Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015"

Transkript

1 2015 Orelund Behandlingscenter Tjele Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder (Sundhedsstyrelsen 2011) Tilsynets observationer / kontrol Krav fra Tilbudsportalen Gældende love; Service- og Sundhedslov m.fl. vurderer de faglige indsatser og om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst er blevet tilkøbt til dette tilsyn. Bestillerkommune er fortsat ansvarlig for de myndighedsmæssige forpligtelser. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 18

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 5 Tilbudsportalen... 6 Tema 1: Organisering, antal pladser m.m Tema 2: Målgruppe... 7 Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold... 7 Tema 4: Behandlingsmetoder... 8 Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster Tema 7: Opfølgning på behandling Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Anvendt tilsynsmetode Høringssvar Bilag 1 til Høringssvar Bilag 2 til Høringssvar Side 3 af 18

4 Generel information Kontaktoplysninger Behandlingscenter Tjele Orelund Skamstrupvej 14, 4440 Mørkøv Leder Centerleder Jan Meincke Afdelingsleder Charlotte Jansson Organisationsform Tjele Orelund er et Privat behandlingstilbud. Organiseret som Aktieselskab. Er en underafdeling af Behandlingscenter Tjele, Fastrupvej 3, 8830 Tjele. Målgruppe Borgere med misbrug af alkohol med behov for støtte Dato for tilsyn Den 18. februar 2015 Tilsynskonsulent Peter Skovdal Leif Christensen Side 4 af 18

5 Den samlede vurdering Det er Tilsynets samlede vurdering, med baggrund i dette års tilsyn, at Behandlingscenter Tjele Orelund er et meget velfungerende privat døgnbehandlingstilbud for alkoholbehandling jf. lov om sundhed 141. Det er Tilsynets vurdering, at personalets kompetencer, den anvendte metode tilgang; 12-trinsprogrammet (Minnesotamodellen) og den strukturerede hverdag, understøtter den samlede behandlingsindsats på betryggende vis. Som ved de foregående års tilsyn, opleves der stor fleksibilitet, tryghed og kvalitet i arbejdet med alkoholbehandling. Det er tilsynets indtryk, at de fysiske rammer støtter godt omkring målgruppen og anvendte behandlingsmetoder, ved at give rige muligheder for refleksion og selvransagelse. Tilsynets interview med repræsentanter fra patientgruppen, giver indtryk af en meget stor tilfredshed, med indsatsen som leveres på Orelund (4. år i træk). Der tilkendegives blandt andet stor tiltro til behandlingsplanerne og tiltro til personalet. Faglighed og individuelt kendskab og støtte til den enkelte patient fremhæves. Inddragelse af patientens netværk opleves og beskrives positivt. Behandlingen beskrives at virke og giver god mening for den enkelte. Tilsynet har ved dette års tilsyn konstateret, at Tilbudsportalen ikke er tilfredsstillende opdateret. Tilsynet konstaterer, at anbefalinger fra sidste års tilsynet endnu ikke er fuldt tilfredsstillende til dørs, hvorfor de repeteres. Ovenstående vurderinger og indtryk, reflekteres i nedenstående temabeskrivelser og anbefalinger. Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer TP: Tema 3: Tema 7: Tilsynet anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Behandlingscenter Tjele Orelund opdateres, så der leves op til lovkrav jf. Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK af 19/12/2013. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en mere deltaljeret beskrivelse af de anvendte samtaleteknikker, samt udarbejdes skriftlige medarbejderrettede instrukser i forhold til anvendelsen. Tilsynet anbefaler, at der sker en mere systematisk opsamling af erfaringer og resultater af iværksatte behandlingsindsatser. Dette med henblik øget kvalitetssikring af de leverede indsatser, indeholdende en øget grad af evidens og effektmålinger. Opfølgning på sidste års tilsyn Oplistning af anbefalinger fra det forrige tilsyn. Anbefalinger: 1. Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold Det anbefales, at udarbejde en mere deltaljeret beskrivelse af anvendt samtaleteknik og i forlængelse af dette at udarbejde skriftlige anbefalinger til det personale, der står for dette 2. Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Der anbefales en mere systematisk opsamling på de generelle erfaringer med alkoholbehandlingen, og at centret overvejer måder at dokumentere den generelle effekt af indsatsen mere systematisk Tilsynet konstaterer, at anbefalinger ikke er taget fuldt ud til efterretning, hvorfor de videreføres ved dette års tilsyn. Anbefalingerne følges op under de enkelte temaer. Se relevant temabeskrivelser. Side 5 af 18

6 Tilbudsportalen Det er Tilsynets vurdering, at Behandlingscenter Tjele er generelt egnet til optagelse på Tilbudsportalen. Tilsynet indstiller Behandlingscenter Tjele Orelund til fortsat at være generelt egnet til optagelse på Tilbudsportalen, til den godkendende myndighed i Holbæk Kommune. Tilsynet har kontrolleret Behandlingscenter Tjele Orelunds tilgængelighed på Tilbudsportalen. Det konstateres, at Orelund er at finde på Tilbudsportalen med en række relevante oplysninger og informationer. Samlet fremstår de tilgængelige oplysninger og informationer mangelfuldt og ufuldstændigt udfyldt og ikke nyligt opdateret, set i forhold til gældende bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Disse forhold drøftes på tilsynet, og det konstateres at data løbende opdateres og indberettes til Tilbudsportalen af ledelsen på Orelund. Den godkendende myndigheds opgave med kontrollere, godkende og offentligøre indberettede oplysninger og data, fremstår derimod som mangelfuld udført, og er årsag til Behandlingscenter Tjele Orelund ikke fremgår korrekt og opdateret på Tilbudsportalen. Tilsynet anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Behandlingscenter Tjele Orelund opdateres, så der leves op til lovkrav jf. Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK af 19/12/2013. Behandlingscentret opfordres i denne forbindelse, at rette henvendelse til godkendende myndighed. Tema 1: Organisering, antal pladser m.m. Behandlingsstedet oplyser om at der foreligger godkendelse til som privat udbyder til at tilbyde døgnbehandling af alkoholmisbrug. Godkendende myndighed er Holbæk Kommune. Orelund er etableret i 2004 og er godkendt til 20 pladser. Orelund er organiseret som aktieselskab og er en underafdeling af Behandlingscenter Tjele, Fastrupvej 3, 8830 Tjele. Tilsynet har set vedtægter for bestyrelsen. Orelund holder døgnåben hele året. Orelunds fysiske rammer udgøres primært af hovedhuset på et ældre gods og ligger omgivet af skov, marker, sø og stor parklignende have. Der er i tillæg til hovedhuset en mindre bygning, Ledvogterhuset, tilknyttet behandlingscentret. I hovedhuset rummes der for uden 16 enkeltværelser til patienterne og 5 fælles bad og toiletfaciliteter, stuer til afslapning, spisestue, pejsestue og en terrasse. I hovedhuset rummes dets uden undervisningslokaler, samtalerum og personalefaciliteter. Primært anvendes kælder etagen til administrative-, møde- og samtale aktiviteter I fællesarealer hænger der elektronisk infotavle, hvor ugens opgaver og program med videre frem går. Det er Tilsynets vurdering, at Behandlingscenter Tjele Orelund fremstår velorganiseret. Det er Tilsynets vurdering, at Behandlingscenter Tjele Orelunds fysiske rammer fremstår egnet til målgruppen og medvirker til at understøtte behandlingsindsatsen. Side 6 af 18

7 Tema 2: Målgruppe Målgruppe beskrives uændret i forhold til sidste tilsyn, og beskrives være patienter, der har behov for behandling af alkoholmisbrug. Patienter med øvrige misbrug, i tillæg til alkoholmisbrug; dobbeltdiagnoser og blandingsmisbrug, beskrives også som en del af målgruppen og visiteres undtagelsesvist efter aftale. I visitation af patienter til behandling på Orelund, beskrives der en konkret individuel vurdering, i forhold til om patienter passer til målgruppen på Orelund, eller om patienter vil have mere gavne mere af ophold på et af de øvrige behandlingssteder i Behandlingscenter Tjele regi. Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold Tilsynet har modtaget aktuel personaleliste for behandlingscenter Tjele Orelund. Heraf fremgår, sammenlignet med sidste års liste, at der er sket ganske få udskiftninger og ændringer i personalegruppen. Der opleves således en høj grad af kontinuitet i hverdagen, og forsat opbakning til værdier, metoder og arbejdspladsen generelt fra medarbejderne. Personalesammensætningen som kompetencemæssigt tæller læge, psykiater, psykolog, sygeplejerske, socialpædagog, social- og sundhedsassistent m.fl., fremstår relevant sammensat i forhold til målgruppens behov. I tillæg til de sundhedsfaglige kompetencer, udgøres en større del af medarbejdergruppen af rådgivere/alkologer/sygevagter, som selv har fortid med misbrug af alkohol, som selv har gennemgået 12 trins behandlingen. Det tilkendegives, at der afholdes formelle medarbejderudviklingssamtaler hvert andet år, fastlast af ledelsen. Næste samtalerunde er planlagt til efteråret Der er endvidere løbende end tæt dialog ledelse og medarbejdere imellem. Kollegialt eksisterer der et godt kendskab til hinandens kompetencer, og der beskrives relevant og hyppig inddragelse heraf. Der tilbydes supervision til alle medarbejdere, både kollegialt, individuelt og eller i grupper, anhængigt at behov. Alle sygevagter har gennemgået Tjeles egen sygevagtuddannelse, som faciliteres via egne læger og psykologer, blandt andet indeholdende undervisning i samtale teknik. Som opfølgning på anbefaling ved sidste tilsyn: Det anbefales, at udarbejde en mere deltaljeret beskrivelse af anvendt samtaleteknik og i forlængelse af dette at udarbejde skriftlige anbefalinger til det personale, der står for dette., er det fortsat svært at danne sig et tydeligt billede af de anvendte samtaleteknikker. Ved tilsynet beskrives disse samtaleteknikker individuelle fra behandler til behandler, faggruppe til faggruppe, men med et stærkt fundament/ankret i 12-trinsprogrammet, anhængigt af hvilket trin patient er på. Resultatmæssigt er det den interne vurdering, at der nås frem til et ens resultat. Tilsynet viderefører anbefalinger ved dette års tilsyn. Alle medarbejdere gennemgår kurser i hjertestart, førstehjælp, medicinhåndtering. Medarbejderne kan på alle tider af døgnet kontakte den tilknyttede læge, i forhold til sundhedsfaglig og helbredsmæssig vejledning vedrørende patienternes helbredsmæssige problemstillinger. Det beskrives et velfungerende samarbejde med det lokale lægehus omkring Orelunds patienter. I tillæg til det behandlingsorienterede personale, har Orelund servicepersonale ansat, herunder pedel, chauffør, kok m.fl. Samlet set vurderes personalesammensætningen, med de tilstedeværende kompetencer, at kunne tage hånd om målgruppens sociale-, helbreds- og sundhedsmæssige problemstillinger på betryggende vis. Det er Tilsynets vurdering, at personalets kompetencer, den anvendte metode tilgang (12-trinsprogrammet; Minnesotamodellen se senere temabeskrivelser), struktur i dagligdagen og behandlingscentrets fysiske rammer, understøtter den samlede behandlingsindsats på betryggende vis. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en mere deltaljeret beskrivelse af de anvendte samtaleteknikker, samt udarbejdes skriftlige medarbejderrettede instrukser i forhold til anvendelsen. Side 7 af 18

8 Tema 4: Behandlingsmetoder Ved dette års tilsyn er Behandlingscenter Tjele Orelunds behandlingsmetoder blevet gennemgået og sammenholdt med tilbuddets seneste ansøgningsskema dateret den 25. juli 2013, samt Behandlingscentrets hjemmeside. Tilsynet finder en tilfredsstillende forenelighed, og behandlingsmetoderne er fortsat som det fremgår af det nedenstående. Der tilbydes fortsat Alkoholbehandling i døgnbehandlings- og i kombinationsforløb. Overordnet er behandlingsfilosofien 12-trinsprogrammet (Minnesota-modellen), og der anvendes individuel-, gruppe-, par- eller målrettet terapiformer og undervisning. Minnesotabehandling på et af Behandlingscenter Tjeles centre bygger på, at alkoholisme er en kronisk sygdom, der medfører massive fysiske, psykiske og sociale problemer. Helt fundamentalt i Minnesotakuren er, at den afhængige aldrig kommer til at drikke normalt eller få et normalt forhold til stemningsændrende stoffer, men sygdommen kan standses. Sygdommen alkoholisme kan standses, den kan ikke helbredes. Minnesotabehandling bygger videre på, at ædru alkoholikeres erfaringer hjælper andre med at løse deres problemer med afhængighed. Derfor er det i Minnesotabehandling ædru alkoholikere, der behandler alkoholikere. Lige nøjagtigt dét, at alkoholikere behandler alkoholikere, er en af nøglerne til den succes, som Tjeles Minnesotabehandling har opnået: Som afhængig møder du en forståelse og indlevelse, du kun kan møde hos én, der selv har været afhængig. Kun en ædru alkoholiker kan helt forstå, hvordan du har det, når du stadig drikker. Og en ædru alkoholiker ved også, hvad der skal til for at ændre på dine uhensigtsmæssige mønstre. Den ædru alkoholiker har selv ofte fået hjælp via en Minnesotabehandling, og er derfor i stand til at vise dig vej ud af en situation, der ellers kan forekomme helt håbløs Behandlingsstrategi er, at et tværfagligt team forestår behandlingen, hvor de nødvendige kompetencer tilføres, med henblik på at den enkelte patient kan færdigbehandles herunder: Udredning og diagnostik Behandlingsplanen for den enkelte tilrettelægges i behandlingsteamet, der udgøres af alkoholbehandlere, sygeplejerske, læge og psykiater. Ofte tilrettelægges der en sideløbende intervention af specifik psykiatrisk/medicinsk, psykoterapeutisk og/eller kropsterapeutisk karakter. Somatisk undersøgelse og behandling Lægehuset i Mørkøv forestår lægeundersøgelse, samt akutte opståede problemer, samtidig med kendte somatiske problemstillinger og opfølgning af disse. Lægehuset i Mørkøv forestår blodprøvetagning og opfølgning på disse for alle patienter. Patienterne tilses efter behov. Psykiatrisk undersøgelse og behandling Der kan afholdes, tele eller telefonkonference med psykiater hver morgen fra mandag til fredag. Konferencens formål: Konference om enkelt patienter Medicinering Om medicinering Konkrete lægelige/psykiatriske spørgsmål Aftaler om udredning, diagnosticering Aftaler om terapi Konferencen afholdes sammen med, anden læge eller sygeplejerske. Farmakologisk behandling Den farmakologiske behandling varetages af psykiater, læge eller sygeplejerske. Det er muligt hele døgnet, at få kontakt med: Psykiater læge og sygeplejerske. Side 8 af 18

9 Motiverende samtaler før behandling Forbesøg. Behandlingscenter Tjele Orelund, ser meget gerne, at klienten kommer på forbesøg, så den enkelte selv kan vurdere om han/hun ønsker at komme i behandling på centeret. Det bevirker, at klienten efter for besøget allerede har knyttet en personlig kontakt til centeret, og derved nemmere kan indstille sig på behandlingen. Psykosocial samtalebehandling Familiebehandling Undervisning for patienter i behandling hvordan er det at være pårørende? Terapi med pårørende Terapi med pårørende/patient og rådgiver Familieprogram Formålet med det videre familieprogram for pårørende til afhængige er at give deltagerne redskaber og viden til personligt at kunne håndtere de nye muligheder og problemstillinger, der viser sig, når et familiemedlem er kommet i behandling og efterfølgende skal leve en ædru/clean tilværelse. Hvad sker der, når man har misbrug i familien? Hvad sker der, når afhængigheden udvikler sig? Hvilke værdier skal være med til at skabe en bedre tilværelse fremover? Hvad ligger der i begrebet medafhængighed Der undervises bl.a. i, hvordan både børn og voksne bliver påvirket af at være del af en familie med alkoholproblemer. Vi går i dybden med begreber som medafhængighed, benægtelse, tilbagefald og egenomsorg. Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Behandlingsplanen for den enkelte tilrettelægges i behandlingsteamet, der udgøres af alkoholbehandlere, psykolog, læge, psykiater og sygeplejerske. Ofte tilrettelægges der en sideløbende intervention af specifik psykiatrisk/medicinsk, psykoterapeutisk og/eller kropsterapeutisk karakter. Opfølgning på behandling Efterbehandling Alle klienter, som har gennemgået en behandling på Behandlingscenter Tjele, tilbydes mindst seks måneders efterbehandling på centret. Efterbehandlingen foregår hver fjortende dag på Behandlingscenter Tjele, hvor klienten sammen med sine medklienter, får talt om og bearbejdet den foregående periodes hændelser og noget nyt med hjem til de næste fjorten dage. Samtidig bliver alle klienter opfordret til, at følge A.A. møder hvor de bor. Samlet set, er det Tilsynets vurdering, der med de beskrevne metoder opleves en gennemgåede systematik i de iværksatte behandlingsforløb på Orelund. Tilsynet oplever individuelle velplanlagte behandlingsforløb, lige fra henvisning og formødet, til efterbehandlingen. Tilsynets stikprøve kontroller i dokumentationen indikerer at diverse behandlingsforløb er veldokumenteret, indeholdende beskrivelser i forhold til udredning og diagnostik, farmakologisk behandling og samtalebehandling, jævnfør Sundhedsstyrelsen rådgivningsmateriale for kvalificeret alkoholbehandling. Kvaliteten i de leverede behandlinger vurderes understøttet på en god måde. Medicinhåndtering og instrukser I forbindelse med tilsynet, har Tilsynet fået fremsendt Orelunds procedure for medicinhåndtering, samt medarbejderrettede instrukser for håndtering af helbredsmæssige problemstillinger, som kan fordre medicinhåndtering, herunder abstinensbehandling og afvænning med flere. Tilsynet vurderer de fremsendte procedure og instrukser relevante, dækkende og af god kvalitet. Materialet gennemgår løbende relevante opdateringer. Tilsynet oplever, at de gode procedurer og instrukser, understøtter medarbejderne i opgavevaretagelse, arbejdsdeling, pligter og ansvarsfordeling i forhold til medicinhåndteringen. Side 9 af 18

10 Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Som beskrevet i det foregående tema, arbejdes der på Tjele Orelund med udgangspunkt i 12- trinsprogrammet (Minnesotamodellen), som løbende er blevet tilpasset danske forhold. Den enkelte patient tildeles i forbindelse med indlæggelsen på behandlingscenter Tjele Orelund, en personlig rådgiver, som følger patienten i hele behandlingsforløbet. Det beskrives at rådgiverens fornemmeste opgave er, at sikre at patienten bliver færdigbehandlet. Behandlingsindsatser for den enkelte patient tilrettelæggelse/visiteres af et tværfagligt team, hvor udover den personlige rådgiver, personer relevante faglige kompetencer indgår; læge, psykiater, psykolog, sygeplejerske, pædagog med flere. Øvrige relevante fagligheder inddrages ved behov. I forhold til behandlingsindsatsen ved akutte opståede helbredsmæssige problemstillinger, herunder diverse abstinensbehandlinger, afrusning etc., har Tilsynet fået forevist udførlige procedurebeskrivelser, fyldestgørende og detaljerede medarbejderrettede anvisninger. Hertil kommer forevisning af diverse scoreskemaer til helbredsmæssig kontrol i forbindelse med de forskellige indsatser. Det beskrives, at en stor del af behandlingsindsatsen foregår ved samtaleterapi, hvor der tilbydes såvel individuel- og gruppe terapi. Der beskrives en overvægt i forhold til den gruppebaserede terapi. Struktur og genkendelighed i hverdagen for patienterne, beskrives vigtig. Der tilkendegives planer og konkrete dagsprogrammer, faste opgaver, motion og tid til meditation og selvransagelse for alle patienter. Der beskrives, at der tilbydes et behandlingstilbud til pårørende til alkoholiker, ved Tjele Orelunds familieprogram for pårørende. Det består af i to kursusmoduler, et af dem afviklet som 3-dages internatkursus, hvor der undervises i blandt andet medafhængighed, benægtelse, tilbagefald mv. I forbindelse af afrundingen af et behandlingsforløb, inviteres der til Familiedag. Familiedagen et tilbud til hele familien, hvor familien sammen, og i mødet med andre familier, gør status og udveksler erfaringer. Det er Tilsynets vurdering, at tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen fremstår velfungerende. Tilsynet oplever en god systematik, velbeskrevet arbejdsfordelinger, samt dækkende og fyldestgørende procedurebeskrivelser og medarbejderrettede instrukser. Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster Det oplyses at et behandlingsforløb på Tjele Orelund typisk strækker sig over 5 uger i døgnophold, hvortil der tilbydes halvårlige efterbehandlingsforløb som foregår ambulant. I et behandlingsforløb indgår omkring 30 samtaler, som typisk er af en varighed på 30 minutter til 2 timer. Der indgår typisk 2-4 familiesamtaler, som del af behandlingen. Der beskrives 3 faser i behandlingen: 1. Afrusning 2. Primærbehandlingsdelen 3. Efterbehandling Pris pr. døgn oplyses fortsat til kroner. Pris for efterbehandlingen som strækker sig over 6 måneder, i alt 12 gange, oplyses fortsat til kroner. Det oplyses af Behandlingscenter Tjele Orelund har en lang række samarbejdspartnere som en del af behandlingen. Der beskrives samarbejde med patientens netværk; familie, samlever, børn, kollegaer m.fl. Samarbejde sker ved behov og pr. patientens ønske. I offentlig regi, beskrives der samarbejde med Kommuner, misbrugskonsulenter, socialrådgivere, kriminalforsorgen, psykologer, psykiatere, læger, sygehuse, ambulatorier, ambulatorier etc. Side 10 af 18

11 Det beskrives, at den tætteste offentlige samarbejdspartner, ofte er den person fra den enkelte kommune, som er ansvarlig for opfølgningen af behandlingen. De ovenstående udsagn og beskrivelser understøttes i den dokumentation Tilsynet har haft til rådighed; Tilbudsportal, hjemmeside, Behandlingscentrets Ansøgning og Godkendelse. Tilsynet vurderer dette tilfredsstillende. Tema 7: Opfølgning på behandling Ved tilsynet oplyses det, at Behandlingscenter Tjele siden 2010 har haft et fungerende Kvalitets- og udviklingspanel på Sjælland, (i Jylland siden 2008), sammensat af repræsentanter fra flere af Behandlingscentrets Tjele kommunale samarbejdspartnere. Det beskrives, at panelets funktioner er: Vurdering af behandlingens kvalitet Evaluering af gennemførte behandlinger Diskussion og vurdering af fremtidige behandlingsmæssige tiltag Åben drøftelse af den aktuelle behandlingsmæssige situation i Danmark Gensidig udveksling af information om kommende tiltag Medvirke til kvalitet og udvikling omkring misbrugsbehandling Uformel erfaringsudveksling Planlægning af fælles tiltag som f.eks. kurser og foredrag Jf. Behandlingscentrets ansøgningsskema, er de deltagende kommuner som følger: I Jylland: Fredericia Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Viborg Kommune og Aalborg Kommune. På Sjælland: Albertslund kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilsynet vurderer dette Kvalitets- og udviklingspanel relevant og fordrende for kvaliteten og udviklingen af denne generelt, i forhold til alkoholbehandling og øvrigt misbrug generelt. I forbindelse med tilsynet er effekten af behandling der leveres på Behandlingscenter Tjele Orelund, blevet drøftet med behandlingscentrets ledelse. Det tilkendegives et stort erfaringsmæssigt kendskab til behandlingsmetoder, faldgrubber, skønsmæssige vurdering af behandlingens effekt, på kort sigt og på lang sigt. Det beskrives af ledelsen, at der er begyndt at blive taget skridt til en mere systematisk opsamling af erfaring og effekt af behandlingsindsatserne, men at der fortsat arbejdes fremad. Det beskrives dog, at der arbejdes med at øge fokus på opfølgning og efterbehandlingen af patienterne der har været i døgnbehandling. Tilsynet anbefaler, at der sker en mere systematisk opsamling af erfaringer og resultater af iværksatte behandlingsindsatser. Dette med henblik øget kvalitetssikring af de leverede indsatser, indeholdende en øget grad af evidens og effektmålinger. Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Ved tilsynet oplyses det af Behandlingscentrets ledelse at: Der indberettes data til NAB Det nationale alkoholbehandlingsregister. Behandlingscenter Tjele Orelund Gør brug af et elektronisk journaliseringssystem, som er godkendt af datatilsynet. Ved tilsynet er der gennemført stikprøvekontrol af flere journaler i det elektroniske journalsystem. Tilsynet finder indsatser velbeskrevet og veldokumenteret. Der kan genfindes historik i forhold til individuelle Side 11 af 18

12 indsatser for den enkelte patient. Det genfindes tydelige medicinoptegnelser. Der genfindes relevante stamdata. Der findes angivelse af den/de ansvarlige medarbejdere. Tilsynet oplever generelt en tydelig systematik i dokumentationsindsatsen. I forbindelse med tilsynet, har Tilsynet haft lejlighed til at tale med repræsentanter fra patientgruppen, som havde været relativ kort til på behandlingscentret. Der blev udtrykt stor tilfredshed med den leverede indsats. Der blev utrykt stor tilfredshed med medarbejderne og deres kompetencer og indfølingsevne. Tilsynet fornemmer gennem interview af patienter dette og tidligere års tilsyn en generelt stor tilfredshed med tilbuddet. Side 12 af 18

13 Datakilder Interviews Leder Bruger Sagsbehandler Medarbejdere Observationer Besigtigelse fysiske rammer Sundhedsinitiativer Besigtigelse dørforhold Relationer Organisation og økonomi Tilbudsportalen Vedtægter Takst Organisationsplan Personalehåndbog Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Behandling, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtige indberetninger NAB, magt/overgreb. Målgruppebeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Tilsynsrapport Tjele Orelund 2014 Tjele Orelunds Hjemmeside Beskrivelse af 5 ugers Behandlingsforløb på Orelund Ansøgningsskema 2013 og Godkendelse af Tjele Orelund Tjeles Familieprogram Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, Sundhedsstyrelsen 2011 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Informationshæfte: Behandlingscenter Tjele Behandling af afhængighed i Danmark Ugeskema Tjele Orelund Side 13 af 18

14 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Sundhedsloven LBK af 14. november Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, udgivet af Sundhedsstyrelsens i Anvendt tilsynsmetode Tilsynet er gennemført som et uanmeldt tilsyn med deltagelse af 1-2 tilsynskonsulenter. Tilsynet er blevet vist rundt i tilbuddet med henblik på at skabe sig et billede fysiske rammer og muligheder for relevant aktivitet i nuet. Der er suppleret med observationer i forhold til social aktivitet og mundtlig kommunikation. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning er der gennemført interview med ledelsesrepræsentant, oftest leder. Enhedens samlede praksis drøftes i forhold til anvisninger fra Sundhedsstyrelsen. Der er specielt fokus på tilstrækkelige faglige kompetencer, metoder f.eks. samtaleterapi, faglig opfølgning, personalerettede anvisninger for praksis (instrukser, retningslinjer); samarbejde med læge indberetning til NAB-registret. Efterfølgende er repræsentanter for medarbejderne interviewet. 3-4 (afhængig af centret størrelse) medarbejdere er interviewet i et fælles interview. Stikprøver af individuel dokumentation er gennemgået med fokus på krav fra love og rammer. Stedets skriftlige faglige beskrivelser og anvisninger er gennemgået og drøftet. Side 14 af 18

15 Høringssvar Høringssvar vedr.: Tilsynsrapport for Orelund - Behandlingscenter Tjele Tjele, den 22. april 2015 S. 6 Tilbudsportalen Behandlingscenter Tjele opdaterer tilbagevendende information på Tilbudsportalen. Selvom vi anser det for at ligge uden for centrets kompetence at påpege manglende kontrol, godkendelse og offentliggørelse af indberettede oplysninger over for den godkendende myndighed, vil vi rette henvendelse til Holbæk Kommune med henblik på godkendelse af de indsendte oplysninger. Det fremstår i Socialtilsynets anbefaling Tilsynet anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Behandlingscenter Tjele Orelund opdateres, som om, det er behandlingscentret, der ikke opdaterer. Kan den formulering ændres? S. 8 Somatisk undersøgelse og behandling Egen læge forestår generel lægeundersøgelse, der her også tjekker for psykiatriske problemstillinger. Patienterne tilses kontinuerligt gennem hele behandlingen ved egen læge. Psykiatrisk undersøgelse og behandling Vi vil gerne have føjet til, at undersøgelse og behandling foregår ved egen psykiater. S. 9 Opfølgning på behandling Efterbehandling Vi vil gerne have indføjet, at der ca. 2 måneder inde i efterbehandlingsforløb er et to-dages internat, hvor der bl.a. gås i dybden med den enkeltes helbredelsesplan. Under tema 3 Vedrørende anbefalingen om mere detaljeret beskrivelse af samtaleteknikker henvises til medsendte bilag, der beskriver realitetsterapien, der falder godt i tråd med 12-trins behandling og samtidig indeholder flere forskellige teknikker f. eks. anerkendende, motiverende, coachende, resultatorienterede. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at 12-trins behandling ikke er en behandlingsform, der primært læner sig op ad én terapeutisk retning, men tværtimod bringer forskellige terapeutiske midler herunder samtaleteknikker i anvendelse efter en vurdering af den enkelte patients følelsesmæssige og kognitive tilstand, herunder også hvor længe vedkommende har været i behandling. Under tema 6 I et behandlingsforløb indgår det nødvendige antal samtaler beroende på en individuel vurdering nogle patienter har brug for mange, andre for færre. Alle patienter har hver dag personlig kontakt med egen rådgiver eller en anden rådgiver, hvis egen rådgiver ikke er til stede. Side 15 af 18

16 Bilag 1 til Høringssvar Side 16 af 18

17 Bilag 2 til Høringssvar Realitetsterapi involveringspædagogik Realitetsterapien er den pædagogik, ligger tættest på Minnesota-modellen/12-trins behandling. Realitetsterapien tager udgangspunkt i nuet og fokuserer på fremtiden. Realitetsterapien kan deles op i otte punkter: Involvering. Nuværende adfærd. Evaluering af nuværende adfærd. Planlægning. Forpligtelse. Undskyldninger accepteres ikke. Ingen straf. Giv aldrig op. Punkt 1. Involvering Involvering er et nøglebegreb i realitetsterapien. I behandlingen er involvering og motivation en betingelse, for at forløbet skal lykkes. Involvering med andre er et basalt behov hos mennesket og således forudsætningen for, at personen kan lære at opnå en positiv identitet. De fleste klienter, behandleren møder, er svage, ensomme, uden motivation, mennesker, som er bange for at få nye venner, fordi det så mange gange tidligere er mislykkedes for dem. Derfor vil klienten ofte forsøge at prøve behandleren af for at finde ud af, om han virkelig bryder sig om ham/hende. Det gør behandleren ved at være personlig, venlig og varm. Involvering må ikke være en kunstig professionel holdning til klienten, men en ægte interesse. Involvering kan tage fra et minut til flere uger eller måneder, alt efter hvor ensom klienten er. Involvering er den indledende fase i terapiforløbet. Behandleren undgår her at bruge tid på at tale med klienten om hans/hendes negative oplevelser, men snarere indgår i en jævnbyrdig dialog med klienten som et medmenneske med det formål, at de sammen finder frem til en løsning på problemet. Punkt 2. Nuværende adfærd Involvering er en kontinuerlig del af enhver kontakt med klienten, og uddybes efterhånden, som terapien skrider frem. Det andet punkt i realitetsterapien består i at undersøge den nuværende adfærd. Det er ikke muligt at opnå en positiv identitet uden først at være bevidst gjort om, hvad man foretager sig i øjeblikket. Mange klienter undgår at se deres nuværende adfærd i øjnene. Det sker ved i højere grad at lægge vægt på, hvad de føler, end hvad de foretager sig, og det er netop den nuværende adfærd, der er årsag til de negative følelser. Følelser lader sig vanskeligt ændre, men det gør adfærden, derfor må behandleren opmuntre klienten til at fortælle om sin hverdag, og hvad vedkommende foretager sig, aldrig hvorfor han/hun gør det, for så kommer man automatisk ind på årsagsforklaringer og undskyldninger, som kan medvirke til at forstærke den negative identitet og vanskeliggøre en positiv udvikling. Det hjælper ikke at afdække årsagsforholdene til, at klienten har det dårligt. Klienten vil først få det bedre, når han/hun lærer at tilfredsstille sine basale behov på en bedre måde i forhold til tidligere. Hvis involveringen kan bære, kan behandleren på dette tidspunkt præcisere ansvarligheden og udtrykke sig mere konkret ved at stille spørgsmål som: Hvad vælger du i øjeblikket at gøre med dit liv? Punkt 3. Evaluering af nuværende adfærd Klienten må nu se kritisk på sin nuværende adfærd og foretage en vurdering: Hjælper det, jeg foretager mig, i øjeblikket. Dette princip i realitetsterapien misforstås ofte, mange tror, det er behandlerens værdigrundlag, der ligger til grund for evalueringen af adfærden. Men det er ikke tilfældet. Det er ikke behandleren, der skal bedømme klientens adfærd. Det er klienten, der skal evaluere sin egen adfærd og vurdere, om en adfærdsændring skal finde sted. Behandleren skal altid være ikke-dømmende i sin adfærd overfor klienten og ikke bede klienten om at ændre sin adfærd, fordi behandlerne føler, at det, klienten foretager sig, er forkert. Det behandleren gør, når involveringen er stærk nok, er at konfrontere klienten med realiteterne og bede ham foretage en værdidom på baggrund af patientens egne værdinormer. Klienten hjælpes på den måde til at blive bevidstgjort omkring egne værdier og deres prioritering og er på den måde med til at befordre en planlægning. Side 17 af 18

18 Punkt 4. Planlægning af ansvarlig adfærd Efter at klienten har evalueret sin adfærd, begynder behandleren og klienten i fællesskab at drøfte muligheden for, at klienten i højere grad end tidligere kan få sine basale behov tilfredsstillet. Denne fase er kritisk. Hvis planlægningen lykkes, forstærkes involveringen, selvdisciplin og selvværdsfølelse, hvilket motiverer til fornyet planlægning. Hvis planlægningen mislykkes, formindskes involveringen, og taberidentiteten forstærkes. Derfor er det vigtigt at foretage ganske små skridt og udarbejde planer, der er klare og til at kontrollere, så det lettere kan afgøres, om planen er realistisk eller ej. De fleste behandlere er uddannet til at lede efter svagheder hos klienten. Men i realitetsterapien forsøger man at finde de stærke sider hos klienten. Stærke sider er alle mennesker i besiddelse af, men hos klienten er de ofte ubenyttede. Det er netop klientens gode evner og ressourcer, der udgør drivkraften, som skal få planlægningen til at lykkes. Den udarbejdede plan i forbindelse med en problemløsning er ikke endelig. Lykkes en plan ikke, laver man nye planer, indtil man har fundet frem til en plan, der virker. Det er dog ikke meningen, at man skal opgive en plan, bare fordi man møder den mindste modstand. Her er det vigtigt, at behandleren er i stand til at hjælpe klienten med at planlægge realistisk og for eksempel konfrontere og bevidstgøre omkring klientens værdiprioritering (jf. punkt tre) og være fast og konsekvent, hvis planen synes at være rimelig, og fleksibel hvis planen viser sig at være urealistisk. Punkt 5. Forpligtelse Når planlægningen er tilendebragt, må planen føres ud i livet, og for at øge motivation og ansvarlighed bedes klienten forpligte sig. Det kan gøres på mange måder, mundtligt, skriftligt, individuelt, eller i grupper. Forpligtelsen virker også som en kontrol af, at den værdiprioritering, klienten har foretaget, er rigtig. Det er karakteristisk, at personer med for eksempel alkohol- og stofproblemer har svært ved at forpligte sig, da det ofte er mislykkedes for dem. Men når forpligtelsen er gennemført, vil involveringen uddybes og dermed vil motivationen til at gennemføre planen øges. Punkt 6. Undskyldninger accepteres ikke Hvis forpligtelsen ikke holdes, må man gå tilbage til punkt 3 og undersøge, om værdigrundlaget stadig kan bære. Kan det bære, må den udarbejdede plan kontrolleres efter, og mener man, den er rimelig, er der to muligheder for klienten. Enten at forpligte sig på ny eller give op. Ved at give op eller komme med undskyldninger får klienten ganske vist en midlertidig lindring, men hvis behandlerne accepterer undskyldninger for, at en rimelig plan ikke er ført ud i livet, mindskes mulighederne for at klienten kan tilegne sig en positiv identitet og derved kommunikerer behandleren indirekte til klienten, at han ikke er stærk nok til at realisere en rimelig plan. Det, behandleren kan gøre, er ikke at acceptere undskyldninger for derved at vise klienten, at han ikke er ligeglad med ham, og involveringen forstærkes. Punkt 7. Ingen straf Med straf skal her forstås enhver form for behandling af et andet menneske, som medfører smerte, såvel fysisk som psykisk. Straf modvirker involvering og fratager klienten ansvaret for sine handlinger. Dog skal man ikke undlade at gribe med rimelige konsekvenser af uansvarlige handlinger. Rimelige konsekvenser er adfærd, som begrænser en uhensigtsmæssig handling, men som ikke medfører smerte, og som muliggør udarbejdelsen af en plan, så det ikke sker igen. Punkt 8. Giv aldrig op Mange klienter er svage, føler sig som tabere og ønsker, at terapien skal mislykkes, så de kan blive forstærket i overbevisningen om, at der ikke kan gøres noget ved deres tilfælde. Klienten siger måske til sig selv: Der er mange, som har prøvet på at hjælpe mig. Nu har han givet op over for mit tilfælde, så hvilke chancer har jeg tilbage her i livet? Hvis behandleren ikke giver op, har klienten ikke denne mulighed for at få negativ forstærkning. Det ottende punkt betyder, fortsæt behandlingen lidt længere end klienten forventer det. Side 18 af 18

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kig Ind Specialcenter Holbæk

Kig Ind Specialcenter Holbæk 2014 Kig Ind Specialcenter Holbæk Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 30-09-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn,

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2009 Side1/8 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Herlev Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling Lov om Social Service 101 Sundhedslovens 141-142 Indledning Kvalitetsstandarden er en overordnet beskrivelse af de tilbud og ydelser der tilbydes

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Det private Behandlingscenter Tjele Fastrupvej 3 8830 Tjele Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af behandlingstilbuddet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter

Rapport om anmeldt tilsyn. Den 23. maj og 24. maj 2011. Højløkke Behandlingscenter Voksenservice Rapport om anmeldt tilsyn Den 23. maj og 24. maj 2011 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune Denne rapport er godkendt på Voksenudvalgets møde

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen 2012 og 2013 Side1/9 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup,

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING

V I L J E T I L F O R A N D R I N G RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING V I L J E T I L F O R A N D R I N G BL Å KOR S BEHANDLINGSCENTER RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING TILLID TIL FORANDRING PROFIL 4 AFHÆNGIGHED 6 RELATIONSORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING 8 INTENSIV ALKOHOLBEHANDLING

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Fonden Villaen. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Fonden Villaen Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere