Håndtering af uventet cancer i lokalresecerede kolorektale polypper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af uventet cancer i lokalresecerede kolorektale polypper"

Transkript

1 Håndtering af uventet cancer i lokalresecerede kolorektale polypper Issam Al-Najami 1, 2 & Gunnar Baatrup 1, 2 STATUSARTIKEL 1) Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital Svendborg 2) Klinisk Institut, Syddansk Universitet Ugeskr Læger 2017;179:V HOVEDBUDSKABER En fejlagtig håndtering af maligne kolorektale polypper resulterer i, at patienterne ikke får den korrekte onkologiske/kirurgiske behandling og bliver enten over- eller underbehandlet. Ofte beror behandlingen på de behandlingstilbud, som den enkelte institution kan tilbyde. Incidensen af resecerede kolorektale polypper, som indeholder maligne celler, er stigende og har været det siden indførelsen af den danske nationale kolorektalcancerscreening i foråret 2014 [1]. Møderne i de multidisciplinære team (MDT) er præget af problemer med den videre håndtering af en patient, hvor man har gjort et ofte incidentielt fund af polypmalignitet. Valget står ofte mellem kontrol og yderligere segmentær tarmresektion[2]. Det er af fælles interesse for patienter og behandlere, at behandlingen så vidt muligt skræddersys, og der mangler solid evidens på flere områder inden for behandling og kontrol. En ikke ubetydelig andel af patienterne har en alder, hvor komorbiditet er hyppig, og hvor man derfor på MDT må afveje en højere risiko for recidiv ved endoskopisk behandling op imod en ofte ikke ubetydelig procedurerelateret morbiditets- og mortalitetsrisiko ved en supplerende segmentær tarmresektion. En mere akkurat og sikker præparativ risikostratificering vil i nogle tilfælde kunne føre til, at man accepterer lokalresektion som definitiv behandling, men risikoen for lokalrecidiv skal afvejes i hvert enkelt tilfælde. Formålet med denne artikel er at skitsere et forslag til håndtering af patienter med maligne kolorektale polypper med baggrund i en risikostratificering af kort- og langtidsresultater efter lokal endoskopisk resektion sammenholdt med segmentær tarmresektion. Håndteringen skal baseres på patologiske og kirurgiske højrisikofaktorer. Med denne artikel ønsker vi med udgangspunkt i eksisterende evidens og med ønske om ensretning på nationalt plan at foreslå en strategi for håndtering af maligne polypper. Tabel 1 Patologiske højrisikofaktorer for lymfeknudemetastaser. Faktor Risiko, % a Ikkeradikal resektion 30 Lav differentieringsgrad 20 Lymfovaskulær invasion 24 Tumor-budding 26 Dyb submukøs invasion SM: Haggittgrad: SM = submukøs invasionsgrad. a) Risiko er angivet for den enkelte parameter og vil variere ved kombination af flere parametre. RISIKO FOR LOKALAVANCERET SYGDOM Ofte er det en inkomplet resektion af polyppen eller bekymring for, at der foreligger spredning af cancer til lymfeknuderne, som foranlediger henvisning af patienter til segmentær tarmresektion efter endoskopisk lokalresektion. Risikoen for lokalt recidiv efter endoskopisk lokalresektion af incidentielle cancere er 0-20% [3, 4]. Dette skal sammenholdes med en recidivrate på 1,4-5,6% [3, 4] ved segmentær tarmresektion. I individuelle tilfælde kan man beregne en mere præcis recidivrisiko baseret på en klinisk og patologisk karakterisering af polyppen. Recidivrisikoen er høj efter fjernelse af bredbasede eller flade adenomer, som har en eller flere højrisikofaktorer. I den anden ende af skalaen er recidivrisikoen meget lav efter radikal fjernelse af stilkede polypper med cancer. Patologiske parametre, der definerer høj risiko, er som foreslået af Hermanek et al [5] og er hyppigt refereret i internationale guidelines [6]. Parametrene indbefatter ikkeradikal resektion, lav differentieringsgrad, lymfovaskulær invasion, tumor-budding og dyb submukøs invasion [5] (Tabel 1). Submukøs invasion gradueres for de flade polypper iht. Kikuchigradueringen [7] (Figur 1) i SM1, SM2 og SM3 med en stigende risiko for lymfeknudemetastasering fra ca. 3% ved SM1 over 7-15% ved SM2 til 23-35% ved SM3 [8-10]. Hvad angår de stilkede maligne polypper, gradueres disse iht. Haggitts gradue- 2

2 ring [11] (Figur 2) med en stigende risiko for lymfeknudemetastasering jo højere Haggittgrad fra omkring 0% ved grad 1 og 2 til ca. 6% ved grad 3 og 4 [12]. Det er ofte ikke muligt at opnå en patologisk gradering af ikkestilkede polypper, som er fjernet ved endoskopiske procedurer, hvad enten det er ved almindelig slyngeresektion, endoskopisk mucosaresektion (EMR) eller endoskopisk submucosadissektion (ESD) (som sjældent udføres i colon). En stor del af resektaterne fra større polypper præsenteres for patologen som fragmenter (piece meal-resektion), hvilket umuliggør en vurdering af dybdevækst og radikalitet. Nogle endoskopører og patologer arbejder derfor med en alternativ gradering, som er baseret på, hvor mange mikrometer canceren invaderer submucosa [13]. Denne metode bruges ikke i Danmark, og validiteten er usikker. En komplet en bloc-resektion er således vigtig for at finde kandidater, hvor polypektomien kan betragtes som definitiv behandling. Mangel på ekspertise i EMR og ESD i en endoskopisk enhed vil medføre overbehandling, idet konsekvensen af en manglende patologisk gradering af T1-cancere bør medføre segmentær colonresektion [14]. I en undersøgelse fra Sydvestjysk Sygehus i 2016 var indikationen for efterfølgende tarmresektion i 47% af tilfældene piece meal-resektion og dermed manglende patologisk vurdering af radikalitet og SM-grad. En bedre risikostratificering vil sandsynligvis øge andelen af lokalresektioner. Det er vigtigt at have fokus på, at konsekvenserne af at gennemføre en stor segmentær tarmresektion er forskellige i rectum og colon. Cancere i rectum behandles med lav anterior resektion eller abdominoperineal resektion, og gevinsten ved lokalresektioner vil derfor være større end i colon, hvor alternativet ikke er så mutilerende. For de andre definerede højrisikoparametre er risikoen for lymfeknudemetastasering ved tilstedeværelsen af en af parametrene ikkeradikal resektion, lav differentieringsgrad, lymfovaskulær invasion og dyb submukøs invasion på 8-30% (Tabel 1) [15, 16]. Med hensyn til anvendelse af tumor-budding som risikofaktor er der ikke enighed om graduering og anvendelse af parameteren, idet der angives stor observatørvariation imellem patologer. Risikoen for lymfeknudemetastasering ved tilstedeværelsen af tumor-budding er anslået til at være ca. 15% [17]. Figur 1 Flade polypper. A. Kikuchigrad SM1. B. Kikuchigrad SM2. C. Kikuchigrad SM3 (Baatrup G, Endreseth BH, Isaksen V et al. Preoperative staging and treatment options in T1 rectal adenocarcinoma. Acta Oncol 2009;48:328-42). Figuren bringes med tilladelse fra Acta Oncologica. A B C Figur 2 Haggits klassifikation af stilkede polypper. Level er med invasionen af polyphovedet. I level er stilken involveret (Baatrup G, Endreseth BH, Isaksen V et al. Preoperative staging and treatment options in T1 rectal adenocarcinoma. Acta Oncol 2009;48:328-42). Figuren bringes med tilladelse fra Acta Oncologica. Level 0 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Submucosa Adenocarcinoma Edenomatous Epithelium Normal colonic mucosa Muscularis mucosae INDIKATION FOR HENVISNING TIL YDERLIGERE KIRURGI ELLER KONTROL En risikostratificering af patienterne med baggrund i ovennævnte parametre kan danne grundlag for henvisning til enten segmentær tarmresektion eller et overvågningsprogram efter endoskopisk lokalresektion [18] (Figur 3). Således bør patienter med højrisikofaktorer tilbydes yderligere segmentær tarmresektion pga. en risiko på 4,4-20% for synkrone lymfeknudemetastaser [19-21], medmindre patientens alder og almentilstand taler imod. Patienter med tumorer uden højrisikofaktorer vil oftest blive tilbudt observation uden yderligere kirurgi, da risikoen for procedurerelateret morbiditet ved segmentær tarmresektion oftest overstiger risikoen for lokalrecidiv [22]. Disse patienter kan med fordel følges i et kontrolprogram. Kontrolprogrammer efter endoskopisk resektion af maligne polypper består af koloskopier, men er præget af manglende evidens i forhold til frekvens og varighed [23]. I vores enhed består kontrolregimet af endoskopi hver tredje måned i et år; derefter hver sjette måned i to år og en gang årligt i de efterfølgende to år. Kontrolskanningerne følger samme algoritme som skanningerne efter segmentær tarmresektion for kolorektal cancer [24]. Dette program er meget intensivt og følger de fleste ikkeevidensbaserede internationale anbefalinger. Det er 3

3 Figur 3 SM dækker over graden af submukøs invasion med en graduering i henhold til Kikuchi for de flade polypper. Haggittgraden er stigende ved tiltagende submukøs invasion ved stilkede polypper. Højrisikofaktorer er defineret ved patologisk ikkeradikal resektion, lav differentieringsgrad, lymfovaskulær invasion og dyb submukøs invasion. Kontrolovervågningsprogrammer varierer fra den ene institution til den anden. Ingen højrisikofaktor Højrisikofatorer SM 1 Flad polyp Malignkolorektal polyp (T1-Cancer) Stiket polyp SM Haggitt Haggitt Yderligere segmentær tarmresektion Højrisikofatorer Ingen højrisikofaktor Kontrolovervågningsprogram Kontrolovervågningsprogram tænkeligt, at programmet kan gøres mindre omfattende med tiden. I et ikkerandomiseret studie af Ikematsu et al med mere end 750 patienter sammenlignede man to grupper patienter, som blev behandlet med endoskopisk lokalresektion med eller uden yderligere segmentær tarmresektion. I en gruppe uden højrisikofaktorer så man en ikkesignifikant øget recidivrate på 0,8% hos de endoskopisk lokalresecerede patienter ift. de tarmresecerede patienter. Man kunne ikke påvise forskel i hverken total eller sygdomsspecifik femårsoverlevelse [19]. En ikkesignifikant forskel i recidivfri overlevelse mellem radikal tarmresektion og endoskopisk lokalresektion er endvidere fundet i en overlevelsesanalyse, som er fra 2015 [4] og baseret på mere end 250 procedurer. I et retrospektivt registerstudie af Belderbos et al sammenlignede man patienter, som havde højrisikomaligne polypper og kun blev behandlet med segmentær tarmresektion, med en gruppe, som initialt blev behandlet med endoskopisk lokalresektion og senere blev henvist til yderligere segmentær tarmresektion eller et kontrolovervågningsprogram. Der blev konstateret signifikant højere recidivrate (ca. 14%) i gruppen, som udelukkende blev behandlet med endoskopisk lokalresektion, end i gruppen, som blev behandlet med segmentær tarmresektion (3,8%). Et interessant forhold i det studie var, at man ikke så en højere recidivrisiko hos dem, som initialt var behandlet endoskopisk og derefter med segmentær tarmresektion, end hos dem, som alene fik foretaget segmentær tarmresektion (1,1% versus 1,3%) [25]. I en nyligt publiceret, retrospektiv overlevelsesanalyse fra 2016 baseret på 430 patienter, bekræftedes en signifikant lavere recidivrisiko hos patienter, som havde højrisikopolypper og blev behandlet med segmentær tarmresektion, end hos patienter, der blev behandlet med endoskopisk lokalresektion. Ser man derimod på den samlede overlevelsesrate fra samme analyse, er der ikke nogen forskel i de to grupper [20]. RISIKOSTRATIFICERING AF PATIENTER I FORHOLD TIL VALG AF BEHANDLING Den kirurgisk relaterede morbiditet og mortalitet er valideret i adskillige studier [26]. I forhold til segmentær tarmresektion medfører endoskopisk lokalresektion færre komplikationer og mindre alvorlige komplikationer [4], som oftest kan behandles endoskopisk eller konservativt. Dette forhold skal inddrages i diskussionen på MDT-møderne. Hos en ældre patient med komorbiditet kan fordelene ved at undgå kirurgisk affødte komplikationer ved segmentær tarmresektion overstige risikoen for recidiv efter endoskopisk lokalresektion [20], selv om der er tale om en højrisikopolyp. Tredivedagesmortaliteten efter elektiv colonresektion stiger fra 3,5% til 13% for patienter, som er ældre end 70 år [27]. PRÆOPERATIV VURDERING AF MALIGNITETSRISIKO Frekvensen af overraskende malignitet i lokaltresecerede polypper varierer med koloskopørens erfaring, men i en del tilfælde vil man uanset erfaring blive overrasket. Polypper < 1 cm i største diameter indeholder malignitet i under 1% af tilfældene [28], og disse fjernes de fleste steder med almindelig slyngeresektion. De små polypper vil oftest kunne fjernes en bloc ved denne teknik. Stilkede polypper kan fjernes med almindelig slynge uanset størrelse. Kun blødningsrisikoen bør tages i betragtning ved meget store polypper, når stilken 4

4 ikke viser tegn til malign affektion [29]. Malignitetsrisikoen i ikkestilkede polypper > 1 cm i diameter er ca. 10% [28], og her bør man tilsikre en en bloc-resektion selv om det ofte kræver en EMR/endoskopisk submukøs dissektion eller transanal endoskopisk mikrokirurgi. Konsekvensen af at foretage en ikkekomplet eller en piece meal-resektion i colon er, at man kommer til at udføre for mange store kirurgiske indgreb, da en patologisk mikroradikalitetsvurdering vil være umuliggjort, ligesom den nødvendige sub-staging af T1-cancere oftest er umulig. I rectum må man sikre sig en grundig præoperativ vurdering af ikkestilkede polypper > 1 cm. Konsekvensen af et unødigt stort kirurgisk indgreb er betydeligt større og kan evt. resultere i en rectumeksstirpation, som kunne have været undgået, hvis man primært havde udført en fuldvægsresektion som enten rectumresektion eller lokalresektion med total mesorektal excision (TEM)-teknik. En præoperativ staging med acceptabel sensitivitet og specificitet af store polypper og tidlige cancere kræver en transrektal ultralydundersøgelse [30]. Fjernelse af større rectumpolypper kræver derfor, at man mestrer transrektal ultralydskanning, og at man afholder sig fra submukøse teknikker ved klinisk, ultrasonisk eller radiologisk mistanke om malignitet. Indikationer og relative kontraindikationer for TEM-resektion af en tidlig rectumcancer varierer med tumorernes placering. Tumorer, der lige netop vil kunne fjernes med en lav rectumresektion, kan efter en utilstrækkelig TEM-procedure kræve en rectumeksstirpation. Høje tumorer på rectums forside kræver, at man er trænet i at penetrere til peritoneum. Hos de ultralave tumorer kan forskellen imellem en T1- og en T4-cancer være få millimeter i dybdevækst. KONKLUSION Sammenlignet med tarmresektion er endoskopisk lokalresektion en sikker procedure med få alvorlige komplikationer. Beslutningen om yderligere tarmresektion efter endoskopisk lokalresektion af en uventet cancer er en MDT-beslutning, som bør bero på den statistiske risiko for lymfeknudemetastaser, inkomplet resektion og dermed recidivrisiko. Risikoen for lymfeknudemetastaser er øget ved polypper med histologiske højrisikofaktorer, lav differentieringsgrad, lymfovaskulær invasion samt dyb submukøs invasion Kikuchi SM 2 + SM3 eller Haggitts niveau Det er dog usikkert, om den totale overlevelse efter tarmresektion er højere end efter lokalresektion, selv om der er tale om højrisikomaligne polypper. Valg af behandling bør ikke kun træffes på baggrund af en lav risiko for recidiv efter segmentær tarmresektion, men også på baggrund af den potentielle dødelighed og sygelighed, der kan følge efter stor kirurgi. Denne risiko varierer med alder og komorbiditet. Endvidere vil en bedre risikostratificering af patienterne reducere antallet af unødvendige større tarmresektioner. Summary Issam Al-Najami & Gunnar Baatrup: Management of unexpected cancer in locally resected colorectal polyps Ugeskr Læger 2017;179:V Excised colorectal polyps may contain unexpected malignancy. Once diagnosed histologically, further management is controversial, and little evidence exists to help in the choice between salvage bowel resection, local resection, systemic oncological treatment or watchful waiting. Choice of treatment must take patient-related factors as age and co-morbidity into consideration. Clinicians often face a dilemma concerning further treatment because of the scarce evidence. We want to establish a suggestion of a tailor-made treatment of malignant colorectal polyps based on the given evidence. Korrespondance: Issam Al-Najami. Antaget: 28. april 2017 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 10. juli 2017 Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. (24. maj 2017). 2. Vaughan-Shaw PG, Wheeler JM, Borley NR. The impact of a dedicated multidisciplinary team on the management of early rectal cancer. Colorectal Dis 2015; 17: Yoshii S, Nojima M, Nosho K et al. Factors associated with risk for colorectal cancer recurrence after endoscopic resection of T1 tumors. Clin Gastroenterol Hepatol 2014; 12: e Kim JB, Lee HS, Lee HJ et al. Long-term outcomes of endoscopic versus surgical resection of superficial submucosal colorectal cancer. Dig Dis Sci 2015;60: Hermanek P. Malignant polyps pathological factors governing clinical management. Curr Top Pathol 1990;81: Williams JG, Pullan RD, Hill J et al. Management of the malignant colorectal polyp: ACPGBI position statement. Colorectal Dis 2013;15(suppl 2): Kikuchi R, Takano M, Takagi K et al. Management of early invasive colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1995;38: Nascimbeni R, Burgart LJ, Nivatvongs S et al. Risk of lymph node metastasis in T1 carcinoma of the colon and rectum. Dis Colon Rectum 2002;45: Wang HS, Liang WY, Lin TC et al. Curative resection of T1 colorectal carcinoma: risk of lymph node metastasis and long-term prognosis. Dis Colon Rectum 2005;48: Son HJ, Song SY, Lee WY et al. Characteristics of early colorectal carcinoma with lymph node metastatic disease. Hepatogastroenterology 2008;55: Haggitt RC, Glotzbach RE, Soffer EE et al. Prognostic factors in colorectal carcinomas arising in adenomas: implications for lesions removed by endoscopic polypectomy. Gastroenterology 1985;89: Matsuda T, Fukuzawa M, Uraoka T et al. Risk of lymph node metastasis in patients with pedunculated type early invasive colorectal cancer: a retrospective multicenter study. Cancer Sci 2011;102: The Paris endoscopic classification of superficial neoplastic lesions: esophagus, stomach, and colon: November 30 to December 1, Gastrointest Endosc 2003;58(suppl 6):S3-S Moss A, Bourke MJ, Williams SJ et al. Endoscopic mucosal resection outcomes and prediction of submucosal cancer from advanced colonic mucosal neoplasia. Gastroenterology 2011;140: Ricciardi R, Madoff RD, Rothenberger DA et al. Population-based analyses of lymph node metastases in colorectal cancer. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4:

5 16. Suh JH, Han KS, Kim BC et al. Predictors for lymph node metastasis in T1 colorectal cancer. Endoscopy 2012;44: Kobayashi H, Mochizuki H, Kato T et al. Is total mesorectal excision always necessary for T1-T2 lower rectal cancer? Ann Surg Oncol 2010;17: Watanabe T, Itabashi M, Shimada Y et al. Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) Guidelines 2014 for treatment of colorectal cancer. Int J Clin Oncol 2015;20: Ikematsu H, Yoda Y, Matsuda T et al. Long-term outcomes after resection for submucosal invasive colorectal cancers. Gastroenterology 2013;144: Nam MJ, Han KS, Kim BC et al. Long-term outcomes of locally or radically resected T1 colorectal cancer. Colorectal Dis 2016;18: Yoda Y, Ikematsu H, Matsuda T et al. A large-scale multicenter study of long-term outcomes after endoscopic resection for submucosal invasive colorectal cancer. Endoscopy 2013;45: Asayama N, Oka S, Tanaka S et al. Long-term outcomes after treatment for T1 colorectal carcinoma. Int J Colorectal Dis 2016;31: Fernandes R, Shaikh I, Doughan S et al. Colorectal malignant polyps: the surveillance dilemma. ANZ J Surg 2014;84: DCCG S nationale retningslinier for diagnostik og behandling af kolorektal cancer. DCCG, Belderbos TD, van Erning FN, de Hingh IH et al. Long-term recurrencefree survival after standard endoscopic resection versus surgical resection of submucosal invasive colorectal cancer: a populationbased study. Clin Gastroenterol Hepatol 2017;16: Mamidanna R, Burns EM, Bottle A et al. Reduced risk of medical morbidity and mortality in patients selected for laparoscopic colorectal resection in England: a population-based study. Arch Surg 2012;147: Iversen LH. Aspects of survival from colorectal cancer in Denmark. Dan Med J 2012;59:B Hofstad B, Vatn M. Growth rate of colon polyps and cancer. Gastrointest Endosc Clin N Am 1997;7: Ji JS, Lee SW, Kim TH et al. Comparison of prophylactic clip and endoloop application for the prevention of postpolypectomy bleeding in pedunculated colonic polyps: a prospective, randomized, multicenter study. Endoscopy 2014;46: Gersak MM, Badea R, Graur F et al. Endoscopic ultrasound for the characterization and staging of rectal cancer. Med Ultrason 2015;17:

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Ved pt1 tumorer bør frekvensen af lav differentieringsgrad ikke overstige 20 procent pt1 tumorer skal stages a.m. Haggitt eller a.m. Kikuchi Patienter med pt1 tumorer med høj risiko eller

Læs mere

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom

Patoanatomisk undersøgelse af lokalresektater med adenokarcinom Rekommandationer Patologibeskrivelsen af lokalresektater med adenokarcinom bør være synoptisk Diagnosekodning skal ske i henhold til de Nationale retningslinjer Lokalresektater af kolorektalcancer Lokalresektion

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi

Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Uddannelseskrav til fagområdet kolorektal kirurgi Senest opdateret 11. maj 2015 Fagområdet Kolorektal kirurgi under Dansk Kirurgisk Selskab fastlægger retningslinier for certificering og anbefaler kandidater

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Godkendt (ca dato før 2011) Status maj 2012. 01.05.2007 Indstillet

Godkendt (ca dato før 2011) Status maj 2012. 01.05.2007 Indstillet Evaluation of patients operated for primary advanced rectum cancer and local recurrence of rectum cancer. (PhD-projekt) Primær mecheindsættelse til forebyggelse af parastomalt hernie: et randomiseret dobbeltblindet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom

Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Vurdering af leversygdom ved hepatocellulært carcinom Ove B Schaffalitzky de Muckadell Afd for Medicinske Mave-tarmsygdomme Odense Universitetshospital Staging ved hepatocellulært carcinom Staging af tumor

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Overlæge Jesper Vilandt Område ansvarlig kolorektal kirurg. Kirurgisk Afdeling. Nordsjællands Hospital Hillerød Region Hovedstaden

Overlæge Jesper Vilandt Område ansvarlig kolorektal kirurg. Kirurgisk Afdeling. Nordsjællands Hospital Hillerød Region Hovedstaden Overlæge Jesper Vilandt Område ansvarlig kolorektal kirurg Kirurgisk Afdeling Nordsjællands Hospital Hillerød Region Hovedstaden 31-10-2017 Jesper Vilandt, Kirurgisk Afdeling, Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer

Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer Dansk Kolorektalcancer Databases kvalitetsindikatorer fra 2013, algoritmer 1. Afholdt MDT konference ved nydiagnosticeret rektumcancer 2. Ekstramural venøs invasion 3. Lækage af rektumanastomose ved elektiv

Læs mere

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer

Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Onkologisk behandling af lokaliseret og lokalavanceret esophagus og gastroesophageal cancer Marianne Nordsmark overlæge, phd, lektor Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Historically, this has

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden

Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden Morten Rasmusen Overlæge Ph.-D Abdominalcenter K Bispebjerg Hospital Chef for tarmkræftscreening i Region Hovedstaden Definition af screening Examinations of asymptomatic people in order to classify them

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Tumor budding

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Tumor budding Rekommandationer Ansvarlig bør vurderes i glandulære adenokarcinomer i 1) endoskopisk resecerede polypper med adenokarcinom og 2) ved UICC stadium II fraset efter neoadjuverende onkologisk behandling.

Læs mere

Nyrecancer & kryoablation

Nyrecancer & kryoablation Nyrecancer & kryoablation - den tiltagende T1a udfordring Tommy Kjærgaard Nielsen, 1.reservelæge, ph.d. stud. Urinvejskirurgisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Skejby Patienten 72 årig kvinde, henvist

Læs mere

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen

Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Ultralydsscanning af avanceret endometriose - anvendelse af ultralydsscanning af rectovaginale infiltrater med indvækst i tarmen Medicinsk Forskningsårsstuderende Anne Gisselmann Egekvist Lektor, Overlæge,

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling

Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling Årsmøde 2014 Præmaligne forandringer i pancreas: Kirurgisk behandling Professor, dr.med., ph.d. Michael Bau Mortensen G1-sektionen, Kirurgisk afdeling A, Odense Universitetshospital. Pathology (Sönke Detlefsen)

Læs mere

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark

HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT. Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark HVORDAN BØR VI HÅNDTERE SENFØLGER EFTER ENDETARMSKRÆFT Søren Laurberg Professor of Surgery Aarhus University Hospital Denmark DET ER BLEVET UFATTELIGT MEGET BEDRE 1943: 300 RC surgery at 121 hospitals

Læs mere

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver

SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver Side 1 af 13 SNOMED-kodning af kolorektalcancer prøver Kodning af biopsier fra colon- og rectumslimhinden med adenokarcinom T-kode Der bør kodes specifikt for slimhinden i det afsnit af colon, hvor tumoren

Læs mere

30-dagesmortalitet efter kolorektalcancerkirurgi.

30-dagesmortalitet efter kolorektalcancerkirurgi. 2 Scoringssystemer til vurdering af 30-dagesmortaliteten efter kolorektalcancerkirurgi Thea Helene Degett 1, Lene Hjerrild Iversen 2 & Ismail Gögenur 3 STATUSARTIKEL 1) Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling,

Læs mere

Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus

Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus Konsekutive rektoskopier foretaget i forbindelse med præ-operativ kemostråleterapi af rektum tumorer på Vejle Sygehus Protokol til belysning af den prædiktive effekt af fortløbende rektoskopi med biopsitagning

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion

Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion Marie Louise Bønnelykke & Tine Engberg Damsgaard C A N C E R 187 Kutant malignt melanom og sentinel node-dissektion Hvad siger litteraturen om prognose før og efter den kirurgiske behandling? Sentinel

Læs mere

DCCG s historie. Af professor, dr.med. Ole Kronborg, Odense

DCCG s historie. Af professor, dr.med. Ole Kronborg, Odense DCCG s historie Af professor, dr.med. Ole Kronborg, Odense Organisation og aktiviteter Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) blev et permanent udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab (DKS) i år 2000 efter

Læs mere

Laparoskopisk kirurgi. Implementering. Metoder

Laparoskopisk kirurgi. Implementering. Metoder 64 Laparoskopisk kirurgi Siden den første laparoskopiske colonresektion blev udført i 1991 er antallet af udførte procedurer steget rapidt. Midt i 1990 erne var der en vis tilbageholdenhed med proceduren

Læs mere

[ ] Debat. Screening for tarmkræft det lønner sig. Det fynske screeningsprojekt

[ ] Debat. Screening for tarmkræft det lønner sig. Det fynske screeningsprojekt 700 [ ] Debat Screening for tarmkræft det lønner sig I artiklen af Brodersen et al (1) fremhæves alle tænkelige negative sider af screening for tarmkræft uden skyldigt hensyn til de positive. Der er imidlertid

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Alle kolorektalcancer resektater bør fotograferes Alle makroskopiske fund skal beskrives standardiseret Kvaliteten af resektionsplanerne skal vurderes i alle rectum- og colon cancerresektater

Læs mere

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi.

Lever Cases til MDT. MDT Agreement on resectability. Case 1. 66-årig mand. 14 år tidligere opereret for coloncancer. Ingen adjuverendekemoterapi. Lever Cases til MDT Torsten Pless & Henning Overgaard Nielsen Kirurgisk afd. A Odense Universitetshospital MDT Agreement on resectability Wadeed M et al HPB 2012;14:291-297 66-årig mand Case 1 14 år tidligere

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014 Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er Overlæge, ph.d.

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

TS-kursus Mavetarmpatologi Colon og rectums epiteliale tumorer etc. Onsdag d. 27/1-16, Herlev. /Ovl. Rikke Hagemann, Vejle KPA

TS-kursus Mavetarmpatologi Colon og rectums epiteliale tumorer etc. Onsdag d. 27/1-16, Herlev. /Ovl. Rikke Hagemann, Vejle KPA TS-kursus Mavetarmpatologi Colon og rectums epiteliale tumorer etc. Onsdag d. 27/1-16, Herlev /Ovl. Rikke Hagemann, Vejle KPA Alternativ kanalrundfart Kolorectal cancer Adenokarcinom Kolorektal cancer

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Patienter opereret radikalt for kolorektal cancer bør som minimum følges op med CT-scanning af lever og lunger efter 12 og 36 måneder Der bør koloskoperes for metakron cancer hvert 5.

Læs mere

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER

BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER BETYDNINGEN AF FRIE RESEKTIONSRANDE VED BRYSTBEVARENDE OPERATIONER Anne Bodilsen Verdenskort hvor marginern står?? - 21 studier (n: 48-3899) - 14,571 patienter European Journal of Cancer 46 (2010) 319-3232

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. registrering i screeningsprogrammet for tarmkræft

Arbejdsgruppen vedr. registrering i screeningsprogrammet for tarmkræft - - Guidelines for koloskopi og patologi Arbejdsgruppen vedr. registrering i screeningsprogrammet for tarmkræft Den tværregionale implementeringsgruppe vedr. tarmkræftscreening, Danske Regioner Indhold

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Ved akut colonileus bør der, hvis muligt, foretages T-skanning med i.v. kontrast Behandling af colon ileus bør om muligt foregå i dagtiden og med deltagelse af kolorektalkirurg Der er

Læs mere

Den kirurgiske behandling af peniscancer. 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa

Den kirurgiske behandling af peniscancer. 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa Den kirurgiske behandling af peniscancer 1. reservelæge, Phd studerende Jakob Kristian Jakobsen DaPeCa Disposition Penisbiopsi hvor og hvordan Peniskirurgi Tumortilpasset Lymfeknudekirurgi morbiditet Organbevarende

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Dansk Lungemedicinsk Selskab 1 Dansk Lungemedicinsk Selskab Emne: Stadieinddeling af lungecancer med fokus på endoskopisk ultralyd. Dato: Juli 2014 Retningslinje nummer: Udarbejdet af: Paul Frost Clementsen, Torben Riis Rasmussen.

Læs mere

Bedre immunfunktion efter laparoskopisk end efter åben kolorektal cancer-kirurgi

Bedre immunfunktion efter laparoskopisk end efter åben kolorektal cancer-kirurgi 2 Bedre immunfunktion efter laparoskopisk end efter åben kolorektal cancer-kirurgi Mikail Gögenur, Sara Kehlet Watt & Ismail Gögenur STATUSARTIKEL Kirurgisk Afdeling, Roskilde/Køge Sygehus Ugeskr Læger

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombineret med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) er en behandling af peritoneal karcinose med kurativ intention CRS+HIPEC bør udføres, såfremt komplet

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER

DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER DANISH COLORECTAL CANCER GROUP PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER 24 PATOANATOMISK UNDERSØGELSE AF KOLOREKTALE CANCERRESEKTATER Omhyggelig undersøgelse og rapportering af patoanatomiske

Læs mere

Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk

Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk Sektion Variabeltekst (label) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 01. Organisation Kirurgisk afdelingskode (indberettet) x x x x x x x x x x x x x x x x 01.

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Det gode patientforløb Kolorektalcancer kirurgi Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark www.fremtidenssygehuse.dk Forløbsprogram, patienter med: Kolorektalcancer 1. Indledning... 2 2. Diagnose, udredning

Læs mere

Koloskopiovervågning af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) med henblik på udvikling af dysplasi og kolorektal cancer

Koloskopiovervågning af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) med henblik på udvikling af dysplasi og kolorektal cancer 1 af 12 Koloskopiovervågning af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IB) med henblik på udvikling af dysplasi og kolorektal cancer Forfattere og korrespondance Claus Aalykke (tovholder); Jan

Læs mere

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003.

DMG 2003 KIRURGI. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI. Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom. Januar 2003. Dansk Melanom Gruppe DMG 2003 KIRURGI Kirurgisk behandling af patienter med kutant malignt melanom Januar 2003 Side 1 af 8 INDHOLD 1. FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 2. PATIENTUDVÆLGELSE... 3 3. DIAGNOSTISK

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

ACTIVE SURVEILLANCE Overbehandling Active surveillance

ACTIVE SURVEILLANCE Overbehandling Active surveillance ACTIVE SURVEILLANCE Overbehandling Radikal behandling kan kurere tidlig prostatacancer men number needed to treat er højt. Til dato findes 2 randomiserede studier, der sammenligner observation med radikal

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

CT-scanning af 20 stks.

CT-scanning af 20 stks. Christiansborg 14 marts 2018 CT-scanning af 20 stks. Jørgen Johansen OUH DAHANCA Christiansborg 14 marts 2018 Konsekvenserne af rygning før, under og efter behandling for hoved/halskræft (HNSCC) Head and

Læs mere

Hvor mange har egentlig kræft?

Hvor mange har egentlig kræft? Hvor mange har egentlig kræft? John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER Rekommandationer Ved kurativt intenderet resektion anbefales det, at der som minimum foretages resektion med deling af tumorbærende kar svarende til D2-lymfeknuderesektion Ved compromised resection kan

Læs mere

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning.

Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling. Hvis Ja - udfyld venligst formularen Supplerende udredning. Kirurgi CPR: Fornavn: Mellemnavn: Efternavn: 1. Henvisning: Angiv dag/md/år 2. 3. 4. 5. 6. 7. Udredende afdeling: Indlæggelse: Neo-adjuverende behandling: Diagnostiske indgreb: Øget ventetid: Terapeutiske

Læs mere

Lunge cancer - epidemiologi og ætiologi (1)

Lunge cancer - epidemiologi og ætiologi (1) Lungecancer Registrerede og estimerede hypighed Antal per år 3 Kvinder Mænd Total 9 9 9 Årstal Sundhedsstyrelse Lunge cancer - epidemiologi og ætiologi () Relativ risiko afhænger af Dagligt forbrug x antal

Læs mere

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen

Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer. Niels-Chr. G. Hansen Effekt på overlevelsen efter implementering af et CT-baseret opfølgningsprogram for lungecancer Niels-Chr. G. Hansen Årligt antal nye tilfælde af lungekræft i Danmark 5000 4000 Antal 3000 2000 1000 0 1940

Læs mere

S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per

S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per Side 1 af 16 S022_KRC_KIRU, variabelliste til forskningsudtræk per 01.11.2015 02. Tidsperiode Diagnosedato 02. Tidsperiode År 02. Tidsperiode Kvartal 02. Tidsperiode Måned 03. Basisinformation CPR status

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA

DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA DCCG Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm PERIOPERATIVT SKEMA (vejledning i udfyldelse side 9) DCCG SKEMA II indtastningsbilag 1 PERIOPERATIVT SKEMA CPR Efternavn Fornavn Hvis patienten

Læs mere

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet

PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet PSA & CRC screening Siffer og skjebne. Beslutninger under usikkerhet John Brodersen, MD, GP, PhD, lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Medicin IFSV, Københavns Universitet PSA & CRC screening

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

A-kursus i urogenital radiologi

A-kursus i urogenital radiologi A-kursus i urogenital radiologi 25. - 27. november 2014 Overlæge Gratien Andersen Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital i Skejby Uroteltumorer Uroteltumorer Papillær type 80% 50 % er maligne

Læs mere

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark

Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse. Region Syddanmark Uddannelsesprogram for (gastrointestinalt) endoskoperende sygeplejersker 1 årig uddannelse Region Syddanmark 1.0 Baggrund Internationalt og nationalt har man med succes implementeret sygeplejersker til

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205)

VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) VISITATION TIL OUH: OPERATIONSKRÆVENDE THYREOIDEALIDELSER (211205) Øre-næse-halskirurgisk Afdeling F forestår visitation og behandling af patienter med operationskrævende thyreoidealidelser henvist til

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

7. Behandling af primær tumor

7. Behandling af primær tumor 7. Behandling af primær tumor Krzysztof T. Drzewiecki, Caroline Gjørup Ansvarlig: Krzysztof T. Drzewiecki. Opdateret: 10-03-2013 7.1. In-situ tumorer 7.2 Invasive tumorer Behandling af melanomer omfatter

Læs mere

2009 Retningslinier Barretts øsophagus. PVA DECV Lars Bo Svendsen

2009 Retningslinier Barretts øsophagus. PVA DECV Lars Bo Svendsen 2009 Retningslinier Barretts øsophagus PVA DECV Lars Bo Svendsen 2009 Retningslinier Barretts øsophagus 1. DECV gruppen 2. DKS / DGS guideline gruppen Diagnose Endoskopi + Histologi Makroskoskopisk synlig

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

af screening for tarmkræft Screening

af screening for tarmkræft Screening Screening Screening for tarmkræft Af Morten Rasmussen Biografi Forfatter er ansat som overlæge ved Kolorektal Sektion på Bispebjerg Hospital, har skrevet ph.d.-afhandling om fleksibel sigmoideoskopi som

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes.

Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb inden stillingtagen til behandling Svares der ja bedes formularen supplerende udredning udfyldes. Spørgsmål: Alle spørgsmål skal besvares Ad 1.: Dato for modtagelse af ekstern henvisning. Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der oprindeligt har varetaget patientens

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december Version 7.

Landsdækkende database for kræft i. tyk- og endetarm. (DCCG.dk) National årsrapport januar december Version 7. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG.dk) National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Version 7.0 Side 2 af 213 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2.

Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. Vejledning af 25. oktober 1999 om diagnostisk udredning af patienter med symptomer på eller hvor der er rejst mistanke om brystkræft 2. reviderede udgave Sekretariatet Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II 1 Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 D Tarmkræft Overlæge Steffen Bülow, Hvidovre Hospital Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling af kolorektal cancer (KRC) bør samles i 10-15 kolorektale enheder med

Læs mere

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi

Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi 1 Prognostiske faktorer hos patienter med colon cancer af Dukes type B med henblik på udvælgelse til adjuverende kemoterapi En populationsbaseret undersøgelse Ph.D. projektbeskrivelse Cand.med. Sanne Kjær-Frifeldt

Læs mere

Stadieinddeling af lungekræft

Stadieinddeling af lungekræft Stadieinddeling af lungekræft En nøje beskrivelse af tumors udbredelse er nødvendig for at afgøre kurabilitet og herunder operabiliteten. Stadieinddeling anvendes også ved bedømmelsen af prognosen, og

Læs mere

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14

Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Referat fra DCCG bestyrelsesmøde d. 10-4- 14 Til stede: Steffen Rosenstock, Frank Svendsen Jensen, Henrik Nørgaard, Lars Bundgaard, Rikke Hagemann, Peter Ingeholm, Ismail Gögenur, Jan Lindeberg, John Pløen,

Læs mere

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk

Blærecancer og urincytologi. Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer og urincytologi Astrid Petersen Patologisk Institut Aalborg acp@rn.dk Blærecancer Klassifikationer Tumortyper med fokus på urotellæsioner gammel (Bergkvist) og ny (WHO 2004) klassifikation

Læs mere

Improved survival of Danish cancer patients 2007-9 compared to patients from earlier periods

Improved survival of Danish cancer patients 2007-9 compared to patients from earlier periods Improved survival of Danish cancer patients 2007-9 compared to patients from earlier periods Hans Henrik Storm, Anne Mette Tranberg Kejs & Gerda Engholm Danish Cancer Society Prevention and Documentation

Læs mere