Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19"

Transkript

1 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Forretningsmæssig vision Den nationale strategi for digital forvaltning Opbygningen af strateginotatet Vision og pejlemærker Odder Kommunes IT-vision Pejlemærker for den digitale vision Arkitekturprincipper Organisering og styring af IT-området Serviceleverancen og digital forvaltning IT-miljø Indsatsområder Organisering og styring af IT-området: Serviceleverancen og digital forvaltning IT-miljø...19 November 2006 Odder Kommune Side 2 af 19

3 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune 1. Indledning Nærværende IT-strategi er udarbejdet i 2006 i en periode på ca. 6 måneder med stor involvering af ledere og nøglemedarbejdere på IT-området i Odder Kommune. KMD har bistået Odder Kommune i dette arbejde. Der har været tale om en strategiproces med det primære formål at beskrive den overordnede IT-vision, pejlemærker og arkitekturprincipper for Odder Kommune. Herudover er der foretaget en afdækning af den nuværende status på ITområdet samt udarbejdet et forslag til indsatsområder. Fastlæggelse af IT-strategien er sket på basis af 2 strategidage med forskellige inspirationsoplæg efterfulgt af workshops. IT-strategien er gældende for det administrative område i Odder Kommune. Et IT-mæssigt stort område som skolerne (den pædagogiske del) er ikke indeholdt, men vil blive udarbejdet senere. Arbejdet med formulering af IT-strategien har taget udgangspunkt i følgende strategimodel: Forretningsmæssig vision og pejlemærker National strategi for Digital Forvaltning It-vision og pejlemærker Arkitekturprincipper Strategimodellen skal forstås på følgende måde: IT-strategien omfatter 1. IT-vision og pejlemærker 2. Arkitekturprincipper IT-strategien understøtter den forretningsmæssige vision for Odder Kommune samt den nationale strategi i Projekt Digital Forvaltning (udarbejdet af Den Digitale Taskforce). November 2006 Odder Kommune Side 3 af 19

4 1.1 Forretningsmæssig vision Servicestrategi I Odder Kommune vil vi løse opgaverne bedst og billigst. Dette gælder ikke mindst den service, vi tilbyder borgerne. Det er byrådets klare målsætning, at serviceniveauet pr. skattekrone skal være så højt som muligt. Derfor vil vi hele tiden videreudvikle kvaliteten og effektiviteten i ydelserne, så borgerne får så meget service for pengene som overhovedet muligt. Videreudviklingen gælder ikke kun serviceydelsernes antal, omfang og kvalitet men også det informationsniveau og den grad af valgfrihed og brugerindflydelse, der knytter sig til ydelserne. Informationspolitik Odder Kommune skal være en åben og serviceorienteret kommune, der yder en god og kvalificeret service til borgerne, erhvervslivet og pressen. Borgerne skal i vidst muligt omfang kende grundlaget for de politiske beslutninger, omfanget af dem og deres betydning for den enkeltes hverdag. Odder Kommunes service og information skal løbende udvikles i dialog med brugerne. Dette betinger et højt informationsniveau. Vi ønsker at fremme debatten mellem kommunen og borgerne. Alt i alt ønsker vi en åben, troværdig og målrettet dialog. Odder Kommune ønsker åbenhed. Odder Kommune ønsker dialog. Odder Kommune ønsker gennemsigtighed, således at borgerne kan følge med i, hvordan en sag bliver behandlet. 1.2 Den nationale strategi for digital forvaltning Hovedvisionen for den nationale strategi er: Digitalisering skal bidrage til at skabe en effektiv og sammenhængende offentlig sektor med høj servicekvalitet, hvor borgerne og virksomhederne er i centrum 1. Den offentlige sektor skal levere sammenhængende ydelser med borgere og virksomheder i centrum. 2. Digital forvaltning skal skabe øget servicekvalitet og frigøre ressourcer. 3. Den offentlige sektor skal arbejde og kommunikere digitalt. 4. Digital forvaltning skal baseres på en sammenhængende og fleksibel ITinfrastruktur. 5. Offentlige ledere skal gå forrest og sikre, at deres organisation kan realisere visionen. November 2006 Odder Kommune Side 4 af 19

5 1.3 Opbygningen af strateginotatet I afsnit 2 er visionen og pejlemærkerne for IT-strategien beskrevet. IT-visionen afspejler ambitionsniveauet for Odder Kommune. For at konkretisere IT-visionen er der opstillet 5 pejlemærker, der fungerer som delvisioner. Afsnit 3 indeholder en række arkitekturprincipper, som understøtter IT-vision og pejlemærker. Arkitekturprincipperne er grupperet i følgende 3 fokusområder: Organisering og styring af IT-området Serviceleverancen og digital forvaltning IT-miljø Endelig er der i afsnit 4 udarbejdet et forslag til nogle af de indsatsområder, der skal arbejdes med for at realisere strategien. Nedenfor er vist et samlet overblik over vision, pejlemærker og arkitekturprincipper for IT-området i Odder Kommune: VISION Digitaliseringen i Odder Kommune skal være identitetsskabende. Borgerne og erhvervslivet ser brug af IT som en naturlig kontakt med Odder Kommune, hvor IT bidrager til at skabe en åben, effektiv og helhedsorienteret service PEJLEMÆRKER DEMOKRATI OdderNettet er med til at skabe og teste nye former for demokrati og inddragelse. SERVICERING Borgere og virksomheder tilbydes IT-baseret service og selvbetjening, som er førende blandt danske kommuner. OPGAVELØS- NING Opgaveløsning sker baseret på effektiv anvendelse af IT, som frigør ressourcer og skaber høj servicekvalitet. MEDARBEJDERE Medarbejderne arbejder og kommunikerer digitalt. IT-INFRA- STRUKTUR Den samlede ITinfrastruktur er standardiseret, integreret og fleksibel. LEDELSE Ledere i Odder Kommune går forrest og medvirker til at realisere ITstrategien. ARKITEKTURPRINCIPPER ORGANISERING OG STYRING AF IT-OMRÅDET 1. Der findes strukturer og processer (ITgovernance), som sikrer at IT og den generelle udvikling af Odder Kommune tænkes sammen 2. Der er en central styring af det samlede ITområde, som tilgodeser både centrale og decentrale behov. 3. Alle IT-investeringer vurderes, besluttes og evalueres ud fra en standardiseret business case. 4. IT-brugerne har opdateret uddannelse i alle relevante IT-systemer. 5. IT-brugerne serviceres via en central helpdesk på basis af veldefinerede processer og serviceaftaler. 6. IT-projekter gennemføres altid i henhold til en standardiseret men fleksibel projektmodel, hvor IT -afdelingen er involveret. SERVICELEVERANCEN OG DIGITAL FORVALTNING 1. Odder Kommune vil målrettet sikre, at nationale standarder og tiltag udnyttes optimalt og implementeres effektivt. 2. Digitale selvbetjeningsløsninger baseres som udgangspunkt på de standardløsninger, som findes på markedet. 3. Der skabes rum for at fastholde og videreudvikle en unik Odder-model for ITbaserede services. 4. Skoleområdet anvender fælles løsninger som fundament for både det pædagogiske arbejde og skole/hjem-samarbejdet. 5. Alle medarbejdere har adgang til IT-baseret information og service. 6. Odder Kommune vil benytte visuel og geografisk information. 7. Alle administrative medarbejdere har en hjemmearbejdsplads, hvis det er relevant for jobfunktionen. IT-MILJØ 1. Der anvendes som udgangspunkt velafprøvede og integrerbare teknologier og IT-løsninger. 2. Baseret på veldokumenterede business cases vil Odder Kommune være åben for at gå forrest med nye IT-løsninger. 3. Odder Kommune outsourcer IT-drift og - udvikling i det omfang, det er hensigtsmæssigt. 4. Det sikres løbende, at det samlede IT-miljø overholder en dækkende og proaktiv ITsikkerhedspolitik. 5. IT-miljøet understøtter mobilitet og fleksibilitet. November 2006 Odder Kommune Side 5 af 19

6 2. Vision og pejlemærker 2.1 Odder Kommunes IT-vision Odder Kommunes IT-vision er: Digitaliseringen i Odder Kommune skal være identitetsskabende. Borgerne og erhvervslivet ser brug af IT som en naturlig kontakt med Odder Kommune, hvor IT bidrager til at skabe en åben, effektiv og helhedsorienteret service At digitaliseringen skal være identitetsskabende betyder, at Odder Kommune skal være kendt som en digital kommune, hvor IT er en væsentlig del af kommunens image. IT skal bl.a. anvendes til at tiltrække nye borgere og virksomheder, samt til at fastholde gode medarbejdere i attraktive arbejdspladser. Hjemmesiden skal være det naturlige sted at finde sin information og betjene sig selv. OdderNettet skal være kommunens udstillingsvindue mod en omverden, der rækker udover kommunegrænsen. Fra dette vindue kan kommunen kommunikere og præsentere visioner og services til borgere, virksomheder, tilflyttere og turister. OdderNettet skal invitere til dialog med de besøgende. IT-visionen og nedenstående pejlemærker er langsigtede. Der arbejdes mod år 2011 som en konkret tidshorisont dvs. 5 år frem. Vision og pejlemærker er imidlertid ikke tidsfastsatte, og kan opfattes som overordnede målsætninger på IT-området, som er gældende i dag og senere med en kontinuerligt stigende opfyldelsesgrad. I 2011 forventes en meget høj grad af opfyldelse vel vidende at visionen over tid også vil flytte sig. IT-vision og pejlemærker bør revideres mindst hvert andet år. 2.2 Pejlemærker for den digitale vision Visionen konkretiseres gennem nedenstående 6 pejlemærker, der også kan opfattes som delvisioner. Pejlemærkerne kan opfattes som en operationalisering af visionen, som gør det muligt at vurdere om en given beslutning, aktivitet eller udvikling er i overensstemmelse med Odder Kommunes vision på IT-området. Pejlemærke 1 Demokrati OdderNettet er med til at skabe og teste nye former for demokrati og inddragelse. Der skal være debat og inddragelse om alle væsentlige sager. Det skal bl.a. gøres ved afstemninger, debatforum, Borgerpanelsundersøgelse og chat. Dækken- November 2006 Odder Kommune Side 6 af 19

