Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk"

Transkript

1 Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den kl i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf (tidligere annonceret til Asminderød Kro). Den Kære medlem (*) Med henvisning til vedtægternes 5 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling Der bydes på vand og øl under mødet. Denne indkaldelse, foreningens vedtægter og andre bilag kan downloades fra foreningens hjemmeside, Foreningen => Generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Erik Matthiesen, ADVODAN, Helsingør, der var dirigent på de ekstraordinære generalforsamlinger den og Bestyrelsen har udpeget sin sekretær Micki Esmann Helner til at udarbejde protokollat (beslutningsreferat). Bestyrelsen foreslår revisorerne Hans Jørgen Jensen, K501 og Jan Nørskov Pedersen, M339 valgt som stemmeudvalg. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedlægges. Beretningen vil blive suppleret på mødet. Bestyrelsen ønsker drøftet, om indkaldelse til generalforsamling, nyhedsbreve og andre meddelelser i fremtiden alene skal udsendes elektronisk pr. samt offentliggøres på hjemmesiden, men har ikke stillet konkret forslag herom i år. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse Regnskab for 2013 vedlægges. Revision finder sted den Revisionsprotokollat vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

2 Side 2 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne Der er pr , som er den vedtægtsmæssige frist., ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 4.a. Forslag til ændring af vedtægterne Bestyrelsens foreslår følgende ændring af vedtægterne: 4.a.1: I 2, Medlemmerne, ændres ordet takstregulativ til takster i stk. 2 og 3. Ændringen er redaktionel, idet ordet regulativ udgår af vedtægterne. 4.a.2: I 4, Generalforsamling ændres i stk. 4 pkt. 5 andre takster til takster. Begrundelse: Ikke bare andre, men alle takster bør kunne fastsættes af generalforsamlingen. 4.a.3: I 6, Ledelse, Tegning og Hæftelse, indsættes et nyt Stk. 3. Når bestyrelsen har besluttet budgetforslag for næstkommende regnskabsår, kan bestyrelsen opkræve kontingent, takster m.v. i overensstemmelse dermed, med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. Begrundelse: Efter gældende vedtægter og praksis fra tidligere år er årets kontingenter og takster blevet fastsat på den ordinære generalforsamling i april måned. Disse er gældende fra 1. januar samme år. Det giver en række administrative problemer, f.eks. ved til- og fraflytning, hvor der ikke kan opgives kontingenter for fraflyttende og nye medlemmer. Det kræver også en meget høj likviditet, at kontingentet først opkræves i maj. YouSee og Copydan udmelder takster for dette kommende år i september. I 2013 blev kontingentet for 2014 besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i november og alternativet til vedtagelse af ovennævnte forslag er afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling hvert år i november eller december. 4.a.4: I 11, Programvalg, indsættes i Stk. 1, Valg af de Radio- og TV- programmer som skal distribueres i foreningens anlæg samt valg af leverandører, kan foretages således: Begrundelse: Der bør ikke herske tvivl om, at valg af leverandør også kan undergives urafstemning. 4.a.5: Bestyrelsen bemyndiges til sammen med dirigenten at rette vedtægternes stavning og kommasætning i overensstemmelser med dansk retskrivnings regler. Det samlede ændringsforslag indsat med rødt i gældende vedtægter kan downloades fra foreningens hjemmeside.

3 Side 3 4.b. Forslag til signalforsyning Bestyrelsen foreslår følgende vedtagelse: Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med YouSee og andre leverandører om forslag til ny signalforsyningsaftale vedr. tv og radio med henblik på at opnå billigere signalforsyning, især for grundpakken. Forslag fremlægges senest på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen bemyndiges til at opsige gældende aftale med YouSee med henblik på at foreningen er frit stillet pr Bemærkning: Aftalen med YouSee kan opsiges med 12 måneders varsel (tidligere 9 måneder) og kan tidligst opsiges med virkning fra Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster Bestyrelsen henviser til budget, kontingent og andre takster, der blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den Referat af generalforsamlingen kan downloades fra hjemmesiden. Nedenstående kontingenter og takster blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den Alle beløb er i kr. inkl. moms. Medlemskontingent incl. tv og radio År Måned 2013 Stigning Fuldpakke, YouSee ,7 % Mellempakke, YouSee ,8 % Grundpakke, YouSee ,1 % Internetkontingent Halvår Måned 2013 Stigning 4/1 MB % 20/5 MB % 60/20 MB % Fast IP-adresse % Engangsydelser Pakkeskift % Pakkeskift, ekstraord. (ny takst) Nyt medlem (ved ejerskifte) % Tilslutningsafgift, nye % Depositum modem ,5 % Opkrævning af medlemskontingent sker fortsat på årsbasis, men pr Opkrævning af internetkontingent sker halvårsvis den 1.1. og 1.7.

4 Side 4 Betaling kan fremover ske via Betalingsservice (tidl. PBS). Efter generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at nedsætte kontingenterne således at det opkrævede beløb til leverandører (aktuelt YouSee og Copydan) bliver specificeret og opkrævet med de faktiske beløb efter medlemmerne valg af hhv. grund-, mellem- og fuldpakken. Det gør kontingenterne nemmere at forstå. Beløbene er anført nedenfor, som de er meldt ud i Nyhedsbrev nr Det er disse beløb, bestyrelsen beder om generalforsamlingens endelige godkendelse af: Tekst Periode Antal Stk. pris Pris TV YouSee Fuldpakke , , ,96 TV Copydan Fuldpakke ,00 472,80 472,80 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Fuldpakke: Generalforsamlingen godkendte 5100 kr. Faktisk opkræves: TV YouSee Mellempakke , , ,33 TV Copydan Mellempakke ,00 384,60 384,60 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Mellempakke: Generalforsamlingen godkendte 4100 kr. Faktisk opkræves: 4.052,93 TV YouSee Grundpakke , , ,36 TV Copydan Grundpakke ,00 333,12 333,12 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Grundpakke: Generalforsamlingen godkendte 2000 kr. Faktisk opkræves: 1.966,48 Som det ses, betaler alle det samme foreningskontingent 565 kr., der går til service, support, vedligeholdelse og administration. Budget 2014 kan downloades fra hjemmesiden. Bestilling af og betaling for enkeltkanaler (fritvalgskanaler) som supplement til pakkerne sker direkte til YouSee. Se mere på hjemmesiden, eller 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Claus Nielsen, tidligere S 109, er fraflyttet og udtrådt af bestyrelsen den Michael Beth, K622, er af arbejdsmæssige årsager udtrådt af bestyrelsen den Poul Juul, K532 blev valgt i 2013 for 1 år - på valg. Villig til at modtage genvalg. Nis Engholm, K424 blev valgt i 2013 for 1 år - på valg. Villig til at modtage genvalg. Micki Esmann Helner, M331 valgt i 2013 for 2 år ikke på valg. Ønsker af private årsager at trække sig som bestyrelsesmedlem, men stiller op som suppleant. Mogens Rasmussen, K338, stiller sig til rådighed for valg som nyt medlem af bestyrelsen.

5 Side 5 Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlem for 1 år, så der søges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer meget til, at flere melder sig til at tage en tørn i bestyrelsen. Det er nødvendigt, hvis foreningen skal fortsættes. Morten Stjernholm, R310 valgt i 2013 for 2 år som suppleant ikke på valg. Micki Esmann Helner, stiller sig til rådighed som suppleant. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2013 valgt som revisor for 1 år. Foreslås genvalgt som revisor for 1 år. Hans Dalsgaard Hansen, K233, blev i 2013 valgt som revisor for 1 år, men har nedlagt sit hverv. Jan Nørskov Petersen, M339, blev i 2013 valgt som revisorsuppleant og er indtrådt som revisor efter Hans Dalsgaard Hansen. Foreslås genvalgt som revisor for 1 år. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 8. Eventuelt Med venlig hilsen For bestyrelsen Poul Juul, formand (*) Indkaldelsen er dels udsendt pr. sammen med et nyhedsbrev, dels omdelt til alle medlemmer i papirformat. Vedtægternes 4: Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til foreningen, har ikke stemmeret. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét - andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyldig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen sørger for at der føres protokol over generalforsamlingen.

6

7 Vedr. ordinær generalforsamling onsdag den kl Den Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Efter et travlt arbejdsår har bestyrelsen valgt at berette om de vigtigste aktiviteter, fortrinsvis i punktform. Beretningen bliver suppleret på mødet. 1. Status På generalforsamlingen blev det vedtaget fortsat at have YouSee sig leverandør af tv-signaler med 44 stemmer mod 40. På generalforsamlingen blev det vedtaget at godkende bestyrelsens forslag om etablering af eget internet m.m. med 86 stemmer mod 44. Den nuværende bestyrelse blev genvalgt på et program, der bl.a. omhandlede fortsat arbejde for en ny og billigere signalleverandør. På generalforsamlingen den blev bestyrelsens forslag om budget og kontingent for 2014 vedtaget med 28 stemmer mod Tv og radio Ny kontrakt om forsyning med tv- og radiosignaler blev indgået med YouSee med virkning fra Priserne var steget i forhold til de priser, YouSee havde tilbudt medlemmerne i direkte brev i marts Bestyrelsen valgte at dække stigningerne, der ramte grund- og fuldpakkerne og udgjorde ca kr. for 2. halvår af 2013, af formuen, for ikke at skulle udsende nye opkrævninger. Vi har stadig Start forfra og Arkiv. Men YouSee til ikke levere WebTV, når vi ikke har internet hos dem. Enkeltkanaler kan bestilles direkte hos YouSee. Kræver kort og boks eller CA-modul. Bemærk at andre bokse end YouSee s egen kan bruges. Fra marts 2014: Bland selv-kanaler for Mellempakke og Fuldpakke. Kvalitetsproblemer i aug.-sep.: Dårlig fibernode hos YouSee skiftet. Større afbrydelse i nov. Et par dage. Mindre afbrydelser flere gange. Vedr. medlemstal og pakkeskift henvises til Nyhedsbrev nr Internet Vores eget internet startede som planlagt den og har kørt fint og stabilt fra dag 1 og dermed levet op til de forventninger, der var stillet. Dog afbrydelse i ca. 4 timer den Et kort var stået af i Helsingør. Godt at have eget internet, når YouSee tv svigter. Priser var og er fortsat konkurrencedygtige og blandt markedets laveste. En del problemer for nogle medlemmer med modemmets indbyggede trådløse internet. Problemet kan løses med at købe en alternativ trådløs router. Vi arbejder på afprøvning af et nyt modem, som måske har en bedre trådløs funktion.

8 Side 2 Vi har et begrænset antal faste IP-adresser og har kunnet tildele dem til medlemmer, der har et arbejdsmæssigt behov. Prisen er sat til 25 kr. pr. måned incl. moms. Frivilligt arbejde er udført i forbindelse med introduktion af internet og senere. Tak for hjælpen! 4. Telefoni Evercall har fungeret fint. Leverer godt service og meget konkurrencedygtige priser. Der var en del problemer i juli 2013, hvor YouSee ikke eller alt for langsomt frigav medlemmernes telefonnumre. En økonomisk kompensationsordning blev forhandlet. En række Evercall-priser blev nedsat fra januar Det er tilfredsstillende. Evercalls mobiltelefoni kører via Telenors net, og giver som alle teleselskaber, dårlig dækning i dele af foreningens område. 5. Netværk GlobalConnect nedlagde fiber således at vores netværk nu er i forbindelse med hele verden med fiber. Det muliggør uafhængighed af leverandører, som vi ikke hidtil har haft. Også på tv-området. Vi har sammen med GCs fiber nedlagt et 40 mm rør til en evt. egen fremtidig fiber. DKA har foretaget omfattende gennemgang og renovering af det fysiske netværk og udskiftet en del kabler og konnektorer m.m. Det har givet godt resultat og stabil drift. 6. Hovedstation Der er etableret sikker jordforbindelse, transientbeskyttelse (mod tordenvejr) og køling. 3 faser el-forsyning indlagt. Sparet penge ved samgravning med fiber. Fysisk ændring: Nabostøj fjernet. Indretning og udstyr: Opbevaring. 7. Husinstallationer Overgangen til 4G mobilnet (også kaldet LTE) samt øget tæthed af tv-kanaler, giver et mere følsomt system. Nogle har oplevet pixelleringer på deres tv-billede. Det er i orden at gøre det selv, men når man skal have flere tv-apparater og mere udstyr, kan det blive nødvendigt med en professionel tekniker. Indførelsen af Bland selv kan skabe flere problemer. Bestyrelsen har lagt sig fast på, at der efter fejlmelding skal stilles en sikker diagnose. Det gør en tekniker. Og gives et tilbud på udbedring. 8. Service Fint samarbejde med DKA, der dog gik konkurs Vi har intet tabt. Nye serviceleverandører: ES-Kabel-tv og Panther. Servicekoncept m.m. er beskrevet på hjemmesiden.

9 Side 3 9. Forsikring CTMS-udstyr til internet er forsikret af leverandør/finansieringsselskab. GlobalConnect forsikrer selv eget udstyr. FSA er selvforsikrende med teknisk udstyr. FSA har en bestyrelsesansvars- og kriminalitetsforsikring samt lovpligtig ansvarsforsikring. 10. Økonomi Regnskab aflægges under dagsordenens pkt. 3. Afhængig af hvor mange af foreningens tilbud, man udnytter, kan medlemmer spare ca kr. om året gennem foreningen. Se nærmere på hjemmesiden. Sammenlagt sparer foreningens medlemmer formentlig kr. om året, som skulle betales, hvis vi valgte at blive individuelle kunder hos teleselskaber. 11. Samarbejde med andre antenneforeninger FSA har både direkte og gennem medlemskab af sammenslutningen A2012 samarbejde med en række andre antenneforeninger, hvilket giver et stort udbytte ved udveksling af viden og erfaring. Nævnes skal især: Tune, Vindinge, 4040.dk, Ørum og Bryrup. 12. Medlemsservice og support Nyt foreningstelefonnummer etableret: Nye foreningsadresser på m.fl. Se hjemmeside. Der arbejdes stadig på udvikling af medlemsservice til rimelige priser i samarbejde med udvalgte leverandører. Det beskrives på hjemmesiden. Eksempel: Ny stikledning koster hos YouSee kr. Vore leverandører leverer til kr. Et nyt Nyhedsbrev pr. så dagens lys i november. Sendes nu fast til de 92% af medlemmerne, der har giver os -adresser. Det overvejes, om det også skal fordeles på papir til medlemmer, der ikke har internet og , evt. mod et mindre gebyr. Ny hjemmeside er sat i drift i marts. En kraftig modernisering, og så sparer vi ca kr. om året. Hensigten er, at hjemmesiden skal være en fælles håndbog med nyttige oplysninger for alt vedr. foreningens drift og forhold. 13. Administration Bestyrelsen har udarbejdet og besluttet en forretningsorden, der fordeler ansvar og fastlægger forretningsgange. Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, se dagsordenen pkt. 4.a. Vi har sammen med Grundejerforeningen Fredensborg Søpark anskaffet en ordentlig projektor til brug ved generalforsamlinger og medlemsmøder. Et nyt administrationssystem (PantherApplications) med systemovervågning og automatiseret opkrævning af kontingent er sat i drift.

10 Side 4 Et nyt regnskabs- og bogføringssystem (E-conomic) er ligeledes sat i drift. Fast samarbejde er etableret med en ekstern aut. revisor. 14. Bestyrelsen Møder afholdes ca. en gang om måneder og i øvrigt efter behov. Forløbne år har budt på ekstraordinært stor arbejdsbelastning. Bestyrelsen modtager skattefri godtgørelser til kontor, telefon m.m. 2 bestyrelsesmedlemmer har lånt en YouSee-boks fra YouSee. Der er ikke modtaget andre ydelser fra leverandører eller andre. Bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet. 15. Hændelser Stormene Allan og Bodil har også hærget lidt. Den blev et træ væltet. Dets rødder rev et kabel op, der dog ikke var i brug. I januar 2014 forårsagede kommunens entreprenør en overgravning af et kabel, der dog heller ikke var i brug. Efter en påsat brand i oktober 2013 på legeplads ved Ryttervænget har bestyrelsen drøftet fysisk sikring af hovedstationen. Efter stormen ønsker vi at få fjernet et par træer nær hovedstationen. 16. Fremtid mere i den mundtlige beretning Internet 300 MB => 400 MB. Ø-opdeling af netværk. Docsis 3.0 => 3.1. Regeringens mål vedr. internet 2020: 100/30 MB til alle. Det kan vi i dag. Internethastigheder på MB er ren salgsgas fra en række firmaer. Ny tv-leverandør. CathUp. Ip-tv: Eksisterer allerede: Netflix, WatchMeNow. 4K. I øvrigt henvises til foreningens nyhedsbrev og hjemmeside.

11 Vedr. ordinær generalforsamling onsdag den kl Den Ad. 3 Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 1. Regnskab for 2013 er angivet nedenfor side Officielt regnskab udarbejdet af revisor med påtegning af denne samt af de valgte revisorer, bliver fremlagt på generalforsamlingen, hvor det også skal påtegnes af dirigenten. Det vil forinden blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Revisionsmøde afholdes den Tal i regnskab er de samme som anført nedenfor. 2. Ændret regnskabsfunktion I 2013 har bestyrelsen arbejdet med ændring af vores regnskabssystem på følgende områder, af anførte grunde og med de anførte resultater. - Første resultat var, at der på generalforsamlingen kunne fremlægges budget for Hidtil er budgettet fremlagt i marts-april. - Bestyrelsen har udarbejdet en ny kontoplan, der samtidig med at opfylde formelle regnskabskrav, lægger vægt på enkelt og klart at kunne forklare bestyrelsen og medlemmerne om foreningens økonomiske situation og sammenhænge. - Vi fik tidligere udført regnskabsarbejdet i FDA. Det kostede i 2012 ca kr. og ville blive meget dyrere. Det fandt vi for dyrt. Desuden manglede FDA regnskabsmæssig kompetence på højt niveau. Mange rutiner var usikre, og der opstod for mange fejl, som både var tids- og omkostningsmæssigt krævende. FDAs services var håbløst gammeldags med udelukkende manuelle rutiner. Bestyrelsen ønskede et system, der mest muligt automatiserede tidskrævende regnskabsrutiner. Gammeldags procedurer har taget livet af mange antenneforeninger, fordi ingen ønsker at påtage sig arbejdet hermed. - Bestyrelsen besluttede at etablere samarbejde med en autoriseret revisor, gerne fra lokalområdet, som kunne være vores uafhængige sparrings- og samarbejdspartner samt vejleder i økonomiske spørgsmål. Vi kontaktede 7 lokale revisorer og efter udvælgelse valgte vi Anders Albrechtsen, Vilhelmsro 241, som er registreret revisor. Andes Albrechtsen har relevant erfaring med samarbejde med mindre foreninger, havde rimelige honorarkrav, kendskab til E-conomic regnskabssystemet og var villig til at indgå et samarbejde med bestyrelsen om udvikling af FSAs økonomifunktion. - Revisor opstillede først 2012-regnskabet efter bogføring fra FDA.. - For 2013 besluttede bestyrelsen at afprøve bogføringssystemet E-conomic, som er billigt og nedbaseret. Dvs. det kan umiddelbart tilgås og anvendes via internettet. Det er brugt fra og har vist sig at være nemt at arbejde med. E-conomic har masser af instruktionsmoduler og interaktive læreprocesser, og systemet udvikles stadig. Det bliver brugt af ca virksomheder. Det kan anvendes af ikke regnskabsuddannede med hjælp fra revisor. Revisor kan løbende overvåge bogføring og har gennemset de første kassekladder, før de blev bogført. - I forbindelse med etablering af eget internet skulle der anskaffes et administrationssystem. Valget faldt på PantherApplication, der bruges af en række andre antenneforeninger og teleselskaber. Det kan dels adminstrere vores internet (her-

12 - Side 2 - under backup-rutiner, terrorlogning osv.), dels holde styr på medlemmernes mange bestillinger og ombestillinger. Panther indeholder et faktureringssystem, der både kan udskrive fakturaer og kreditnotaer samt holde styr på betalinger og generere rykkere. Panther holder også online kontakt vores bank og registrerer indbetalinger og herefter online forbindelse med vores bogføringssystem, E- conomic. Det er med andre ord en meget væsentlig reduktion i det manuelle arbejde. Samtidig har alle bestyrelsens medlemmer online adgang til systemet og kan se status for hver enkelt medlems engagement med foreningen. - Fakturaer udsendt pr er genereret i Panther. - Både Panther og E-conomic er beregnet til at håndtere Betalingssservice og senere også andre betalingsformer, kreditkort m.m., og de udvikles fortsat. - Foreningen har fortsat kun én bankkonto fortsat i Handelsbanken. Vi har ingen kontantkasse. Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til at overvåge foreningens bankkonto via netbankfunktion Regnskab På trods af ønske herom var der ikke kræfter til at igangsætte Panther-systemets faktureringsfunktioner for Derfor er fakturering foregået manuelt, og med både traditionelle afregninger, internet og modem samt mange pakkeskift pga. øget fokus på de høje priser, har faktureringen været et meget stort job. - Hertil kommer, at de mange anlægsarbejder har indebåret kontrol med og betaling af mange fakturaer. - Tids- og arbejdspresset har gjort, at ikke alle tilgodehavender hos medlemmer er opkrævet endnu. Det har givet medlemmerne længere kredit. 4. Investering i internet og det fysiske netværk Nedenfor specificeres de større og specielle arbejder udført i 2013 (ex. moms): ETABLERING AF FIBERFORBINDELSE ,00 KØLESYSTEM TIL HOVEDSTATIONEN ,00 GULVRACK TIL HOVEDSTATION 6.930,00 3-FASET STRØMFORSYNING TIL HOVEDSTATION ,00 Incl. superjord, backupbatter og transientbeskyttelse (lyn) UDSKIFTNING AF JORDKABEL, 3 STRÆKNINGER (2012) ,96 UDSKIFTNING 3 DEFEKTE FORSTÆRKERE 8.802,38 OPRETNINGS AF FEJL PGA. YOUSEE 7.950,13 RENOVERING AF FYSISKE NETVÆRK ,84 (BURDE VÆRE GJORT AF YOUSEE) Incl. 2 nye standere (6.600 kr.) I ALT ,31 Kr.

13

14

15

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Din forbindelse til fremtiden

Din forbindelse til fremtiden Danmarks mest fleksible TV-løsning Referat af generalforsamling Billigere mobiltelefoni 3 Formanden har ordet 5 Hvem er hr. og fru NALNET? 7 Referat af generalforsamling 12.02.2014 8 Kanaloversigt 10 NAL

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015

Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Bestyrelsens beretning vedr. 2014 Generalforsamling i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening tirsdag den 17. marts 2015 Vi har i bestyrelsen udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21

Glenten TUNE KABELNET VINDINGE ANTENNELAUG LUNDE ANTENNELAUG. Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug SIDE 8 SIDE 8 SIDE 21 Glenten NR. 02 - OKTOBER 2013 Nyttig INFORMATION fra DIN forening - Glentevejs Antennelaug» CES 2013 MED CANAL DIGITAL SIDE 17» LUNDE ANTENNELAUG INDGÅR AFTALE MED GLENTEN SIDE 21» ANGA MESSEN I KØLN SIDE

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere