SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB"

Transkript

1 SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR AFSLAG I KØBESUMMEN I ANDELSBOLIG > side 5 HUSK RETTIGHEDSHAVEREN TIL FIRMAFESTEN! > side 8 OMGÅELSE AF LEJELOVGIVNINGEN > side 9 NYE REGLER OM FRATRÆDELSESGODTGØRELSE TIL FUNKTIONÆRANSATTE! > side 10 SENESTE LOVÆNDRINGER I ANDELSBOLIGFORENINGSLOVEN > side 11 NYHEDSBREV / Marts 2015

2 ULOVLIG OVERPRIS VED FASTSÆTTELSE AF VÆRDIEN AF FORENINGENS EJENDOM VED VALUARVURDERING VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN Af advokat (H) Henrik Qwist, partner Østre Landsret har i en principiel dom om valuarens erstatningsansvar for vurderinger og ulovlig overpris i sagskomplekset om A/B Ringertoften sat meget vide rammer for valuarens skøn ved vurderingen af ejendommens værdi. Det må nu antages, at det er næsten umuligt at gøre overpris gældende på grund af en fejlagtig valuarvurdering. Dommen er offentliggjort i TBB Når en andelsboligforening skal opgøre sin egenkapital, skal værdien af foreningens ejendom opgøres efter principperne i andelsboligforeningslovens 5, stk. 2. Ejendommens værdi kan fastsættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering, anskaffelsessummen med tillæg af udførte forbedringer siden anskaffelsen samt endelig til ejendommens handelsværdi opgjort af en statsautoriseret ejendomsmægler, som tillige skal være valuar (valuarvurdering). Valuarvurderingen må kun være 18 måneder gammel, hvilket betyder, at der skal foretages en ny vurdering hvert år til brug for foreningens andelsberegning i foreningens årsrapport. SAGENS FAKTUM I den konkrete sag havde A/B Ringertoften siden foreningens stiftelse i 2005 ansat værdien af foreningens ejendom på baggrund af en af ejendomsmægler og valuarselskabet Ejval ved Gunnar Brandt fastsat handelsværdi. Da andelsboligforeningen blev opmærksom på, at der kunne være problemer med Ejvals værdiansættelser indhentede foreningen i sommeren 2009 to valuarvurderinger fra andre firmaer. Under retssagen blev der foretaget syn og skøn, og skønsmanden foretog endnu en vurdering af foreningens ejendom. A/B Ringertoften købte ejendommen i 2005 for kr Ejval vurderede på dette tidspunkt ejendommen til en højere værdi på kr I perioden fra 2005 og til 2007 vurderede valuarselskabet Ejval ejendommens værdi til kr , kr og kr Skønsmanden under retssagen vurderede, at ejendommens handelsværdi var væsentligt mindre værd i 2005 kr , i 2006 kr og i 2007 kr svarende til et fald i værdien på ca. 30 % hvert år. 02 Fortsættes >

3 BYRETTENS DOM Byretten konkluderede, at de af Ejval ved Gunnar Brandt foretagne vurderinger alle var fejlagtige og urealistiske høje. Retten udtalte, at forskellen mellem Ejvals vurderinger og skønsmandens vurderinger ikke kan henføres under, hvad der må anses som et acceptabelt fejlskøn. Endvidere anførte byretten, at afvigelsen må betragtes som voldsomt urealistisk og åbenbart forkert. En meget bombastisk byretsdom statuerede derfor ulovlig overpris, og erstatningsansvar for såvel Ejval ApS som for Gunnar Brandt personligt. LANDSRETTENS DOM Østre Landsret ændrede dommen og konkluderede, at der ikke var hverken ulovlig overpris eller erstatningsansvar fra Ejval ApS og Gunnar Brandt personligt. Landsretten lægger i sin præmis vægt på flere forskellige forhold. Landsretten anfører, at der i perioden fra 2005 til 2008 var betydelig usikkerhed forbundet med at vurdere ejendomme, fordi markedet i perioden var atypisk, hvorfor der under sagen kun var forelagt begrænsede oplysninger om sammenlignelige ejendomme. Derudover anfører Landretten, at Ejval og skønsmanden havde anvendt to forskellige opgørelsesmetoder. Ejval fastsatte værdien ud fra en beregning af en forrentningsprocent, mens skønsmanden lagde vægt på m2 prisen samt ejendommens muligheder for forøgelse lejeindtægter. Endelige lagde landsretten vægt på, at der ikke var oplysninger om, at Ejvals vurdering var fejlbehæftet. der efter oplysningerne om ejendomsmarkedet i perioden kunne anses for fagligt forsvarligt. Ejvals vurdering kunne derfor ikke karakteriseres som et fejlskøn. Det forhold, at skønsmanden for 2007 vurderede, at den konkrete valuarvurdering var kr svarende til 32 % for høj, fandt landsretten, at en sådan afvigelse, når der ikke påvises konkrete fejl, ligger indenfor en rimelig afvigelse. I forhold til byrettens klare afgørelse, er landsrettens dom overraskende. KONKLUSION På baggrund af landsrettens dom må det fremadrettet konkluderes, at det vil være endog meget vanskelligt for en køber af en andelsbolig at gøre overpris gældende med den begrundelse, at foreningens valuarvurdering er forkert for høj. For at kunne bevise, at en valuarvurdering er forkert, er det nu næppe længere nok at indhente en ny vurdering ved en af retten udmeldt skønsmand for at få prøvet selve skønnet. Det skal suppleres med bevis om, at foreningens valuarvurdering er fejlbehæftet. Ikke blot ud fra skønnet, men med påviselige fejl i selve vurderingsgrundlaget. Set i lyset af landsrettens frifindelsesdom bliver det meget svært. På trods af, at den for retten udmeldte skønsmand havde vurderet, at Ejvals ejendomsvurderinger var ca. 30 % for høje, fandt landsretten det alligevel ikke godtgjort, at Ejvals ved Gunnar Brandts vurderinger afveg så væsentligt fra, hvad Landsrettens dom blev forsøgt indbragt for Højesteret, men tilladelse hertil blev ikke givet. Dommen er således endelig. 03 Fortsættes >

4 ULOVLIG OVERPRIS VED ANDELSBEREGNING EFTER FORKERT AREAL Af advokatfuldmægtig Gritt Bjørnshave Advokat Kristian Dreyer har netop fået medhold ved Østre allerede for nogle år siden havde været bekendt med pro- Landsret i en principiel sag om andelsboliger, som er offent- blemstillingen. Landsretten fandt, at den daværende ad- liggjort i Ugeskriftet for Retsvæsen 2015, s ministrators udtalelser måtte anses for fejlagtig juridisk rådgivning, og at andelshaveren derfor befandt sig i und- Spørgsmålet i sagen var, om der opstår ulovlig overprisbeta- skyldelig uvidenhed om sit krav. Denne særlige situation, ling, når køber på grund af en fejl i foreningens fordelingstal hvor en andelshaver modtager forkert juridisk rådgivning, betaler for meget i andelsværdi. Det kan nemlig diskuteres, kunne begrunde, at forældelsesfristen på 6 måneder ef- hvorvidt der egentlig betales ulovlig overpris ved forkert are- ter andelsboliglovens 16, stk. 3, først skulle løbe fra alopgørelse, idet køber vil modtage samme merprovenu det tidspunkt, hvor andelshaveren fik korrekt advoka- ved sit senere salg. Derfor vil fejlen reelt ikke indebærer tab trådgivning om sit krav. Kravet var derfor ikke forældet. for køber. Såvel byretten som landsretten statuerede, at der var betalt I sagen havde andelsboligforeningen i 2006 som følge af en ulovlig overpris samt at købers krav ikke var forældet. Sælge- fejl af administrator fastsat en andelsboligs areal forkert. Ad- ren måtte tilbagebetale kr. i overpris. ministrator havde fastsat lejlighedens areal godt 10 m2 højere end andelsboligens reelle areal. I foreningen bliver andels- I forlængelsen af sagen rettede andelshaveren krav mod an- værdien beregnet ved at gange arealet med andelskronen. delsboligforeningen om tilbagebetaling af for meget betalt Foreningens fordelingstal både for fordeling af andelsværdi boligafgift for perioden Andelsboligforeningen og for opkrævning af boligafgift er arealet. Konkret havde nægtede først at tilbagebetale boligafgiften. Den 11. februar det medført en andelsværdi, der var kr. for høj tog andelsboligforeningen bekræftende til genmæle og har nu indvilliget i at tilbagebetale op mod kr. til En ny andelshaver fandt ud af, at der var noget galt med are- andelshaveren. alet og kontaktede administrator herom. Administrator forklarede, at selvom der måske var taget udgangspunkt i et for På baggrund af denne landsretsdom kan det nu konklude- højt areal, ville han som andelshaver ved sit salg blot få det res, at såfremt andelsværdien opgøres på baggrund af et mere ud i provenu. Administrator anså det derfor ikke som et forkert fordelingstal, er der i forholdet mellem sælger og kø- problem og afviste i øvrigt, at det havde indflydelse på bolig- ber ulovlig overpris. Det følger af de almindeligt gældende afgiftens størrelse. Først flere år efter anlagde andelshaveren foreningsretlige grundsætninger, at der skal være overens- retssag om overpris. stemmelse mellem foreningens fordelingstal for henholdsvis fordeling af andelsværdi og opkrævning af boligafgift, og Det andet centrale spørgsmål var, om andelshaveren kunne fordelingstallet skal være korrekt og sagligt velbegrundet. gøre sit overpriskrav gældende efter så mange år, da han I langt de fleste foreninger anvendes lejlighedernes arealer som fordelingstal. 04 Fortsættes >

5 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR AFSLAG I KØBESUMMEN I ANDELSBOLIG Retsstillingen for reglerne om afslag i købesummen for mangler ved de individuelle forbedringer er dog ikke blevet hverken entydige eller helt afklaret efter Højesterets dom. Af advokat (L) Pernille Thrane RETSAGENS FAKTUM Sagen handler om mangler ved køb af en andelsbolig. Lejligheden blev overdraget i Først lang tid efter købers overtagelse af lejligheden, blev køber i 2009 opmærksom på, at der var mangler ved lejlighedens badeværelse. Gulvet blev utæt ved, at fliserne slap underlaget. Det betød, at der sev vand ned til underboen. Det var sælger, som i sin ejertid havde fået renoveret badeværelset i Ved renoveringen blev et kammer inddraget i badeværelset, og der blev etableret nye vægge og gulv i badeværelset. Badeværelset var udført af en murer efter regning. Under sagen blev der gennemført syn og skøn, hvor det entydigt blev fastlagt, at badeværelset på udførelsestidspunktet i 1995 ikke var udført i overensstemmelse med de dagældende regler. Badeværelset var ikke lovligt. Parterne i retssagen var enighed om, at der var en værdiforringende mangel ved lejligheden. Byretten tilkendte køber et afslag på skønsmæssigt kr inkl. moms på grundlag udbedringsomkostningerne på handelstidspunktet med hensyn tagen til, at der ved udbedring opnåedes en længere levetid. Byretten godkendte således et afslag af en størrelse, som langt oversteg værdien af den individuelle forbedring på købstidspunktet. Landsretten derimod tilkendte alene køber et afslag på kr på grundlag af skønsmandens vurdering af manglerne på handelstidspunktet. Landsretten udtalte i sagen, at afslaget var begrænset til det beløb, som der var betalt for den pågældende forbedringsdel. AFSLAG VED MANGLER VED ANDELSBOLIGER Prisen for en andelsbolig er sammensat af en andel af værdien af foreningens formue og værdien af individuelle forbedringer. Prisen for en andelsbolig er underlagt en lovbestemt maksimalpris. Prisen for en andelsbolig er derfor ikke sammenlignelig med ejerboliger, og prisen er dermed som udgangspunkt ikke udtryk for markedsprisen. Skønsmanden vurderede, at det var nødvendigt at foretage en fuldstændig udskiftning af badeværelset for at lovliggøre dette - bringe badeværelset i overensstemmelse med de nugældende regler. Udgiften hertil inkl. udbedring af skaderne på etagedækket beløb sig til anslået kr ekskl. moms eller i alt kr inkl. moms. Samtidig vurderede skønsmanden, at udgifterne relaterende til den del af badeværelset, som ikke var udført håndværksmæssigt korrekt på overdragelsestidspunktet i 2002 udgjorde ca. kr På trods det særlige prissystem for andelsboliger udtaler Højesteret i sine præmisser helt overordnet, at udgangspunktet for vurdering af mangler ved andelsboliger er de almindelige køberetlige principper for, om en køber har krav på et afslag i købesummen. Højesteret fastslår, som i tidligere afgørelser, at det afgørende for, om en køber har ret til et afslag, er, om kendskabet til manglen på handelstidspunktet ville have medført, at købesummen ville have været lavere. Vurderingen heraf skal foretages ud fra udbedringsomkostningerne på handelstids- 05

6 punktet samt manglernes beskaffenhed. Dette afgørende kriterium har Højesteret også lagt vægt på i afgørelserne U H og U H. Samtidig fastslår Højesteret i afgørelsen, at grundlaget for afslaget i købesummen ved andelsboliger ikke er begrænset til det beløb, som er betalt for forbedringen i lejligheden. Højesteret er dermed enig med byretten og uenig med landsretten. Højesteret udtaler samtidig, at det er uden betydning, at der i andelsboligforeningsloven er krav om specifikation af de individuelle forbedringer. Grundlaget for afslaget er den samlede købesum, der er betalt for andelsboligen altså såvel andelsværdi som værdien af de individuelle forbedringer. MAKSIMALPRISENS BETYDNING FOR AFSLAGET Højesteret fastslår, at maksimalprisbestemmelserne i andelsboligloven betyder, at hvis der på handelstidspunktet er kendskab til mangler ved forbedringer, skal der tages højde for dette ved, at prisen for forbedringen nedsættes eller helt bortfalder. Dermed nedsættes maksimalprisen. På denne baggrund fastslår Højesteret, at hvis der er handlet til maksimalpris uden kendskab til manglerne, er der en formodning for, at køber med kendskab til manglerne ville have handlet til en nedsat maksimalpris. I den konkrete afgørelse lægger Højesteret til grund, at der blev handlet til maksimalprisen ved handelsprisen på kr kr., hvoraf forbedringerne udgjorde kr Samtidig finder Højesteret, at grundlaget for afslaget skal vurderes ud fra værdien af de mangelfulde forbedringer. Skønsmanden havde i sin besvarelse vurderet, at ca. 2/3 af værdien af forbedringen vedrørte forbedringer, som ikke var udført håndværksmæssigt korrekt. Højesteret udtaler derfor, at maksimalprisen for lejligheden på handelstidspunktet skulle have været nedsat med det beløb, som værdien af de mangelfulde forbedringer udgjorde, svarende til det af skønsmanden anslåede beløb på kr Højesteret mente ikke, at sælger havde afkræftet formodningen om, at der med kendskab til manglen på handelstidspunktet ville være givet et afslag. Højesteret tiltrådte derfor Landsrettens afgørelse, som gav et afslag på kr. om end med en helt anden begrundelse. MINDSTEGRÆNSE FOR AFSLAG I ANDELBOLIGER? En af de helt grundlæggende problemstillinger ved afslag i de ulovbestemte regler om mangler ved fast ejendom er, hvorvidt der gælder en mindstegrænse for afslag. Dette spørgsmål tager Højesteret ikke stilling til i sagen. Det skyldes, at der mellem parterne i sagen for Højesteret var enighed om, at manglerne ved lejligheden havde en sådan karakter og omfang, at der var grundlag for afslag. 06 Fortsættes >

7 Prisen for lejligheden var kr , og afslaget meddelt i Landsretten udgjorde kr , hvilket svarer til ca. 11 % af købesummen. Skønsmanden har vurderet at udbedring på handelstidspunktet ville have været ca. 70% af de anslåede udgifter svarende til kr inkl. moms. Det har været diskuteret i teorien om der gælder en mindstegrænse for afslag samt, hvor en evt. mindstegrænse kan sættes. Rosenmeier argumenterer i sin seneste udgave af mangler ved fast ejendom for en mindstegrænse ved afslag på 6 % af købesummen ved køb af ejerboliger. Højesteret har med denne afgørelse ikke entydigt taget stilling til, om der også ved afslag i købesummen for mangler i andelsboliger er krav om, at afslaget skal være over en mindstegrænse. Alene henvisningen til de almindelige principper og det faktum, at afslaget konkret i forhold til købesummen er på 11 % kunne imidlertid tyde på, at der ved afslag i andelsboliger tilsvarende er et krav om, at afslaget skal være over en mindstegrænse. På den anden sammenkæder Højesteret afslaget med maksimalprisbestemmelserne, og at kendskab til mangler ved individuelle forbedringer på handelstidspunktet skal medføre en nedsættelse af maksimalprisen. Hvis dette er tilfældet, kan der ikke siges at være en mindstegrænse for afslag ved andelsboliger, da der ikke er nogen mindstegrænse eller bagatelgrænse for ulovlig overpris. Højesterets dom har derfor ikke bragt klarhed over retsstillingen for afslag i købesummen for mangler ved andelsboliger. Der er fortsat flere uafklaret problemstillinger. Men Højesteret har dog slået fast, at det er muligt at få et afslag ved mangler ved en andelsbolig, og at afslaget overordnet ikke er begrænset til den betalte værdi af de individuelle forbedringer i lejligheden. RETSSTILLINGEN EFTER HØJESTERETS AFGØRELSE Højesteret har i afgørelsen fastsat de overordnede principper for afslag i købesummen ved andelsboliger. Principielt kan afslag gives i den fulde købesum og ikke blot i værdien af de individuelle forbedringer. Udgangspunktet er de almindeligt gældende principper for afslag for mangler, og det afgørende for, om der er grundlag for et afslag, er, hvorvidt kendskabet til manglen på handelstidspunktet ville have medført en nedsættelse af prisen. Men på trods af, at Højesteret fastslår, at det er den fulde købesum for andelsboligen, som afslaget kan foretages i, bliver der i den konkrete sag lagt vægt på, at kun en del af forbedringerne var mangelfuld, og vil blive berørt af udbedringen. Med den begrundelse blev afslaget kun fastsat til det beløb, som skønsmanden vurderede, at værdi af de mangelfulde forbedringer udgjorde på handelstidspunktet. Specifikationen af værdien af forbedringerne får således indflydelse på afgørelsen. Hvis der havde været tale om en ejerlejlighed, havde der med al sandsynlighed ikke været kendskab til sælgers udgift til badeværelset, hvorfor der ville være taget udgangspunkt i skønsmandens vurdering af udbedringsomkostningerne på handelstidspunktet. 07

8 Husk rettighedshaveren til firmafesten Af advokat (H) Hans Christian Galst, partner Ved dom afsagt den 16. januar 2015 i sag nr. BS 10C-850/2013 behandlede Retten i Glostrup ved kollegial ret (3 juridiske dommere) spørgsmålet om, hvorvidt musikfremførelse ved to firmafester skulle anses som offentlig fremførelse i medfør af ophavsretslovens 2. Ved offentlig fremførelse i ophavsretlig forstand har Koda ret til at opkræve vederlag for musikfremførelsen, hvorimod Koda ikke har ret til at opkræve vederlag ved privat fremførelse. Novo Nordisk havde i 2012 og 2013 afholdt to store firmafester med henholdsvis ca og ca deltagere. Begge arrangementer var kun åbne for ansatte i Novo Nordisks afdelinger og datterselskaber i Danmark. Arrangementerne lå uden for arbejdstiden, og Novo Nordisks medarbejdere skulle ikke betale for at deltage i festerne. Til arrangementerne havde Novo Nordisk hyret et professionelt musikbureau, der var ansvarlig for musikken til festerne. Da fremførelse af musik ved de to personalefester havde en fremtrædende og central rolle, og da der var tale om et særdeles højt deltagerantal, fandt retten, at værkerne var fremført offentligt i ophavsretlig forstand efter ophavsretslovens 2, stk. 3, nr. 3. Retten fandt, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at kun ansatte havde adgang til arrangementerne. Byretten fandt heller ikke, at Kodas adgang til at opkræve vederlag kunne begrænses som følge af, at Koda tidligere havde en praksis om ikke at opkræve vederlag for musikfremførelse ved lukkede personalefester. Da Novo Nordisk blev anset som ansvarlig arrangør af personalefesterne, fandt byretten, at Novo Nordisk var ansvarlig over for Koda for fremførelsen af musikken, selvom der var hyret et musikbureau til at stå for musikken. Koda har i årrække inden denne retssag ikke opkrævet vederlag for musikfremførelse ved lukkede personalefester, og Koda har ikke generelle tariffer for musikfremførelse ved personalefester. Koda havde heller ikke afkrævet vederlag for de personalefester, som Novo Nordisk havde afholdt forud for Kort forinden Novo Nordisks personalefest i 2012 indledtes der dialog mellem Koda og Novo Nordisk om betaling af vederlag ved personalefester, hvorunder Koda gjorde gældende, at der skulle betales vederlag ved personalearrangementer med over 800 deltagere, da der under disse omstændigheder ville være tale om offentlig fremførelse i ophavsretlig forstand. Kravet blev afvist, hvorefter Koda anlagde sag. Kodas påstand blev derfor taget til følge, hvorefter Novo Nordisk blev tilpligtet at anerkende, at fremførelse af musik ved de to firmafester skulle betragtes som offentlig fremførelse. Dommen er af Novo Nordisk anket til landsretten. Vi anbefaler på nuværende tidspunkt, at man inden afholdelse af store firmaarrangementer søger rådgivning om, hvorvidt der er pligt til at betale vederlag til Koda. Arrangementer såsom sommerfester, julefrokoster og receptioner kan efter omstændighederne være vederlagspligtige, herunder hvis antallet af deltagere er meget højt (efter Kodas opfattelse 800 deltagere eller flere), eller hvis arrangementet er åbent for andre deltagere end kun ansatte, f.eks. de ansattes ægtefæller og kærester. 08

9 Omgåelse af lejelovgivningen Af advokat (L) Kristian Dreyer, partner Det er ikke usædvanligt, at familier anvender en konstruktion, hvor man forsøger at holde en ejendom på familiens hænder ved at omgå lejelovens almindelige regler. En enig Boligret i København fandt, at sådanne konstruktioner kan være ugyldige og derfor uden virkning for lejerne (BS 7C ). I sagen havde de sagsøgte døtre arvet en ejendom i lige sameje. Ejendommen var båndlagt, og døtrene var tillagt en rentenydelsesret. På trods af båndlæggelsen indgik døtrene en administrationsaftale med en københavnsk advokat om sædvanlig administration af ejendommen. Det blev under sagen påvist, at administrator fortrinsvis udlejede lejlighederne til lejere med tilknytning til familien. På et tidspunkt blev en ledig lejlighed udlejet til et ægtepar, der ikke havde denne tilknytning til familien. Men udlejningen blev konstrueres således, at lejligheden blev udlejet til en af de arvende døtre, som herefter fremlejede lejligheden til ægteparret på en tidsbegrænset kontrakt. Konstruktionen havde den fordel, at hovedlejeforholdet relativt nemt kunne opsiges. Det ville have den virkning efter de almindelige lejeretlige regler, at fremlejeforholdet til ægteparret automatiske ville ophøre, da en fremlejer ikke opnår bedre ret overfor udlejer, end lejer har overfor udlejer. Boligretten fandt enstemmigt, at der reelt var tale om et lejeforhold og ikke et fremlejeforhold til ægteparret, og at konstruktionen alene var valgt for at kunne opsige ægteparret, når et medlem af familien ønskede at bo i ejendommen. Administrators opsigelse af datteren (hovedlejeforholdet) havde derfor ingen betydning for ægtefællernes rettigheder som lejer ( fremlejeforholdet ). Tidsbegrænsningen i ægteparrets lejekontrakt blev også tilsidesat af boligretten i medfør af lejelovens 80, stk. 3, med den begrundelse, at den ikke kunne anses for tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. Boligretten fandt, at det var nærliggende at antage, at hovedformålet med tidsbegrænsningen alene var at have mulighed for at udleje lejemålet til familiemedlemmer på bekostning af ikke-familiemedlemmer. Tidsbegrænsningen var under disse omstændigheder en omgåelse af lejelovens opsigelsesregler og regler om udlejning på tidsbegrænsede lejevilkår, hvorfor aftalen om tidsbegrænsningen blev tilsidesat. Dommen viser, at almindelige opsigelsesregler skal iagttages, og at kreative konstruktioner, som ikke er sagligt velbegrundede, meget let tilsidesættes af domstolene. Konsekvensen bliver, at lejeren ikke kan opsiges, men kan blive boende i lejeboligen på lejelovens almindelige vilkår uden tidsbegrænsning. 09

10 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionæransatte pr. 1 februar 2015 Af advokat (H) Hans Christian Galst, partner Ved lov nummer 52 af 27. januar 2015 om ændring af funktionærloven vedtog et bredt flertal i Folketinget nye regler om fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer med en vis anciennitet. Loven trådte i kraft den 1. februar 2015, og loven medfører en række væsentlige ændringer i funktionærlovens 2a. Det almindelige udgangspunkt om fratrædelsesgodtgørelse for funktionærer med en vis anciennitet har hidtil i medfør af funktionærlovens 2a, stk. 1 været, at en funktionær med uafbrudt beskæftigelse i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år havde krav på en fratrædelsesgodtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneder ved arbejdsgiverens opsigelse af funktionæren. Efter lovændringen har en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, krav på godtgørelse svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn, jf. funktionærlovens 2a, stk. 1. Der er således sket ændringer både med hensyn til godtgørelsens størrelse og længden af den anciennitet, der udløser godtgørelsen. Bestemmelsen finder fortsat anvendelse i tilfælde af uberettiget bortvisning, jf. funktionærlovens 2a, stk. 2, og ancienniteten beregnes fortsat til fratrædelsestidspunktet og ikke opsigelsestidspunktet. Bestemmelsen kan ikke ved aftale fraviges til skade for funktionæren, jf. funktionærlovens 21, stk. 1. Enhver opsigelse af en funktionær afgivet efter den 31. januar 2015 vil være omfattet af de nye regler. Tidligere gjaldt der efter funktionærlovens 2a, stk. 2-4 undtagelsesbestemmelser til arbejdsgiverens pligt til at udbetale fratrædelsesgodtgørelse, hvis funktionæren ved sin fratræden ville oppebære folkepension eller en alderspension fra arbejdsgiveren, men disse undtagelser er ophævet ved lovændringen. Begrundelsen herfor er, at EU-domstolen i sag C-499/08 (den såkaldte Ole Andersen-sag) fastslog, at den danske praksis var i strid med det EU-retlige forbud mod forskelsbehandling på grund af alder. Bestemmelserne er derfor ophævet ved lovændringen, og alle funktionærer vil derfor nu kunne gøre krav på godtgørelse ved opsigelse, såfremt de har den lovbestemte anciennitet. 10

11 Seneste lovændringer i andelsboligforeningsloven Af advokat (H) Henrik Qwist, partner 1 - SKÆRPEDE KRAV TIL STIFTELSE AF ANDELSBOLIG- FORENINGER IKRAFTTRÆDEN 1. JANUAR I december måned 2014 blev der vedtaget ændringer til Lejeloven samt Andelsboligforeningsloven med henblik på at sikre bedre rådgivning til lejere, som ønsker at stifte en andelsboligforening, samt et forsøg på at sikre bedre økonomi i disse foreninger. Nærværende artikel giver et overblik over disse nye regler. KRÆVER LEJERTILSLUTNING PÅ 60 % Lejeloven indeholder regler om, at når en ejendom med mere end 6 beboelseslejemål, eller 13 såfremt der tillige er erhverv, sælges, skal ejendomsejer tilbyde lejerne at overtage ejendommen til samme kø-besum og øvrige vilkår, som ejeren kunne opnå ved salg til anden side. Indtil 1. januar 2015 var der i Lejeloven krav om, at mindst 50 % af lejerne af beboelseslejligheder havde meldt sig ind i andelsboligforeningen. Dette krav om mindstetilslutning til en af lejerne stiftet andelsbo-ligforening er nu forhøjet til 60 %. Teknisk er denne lovændring sket ved, at der i Andelsboligforeningslovens 2, stk. 1 er indsat et gene-relt krav om, at når der stiftes en andelsboligforening, skal der være en tilslutning på mindst 60 %. Tilslutningsprocenten på 60 beregnes ikke i forhold til samtlige boliglejemål, men i forhold til udlejede beboelseslejligheder. Tomme beboelseslejemål regnes således ikke med. På helt samme vis som efter den tidligere regel. KRAV TIL BUDGET I en ny bestemmelse i Andelsboligforeningslovens 3 a) er der indsat et lovmæssigt krav om, at der forud for, at en af lejerne stiftet andelsboligforening gennemfører køb af deres ejendom, skal foreligge et budget for andelsboligforeningen. For budgettets finansieringsdel gælder, at der uanset valg af finansieringsmodel altid skal være et sam-menligneligt budget med et fastforrentet 30-årigt lån med afdrag. Endvidere er det nu i loven fastlagt, at budgettet skal dække samtlige poster for andelsboligforeningens økonomi, samt at budgettet skal dække en periode på mindst 10 år fra stiftelsen. Der er samtidig lovgivet om, at budgettet skal indeholde en post til ejendommens vedligeholdelse, samt at andelsboligforeningen ikke må budgettere med en indtægt fra fremtidige salg af ledige lejelejligheder. Lovgiver har således lovgivet om kvaliteten af den rådgivning, som lejere skal modtage i forbindelse med lejernes stillingtagen til, om de vil stifte en andelsboligforening i deres ejendom og gennemføre lejerkøb af denne. 11

12 2 - DOKUMENTER VED SALG AF ANDELSBOLIG OG NØG- LEOPLYSNINGER I FORENINGENS ÅRSRAPPORT M.V. I 2013 gennemførtes til ikrafttræden i løbet af 2014 en række ændringer til Andelsboligforeningsloven, som dels stiller øgede krav til oplysningerne i andelsboligforeningernes årsrapport, dels giver andelsbo-ligforeningerne opgaver med udarbejdelse af nøgleoplysninger, og endelig forøger omfanget af det ma-teriale en køber af en andelsbolig skal modtage i forbindelse med køb. Alle disse tiltag er tilsammen lavet for at give købere af en andelsboliger bedre og flere oplysninger om andelsboligforeningen og den lejlighed, køber er interesseret i. FORENINGENS ÅRSRAPPORT Med virkning fra 1. januar 2014 skal alle andelsboligforeningers årsrapporter indeholde oplysninger om en række nøgletal. Foreningens revisor skal derfor nu udarbejde en årsrapport, som opfylder alle disse krav. FORENINGENS OPGAVER NØGLEOPLYSNINGSSKEMAER Alle andelsboligforeninger i Danmark er ved lovændringen og med virkning fra generalforsamlingens godkendelse af årsregnskaberne i løbet af 2014 blevet pålagt at udfylde de af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udarbejdede særlige skemaer. Alle foreninger skal udfylde nøgleoplysningsskemaer om andelsboligforeningen, og for hver handel i for-eningen tillige et nøgleoplysningsskema for den aktuelle andelslejlighed, der sættes til salg. Er der der-udover sket ændringer i foreningens forhold, skal andelsboligforeningen endvidere udarbejde en særlig erklæring som et tillæg til nøgleoplysningsskemaet for andelsboligforeningen. I henhold til ministeriets bekendtgørelse af 6. januar 2015, skal alle disse skemaer udarbejdes hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage efter, at foreningen har modtaget anmodning om, at disse skemaer skal anvendes i forbindelse med et salg i andelsboligforeningen. MATERIALE TIL KØBERE AF ANDELSBOLIGER. Andelsboligforeningslovens 6 indeholder regler om, hvilket materiale en køber af en andelsbolig skal have udleveret i forbindelse med købet. Omfanget af dette materiale er nu for alle andelsboligforeninger blevet væsentligt forøget. En køber skal have udleveret følgende materiale: 1. Foreningens vedtægter 2. Foreningens seneste årsregnskab og budget 3. Referat fra foreningens senest afholdte ordinære generalforsamling og eventuelt senere eks-traordinære generalforsamlinger 4. Foreningens vedligeholdelsesplan, såfremt foreningen har en sådan. 5. Den senest udarbejdede energimærkning for ejendommen 6. Nøgleoplysninger for andelsboligforeningen (skematvang) 7. Nøgleoplysninger for den aktuelle andelsbolig (skematvang) 8. En erklæring fra andelsboligforeningen hvis der er sket væsentlige ændringer i nøgleoplysnin-gerne siden seneste nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen jf. 6 (skematvang) Udlevering af disse dokumenter behøver dog ikke at ske i papirform, men kan ske ved henvisning til for-eningens hjemmeside, såfremt materialet findes der. BEHOV FOR REVISION AF FORENINGENS VEDTÆGTER Ændringen i Andelsboligforeningslovens 6 om materiale til købere af andelsboliglejligheder betyder, at langt de flest andelsboligforeninger i den nærmeste fremtid bør foretage ændring af foreningens ved-tægt. Dette kunne give anledning til generelt at gennemgå foreningens vedtægter for at sikre, at alle de sene-ste lovændringer m.v. generelt er blevet indføjet i vedtægten. Samtidig er andelsboligforeningen forpligtet til at foretage indberetning af nøgleoplysningsskemaet for andelsboligforeningen til ministeriet. 12

13 AFDELINGEN FOR FAST EJENDOM Ud af virksomhedens godt 40 ansatte, består afdelingen for fast ejendom af 7 advokater/jurister og 4 sagsbehandlere. Vores afdeling bistår et bredt udsnit af ejendomsmarkedets aktører, herunder administrationsvirksomheder, entreprenører, arkitekter, offentlige og kommunale myndigheder, ejendomsmæglere, pensionskasser og boligforeninger samt advokater. Afdelingen er blandt landets førende inden for sine specialeområder: > køb og salg af fast ejendom, herunder due diligence > erhvervs- og hotelejendomme > boliglejeret og erhvervslejeret > entrepriseret, > miljø- og forureningssager > planlovgivningen > ejendomsprojektudvikling og andelsboligprojekter > andelsboligret og andelsboligstiftelser efter lejelovens regler om tilbudspligt > ejendomsmæglerjura og ejendomsmægleransvar > konfliktsløsning herunder rets- og voldgiftsager > isoleret bevisoptagelse, sagkyndige beslutninger, syn og skøn samt ADR (alternative dispute resolution) > tvangsauktion over fast ejendom > specialinkasso for bolig- og udlejningsejendomme, herunder udsættelsessager og eksklusioner m.v. PRIMÆRE KONTAKTPERSONER > Henrik Qwist, advokat (H), partner dir > Kristian Dreyer, advokat (L), partner dir ØVRIGE ADVOKATER > Mikael Dreyer, advokat (H) > Hans Christian Galst, advokat (H), partner > Mette Haagensen, advokat > Anders Hebbelstrup Jensen, advokat > Christian Steen Laursen, advokat, partner > Pernille Thrane, advokat (L) > Gritt Bjørnshave advokatfuldmægtig SVEGA ADVOKATINKASSO > Henrik Drewes Rasmussen, advokat SVEJGAARD GALST QWIST Gammel Strand 44 DK-1202 København K T (+45) SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R

OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R ORIENTERINGSSKRIVELSE TIL ADMINISTRATORER M.FL. OVERPRIS VED A N D E L S B O L I G H A N D L E R A D M I N I S T R A T O R S P L I G T E R O G A N S V A R A f d e l i n g e n f o r f a s t e j e n d o

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B199900A - PJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. juni 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne Anne Louise Bormann, Steen Mejer og Anders Rex Rønn (kst.)). 13. afd. nr.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013

Ejendomsforeningen Danmark. Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis. Den 3. april 2013 Ejendomsforeningen Danmark Renteswaps i andelsboligforeninger og prisreguleringer seneste Højesteretspraksis Den 3. april 2013 Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Højesteretsdom sag 365/2011

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 8. januar 2015. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. 6. januar 2015. Nr. 2. Lovtidende A 2015 Udgivet den 8. januar 2015 6. januar 2015. Nr. 2. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. BEK nr 2 af 06/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3305 Senere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

UDKAST. til. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger UDKAST til Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B312500D - HJS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 5. december 2011 af Østre Landsrets 2. afdeling (landsdommerne Anne Thalbitzer, Hedegaard Madsen og Anette Voigt Arnsted (kst.)). 2. afd.

Læs mere

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer

AB SundParken Rantzausminde, afd. H Forslag til vedtægtsændringer - - AB SundParken Rantzausminde, afd. H og stk. Nuværende vedtægt Forslag til ændret vedtægt 4.1 For beboerne, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, udgør indskuddet et beløb, svarende til 20 % af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009

TBB2011.730B - B2011.BS.11D.5427.2009 B2011.BS.11D-5427/2009 TBB2011.730 Aftalt pris for andel i andelsboligforening oversteg trods fald i ejendomsvurderingen ikke det lovlige, da foreningens opsparede midler også skulle indgå ved beregning

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937

Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 - 1 Vedligeholdelse ctr. forbedring af fast ejendom - dokumentation - sagkyndig forklaring - SKM2011.267.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 937 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt.

Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Bestyrelsen for A/B Absalonsgade 24 stiller forslag om ændring af vedtægterne på baggrund af de vedtagne ændringer i ABF s standardvedtægt. Følgende ændringer foreslåes til vedtagelse: Vedtægtens 3, stk.

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening

Fsva. andelsboliger. Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Fsva. andelsboliger Ved Barbara Westengaard-Hildinge Dansk Ejendomsmæglerforening Program: Introduktion Formidlingsaftalen Salgsbudgettet/provenuet Salgsopstillingen Købsaftalen Andelsboligskema / Nøgleoplysningsskemaer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

TAGBOLIGER I EKSISTERENDE EJENDOMME - PLANLÆGNING OG LØSNINGER

TAGBOLIGER I EKSISTERENDE EJENDOMME - PLANLÆGNING OG LØSNINGER TAGBOLIGER I EKSISTERENDE EJENDOMME - PLANLÆGNING OG LØSNINGER Juridiske udfordringer i forbindelse med etablering af tagboliger Juridiske problemstillinger i forbindelse med omdannelse af Hvilke udfordringer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N

Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende D A G S O R D E N J.nr. 025145-0018 mij/ REFERAT - EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING A/B Østbanehus 20. februar 2007 Den 7. februar 2007, kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke med følgende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008

ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 Ejendomsforeningen Danmark ADMINISTRATORKONFERENCEN 2008 FAGLIGE NYHEDER INDENFOR EJENDOMSADMINISTRATION Juridisk konsulent Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark Kommende Højesterets-domme Spise-op -princippet

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR

Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR - 1 06.11.2014-21 Syn & skøn ensidigt indhentet erklæring 20140520 TC/BD Syn & skøn - grundlaget for skønsmandens besvarelse - ensidigt indhentet erklæring - SKM2014.336.ØLR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg

Klagerne. J.nr. 2012-0171 li/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler MDE Morten Dahl Vejgaard Torv 1 9000 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 3. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 4 i 2014. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man som altid henvende sig hos sin sædvanlige

Læs mere

Nr. 4 December 2009. Indhold:

Nr. 4 December 2009. Indhold: Indhold: 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør kræve betaling for manglende istandsættelse og retablering, selv om istandsættelses- og retableringsarbejderne ikke udføres? 1 Kan udlejere ved lejemåls ophør

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død?

Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? - 1 Hvad er skattemæssigt mest fordelagtigt: Overdragelse af aktier og ejendomme i levende live eller ved død? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I foråret 2015 er der sket en markant forringelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere