Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet"

Transkript

1 Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Sammenfatning Metode Målgruppe Resultater tilfredshed Overordnet tilfredshed Tilfredshed med boligen Tilfredshed med personlig pleje Tilfredshed med praktisk hjælp Resultater om beboernes trivsel Resultat om selvvurderet helbred Samlet oversigt over kommunale scorer for borgernes tilfredshed og trivsel Sammenligning af scorer fra borger- og pårørendeundersøgelsen Krydsninger og statistisk analyse Overordnet tilfredshed og baggrundsvariable Prioriteringskort Side 2 af 24

3 1. Introduktion Som et led i Haderslev Kommunes løbende arbejde med at sikre høj kvalitet i ældreplejen, gennemførte Videncenter for Sundhedsfremme ved UC SYD fra januar til juni 2017 en undersøgelse af tilfredsheds og trivsel blandt beboere på plejecentre i Haderslev kommune og en undersøgelse blandt disses nærmeste pårørende. Dette er første tilfredsheds- og trivselsundersøgelse, en undersøgelse som planlægges at foretages hvert tredje år herefter. Dette giver et grundigt billede af beboernes og deres nærmeste pårørendes oplevelse af deres hjem og kan give en pejling om, hvor der skal sættes ind, hvis servicen skal være endnu bedre. Undersøgelsen tager afsæt i KL s validerede spørgeskema til brugertilfredshedsundersøgelser på plejecentre og er derfor sammenlignelige både på tværs af kommuner og over tid. I denne rapport præsenteres resultaterne for undersøgelsen hos borgere. Dette er en totalundersøgelse af alle borgere der forinden er vurderet i stand til at deltage. Udelukkelseskriterier var: svær demens, bosat på demensenhed herunder Kildebakken Plejecenter samt terminal/kritisk helbred. Resultaterne for undersøgelsen af beboernes vil først blive præsenteret, derefter vil der i denne rapport præsenteres en sammenligning med resultaterne fra pårørende undersøgelsen. Videncenter for Sundhedsfremme har desuden gennemført en statistisk analyse af den samlede tilfredshed med at bo på plejecentrene, for at identificere relevante prioriteringsområder for at øge tilfredsheden blandt plejecenterbeboerne. Der er i alt udarbejder 3 rapporter for den samlede undersøgelse af tilfredshed og trivsel på plejecentre i Haderslev Kommune: 1. Resultater fra borgerundersøgelsen (denne) 2. Resultater fra pårørendeundersøgelsen 3. Rapport med baggrund og uddybende metode Følgende plejecentre indgår i undersøgelsen: Bregnbjerglunden Plejecenter Frederik den IX s Plejecenter Hiort Lorenzen Plejecenter Humletoften Plejecenter Kildebakken Plejecenter Sillerup Plejecenter Sommersted Plejecenter Øsby Plejecenter Højmarken og Engparken Plejecentre Side 3 af 24

4 2. Sammenfatning Samlet set viser borgerundersøgelsen, at beboere på plejecentre i Haderslev Kommune er tilfredse med at bo i plejeboligerne. Over halvdelen af borgerne på plejecentrene i kommunen tilkendegiver at de er meget tilfredse med at bo på plejecentrene (55%), mens 27% tilkendegiver de er tilfredse. I alt tilkendegiver ca. 14% at de ikke er tilfredse (svarene jeg er hverken eller ; jeg er utilfreds og jeg e meget utilfreds ). På en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds, giver det et kommunalt gennemsnit på 4.3. Flest har svaret positivt på spørgsmålene omkring at personalet generelt er venlige og omsorgsfulde (score 4.76), at de er tilfredse med egen bolig (score 4.68) samt hjælpen til at blive vasket (score 4.64). Generelt er alle borgernes score over middel (3), hvilket illustrerer en generel tilfredshed og trivsel. De spørgsmål, der omvendt har fået færrest positive tilkendegivelser, er spørgsmålene om der er mulighed for at lave de ting der betyder noget (score 3.73), om at få dækket sit behov for samvær med andre (score 3.93) samt om rengøring (score 4.08). Der ses ikke nogen signifikant forskel på den overordnede tilfredshed plejecentrene i mellem, kun selvvurderet helbred vistes at have en signifikant indflydelse af undersøgte baggrundsvariable. Sammenligning med pårørendeundersøgelsen Generelt er de pårørendes scorer lavere end borgernes. Flere faktorer indenfor styrker og svagheder går igen ved både borgere og pårørende. Den største styrke ved både borger og pårørende er Personalet er generelt venlige og omsorgsfulde, hvilket tydeliggør stor tilfredshed med personalegruppens interaktion. Ligeledes er en styrke ved pårørende at borgerne bliver behandlet på en værdig måde. Den største svaghed går ligeledes igen ved både borger og pårørende, og er mulighed for at lave de ting der betyder noget. Derudover er rengøring også repræsenteret som svaghed ved både borger og pårørende. Side 4 af 24

5 3. Metode Spørgeskemaet og indsamlingsmetode Spørgeskemaet til borgerundersøgelsen bestod af 21 spørgsmål baseret på KL s validerede spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelser og trivsel, samt dertil få kommunalt udvalgte spørgsmål, som blev indsamlet gennem besøgsinterview i perioden april-juni Præsenteret score Gennemsnitlig score for tilfredshed og trivsel er udregnet på en 5trins-skala, hvor 5 = Meget tilfreds og 1 = Meget utilfreds, ligeledes er trivsel scores som 5 = I høj grad og 1 = slet ikke. Svarene Ved ikke og Jeg modtager ikke hjælp til dette er derfor fraregnet i gennemsnittene. Dette illustrerer derfor gennemsnittet, og er ikke et udtryk for om der er signifikant forskel. Statistisk analyse Til beregning af sammenhængen med den samlede tilfredshed og udarbejdelse af prioriteringskort er multipel lineær regression anvendt. Der justeres for de resterende præsenterede baggrundsvariable i regressionen herunder køn, alder, plejecenter, selvvurderet helbred, plejepakke og år bosat på plejehjemmet. 4. Målgruppe Der var i alt 195 borgere der blev vurderet til at kunne deltage i undersøgelsen. Der var 165 borgere der blev ekskluderet grundet for svær grad af demens, mens 36 borgere blev ekskluderet grundet terminal eller for dårlig fysisk tilstand. Af de 195 borgere ville 175 borgere gerne deltage i undersøgelsen (90%), mens 11 ikke havde lyst til at deltage og 9 ikke kunne deltage pga. deres fysiske eller kognitive funktionsniveau. Af borgerne var 35% mænd og 65% kvinder med en gennemsnitsalder på 81 år (kvindernes gennemsnitsalder var 82, mens mændenes var 78). Alderen rangerede fra 37 til 101 år. Side 5 af 24

6 5. Resultater tilfredshed 5.1 Overordnet tilfredshed Til højre ses den gennemsnitlige samlede tilfredshed målt på plejecenterniveau. Over halvdelen af borgerne på plejecentrene i kommunen tilkendegiver at de er meget tilfredse med at bo på plejecentrene (55%), mens 27% tilkendegiver de er tilfredse. I alt tilkendegiver ca. 14% at de ikke er tilfredse (svarene jeg er hverken eller ; jeg er utilfreds og jeg e meget utilfreds ). (Tabel 1) Tabel 1: Hvad synes du samlet set om at bo her? Jeg er meget tilfreds 55,4% Jeg er tilfreds 27,4% Jeg er hverken eller 9,1% Jeg er utilfreds 2,3% Jeg er meget utilfreds 2,9% Ved ikke 2,9% Hvad synes du samlet set om at bo her? På figur 1 ses de udregnede scorer for den samlede tilfredshed opdelt for plejecentrene i Haderslev Kommune. Den bedst mulige tilfredshed er 5. Plejecentrene er listet i vilkårlig rækkefølge, nederst ses kommunens samlede score for overordnet tilfredshed. Høj-marken/Engparken Bregn-bjerg-lunden Sommer-sted Sillerup 4 4,05 4,39 4,6 Øsby 5 Humle-toften Hiort Loren-zen Frederik den IX s Samlet 4,35 4,27 4,41 4,34 Figur 1 - Samlet tilfredshed Side 6 af 24

7 5.2 Tilfredshed med boligen Tilfredshed med egen bolig er høj, hvor 75% af borgerne beskriver at de er meget tilfredse og 20% er tilfredse. Kun under 5% tilkendegiver derfor anderledes. (Tabel 2) Tilfredshed med fælleslokalerne medtager endnu en svar mulighed, hvor borgeren kan angive om de anvender dette. Knap 15% tilkendegiver de ikke bruger fælles lokalerne, mens ca. 73% tilkendegiver at de er meget tilfredse eller tilfredse med fælleslokalerne. (Tabel 3) Tabel 2: Hvad synes du om din bolig? Jeg er meget tilfreds 74,9% Jeg er tilfreds 20,0% Jeg er hverken eller 2,3% Jeg er utilfreds 1,7% Jeg er meget utilfreds 0,6% Ved ikke 0,6% Tabel 3: Hvad synes du om jeres fælles lokaler? Jeg bruger det ikke 14,9% Jeg er meget tilfreds 36,0% Jeg er tilfreds 36,6% Jeg er hverken eller 6,3% Jeg er utilfreds 1,1% Jeg er meget utilfreds 0,6% Ved ikke 4,6% Tilfredshed med udendørsområderne tydeliggør at en større gruppe borgere ikke anvender dette (18%). Til gengæld tilkendegiver 70% af være meget tilfredse eller tilfredse med omgivelserne udenfor plejeboligen. Årsagen til udendørsområderne ikke anvendes er ikke undersøgt, men kan være både grundet borgerens fysiske og psykiske funktion og/eller omgivelsernes tilgængelighed. (Tabel 4) Tabel 4: Hvad synes du om udendørsområderne? Jeg bruger det ikke 18,3% Jeg er meget tilfreds 35,4% Jeg er tilfreds 34,3% Jeg er hverken eller 4,6% Jeg er utilfreds 1,1% Jeg er meget utilfreds 0,0% Ved ikke 6,3% Side 7 af 24

8 Tilfredsheden med plejecentrenes aktiviteter og arrangementer viser at 56% er meget tilfredse eller tilfredse. Der er 11% af borgerne som er hverken eller, mens knap 6% er utilfredse eller meget utilfredse. Dette viser dog også, at en stor gruppe som ikke bruger dette (20%). Årsagen til de ikke deltager er ikke undersøgt, men kan skyldes både borgeren fysiske og psykiske funktionsniveau samt tilbuddet af aktiviteter og arrangementer. Nogle borgere kommenterede at de manglede aktiviteter. (Tabel 5) Tabel 5: Hvad synes du om, de aktiviteter og arrangementer, der foregår her på stedet? Jeg bruger det ikke 20,6% Jeg er meget tilfreds 25,7% Jeg er tilfreds 30,9% Jeg er hverken eller 10,9% Jeg er utilfreds 4,0% Jeg er meget utilfreds 1,7% Ved ikke 6,3% Nedenfor ses scorerne for tilfredsheden med bolig opdelt efter plejecentre. Tabel 6: Scorer i tilfredshed med bolig Samlet Frederik den IX s Hiort Lorenzen Humletoften Øsby Sillerup Sommersted Bregnbjerglunden Højmarken/Eng -parken Tilfredshed med bolig Hvad synes du om din bolig? Hvad synes du om jeres fælles lokaler? Hvad synes du om udendørsområderne? De aktiviteter, der foregår her på stedet? 4,68 4,74 4,52 4,71 5 4,53 5 4,67 4,64 4,32 4,37 4,11 4,6 5 3,92 4,8 4,23 4 4,38 4,32 4,21 4,88 5 4,38 4,78 4,15 4,67 4,02 4,12 4,13 4,5 4 2,82 4,56 4,1 3,5 Side 8 af 24

9 5.3 Tilfredshed med personlig pleje Der er generelt meget god tilfredshed angående den personlige pleje, hvor meget få tilkendegiver i det hele taget utilfredshed i forhold til alle emner indenfor personlig pleje. Der er 76% af borgerne der tilkendegiver at de er meget tilfredse eller tilfredse med hjælpen til at komme i bad, mens knap 20% selvstændigt går i bad uden hjælp. (Tabel 7) Tabel 7: Hvad synes du om hjælpen til at komme i bad? Jeg modtager ikke hjælp til dette 19,4% Jeg er meget tilfreds 53,1% Jeg er tilfreds 22,9% Jeg er hverken eller 1,7% Jeg er utilfreds 1,7% Jeg er meget utilfreds 0,0% Ved ikke 1,1% Over en tredjedel (37%) af borgerne modtager ikke hjælp til at blive vasket, mens 58% af de resterende er enten meget tilfredse eller tilfredse. Ingen borgere tilkendegiver at være utilfredse. (Tabel 8) Tabel 8: Hvad synes du om hjælpen til at blive vasket? Jeg modtager ikke hjælp til dette 37,1% Jeg er meget tilfreds 42,3% Jeg er tilfreds 15,4% Jeg er hverken eller 3,4% Jeg er utilfreds 0,0% Jeg er meget utilfreds 0,0% Ved ikke 1,7% Halvdelen af borgerne tilkendegiver ikke at få hjælp til toiletbesøg, mens 43% er meget tilfredse eller tilfredse. (Tabel 9) Tabel 9: Hvad synes du om hjælpen til toiletbesøg? Jeg modtager ikke hjælp til dette 50,3% Jeg er meget tilfreds 29,7% Jeg er tilfreds 12,6% Jeg er hverken eller 4,6% Jeg er utilfreds 0,0% Jeg er meget utilfreds 0,6% Ved ikke 2,3% Side 9 af 24

10 Næsten 40% får ej heller hjælp til af og påklædning, mens næsten 40% tilkendegiver at de er meget tilfredse med den hjælp de på til at få tøj af og på. (Tabel 10) Den høje procentdel der ikke modtager hjælp indenfor personlig pleje, illustrerer måske at borgerne der deltager er ekskluderet for borgere med svær kognitiv funktionsnedsættelse og meget fysisk dårlige borgere. Tabel 10: Hvad synes du om hjælpen til af- og påklædning? Jeg modtager ikke hjælp til dette 38,3% Jeg er meget tilfreds 38,3% Jeg er tilfreds 20,0% Jeg er hverken eller 1,7% Jeg er utilfreds 0,0% Jeg er meget utilfreds 0,0% Ved ikke 1,7% Mere end 3 ud af 4 borgere tilkendegiver at de er meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje samlet set. Fem procent beskriver de er hverken eller. Derudover tilkendegiver 15% borgerne at de ikke modtager hjælp til personlig pleje generelt. Dette kan være et spørgsmål om definition af personlig pleje er individuel. (Tabel 11) Tabel 11: Hvad synes du om den personlige pleje samlet set? Jeg modtager ikke hjælp til dette 15,4% Jeg er meget tilfreds 47,4% Jeg er tilfreds 28,6% Jeg er hverken eller 4,6% Jeg er utilfreds 0,6% Jeg er meget utilfreds 0,0% Ved ikke 3,4% Tabel 12: Scorer i tilfredshed med personlig pleje Samlet Frederik den IX s Hiort Lorenzen Humletoften Øsby Sillerup Sommersted Bregnbjerglunden Højmarken/Engparken Tilfredshed med personlig pleje Hvad synes du om hjælpen til at komme i bad? Hvad synes du om hjælpen til at blive vasket? Hvad synes du om hjælpen til toiletbesøg? Hvad synes du om hjælpen til af- og påklædning? Hvad synes du om den personlige pleje samlet set? 4,6 4,77 4,18 4,73 4,83 4,69 4,86 4,63 4,36 4,64 4,61 4,21 4,83 4,83 4,78 5 4,61 4,67 4,49 4,48 3,86 4,75 4,75 4,83 5 4,53 4,67 4,51 4,59 4,13 4,55 4,43 4,86 5 4,43 4,5 4,37 4,52 3,6 4,31 5 4,77 4,86 4,42 4,43 Side 10 af 24

11 5.4 Tilfredshed med praktisk hjælp Størstedelen (74%) vurderer at de er meget tilfredse eller tilfredse med rengøringen i plejecentrene, mens 14% er hverken eller og knap 5% er utilfredse. Der er få (3.4%) som tilkendegiver at de ikke modtager hjælp til dette. (Tabel 13) Tabel 13: Hvad synes du om rengøringen her? Jeg modtager ikke hjælp til dette 3,4% Jeg er meget tilfreds 42,9% Jeg er tilfreds 30,9% Jeg er hverken eller 13,7% Jeg er utilfreds 4,6% Jeg er meget utilfreds 0,6% Ved ikke 4,0% Næsten halvdelen (46%) er meget tilfredse med den praktiske hjælp samlet set. Den praktiske hjælp kan fx være tøjvask og diverse dagligdags hjælp. Omtrent 35% er tilfredse, mens 10% tilkendegiver at de er hverken eller. (Tabel 14) Tabel 14: Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set? Jeg modtager ikke hjælp til dette 5,1% Jeg er meget tilfreds 46,3% Jeg er tilfreds 34,3% Jeg er hverken eller 9,7% Jeg er utilfreds 1,1% Jeg er meget utilfreds 0,6% Ved ikke 2,9% Der ses stor tilfredshed med maden på plejecentrene, hvor mere end 80% af borgerne beskriver at de er enten meget tilfredse eller tilfredse. Omtrent 10% tilkendegiver at de er hverken eller, mens 4% er utilfredse eller meget utilfredse. Maden er selvfølgelig en smagssag, hvor en positiv kommentar har været maden er so mor lavede den, mens en negativ var maden er kold når jeg får den. (Tabel 15) Tabel 15: Hvad synes du om maden her? Jeg modtager ikke hjælp til dette 1,7% Jeg er meget tilfreds 61,1% Jeg er tilfreds 20,0% Jeg er hverken eller 9,7% Jeg er utilfreds 1,7% Jeg er meget utilfreds 2,3% Ved ikke 3,4% Side 11 af 24

12 Tabel 16: Scorer i tilfredshed med praktisk hjælp Samlet Frederik den IX s Hiort Lorenzen Humletoften Øsby Sillerup Sommersted Bregnbjerglunden Højmarken/ Engparken Tilfredshed med praktisk hjælp Hvad synes du om rengøringen her? Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set? Hvad synes du om maden her? 4,08 4,63 3,68 3,67 4,43 3,84 4,55 4,1 3,71 4,18 4,66 3,87 4, ,55 4,21 3,5 4,37 4,69 4 4,56 4,25 4,42 4,91 4,44 3,5 Side 12 af 24

13 6. Resultater om beboernes trivsel Knap halvdelen (46%) af borgerne tilkendegiver at de i høj grad synes at der bliver taget hensyn til deres personlige ønsker og behov, mens 29% ligeledes føler dette i nogen grad. Under 5% føler dette i mindre grad eller slet ikke. Derudover er der 11% der ikke har kunnet svare på spørgsmålet, dette kan både skyldes deres forståelse af spørgsmålet eller deres manglende interesse i at svare. (Tabel 17) Får at undersøge i hvilken grad borgerne følte sig ensomme spurgtes der til, om de følte, at de fik dækket deres behov for at være sammen med andre. Her svarede 42% i høj grad, 28% i nogen grad, 11% svarede hverken eller, mens 14% svarede i mindre grad eller slet ikke. Derfor ses en større gruppe af borgere ikke at føle de får dækket behovet for at være sammen med andre. Dette kan både skyldes kontakten til familie, medarbejdere og andre beboere og illustrerer ikke den faktiske mængde de ser andre. (Tabel 18) Tabel 17: Synes du, at der bliver taget hensyn til dine personlige ønsker og behov? I alt I høj grad 45,7% I nogen grad 29,1% Hverken eller 9,1% I mindre grad 3,4% Slet ikke 1,7% Ved ikke 10,9% Tabel 18: Får du dækket dit behov for at være sammen med andre? I alt I høj grad 41,7% I nogen grad 28,0% Hverken eller 10,9% I mindre grad 8,0% Slet ikke 5,7% Ved ikke 5,7% Størstedelen af borgerne (70%) føler at de i høj grad bliver behandlet på en værdig måde, mens 21% mener at de I nogen grad gør. Dette er et udtryk for der generelt opleves at blive behandlet værdigt på kommunens plejecentre, hvor kun ca. 5% beskriver de i ringere grad føler sig værdigt behandlet. (Tabel 19) Tabel 19: Bliver du behandlet på en værdig måde? I høj grad 70,3% I nogen grad 21,7% Hverken eller 2,3% I mindre grad 1,7% Slet ikke 1,1% Ved ikke 2,9% Side 13 af 24

14 Næsten halvdelen føler også at de i høj grad har indflydelse på deres dagligdag, mens 34% mener de i nogen grad har indflydelse. Der er dog 15% der enten synes de hverken eller, i mindre grad eller slet ikke har indflydelse på deres dagligdag. Næsten 6% har besvaret at de ved ikke, som enten er et udtryk for at de har haft besvar med at svare på spørgsmålet eller ikke ville angive et svar. (Tabel 20) Tabel 20: Er du tilfreds med den indflydelse du har på din hverdag? I høj grad 46,3% I nogen grad 33,7% Hverken eller 8,6% I mindre grad 2,9% Slet ikke 2,9% Ved ikke 5,7% Halvdelen er i høj grad i godt humør for tiden, mens 30% er det i Nogen grad. Dette er som de andre spørgsmål omkring trivsel et individuelt subjektivt spørgsmål, hvor borgeren selv definerer hvad et godt humør er for dem. Lidt over 7% beskriver de i mindre grad eller slet ikke er i godt humør. (Tabel 21) Tabel 21: Er du i godt humør for tiden? I alt I høj grad 50,3% I nogen grad 30,3% Hverken eller 7,4% I mindre grad 6,3% Slet ikke 1,1% Ved ikke 4,6% En vigtig faktor for trivsel er at kunne udføre betydningsfulde aktiviteter. Procentdelen af borgere der vurderer dette negativt er højere end ved de andre trivselsparametre. Omkring 30% svarer at de i høj grad kan lave de ting der betyder noget, samme procentdel siger i nogen grad. Der er dog 14% af borgerne der beskriver at de hverken eller, 6% at de i mindre grad har mulighed for det og 10% svarer at de slet ikke har mulighed for at lave noget der betyder noget for dem. Dette kan både skyldes borgerens egen oplevelse eller mulighederne på plejecentret, dette er ikke undersøgt. (Tabel 22) Tabel 22: Har du mulighed for at lave de ting der betyder noget for dig? I alt I høj grad 29,7% I nogen grad 32,6% Hverken eller 14,3% I mindre grad 5,7% Slet ikke 9,7% Ved ikke 8,0% Side 14 af 24

15 Derimod finder størstedelen af borgerne personalet venlige og omsorgsfulde, hvor knap 80% svarer i høj grad og 16% svarer i noget grad. Det er en af de højeste scorer i undersøgelsen. (Tabel 23) Tabel 23: Synes du personalet generelt er venlige og omsorgsfulde? I alt I høj grad 78,9% I nogen grad 16,0% Hverken eller 2,9% I mindre grad 0,0% Slet ikke 0,6% Ved ikke 1,7% Ligeledes føler størstedelen af borgerne sig trygge for tiden hvor 3 ud af 4 svarer i høj grad, mens 14% svarer i nogen grad. De resterende 10% er fordelt udover de resterende svarkategorier. Hvad utrygheden måtte skyldes er ikke undersøgt, og kan være en subjektiv oplevelse præget af personlighed og tidligere erfaringer. (Tabel 24) Tabel 24: Føler du dig tryg for tiden? I alt I høj grad 74,3% I nogen grad 14,3% Hverken eller 4,6% I mindre grad 2,9% Slet ikke 2,3% Ved ikke 1,7% Som sidste faktor for borgernes selvvurderet trivsel er et kommunalt udviklet spørgsmål omkring søvn medtaget, da søvn har en tor indflydelse på trivsel og velbefindende. Der er 70% af borgerne der i høj grad synes de sover godt for tiden, mens 10% mener de gør det i nogen grad. Omkring 9% siger de i mindre grad sover godt mens knap 5% siger de slet ikke sover godt. (Tabel 25) Tabel 25: Sover du godt for tiden? I alt I høj grad 70,3% I nogen grad 10,3% Hverken eller 5,1% I mindre grad 8,6% Slet ikke 4,6% Ved ikke 1,1% Side 15 af 24

16 Tabel 26: Scorer i trivsel Trivsel Samlet Frederik den IX s Hiort Lorenzen Humletoften Øsby Sillerup Sommersted Bregnbjerglunden Højmar marken/ Engparken Bliver der taget hensyn til dine personlige ønsker og behov? Er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker? Bliver du behandlet på en værdig måde? Er du tilfreds med den indflydelse du har på din hverdag? Er du i godt humør for tiden? Har du mulighed for at lave de ting der betyder noget for dig? Synes du personalet generelt er venlige og omsorgsfulde? Føler du dig tryg for tiden? 4,28 4,32 4, ,91 4,32 4,17 3,98 4,18 3,77 4,13 3,75 3,79 4,64 3,95 4,63 4,69 4,53 4,73 5 4,26 5 4,72 4,36 4,01 3,71 4,32 3,89 4,88 3,74 4,73 4,15 3,07 4,28 4,13 4 4,69 4,86 4,26 4,73 4,33 4 3,73 3,65 3,79 4,13 4,5 3,84 4 3,63 2,55 4,76 4,79 4,71 4,69 4,88 4,68 4,91 4,77 4,71 4,58 4,53 4,42 4,19 5 4,58 5 4,72 4,57 Sover du godt for tiden? 4,35 4,43 4,06 4,13 4,88 4,21 4,91 4,38 4,36 Side 16 af 24

17 7. Resultat om selvvurderet helbred Sidste spørgsmål i borgerundersøgelsen omhandlede borgernes selvvurderede nuværende helbred. Knap 20% vurderede deres nuværende helbred til at være meget godt, mens 40% beskrev det som godt. Derimod sagde knap 30% at det var både godt og dårligt og 7% beskrev det som dårligt. (Tabel 27) Tabel 28: Scorer i selvvurderet helbred Selvvurderet helbred Samlet Frederik den IX s Tabel 27: Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? I alt Meget godt 18,9% Godt 40,6% Både godt og dårligt 27,4% Dårligt 7,4% Meget dårligt 2,9% Ved ikke 2,9% Hiort Lorenzen Humletoften Øsby Sillerup Sommersted Bregnbjerglunden Højmar marken/ Engparken Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? 3,67 3,69 3,4 4 4,57 3,26 3,91 3,77 3,5 Side 17 af 24

18 8. Samlet oversigt over kommunale scorer for borgernes tilfredshed og trivsel Denne tabel viser udregnede scorer for hvert spørgsmål i undersøgelsen, som kan sammenlignes kommunalt, over tid og med pårørendeundersøgelsen. Skalaen er en 5-trins skala, hvor 5 er det bedst mulige og 1 er det dårligst tænkelige. Tabel 29: Scorer for borgerundersøgelsen Overordnet tilfredshed Score (n) Hvad synes du samlet set om at bo her? Tilfredshed med bolig Hvad synes du om din bolig? Hvad synes du om jeres fælles lokaler? Hvad synes du om udendørsområderne? De aktiviteter og arrangementer, der foregår her på stedet? Tilfredshed med personlig pleje Hvad synes du om hjælpen til at komme i bad? Hvad synes du om hjælpen til at blive vasket? Hvad synes du om hjælpen til toiletbesøg? Hvad synes du om hjælpen til af- og påklædning? Hvad synes du om den personlige pleje samlet set? Tilfredshed med praktisk hjælp Hvad synes du om rengøringen her? Hvad synes du om den praktiske hjælp samlet set? Hvad synes du om maden her? Trivsel Bliver der taget hensyn til dine personlige ønsker og behov? Er du tilfreds med dit samvær med andre mennesker? Bliver du behandlet på en værdig måde? Er du tilfreds med den indflydelse du har på din hverdag? Er du i godt humør for tiden? Har du mulighed for at lave de ting der betyder noget for dig? Synes du personalet generelt er venlige og omsorgsfulde? Føler du dig tryg for tiden? Sover du godt for tiden? Selvvurderet helbred Hvordan vurderer du dit nuværende helbred? Gennemsnitlig score for tilfredshed og trivsel er udregnet på en 5trins-skala, hvor 5 = Meget tilfreds og 1 = Meget utilfreds, ligeledes er trivsel scores som 5 = I høj grad og 1 = slet ikke. Svarene Ved ikke og Jeg modtager ikke hjælp til dette er derfor fraregnet i gennemsnittene. Der er derfor også forskellige antal observationer, som angivet (n). Side 18 af 24

19 Det ses at alle scorerne ligger et godt stykke over middel (scoren 3), og må ses som en tegn på at der på plejecentrene i kommunen generelt er tilfredshed og trivsel. De tre højeste scorer illustrer styrker: 1. Personalet er generelt venlige og omsorgsfulde (score 4.76) 2. Tilfredshed med egen bolig (score 4.68) 3. Hjælpen til at blive vasket (score 4.64) De tre laveste scorer illustrerer svagheder (her ses bort fra scoren omkring selvvurderet helbred, da det ikke er en faktor der skal arbejdes videre med): 1. Mulighed for at lave de ting der betyder noget (score 3.73) 2. Samvær med andre mennesker (score 3.98) 3. Rengøring (score 4.08) Side 19 af 24

20 9. Sammenligning af scorer fra borger- og pårørendeundersøgelsen Nedenfor præsenteres en sammenligning af de udregnede scorer der er lavet for både borger og pårørende. Her er kun præsenteret de kategorier hvori der er muligt at sammenligne baseret på spørgsmålenes udformning. Generelt ses det at de pårørendes scorer er lavere end borgernes, hvilket kan illustrere at pårørende er mere kritiske end borgerne selv. Dette er relevant at arbejde ud fra i praksis, hvor denne forskel er relevant at tydeliggøre. Tabel 30: Sammenligning af borger- og pårørendescorer. Overordnet tilfredshed Borgerscore Pårørendescore Samlet tilfredshed med plejecenter Tilfredshed med bolig Egen bolig Fælleslokaler Udendørsområder Tilfredshed med personlig pleje Personlige pleje samlet set Tilfredshed med praktisk hjælp Rengøring Maden Trivsel Hensyn til dine personlige ønsker og behov * Samvær med andre mennesker * Behandlet på en værdig måde * Indflydelse på din hverdag Godt humør for tiden * Mulighed for at lave de ting der betyder noget * Personalet generelt er venlige og omsorgsfulde * Følelse af tryghed for tiden * Søvn for tiden * Gennemsnitlig score for tilfredshed og trivsel er udregnet på en 5trins-skala, hvor 5 = Meget tilfreds og 1 = Meget utilfreds, ligeledes er trivsel scores som 5 = I høj grad og 1 = slet ikke. *Gennemsnitlig score for tilfredshed og trivsel er udregnet på en 4trins-skala, hvor 4 = Meget tilfreds og 1 = Meget utilfreds, ligeledes er trivsel scores som 4 = I høj grad og 1 = slet ikke. Derefter er svarene omregnet til en 5punktskala ved at gange resultatet med 1.25, for at kunne sammenligne med svarene fra borgerundersøgelsen. Svarene Ved ikke og Jeg modtager ikke hjælp til dette er derfor fraregnet i gennemsnittene. Der er derfor også forskellige antal observationer, som angivet (n). Side 20 af 24

21 Det ses, ligesom præsenteret ved scorerne udelukkende for borgerundersøgelsen, at alle scorerne ligger et godt stykke over middel (scoren 3), og må ses som en tegn på at der på plejecentrene i kommunen generelt er tilfredshed og trivsel. De tre højeste borgerscorer illustrer styrker: 1. Personalet er generelt venlige og omsorgsfulde (score 4.76) 2. Tilfredshed med egen bolig (score 4.68) 3. Hjælpen til at blive vasket (score 4.64) De tre laveste borgerscorer illustrerer svagheder (her ses bort fra scoren omkring selvvurderet helbred, da det ikke er en faktor der skal arbejdes videre med): 1. Mulighed for at lave de ting der betyder noget (score 3.73) 2. Samvær med andre mennesker (score 3.98) 3. Rengøring (score 4.08) De tre højeste pårørendescorer illustrer styrker: 1. Personalet er generelt venlige og omsorgsfulde (score 4.50*) 2. Maden (score 4.29) 3. Borgerne bliver behandlet på en værdig måde (score 4.27*) De tre laveste pårørendescorer illustrerer svagheder (her ses bort fra scoren omkring selvvurderet helbred, da det ikke er en faktor der skal arbejdes videre med): 1. Mulighed for at lave de ting der betyder noget (score 3.30*) 2. Rengøring (score 3.30) 3. Borger i godt humør for tiden (score 3.69*) Som beskrevet ovenfor er det gennemgående at pårørendes scorer generelt er lavere end borgernes. Til gengæld er der flere faktorer indenfor styrker og svagheder som går igen ved både borgere og pårørende ved de sammenlignelige områder. Den største styrke ved både borger og pårørende er Personalet er generelt venlige og omsorgsfulde, hvilket tydeliggør stor tilfredshed med personalegruppens interaktion. Ligeledes er en styrke ved pårørende at borgerne bliver behandlet på en værdig måde. Den største svaghed går ligeledes igen ved både borger og pårørende, og er mulighed for at lave de ting der betyder noget. Der opleves altså både fra borgernes og pårørendes side at der er mangel på mulighed for at lave noget der betyder noget - uanset årsagen, fx funktionsniveau eller stedet muligheder. Derudover er rengøring også repræsenteret som svaghed ved både borger og pårørende. Side 21 af 24

22 10. Krydsninger og statistisk analyse 10.1 Overordnet tilfredshed og baggrundsvariable Først præsenteres kort hvilke baggrundsvariable der har signifikant indflydelse på borgerens overordnet tilfredshedsscore. Til beregning af sammenhængen med den samlede tilfredshed er multipel lineær regression anvendt. Der justeres for de resterende præsenterede baggrundsvariable i regressionen. Dette er den samme metode, som KL anvender i forbindelse med udarbejdelse af prioriteringskort i datavarehuset for sammenlignelige brugerundersøgelser. Der præsenteres kun tal for signifikante sammenhænge i tabellen, og ikke signifikante sammenhænge vil blot blive præsenteret i tekst. Tabel 31: Overordnet tilfredshed og baggrundsvariable Variable Koefficient og p-værdi Køn Ikke signifikant forskel Plejecentre Ikke signifikant forskel Alder Ikke signifikant forskel Selvvurderet helbred beta:0.30, p-værdi: Signifikant forskel Plejepakke Ikke signifikant forskel År bosat på plejecentret Ikke signifikant forskel Kun en variable har signifikant indflydelse på den overordnet tilfredshed, borgerens selvvurderede helbred. Resultatet viser at når den selvvurderede helbred stiger med en enhed, så vil den samlede tilfredshedsscore stige med 0.30 enhed. Dette betyder, at jo bedre borgeren selv vurderer sit helbred, jo bedre ved pågældendes persons overordnet tilfredshed være Prioriteringskort Der udarbejdes et prioriteringskort, som et redskab til at udpege de områder, hvor en indsats for at øge den samlede tilfredshed kan være nyttig. Et prioriteringskort har to akser. Den vandrette viser sammenhængen med den samlede tilfredshed, hvor jo længere mod højere jo større er sammenhængen med den samlede tilfredshed. Det er en relativ sammenhæng der er vist, hvilket betyder at et spørgsmål placeret helt til højre på den vandrette akse har en høj relativ sammenhæng med den samlede tilfredshed, men ikke en 1-til-1 sammenhæng. Den lodrette akse viser den gennemsnitlige tilfredshed med et spørgsmål, hvilket betyder jo højere spørgsmålet er placeret på den vandrette ase, jo højere er den gennemsnitlige tilfredshed med det område. Den skærer ved 4, da 4 er angivet som tilfreds i spørgeskemaet hvorved herunder er mindre tilfreds. Dette anvendes som en indikator for, hvor vigtige borgerne synes de pågældende spørgsmål er. Det vil sige, at det antages, at man vil være mindre tilfreds samlet set, hvis man er utilfreds med et område der er vigtigt for en. Når de to områder anvendes sammen, kan man få et indtryk af, hvor man vil få udbytte af igangsætte en indsats, hvis man ønsker at hæve den samlede tilfredshed. Som navnet henviser til, hjælper prioriteringskortet med at prioritere indsatser. Side 22 af 24

23 Kort om metode: Kortene er udfærdiget ved hjælp af gennemsnittet af tilfredsheden med de enkelte spørgsmål, og til beregningen er der ligesom tidligere beskrevet anvendt multiple lineær regression. Prioriteringskortet er delt op i følgende fire felter: Overvåg (Nederst til venstre): Disse områder har lav tilfredshed og lav sammenhæng med den samlede tilfredshed. Prioriter (Nederst til højre): Disse områder har lav tilfredshed og høj sammenhæng med den samlede tilfredshed. Tilpas (Øverst til venstre): Disse områder har høj tilfredshed og lav sammenhæng med den samlede tilfredshed. Fasthold (Øverst til venstre): Disse områder har høj tilfredshed og høj sammenhæng med den samlede tilfredshed. 1. Egen bolig 2. Fælles lokaler 3. Udendørsområder 4. Aktiviteter og arrangementer 5. Hjælp til at komme i bad 6. Hjælp til at blive vasket 7. Hjælp til toiletbesøg 8. Hjælp til af- og påklædning 9. Personlig pleje samlet set 10. Rengøring 11. Praktisk hjælp samlet set 12. Maden 13. Personlige ønsker og behov 14. Behov for samvær 15. Behandlet værdigt 16. Indflydelse på hverdag 17. Humør for tiden 18. Betydningsfulde aktiviteter 19. Personale omsorgsfulde og venlige 20. Tryg for tiden 21. Søvn for tiden Side 23 af 24

24 Prioriteringskortet viser ingen alvorlige indsatsområder, da prioriterings området er uden emner. Dette betyder dog ikke, at der ingen indsatser bør igangsættes eller at indsatser ikke kan gavne den overordnede tilfredshed. Dette kort illustrerer kun sammenhængen med den overordnede tilfredshed, og svagheder tidligere illustreret i gennemsnit bør særligt arbejdes videre med, herunder betydningsfulde aktiviteter, samvær med andre mennesker og rengøring. Side 24 af 24

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra pårørendeundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Baggrund og metode Juni 2017 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 4 3. Metode... 6 3.1 Målgruppe...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere i kommunens plejeboliger Antal besvarelser: 109 Svarprocent: 35,97% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 14 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE BEBOERE PÅ PLEJECENTRE FEBRUAR 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE, FRAFALD OG LÆSEVEJLEDNING 6 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen,

Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 5 Spørgeskemaet... 6 Målgruppe og frafaldsanalyse... 7 Læsevejledning... 10 Tilfredshed med plejeboligen, samt personlig pleje og praktisk hjælp.. 11 Tilfredshed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Indhold. Plejebolig, SUF Total

Indhold. Plejebolig, SUF Total Plejebolig, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG AMAGER. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG GER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Plejecentre udkast

Brugertilfredshedsundersøgelse Plejecentre udkast Brugertilfredshedsundersøgelse Plejecentre 2015 1. udkast Indhold Indledning 3 Sammenfatning 5 Spørgeskemaet 6 Læsevejledning 8 Metodebeskrivelse 9 Målgruppe 10 Frafaldsanalyse 11 Samlet tilfredshed og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BISPEBJERG/NØRREBRO Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner beelser: 14 Svarprocent: 42,42% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig

Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Skulh Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Layout: KK design Forsidefoto:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Plejebolig Balling beelser: 14 Svarprocent: 56,00% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Hørgården

Indhold. Plejebolig, Hørgården Plejebolig, Hørgården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen

Indhold. Plejebolig, Håndværkerforeningen Plejebolig, Håndværkerforeningen 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Absalonhus

Indhold. Plejebolig, Absalonhus Plejebolig, Absalonhus 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret

Indhold. Plejebolig, Rosenborgcentret Plejebolig, Rosenborgcentret 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2019 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbudsresultater Side 09 Afsnit

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

Plejeboliger - Hovedrapport

Plejeboliger - Hovedrapport Plejeboliger - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Baggrund s. 4 Mål s. 4 Metode s. 4 Sammenligning med andre kommuner s. 5 Svarprocenten s. 5 Målopfyldelsen s. 5 Undersøgelsens resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet

Indhold. Plejebolig, Bispebjerghjemmet Plejebolig, Bispebjerghjemmet 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem

Indhold. Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem Plejebolig, Dr. Ingrids Hjem 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård

Indhold. Plejebolig, Bonderupgård Plejebolig, Bonderupgård 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Poppelbo

Indhold. Plejebolig, Poppelbo Plejebolig, Poppelbo 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Indhold. Plejebolig, Nybodergården

Indhold. Plejebolig, Nybodergården Plejebolig, Nybodergården 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Plejecentre udkast

Brugertilfredshedsundersøgelse Plejecentre udkast Brugertilfredshedsundersøgelse Plejecentre 2015 2. udkast Indhold Indledning 3 Sammenfatning 5 Spørgeskemaet 6 Læsevejledning 8 Metodebeskrivelse 9 Målgruppe 10 Frafaldsanalyse 11 Samlet tilfredshed og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Ørestad Plejecenter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Kærbo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Kærbo 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. Langgadehus KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG Langgadehus 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017

TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 TILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BEBOERE PÅ PLEJECENTRET ENGGÅRDEN OG DERES PÅRØRENDE DECEMBER 2017 INHOLD BAGGRUND OG METODE 3 UNDERSØGELSENS REPRÆSENTATIVITET 4 LÆSEVEJLEDNING 5 HOVEDKONKLUSIONER 6 BEBOERNES

Læs mere

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII

VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII VEJLE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG SFOII 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole Side

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Slottet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Slottet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Sølund. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Sølund KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Møllehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Møllehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Skjulhøjgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Skjulhøjgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kastanjehusene. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kastanjehusene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bispebjerghjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bispebjerghjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Egebo. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Egebo KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Hjortespring. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Hjortespring KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Pilehuset. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Pilehuset KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rundskuedagen. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rundskuedagen KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Solgavehjemmet. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Solgavehjemmet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Bonderupgård. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Bonderupgård KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Nybodergården. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Nybodergården KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Verdishave. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Verdishave KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Rosenborgcentret. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Kildevæld Sogn. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Kildevæld Sogn KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på plejeboligområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Marts 2010 Indhold Indledning 3 Sammenfatning 4 Læsevejledning 5 Spørgeskemaet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE HJEMMEPLEJE KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt Københavns Kommunes hjemmeplejemodtagere

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total

Indhold. Rehabiliteringscentre, SUF Total Rehabiliteringscentre, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total

Indhold. Udredning og Rehabilitering, SUF Total Udredning og Rehabilitering, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder

Læs mere

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018

AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 FAMILIEPLEJEN AARHUS KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SOCIALFORVALTNINGEN FAMILIER, BØRN OG UNGE INDHOLD Introduktion Læsevejledning Side 02 Side 03 Sammenfatning Side

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE 2016 VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Visitation 1 Brugerundersøgelse 2016 Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Flere institutioner Antal besvarelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af

Læs mere

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total

Indhold. Aktivitetstilbud, SUF Total Aktivitetstilbud, SUF Total 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejecentre. Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering, klippekort for borgere, som bor på plejecenter

Kvalitetsstandard Plejecentre. Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering, klippekort for borgere, som bor på plejecenter Kvalitetsstandard 2019 - Plejecentre Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering, klippekort for borgere, som bor på plejecenter Generelle informationer Hvad er en kvalitetsstandard? En

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Samtykke Vi har fra Roskilde Kommune fået oplyst dit køn, din alder og hvilke typer hjælp du fra kommunen. Oplysningerne bruges til analyse af resultaterne

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen CKSK 2018 Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år Svarfordelinger på alle spørgsmål Brugerundersøgelsen

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Borgere som modtager hjemmepleje Antal besvarelser: 416 Svarprocent: 60,70% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 20 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2018

BRUGERUNDERSØGELSE 2018 BRUGERUNDERSØGELSE 2018 VIA NOVA Handicap, Social og Psykiatri Struer Kommune Udarbejdet af Casper Linding Lauridsen Indholdsfortegnelse Indledning Resumé Spørgeskema ( 103) Svarfordeling ( 103) Indekstal

Læs mere

Kvalitetsstandarder Plejecentre. Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering, klippekort for borgere, som bor på plejecenter

Kvalitetsstandarder Plejecentre. Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering, klippekort for borgere, som bor på plejecenter Kvalitetsstandarder 2018 - Plejecentre Personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, rehabilitering, klippekort for borgere, som bor på plejecenter Generelle informationer Hvad er en kvalitetsstandard?

Læs mere