7 de baggrundsinformation der belyser sagerne og videotransmissioner fra byrådsog borgermøder. Pejlemærke 2 - Servicering Borgere og virksomheder tilbydes IT-baseret service og selvbetjening, som er førende blandt danske kommuner. OdderNettet er kommunens digitale omdrejningspunkt og ansigt udadtil. For at komme af med kommunens budskaber, opnå høj grad af selvbetjening og borgerinddragelse tilstræbes mange besøgende på hjemmesiden ingen kunder i butikken ingen handel. Dette kan bl.a. opnås ved: Daglige lokale nyheder, debat og inddragelse, god serviceinformation, godt og bredt udvalg af selvbetjeningsløsninger og jobannoncer. Borgerne føler, at det er deres hjemmeside. Dette gøres bl.a. gennem et tilbud til foreninger og borgere om, at de kan profilere deres foreninger, arrangementer og hjemmesider og i øvrigt bidrage med indhold. Nyheder Der tilstræbes et højt nyhedsflow med flere daglige nyheder. Alle nyheder skal journalistisk bearbejdes. Nyheder må godt gå ud over den kommunale verden igen for at få besøg. Alle medarbejdere skal tænke i kommunikation og nyheder jævnfør kommunens informationspolitik. BorgerInformation Alle informationer, som borgerne efterspørger, skal være tilgængelige på hjemmesiden. Det er naturligt for medarbejderne at bidrage med indhold og at tænke digitalt. Selvbetjening Odder Kommune baserer sig fortrinsvis på markedets førende standard for selvbetjeningsløsninger, men er også i nogle situationer indstillet på at gå egne veje. Odder Kommune sikre en sammenhæng og en udvikling på området, så Odder kan bevare og udvikle en førende position i relation til IT-baserede services til borgere og virksomheder. Odder Kommune prioriterer og implementerer de selvbetjeningsløsninger, som har en reel værdi for borgerne og virksomhederne, ligesom de skal repræsentere en reel effektivisering af kommunens opgaveløsning. Alt man kan ansøge - eller oplyse kommunen om, skal kunne ske elektronisk. Bidrag til at opnå dette er bl.a.: Selvbetjeningsløsninger, som dækker flest mulige områder. Borgere og virksomheder får digital signatur. November 2006 Odder Kommune Side 7 af 19

8 OdderWeb OdderWeb er borgernes personlige adgang til kommunen, hvilke giver direkte link til kommunal information, selvbetjening og kontakt til kommunen, gratis hjemmesider, , kalender mv. Pejlemærke 3 - Opgaveløsning Opgaveløsning sker baseret på effektiv anvendelse af IT, som frigør ressourcer og skaber høj servicekvalitet. Odder Kommune vil vælge de IT-systemer, hvor anvendelsen understøtter de mest effektive arbejdsprocesser for sagsgangene. Specielt vil Odder Kommune sikre, at der altid er et målbart økonomisk, ressourcemæssigt eller servicemæssigt rationale ved investering i IT. Digitalisering af sagsgange af rutinemæssig karakter skal sikre, at der anvendes mindst mulig tid på sådanne opgaver. Herved bliver der overskud til at behandle sager af mere kompleks karakter, hvorved kvaliteten i sagsbehandlingen øges og medarbejdertilfredsheden stiger. Effektiv anvendelse af IT-systemerne skal bl.a. sikres ved at samspillet systemerne imellem forbedres. Herved skabes det størst mulige overblik over opgaverne og den enkelte borgers sagsbehandling. Pejlemærke 4 - Medarbejdere Medarbejderne arbejder og kommunikerer digitalt. Odder Kommune vil afpasse IT-anvendelsen til den enkelte medarbejders arbejdssituation og behov, samt tage højde for den enkeltes kompetenceniveau. Alle ansatte tilbydes størst mulig fleksibilitet og mobilitet i opgavevaretagelsen samt nødvendig kompetenceudvikling. Odder Kommune vil med en hensigtsmæssig IT-anvendelse sikre en optimal vidensdeling og kommunikation mellem kommunens medarbejdere. Dette vil understøtte den generelle faglighed i borgerservicen og den specifikke faglighed i de enkelte faglige enheder og institutioner, således at det identitetsskabende styrkes. Odder Kommune vil gennem fokus på projektledelse og organisatorisk implementering sikre en hensigtsmæssig og kontrolleret indkøring af nye IT-løsninger og ændrede arbejdsgange. Odder Kommune ønsker med denne tilgang at styrke det faglige arbejdsmiljø og Odder Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Pejlemærke 5 IT-infrastruktur Den samlede IT-infrastruktur er standardiseret, integreret og fleksibel. Odder Kommune vil løbende vedligeholde og udviklede den samlede ITinfrastruktur, så denne er standardiseret, integreret og fleksibel. November 2006 Odder Kommune Side 8 af 19

9 Herved vil Odder Kommune til stadighed sikre en IT-platform, som understøtter IT-services, arbejdsgange og ydelser, som efterspørges af såvel medarbejdere som borgere og virksomheder. Odder Kommune vil via en standardiseret IT-infratruktur desuden sikre sig en fremtidssikret platform, som kosteffektivt kan videreudvikles efter behov. Pejlemærke 6 - Ledelse Ledere i Odder Kommune går forrest og medvirker til at realisere ITstrategien. Ansvaret for realiseringen af Odder Kommunes IT-strategi hviler på alle medarbejdere, som hver især bør bidrage til egen/afdelingens IT-udvikling. Men alle ledere har et særligt ansvar for at fremme en effektiv anvendelse af IT inden for deres ansvarsområde og i kommunen som helhed. Alle ledere i Odder Kommune skal gå forrest og i den daglige ledelse udvise en adfærd i både ord og handling, der understøtter IT-strategien. November 2006 Odder Kommune Side 9 af 19

10 3. Arkitekturprincipper Odder Kommunes IT-vision og pejlemærker understøttes af en række arkitekturprincipper, grupperet i tre overordnede fokusområder: Organisering og styring af IT-området Serviceleverancen og digital forvaltning IT-miljø Arkitekturprincipper formulerer overordnet, hvordan Odder Kommune kan bevæge sig i retning af opnåelse af IT-visionen og pejlemærkerne. Principperne udtrykker således konkrete retningslinier for, hvordan IT-området skal tilrettelægges mht. teknik, systemer, processer, service, organisation og ledelse. Odder Kommunes arkitekturprincipper fungerer i praksis som rettesnor for den løbende udvikling på IT-området. Dette betyder konkret, at alle tiltag og beslutninger på IT-området skal vurderes og godkendes i forhold til arkitekturprincipperne. 3.1 Organisering og styring af IT-området Nedenstående 6 principper er gældende for organisering og styring af ITområdet i Odder Kommune. 1. Der findes strukturer og processer (IT-governance), som sikrer, at IT og den generelle udvikling af Odder Kommune tænkes sammen. Det gøres ved bl.a. at have fokus på følgende: Sikring af overensstemmelse mellem øvrige strategier i Odder Kommune (forretningsstrategierne) og IT-strategien. Etablering af rammer for hvordan forretningen og IT-funktionen arbejder sammen i projekter og ved anvendelsen af IT med henblik på optimering af forretningsprocesserne og udnyttelse af mulighederne i IT. Etablering af rammer for styring og optimering af ressourcer på IT-området, projektstyring og etablering af sourcingstrategi. Etablering af rammer for risikostyring, sikkerhed og lov-/regelstyring. Etablering af rammer for opfølgning via brugerundersøgelser, evaluering af projekter, benchmarking, opfølgning på IT-strategien etc. Dette arkitekturprincip er gældende fra medio Der er en central styring og organisering af det samlede IT-område, som tilgodeser både centrale og decentrale behov. En central styring af det samlede IT-område, forankret i direktionen, sikrer den ledelsesmæssige beslutningskompetence og fokus, der kræves for at optimere og effektivisere kommunens anvendelse af IT ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Se også pejlemærke 1. November 2006 Odder Kommune Side 10 af 19

11 Et samlet IT-område skaber et godt fundament for det faglige miljø, specialisering og kompetenceudviklingen på IT-området. Herved understøttes tillige en effektiv ressourceudnyttelse og stordriftsfordele i forbindelse med IT-indkøb. Dette arkitekturprincip er gældende fra medio Det bemærkes, at den pædagogiske del skoleområdet evt. udskydes en kortere periode i forhold til det øvrige IT-område. 3. Alle IT-investeringer vurderes, besluttes og evalueres ud fra en standardiseret business case. Odder Kommune vurderer, beslutter og evaluerer alle potentielle ITinvesteringer ud fra en standardiseret business case med ensartede kriterier. Der skal altid være et rationale i form af økonomiske gevinster, serviceforbedringer eller effektivitet i forbindelse med IT-investeringer i Odder Kommune. IT er ikke et mål i sig selv, men har kun værdi i det omfang, at investeringen understøtter Odder Kommunes forretningsmæssige mål. Alle IT-investeringer skal derfor dokumenteres med hensyn til nytteværdi i form af økonomiske gevinster, serviceforbedringer og effektivitet. Målsætningerne med en IT-investering skal være målbare, og der skal følges op og evalueres efter en aftalt periode i normal drift. Herved sikrer Odder Kommune en effektiv kvalificering og prioritering af udviklingen på IT-området. Samtidig understøtter opfølgning og evaluering, at planlagte gevinster i praksis bliver realiseret. Dette arkitekturprincip er gældende fra IT-brugerne har opdateret uddannelse i alle relevante IT-systemer. På baggrund af uddannelse og oplæring forudsætter Odder Kommune, at alle brugere tilegner sig den fornødne kompetence til at anvende alle relevante ITsystemer korrekt og effektivt. Dette gælder både den funktionelle betjening af systemerne og de relaterede arbejdsgange. Herved understøttes høj effektivitet og højt serviceniveau i opgaveudførelsen. Via dokumenterede retningslinier for korrekt og sikker brug af IT-systemer og informationer, herunder mail, internet, og personhenførbare oplysninger, sikrer Odder Kommune en forsvarlig og sikker IT-anvendelse i kommunen. Dette understøtter kravet om sikker forvaltning og imødegår desuden driftsproblemer, som følge af virus, brud på datasikkerhed mv. Dette arkitekturprincip er gældende fra IT-brugerne serviceres via en central servicedesk på basis af veldefinerede processer og serviceaftaler. Odder Kommune vil med en centraliseret servicedesk funktion opnå en faglig stærk og effektiv IT-support på et højt serviceniveau til kommunens medarbejdere. Supporten skal bemandes med serviceuddannede medarbejdere, som bliver målt på serviceniveauer, brugertilfredshed og effektivitet. November 2006 Odder Kommune Side 11 af 19

12 Servicedesk funktionen og IT-supporten understøttes af et specialiseret servicedesk-system til administration, planlægning, opfølgning og styring af supportområdet. Odder Kommune vil evt. anvende et superbrugerkorps, som, indenfor nærmere fastlagte retningslinier, fungerer som supportens og IT-afdelingens forlængede arm. Servicedesken skal operere på baggrund af veldefinerede arbejdsprocesser og serviceaftaler (Service Level Agreements). Det vurderes om det samlede setup i forbindelse med servicedesken skal etableres på basis af ITIL. ITIL, IT Infrastructure Library, er en samling internationalt anerkendte best practices metoder til optimering af IT-service processer. Målsætningen med at indføre ITIL er overordnet at sikre, at den tilbudte IT-service understøtter de forretningsmæssige behov, højere kvalitet og effektivitet i den leverede IT-service reducerede omkostninger i forbindelse med leverance af IT-services. Dette arkitekturprincip er gældende fra IT-projekter gennemføres altid i henhold til en standardiseret men fleksibel projektmodel, hvor IT-afdelingen er involveret. IT-projekter gennemføres altid i henhold til en standardiseret projektmodel, hvor IT-afdelingen er involveret. Herved sikres en professionel styring af IT-projekter mht. realisering af målsætninger, tidsplaner og økonomi (jf. business case). Projektmodellen er fleksibel i forhold til de mange forskellige typer af ITprojekter, som vil være aktuelle i Odder Kommune. Specielt tager projektmodellen højde for og understøtter innovative projekter, hvor mål og rammer i udgangspunktet ikke nødvendigvis er veldefinerede. Dette arkitekturprincip er gældende fra Serviceleverancen og digital forvaltning Nedenstående 7 principper er gældende for serviceleverancen og digital forvaltning i Odder Kommune. 1. Odder Kommune vil målrettet sikre, at nationale standarder og tiltag udnyttes optimalt og implementeres effektivt. Der kommer til stadighed fællesoffentlige initiativer og standarder fra nationalt hold - bl.a. fra Den Digitale Taskforce og Videnskabsministeriet. Det må forventes, at der vil være en stigning i disse tiltag, da IT er blevet et væsentligt element i hele regeringens moderniseringsprogram. Odder Kommune vil aktivt og målrettet følge disse initiativer for derved at stå arkitektur- og infrastrukturmæssigt optimalt mht. til at skabe integration og November 2006 Odder Kommune Side 12 af 19

13 sammenhæng på IT-området, hvilket er en forudsætning for realiseringen af visionen. Dette arkitekturprincip er gældende fra Digitale selvbetjeningsløsninger baseres som udgangspunkt på de standardløsninger, som findes på markedet. Odder Kommune tilbyder selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder fra det udbud af standardløsninger, der tilbydes af leverandører på markedet. Kommunen skal derfor, som udgangspunkt, ikke anvende ressourcer på at udvikle egne løsninger eller tilpasse løsninger fra en leverandør. Se dog nedenstående arkitekturprincip 3. Herved øges kommunens driftsikkerhed for løsningerne, samtidigt med at disse implementeres og driftsafvikles med lavest mulige omkostninger, når udviklingskompetencer og -ressourcer, implementering, drift samt vedligeholdelse inddrages i den økonomiske betragtning. Dette arkitekturprincip er gældende fra Der skabes rum for at fastholde og videreudvikle en unik Oddermodel for IT-baserede services. Odder Kommune ønsker at fastholde en førende position inden for IT-baserede services til borgere og virksomheder. Herved sikres også, at den samlede digitalisering vil være identitetsskabende for Odder Kommunes borgere og virksomheder. Derfor vil Odder Kommune til stadighed sikre og prioritere mulighed for at gå forrest og skabe innovation på dette område. Dette arkitekturprincip er gældende fra Skoleområdet anvender fælles løsninger som fundament for både det pædagogiske arbejde og skole/hjem-samarbejdet. Som et led i effektiviseringen af kommunens IT-anvendelse etableres fælles løsninger til skolerne både på det pædagogiske område og i relation til skolehjemsamarbejdet. Herved sikres en effektivisering af IT-anvendelsen og IT-driften på skoleområdet, ligesom der herved også kan realiseres økonomiske stordriftsgevinster. Der bør etableres en særskilt IT-strategi for skoleområdet. Dette arkitekturprincip er gældende fra 1. august Alle medarbejdere har adgang til IT-baseret information og service. Odder Kommune giver alle medarbejdere adgang til kommunens intranet, som vil være den primære informationskanal internt i kommunen. November 2006 Odder Kommune Side 13 af 19

14 Alle administrativt ansatte har adgang til og skal benytte elektronisk post og kalender. Brugernes kalendere skal være åbne for andre brugere (private aftaler kan oprettes som privat ). Alle medarbejdere skal have en e-boks. Herved sikres en løbende digitalisering af interne arbejdsgange og intern informationsformidling. Dette arkitekturprincip er gældende fra Odder Kommune vil benytte visuel og geografisk information. Benyttelse af GIS skal være et naturligt værktøj i den daglige kvalitetssikring ved sagsbehandling i alle sektorer. GIS skal indgå som grundlag for strategiske og ledelsesmæssige beslutninger. Web-GIS skal styrke den digitale borgerservice og kontakt med samarbejdspartnere. Det giver fuld integreret digital forvaltning, når GIS bliver koblet sammen med ESDH. Dette arkitekturprincip er gældende fra 1. august Alle administrative medarbejdere har en hjemmearbejdsplads, hvis det er relevant for jobfunktionen. Odder Kommune tilbyder alle administrative medarbejdere en hjemmearbejdsplads, i det omfang det er relevant, til understøttelse af medarbejdernes opgaveudførelse. Herved sikres en løbende effektivisering af opgaveudførelsen samt forbedringer af serviceniveauet. Ligeledes opnår medarbejderne mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af opgaveudførelsen. Dette arkitekturprincip er gældende fra IT-miljø Nedenstående 5 principper er gældende for det samlede IT-miljø i Odder Kommune. 1. Der anvendes som udgangspunkt velafprøvede og integrerbare teknologier og IT-løsninger. Odder Kommune vil med dette princip sikre en ensartet og standardiseret anvendelse af IT overalt i kommunen. Dette gælder både hardware, netværk, styresystemer og basissoftware, office-systemer, centrale IT-systemer, lokale applikationer, selvbetjeningsløsninger mv. Specielt er der fokus på at vælge systemer og teknologier, som er velafprøvede og dermed driftssikre. November 2006 Odder Kommune Side 14 af 19

15 Herved vil Odder Kommune skabe det bedste mulige grundlag for at realisere stordriftsfordele og sikkerhed i forhold til såvel IT-indkøb, implementering, support og den daglige drift. Ved en høj grad af standardisering opnås desuden mindsket leverandørafhængighed. Odder Kommune vil desuden arkitektur- og infrastrukturmæssigt stå optimalt med hensyn til at skabe integration og sammenhæng på IT-området, hvilket er en forudsætning for realisering af visionen. Der skal i denne forbindelse være fokus på at vælge markedsstandarder og standarder, som anbefales af den offentlige sektor i Danmark. Endelig vil en standardisering på IT-området betyde en forenkling af den nødvendige kompetenceopbygning og -vedligeholdelse på IT-området. Dette arkitekturprincip er gældende fra Baseret på veldokumenterede business cases vil Odder Kommune være åben for at gå forrest med nye IT-løsninger. Dette princip sikrer, at IT-miljøet kan understøtte Odder Kommunes målsætning om at fastholde og videreudvikle en unik Odder-model for IT-baserede services. Der vil således være mulighed for at fravige ovenstående arkitekturprincip 1, når der forligger en veldokumenteret og godkendt business case herfor. Dette arkitekturprincip er gældende fra Odder Kommune outsourcer IT-drift og -udvikling i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Odder Kommune vil med dette princip sikre, at det samlede IT-miljø til enhver tid serviceres tilfredsstillende og kosteffektivt af IT-afdelingen eller af eksterne partnere. Konkret vil Odder Kommune løbende vurdere og styre, hvilke opgaver der mest hensigtsmæssigt varetages internt i kommunen, og hvilke der evt. bør outsources. I denne forbindelse er der opmærksomhed på, at IT-afdelingen er relativt lille, og at der således er risiko for en kritisk afhængighed af enkeltpersoner, ligesom det generelt er en udfordring at dække alle de fornødne IT-kompetencer. Dette arkitekturprincip er gældende fra Det sikres løbende, at det samlede IT-miljø overholder en dækkende og proaktiv IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerheden bliver et mere og mere centralt anliggende i takt med den øgede digitalisering og den øgede åbenhed i forhold til borgere, virksomheder og andre myndigheder. Odder Kommune har en revideret IT-sikkerhedspolitik med virkning fra 1. januar På et nærmere fastlagt tidspunkt skal den fælles IT-sikkerhedspolitik overholde standarden DS-484. Dette betyder bl.a., at der ved indkøb af IT-løsninger og IT November 2006 Odder Kommune Side 15 af 19

16 teknologier i videst muligt omfang kræves overensstemmelse med DS-484. Plan for indførelse af DS-484 fastlægges i Sikkerhedspolitikken skal adressere såvel den grundlæggende IT-infrastruktur, de anvendte IT-løsninger og IT-services, såvel som den menneskelige faktor. 5. IT-miljøet understøtter mobilitet og fleksibilitet. Princippet betyder, at Odder Kommune løbende tilstræber at øge tilgængelighed, mobilitet og fleksibilitet, når dette i øvrigt er opgavemæssigt relevant og økonomiske forsvarligt. Odder Kommune ønsker med dette princip at understøtte den generelle digitalisering, herunder effektivisering af arbejdsgange og forbedring af den digitale borgerservice. Dette arkitekturprincip er gældende fra November 2006 Odder Kommune Side 16 af 19

17 4. Indsatsområder I nærværende afsnit beskrives en række indsatsområder kort. Der er primært tale om områder, som skal bidrage til at reparere de nødlidende områder, jf. status afdækningen i afsnit 2. Der skal i hele strategiperioden løbende arbejdes med indsatsområder, hvor fokus mere og mere bør være fremadrettet i retning af at realisere strategien. Alle indsatsområder skal konkretiseres gennem en række projekter, som skal prioriteres og økonomivurderes, så de kan indgå i handlingsplaner for udvikling af IT-området. 4.1 Organisering og styring af IT-området: Indsatsområde Beskrivelse og målsætning 1 IT-governance Der skal etableres strukturer og processer som sikrer, at IT og den generelle udvikling af Odder Kommune tænkes sammen Herved fastlægges bl.a. rammer for ledelse, styring, ansvar/roller, kommunikation og samarbejde i relation til ITområdet. IT-governance modellen for Odder Kommune skal udarbejdes på et pragmatisk og direkte værdiskabende niveau. IT-governance kan ses som en overordnet struktur, som kontinuerligt sikrer en optimal IT-understøttelse af Odder Kommune som virksomhed. 2 Support og serviceprocesser Der skal skabes en klar struktur og effektive processer for drift og support på IT-området. Der skal udarbejdes en strategi vedr. ITSM (IT Service Management) med henblik på at indføre ITIL eller lignende som grundlag for drift og support på IT-området. I forbindelse med arbejdet vil roller og ansvar for superbrugere, systemejere m.fl. blive fastlagt og implementeret. Videre kan der arbejdes med driftsstabilitet, serviceniveauer (SLA er), åbningstider mv. Målsætningen er at etablere en ensartet og kosteffektiv ITdrift og support, som giver en optimal understøttelse af ITbrugerne (høj brugertilfredshed). 3 Kompetencemodel/-plan Der skal udarbejdes retningslinier for den kontinuerlige udvikling og sikring af, at IT-brugerne i Odder Kommune har den fornødne uddannelse og kompetence mhp. effektiv anvendelse af IT-værktøjer. Der kan evt. fokuseres på ESDH, Oddernettet, Office/Outlook November 2006 Odder Kommune Side 17 af 19

18 og udvalgte fagsystemer. Uddannelse kan i et vist omfang gøres obligatorisk. Der kan evt. nedsættes en task force som i praksis kan instruere i effektiv anvendelse og effektive arbejdsgange. Task forcen kan arbejde med nye medarbejdere, men også med opfølgning hos gamle medarbejdere, herunder evt. lave service eftersyn i forskellige dele af organisationen. Herved kan der frigøres et stort effektiviseringspotentiale i de eksisterende IT-systemer. Der skal udarbejdes et sæt spilleregler for godt digitalt lederskab, som skal implementeres hos kommunens ledere, så de kan gå forrest i realiseringen af IT-strategien. 4 Projektmodel for systemimplementering Der udarbejdes og ibrugtages en projektmodel, der sikrer en effektiv organisatorisk og IT-teknisk implementering. Dette skal bl.a. ske ved at sikre forankring af relevant ansvar hos den faglige ledelse eller i IT-afdelingen. Projektmodellen skal også sikre at roller, ansvar og leverandørstyring er klart defineret. Endelig er det afgørende, at projektmodellen sikrer evaluering og opfølgning på værdiskabelse og hjemtagning af gevinster samt er fleksibel overfor forskellige projektyper. 5 IT-sikkerheds politik Der udarbejdes en revideret IT-sikkerhedspolitik, som overholder DS484. Herved sikres, at der i praksis er retningslinier for sikker ITanvendelse i Odder Kommune. 4.2 Serviceleverancen og digital forvaltning Indsatsområde 1 Digitalisering af alle medarbejdere Beskrivelse og målsætning Alle medarbejdere skal understøttes og udvikles digitalt. Herved vil en langsigtet digitalisering af arbejdsgange og samarbejde internt i Odder Kommune blive styrket. Desuden skal der på kort sigt være fokus på realisering af quick wins. Konkret bør alle medarbejdere inden for en kort tidshorisont have adgange (og pligt) til at få digitale informationer fra kommunen via intranettet. 2 Strategi for skole-it Skole-IT bliver et stadig større og vigtigere område for Odder Kommune. Det gælder både i det pædagogiske arbejde på skolerne og i relation til skole/hjem-samarbejdet. Der er også et væsentligt potentiale ved at realisere stordriftsfordele i forbindelse med såvel indkøb som drift og support. November 2006 Odder Kommune Side 18 af 19

19 Der skal som første skridt udarbejdes en egentlig strategi og handlingsplan, målrettet skole-it. 3 Udbredelse af digital signatur Odder Kommune ønsker at bevare og udvikle sin førende position i relation til borgerrettede IT-services. I denne forbindelse skal det være lettere at sende sikre mails med digital signatur til Odder Kommune. Herved kan der skabes en positiv spiral i relation til anvendelse af digital signatur generelt. 4.3 IT-miljø Indsatsområde 1 Modernisering af ITinfrastruktur Beskrivelse og målsætning Der gennemføres en nærmere analyse af kommunens samlede IT-infrastruktur, herunder pc erne. På denne baggrund udarbejdes en prioriteret moderniseringsplan. November 2006 Odder Kommune Side 19 af 19

Strateginotat. Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området

Strateginotat. Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området Strateginotat Vision, pejlemærker og arkitekturprincipper på it-området 10. juni 2005 Strateginotat for it-området i Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Overordnet model

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Strategi for Regional IT

Strategi for Regional IT g Strategi for Regional IT 2014-2016 Region Syddanmark Forord Nærværende strategi udspringer af Regional IT s formål, som er at it-understøtte Region Syddanmarks aktiviteter. Strategien indeholder en

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1.

Indstilling. Århus Kommunes IT-strategi. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 8. juni 2007 Århus Kommune. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. juni 2007 Århus Kommune IT- Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes IT-strategi 1. Resume Vedlagt denne Byrådsindstilling

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink

it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink it-lounge Udvalgte områder fra IT i praksis 2006 Januar 2007 Projektleder, konsulent Jacob Fink IT i praksis -pilotpanelet Private virksomheder Agenda Resultater og best practices It i forretningsudvikling

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Skole-it-strategi Forslag, november 2011

Skole-it-strategi Forslag, november 2011 Skole-it-strategi 2012 2015 Forslag, november 2011 Glostrup Kommune skole-it-strategi 2012-2015 Side 1 af 11 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 MÅL MED SKOLE-IT 5 2.1 FOKUSOMRÅDER 7 3 PEJLEMÆRKER OG HENSIGTSERKLÆRINGER

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef

Allerød Kommune Job- og personprofil for it-chef Allerød Kommune Job- personprofil for it-chef Allerød Kommune søger en ny it-chef. Om Allerød Kommune Allerød Kommune har i dag ca. 24.500 indbyggere, flere er på vej. Kommunen ligger centralt i Nordsjælland,

Læs mere

Business Transformation

Business Transformation SAS CIO NETWORKING Business Transformation IT i praksis 2006 31. oktober 2006 Underdirektør Ejvind Jørgensen IT i praksis -pilotpanelet - eksempler Agenda Resultater og best practices Forretningsudvikling

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it

Digitaliseringsstrategi 2010 2014. Skole-it Digitaliseringsstrategi 2010 2014 Skole-it Vedtaget december 2010 Dok. 138908-10 1. Indledning Nærværende digitaliseringsstrategi er udarbejdet i 2010 over en periode på ca. 4 måneder fra marts til juni

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Odsherred Kommune. IT strategi

Odsherred Kommune. IT strategi Odsherred Kommune IT strategi 2017 2019 April 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 1. DE STRATEGISKE UDFORDRINGER NU-SITUATIONEN 5 2. VISION 7 3. PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 9 1. IT-PLATFORM 9 1. Principper 9 2.

Læs mere

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017

Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014. April 2014-2017 Digitaliseringsindsatsen Middelfart Kommune 2014 April 2014-2017 Indholdsfortegnelse 1 Ledelsesoverblik... 2 2 Visioner og mål i Middelfart Kommune... 3 2.1 KOMMUNENS FORRETNINGSSTRATEGI VISION, MISSION

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017

Dnr FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V FEBRUAR 2017 Dnr. 15710-17 FOLKEKIRKENS IT HANDLINGSPLAN V.1 2017-2020 FEBRUAR 2017 1 INDLEDNING Formålet med handlingsplanen vurderet, hvilke kompetencer principperne for brugen af det muligt at gennemføre de er at

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015

Indstilling. Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet. Magistraten. Dato 22. juni 2015 Indstilling Til Magistraten Dato 22. juni 2015 Evaluering af Fælles Service 2015 og fremadrettet 1. Resume I henhold til indstillingen Evaluering af Fælles Service 2015, vedtaget af Magistraten den 9.

Læs mere

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner.

It-anvendelsen i Langeland Kommune har til formål at understøtte kommunens overordnede visioner. Juni 2011 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Formål 4 3. Omfang 5 4. It-sikkerhedsniveau 5 5. It-sikkerhedsbevidsthed 6 6. Overtrædelse af it-sikkerhedspolitikken 6 7. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 6 2 1 Indledning

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digital ledelse muligheder og udfordringer

Digital ledelse muligheder og udfordringer www.pwc.dk Digital ledelse muligheder og udfordringer Inspirationsoplæg på DDB Strategidag 2016 1. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Mulighederne: Kort om fremtidens digitale udvikling Det

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Principper for organisering af it-området i Koncernservice

Principper for organisering af it-området i Koncernservice Bilag 5 til rapport om Koncernservice Principper for organisering af it-området i Koncernservice Projektet har i sit arbejde diskuteret en række principielle forhold vedr. organiseringen af it-området

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Projekt Én virksomhed. Stordrift samtidig med bedre service hvordan? ved It chef Søren Olsen

Projekt Én virksomhed. Stordrift samtidig med bedre service hvordan? ved It chef Søren Olsen Projekt Én virksomhed Stordrift samtidig med bedre service hvordan? ved It chef Søren Olsen Help Desk Konference 2007 Indhold 1. Kort præsentation af Greve Kommune 2. Projekt Én Virksomhed, herunder Center

Læs mere

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen")

BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering (rammearkitekturen) 1 BUDSKABSPAPIR om den fælleskommunale rammearkitektur for it og digitalisering ("rammearkitekturen") BRUGSVEJLEDNING Budskabspapiret er en hjælp til at sætte ord og sætninger på, når du som kommunal chef

Læs mere

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016

Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Nordfyns Kommune Strategi for Pædagogisk IT 2013-2016 Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 27. juni 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 1. Statusbillede... 4 2. Visions- og pejlemærker... 5 3. Handlingsplan...

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD BILAG 14 FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Forslag vedtaget af SAGERA styregruppen 31.01.17 Vision Målbillede for den fælleskommunale rammearkitektur Rammearkitekturen

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

IT og Digitalisering. Januar 2009

IT og Digitalisering. Januar 2009 2009 2012 Indledning Informationsteknologi og digitalisering åbner for et væld af muligheder for at kunne formidle informationer til borgere og medarbejdere og for at kunne yde bedre service på en stadig

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN

FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN GOVERNANCE, MÅL OG INDHOLD FORSLAG TIL VISION OG MÅLBILLEDE FOR RAMMEARKITEKTUREN Proces for udarbejdelse af vision og målbillede for rammearkitekturen Fase 1 (november): Afklaring af vision Workshop om

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere