Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011

2 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret i Fagcenter Sundhed. Teamet er leverandør af tilbud til såvel alkoholafhængige som stofafhængige plus blandingsmisbrugere. Ambulant behandling, herunder også medicinsk, foregår på Sundhedscenteret, Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sjælland. Dag- og døgntilbud varetages i samarbejde med offentlige og private behandlingssteder andre steder i landet. Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Sundhedsloven 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. De opgaver der udføres i Rusmiddelteamet Side 2

3 Rusmiddelteamet tilbyder undersøgelse, udredning og behandling af rusmiddelbrugere. Der visiteres til og foretages opfølgning af dag- og døgnbehandling, samt tilbydes efterbehandling. Endvidere kan der tilbydes screening via den tilknyttede psykiatriske konsulent. Rusmiddelteamets primære ydelse til stofafhængige er ambulant behandling, der gives individuelt eller til par, familie eller i form af gruppebehandling. Interventionsniveauet og metoden er afhængig af en individuel vurdering.. Rusmiddelteamet - ved den ansatte sygeplejerske - udleverer og administrerer medicin, ordineret af den til centret tilknyttede læge og psykiatriske konsulent. Sygeplejersken tilbyder desuden sundhedssamtaler og NADA (akupunktur) For teenagere opvokset i misbrugsfamilier tilbydes et månedligt samvær i gruppe. Der foretages opsøgende arbejde i henhold til Servicelovens 99. Endvidere ydes der rådgivning til: pårørende, familier, samarbejdspartnere, frivillige organisationer, arbejdsgivere m.m. Målgruppe Brugerne vil normalt kunne opdeles i følgende 3 kategorier Rusmiddelbrugere med normal social integration, som eksempelvis unge i uddannelses- eller beskæftigelsesforløb Rusmiddelbrugere med truet social integration som eksempelvis ustabil tilknytning til arbejdsmarkedet, familie- og andre netværksrelationer under nedbrydning, men dog med eksempelvis bolig og tidligere uddannelses- og beskæftigelsesbaggrund Socialt udstødte rusmiddelbrugere som kan være yngre uden uddannelsesog beskæftigelsesbaggrund og svagt netværk og andre rusmiddelbrugere med andre massive problemer ud over rusmiddelmisbruget som eksempelvis sindslidelse og hjemløshed. Hvad koster indsatsen for borgeren Den ambulante behandling er gratis. Ved døgnophold betales for kost og logi efter individuel beregning efter de takster der eksisterer de enkelte steder. Der ydes tilskud til transport ved start og slut på døgnbehandling samt ved efterbehandling, dog skal en borger der jf. fritvalgsordningen vælger et andet tilbud selv betale en evt. merudgift Side 3

4 Mål Værdier og metoder At skabe mulighed for, at den enkelte borger kan arbejde med at ændre sit misbrugsmønster ophøre eller mindske sit misbrug med den hensigt at skabe bedre livskvalitet. Målet er, at borgere med rusmiddelsproblemer tilbydes behandling med udgangspunkt i den enkeltes situation, samt at borgeren og dennes netværk bliver inddraget i såvel planlægningen som udformningen af tilbuddet, og at den egentlige behandling følges op med forskellige støttende tilbud. At den enkelte opnår indsigt i og erkendelse af sit misbrugsmønster. At den enkelte via forskellige formelle og uformelle grupperelaterede tilbud får mulighed for på at ændre sin misbrugsadfærd. At den enkelte oplever en helhed i indsatsen.. At den udarbejdede handleplan, som formuleres med brugerens aktive medvirken skal afpasses til den enkeltes situation og ressourcer. At 75% af brugerne ved en årlige evaluering giver udtryk for at den behandling de har fået i rusmiddelsteamet er tilfredsstillende. At 60% af brugerne af ydelserne ved Odsherred Kommunes rusmiddelsteam oplever at være hjulpet og kommet videre. At samarbejdsparterne kender og bruger rusmiddelsteamets indsatsområder Værdier Metoder Ligeværdighed Respekt Tillid Værdighed Rusmiddelteamet tager afsæt i den systemiske teori. Det betyder en anerkendende tilgang til borgeren, hvor der lægges vægt på den enkeltes relationer og netværk. Hvordan kan et typisk sagsforløb se ud Motivation Udredning Behandling Efterværn / efterbehandling Side 4

5 Motivation I denne fase arbejdes der med at motiver den enkelte til at ændre sit liv og arbejde med rusmiddelmisbruget. Det kan være: i en netværkssamtale som en del af kommunens kontakt med borgeren som et samtaleforløb i Rusmiddelteamet i et tilfældigt møde Udredning Behandling Efterværn / efterbehandling Hvad kan den ambulante behandling bestå af Her udarbejdes en anamnese og der samarbejdes om at udfærdige en handleplan. Handleplanen tager udgangspunkt i borgerens drømme og visioner. Her foregår den egentlige behandling, som kan være: Afrusning Ambulant behandling, samtaler og evt. medicin Gruppebehandling Dagbehandling *) Døgnbehandling *) *)Der ansøges til disse tilbud i samarbejde med borgeren. Det betyder at rusmiddelteamet samlet set overgår til en myndighedsfunktion, der træffer afgørelser om dag og døgnophold. Under dag og døgnophold føres der tilsyn, og der udarbejdes planer for udslusning. Efterværn/efterbehandlingen foregår typisk i det ambulante regi og i særlige tilfælde i samarbejde med det eventuelle døgntilbud. Der anbefales desuden typisk at bruge de frivillige netværk, NA og Vendepunktet som er et værested som drives i samarbejde med den lokale forening Minerva, som består af tidligere misbrugere. Vendepunktet er særlig centralt i efterbehandlingen, idet stedet giver den nyligt stoffri mulighed for at møde ligesindede og danne venskaber med andet indhold end stoffer og misbrug. Medarbejdere i Vendepunktet tilbyder sammen med frivillige desuden det uformelle samvær om andre aspekter af livet og et fristed, hvor det er tilladt at tale om sin trang eller sin angst for tilbagefald uden at det belaster tilhørerne unødigt som det ville gøre hjemme i familien. Gruppetilbud/aktiviteter (også for pårørende og unge) Målrettede samtaler Koordination i de tilfælde hvor der er en kompleks problemstilling. Tilknytning af støtte / kontaktperson Lægeligt tilsyn i forhold til den medicinske behandling af rusmiddelmisbruget Substitutionsbehandling Sundhedsundersøgelser og forebyggende sundhedsindsats Medicinudlevering 2 gange om ugen Side 5

6 Myndighedsudøvelse/ Visitation Visitation til dag-, døgnbehandling og efterbehandling foretages af Rusmiddelteamet plus ledelse som et led i en samlet behandlingsplan. Det forventes at brugeren er medvirken til at lave oplægget til behandlingskonferencen. Hvor længe kan man være tilknyttet Rusmiddelteamet? Så længe den enkelte har brug for støtte. Den enkelte kan være såvel den misbrugende som dennes familie. Brugerinddragelse Ud over det lovmæssige krav om brugerinddragelse afholder Rusmiddelteamet et årligt brugermøde for at foretage en dialog med brugerne om kommunens tilbud og udvikling på området, herunder samarbejde med frivillige fx. Foreningen Minerva. Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere For at sikre helhed og sammenhæng i indsatsen samarbejder Rusmiddelteamet målrettet med øvrige aktører både internt og eksternt. Klagevejledning Servicelovens område Den socialfaglige behandling, efter serviceloven 99, 101 og 104 som kan omfatte afslag på behandling, herunder manglende iværksættelse af tilbud senest 14 dage efter henvendelsen om ønsket om behandling. Der kan også klages over ændring af behandlingstilbud eller, at reglerne om aktindsigt ikke er overholdt. Der kan desuden klages over personalets håndtering og ageren. Klagen sendes til: Sundhedsafdelingen, Sundhedscenter Odsherred Sygehusvej 5, 4500 Nykøbing Sj. Sundhedsloven Den sundhedsfaglige behandling, efter sundhedsloven 142, som omfatter undersøgelse for- og behandling af misbruget/afhængigheden. Det er således det arbejde, der udføres af sundhedspersonalet for eksempel læger og sygeplejersker. Klagen sendes til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 1360 København K Repræsentation Borgeren kan selv klage, men kan også ved fuldmagt lade sig repræsentere af en anden person, en forening eller af en advokat. Side 6

7 Personale i Rusmiddelteamet Frit valg Forhold for hjemmeboende børn Den aktuelle normering er 1 fuldtidsstilling som Rusmiddelkonsulent på stofområdet. Hertil kommer en sygeplejerske som også dækker hele alkoholområdet. I Vendepunktet (som også er et tilbud til alkoholmisbrugere) er ansat en medhjælper 23 timer om ugen + i gennemsnit 6 timers assistance om ugen via rusmiddelteamet. De faglige kvalifikationer sikres gennem intern kompetenceudvikling, samt gennem faglig supervision. Desuden eksterne kursus- og uddannelsesaktiviteter. Der er frit valg, for så vidt angår tilbuddet efter Serviceloven, dette fremgår af 101. stk. 4 En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Her skal det bemærkes at der skal være tale om et tilsvarende tilbud. Samt at tilbudet er på Tilbudsportalen. Der kan dog være undtagelse fra denne regel jf. Serviceloven 101 stk. 6. Det frie valg gælder ikke for den lægefaglige del, det der er omfattet Sundhedsloven 142. I misbrugssager hvor der er hjemmeboende børn, har Rusmiddelteamet skærpet indberetningspligt. Der sker henvendelse til kommunens Børn og Familieafdeling, som inddrages i sagen via netværksmøder og behandlingsmøder, således at behandlingen koordineres, og der bliver taget hånd om hjemmeboende børn. For teenagere opvokset i misbrugsfamilier tilbydes et månedligt samvær i gruppe. I sager med gravide misbrugere har Rusmiddelteamet samarbejde med det regionale Familieambulatorium i Næstved. Monitorering/ overvågning af indsatsen Den enkelte borgers behandlingsplan og journalnotater indskrives i en elektronisk journal, hvor den samlede indsats efter servicelov og sundhedslov dokumenteres og evalueres. Den elektroniske journal danner ligeledes baggrund for statistik for den samlede indsats samt de lovpligtige indberetninger til nationale databaser. Side 7

8 Tilsyn med benyttede institutioner Fremtidig indsats Alle institutioner der benyttes er opført i Danris registeret, der registrerer døgnbehandlingstilbud på misbrugsområdet, deres kvalitetsstandarder mv. Samtidigt er alle institutioner som er godkendt til behandling af deres beliggenheds kommune opført i tilbudsportalen. Beliggenhedskommunen fører tilsyn med personalets uddannelse, økonomi på behandlingsstedet, og kvalitet af tilbuddet. Der arbejdes på at tilrettelægge en særlig indsats overfor de meget unge misbrugere og unge i farezonen for et misbrug. Side 8

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere