Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orelund. Behandlingscenter Tjele. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 14-04-2015"

Transkript

1 2015 Orelund Behandlingscenter Tjele Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst

2 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder (Sundhedsstyrelsen 2011) Tilsynets observationer / kontrol Krav fra Tilbudsportalen Gældende love; Service- og Sundhedslov m.fl. vurderer de faglige indsatser og om stedet lever op til de generelle krav. Socialtilsyn Øst er blevet tilkøbt til dette tilsyn. Bestillerkommune er fortsat ansvarlig for de myndighedsmæssige forpligtelser. Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Holbæk Side 2 af 18

3 Indholdsfortegnelse Generel information... 4 Den samlede vurdering... 5 Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer... 5 Opfølgning på sidste års tilsyn... 5 Tilbudsportalen... 6 Tema 1: Organisering, antal pladser m.m Tema 2: Målgruppe... 7 Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold... 7 Tema 4: Behandlingsmetoder... 8 Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster Tema 7: Opfølgning på behandling Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Datakilder Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Anvendt tilsynsmetode Høringssvar Bilag 1 til Høringssvar Bilag 2 til Høringssvar Side 3 af 18

4 Generel information Kontaktoplysninger Behandlingscenter Tjele Orelund Skamstrupvej 14, 4440 Mørkøv Leder Centerleder Jan Meincke Afdelingsleder Charlotte Jansson Organisationsform Tjele Orelund er et Privat behandlingstilbud. Organiseret som Aktieselskab. Er en underafdeling af Behandlingscenter Tjele, Fastrupvej 3, 8830 Tjele. Målgruppe Borgere med misbrug af alkohol med behov for støtte Dato for tilsyn Den 18. februar 2015 Tilsynskonsulent Peter Skovdal Leif Christensen Side 4 af 18

5 Den samlede vurdering Det er Tilsynets samlede vurdering, med baggrund i dette års tilsyn, at Behandlingscenter Tjele Orelund er et meget velfungerende privat døgnbehandlingstilbud for alkoholbehandling jf. lov om sundhed 141. Det er Tilsynets vurdering, at personalets kompetencer, den anvendte metode tilgang; 12-trinsprogrammet (Minnesotamodellen) og den strukturerede hverdag, understøtter den samlede behandlingsindsats på betryggende vis. Som ved de foregående års tilsyn, opleves der stor fleksibilitet, tryghed og kvalitet i arbejdet med alkoholbehandling. Det er tilsynets indtryk, at de fysiske rammer støtter godt omkring målgruppen og anvendte behandlingsmetoder, ved at give rige muligheder for refleksion og selvransagelse. Tilsynets interview med repræsentanter fra patientgruppen, giver indtryk af en meget stor tilfredshed, med indsatsen som leveres på Orelund (4. år i træk). Der tilkendegives blandt andet stor tiltro til behandlingsplanerne og tiltro til personalet. Faglighed og individuelt kendskab og støtte til den enkelte patient fremhæves. Inddragelse af patientens netværk opleves og beskrives positivt. Behandlingen beskrives at virke og giver god mening for den enkelte. Tilsynet har ved dette års tilsyn konstateret, at Tilbudsportalen ikke er tilfredsstillende opdateret. Tilsynet konstaterer, at anbefalinger fra sidste års tilsynet endnu ikke er fuldt tilfredsstillende til dørs, hvorfor de repeteres. Ovenstående vurderinger og indtryk, reflekteres i nedenstående temabeskrivelser og anbefalinger. Anbefalinger samlet op fra vurderinger fra de enkelte temaer TP: Tema 3: Tema 7: Tilsynet anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Behandlingscenter Tjele Orelund opdateres, så der leves op til lovkrav jf. Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK af 19/12/2013. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en mere deltaljeret beskrivelse af de anvendte samtaleteknikker, samt udarbejdes skriftlige medarbejderrettede instrukser i forhold til anvendelsen. Tilsynet anbefaler, at der sker en mere systematisk opsamling af erfaringer og resultater af iværksatte behandlingsindsatser. Dette med henblik øget kvalitetssikring af de leverede indsatser, indeholdende en øget grad af evidens og effektmålinger. Opfølgning på sidste års tilsyn Oplistning af anbefalinger fra det forrige tilsyn. Anbefalinger: 1. Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold Det anbefales, at udarbejde en mere deltaljeret beskrivelse af anvendt samtaleteknik og i forlængelse af dette at udarbejde skriftlige anbefalinger til det personale, der står for dette 2. Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Der anbefales en mere systematisk opsamling på de generelle erfaringer med alkoholbehandlingen, og at centret overvejer måder at dokumentere den generelle effekt af indsatsen mere systematisk Tilsynet konstaterer, at anbefalinger ikke er taget fuldt ud til efterretning, hvorfor de videreføres ved dette års tilsyn. Anbefalingerne følges op under de enkelte temaer. Se relevant temabeskrivelser. Side 5 af 18

6 Tilbudsportalen Det er Tilsynets vurdering, at Behandlingscenter Tjele er generelt egnet til optagelse på Tilbudsportalen. Tilsynet indstiller Behandlingscenter Tjele Orelund til fortsat at være generelt egnet til optagelse på Tilbudsportalen, til den godkendende myndighed i Holbæk Kommune. Tilsynet har kontrolleret Behandlingscenter Tjele Orelunds tilgængelighed på Tilbudsportalen. Det konstateres, at Orelund er at finde på Tilbudsportalen med en række relevante oplysninger og informationer. Samlet fremstår de tilgængelige oplysninger og informationer mangelfuldt og ufuldstændigt udfyldt og ikke nyligt opdateret, set i forhold til gældende bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Disse forhold drøftes på tilsynet, og det konstateres at data løbende opdateres og indberettes til Tilbudsportalen af ledelsen på Orelund. Den godkendende myndigheds opgave med kontrollere, godkende og offentligøre indberettede oplysninger og data, fremstår derimod som mangelfuld udført, og er årsag til Behandlingscenter Tjele Orelund ikke fremgår korrekt og opdateret på Tilbudsportalen. Tilsynet anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Behandlingscenter Tjele Orelund opdateres, så der leves op til lovkrav jf. Bekendtgørelse om Tilbudsportalen BEK af 19/12/2013. Behandlingscentret opfordres i denne forbindelse, at rette henvendelse til godkendende myndighed. Tema 1: Organisering, antal pladser m.m. Behandlingsstedet oplyser om at der foreligger godkendelse til som privat udbyder til at tilbyde døgnbehandling af alkoholmisbrug. Godkendende myndighed er Holbæk Kommune. Orelund er etableret i 2004 og er godkendt til 20 pladser. Orelund er organiseret som aktieselskab og er en underafdeling af Behandlingscenter Tjele, Fastrupvej 3, 8830 Tjele. Tilsynet har set vedtægter for bestyrelsen. Orelund holder døgnåben hele året. Orelunds fysiske rammer udgøres primært af hovedhuset på et ældre gods og ligger omgivet af skov, marker, sø og stor parklignende have. Der er i tillæg til hovedhuset en mindre bygning, Ledvogterhuset, tilknyttet behandlingscentret. I hovedhuset rummes der for uden 16 enkeltværelser til patienterne og 5 fælles bad og toiletfaciliteter, stuer til afslapning, spisestue, pejsestue og en terrasse. I hovedhuset rummes dets uden undervisningslokaler, samtalerum og personalefaciliteter. Primært anvendes kælder etagen til administrative-, møde- og samtale aktiviteter I fællesarealer hænger der elektronisk infotavle, hvor ugens opgaver og program med videre frem går. Det er Tilsynets vurdering, at Behandlingscenter Tjele Orelund fremstår velorganiseret. Det er Tilsynets vurdering, at Behandlingscenter Tjele Orelunds fysiske rammer fremstår egnet til målgruppen og medvirker til at understøtte behandlingsindsatsen. Side 6 af 18

7 Tema 2: Målgruppe Målgruppe beskrives uændret i forhold til sidste tilsyn, og beskrives være patienter, der har behov for behandling af alkoholmisbrug. Patienter med øvrige misbrug, i tillæg til alkoholmisbrug; dobbeltdiagnoser og blandingsmisbrug, beskrives også som en del af målgruppen og visiteres undtagelsesvist efter aftale. I visitation af patienter til behandling på Orelund, beskrives der en konkret individuel vurdering, i forhold til om patienter passer til målgruppen på Orelund, eller om patienter vil have mere gavne mere af ophold på et af de øvrige behandlingssteder i Behandlingscenter Tjele regi. Tema 3: Behandlingsstedets organisatoriske forhold Tilsynet har modtaget aktuel personaleliste for behandlingscenter Tjele Orelund. Heraf fremgår, sammenlignet med sidste års liste, at der er sket ganske få udskiftninger og ændringer i personalegruppen. Der opleves således en høj grad af kontinuitet i hverdagen, og forsat opbakning til værdier, metoder og arbejdspladsen generelt fra medarbejderne. Personalesammensætningen som kompetencemæssigt tæller læge, psykiater, psykolog, sygeplejerske, socialpædagog, social- og sundhedsassistent m.fl., fremstår relevant sammensat i forhold til målgruppens behov. I tillæg til de sundhedsfaglige kompetencer, udgøres en større del af medarbejdergruppen af rådgivere/alkologer/sygevagter, som selv har fortid med misbrug af alkohol, som selv har gennemgået 12 trins behandlingen. Det tilkendegives, at der afholdes formelle medarbejderudviklingssamtaler hvert andet år, fastlast af ledelsen. Næste samtalerunde er planlagt til efteråret Der er endvidere løbende end tæt dialog ledelse og medarbejdere imellem. Kollegialt eksisterer der et godt kendskab til hinandens kompetencer, og der beskrives relevant og hyppig inddragelse heraf. Der tilbydes supervision til alle medarbejdere, både kollegialt, individuelt og eller i grupper, anhængigt at behov. Alle sygevagter har gennemgået Tjeles egen sygevagtuddannelse, som faciliteres via egne læger og psykologer, blandt andet indeholdende undervisning i samtale teknik. Som opfølgning på anbefaling ved sidste tilsyn: Det anbefales, at udarbejde en mere deltaljeret beskrivelse af anvendt samtaleteknik og i forlængelse af dette at udarbejde skriftlige anbefalinger til det personale, der står for dette., er det fortsat svært at danne sig et tydeligt billede af de anvendte samtaleteknikker. Ved tilsynet beskrives disse samtaleteknikker individuelle fra behandler til behandler, faggruppe til faggruppe, men med et stærkt fundament/ankret i 12-trinsprogrammet, anhængigt af hvilket trin patient er på. Resultatmæssigt er det den interne vurdering, at der nås frem til et ens resultat. Tilsynet viderefører anbefalinger ved dette års tilsyn. Alle medarbejdere gennemgår kurser i hjertestart, førstehjælp, medicinhåndtering. Medarbejderne kan på alle tider af døgnet kontakte den tilknyttede læge, i forhold til sundhedsfaglig og helbredsmæssig vejledning vedrørende patienternes helbredsmæssige problemstillinger. Det beskrives et velfungerende samarbejde med det lokale lægehus omkring Orelunds patienter. I tillæg til det behandlingsorienterede personale, har Orelund servicepersonale ansat, herunder pedel, chauffør, kok m.fl. Samlet set vurderes personalesammensætningen, med de tilstedeværende kompetencer, at kunne tage hånd om målgruppens sociale-, helbreds- og sundhedsmæssige problemstillinger på betryggende vis. Det er Tilsynets vurdering, at personalets kompetencer, den anvendte metode tilgang (12-trinsprogrammet; Minnesotamodellen se senere temabeskrivelser), struktur i dagligdagen og behandlingscentrets fysiske rammer, understøtter den samlede behandlingsindsats på betryggende vis. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en mere deltaljeret beskrivelse af de anvendte samtaleteknikker, samt udarbejdes skriftlige medarbejderrettede instrukser i forhold til anvendelsen. Side 7 af 18

8 Tema 4: Behandlingsmetoder Ved dette års tilsyn er Behandlingscenter Tjele Orelunds behandlingsmetoder blevet gennemgået og sammenholdt med tilbuddets seneste ansøgningsskema dateret den 25. juli 2013, samt Behandlingscentrets hjemmeside. Tilsynet finder en tilfredsstillende forenelighed, og behandlingsmetoderne er fortsat som det fremgår af det nedenstående. Der tilbydes fortsat Alkoholbehandling i døgnbehandlings- og i kombinationsforløb. Overordnet er behandlingsfilosofien 12-trinsprogrammet (Minnesota-modellen), og der anvendes individuel-, gruppe-, par- eller målrettet terapiformer og undervisning. Minnesotabehandling på et af Behandlingscenter Tjeles centre bygger på, at alkoholisme er en kronisk sygdom, der medfører massive fysiske, psykiske og sociale problemer. Helt fundamentalt i Minnesotakuren er, at den afhængige aldrig kommer til at drikke normalt eller få et normalt forhold til stemningsændrende stoffer, men sygdommen kan standses. Sygdommen alkoholisme kan standses, den kan ikke helbredes. Minnesotabehandling bygger videre på, at ædru alkoholikeres erfaringer hjælper andre med at løse deres problemer med afhængighed. Derfor er det i Minnesotabehandling ædru alkoholikere, der behandler alkoholikere. Lige nøjagtigt dét, at alkoholikere behandler alkoholikere, er en af nøglerne til den succes, som Tjeles Minnesotabehandling har opnået: Som afhængig møder du en forståelse og indlevelse, du kun kan møde hos én, der selv har været afhængig. Kun en ædru alkoholiker kan helt forstå, hvordan du har det, når du stadig drikker. Og en ædru alkoholiker ved også, hvad der skal til for at ændre på dine uhensigtsmæssige mønstre. Den ædru alkoholiker har selv ofte fået hjælp via en Minnesotabehandling, og er derfor i stand til at vise dig vej ud af en situation, der ellers kan forekomme helt håbløs Behandlingsstrategi er, at et tværfagligt team forestår behandlingen, hvor de nødvendige kompetencer tilføres, med henblik på at den enkelte patient kan færdigbehandles herunder: Udredning og diagnostik Behandlingsplanen for den enkelte tilrettelægges i behandlingsteamet, der udgøres af alkoholbehandlere, sygeplejerske, læge og psykiater. Ofte tilrettelægges der en sideløbende intervention af specifik psykiatrisk/medicinsk, psykoterapeutisk og/eller kropsterapeutisk karakter. Somatisk undersøgelse og behandling Lægehuset i Mørkøv forestår lægeundersøgelse, samt akutte opståede problemer, samtidig med kendte somatiske problemstillinger og opfølgning af disse. Lægehuset i Mørkøv forestår blodprøvetagning og opfølgning på disse for alle patienter. Patienterne tilses efter behov. Psykiatrisk undersøgelse og behandling Der kan afholdes, tele eller telefonkonference med psykiater hver morgen fra mandag til fredag. Konferencens formål: Konference om enkelt patienter Medicinering Om medicinering Konkrete lægelige/psykiatriske spørgsmål Aftaler om udredning, diagnosticering Aftaler om terapi Konferencen afholdes sammen med, anden læge eller sygeplejerske. Farmakologisk behandling Den farmakologiske behandling varetages af psykiater, læge eller sygeplejerske. Det er muligt hele døgnet, at få kontakt med: Psykiater læge og sygeplejerske. Side 8 af 18

9 Motiverende samtaler før behandling Forbesøg. Behandlingscenter Tjele Orelund, ser meget gerne, at klienten kommer på forbesøg, så den enkelte selv kan vurdere om han/hun ønsker at komme i behandling på centeret. Det bevirker, at klienten efter for besøget allerede har knyttet en personlig kontakt til centeret, og derved nemmere kan indstille sig på behandlingen. Psykosocial samtalebehandling Familiebehandling Undervisning for patienter i behandling hvordan er det at være pårørende? Terapi med pårørende Terapi med pårørende/patient og rådgiver Familieprogram Formålet med det videre familieprogram for pårørende til afhængige er at give deltagerne redskaber og viden til personligt at kunne håndtere de nye muligheder og problemstillinger, der viser sig, når et familiemedlem er kommet i behandling og efterfølgende skal leve en ædru/clean tilværelse. Hvad sker der, når man har misbrug i familien? Hvad sker der, når afhængigheden udvikler sig? Hvilke værdier skal være med til at skabe en bedre tilværelse fremover? Hvad ligger der i begrebet medafhængighed Der undervises bl.a. i, hvordan både børn og voksne bliver påvirket af at være del af en familie med alkoholproblemer. Vi går i dybden med begreber som medafhængighed, benægtelse, tilbagefald og egenomsorg. Dobbeltfokuseret alkoholbehandling Behandlingsplanen for den enkelte tilrettelægges i behandlingsteamet, der udgøres af alkoholbehandlere, psykolog, læge, psykiater og sygeplejerske. Ofte tilrettelægges der en sideløbende intervention af specifik psykiatrisk/medicinsk, psykoterapeutisk og/eller kropsterapeutisk karakter. Opfølgning på behandling Efterbehandling Alle klienter, som har gennemgået en behandling på Behandlingscenter Tjele, tilbydes mindst seks måneders efterbehandling på centret. Efterbehandlingen foregår hver fjortende dag på Behandlingscenter Tjele, hvor klienten sammen med sine medklienter, får talt om og bearbejdet den foregående periodes hændelser og noget nyt med hjem til de næste fjorten dage. Samtidig bliver alle klienter opfordret til, at følge A.A. møder hvor de bor. Samlet set, er det Tilsynets vurdering, der med de beskrevne metoder opleves en gennemgåede systematik i de iværksatte behandlingsforløb på Orelund. Tilsynet oplever individuelle velplanlagte behandlingsforløb, lige fra henvisning og formødet, til efterbehandlingen. Tilsynets stikprøve kontroller i dokumentationen indikerer at diverse behandlingsforløb er veldokumenteret, indeholdende beskrivelser i forhold til udredning og diagnostik, farmakologisk behandling og samtalebehandling, jævnfør Sundhedsstyrelsen rådgivningsmateriale for kvalificeret alkoholbehandling. Kvaliteten i de leverede behandlinger vurderes understøttet på en god måde. Medicinhåndtering og instrukser I forbindelse med tilsynet, har Tilsynet fået fremsendt Orelunds procedure for medicinhåndtering, samt medarbejderrettede instrukser for håndtering af helbredsmæssige problemstillinger, som kan fordre medicinhåndtering, herunder abstinensbehandling og afvænning med flere. Tilsynet vurderer de fremsendte procedure og instrukser relevante, dækkende og af god kvalitet. Materialet gennemgår løbende relevante opdateringer. Tilsynet oplever, at de gode procedurer og instrukser, understøtter medarbejderne i opgavevaretagelse, arbejdsdeling, pligter og ansvarsfordeling i forhold til medicinhåndteringen. Side 9 af 18

10 Tema 5: Tilrettelæggelse af behandlingsindsatsen Som beskrevet i det foregående tema, arbejdes der på Tjele Orelund med udgangspunkt i 12- trinsprogrammet (Minnesotamodellen), som løbende er blevet tilpasset danske forhold. Den enkelte patient tildeles i forbindelse med indlæggelsen på behandlingscenter Tjele Orelund, en personlig rådgiver, som følger patienten i hele behandlingsforløbet. Det beskrives at rådgiverens fornemmeste opgave er, at sikre at patienten bliver færdigbehandlet. Behandlingsindsatser for den enkelte patient tilrettelæggelse/visiteres af et tværfagligt team, hvor udover den personlige rådgiver, personer relevante faglige kompetencer indgår; læge, psykiater, psykolog, sygeplejerske, pædagog med flere. Øvrige relevante fagligheder inddrages ved behov. I forhold til behandlingsindsatsen ved akutte opståede helbredsmæssige problemstillinger, herunder diverse abstinensbehandlinger, afrusning etc., har Tilsynet fået forevist udførlige procedurebeskrivelser, fyldestgørende og detaljerede medarbejderrettede anvisninger. Hertil kommer forevisning af diverse scoreskemaer til helbredsmæssig kontrol i forbindelse med de forskellige indsatser. Det beskrives, at en stor del af behandlingsindsatsen foregår ved samtaleterapi, hvor der tilbydes såvel individuel- og gruppe terapi. Der beskrives en overvægt i forhold til den gruppebaserede terapi. Struktur og genkendelighed i hverdagen for patienterne, beskrives vigtig. Der tilkendegives planer og konkrete dagsprogrammer, faste opgaver, motion og tid til meditation og selvransagelse for alle patienter. Der beskrives, at der tilbydes et behandlingstilbud til pårørende til alkoholiker, ved Tjele Orelunds familieprogram for pårørende. Det består af i to kursusmoduler, et af dem afviklet som 3-dages internatkursus, hvor der undervises i blandt andet medafhængighed, benægtelse, tilbagefald mv. I forbindelse af afrundingen af et behandlingsforløb, inviteres der til Familiedag. Familiedagen et tilbud til hele familien, hvor familien sammen, og i mødet med andre familier, gør status og udveksler erfaringer. Det er Tilsynets vurdering, at tilrettelæggelsen af behandlingsindsatsen fremstår velfungerende. Tilsynet oplever en god systematik, velbeskrevet arbejdsfordelinger, samt dækkende og fyldestgørende procedurebeskrivelser og medarbejderrettede instrukser. Tema 6: Behandlingens varighed, intensitet, organisering og takster Det oplyses at et behandlingsforløb på Tjele Orelund typisk strækker sig over 5 uger i døgnophold, hvortil der tilbydes halvårlige efterbehandlingsforløb som foregår ambulant. I et behandlingsforløb indgår omkring 30 samtaler, som typisk er af en varighed på 30 minutter til 2 timer. Der indgår typisk 2-4 familiesamtaler, som del af behandlingen. Der beskrives 3 faser i behandlingen: 1. Afrusning 2. Primærbehandlingsdelen 3. Efterbehandling Pris pr. døgn oplyses fortsat til kroner. Pris for efterbehandlingen som strækker sig over 6 måneder, i alt 12 gange, oplyses fortsat til kroner. Det oplyses af Behandlingscenter Tjele Orelund har en lang række samarbejdspartnere som en del af behandlingen. Der beskrives samarbejde med patientens netværk; familie, samlever, børn, kollegaer m.fl. Samarbejde sker ved behov og pr. patientens ønske. I offentlig regi, beskrives der samarbejde med Kommuner, misbrugskonsulenter, socialrådgivere, kriminalforsorgen, psykologer, psykiatere, læger, sygehuse, ambulatorier, ambulatorier etc. Side 10 af 18

11 Det beskrives, at den tætteste offentlige samarbejdspartner, ofte er den person fra den enkelte kommune, som er ansvarlig for opfølgningen af behandlingen. De ovenstående udsagn og beskrivelser understøttes i den dokumentation Tilsynet har haft til rådighed; Tilbudsportal, hjemmeside, Behandlingscentrets Ansøgning og Godkendelse. Tilsynet vurderer dette tilfredsstillende. Tema 7: Opfølgning på behandling Ved tilsynet oplyses det, at Behandlingscenter Tjele siden 2010 har haft et fungerende Kvalitets- og udviklingspanel på Sjælland, (i Jylland siden 2008), sammensat af repræsentanter fra flere af Behandlingscentrets Tjele kommunale samarbejdspartnere. Det beskrives, at panelets funktioner er: Vurdering af behandlingens kvalitet Evaluering af gennemførte behandlinger Diskussion og vurdering af fremtidige behandlingsmæssige tiltag Åben drøftelse af den aktuelle behandlingsmæssige situation i Danmark Gensidig udveksling af information om kommende tiltag Medvirke til kvalitet og udvikling omkring misbrugsbehandling Uformel erfaringsudveksling Planlægning af fælles tiltag som f.eks. kurser og foredrag Jf. Behandlingscentrets ansøgningsskema, er de deltagende kommuner som følger: I Jylland: Fredericia Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Viborg Kommune og Aalborg Kommune. På Sjælland: Albertslund kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilsynet vurderer dette Kvalitets- og udviklingspanel relevant og fordrende for kvaliteten og udviklingen af denne generelt, i forhold til alkoholbehandling og øvrigt misbrug generelt. I forbindelse med tilsynet er effekten af behandling der leveres på Behandlingscenter Tjele Orelund, blevet drøftet med behandlingscentrets ledelse. Det tilkendegives et stort erfaringsmæssigt kendskab til behandlingsmetoder, faldgrubber, skønsmæssige vurdering af behandlingens effekt, på kort sigt og på lang sigt. Det beskrives af ledelsen, at der er begyndt at blive taget skridt til en mere systematisk opsamling af erfaring og effekt af behandlingsindsatserne, men at der fortsat arbejdes fremad. Det beskrives dog, at der arbejdes med at øge fokus på opfølgning og efterbehandlingen af patienterne der har været i døgnbehandling. Tilsynet anbefaler, at der sker en mere systematisk opsamling af erfaringer og resultater af iværksatte behandlingsindsatser. Dette med henblik øget kvalitetssikring af de leverede indsatser, indeholdende en øget grad af evidens og effektmålinger. Tema 8: Dokumentation og kvalitetsudvikling Ved tilsynet oplyses det af Behandlingscentrets ledelse at: Der indberettes data til NAB Det nationale alkoholbehandlingsregister. Behandlingscenter Tjele Orelund Gør brug af et elektronisk journaliseringssystem, som er godkendt af datatilsynet. Ved tilsynet er der gennemført stikprøvekontrol af flere journaler i det elektroniske journalsystem. Tilsynet finder indsatser velbeskrevet og veldokumenteret. Der kan genfindes historik i forhold til individuelle Side 11 af 18

12 indsatser for den enkelte patient. Det genfindes tydelige medicinoptegnelser. Der genfindes relevante stamdata. Der findes angivelse af den/de ansvarlige medarbejdere. Tilsynet oplever generelt en tydelig systematik i dokumentationsindsatsen. I forbindelse med tilsynet, har Tilsynet haft lejlighed til at tale med repræsentanter fra patientgruppen, som havde været relativ kort til på behandlingscentret. Der blev udtrykt stor tilfredshed med den leverede indsats. Der blev utrykt stor tilfredshed med medarbejderne og deres kompetencer og indfølingsevne. Tilsynet fornemmer gennem interview af patienter dette og tidligere års tilsyn en generelt stor tilfredshed med tilbuddet. Side 12 af 18

13 Datakilder Interviews Leder Bruger Sagsbehandler Medarbejdere Observationer Besigtigelse fysiske rammer Sundhedsinitiativer Besigtigelse dørforhold Relationer Organisation og økonomi Tilbudsportalen Vedtægter Takst Organisationsplan Personalehåndbog Faglige kompetencer Medarbejderlister med formelle uddannelser Dokumentation for uddannelse Retningsliner for indkaldelse af interne/eksterne vikarer Introduktionsprogram Tjenesteliste Sygefraværsstatistik Behandling, retssikkerhed Praksisbeskrivelser, Retningslinjer, Instrukser Tilbudsportalen Lovpligtige indberetninger NAB, magt/overgreb. Målgruppebeskrivelse Journaler, handleplaner, udviklingsplaner Diverse borgerrettet information Beskrivelse af teoretisk metodegrundlag Lovpligtig rapportering af UTH Andet Tilsynsrapport Tjele Orelund 2014 Tjele Orelunds Hjemmeside Beskrivelse af 5 ugers Behandlingsforløb på Orelund Ansøgningsskema 2013 og Godkendelse af Tjele Orelund Tjeles Familieprogram Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, Sundhedsstyrelsen 2011 Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Informationshæfte: Behandlingscenter Tjele Behandling af afhængighed i Danmark Ugeskema Tjele Orelund Side 13 af 18

14 Bilag Lovgrundlag ved tilsyn med alkoholbehandlingssteder Sundhedsloven LBK af 14. november Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder, udgivet af Sundhedsstyrelsens i Anvendt tilsynsmetode Tilsynet er gennemført som et uanmeldt tilsyn med deltagelse af 1-2 tilsynskonsulenter. Tilsynet er blevet vist rundt i tilbuddet med henblik på at skabe sig et billede fysiske rammer og muligheder for relevant aktivitet i nuet. Der er suppleret med observationer i forhold til social aktivitet og mundtlig kommunikation. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning er der gennemført interview med ledelsesrepræsentant, oftest leder. Enhedens samlede praksis drøftes i forhold til anvisninger fra Sundhedsstyrelsen. Der er specielt fokus på tilstrækkelige faglige kompetencer, metoder f.eks. samtaleterapi, faglig opfølgning, personalerettede anvisninger for praksis (instrukser, retningslinjer); samarbejde med læge indberetning til NAB-registret. Efterfølgende er repræsentanter for medarbejderne interviewet. 3-4 (afhængig af centret størrelse) medarbejdere er interviewet i et fælles interview. Stikprøver af individuel dokumentation er gennemgået med fokus på krav fra love og rammer. Stedets skriftlige faglige beskrivelser og anvisninger er gennemgået og drøftet. Side 14 af 18

15 Høringssvar Høringssvar vedr.: Tilsynsrapport for Orelund - Behandlingscenter Tjele Tjele, den 22. april 2015 S. 6 Tilbudsportalen Behandlingscenter Tjele opdaterer tilbagevendende information på Tilbudsportalen. Selvom vi anser det for at ligge uden for centrets kompetence at påpege manglende kontrol, godkendelse og offentliggørelse af indberettede oplysninger over for den godkendende myndighed, vil vi rette henvendelse til Holbæk Kommune med henblik på godkendelse af de indsendte oplysninger. Det fremstår i Socialtilsynets anbefaling Tilsynet anbefaler, at oplysninger på Tilbudsportalen vedrørende Behandlingscenter Tjele Orelund opdateres, som om, det er behandlingscentret, der ikke opdaterer. Kan den formulering ændres? S. 8 Somatisk undersøgelse og behandling Egen læge forestår generel lægeundersøgelse, der her også tjekker for psykiatriske problemstillinger. Patienterne tilses kontinuerligt gennem hele behandlingen ved egen læge. Psykiatrisk undersøgelse og behandling Vi vil gerne have føjet til, at undersøgelse og behandling foregår ved egen psykiater. S. 9 Opfølgning på behandling Efterbehandling Vi vil gerne have indføjet, at der ca. 2 måneder inde i efterbehandlingsforløb er et to-dages internat, hvor der bl.a. gås i dybden med den enkeltes helbredelsesplan. Under tema 3 Vedrørende anbefalingen om mere detaljeret beskrivelse af samtaleteknikker henvises til medsendte bilag, der beskriver realitetsterapien, der falder godt i tråd med 12-trins behandling og samtidig indeholder flere forskellige teknikker f. eks. anerkendende, motiverende, coachende, resultatorienterede. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at 12-trins behandling ikke er en behandlingsform, der primært læner sig op ad én terapeutisk retning, men tværtimod bringer forskellige terapeutiske midler herunder samtaleteknikker i anvendelse efter en vurdering af den enkelte patients følelsesmæssige og kognitive tilstand, herunder også hvor længe vedkommende har været i behandling. Under tema 6 I et behandlingsforløb indgår det nødvendige antal samtaler beroende på en individuel vurdering nogle patienter har brug for mange, andre for færre. Alle patienter har hver dag personlig kontakt med egen rådgiver eller en anden rådgiver, hvis egen rådgiver ikke er til stede. Side 15 af 18

16 Bilag 1 til Høringssvar Side 16 af 18

17 Bilag 2 til Høringssvar Realitetsterapi involveringspædagogik Realitetsterapien er den pædagogik, ligger tættest på Minnesota-modellen/12-trins behandling. Realitetsterapien tager udgangspunkt i nuet og fokuserer på fremtiden. Realitetsterapien kan deles op i otte punkter: Involvering. Nuværende adfærd. Evaluering af nuværende adfærd. Planlægning. Forpligtelse. Undskyldninger accepteres ikke. Ingen straf. Giv aldrig op. Punkt 1. Involvering Involvering er et nøglebegreb i realitetsterapien. I behandlingen er involvering og motivation en betingelse, for at forløbet skal lykkes. Involvering med andre er et basalt behov hos mennesket og således forudsætningen for, at personen kan lære at opnå en positiv identitet. De fleste klienter, behandleren møder, er svage, ensomme, uden motivation, mennesker, som er bange for at få nye venner, fordi det så mange gange tidligere er mislykkedes for dem. Derfor vil klienten ofte forsøge at prøve behandleren af for at finde ud af, om han virkelig bryder sig om ham/hende. Det gør behandleren ved at være personlig, venlig og varm. Involvering må ikke være en kunstig professionel holdning til klienten, men en ægte interesse. Involvering kan tage fra et minut til flere uger eller måneder, alt efter hvor ensom klienten er. Involvering er den indledende fase i terapiforløbet. Behandleren undgår her at bruge tid på at tale med klienten om hans/hendes negative oplevelser, men snarere indgår i en jævnbyrdig dialog med klienten som et medmenneske med det formål, at de sammen finder frem til en løsning på problemet. Punkt 2. Nuværende adfærd Involvering er en kontinuerlig del af enhver kontakt med klienten, og uddybes efterhånden, som terapien skrider frem. Det andet punkt i realitetsterapien består i at undersøge den nuværende adfærd. Det er ikke muligt at opnå en positiv identitet uden først at være bevidst gjort om, hvad man foretager sig i øjeblikket. Mange klienter undgår at se deres nuværende adfærd i øjnene. Det sker ved i højere grad at lægge vægt på, hvad de føler, end hvad de foretager sig, og det er netop den nuværende adfærd, der er årsag til de negative følelser. Følelser lader sig vanskeligt ændre, men det gør adfærden, derfor må behandleren opmuntre klienten til at fortælle om sin hverdag, og hvad vedkommende foretager sig, aldrig hvorfor han/hun gør det, for så kommer man automatisk ind på årsagsforklaringer og undskyldninger, som kan medvirke til at forstærke den negative identitet og vanskeliggøre en positiv udvikling. Det hjælper ikke at afdække årsagsforholdene til, at klienten har det dårligt. Klienten vil først få det bedre, når han/hun lærer at tilfredsstille sine basale behov på en bedre måde i forhold til tidligere. Hvis involveringen kan bære, kan behandleren på dette tidspunkt præcisere ansvarligheden og udtrykke sig mere konkret ved at stille spørgsmål som: Hvad vælger du i øjeblikket at gøre med dit liv? Punkt 3. Evaluering af nuværende adfærd Klienten må nu se kritisk på sin nuværende adfærd og foretage en vurdering: Hjælper det, jeg foretager mig, i øjeblikket. Dette princip i realitetsterapien misforstås ofte, mange tror, det er behandlerens værdigrundlag, der ligger til grund for evalueringen af adfærden. Men det er ikke tilfældet. Det er ikke behandleren, der skal bedømme klientens adfærd. Det er klienten, der skal evaluere sin egen adfærd og vurdere, om en adfærdsændring skal finde sted. Behandleren skal altid være ikke-dømmende i sin adfærd overfor klienten og ikke bede klienten om at ændre sin adfærd, fordi behandlerne føler, at det, klienten foretager sig, er forkert. Det behandleren gør, når involveringen er stærk nok, er at konfrontere klienten med realiteterne og bede ham foretage en værdidom på baggrund af patientens egne værdinormer. Klienten hjælpes på den måde til at blive bevidstgjort omkring egne værdier og deres prioritering og er på den måde med til at befordre en planlægning. Side 17 af 18

18 Punkt 4. Planlægning af ansvarlig adfærd Efter at klienten har evalueret sin adfærd, begynder behandleren og klienten i fællesskab at drøfte muligheden for, at klienten i højere grad end tidligere kan få sine basale behov tilfredsstillet. Denne fase er kritisk. Hvis planlægningen lykkes, forstærkes involveringen, selvdisciplin og selvværdsfølelse, hvilket motiverer til fornyet planlægning. Hvis planlægningen mislykkes, formindskes involveringen, og taberidentiteten forstærkes. Derfor er det vigtigt at foretage ganske små skridt og udarbejde planer, der er klare og til at kontrollere, så det lettere kan afgøres, om planen er realistisk eller ej. De fleste behandlere er uddannet til at lede efter svagheder hos klienten. Men i realitetsterapien forsøger man at finde de stærke sider hos klienten. Stærke sider er alle mennesker i besiddelse af, men hos klienten er de ofte ubenyttede. Det er netop klientens gode evner og ressourcer, der udgør drivkraften, som skal få planlægningen til at lykkes. Den udarbejdede plan i forbindelse med en problemløsning er ikke endelig. Lykkes en plan ikke, laver man nye planer, indtil man har fundet frem til en plan, der virker. Det er dog ikke meningen, at man skal opgive en plan, bare fordi man møder den mindste modstand. Her er det vigtigt, at behandleren er i stand til at hjælpe klienten med at planlægge realistisk og for eksempel konfrontere og bevidstgøre omkring klientens værdiprioritering (jf. punkt tre) og være fast og konsekvent, hvis planen synes at være rimelig, og fleksibel hvis planen viser sig at være urealistisk. Punkt 5. Forpligtelse Når planlægningen er tilendebragt, må planen føres ud i livet, og for at øge motivation og ansvarlighed bedes klienten forpligte sig. Det kan gøres på mange måder, mundtligt, skriftligt, individuelt, eller i grupper. Forpligtelsen virker også som en kontrol af, at den værdiprioritering, klienten har foretaget, er rigtig. Det er karakteristisk, at personer med for eksempel alkohol- og stofproblemer har svært ved at forpligte sig, da det ofte er mislykkedes for dem. Men når forpligtelsen er gennemført, vil involveringen uddybes og dermed vil motivationen til at gennemføre planen øges. Punkt 6. Undskyldninger accepteres ikke Hvis forpligtelsen ikke holdes, må man gå tilbage til punkt 3 og undersøge, om værdigrundlaget stadig kan bære. Kan det bære, må den udarbejdede plan kontrolleres efter, og mener man, den er rimelig, er der to muligheder for klienten. Enten at forpligte sig på ny eller give op. Ved at give op eller komme med undskyldninger får klienten ganske vist en midlertidig lindring, men hvis behandlerne accepterer undskyldninger for, at en rimelig plan ikke er ført ud i livet, mindskes mulighederne for at klienten kan tilegne sig en positiv identitet og derved kommunikerer behandleren indirekte til klienten, at han ikke er stærk nok til at realisere en rimelig plan. Det, behandleren kan gøre, er ikke at acceptere undskyldninger for derved at vise klienten, at han ikke er ligeglad med ham, og involveringen forstærkes. Punkt 7. Ingen straf Med straf skal her forstås enhver form for behandling af et andet menneske, som medfører smerte, såvel fysisk som psykisk. Straf modvirker involvering og fratager klienten ansvaret for sine handlinger. Dog skal man ikke undlade at gribe med rimelige konsekvenser af uansvarlige handlinger. Rimelige konsekvenser er adfærd, som begrænser en uhensigtsmæssig handling, men som ikke medfører smerte, og som muliggør udarbejdelsen af en plan, så det ikke sker igen. Punkt 8. Giv aldrig op Mange klienter er svage, føler sig som tabere og ønsker, at terapien skal mislykkes, så de kan blive forstærket i overbevisningen om, at der ikke kan gøres noget ved deres tilfælde. Klienten siger måske til sig selv: Der er mange, som har prøvet på at hjælpe mig. Nu har han givet op over for mit tilfælde, så hvilke chancer har jeg tilbage her i livet? Hvis behandleren ikke giver op, har klienten ikke denne mulighed for at få negativ forstærkning. Det ottende punkt betyder, fortsæt behandlingen lidt længere end klienten forventer det. Side 18 af 18

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014

Omsorg Sjælland. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 27-06-2014 2014 Omsorg Sjælland Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 27-06-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl

Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune. Torsdag den 11. december 2008 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Alkoholbehandlingen i Nyborg og Assens Odense Kommune Torsdag den 11. december 2008 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Odense Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Tilsyn med alkoholbehandlingen

Tilsyn med alkoholbehandlingen Tilsyn med alkoholbehandlingen 11. maj 2016 oplæg ved Annette Blynel og Charlotte Sigurdsson Dagens oplæg Hvad er Socialtilsynet og vores opgaver? Hvordan kan tilsynet være med til at udvikle tilbuddene?

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE MISBRUGSBEHANDLING I FREDERIKSSUND KOMMUNE 1. PARTER Mellem Frederikssund Kommune og leverandør: Russtop IVS Jernbanegade 15, 1. th 3600 Frederikssund CVR.nr36 41 02 48 2. JURIDISK

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen

Tilsyn Uanmeldt tilsyn. 5. december Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsyn Uanmeldt tilsyn 5. december 2014 Hjemløseteamet Leder Tina Ladefoged Hansen Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Stine Schou Mikkelsen Janne Tolstrup Ulrik Becker Statens Institut for Folkesundhed Evaluering af Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Ansøgningsskema

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne

Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne 2014 Beskæftigelse- og aktivitetstilbuddet Grydelapperne Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 21-08-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et

Læs mere

Plejecenter Møllevang

Plejecenter Møllevang 2015 Plejecenter Møllevang Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 26-08-2015 Tilsyn med plejeboliger; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn Beboeres /pårørendes udsagn

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013

Undløse Skole/Behandlingshjem. Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Undløse Skole/Behandlingshjem Rapport over anmeldt tilsyn 2013 1 Tilsynsenheden Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Målgruppe... 3 Dato

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Plejecenter Quistgården

Plejecenter Quistgården 2014 Slagelse Kommune Plejecenter Quistgården Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 15-12-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års

Læs mere

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015

TT Hjemmeservice. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn. Socialtilsyn Øst 29-06-2015 2015 TT Hjemmeservice Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 29-06-2015 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Tidligere

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv 2014 Hjemmepleje og hjemmesygepleje Distrikt Mørkøv Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 22-08-2014 Tilsyn med leverandører af hjemmepleje (Frit valg leverandører); hvad er det? Et årligt anmeldt

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse

Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse 2014 Dagcenter Aktivitetshuset Tølløse Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-12-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

Plejehotellet Regstrup

Plejehotellet Regstrup 2014 Plejehotellet Regstrup Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 20-10-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 84; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste års tilsyn

Læs mere

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden

Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden 2014 Aktivitetstilbuddet Lindevej Bo og Støtte enheden Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 24-06-2014 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; hvad er det? Et årligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Værested Cafe Paraplyen

Værested Cafe Paraplyen 2015 Værested Cafe Paraplyen Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 04-12-2015 Tilsyn med Aktivitets- og beskæftigelsestilbud Servicelovens 103-104; Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Dagcenter Stenhusbakken

Dagcenter Stenhusbakken 2014 Dagcenter Stenhusbakken Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 02-04-2014 Tilsyn med dagcenter Servicelovens 79, 84 og 86; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i Sidste

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen

Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Rusmiddelcenter Viborg Alkoholbehandlingen Ved Alkoholkonsulent/Familieterapeut Carina Myrup Brix og Alkoholkonsulent/Familieterapeut Helle Olsen Alkoholforbrug er ofte tabu i Danmark Alkoholoverforbrug

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre

Årsrapport Kommunalt Tilsyn Sundhed og Ældre Årsrapport Kommunalt Tilsyn 2014 Sundhed og Ældre Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sagsnr.

Læs mere

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014

Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 2014 Plejecenter Vest Rosenvænget Tilsynsrapport 2014 Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 16-09-2014 Tilsyn med plejeboliger; hvad er det? Et årligt uanmeldt tilsyn, der med udgangspunkt i

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret

Bostedet På Sporet. Tilsynsrapport over tilsyn Socialcentret Bostedet På Sporet Tilsynsrapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere