstående generelt gode billede af indsatsen Vurdering i forhold til Tilbudsportalen Rådgivningscentret indstilles til Socialcentret som generelt egnet til optagelse på Tilbudsportalen Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer Tema 3 Det anbefales, at der udarbejdes klare anvisninger for opgave og ansvarsfordelinger mellem de forskellige faggrupper, samt mere konkrete retningslinjer om forpligtelser i forbindelse med delegation af specielt sundhedsopgaver og opfølgning på helbredsproblemstillinger. Tema 4: Det anbefales, at der udarbejdes klare ledelsesmæssige retningslinjer med klarhed for alle involverede i situationer, hvor dagens regnskab for medicinudlevering ikke stemmer fuldt ud. Tema 6: Tilsynet anbefaler, at opdatering af Tilbudsportalen med hensyn til takster m.m. iværksættes snarest. Tema 8: Tilsynet anbefaler allerede i nuværende eller alternativt i det kommende journalsystem at arbejde på at gøre enkeltindsatser mere tilgængelige med egen historik f.eks. gennem anvendelse af fælles overskrifter eller søgeord- en funktion der generelt er tilgængelig på elektroniske dokumentationssystemer. Tema 8: Tilsynet anbefaler at arbejde videre med at dataopsamling i forhold til effekt af behandling og evidens i forhold til metoder bliver opsamlet md henblik på kvalitetssikring af den samlede misbrugsbehandling. Side 5 af 13

6 Opfølgning på sidste års tilsyn I tilsynsrapport for 2013 foreligger der hverken anbefalinger eller påbud. Tema 1: Organisering, antal pladser m.m. Rådgivningscenter er Holbæk Kommunes tilbud til borgere med misbrug, herunder alkoholmisbrug Rådgivningscentret er etableret i 1996 Godkendende myndighed er Socialcentret Holbæk Kommune Rådgivningscentret har til huse i en boligblok tilhørende Holbæk Sygehus. Rådgivningscentret er centralt beliggende i Holbæk 10 minutters gang fra stationen og centrum. Rådgivningscentret er beliggende på to etager i boligblokken. Alkoholbehandlingen holder til på 1. sal, Stofbehandlingen er beliggende i stueetagen. Her er kontorfaciliteter, mødelokaler, samtalerum, udleveringslokale, reception, venteværelse. Åbningstiderne forsøger at tilgodese erhvervsaktive ved 2 hverdage om ugen at have åbent klokken Centret er svært tilgængeligt for borgere med fysisk handicap Tema 2: Målgruppe Voksne med misbrug af alkohol og med behov for støtte Den ambulante behandling er rettet mod borgere over 18 år, men også unge under 18 år og deres familie kan modtage rådgivning og vejledning: Svært belasted alkoholmisbrugere med langvarigt misbrug bag sig og hvor ønsket primært er en stabiliserende social og medicinsk behandling. Målet er derudover ofte skadesreduktion på grund af misbrugets følgevirkninger. Alkoholmisbrugere med svært eller middelsvært misbrug med ønske om stabiliserende social og medicinsk behandling, men hvor sigtet er reduktion af substitutionsbehandlingen og på sigt måske ædruelighed. Alkoholmisbrugere der også har misbrug af hash og/eller andre stoffer. Alkoholmisbrugere med særlige behov, særligt psykisk syge, alvorligt fysisk syge og gravide stofmisbrugere. Borgere med misbrug af lægeordineret benzodiazepin henvises til egen læge. Dagbehandlingen er rettet mod over 18 årige: Borgere med alkoholmisbrug Borgere med særlige behov som eksempelvis gravide eller psykiske lidelser, herunder: Borgere hvis primære mål er ædruelighed Borgere, som har et ønske om at ændre på egen situation og livsmønster Borgere, der har behov for støtte til at afklare egen situation Borgere, som er indstillet på at indgå i gruppe behandling Borgere, der ønsker et afklarende forløb med henblik på døgnbehandling Borgere, hvis primære mål ikke nødvendigvis indebærer fuldstændig ædruelighed Center for Misbrug og Omsorg håndterer tilbud om misbrugsbehandling for denne meget brede målgruppe ved en arbejdsdeling mellem Sofiehuset(anden adresse) med særlige tilbud til den unge på år, dagbehandling +18 år, forsorgshjemmet Karlsvognen og Rådgivningscentret, hvor tilbud til den voksne misbruger er centraliseret. Side 6 af 13

7 Tilsynets vurdering Under de sidste års og dette års tilsyn får man ikke et indtryk af uhensigtsmæssig sammenblanding af målgrupperne. Tilgangen virker fornuftigt reguleret og der foreligger procedurer, hvis denne adskillelse skulle give problemer. Centret har ved alle de afviklede tilsyn fremtrådt roligt og med god og behagelig stemning Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold Rådgivningscentret har fremsendt opdateret personaleliste med angivelse af formelle uddannelser / roller. Det er tilsynets vurdering, at den samlede medarbejdergruppes kompetencer udgør et særdeles godt grundlag for den behandlingsaktivitet der foregår. Det er vor vurdering at kompetencerne lever op til de af Sundhedsstyrelsen formulerede krav Alle medarbejdere har en formel uddannelse svarende til bachelorniveau; pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske. Centret råder over lægrekonsulent købt i Misbrugscentret i Slagelse, og desuden trækkes en dag om ugen på tilknyttet psykiater. Der holdes 2 årlige samarbejdsmøder med distriktspsykiatrien. Der ud over samarbejdes løbende om enkeltsager. Der er et tæt samarbejde med Akut afdelingen på Holbæk Sygehus, hvor patienter til afrusning modtages. Der afholdes her fælles samtaler med borgeren på sygehuset og plan for videre behandling i kommunalt regi aftales. Centrets metode bygger på en systemisk tilgang og alle medarbejdere har været igennem 4 dages kursus i den systemiske tankegang og 3 dages kursus i den motiverende samtale. Alle har en overbygning i form af uddannelse i det kognitive (15-17 kursusdage) Alle medarbejdere har deltaget i MUS (Medarbejderudviklingssamtaler) I forlængelse af dette er det indtrykket, at kompetenceudvikling lokalt iværksættes efter konkrete behov og faglige udfordringer. Ovenstående målrettede kompetenceudvikling bekræftes også ved interview af medarbejdere. Desuden ser det ud til, at der sparres tæt med praktiserende læger, sygehuse, kommunale myndigheder som f.eks. jobformidling, socialcenter, familiecenter, samt ikke mindst sundhedsafdelingen om forebyggelse med udgangspunkt i nyligt vedtaget kommunal sundhedspolitik. Der tilbydes supervision af medarbejdere ved særlige vanskelige forløb. Tilsynets vurdering Samlet set opleves centrets praksis som begrundet, veldokumenteret og med systematiske anvisninger i mange relevante henseender. Ved gennemgang af centrets instrukser og vejledninger vurderes disse generelt for gode og dækkende af alle parter inklusive tilsynet. Supplerende samtale med ledelse og medarbejdere tyder på stor ansvarlighed og omhu i opgavevaretagelsen. Tilsynet savner dog klare anvisninger for opgave og ansvarsfordelinger mellem de forskellige faggrupper, samt mere konkrete retningslinjer om forpligtelser i forbindelse med delegation af specielt sundhedsopgaver og opfølgning på helbredsproblemstillinger. Tema 4: Behandlingsmetoder Information til borgere og brugere Rådgivningscentret vurderes at have en god informationspraksis i forhold til borgere og brugere. Dette er understøttet af bred og dækkende information på kommunens hjemmeside. Diagnose og behandling Rådgivningscentret har tilknyttet en behandlingsansvarlig læge. Der tilbydes ambulant behandling og dagbehandling. Behov for døgnbehandling visiteres til ekstern samarbejdspartner. Kombinationsforløb mellem alkohol og stofmisbrug klares ved internt samarbejde. Fælles problemstillinger mellem misbrug og job klares i tæt samarbejde med arbejdsmarkedsafdelingen. Der er altid en behandler til stede i åbningstiden til akutte behov. Ved indskrivning fastsætter behandler og patienter og evt. andre relevante parter delmål, mål og tidsramme for behandlingen. Behov for afrusning styres altid af læge. Ved meget abstinente patienter kontaktes sygehus m.h.p. indlæggelse. Side 7 af 13

8 Nye patienter med medicinsk lidelse tilses af læge, som er på centret én gang ugentlig og følger op på behov for medicinsk behandling Ved vurdering af psykiatrisk lidelse henvises til centrets psykiater, som er til stede fast én gang pr uge. Psykiater følger i samarbejde med egen læge op på eventuel behov for behandling. Samtale terapi Rådgivningscentret arbejder efter en systemisk referenceramme, Den motiverende samtale Standard for den motiverende samtale (MI) og Kognitive redskaber Samtalebehandling tilbydes individuelt og i gruppe. Familie- og pårørende deltager efter aftale med patient.. Samtalerne indeholder støtte, råd og vejledning, udredning af problemstillinger, opstilling af handleplan, Der iværksættes som nævnt samarbejde med relevante parter og hjemmebesøg kan forekomme. Metodens samlede systematik Udredning, opstilling af behandlingsplan. Psykosocial og medicinsk behandling, evt. samarbejde og inddragelse af andre parter. Udskrivning i henhold til behandlingsplan. Måden hvorpå mål og delmål fastsættes for indsatsen Ved indskrivning opstiller brugeren i samarbejde med behandleren og eventuelt andre relevante parter mål for behandlingen, delmål og tidsramme for forløbet. Det er tilsynets vurdering at fremviste checklister, det fælles uddannelsesgrundlag, ugentlige konferencer og den løbende tværgående dialog sikrer at centrets samlede faglighed stilles til rådighed alle. Medicinhåndtering og instrukser i forhold til dette Tilsynet har fået fremsendt de samlede anvisninger i forhold til medicinering. Materialet opleves meget grundigt og dækkende. Der vurderes: Dækkende instrukser og vejledninger Gode og klare anvisninger til opgavevaretagelse, pligter og ansvar.. Gode instrukser for sikring af f.eks. lægelig vurdering ved særlige helbredsmæssige udfordringer Tilfredsstillende praksis ved medicinhåndteringen Tilsynet har tidligere anbefalet en mere driftssikker lagerstyring af specielt metadon udleveringen. Ved tilsynet er der stadig ikke en fremadrettet tilfredsstillende løsning på denne problemstilling. Det er også indtrykket, at der i dialog med lægen følges op ved selv de mindste uregelmæssigheder. Tilsynet ser dog ikke dette beskrevet i en klar rutinemæssig procedure. I forlængelse af dette anbefaler tilsynet, at der udarbejdes klare ledelsesmæssige retningslinjer med klarhed for alle involverede i situationer, hvor dagens regnskab for medicinudlevering ikke stemmer fuldt ud. Tilsynets vurdering Sammenholdt med centret indsats for at opkvalificere de enkelte grupper bekræftes billedet af systematik og ansvarlighed. Samtale med leder og personale og gennemgang af interne instrukser og vejledninger bekræfter ovenstående Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Fast behandler Behandling tilrettelægges, så den så vidt muligt gennemføres med en fast kontaktperson, som kan sikre kontinuitet i behandlingsforløbet. Behandlingstilbuddene Sammensætningen af alle behandlingstilbud tager udgangspunkt i den enkeltes problemstillinger, situation, resurser og ønsker. Der forefindes følgende muligheder: Ad-hoc behandling Ambulant behandling Side 8 af 13

9 Dagbehandling Efterbehandling Døgnbehandling Ad-hoc behandling Ad hoc-behandling er set i lyset af Servicestyrelsens kategorier for behandlingstilbud, et minimumstilbud om løbende socialfaglig støtte til klienter i medicinsk behandling. Dette udgør mindre end 2 månedlige samtaler i henhold til behandlingsplan. Kontakten til alkoholmisbrugeren foregår ofte i sammenhæng med medicinudlevering. Her ydes støtte i forbindelse med den medicinske behandling, håndteres højrisikosituationer både fysisk og psykisk samt andre støttende foranstaltninger/skadesminimering udsprunget af alkoholmisbrugerens hverdag og aktuelle situation. Ambulant behandling Afklarende og udredende samtaler med henblik på at afdække alkoholmisbrugets karakter og omfang således, at der kan iværksættes en individuel behandlingsplan. Udarbejdelsen af behandlingsplanen skal blandt andet sikre sammenhæng mellem både den sundhedsfaglige og den socialfaglige del af behandlingen, herunder samspil med den regionale behandlingspsykiatri og egen læge. Behandlingen er tilrettelagt som følger: Udredning og eventuel screening for psykisk lidelse. Rådgivning og vejledning i forhold til misbruget Individuelle samtaler med udgangspunkt i den enkeltes mål for behandlingen Gruppesamtaler omkring særlige temaer Motiverende samtale i forhold til forandringsarbejdet Skadesminimerende undervisning og støtte Undervisning i tilbagefaldsstrategier Samtaler med familier og pårørende Støtte til mestring af hverdags- og arbejdslivet Udredning i forhold til ansøgning om dag eller døgnbehandling Samarbejde med andre relevante instanser Håndtering af højrisiko situationer Efterbehandling Særlig indsats til gravide misbrugere i henhold til frivillig Sundhedsaftale med Region Sjælland, der detaljeret angiver samarbejdsprocedurer og indsats, når det drejer sig om sårbare gravide og sårbare familier. Borgere, der på grund af adfærd eller sygdom ikke kan benytte kommunens ambulante sociale tilbud tilbydes behandling i hjemmet. Dagbehandling Opstilling af individuelle mål for behandlingen: Faste daglige mødetider Udarbejdelse af koordineret behandlingsplan eksempelvis med Jobcenter, uddannelsessteder og arbejdsgivere. Individuelle samtaler med udgangspunkt i den enkeltes mål for behandlingen Gruppesamtaler omkring særlige temaer Råd og vejledning med udgangspunkt i brugerens samlede sociale situation og problemstilling Råd og vejledning til de pårørende Omsorg og støtte i hverdagen "hjælp til selvhjælp" Aktiviteter, kulturelle oplevelser og måltider med henblik på socialt samvær, udvikling af sociale kompetencer Undervisning vedrørende blandt andet kommunikation, handlemønstre, konflikthåndtering og sundheds- og helbredsrelaterede emner Forbehandling til døgnbehandling, mental og praktisk forberedelse Koordinerende og op følgende rolle under døgnbehandlingen Side 9 af 13

10 Døgnbehandling Holbæk kommune har ikke eget døgnbehandlingstilbud. Der benyttes private aktørers døgnbehandlingstilbud. Konkret vurderes døgntilbuddene ud fra blandt andet følgende kriterier: Målgruppe beskrivelse, herunder også behandlingsstedets egen vurdering af dets styrke og begrænsninger Behandlingsmetoder, herunder effektiv tilrettelæggelse af behandlingsforløbene Tilbuddets holdning til samarbejde med både anbringende myndighed og andre relevante samarbejdspartnere Størrelse og antal indskrevne i behandling Medarbejdersammensætning og deres uddannelsesmæssige baggrund Omfanget af lægelig/psykiatrisk ekspertise De fysiske forhold Hvilke aktiviteter der tilbydes Afgiftningsmetoder Farmakologisk behandling Valg af medicinsk behandling (præparater, dosis og behandlingstid) vurderes ud fra de fremsendte instrukser at følge Sundhedsstyrelsens løbende anvisninger og beskrevet evidens for effekt. Initiativ med sundhedssamtaler for mænd over 50 år og borgere der ikke jævnlig går til læge Disse grupper tilbydes en særlig sundhedssamtale med checkliste til afdækning af særlige supplerende behov for indsatser Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer ovenstående som en bred og dækkende vifte af muligheder i forhold til meningsfuld individuel behandling og tilsynet vurderer som tidligere nævnt at personalesammensætningen og kompetenceudvikling understøtter denne vifte af behandlingsmuligheder Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster Kriterier for visitation til forskellige typer af behandlinger Henvendelse udløser at administration tildeler behandler. der hurtigst har mulighed for at starte behandling (Behandlingsgaranti 14 dage) Efter afklaringer og udredning iværksættes behandling hos behandler. Ved familiesamtaler kan der være 2 behandlere involveret. Behandling evalueres løbende ved tværfaglige ugentlige behandlingskonferencer, hver anden uge med læge.. Behandlingens faser Afklaring og udredning, samtaleforløb, forberedelse til afslutning af behandling, herunder undervisning i tilbagefaldsforebyggelse, evt. involverende andre parter og endelig afslutning af forløb. Gruppe behandling Fra 2011 har gruppebehandling også været en del af behandlingsmulighederne. Familieorienteret terapi Tilbydes, hvor det virker meningsfyldt og patienten kan motiveres. Der kan også afholdes de pårørende eller børn alene Antal og varighed af samtaler Der foreligger ikke tal men skønsmæssigt 40-50, intensivt i starten med ugentlig samtale og senere udfasning. Der opleves store individuelle variationer Samtaleforløb varer typisk 3 mdr til 1½ år Ved familieterapi tilbydes typisk 3 samtaler Samarbejde Der samarbejdes typisk med arbejdsmarkedscenter, socialcenter, familiecenter, somatisk og psykiatrisk sygehus, egen læge, Sundhedscentret, kriminalforsorgen, forsorgshjem, dag- og døgnbehandlingssteder. Side 10 af 13

11 Takster, Tilbudsportal etc. Tilsynet har i forbindelse med besøget orienteret sig om hvad der er registreret om Rådgivningscentret på Tilbudsportalen. Taksten er ikke opdateret og generelt bør der opdateres i forhold til lovens krav. Tilsynet anbefaler, at opdatering af Tilbudsportalen med hensyn til takster m.m. iværksættes snarest. Tema 7: Opfølgning på behandling Overlevering til andre sektorer Der er behandlerdeltagelse i handleplansmøder ved overlevering. Der sker skriftlig overlevering til relevante parter, når det ønskes af Patienten Opsamling Der samles op på behandlingskonferencer og månedlige udviklingsmøder. Evaluering Der evalueres løbende internt i forhold til behandlingsarbejdet med konsekvenser for den interne kompetenceudvikling. Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Der indberettes til NAB (Det nationale alkoholbehandlingsregister), som loven foreskriver Behandlingscentret gør brug af et elektronisk journaliseringssystem, bostedsystemet men forventer inden for en ikke fastsat tidsramme, at overgå til et fælles dokumentationssystem for det kommunale sociale område. Tilsynet har gennemgået og drøftet måden at dokumentere på ud fra udvalgt stikprøve. Det er indtrykket, at der dokumenteres så der leves op til vejledningerne om ordination og håndtering af lægemidler samt kravene i vejledningen om sygeplejemæssige optegnelser. Der dokumenteres i en fortløbende journal, hvor alle de interviewede giver udtryk for altid at kunne finde, de oplysninger, der løbende gøres brug af i det daglige. Det er dog tilsynets vurdering, at denne oplevelse bygger på det faktum, at det er en meget stabil personalegruppe med forholdsvist lang anciennitet, og at det for evt. nyansatte vil tage noget længere tid at finde rundt. Samlet en oplevelse af mindre tilgængelighed, når vigtige notater kan være flere år gamle. Derfor anbefales det i allerede i nuværende eller alternativt i det kommende journalsystem at arbejde på at gøre enkeltindsatser mere tilgængelige med egen historik f.eks. gennem anvendelse af fælles overskrifter eller søgeord- en funktion der generelt er tilgængelig på elektroniske dokumentationssystemer. Rådgivningscentret er i tæt dialog med bl.a. KL (Kommunernes Landsforenings vejledning til bedre misbrugsbehandling) i forhold til udvikling af metoder til registrering og opmåling af evidens eller effekt af indsatsen. Der er endnu ikke startet konkret praksisudvikling for disse effektmålinger. Tilsynet er enig med Sundhedsstyrelsen i, at det er vigtigt at denne dataindsamling bliver systematiseret og iværksat helst med størst mulig sammenlignelighed på tværs af landet. Derfor anbefales det at arbejde videre med, at dataopsamling i forhold til effekt af behandling og evidens i forhold til metoder bliver opsamlet md henblik på kvalitetssikring af den samlede misbrugsbehandling. Datakilder Interviews Leder Bruger Sagsbehandler Observationer Besigtigelse fysiske rammer Sundhedsinitiativer Besigtigelse dørforhold Relationer Side 11 af 13

12 Organisation og økonomi Tilbudsportalen Vedtægter Takst Organisationsplan Personalehåndbog Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Behandling, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen, Lovpligtige indberetninger NAB, magt/overgreb. Målgruppebeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Beskrivelse Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, udgivet af Sundhedsstyrelsens i Anvendt tilsynsmetode Tilsynet er gennemført som et anmeldt tilsyn med deltagelse af 2 tilsynskonsulenter. Tilsynet er tidligere blevet vist rundt i tilbuddet med henblik på at skabe sig et billede fysiske rammer. Der er suppleret med observationer i forhold til social aktivitet og mundtlig kommunikation. Side 12 af 13

13 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning er der gennemført interview med afdelingsleder. Enhedens samlede praksis drøftes i forhold til anvisninger fra Sundhedsstyrelsen Der er specielt fokus på tilstrækkelige faglige kompetencer, metoder f.eks. samtaleterapi, faglig opfølgning, personalerettede anvisninger for praksis (instrukser, retningslinjer); samarbejde med læge og indberetning til NAB-registret. Efterfølgende er 2 repræsentanter for medarbejderne interviewet i et fælles interview. Stikprøve af individuel dokumentation er gennemgået med fokus på krav fra love og rammer. Stedets skriftlige faglige beskrivelser og anvisninger er forelagt, vurderet og i nogen grad drøftet. Side 13 af 13

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop Ud Voksentilbud. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop Ud Voksentilbud Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv

Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv Servicestyrelsen 2010 Teksten kan frit citeres med tydelig kildeangivelse Forfattere:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING

KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING KVALITET I ALKOHOLBEHANDLING - et rådgivningsmateriale 2008 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale Manuskript: Ulrik Becker, Helene Bygholm, Kit Broholm, Anette Søegaard Nielsen, Per Nielsen

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S

August G. Wang. Psykiatrisk Afdeling H:S Amager Hospital Digevej 110, 2300 København S Kildeangivelse: Marianne Hvid, August G. Wang. Modelprojekt nr. 48 er finansieret af Socialministeriet, efter indstilling fra Referencegruppen til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Kontakt:

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere