Fredensborg Søparks Antenneforening mit.fsanet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredensborg Søparks Antenneforening www.fsanet.dk mit.fsanet.dk"

Transkript

1 Fredensborg Søparks Antenneforening indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den kl i Fredensborghusene, Bakkedraget 43, 3480 Fredensborg. Tlf (tidligere annonceret til Asminderød Kro). Den Kære medlem (*) Med henvisning til vedtægternes 5 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling Der bydes på vand og øl under mødet. Denne indkaldelse, foreningens vedtægter og andre bilag kan downloades fra foreningens hjemmeside, Foreningen => Generalforsamling. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Erik Matthiesen, ADVODAN, Helsingør, der var dirigent på de ekstraordinære generalforsamlinger den og Bestyrelsen har udpeget sin sekretær Micki Esmann Helner til at udarbejde protokollat (beslutningsreferat). Bestyrelsen foreslår revisorerne Hans Jørgen Jensen, K501 og Jan Nørskov Pedersen, M339 valgt som stemmeudvalg. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning vedlægges. Beretningen vil blive suppleret på mødet. Bestyrelsen ønsker drøftet, om indkaldelse til generalforsamling, nyhedsbreve og andre meddelelser i fremtiden alene skal udsendes elektronisk pr. samt offentliggøres på hjemmesiden, men har ikke stillet konkret forslag herom i år. 3. Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse Regnskab for 2013 vedlægges. Revision finder sted den Revisionsprotokollat vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

2 Side 2 4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne Der er pr , som er den vedtægtsmæssige frist., ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 4.a. Forslag til ændring af vedtægterne Bestyrelsens foreslår følgende ændring af vedtægterne: 4.a.1: I 2, Medlemmerne, ændres ordet takstregulativ til takster i stk. 2 og 3. Ændringen er redaktionel, idet ordet regulativ udgår af vedtægterne. 4.a.2: I 4, Generalforsamling ændres i stk. 4 pkt. 5 andre takster til takster. Begrundelse: Ikke bare andre, men alle takster bør kunne fastsættes af generalforsamlingen. 4.a.3: I 6, Ledelse, Tegning og Hæftelse, indsættes et nyt Stk. 3. Når bestyrelsen har besluttet budgetforslag for næstkommende regnskabsår, kan bestyrelsen opkræve kontingent, takster m.v. i overensstemmelse dermed, med forbehold for generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. Begrundelse: Efter gældende vedtægter og praksis fra tidligere år er årets kontingenter og takster blevet fastsat på den ordinære generalforsamling i april måned. Disse er gældende fra 1. januar samme år. Det giver en række administrative problemer, f.eks. ved til- og fraflytning, hvor der ikke kan opgives kontingenter for fraflyttende og nye medlemmer. Det kræver også en meget høj likviditet, at kontingentet først opkræves i maj. YouSee og Copydan udmelder takster for dette kommende år i september. I 2013 blev kontingentet for 2014 besluttet på en ekstraordinær generalforsamling i november og alternativet til vedtagelse af ovennævnte forslag er afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling hvert år i november eller december. 4.a.4: I 11, Programvalg, indsættes i Stk. 1, Valg af de Radio- og TV- programmer som skal distribueres i foreningens anlæg samt valg af leverandører, kan foretages således: Begrundelse: Der bør ikke herske tvivl om, at valg af leverandør også kan undergives urafstemning. 4.a.5: Bestyrelsen bemyndiges til sammen med dirigenten at rette vedtægternes stavning og kommasætning i overensstemmelser med dansk retskrivnings regler. Det samlede ændringsforslag indsat med rødt i gældende vedtægter kan downloades fra foreningens hjemmeside.

3 Side 3 4.b. Forslag til signalforsyning Bestyrelsen foreslår følgende vedtagelse: Bestyrelsen bemyndiges til at forhandle med YouSee og andre leverandører om forslag til ny signalforsyningsaftale vedr. tv og radio med henblik på at opnå billigere signalforsyning, især for grundpakken. Forslag fremlægges senest på den ordinære generalforsamling Bestyrelsen bemyndiges til at opsige gældende aftale med YouSee med henblik på at foreningen er frit stillet pr Bemærkning: Aftalen med YouSee kan opsiges med 12 måneders varsel (tidligere 9 måneder) og kan tidligst opsiges med virkning fra Forelæggelse og godkendelse af budget, kontingent og andre takster Bestyrelsen henviser til budget, kontingent og andre takster, der blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling den Referat af generalforsamlingen kan downloades fra hjemmesiden. Nedenstående kontingenter og takster blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den Alle beløb er i kr. inkl. moms. Medlemskontingent incl. tv og radio År Måned 2013 Stigning Fuldpakke, YouSee ,7 % Mellempakke, YouSee ,8 % Grundpakke, YouSee ,1 % Internetkontingent Halvår Måned 2013 Stigning 4/1 MB % 20/5 MB % 60/20 MB % Fast IP-adresse % Engangsydelser Pakkeskift % Pakkeskift, ekstraord. (ny takst) Nyt medlem (ved ejerskifte) % Tilslutningsafgift, nye % Depositum modem ,5 % Opkrævning af medlemskontingent sker fortsat på årsbasis, men pr Opkrævning af internetkontingent sker halvårsvis den 1.1. og 1.7.

4 Side 4 Betaling kan fremover ske via Betalingsservice (tidl. PBS). Efter generalforsamlingen har bestyrelsen besluttet at nedsætte kontingenterne således at det opkrævede beløb til leverandører (aktuelt YouSee og Copydan) bliver specificeret og opkrævet med de faktiske beløb efter medlemmerne valg af hhv. grund-, mellem- og fuldpakken. Det gør kontingenterne nemmere at forstå. Beløbene er anført nedenfor, som de er meldt ud i Nyhedsbrev nr Det er disse beløb, bestyrelsen beder om generalforsamlingens endelige godkendelse af: Tekst Periode Antal Stk. pris Pris TV YouSee Fuldpakke , , ,96 TV Copydan Fuldpakke ,00 472,80 472,80 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Fuldpakke: Generalforsamlingen godkendte 5100 kr. Faktisk opkræves: TV YouSee Mellempakke , , ,33 TV Copydan Mellempakke ,00 384,60 384,60 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Mellempakke: Generalforsamlingen godkendte 4100 kr. Faktisk opkræves: 4.052,93 TV YouSee Grundpakke , , ,36 TV Copydan Grundpakke ,00 333,12 333,12 FSA Ordinært foreningskontingent ,00 565,00 565,00 Grundpakke: Generalforsamlingen godkendte 2000 kr. Faktisk opkræves: 1.966,48 Som det ses, betaler alle det samme foreningskontingent 565 kr., der går til service, support, vedligeholdelse og administration. Budget 2014 kan downloades fra hjemmesiden. Bestilling af og betaling for enkeltkanaler (fritvalgskanaler) som supplement til pakkerne sker direkte til YouSee. Se mere på hjemmesiden, eller 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter Claus Nielsen, tidligere S 109, er fraflyttet og udtrådt af bestyrelsen den Michael Beth, K622, er af arbejdsmæssige årsager udtrådt af bestyrelsen den Poul Juul, K532 blev valgt i 2013 for 1 år - på valg. Villig til at modtage genvalg. Nis Engholm, K424 blev valgt i 2013 for 1 år - på valg. Villig til at modtage genvalg. Micki Esmann Helner, M331 valgt i 2013 for 2 år ikke på valg. Ønsker af private årsager at trække sig som bestyrelsesmedlem, men stiller op som suppleant. Mogens Rasmussen, K338, stiller sig til rådighed for valg som nyt medlem af bestyrelsen.

5 Side 5 Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 2 bestyrelsesmedlem for 1 år, så der søges yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen opfordrer meget til, at flere melder sig til at tage en tørn i bestyrelsen. Det er nødvendigt, hvis foreningen skal fortsættes. Morten Stjernholm, R310 valgt i 2013 for 2 år som suppleant ikke på valg. Micki Esmann Helner, stiller sig til rådighed som suppleant. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant Hans Jørgen Jensen, K501, blev i 2013 valgt som revisor for 1 år. Foreslås genvalgt som revisor for 1 år. Hans Dalsgaard Hansen, K233, blev i 2013 valgt som revisor for 1 år, men har nedlagt sit hverv. Jan Nørskov Petersen, M339, blev i 2013 valgt som revisorsuppleant og er indtrådt som revisor efter Hans Dalsgaard Hansen. Foreslås genvalgt som revisor for 1 år. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 8. Eventuelt Med venlig hilsen For bestyrelsen Poul Juul, formand (*) Indkaldelsen er dels udsendt pr. sammen med et nyhedsbrev, dels omdelt til alle medlemmer i papirformat. Vedtægternes 4: Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Hver tilslutning af en husstand (ejer/lejer) regnes som ét medlem. Et medlem som er i restance med betalinger til foreningen, har ikke stemmeret. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et - og kun ét - andet medlem. Fuldmagten skal for at være gyldig afleveres til dirigenten straks efter dennes valg. Bestyrelsen sørger for at der føres protokol over generalforsamlingen.

6

7 Vedr. ordinær generalforsamling onsdag den kl Den Ad. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år Efter et travlt arbejdsår har bestyrelsen valgt at berette om de vigtigste aktiviteter, fortrinsvis i punktform. Beretningen bliver suppleret på mødet. 1. Status På generalforsamlingen blev det vedtaget fortsat at have YouSee sig leverandør af tv-signaler med 44 stemmer mod 40. På generalforsamlingen blev det vedtaget at godkende bestyrelsens forslag om etablering af eget internet m.m. med 86 stemmer mod 44. Den nuværende bestyrelse blev genvalgt på et program, der bl.a. omhandlede fortsat arbejde for en ny og billigere signalleverandør. På generalforsamlingen den blev bestyrelsens forslag om budget og kontingent for 2014 vedtaget med 28 stemmer mod Tv og radio Ny kontrakt om forsyning med tv- og radiosignaler blev indgået med YouSee med virkning fra Priserne var steget i forhold til de priser, YouSee havde tilbudt medlemmerne i direkte brev i marts Bestyrelsen valgte at dække stigningerne, der ramte grund- og fuldpakkerne og udgjorde ca kr. for 2. halvår af 2013, af formuen, for ikke at skulle udsende nye opkrævninger. Vi har stadig Start forfra og Arkiv. Men YouSee til ikke levere WebTV, når vi ikke har internet hos dem. Enkeltkanaler kan bestilles direkte hos YouSee. Kræver kort og boks eller CA-modul. Bemærk at andre bokse end YouSee s egen kan bruges. Fra marts 2014: Bland selv-kanaler for Mellempakke og Fuldpakke. Kvalitetsproblemer i aug.-sep.: Dårlig fibernode hos YouSee skiftet. Større afbrydelse i nov. Et par dage. Mindre afbrydelser flere gange. Vedr. medlemstal og pakkeskift henvises til Nyhedsbrev nr Internet Vores eget internet startede som planlagt den og har kørt fint og stabilt fra dag 1 og dermed levet op til de forventninger, der var stillet. Dog afbrydelse i ca. 4 timer den Et kort var stået af i Helsingør. Godt at have eget internet, når YouSee tv svigter. Priser var og er fortsat konkurrencedygtige og blandt markedets laveste. En del problemer for nogle medlemmer med modemmets indbyggede trådløse internet. Problemet kan løses med at købe en alternativ trådløs router. Vi arbejder på afprøvning af et nyt modem, som måske har en bedre trådløs funktion.

8 Side 2 Vi har et begrænset antal faste IP-adresser og har kunnet tildele dem til medlemmer, der har et arbejdsmæssigt behov. Prisen er sat til 25 kr. pr. måned incl. moms. Frivilligt arbejde er udført i forbindelse med introduktion af internet og senere. Tak for hjælpen! 4. Telefoni Evercall har fungeret fint. Leverer godt service og meget konkurrencedygtige priser. Der var en del problemer i juli 2013, hvor YouSee ikke eller alt for langsomt frigav medlemmernes telefonnumre. En økonomisk kompensationsordning blev forhandlet. En række Evercall-priser blev nedsat fra januar Det er tilfredsstillende. Evercalls mobiltelefoni kører via Telenors net, og giver som alle teleselskaber, dårlig dækning i dele af foreningens område. 5. Netværk GlobalConnect nedlagde fiber således at vores netværk nu er i forbindelse med hele verden med fiber. Det muliggør uafhængighed af leverandører, som vi ikke hidtil har haft. Også på tv-området. Vi har sammen med GCs fiber nedlagt et 40 mm rør til en evt. egen fremtidig fiber. DKA har foretaget omfattende gennemgang og renovering af det fysiske netværk og udskiftet en del kabler og konnektorer m.m. Det har givet godt resultat og stabil drift. 6. Hovedstation Der er etableret sikker jordforbindelse, transientbeskyttelse (mod tordenvejr) og køling. 3 faser el-forsyning indlagt. Sparet penge ved samgravning med fiber. Fysisk ændring: Nabostøj fjernet. Indretning og udstyr: Opbevaring. 7. Husinstallationer Overgangen til 4G mobilnet (også kaldet LTE) samt øget tæthed af tv-kanaler, giver et mere følsomt system. Nogle har oplevet pixelleringer på deres tv-billede. Det er i orden at gøre det selv, men når man skal have flere tv-apparater og mere udstyr, kan det blive nødvendigt med en professionel tekniker. Indførelsen af Bland selv kan skabe flere problemer. Bestyrelsen har lagt sig fast på, at der efter fejlmelding skal stilles en sikker diagnose. Det gør en tekniker. Og gives et tilbud på udbedring. 8. Service Fint samarbejde med DKA, der dog gik konkurs Vi har intet tabt. Nye serviceleverandører: ES-Kabel-tv og Panther. Servicekoncept m.m. er beskrevet på hjemmesiden.

9 Side 3 9. Forsikring CTMS-udstyr til internet er forsikret af leverandør/finansieringsselskab. GlobalConnect forsikrer selv eget udstyr. FSA er selvforsikrende med teknisk udstyr. FSA har en bestyrelsesansvars- og kriminalitetsforsikring samt lovpligtig ansvarsforsikring. 10. Økonomi Regnskab aflægges under dagsordenens pkt. 3. Afhængig af hvor mange af foreningens tilbud, man udnytter, kan medlemmer spare ca kr. om året gennem foreningen. Se nærmere på hjemmesiden. Sammenlagt sparer foreningens medlemmer formentlig kr. om året, som skulle betales, hvis vi valgte at blive individuelle kunder hos teleselskaber. 11. Samarbejde med andre antenneforeninger FSA har både direkte og gennem medlemskab af sammenslutningen A2012 samarbejde med en række andre antenneforeninger, hvilket giver et stort udbytte ved udveksling af viden og erfaring. Nævnes skal især: Tune, Vindinge, 4040.dk, Ørum og Bryrup. 12. Medlemsservice og support Nyt foreningstelefonnummer etableret: Nye foreningsadresser på m.fl. Se hjemmeside. Der arbejdes stadig på udvikling af medlemsservice til rimelige priser i samarbejde med udvalgte leverandører. Det beskrives på hjemmesiden. Eksempel: Ny stikledning koster hos YouSee kr. Vore leverandører leverer til kr. Et nyt Nyhedsbrev pr. så dagens lys i november. Sendes nu fast til de 92% af medlemmerne, der har giver os -adresser. Det overvejes, om det også skal fordeles på papir til medlemmer, der ikke har internet og , evt. mod et mindre gebyr. Ny hjemmeside er sat i drift i marts. En kraftig modernisering, og så sparer vi ca kr. om året. Hensigten er, at hjemmesiden skal være en fælles håndbog med nyttige oplysninger for alt vedr. foreningens drift og forhold. 13. Administration Bestyrelsen har udarbejdet og besluttet en forretningsorden, der fordeler ansvar og fastlægger forretningsgange. Bestyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, se dagsordenen pkt. 4.a. Vi har sammen med Grundejerforeningen Fredensborg Søpark anskaffet en ordentlig projektor til brug ved generalforsamlinger og medlemsmøder. Et nyt administrationssystem (PantherApplications) med systemovervågning og automatiseret opkrævning af kontingent er sat i drift.

10 Side 4 Et nyt regnskabs- og bogføringssystem (E-conomic) er ligeledes sat i drift. Fast samarbejde er etableret med en ekstern aut. revisor. 14. Bestyrelsen Møder afholdes ca. en gang om måneder og i øvrigt efter behov. Forløbne år har budt på ekstraordinært stor arbejdsbelastning. Bestyrelsen modtager skattefri godtgørelser til kontor, telefon m.m. 2 bestyrelsesmedlemmer har lånt en YouSee-boks fra YouSee. Der er ikke modtaget andre ydelser fra leverandører eller andre. Bestyrelsesarbejde er frivilligt og ulønnet. 15. Hændelser Stormene Allan og Bodil har også hærget lidt. Den blev et træ væltet. Dets rødder rev et kabel op, der dog ikke var i brug. I januar 2014 forårsagede kommunens entreprenør en overgravning af et kabel, der dog heller ikke var i brug. Efter en påsat brand i oktober 2013 på legeplads ved Ryttervænget har bestyrelsen drøftet fysisk sikring af hovedstationen. Efter stormen ønsker vi at få fjernet et par træer nær hovedstationen. 16. Fremtid mere i den mundtlige beretning Internet 300 MB => 400 MB. Ø-opdeling af netværk. Docsis 3.0 => 3.1. Regeringens mål vedr. internet 2020: 100/30 MB til alle. Det kan vi i dag. Internethastigheder på MB er ren salgsgas fra en række firmaer. Ny tv-leverandør. CathUp. Ip-tv: Eksisterer allerede: Netflix, WatchMeNow. 4K. I øvrigt henvises til foreningens nyhedsbrev og hjemmeside.

11 Vedr. ordinær generalforsamling onsdag den kl Den Ad. 3 Aflæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 1. Regnskab for 2013 er angivet nedenfor side Officielt regnskab udarbejdet af revisor med påtegning af denne samt af de valgte revisorer, bliver fremlagt på generalforsamlingen, hvor det også skal påtegnes af dirigenten. Det vil forinden blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Revisionsmøde afholdes den Tal i regnskab er de samme som anført nedenfor. 2. Ændret regnskabsfunktion I 2013 har bestyrelsen arbejdet med ændring af vores regnskabssystem på følgende områder, af anførte grunde og med de anførte resultater. - Første resultat var, at der på generalforsamlingen kunne fremlægges budget for Hidtil er budgettet fremlagt i marts-april. - Bestyrelsen har udarbejdet en ny kontoplan, der samtidig med at opfylde formelle regnskabskrav, lægger vægt på enkelt og klart at kunne forklare bestyrelsen og medlemmerne om foreningens økonomiske situation og sammenhænge. - Vi fik tidligere udført regnskabsarbejdet i FDA. Det kostede i 2012 ca kr. og ville blive meget dyrere. Det fandt vi for dyrt. Desuden manglede FDA regnskabsmæssig kompetence på højt niveau. Mange rutiner var usikre, og der opstod for mange fejl, som både var tids- og omkostningsmæssigt krævende. FDAs services var håbløst gammeldags med udelukkende manuelle rutiner. Bestyrelsen ønskede et system, der mest muligt automatiserede tidskrævende regnskabsrutiner. Gammeldags procedurer har taget livet af mange antenneforeninger, fordi ingen ønsker at påtage sig arbejdet hermed. - Bestyrelsen besluttede at etablere samarbejde med en autoriseret revisor, gerne fra lokalområdet, som kunne være vores uafhængige sparrings- og samarbejdspartner samt vejleder i økonomiske spørgsmål. Vi kontaktede 7 lokale revisorer og efter udvælgelse valgte vi Anders Albrechtsen, Vilhelmsro 241, som er registreret revisor. Andes Albrechtsen har relevant erfaring med samarbejde med mindre foreninger, havde rimelige honorarkrav, kendskab til E-conomic regnskabssystemet og var villig til at indgå et samarbejde med bestyrelsen om udvikling af FSAs økonomifunktion. - Revisor opstillede først 2012-regnskabet efter bogføring fra FDA.. - For 2013 besluttede bestyrelsen at afprøve bogføringssystemet E-conomic, som er billigt og nedbaseret. Dvs. det kan umiddelbart tilgås og anvendes via internettet. Det er brugt fra og har vist sig at være nemt at arbejde med. E-conomic har masser af instruktionsmoduler og interaktive læreprocesser, og systemet udvikles stadig. Det bliver brugt af ca virksomheder. Det kan anvendes af ikke regnskabsuddannede med hjælp fra revisor. Revisor kan løbende overvåge bogføring og har gennemset de første kassekladder, før de blev bogført. - I forbindelse med etablering af eget internet skulle der anskaffes et administrationssystem. Valget faldt på PantherApplication, der bruges af en række andre antenneforeninger og teleselskaber. Det kan dels adminstrere vores internet (her-

12 - Side 2 - under backup-rutiner, terrorlogning osv.), dels holde styr på medlemmernes mange bestillinger og ombestillinger. Panther indeholder et faktureringssystem, der både kan udskrive fakturaer og kreditnotaer samt holde styr på betalinger og generere rykkere. Panther holder også online kontakt vores bank og registrerer indbetalinger og herefter online forbindelse med vores bogføringssystem, E- conomic. Det er med andre ord en meget væsentlig reduktion i det manuelle arbejde. Samtidig har alle bestyrelsens medlemmer online adgang til systemet og kan se status for hver enkelt medlems engagement med foreningen. - Fakturaer udsendt pr er genereret i Panther. - Både Panther og E-conomic er beregnet til at håndtere Betalingssservice og senere også andre betalingsformer, kreditkort m.m., og de udvikles fortsat. - Foreningen har fortsat kun én bankkonto fortsat i Handelsbanken. Vi har ingen kontantkasse. Alle bestyrelsesmedlemmer har adgang til at overvåge foreningens bankkonto via netbankfunktion Regnskab På trods af ønske herom var der ikke kræfter til at igangsætte Panther-systemets faktureringsfunktioner for Derfor er fakturering foregået manuelt, og med både traditionelle afregninger, internet og modem samt mange pakkeskift pga. øget fokus på de høje priser, har faktureringen været et meget stort job. - Hertil kommer, at de mange anlægsarbejder har indebåret kontrol med og betaling af mange fakturaer. - Tids- og arbejdspresset har gjort, at ikke alle tilgodehavender hos medlemmer er opkrævet endnu. Det har givet medlemmerne længere kredit. 4. Investering i internet og det fysiske netværk Nedenfor specificeres de større og specielle arbejder udført i 2013 (ex. moms): ETABLERING AF FIBERFORBINDELSE ,00 KØLESYSTEM TIL HOVEDSTATIONEN ,00 GULVRACK TIL HOVEDSTATION 6.930,00 3-FASET STRØMFORSYNING TIL HOVEDSTATION ,00 Incl. superjord, backupbatter og transientbeskyttelse (lyn) UDSKIFTNING AF JORDKABEL, 3 STRÆKNINGER (2012) ,96 UDSKIFTNING 3 DEFEKTE FORSTÆRKERE 8.802,38 OPRETNINGS AF FEJL PGA. YOUSEE 7.950,13 RENOVERING AF FYSISKE NETVÆRK ,84 (BURDE VÆRE GJORT AF YOUSEE) Incl. 2 nye standere (6.600 kr.) I ALT ,31 Kr.

13

14

15

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er ChristiansfeldNet. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899

Dianalund Antenneforening www.dianalund-antenneforening.dk CVR-nr. 11 86 40 90 Nordea 2301 0301535899 DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19,00 i Dianalund Borgerhus, Sømosevej 44, 4293 Dianalund Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carl Andersen valgt. 2. Beretning.

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening Side 1 af 10 1. Foreningens navn er Hygum Bredbånds-antenneforening. 2. Forening formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at at eje og drive en

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere