Dataflow og balanceansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dataflow og balanceansvar"

Transkript

1 Version 1.2 Dato: 6. februar 2003 Dok.nr.: v5 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har sin egen hjemmeside hvor projektets udspring, idé og samlede rapportering kan ses. Formålet med nærværende rapport er at foretage en detaljeret gennemgang af modellen for afregning af ubalancer og balanceansvar, det daglige dataflow mellem den systemansvarlige virksomhed, netvirksomhederne og de kommercielle aktører samt håndtering og afregning af prioriteret produktion på engrosniveau som følge af markedsåbningen pr. 1. januar I rapporten fastlægges retningslinjer for: Afregning af ubalancer på grundlag af andelskvotienter. Format og tidsplan for kommunikation af andelstal og residualforbrug. Herudover vises det, at modellen for håndtering og afregning af prioriteret produktion ikke ændres som følge af den fulde markedsåbning. Rapporten uddyber på de ovenfor nævnte områder rapporten "Den danske markedsmodel for fuld markedsåbning pr. 1. januar 2003".

2

3 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 i Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ændringer i forhold til version Ændringer i forhold til version Retningslinjer for afregning af ubalancer på grundlag af andelskvotienter Definition af andelstal, summen af andelstal og andelskvotient Fordeling af residualforbrug blandt balanceansvarlige Samspil imellem engrosmarked og skabelonafregning Sammenhæng mellem ubalance-, slut- og saldoafregning Håndtering af korrektioner af målinger og beregninger Offentliggørelse af netvirksomheders residualforbrugsprofil Retningslinjer for kommunikation af andelstal og residualforbrug Kommunikation af andelstal Kommunikation af residualforbrug Registrering af elleverandører Model for håndtering og afregning af prioriteret produktion Afregning af prioriteret produktion imellem netvirksomhed og systemansvar Nettoafregning af egenproducenter Finansielt frikøb Referenceliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Andelskvotienter som grundlag for afregning af ubalancer Samspil imellem engrosmarked og skabelonafregning Kommunikation af andelskvotienter imellem netvirksomheder, markedsaktører og systemansvarlige

4

5 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version Indledning I rapportens kapitel 2 opstilles retningslinjer for afregning af ubalancer på grundlag af andelskvotienter. I kapitel 3 analyseres det eksisterende engrosmarked, og hvorledes samspillet med skabelonafregningen vil foregå. Det konkluderes, at indførsel af skabelonafregningen på den måde, som er foreslået i "Den danske markedsmodel for fuld markedsåbning pr. 1. januar 2003", ikke forstyrrer engrosmarkedet, og at afregning af ubalancer og saldoafregning kan foregå uafhængigt af hinanden. Det vurderes endvidere, at der er behov for, at netvirksomhederne offentliggør deres historiske residualforbrugsprofil. I kapitel 4 opstilles retningslinjer for Ediel-kommunikation af andelstal og residualforbrug. I kapitel 5 analyseres modellen for afregning af prioriteret produktion imellem systemansvarlige virksomheder og netvirksomheder, og det konkluderes, at denne afregning kan foregå uændret efter 1. januar Kapitel 6 indeholder referencer. I rapportens bilag uddybes de beskrevne emner.

6 2 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar 1.1 Ændringer i forhold til version 1.0 Nedenfor beskrives, hvilke ændringer der er foretaget i nærværende rapport sammenlignet med rapporten "Dataflow og balanceansvar version 1.0". I afsnit 3.1 og bilag 2 præciseres det, at der skal anvendes samme fikserede residualforbrug til slutafregning af kunder og til saldoafregning. Eltra foretager denne fiksering vest for Storebælt, mens netvirksomheder øst for Storebælt skal indføre rutiner til at fiksere residualforbruget. I afsnit 4.1 præciseres det, at balanceansvarlige aktører er legitime modtagere af andelstal pr. leverandør for så vidt angår egne leverandører. I rapportens afsnit 4.1 og i bilag 3 er der indført en ny produktkode, 9003, til brug for EDIEL-fremsendelse af andelstal for elleverandører. Rapportens kapitel 5 er omskrevet, da rapporten "Slutafregning og den prioriterede produktion" i detaljer behandler afregningen af prioriteret produktion imellem netvirksomhed og kunder. Der gøres opmærksom på, at denne rapport konkluderer, at omfattende ændringer af afregningen af prioriteret produktion imellem netvirksomhed og kunder kan være nødvendige I rapportens bilag 2, kapitel 3, præciseres opgørelsen af residualforbruget for 2003 med henvisning til den øvrige projektdokumentation. I rapportens bilag 3 er det specificeret, at information om balanceansvarlig/elleverandør angives i feltet LOC/3233 (og altså ikke i feltet LOC/3223). Der er tilføjet en referenceliste i rapporten i kapitel Ændringer i forhold til version 1.1 Rapportens afsnit om projektopgaver frem mod 1. januar 2003 er slettet. I rapportens bilag 3 er tidsfristerne for fremsendelse af andelstal ændret til henholdsvis syv, fem og tre arbejdsdage før den 1. i måneden. Det præcist definerede begreb arbejdsdage erstatter endvidere det tidligere hverdage. I rapportens bilag 3 er indført en kodelisteansvarlig DK for en række EDIEL-produktkoder. Tilsvarende indføres produktkodeansvarlig DK for de såkaldte DE-numre samtidig med ikrafttræden af EDIEL-implementeringsguide version 2. Herudover er der gennemført en række mindre redaktionelle rettelser.

7 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version Retningslinjer for afregning af ubalancer på grundlag af andelskvotienter Afregningsgrundlaget for ubalancer for forbrugsbalanceansvarlige både øst og vest for Storebælt vil efter den 1. januar 2003 være følgende: 1. Den balanceansvarliges godkendte plan. 2. Det summerede målte forbrug pr. netvirksomhed. 3. Det fordelte forbrug pr. netvirksomhed (residualforbrug fordelt ved hjælp af andelskvotienter). 4. Priser. Punkterne 1, 2 og 4 vil ikke ændres som følge af elmarkedsåbningen pr. 1. januar 2003, mens punkt 3 er nyt, og derfor beskrives nærmere i det følgende. Først defineres begreberne andelstal, summen af andelstal og andelskvotienter. 2.1 Definition af andelstal, summen af andelstal og andelskvotient Ved et andelstal forstås det seneste aflæste (eller anslåede) elforbrug målt i kwh pr. år for en kunde eller en gruppe kunder i en netvirksomhed. Ved en elleverandørs andelstal forstås således det senest aflæste (eller anslåede) elforbrug målt i kwh hos denne elleverandørs kunder i den pågældende netvirksomhed. Tilsvarende gælder for balanceansvarliges andelstal. Ved summen af andelstal forstås derfor ifølge ovenstående definition samtlige ikketimemålte kunders seneste aflæste (eller anslåede) elforbrug målt i kwh for den pågældende netvirksomhed. Da der til enhver kunde knyttes en og kun en elleverandør og tilsvarende en og kun en balanceansvarlig, kan følgende ligninger opstilles gældende for en specifik netvirksomhed: Σ Andelstal pr. balanceansvarlig = Σ Andelstal pr. elleverandør = Summen af andelstal. Ved en andelskvotient forstås et andelstal delt med summen af andelstal. 2.2 Fordeling af residualforbrug blandt balanceansvarlige Fordelingen af residualforbruget i en netvirksomhed blandt balanceansvarlige sker proportionalt ved hjælp af andelskvotienter. Ved fordelt forbrug forstås derfor residualforbrug gange andelskvotient. Det fordelte forbrug for en balanceansvarlig indgår i afregningsgrundlaget for ubalancer

8 4 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar på samme måde som det summerede timemålte forbrug pr. netvirksomhed. Det vil sige, ved beregningen af den balanceansvarliges ubalance fratrækkes forbrugsplanen både det samlede målte og det samlede fordelte forbrug. Følgende eksempel illustrerer dette (alle tal i kwh): Andelskvotient Residualforbrug time 1: Residualforbrug time 2: (andelstal pr. balanceansvarlig/summen kwh kwh af andelstal) Fordelt forbrug time 1 Fordelt forbrug time 2 Balanceansvarlig / Balanceansvarlig / Balanceansvarlig / I alt / Tabel 1 Eksempel på fordeling af forbrug ved hjælp af andelstal og summen af andelstal. Det fordelte forbrug anvendes som en del af afregningsgrundlaget for ubalancer. I eksemplet opererer tre balanceansvarlige i en netvirksomhed. I eksemplets to timer opgøres residualforbruget til henholdsvis kwh og kwh. De balanceansvarliges fordelte forbrug beregnes ved at multiplicere andelskvotienten pr. balanceansvarlig med residualforbruget i netvirksomheden. Emnet er uddybet i bilag 1.

9 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version Samspil imellem engrosmarked og skabelonafregning 3.1 Sammenhæng mellem ubalance-, slut- og saldoafregning I afregningsgrundlaget for ubalancer indgår elforbrugsaflæsninger af skabelonafregnede kunder ikke direkte; i stedet baseres afregningen (se kapitel 2) på timemålinger og en fordeling af residualforbruget. (De historiske årsaflæsninger indgår ganske vist i andelskvotienterne, men de historiske elforbrug har intet med de løbende timemålte data at gøre). Saldoafregningen baseres derimod på rullende aflæsninger af kunderne oftest med et års mellemrum. Hvis afregningsgrundlaget for ubalancer og saldoafregningen baseres på eksakt samme datagrundlag, det vil sige, der ingen uoverensstemmelser er imellem de to sæt data, som ligger til grund for de to afregninger, vil begge afregninger blive udført korrekt. Det vil sige, hvis residualforbruget i en netvirksomhed summeret for hver time stemmer overens med det samlede summerede årsaflæste forbrug og nettabene, så vil de to afregninger være tidsmæssigt uafhængige. Erfaringsmæssigt opdages langt de fleste målefejl hurtigt, og langt de fleste målefejl rettes inden korrektionen af ubalanceafregningen, som er beskrevet nedenfor. Det vil også sige, at langt de fleste målefejl, som kunne give anledning til et andet datagrundlag for saldoafregningen end det, som er benyttet til afregningen af ubalancer, er opfanget ved de eksisterende rutiner for håndtering af måleværdier i netselskaberne. Residualforbrugsprofilen har også betydning for slutafregningen, idet den anvendes til fordeling af kunders forbrug på måneder. For at sikre konsistens imellem slutafregningen af kunder og saldoafregningen skal residualforbruget fikseres. Vest for Storebælt forestår Eltra denne fiksering, mens netvirksomhederne øst for Storebælt skal indføre denne funktionalitet. Fikseringen skal sikre, at det er det samme (fikserede) residualforbrug, der anvendes både i slutafregning og saldoafregning. Der kan læses mere om samspillet imellem afregning af ubalancer og saldoafregningen i bilag 2, afsnit Håndtering af korrektioner af målinger og beregninger Den ordinære afregning af ubalancer foregår hurtigt efter driftsdøgnet både øst og vest for Storebælt. Afregningen baseres blandt andet på et stort antal målinger, der i sagens natur ofte er fejl i. Ved konstatering af fejl korrigeres denne i afregningsgrundlaget. En korrektion kan f.eks. skyldes manglende måleværdihjemtagning, forkert måleraflæs-

10 6 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar ning, forkert aggregering af data, fejlbehæftet måler o.m.a. Der findes to regimer for håndtering af korrektioner af målinger eller beregninger, et øst og et vest for Storebælt. I Østdanmark korrigeres løbende tre måneder bagud, mens der er mulighed for at gennemføre en årskorrektion ved konstatering af betydende fejl. I Vestdanmark korrigeres ikke løbende, men til gengæld altid på kalenderårsbasis. Begge disse regimer er et udtryk for en afvejning imellem hensynet til hurtigt at få afsluttet afregningen og hensynet til, at målefejl ikke kan ignoreres. Håndteringen af korrektioner kan fortsætte uændret efter markedsåbningen den 1. januar 2003, idet markedsåbningen ikke direkte giver anledning til ændring af håndteringen af målere og måleværdier måleværdierne anvendes blot til endnu flere formål end før. De systemansvarlige virksomheder har igangsat et arbejde med at udarbejde fælles forskrifter på en række områder. Håndtering af korrektioner og deres betydning for afregningen af ubalancer tages med i dette arbejde. I arbejdet bør både hensynet til en hurtig og endelig afregning samt hensynet til, at man ikke kan ignorere målefejl, tages med i overvejelserne. Der gøres opmærksom på, at korrektioner, der har betydning for residualforbruget, ikke får betydning for saldoafregningen, idet der til saldoafregningen anvendes det fikserede residualforbrug. Emnet er uddybet i bilag 2, afsnit Offentliggørelse af netvirksomheders residualforbrugsprofil Ved en residualforbrugsprofil forstås et sammenhængende talsæt med et års timeværdier for residualforbruget i en netvirksomhed opgjort i kwh. Alle netvirksomheder skal senest den 15. hver måned offentliggøre residualforbrugsprofilen for netvirksomheden for de seneste 12 hele kalendermåneder på internettet. Residualforbrugsprofilen skal kunne downloades til Excel-regneark. De systemansvarlige virksomheder tilbyder at offentliggøre residualforbrugsprofilen på deres hjemmeside på vegne af netvirksomheder, der ikke ønsker/ikke har mulighed for dette. Værdierne i residualforbrugsprofilen skal offentliggøres med den samme kvalitet, som modsvarer den kvalitet, øvrige måledata forefindes i. Det betyder f.eks., at man kan forvente, at de senest målte data endnu ikke er fuldt opdaterede i tilfælde, hvor ikke alle målefejl er opdagede og korrigerede. Første gang, netvirksomhederne skal offentliggøre residualforbrugsprofilen, bliver den

11 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version december 2002, hvor data for perioden 1. december 2001 til 30. november 2002 skal offentliggøres. Da etableringen af fjernaflæste målere ikke er tilendebragt i alle netvirksomheder ultimo 2001, vil residualforbruget for perioden 1. december 2001 til 30. november 2002 (og de efterfølgende 12-månedsperioder) indeholde flere kunder over den obligatoriske grænse. Efterhånden, som de resterende målere bliver installeret, vil andelen af kunder over den obligatoriske grænse, som indgår i residualforbruget, dog blive mindre og mindre indtil perioden januar 2003 til december 2003, hvor residualforbruget vil være korrekt opgjort i forhold til markedsmodellen. Tilsvarende vil gælde for perioden inden år 2005, hvor den obligatoriske grænse sættes ned til kwh. Der kan læses mere i bilag 2, afsnit 3.

12 8 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar

13 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version Retningslinjer for kommunikation af andelstal og residualforbrug 4.1 Kommunikation af andelstal Kommunikation af andelskvotienter som andelstal og summen af andelstal Andelskvotienter kommunikeres som to tal, det vil sige, andelstal og summen af andelstal kommunikeres hver for sig. Både andelstal og summen af andelstal kommunikeres i kwh med op til tre decimaler 1. Emnet er uddybet i bilag 3, afsnit 1. Tidsplan for kommunikation af andelstal og summen af andelstal Andelstal fremsendes af netvirksomhederne ved opdateringer, det vil sige forud for hvert månedsskift, jf. "Den danske markedsmodel for fuld markedsåbning pr. 1. januar 2003". Begrebet arbejdsdage er nedenfor brugt i præcis samme betydning som defineret i Ediel-implementeringsguide, seneste version, afsnit 4.3 Definition af fælles forretningsmæssige begreber. Andelstal og summen af andelstal skal senest fremsendes til legitime modtagere (elleverandører, balanceansvarlige og systemansvarlige) syv arbejdsdage før månedsskiftet kl. 08:00. Aktører kan anmelde eventuelle fejl i andelstal og summen af andelstal til netvirksomhederne. Anmeldelse skal ske senest fem arbejdsdage før driftsdøgnet kl.08:00. Eventuelt korrigerede andelstal og summen af andelstal skal fremsendes senest tre arbejdsdage før månedsskiftet kl. 08:00. Andelstal og summen af andelstal ændres ikke efter sidstnævnte fremsendelse, og de fremsendes derfor ikke senere end nævnt ovenfor. Denne tidsplan giver balanceansvarlige og elleverandører mulighed for at holde det modtagne andelstal op imod nye kunders aftaler om skift af elleverandør (som vil indeholde seneste aflæste forbrug) og eksisterende kunders seneste aflæste forbrug. Hvis der konstateres fejl, har balanceansvarlige og elleverandører mulighed for at kontakte netvirksomheden og få et nyt sæt tal fremsendt inden månedsskiftet. 1 De op til tre decimaler giver mulighed for en mere korrekt afstemning af beregnede elforbrug m.m.

14 10 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Elleverandører, der har skabelonafregnede kunder i en netvirksomheds område(r), er legitime modtagere af deres egne andelstal samt summen af andelstal. Balanceansvarlige, som er balanceansvarlige for elleverandører, som har skabelonafregnede kunder i en netvirksomheds område(r), er legitime modtagere af deres eget andelstal, andelstal pr. elleverandør samt summen af andelstal. De systemansvarlige er legitime modtagere af andelstal pr. balanceansvarlig samt summen af andelstal. Emnet er uddybet i bilag 3, afsnit 2. Se endvidere bilag 1, afsnit 4, for illustration af kommunikation af andelstal og summen af andelstal. Ediel-standard for kommunikation af andelstal samt summen af andelstal Andelstal og summen af andelstal kommunikeres ved hjælp af meddelelsestypen MSCONS. En beskrivelse af detaljerne i meddelelsestypen findes i bilag 3, afsnit 3. Andelstal og summen af andelstal kommunikeres i enheden kilowatt-timer, det vil sige med kode KWH. Andelstal kommunikeres med information om netvirksomhed og balanceansvarlig med produktkode Andelstal kommunikeres med information om netvirksomhed og elleverandør med produktkode Summen af andelstal kommunikeres med information om netvirksomhed med produktkode Kommunikation af residualforbrug Kommunikation af residualforbrug Residualforbruget kommunikeres som en tidsserie nøjagtigt som andre målte forbrug. Residualforbruget opgøres og kommunikeres i kwh med op til tre decimaler, nøjagtigt ligesom øvrige timemålte forbrug. Emnet er uddybet i bilag 1, afsnit 3. Tidsplan for kommunikation af residualforbrug Øst for Storebælt opgør netvirksomhederne residualforbruget. Dette fremsendes senest to arbejdsdage efter driftsdøgnet kl. 07:00 til legitime modtagere helt i overensstemmelse med tidsfrister og format som beskrevet i forskrift D1, kapitel 5. Endvidere skal residualforbruget kommunikeres igen efter netvirksomhedens fiksering af residualforbruget, som anvendes til slutafregning af kunder og saldoafregning. Der vil som nu

15 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version efter særlig aftale være mulighed for, at netvirksomhederne fremsender foreløbige residualforbrug til legitime modtagere. Vest for Storebælt opgør Eltra residualforbruget på grundlag af målinger fremsendt af netvirksomhederne. Efter fiksering 2 fremsender Eltra residualforbruget til netvirksomhederne samt balanceansvarlige. Netvirksomhederne kan herefter fremsende residualforbruget til øvrige legitime modtagere. Der vil som nu efter særlig aftale være mulighed for, at netvirksomhederne fremsender foreløbige residualforbrug til legitime modtagere før denne frist. Tidsserierne kommunikeres øst for Storebælt i timeværdier og vest for Storebælt som kvartersværdier. Ediel-standard for kommunikation af residualforbrug Residualforbruget fremsendes nøjagtigt ligesom andre målte forbrug ved hjælp af Edielmeddelelsen MSCONS. En beskrivelse af detaljerne i meddelelsestypen findes i tabellen i bilag 3. Residualforbruget kommunikeres i enheden kilowatt-timer, det vil sige med kode KWH. Residualforbruget kommunikeres med information om netvirksomhed med produktkode Registrering af elleverandører Af hensyn til Ediel-kommunikationen af andelstal pr. elleverandør stilles der krav om, at elleverandører skal registreres med EAN-lokationskode på helt samme måde som, der p.t. er krav om, at balanceansvarlige registreres. Denne registrering skal ske, inden elleverandørerne indgår aftaler med kunder. Den 13-cifrede EAN-lokationskode købes hos EAN Danmark. Den praktiske registrering af elleverandører i et fælles register udføres af ELFOR som mandatar for samtlige danske netvirksomheder. Det sker i samme arbejdsgang som elleverandørernes økonomiske sikkerhedsstillelse. 2 Når Eltra fikserer, lukkes der af for yderligere korrektioner af data, og en afstemt afregning påbegyndes. Eventuelle yderligere korrektioner skal anmeldes ved hjælp af særlige korrektionsskemaer.

16 12 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar

17 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version Model for håndtering og afregning af prioriteret produktion Det vises i det følgende, at håndtering og afregning af prioriteret produktion kan fortsætte uændret også efter elmarkedsåbningen den 1. januar 2003 for så vidt angår afregningen imellem systemansvarlig og netvirksomheder. Det samme gælder håndtering og afregning af PSO- og nettariffer. Det betyder, at der ikke er behov for nye retningslinjer på disse områder. Afregningen og håndteringen af prioriteret produktion foregår i to trin, først imellem systemansvarlig og netvirksomheder og derefter imellem netvirksomhed og kunder. Afregningen mellem systemansvarlig og netvirksomheder er beskrevet nedenfor. I rapporten "Måling, saldoafregning og nettab" beskrives afregningen af prioriteret produktion mellem netvirksomhed og kunder, og der henvises specielt til bilagsrapporten "Slutafregning og den prioriterede produktion". Der gøres opmærksom på, at denne rapport konkluderer, at omfattende ændringer af afregningen af prioriteret produktion imellem netvirksomhed og kunder kan være nødvendige. Til slut beskrives kort håndteringen af frikøb og nettoafregning af egenproducenter, og det vises, at der ikke er behov for nye retningslinjer på disse områder som følge af den fulde markedsåbning. 5.1 Afregning af prioriteret produktion imellem netvirksomhed og systemansvar Afregningen af prioriteret produktion imellem netvirksomhed og systemansvar baseres på en opgørelse af det totale elforbrug i netvirksomheden både på timemålte og årsmålte kunder. Opgørelsen er uafhængig af kundernes valg af elleverandør og kan derfor fortsætte uændret efter markedsåbningen 1. januar 2003, ligesom den i øvrigt fortsatte uændret, da større kunder med timemåler fik markedsadgang henholdsvis april 2000 og januar Afregningen baseres på opgørelser af elforbruget pr. netområde. Elforbruget i et netområde opgøres time for time baseret på måleoperatørens målinger og aggregeres til passende niveauer. Afregningen foretages månedsvis bagud. Elforbruget i et netområde er uafhængigt af både målte og ikke-målte kunders valg af elleverandør. Før 2003 blev afregningen mellem systemansvarlig og netvirksomhed håndteret uden skelen til, at en række forbrugssteder med et årligt elforbrug større end 1 GWh har skiftet elleverandør. Det vil derfor ikke få betydning for afregningen imellem systemansvarlig og netvirksomhed, at ikke-timemålte kunder skifter elleverandør, da

18 14 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar disse kunders elforbrug ikke indgår i afregningsgrundlaget for den prioriterede produktion. Den nuværende håndtering og afregning af prioriteret produktion imellem systemansvarlig og netvirksomheder kan derfor fortsætte uændret. PSO- og nettariffer Afregningen og håndteringen af PSO- og nettariffer foregår analogt til afregningen og håndteringen af prioriteret produktion. Det kan derfor konkluderes, at den nuværende håndtering og afregning af disse kan fortsætte uændret efter elmarkedsåbningen den 1. januar Nettoafregning af egenproducenter Visse kunder, som også selv producerer el (egenproducenter), har fået mulighed for selv at levere en del af den prioriterede produktion. Med bekendtgørelsen nr. 759 af 24. august 2001 slås det i kapitel 3, 4 og 6, imidlertid fast, at egenproducenter skal have enten timemåling eller kvartersmåling af både leveringen til og fra net samt produktionen. Egenproducenter håndteres i dag efter et særligt regelsæt. Bekendtgørelsens krav om de nævnte målere betyder, at egenproducenter også primo 2003 kan håndteres efter de samme regler. Adskillelsen af forbrug fra egenproduktion i afregningen af ubalancer forudsætter anvendelse af data, som mindst er timemålte. Derfor kan kunder, der samtidig er egenproducenter, ikke få tilbud om skabelonafregning. Under denne forudsætning kan nettoafregningen derfor fortsætte uafhængigt af elmarkedsåbningen. 5.3 Finansielt frikøb Ved frikøb antages det først, at kunden køber den faste procentdel af sit elforbrug, som skal dækkes af prioriteret produktion, fra netvirksomheden. Derefter videresælger kunden (eller dennes elleverandør) denne mængde el. Denne elhandel håndteres og registreres som en særlig type elhandel, men er i øvrigt ikke forskellig fra de øvrige elhandler på markedet. Herefter køber kunden hele sit elforbrug hos elleverandøren. Afregningen af prioriteret produktion imellem systemansvarlig og netvirksomheder samt imellem netvirksomhed og kunder er derfor ikke påvirket af, om kunden vælger at videresælge den prioriterede el ved frikøb.

19 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version Referenceliste "Modellen for den fulde åbning af detailmarkedet for el i Danmark, 1. januar 2003", Jørn Adrian Mikkelsen/Eltra, version 3.1, dok nr v8, 26. februar "Slutafregning og den prioriterede produktion", Leif Nielsen/ELFOR, Mogens Robert Pedersen/Elkraft System, version 1.0, dok nr v1, 18. september 2002 "Skift af elleverandør", Henri Rix/Sydvest Energi Net, Steen Mahler/SEF Net, version 1.0, dok nr v3, 25. februar "Måling, saldoafregning og nettab" Leif Nielsen/ELFOR. Carsten Mathiesen/Dansk Energi, version 1.0, dok. nr v1, 26. februar "Message handbook for Ediel, Implementation guide for metered services consumption report", IG version 2.3 IG- may 7th, "Message handbook for Ediel Functional description", version 2.3, Date may 7th, "Dansk Ediel implementeringsguide til skift af leverandør" version 1.0 D, 19. december 2002.

20 16 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar

21 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Bilag 1 Side 1 Andelskvotienter som grundlag for afregning af ubalancer Fra år 2003 skal balanceansvaret for residualforbruget i netvirksomheden (der godt kan have mere end et netområde) deles imellem flere forbrugsbalanceansvarlige. Hvorledes, dette gøres, beskrives i det følgende. I bilagets afsnit 1 beskrives, hvorledes afregningsgrundlaget for ubalancer var før år 2003, og i afsnit 2 beskrives dernæst den valgte metode gældende fra 1. januar I bilagets to næste afsnit beskrives henholdsvis beregning og kommunikation af residualforbrug (afsnit 3) og beregning og kommunikation af andelstal (afsnit 4). 1. Grundlag for afregning af ubalancer i 2002 De systemansvarlige virksomheders afregning af ubalancer over for de balanceansvarlige blev før 2003 baseret på følgende: 1. Den balanceansvarliges godkendte plan. 2. Det summerede målte forbrug pr. netvirksomhed. 3. Priser. For forbrugsbalanceansvarlige vil det sige en forbrugsplan og det målte forbrug, som for balanceansvarlige i almindelighed bestod af summen af målingerne pr. netområde hos deres kunder. For forsyningspligtige selskaber blev det målte forbrug opgjort som summen af det målte elforbrug hos kunder med fjernaflæst timemåler og residualforbruget i netområdet. 2. Grundlaget for afregning af ubalancer fra år 2003 Til fordeling af residualforbruget i hver netvirksomhed blandt de balanceansvarlige, som har skabelonafregnede kunder i netvirksomheden, anvendes de balanceansvarliges andelskvotienter. Fordelingen af residualforbruget sker proportionalt time for time. Følgende eksempel illustrerer dette (alle tal i kwh): Andelskvotient Residualforbrug time 1: Residualforbrug time 2: (andelstal pr. balanceansvarlig kwh kwh / summen af andelstal) Fordelt forbrug time 1 Fordelt forbrug time 2 Balanceansvarlig / Balanceansvarlig / Balanceansvarlig / I alt / Tabel 2 Eksempel på fordeling af forbrug ved hjælp af andelstal og summen af andelstal. Det fordelte forbrug anvendes som en del af afregningsgrundlaget for ubalancer.

22 Bilag 1 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Side 2 I eksemplet opererer tre balanceansvarlige i en netvirksomhed. I eksemplets to timer opgøres netvirksomhedens residualforbrug til henholdsvis kwh og kwh. De balanceansvarliges fordelte forbrug beregnes ved at multiplicere andelskvotienterne med residualforbruget. Afregningsgrundlaget for ubalancer for forbrugsbalanceansvarlige både øst og vest for Storebælt vil efter den 1. januar 2003 være følgende: 1. Den balanceansvarliges godkendte plan. 2. Det summerede målte forbrug pr. netområde. 3. Det fordelte forbrug pr. netvirksomhed (residualforbrug fordelt ved hjælp af andelskvotienter). 4. Priser. Det ses, at den tidligere pind nummer to nu er splittet op i målt forbrug og fordelt forbrug. De systemansvarlige vil efter den 1. januar 2003 fremsende alle disse oplysninger som en del af afregningsgrundlaget for ubalancer. 3. Kommunikation af residualforbrug I dette afsnit beskrives først, hvorfor det er valgt at kommunikere residualforbruget i stedet for det fordelte forbrug. Dernæst beskrives, hvorledes residualforbruget kommunikeres henholdsvis øst og vest for Storebælt. Kommunikation af residualforbrug i stedet for fordelte forbrug Residualforbruget kommunikeres, som nævnt i rapporten, direkte ud til samtlige legitime modtagere. Et alternativ kunne være kommunikation af fordelt forbrug i stedet for residualforbrug. Årsagerne til valget af residualforbrug er følgende: - Den mængde data, der skal kommunikeres, er langt mindre (en fælles tidsserie pr. netvirksomhed). - Metoden er egnet til samtidig afsendelse af residualforbruget til alle legitime parter, da det er samme information, alle legitime parter skal modtage. - Kommercielle aktører kan direkte sammenligne det dagligt modtagne residualforbrug med den historiske residualforbrugsprofil (skal ikke regne baglæns fra et fordelt forbrug). - Det fordelte forbrug vil blive fremsendt til balanceansvarlige aktører som en del af afregningsgrundlaget for ubalancer fra de systemansvarlige, dette supplerer altså fremsendelsen af residualforbruget.

23 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Bilag 1 Side 3 - Netvirksomheden kommunikerer rådata på det lavest mulige aggregerede niveau, hvilket giver færrest muligheder for fejl. - De kommercielle aktører kan let beregne det fordelte forbrug ved multiplikation af residualforbruget med andelskvotienten, som jo er modtaget før sidste månedsskift. Denne opgave er datamæssigt nøjagtig ligeså stor som at regne fra fordelt forbrug tilbage til residualforbruget, hvilket er nødvendigt, hvis man skal tage højde for de fremsendte data ved prognosticeringen for morgendagens indkøb på engrosmarkedet. Kommunikation af residualforbrug Ansvaret for beregningen af residualforbruget er øst for Storebælt placeret i netvirksomhederne, men hos Eltra vest for Storebælt. Denne forskel eksisterer allerede nu, hvor netvirksomhederne øst for Storebælt har ansvaret for bestemmelse af elforbruget i deres netområde(r) og dermed også residualforbruget, mens den systemansvarlige har dette ansvar vest for Storebælt. Den nedenfor viste løsning ligger altså direkte i forlængelse af den arbejdsdeling, som allerede nu er aftalt mellem netvirksomhederne og de systemansvarlige henholdsvis øst og vest for Storebælt. De balanceansvarlige vil ikke opleve nogen forskel på afregningen af ubalancer øst og vest for Storebælt som følge af valget af forskellige løsninger øst og vest, idet forskellen imellem løsningerne udelukkende angår arbejdsdelingen imellem netvirksomheder og systemansvarlig. Som nævnt i rapportens afsnit 4.2 er arbejdsdelingen imellem systemansvarlig og netvirksomheder forskellig øst og vest for Storebælt. Derfor gennemgås kort nedenfor to figurer, der illustrerer denne forskel. Vestdanmark Fiksering, 2 arbejdsdage efter driftsdøgnet eller senere Efter fiksering Eltra Balanceansvarlige Residualforbrug for en netvirksomhed Netvirksomheder Leverandører Redidualforbrug for netvirksomheden Figur 1 Kommunikation af residualforbrug vest for Storebælt.

24 Bilag 1 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Side 4 I Vestdanmark beregner Eltra residualforbruget for alle netvirksomheder. Dette gøres på grundlag af de målinger, som modtages om morgenen to arbejdsdage efter driftsdøgnet. Efter fiksering 3 sender Eltra residualforbruget til de legitime modtagere, de har kendskab til, det vil i praksis sige netvirksomhederne og de balanceansvarlige. Herefter sender netvirksomhederne residualforbruget til øvrige legitime modtagere i netvirksomhedens område, det vil sige elleverandører. Der er stadig mulighed for, at de kommercielle aktører kan få fremsendt foreløbige residualforbrug fra netvirksomhederne eller fra Eltra efter særlig aftale, det vil sige, inden residualforbruget godkendes af Eltra. Herved sikres en mulighed for hurtig feedback dog med en lavere datakvalitet end den, som kan fremsendes efter Eltra's fiksering. Østdanmark 2 arbejdsdage efter driftsdøgnet Netvirksomhed Balanceansvarlige Residualforbrug Leverandører Elkraft System Figur 2 Kommunikation af residualforbrug øst for Storebælt. I Østdanmark beregner netvirksomhederne residualforbruget. Dette gøres på grundlag af de samme målinger, som fremsendes til legitime modtagere om morgenen to arbejdsdage efter driftsdøgnet. Der er stadig mulighed for, at de kommercielle aktører kan få fremsendt foreløbige residualforbrug fra netvirksomhederne efter særlig aftale også inden to arbejdsdage efter driftsdøgnet. Herved sikres en mulighed for hurtig feedback dog med en lavere datakvalitet end den, som opnås to arbejdsdage efter driftsdøgnet. 3 Når Eltra fikserer, lukkes der af for yderligere korrektioner af data, og en afstemt afregning påbegyndes. Eventuelle yderligere korrektioner skal anmeldes ved hjælp af særlige korrektionsskemaer.

25 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Bilag 1 Side 5 4. Kommunikation af andelstal samt summen af andelstal Øst- og Vestdanmark 7 arbejdsdage før månedsskiftet Netvirksomhed Balanceansvarlige Sum af andelstal Leverandører Systemansvarlig Andelstal pr balanceasvarlig Balanceansvarlig Andelstal pr leverandør Leverandør Sæt af Andelstal for alle balanceansvarlige Systemansvarlig Figur 3 Kommunikation af andelstal og sum af andelstal. Det er i figuren markeret, at afsendelsen foretages syv arbejdsdage før månedsskiftet. Fremsendelsen skal naturligvis inkludere de kendte skift, som foretages i de sidste syv arbejdsdage i måneden, så de fremsendte andelstal udtrykker status ved månedsskiftet. Det skal sikres, at afsendelsen til de legitime modtagere foretages så samtidigt som muligt, hvorved ingen parter stilles bedre eller ringere end andre.

26 Bilag 1 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Side 6

27 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Bilag 2 Side 1 Samspil imellem engrosmarked og skabelonafregning Engrosmarkedet er karakteriseret ved, at markedets aktører køber el på børsen eller bilateralt. Eventuelle forskelle imellem det elforbrug, der blev købt ind til, og kundernes faktiske elforbrug (ubalancer opgjort time for time ) købes af de systemansvarlige og betales ved afregningen af ubalancer. Kundernes faktiske elforbrug måles af netvirksomhederne, og de målte data fremsendes til markedets aktører og de systemansvarlige, som anvender dem som en del af afregningsgrundlaget for ubalancer. I bilag 2, afsnit 1, vises det, at dette engrosmarked kan fungere i samspil med skabelonafregningen, det vil i praksis sige saldoafregningen, da øvrige forhold er stort set uændrede. Da netop målefejl kan forårsage forskelle i grundlaget for de to afregninger, beskrives håndteringen af disse i bilag 2, afsnit 2. I afsnit 3 beskrives kravene til netvirksomhedernes offentliggørelse af det historiske residualforbrug, således at eksisterende og nye potentielle elleverandører stilles konkurrencemæssigt lige. 1. Sammenhæng mellem ubalance-, slut- og saldoafregning Hvis man ser bort fra målefejl, vil det samlede summerede residualforbrug og det målte forbrug hos de skabelonafregnede kunder (inklusive nettabet som også behandles som en skabelonafregnet kunde) være det samme. Netop disse størrelser indgår i afregningsgrundlaget for ubalancer og i saldoafregningen, jf. bilag 1. Når man ser bort fra målefejl, vil både afregningen af ubalancer og saldoafregningen derfor blive udført på et konsistent datagrundlag. Afregningen af ubalancer foregår principielt hurtigt efter driftsdøgnet og baseres efter den 1. januar 2003 på grundlaget beskrevet i bilag 1. Det elforbrug, som indgår i afregningsgrundlaget for en given forbrugsbalanceansvarlig, er det målte forbrug hos kunder med fjernaflæst timemåler og det fordelte forbrug (residualforbruget gange den balanceansvarliges andelskvotient). Efter afregningen af ubalancer er energiregnskabet i hver netvirksomhed i balance, den tilførte energi er fordelt på elleverandører på kategorierne målt forbrug (hos kunder med fjernaflæst timemåler) og fordelt forbrug (til skabelonafregnede kunder). Saldoafregningen foretages under denne forudsætning i hver netvirksomhed. I grundlaget for saldoafregningen indgår foruden de ovenfor nævnte fordelte forbrug endvidere det samlede målte elforbrug hos elleverandørens skabelonafregnede kunder. Dette

28 Bilag 2 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Side 2 elforbrug måles typisk på årsbasis. I saldoafregningen omfordeles forskellen imellem en elleverandørs summerede fordelte forbrug for en periode og elleverandørens kunders målte forbrug for den samme periode. Da energiregnskabet i netvirksomheden er i balance på grund af en korrekt afregning af ubalancer, vil disse to tal hvis der ses bort fra målefejl være ens. Derfor: Hvis afregningsgrundlaget for ubalancer og saldoafregningen baseres på eksakt samme datagrundlag, det vil sige, der ingen uoverensstemmelser er imellem de to sæt målinger, som ligger til grund for de to afregninger, vil begge afregninger repræsentere en og samme virkelighed og tilsammen tilvejebringe en korrekt energiopgørelse. Afregningen af ubalancer og saldoafregningen er tidsmæssigt uafhængige. Det vil sige, at så længe de begge bliver gennemført på eksakt samme grundlag, så er rækkefølgen, hvori de gennemføres, underordnet. Da begge typer afregning er meget komplicerede, er der derfor ikke grund til at indføre mekanismer, der binder dem sammen, som f.eks. krav om samtidighed eller lignende. Residualforbrugsprofilen har også betydning for slutafregningen af kunder, idet den anvendes til fordeling af kunders (typisk årsaflæste) forbrug på måneder. For at sikre konsistens imellem slutafregningen og saldoafregningen skal residualforbruget fikseres. Vest for Storebælt forestår Eltra denne fiksering, mens netvirksomhederne øst for Storebælt skal indføre denne funktionalitet. Fikseringen skal sikre, at det er det samme (fikserede) residualforbrug der anvendes både i slutafregning og saldoafregning. Af hensyn til slutafregningen er det derfor vigtigt, at fikseringen foretages så hurtigt som muligt efter hjemtagning og kvalitetskontrol af måleværdier. I praksis betyder denne fiksering, at målefejl og korrektioner, der har betydning for residualforbruget, ikke må slå igennem i det fikserede residualforbrug. Betydningen af målefejl Hvis der imidlertid er forskelle i grundlaget for afregningen af ubalancer og saldoafregningen, vil der kunne opstå fejl i afregningen, som netvirksomheden i givet fald må bære. Følgende taleksempel illustrerer dette: Eksemplet gælder for en netvirksomhed med bare to skabelonafregnede kunder med andelstallene 18 MWh og 9 MWh samt et skabelonafregnet nettab på 3 MWh. Summen af andelstal er derfor 30 MWh. Der ses i eksemplet bort fra prioriteret produktion.

29 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Bilag 2 Side 3 Residualforbrug Fordelt forbrug leverandør A Fordelt forbrug leverandør B 30 MWh 18 MWh (30MWh*18/30) 9 MWh (30MWh*9/30) Tabel 3 Fordelte forbrug i eksemplet. For det første kan man forestille sig en årsaflæsning, som er datamæssigt konsistent med de ovenfor nævnte tal. Leverandør As forbrug antages at være 1,5 MWh mindre end det fordelte forbrug og leverandør Bs forbrug tilsvarende større. Det residualt bestemte nettab svarer derfor overens med de forudsatte 3 MWh. Der skal saldoafregnes 1,5 MWh. Herefter fås følgende saldoafregning (til prisen 200 kr./mwh). Leverandør A Leverandør B Totalt Årsaflæst forbrug 16,5 MWh 10,5 MWh 27 MWh Saldoafregning 1,5 MWh -1,5 MWh 0 Saldoafregning 300 kr kr. 0 Tabel 4 Eksempel på saldoafregning ved konsistente data. Det ses, at saldoafregningen sikrer en korrekt energiopgørelse. Dernæst ses på en saldoafregning, hvor en målefejl på 0,1 MWh hos leverandør Bs kunder, der ikke er medtaget i balanceafregningen, medtages i saldoafregningen. Leverandør A Leverandør B Totalt Årsaflæst forbrug 16,5 MWh 10,4 MWh 26,9 MWh Saldoafregning 1,5 MWh -1,4 MWh -0,1 MWh Saldoafregning 300 kr kr. 20 kr. Tabel 5 Eksempel på saldoafregning ved ikke-konsistente data. I eksemplet ses det, at residualforbruget opgjort ved timemålere ikke stemmer overens med det samlede elforbrug for kunderne aflæst ved årsaflæsning. De 20 kr., som saldoafregnes ekstra med leverandør B i Tabel 5 i forhold til Tabel 4, må bæres af netvirksomheden. Saldoafregningen har hermed den egenskab, at netvirksomheden har et incitament til at udføre så korrekte målinger som muligt. Herved sikres det bedst mulige datagrundlag for begge typer afregning.

30 Bilag 2 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Side 4 2. Korrektion af målefejl Erfaringsmæssigt opdages langt de fleste målefejl hurtigt og bliver derfor korrigeret inden den ordinære afregning af ubalancer. Et mindre antal målefejl opdages og korrigeres efter afregningen af ubalancer og indgår derfor i korrektionen af ubalanceafregningen, som er beskrevet nedenfor. Det vil også sige, at langt de fleste målefejl, som kunne give anledning til et andet datagrundlag for saldoafregningen end det, som er benyttet til afregningen af ubalancer (inklusive korrektionsafregningen), er opfanget ved de eksisterende rutiner for korrektion af målefejl. Ændres der væsentligt ved tidsfristerne for saldoafregningen, skal det sikres, at dette stadig er gældende. Baseret på denne erfaring har der længe været udbredt en etårs praksis i elsektoren, det vil sige, korrektioner af målefejl for et "afsluttet" år gennemføres som regel ikke. I det følgende beskrives håndteringen af korrektioner af afregningen af ubalancer. Håndteringen af korrektioner i årsaflæsninger hos kunderne samt en eventuel efterfølgende korrektion af saldoafregningen er ikke behandlet i rapporten. Generelt set er alle interesserede i, at alle korrektioner af målefejl bliver udført så hurtigt og så korrekt som muligt. Dette gælder både kunder, netvirksomheder, elleverandører og balanceansvarlige samt systemansvarlige. Administrationen ved håndteringen af en enkelt målefejl kan ofte overstige administrationen af mange flere ordinære målinger. Et ofte udtrykt ønske fra elleverandører og balanceansvarliges side er, at fejl opdaget før en given tidsfrist korrigeres, mens fejl opdaget derefter ikke korrigeres, det vil sige, at konsekvenserne af sent opdagede fejl bæres af netvirksomheden. Herved kan de kommercielle aktørers afregning afsluttes hurtigt, hvilket har betydning i kunderelationerne. Hvis dette regime indføres, ville afregningen imidlertid ikke blive så korrekt som muligt, og her gælder de almindelige regnskabsregler. Det vil sige, at netvirksomheder i princippet kan korrigere afregningen op til fem år tilbage. Et frit elleverandørvalg for almindelige kunder efter 1. januar 2003 ændrer ikke noget ved dette forhold, og netvirksomhederne vil derfor fortsat have mulighed for at korrigere målefejl, der opdages lang tid efter driftsdøgnet. Netvirksomheder kan dog, så længe det er veldefineret, vælge at arbejde med en bagatelgrænse for korrektioner. De kan f.eks. vælge ikke at udskrive regninger under 50 kr. eller vælge ikke at korrigere fejl på under 50 kwh. Derudover gælder proportionalitetsreglen, det vil sige, at hvis en fejl til 100 kr. koster kr. at rette, kan man se bort fra den. Disse forhold ændres heller ikke ved indførsel af frit elleverandørvalg den 1. januar 2003.

31 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Bilag 2 Side 5 Håndteringen af korrektioner vil derfor altid ske efter en afvejning imellem hurtig afregning og korrekt afregning, og ved valg af metode til korrektion af målinger skal der både tages hensyn til at få afsluttet afregningen, og hensynet til at målefejl ikke kan ignoreres. Den ordinære afregning af ubalancer foregår hurtigt efter driftsdøgnet både øst og vest for Storebælt. Der findes imidlertid to regimer for håndtering af korrektioner, et øst og et vest for Storebælt. I Østdanmark korrigeres løbende tre måneder bagud, mens der er mulighed for at gennemføre en årskorrektion ved konstatering af betydende fejl. I Vestdanmark korrigeres ikke løbende, men til gengæld altid på kalenderårsbasis. Begge disse regimer er et udtryk for en afvejning imellem hensynet til hurtigt at få afsluttet afregningen og hensynet til, at målefejl ikke kan ignoreres, og håndteringen af korrektioner kan derfor fortsætte uændret efter markedsåbningen den 1. januar De systemansvarlige virksomheder har igangsat et arbejde med at udarbejde fælles forskrifter på en række områder. Håndtering af korrektioner og deres betydning for afregningen af ubalancer tages med i dette arbejde. I arbejdet skal de to nævnte hensyn tages med i overvejelserne. 3. Netområders historiske residualforbrug Alle netvirksomheder skal senest den 15. hver måned offentliggøre residualforbrugsprofilen for et netområde for de seneste 12 hele kalendermåneder (rullende 12 måneder) på internettet. Residualforbrugsprofilen skal kunne downloades til Excelregneark. De systemansvarlige virksomheder tilbyder at offentliggøre residualforbrugsprofilen på deres hjemmeside på vegne af netvirksomhederne. Det skal pointeres, at såfremt netvirksomheden ikke kender månedsforbruget for de skabelonafregnede kunder, vil opgørelsen af residualforbrug for 2003 være upræcist, idet der i beregningerne indgår et estimeret forbrug for Der kan således opstå afvigelser i forbindelse med saldoafregningen og periodisering, jf. rapporten "Metode til saldoafregning", Casper Kofod/Energy Piano, version 2.0, 18. september 2002, kapitel 7. Offentliggørelse af residualforbrugsprofil Elleverandør og balanceansvarlig for en kunde, der har netadgang, kan i dag med kundens accept få udleveret kundens profil fra netvirksomheden. Ved kundens profil forstås kundens historiske elforbrug opgjort på timebasis for det seneste år. Profilen anvendes til prognoseformål m.v. Det er ikke praktisk muligt at indhente en accept fra alle ikkemålte kunder i et netområde, og der skal derfor findes en alternativ løsning. Elleverandører og balanceansvarlige har et legitimt krav på at få udleveret residual-

32 Bilag 2 Version 1.2 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Side 6 forbrugsprofilen pr. netvirksomhed, idet de jo netop skal indkøbe deres andel af elforbruget til dette netområde. Disse legitime modtagere vil formentlig summere profilerne for flere netområder før indkøbet på engrosmarkedet. Det er ikke praktisk muligt at indhente en accept fra alle ikke-målte kunder i en netvirksomhed for at få udleveret residualforbrugsprofilen. Det vurderes endvidere, at det er helt uproblematisk at offentliggøre residualforbrugsprofilen for en netvirksomhed, idet f.eks. enkeltkunders elforbrug ikke kan beregnes ud fra den. Elleverandører og balanceansvarlige skal kunne få adgang til det historiske residualforbrug pr. netvirksomhed uden en forudgående henvendelse til netvirksomheden. Arbejdet herved vil være temmelig omfattende og tidskrævende for de kommercielle aktører, da antallet af netvirksomheder er højt, og tilsvarende omfattende og tidskrævende for netvirksomhederne, da antallet af potentielle elleverandører også forventes at blive højt. Netvirksomhederne får derfor ansvaret for at offentliggøre det historiske residualforbrug for deres netvirksomhed (som kan bestå af mere end et netområde) på internettet. Hvis en netvirksomhed ønsker det, vil de systemansvarlige virksomheder tilbyde at offentliggøre denne information på deres hjemmeside på vegne af de pågældende netvirksomheder. Som et minimum skal netvirksomheder senest den 15. hver måned offentliggøre residualforbrugsprofilen for netvirksomheden for de seneste 12 hele kalendermåneder. Residualforbrugsprofilen skal på en nem måde kunne downloades til Excel-regneark.

33 Marked 2003 Dataflow og balanceansvar Version 1.2 Bilag 3 Side 1 Kommunikation af andelskvotienter imellem netvirksomheder, markedsaktører og systemansvarlige I bilag 3, afsnit 1, beskrives, at andelskvotienter ikke kommunikeres direkte, men i stedet som henholdsvis andelstal og summen af andelstal samt det valgte format for kommunikation af tallene. I bilag 3, afsnit 2, beskrives tidsplanen for kommunikation af andelstal. I afsnit 3 beskrives Ediel-standarden for kommunikation af andelstal og summen af andelstal. 1. Format af andelstal Ved en andelskvotient forstås et sammenhængende talpar i en brøk, det vil sige et andelstal og summen af andelstal. Både andelstal og summen af andelstal opgøres i kwh med op til tre decimaler. Til begge er der knyttet en gyldighedsperiode, som ikke er kortere end et helt døgn, og med de valgte tidsfrister for skift af elleverandør er en måned. Andelskvotienter kommunikeres ikke imellem elmarkedets aktører, da de umiddelbart kan beregnes ud fra andelstal og summen af andelstal. Alternativer Kommunikation af andelstal i enheden kwh ligger lige i forlængelse af andelstallenes opgørelse i kwh. Eventuel kommunikation i andre enheder, herunder eventuelt enhedsløst som et tal eller i procent, ville kræve en omformning med tilsvarende risiko for fejl. Endvidere er der sikkerhed for, at alle idriftværende Ediel-systemer umiddelbart kan sende og modtage kwh-opgørelser. 2. Tidsplan for kommunikation af andelstal og summen af andelstal Andelstal og summen af andelstal beregnes af netvirksomhederne. Andelstal fremsendes af netvirksomhederne ved opdateringer med den besluttede frekvens for opdatering af andelstal vil det sige forud for hvert månedsskift. Andelstal og summen af andelstal skal senest fremsendes til legitime modtagere (elleverandører, balanceansvarlige og systemansvarlige) syv arbejdsdage før månedsskiftet kl. 08:00. Hvis en aktør konstaterer, at der er fejl i et fremsendt andelstal eller en fremsendt sum af andelstal, gøres netvirksomheden opmærksom herpå hurtigst muligt. Anmeldelse af fejl i andelstal og summen af andelstal skal ske senest fem arbejdsdage før driftsdøgnet kl. 08:00.

Dataflow og balanceansvar

Dataflow og balanceansvar Version 1.0 Dato: 25. februar 2002 Dok.nr.: 122359 v2 Reference: FBI/AFJ Dataflow og balanceansvar Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003 projektet". Projektet har

Læs mere

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I

Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I Til Energitilsynet Metodeanmeldelse - terminologi og definitioner i markedsforskrift C1, D1, F1, H1, H2 og I 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning

Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift H2 - Skabelonafregning 30. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 anmelde sine

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME

Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober Version 3.1. Feb Maj 2008 Aug Okt DATE MRP PHQ LRO MRP NAME Forskrift H2: Måling og skabelonafregning Oktober 2008 Version 3.1 Feb. 2008 Maj 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP PHQ LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38473-08 DOC. NO.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Måling, saldoafregning og nettab

Måling, saldoafregning og nettab elmarked2003 Forskrift II Version 2.1 Dato: 8. april 2005 Dok.nr.: 123498 v7 Reference: LEN-CM/AFJ Måling, saldoafregning og nettab Godkendt af elmarked2003-projektgruppen, Marts 2005 Forord Denne rapport

Læs mere

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2)

METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) Bilag 2 - Metodeanmeldelse af flexafregning d. 4. september 2015 1/9 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE AF FLEXAFREGNING D. 4. SEPTEMBER 2015 (BILAG 2) +45 70 10 22

Læs mere

Måling, saldoafregning og nettab

Måling, saldoafregning og nettab elmarked2003 Forskrift II Version 2.0 Dato: 9. juli 2004 Dok.nr.: 123498 v6 Reference: LEN-CM/AFJ Måling, saldoafregning og nettab Godkendt af elmarked2003-projektgruppen, juni 2004 Forord Denne rapport

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet.

Forskrift H1: Skift af elleverandør 38472-08. Oktober 2008. Version 4.1. Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 MRP LRO LRO MRP NAME. Energinet. Forskrift H1: Skift af elleverandør Oktober 2008 Version 4.1 Feb. 2008 Aug. 2008 Aug. 2008 Okt. 2008 DATE MRP LRO LRO MRP NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 38472-08 DOC. NO. DATE

Læs mere

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3

Forskrift H2: Skabelonafregning mv. 13/ Træder i kraft den November 2013 Høringsudgave. Version 5.3 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. November 2013 Høringsudgave Version 5.3 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE PHQ USS USS HBK NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift D1: Afregningsmåling August 2012 Rev. 3.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Afregningsmåling og afregningsgrundlag

Afregningsmåling og afregningsgrundlag Forskrift D1: Afregningsmåling og afregningsgrundlag December 2008 Rev. 2 Dec. 2006 Dec. 2006 Aug. 2007 Aug. 2007 DATE NIF HEP MBN LSO NAME Nov. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 Dec. 2008 DATE PHQ HEP GEE LSO

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør elmarked2003 Forskrift I Version 3.1 Dato: 23. januar 2006 Dok.nr.: 122412 v21 Reference: SM-HR-BCM/AFJ Skift af elleverandør Godkendt af elmarked2003-projektgruppen, juni 2004 Forord Denne rapport indgår

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.2 Dato: 19. november 2003 Dok.nr.: 122412 v14 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

Skift af elleverandør

Skift af elleverandør Version 2.1 Dato: 26. februar 2003 Dok.nr.: 122412 v9 Reference: SM-HR/AFJ Skift af elleverandør Forord Denne rapport indgår som en del af det samlede arbejde i "Marked 2003-projektet". Projektet har sin

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Høringsversion maj 2014 Version 4.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7

Indholdsfortegnelse. Revisionsoversigt... 2. Læsevejledning... 6. 1. Terminologi og definitioner... 7 Forskrift D1: Afregningsmåling September 2014 Version 4.8 Træder i kraft 1. oktober 2015 Sep. 2014 Sep. 2014 Sep. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/22729-1 Dok.

Læs mere

Træder i kraft den

Træder i kraft den Pseudo-forskrift H2: Skabelonafregning mv. Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan 2012 Jan 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK PHQ

Læs mere

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING

FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING METODEANMELDT_Forskrift H2: Måling og skabelonafregning 1/26 FORSKRIFT H2 MÅLING OG SKABELONAFREGNING Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 info@energinet.dk CVR-nr. 28 98 06

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 Version 4.10 Træder i kraft 1. april 2016 Dec. 2015 Dec. 2015 Dec. 2015 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 15-08075-1 Dok. 15-08075-1

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Forskrift D1: Afregningsmåling

Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift D1: Afregningsmåling Februar 2014 Opdateret jf. høringsnotat af 25. februar 2014 Version 4.5 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 Jan. 2014 Feb. 2014 Feb. 2014 DATE USS PHQ USS SHR NAME REV.

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015.

Side 1 af 49. Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling. Sekretariatet for Energitilsynet. USS/PHQ December 2015. Side 1 af 49. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift D1: Afregningsmåling December 2015 USS/PHQ December 2015 Dok. 15-08076-2 1/21 Side 2 af 49. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering

Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering Slutrapport fra arbejdsgruppen vedrørende implementering af flexafregning 7. marts 2015 xvje/phq/uss Dok. 14/19086-22 1/20 Indhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baggrund... 3 Resume af anbefalinger...

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den Juli 2013 Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Juli 2013 Træder i kraft den 1.10.2014 Maj 2013 Juni 2013 Juni 2013 Juni 2014 DATE PHQ USS MAA PHQ NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014

BILAG 7. Refiksering fra start til slut. 1. Opstart af DataHub og genfiksering. 1.1 Månedsafregning i normal drift fra januar 2014 BILAG 7 Til Direktørgruppen Refiksering fra start til slut I nærværende notat gives uddybende begrundelser for de afgørende udfordringer i forbindelse med afregning af elmarkedet efter idriftsættelsen

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold September 2015 Version 1.10 Træder i kraft den 1. april 2016 Sept. 2015 Sept. 2015 Sept. 2015 DATE MAC/USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter. Version 2.0 af 14. februar 2005 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Version 2.0 af 14. februar 2005 Godkendt af Energistyrelsen den 27. januar 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning...1 1. Godkendelse...1 2. Hvem kan gøre

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Den danske rollemodel

Den danske rollemodel Forskrift F: EDI-kommunikation Bilagsrapport 3: Den danske rollemodel November 20 Rev. 2 Dok. løbenr. 79843-07_v2 /2 Indholdsfortegnelse. Den danske rollemodel... 3 2. Oversættelse af roller til dansk...

Læs mere

Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug. v/ Torben Normann Schulze; Energistyrelsen 7. juni 2006

Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug. v/ Torben Normann Schulze; Energistyrelsen 7. juni 2006 Myndighedernes engagement i prisfølsomt elforbrug v/ Torben Normann Schulze; 7. juni 2006 Energistrategi 2025 Undersøge mulighederne for at fremme et mere fleksibelt elforbrug Regeringens bevæggrunde:

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af:

Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen. Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Vi forbinder energi og mennesker Engrosmodel Høringsnotat af august 2014 vedr. udkast til markedsforskrifter engrosmodellen Gennemført høring den 8. maj - 2. juni 2014 som følge af: Ophævelse af forsyningspligten,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014

DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 20. august 2014 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 20. august 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i august 2014. Notatet indeholder et generelt markedsoverblik,

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling

Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift D1: Afregningsmåling Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2

Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar 170514-06. December 2008. Rev. 2 Forskrift C1 - Vilkår for balanceansvar December 2008 Rev. 2 Juni 2006 Juli 2006 Sep. 2006 Sep. 2006 DATE LEG-MRP HEP LEG LSO NAME Juli 2008 Juli 2008 Okt. 2008 Dec. 2008 DATE MRP 2008008 LEG HEP LSO NAME

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6. Juni 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 6 Juni 2017 VELKOMMEN V. Per Bergstedt 1 Actionlisten 2 Releaseplan 3 4 Flexafregning Fusion af elleverandører 5 Nordisk gruppe 6 Arbejdsgruppe under TI 7 Persondata forordning

Læs mere

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD

FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD METODEANMELDT_Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1/33 FORSKRIFT H3 AFREGNING AF ENGROSYDELSER OG AFGIFTSFORHOLD Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013

Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Marts 2013 2010 Jun. 2010 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE LRO JHH HBK LRO NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE LRO LRO HBK HBK NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens

Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens Til Engrosmodellen Retningslinjer for sikring af datakonsistens 23. marts 2015 xvje/xvje Dok. 14/15485-27 1/5 1. Baggrund Dette notat fastlægger rammerne for sikring af datakonsistens i DataHub før og

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt.

Notat. Forskrift D1 Begrebet omfiksering indgår nu i markedsforskrifterne. Dette har været efterspurgt da begrebet allerede er blevet brugt. Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2017-6035-12.0 18-04-2017 Høringssvar vedr. forskrifterne D1, F1, H1, H2, H3 og I sendt i høring i marts 2017 Dansk Energi takker for muligheden

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

- MARKEDSRAPPORT. Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1

- MARKEDSRAPPORT. Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1 - MARKEDSRAPPORT Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1 DataHub - Markedsrapport 1. INTRODUKTION Indhold Energidata fra DataHub Energinet ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere