Økonomiudvalgets opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalgets opgaver"

Transkript

1 Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder), 21 (om tillægsbevillinger og budgetudarbejdelse) og kapitel V (om kommunens økonomiske forvaltning). Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold under ethvert af kommunens administrationsområder og fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af områderne Strategi og perspektiv Identitet Politisk Struktur Administrativ struktur og organisation Personale, løn og ansættelsesforhold Kommunikation Informationsteknologi Borgerservice Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af det kommunale beredskab køb, salg og pantsætning af fast ejendom bygge- og anlægsopgaver under udvalgets område Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens principper for økonomistyring. Udvalget fastsætter regler om: indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. 12. i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres samordning af kommunens indkøbsfunktioner. Udvalget fører tilsyn med: at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde

2 at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner Økonomiudvalgets område er delt i syv bevillingsniveauer. Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik Driftssikring af boligbyggeri Beredskab Redningsberedskab Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg mv Administration mv Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Lønpuljer og tjenestemandspensioner Lønpuljer Tjenestemandspensioner Generelle reserver Rengøring Rengøringsudgifter på gruppering på tværs af funktioner Forsikringer samt udkontering af IT, løn mv Omkontering af IT, løn mv. til hovedkonti under Økonomiudvalget Interne forsikringspuljer I alt

3 BOLIGPOLITIK Boligpolitik Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. Under denne funktion budgetteres primært med kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. BEREDSKAB Beredskabet Beredskabet blev pr. 1. januar 2009 sammenlagt med beredskabet i Halsnæs kommune i et kommunalt ejet og drevet 60 selskab. Der er oprettet en fælles bestyrelse og en fælles beredskabskommission for det fælles beredskab. Frederikssund Kommune bidrager årligt med et driftstilskud til Frederikssund Kommunens andel af det fælles beredskab. Tilskuddet for 2014 udgør kr. Hertil kommer en huslejeudgift til Frederikssund kommune på kr. Samlet set udgør nettoudgiften således kr. i Der er pt. fire brandstationer under beredskabet for Frederikssund Kommune: Slangerup Jægerspris Skibby Frederikssund Brand- og Redningsberedskabets vagtstyrke og øvrige personel skal i vidt omfang assistere borgere m.fl. i andre tilfælde end egentlige ulykker, hvor dets materiel og specialviden kan anvendes til afhjælpning af skader, til vejledning m.v. POLITISK ORGANISATION Fælles formål Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. Udgiften omfatter udbetalinger efter lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. Lovbekendtgørelse nr af 08/12/ Kommunalbestyrelsesmedlemmer Det er budgetteret med en nettoudgift på kr.

4 Området omfatter kommunens politiske organisation og rummer således den folkevalgte del af den kommunale virksomhed. Den øverste politiske myndighed er Byrådet, hvis 23 medlemmer vælges hvert fjerde år af kommunens stemmeberettigede vælgere. Til varetagelse af forvaltningen af kommunens anliggender er der nedsat følgende udvalg: Økonomiudvalget, Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik-, Miljøog Erhvervsudvalget, Social-, Ældre-, og Sundhedsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Området indeholder forskellige typer af honoreringsordninger for borgmester, viceborgmester, formændene for de stående udvalg samt byrådsmedlemmerne generelt. Desuden rummer området udgifter til byrådets repræsentation. Funktionsperioden er fra 1. januar 2014 til 31. december Kommissioner, råd og nævn Der er budgetteret med udgifter på kr. og indtægter på kr. svarende til en nettoudgift på kr. Kommissioner, råd og nævn indeholder eksempelvis udgifter til Beboerklagenævn, Huslejenævn, Hegnssyn, Ældreråd og Handicaprådet m.fl. Indtægterne vedrører hovedsageligt gebyrer for sagsbehandling i Beboerklagenævn og Huslejenævn Valg m.v. Der er budgetteret med udgifter på kr. og indtægter på kr. svarende til en nettoudgift på kr. Dette område omfatter valg til Folketinget, EU-parlamentet, byrådsvalgene hvert fjerde år samt folkeafstemninger m.v. Indtægten udgøres af Halsnæs kommunes andel af valgudgifterne i forbindelse med Folketingsvalg og folkeafstemninger. ADMINISTRATION M.V Administrationsbygninger Der er budgetteret med udgifter på kr. omfattende almindelig drift såsom el, vand og varme m.v. på administrationsbygningerne. Der er tillige budgetteret med en lejeindtægt på kr. I alt er der således budgetteret med en nettoudgift på kr. Administrationsbygninger består af:

5 Rådhuset, Torvet 2 Torvet 5 Lundevej 7, 9, 11 og 13 Østergade Langes Magasin Samt administrationsbygningerne i Jægerspris og Slangerup Skatter og afgifter, Vand ( ) Budgettet indeholder udgifter til skatter og afgifter samt servicekontrakter. Udgifterne er kvalificeret i 2013, og som en konsekvens af denne gennemgang blev samtlige budgetter til skatter og afgifter tilrettet, og samtlige bevillinger til servicekontrakter overført til servicekorpset. Den bevillingsmæssige tilretning blev foretaget som en del af budgetopfølgningen pr. 30/ Det var ikke muligt at få ændringen medtaget i budget 2014, hvorfor der vil blive foretaget en tilsvarende omflytning til budget 2014 via budgetopfølgningen pr. 31/ El og varme ( og ) Det samlede energibudget er samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknikudvalget. Det er Byggeri og Natur, der har det overordnede budgetansvar på kroner, mens den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Vand og renovation ( og ) Budgettet til vand og renovation er afsat på de enkelte institutioner. Hovedvedligeholdelse ( ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse under Teknikudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renovationsopgaver. Servicekorpset ( ) Udgifter til Servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet Servicekorpset under Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster mv. er der med baggrund i fordelingsnøgler sket en budgetlægning af Servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner mv. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer ( ) Vedligeholdelsen af kommunens udearealer er udliciteret til HedeDanmark. Det samlede budget er samlet i politikområdet Udearealer under Teknikudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster mv. er der med baggrund i de faktiske opmålinger sket en budgetlægning af de forventede ydelser til skoler, daginstitutioner mv. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering

6 Rengøring (grp ) Rengøring af kommunens bygninger er udliciteret til Forenede Service A/S. Det samlede budget og dermed budgetansvaret til rengøring af kommunens bygninger er placeret under politikområdet Rengøring under Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner. Der er til budget 2014 sket en tilretning af rengøringsbudgettet som en konsekvens af kommunens genudbud af rengøringsopgaven. Budget til øvrige forbrugsartikler hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art Sekretariat og forvaltninger Der er budgetteret med en udgift på kr. i udgifter og en indtægt på kr. svarende til en nettoudgift på kr. Fra og med 2013 blev en række udgifter i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet udskilt på selvstændige funktioner, jf. neden for. Endvidere blev der på Sekretariat og forvaltninger ligeledes i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet indført to nye grupperinger: 001 Myndighedsudøvelse 002 Øvrig administration, hvorefter samtlige udgifter på funktionen kan henføres til en af disse to grupperinger. Følgende normbeløb pr. medarbejder er gældende i 2014: Uddannelse kr. direktører, fagchef kr. og medarbejder kr. Inventar 908 kr. Kontorhold kr. Tidsskrifter kr. Møder kr. Administrationen har som hovedopgave at udføre udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter herunder forvaltningsudøvelse i samspil med det politiske system og de tilknyttede institutioner og virksomheder. Desuden varetager administrationen myndighedsudøvelse i henhold til den gældende lovgivning. Administrationen er opdelt i fire direktørområder: Strategi, Service, Koordination og IKT, Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik, Opvækst, Uddannelse og Kultur, Velfærd, Sundhed. Der henvises til en mere detaljeret præsentation af Kommunens administrative organisation på kommunens hjemmeside:

7 Økonomiudvalget er personaleudvalg for områderne og afsætter ressourcer til personale, som udfører administrationsopgaver for fagudvalgene. Fællesudgifter - og indtægter: Indeholder i 2014 nettoudgifter på kr. Området fungerer som et opsamlingsområde for de udgifter og indtægter, som ikke kan henføres til de øvrige delområder og rummer bl.a. administrationsindtægter fra forsyningsområdet, administrationsindtægter vedr. ældreboliger, udgifter til konsulentbistand, udgifter til lægeerklæringer vedr. jobcentret samt udgifter til øget digitalisering i kommunen (selvbetjeningsydelser mv.). Øvrige administrative udgifter: På Sekretariat og forvaltninger er der i 2014 budgetteret med administrative lønudgifter på kr. I budget 2014 er der ikke indarbejdet en administrativ lønbesparelse. Fælles IKT budget: Den del af IKT-budgettet som optræder under i 2014 ( kr.) vedrører i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet alene løn og andre personalerelaterede udgifter til personale, der som primær opgave beskæftiger sig med udvikling af digitaliseringsstrategi. Øvrige udgifter til IKT er placeret på funktionen Fælles IT og telefoni. Energi: På Sekretariat og forvaltninger er der i 2014 budgetteret med en energibesparelse på kr., der skal realiseres via energibesparende foranstaltninger. Besparelsen er en rammebesparelse, som løbende vil blive udmøntet på de områder, hvor den faktiske energibesparelse opnås. Udmøntningen sker via de tre årlige budgetopfølgninger. Udbud & Kontrakt I tidligere år har der været indarbejdet en central indkøbsbesparelse under Udbud & Kontrakt, som løbende er blevet udmøntet på de områder, hvor den faktiske indkøbsbesparelse opnås Fra 2014 arbejdes ikke længere med en central indkøbsbesparelse. I stedet vil decentrale områder selv kunne disponere over fremtidige udmøntede besparelser Fælles IT og telefoni I henhold udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er samtlige udgifter til fælles IT og telefoni fraset udgifter til personale, der primært beskæftiger sig med udvikling af digitaliseringsstrategi samlet på funktionen , hvorpå der i 2014 er budgetteret med en nettoudgift på kr. Bevillingen dækker bl.a. udgifter til ydelser på leasingaftaler, drift af nuværende systemer, anskaffelse af nye systemer samt telefoni.

8 I budgettet for 2014 er der udmøntet besparelser på i alt 4,6 mio. kr. grundet generel rammebesparelse på 1,8 mio. kr., besparelse vedr. licenser mv. på 0,5 mio. kr. samt besparelse på 2,3 mio. kr. som følge af ibrugtagningen af nyt økonomisystem pr. 1. marts Jobcentre Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. heraf vedrører kr. lønninger. Fra 1. august 2009 overtog kommunerne de statslige dele af jobcentrene, således at de fremover fuldt ud bliver kommunalt drevet. Målet med at samle jobcentrene under kommunerne var at sikre den bedste og mest effektive hjælp til ledige, så de kan komme i arbejde. Centeret yder ligeledes service til borgere og virksomheder, som ønsker rådgivning omkring ledighed og sygdom, eller hvis man som virksomhed ønsker at søge efter nye medarbejdere Administration vedrørende naturbeskyttelse Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. Alle lønudgifter er blevet flyttet til Sekretariat og forvaltninger, idet det er her, udgifterne reelt afholdes Miljøbeskyttelse Der er budgetteret med en nettoudgift på kr. Alle lønudgifter er blevet flyttet til Sekretariat og forvaltninger, idet det er her, udgifterne reelt afholdes Byggesagsbehandling I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er samtlige udgifter til byggesagsbehandling samlet på funktionen På funktionen er der budgetteret med udgifter på kr. og indtægter på kr. vedr. gebyrer for byggesagsbehandling svarende til en nettoudgift på kr Voksen-, ældre- og handicapområdet I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er samtlige centraladministrative udgifter vedrørende ældreområdet, voksenområdet og handicapområdet dvs. funktionerne til i budget- og regnskabssystemet samlet på funktionen På funktionen er der budgetteret med nettoudgifter på kr. Det bemærkes, at overhead vedr. sociale institutioner indtægtsføres på funktionen. Ligesom udgifter til Tilsynsenhedens opgaver vedr. ældre, voksne og handicappede udgiftsføres på funktionen.

9 Det specialiserede børneområde I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er samtlige centraladministrative udgifter vedrørende det specialiserede børneområde dvs. funktionerne til i budget- og regnskabssystemet samlet på funktionen På funktionen er der budgetteret med nettoudgifter på kr. Det bemærkes, at overhead vedr. specialskoler indtægtsføres på funktionen. Ligesom udgifter til Tilsynsenhedens opgaver vedr. det specialiserede børneområde udgiftsføres på funktionen Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er der gældende fra 2013 oprettet en selvstændig funktion til betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I 2014 udgør bidraget kr. Frederikssund kommune har i den forbindelse afleveret ni årsværk til Udbetaling Danmark Diverse indtægter efter forskellige love På funktionen er der budgetteret med udgifter på kr. og indtægter på kr. svarende til en nettoindtægt på kr. Funktion omfatter primært indtægter fra stadepladser og udgifter til taxinævnet i Region Hovedstaden. LØNPULJER OG TJENESTEMANDSPENSIONER Lønpuljer Der er afsat følgende puljer i budget 2014 på funktionen: Pulje på kr. til løntillæg til tillidsrepræsentanter. Pulje på kr. til barselskompensation. Der er etableret en fælles barselskompensation, som bevirker at områder, der har udgifter til barsel, modtager en delvis kompensation. Barselskompensationen beregnes efter følgende formel: (A-B) * 80 pct. = barselskompensation. A: Løn til medarbejder på barsel B. Modtaget dagpengerefusion Barselskompensationen beregnes i kommunens lønsystem, og kompensationen bogføres månedsvis på institutionens vikarkonto.

10 Tjenestemandspension Der er på området budgetteret med udgifter på i alt kr , som er fordelt med kr. på tjenestemandspensioner og kr. på tjenestemandsforsikringspræmier. Der afregnes 46,22 pct. af den pensionsgivende løn til Sampension for at imødekomme de fremtidige udbetalinger til pension Generelle reserver Der er på funktionen afsat en pulje på kr. Puljen er afsat med henblik på at modstå eventuelle budgetudfordringer i 2014 med udgangspunkt i uændret serviceniveau. Det er forudsat at puljen kun kan benyttes, såfremt det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser på øvrige områder RENGØRING Der er budgetteret med en nettoudgift på Hovedparten af rengørings- og vinduespoleringsopgaverne i kommunen er udliciteret, hvorfor udgifterne er samlet i et politikområde. En servicemægler ansat i kommunen forestår kontakten mellem rengøringsfirmaerne og institutionerne m.v. Årsagen til det lavere budget i 2014 sammenlignet med tidligere år er, at der i 2013 blev gennemført et rengøringsudbud med lavere udgifter til følge. FORSIKRINGER SAMT UDKONTERING AF IT OG LØN M.V. På politikområdet er der budgetteret med en nettoudgift på kr., som består af udgifter til selvforsikring, præmier og konsulentydelser på forsikringsområdet. Resten af bevægelserne på området er udtryk for omposteringer inden for givne rammer. Neden for gennemgås kort de vigtigste omposteringer Udkontering af IT, løn, m.v. Samtlige kommunens udgifter til IT (KMD-betalingsaftalen) afholdes på hovedkonto 06. For at sikre de enkelte kommunale udgiftsområder pålignes deres retmæssige andel af disse udgifter, er der udarbejdet en fordelingsnøgle, som benyttes til at omplacere udgifterne til relevante områder. I 2014 omplaceres i alt kr. til en tværgående gruppering 225, med en modpost på denne funktion.

11 Interne forsikringspuljer Frederikssund Kommune har siden 2007 været delvist selvforsikret på nedennævnte områder. Samtlige forsikringsudgifter til de selvforsikrede områder, budgetteres på denne funktion. Der sker hvert år en budgetlægning af det samlede forsikringsområde, med baggrund i: Faktiske forsikringspræmier på de områder hvor der er valgt genforsikring. Genforsikringen omfatter skader der overstiger en nærmere fastsat selvrisiko, som fremgår nedenfor. Præmierne i 2014 afspejler de nye forsikringspræmier fra kommunens seneste forsikringsudbud. Faktisk skadesstatik tidligere år, som hvert år opgøres i årsrapporten fra kommunens forsikringsrådgiver Willis. Et gennemsnit af de historiske skadesudgifter benyttes til at fastsætte budgettet for det kommende år. Behov for henlæggelser på arbejdsskadeområdet, som det er opgjort i den årlige aktuarrapport fra kommunens forsikringsrådgiver Willis. Med baggrund i de budgetterede udgifter til selvforsikring beregnes afledte præmier, som med baggrund i nogle retvisende fordelingsnøgler budgetteres og opkræves på de enkelte kommunale udgiftsområder. De beregnede præmier er budgetlagt på følgende tværgående grupperinger: 275 arbejdsskader, 276 autoskader og 277 bygnings/løsøreskader, og indtægten indgår her på funktionen. Selvforsikringsordningen omfatter følgende områder: Tingskade/Løsøre: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikret, men har dog tegnet en forsikring for enkeltskader som overstiger kr Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Såfremt der optræder en skade i forbindelse med tyveri/hærværk, afholder skadesstedet en selvrisiko på via sit eget budget. Bygningsskade: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikret, men har dog tegnet en forsikring for enkeltskader som overstiger Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Såfremt der optræder en skade i forbindelse med tyveri/hærværk, afholder skadesstedet en selvrisiko på via sit eget budget. Autoskade: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikret, men har dog tegnet en forsikring for enkeltskader som overstiger kr. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, samt et skøn over forventede skadesudgifter. Skadestedet afholder selv en selvrisiko på via sit eget budget. Arbejdsskade: Kommunen er som udgangspunkt selvforsikret på arbejdsskadeområdet, men har dog tegnet en katastrofe forsikring, som dækker i tilfælde af større hændelser. Budgettet indeholder udgift til forsikringspræmie, AES præmiebetaling, honorar for udarbejdelse af aktuarrapport, administration af ASK og DSA, skøn over forventede skadesudgifter, samt beregnede henlæggelser.

12 Henlæggelserne er budgetlagt med udgangspunkt i en årlig aktuarberegning, som udarbejdes af kommunens forsikringsmægler. Konsulentydelser: Der er budgetteret med et fast honorar på til kommunens forsikringsmægler. Øvrige forsikringer: Kommunen har endvidere tegnet en række mere traditionelle forsikringer, entrepriseforsikring, kommunale ledelsesansvarsforsikring m.v. Præmier til disse er budgetlagt under sted Forsikring.

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige

Læs mere

Økonomiudvalget: Administration

Økonomiudvalget: Administration Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2009 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.893 1.893 00 58 95 Redningsberedskab

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

Økonomiudvalgets opgaver

Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalgets opgaver Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt udvalget i medfør af styrelseslovens 18 (om indseende med de økonomiske og almindelige

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE Som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 7. og 28. september 1981 og stadfæstet af Indenrigsministeriet den 11. december 1981 med senere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015

Udvalgenes budgetbemærkninger. Regnskab Budget 2015 7. Økonomiudvalget 1.000 kr. p/l niveau Udvalgenes budgetbemærkninger overslag Økonomiudvalget 279.003 307.817 302.130 291.499 286.955 280.358 Politisk virksomhed 14.807 12.167 12.027 12.026 12.027 12.027

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I

Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I 1. Sorø Byråd består af 25 medlemmer. Sorø Kommune Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. februar 2014 Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune

Styrelsesvedtægt. For. Mariagerfjord Kommune Styrelsesvedtægt For Mariagerfjord Kommune Juni 2009 Side 1 af 13 Indhold: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017

STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD. 1. januar 2017 STYRELSESVEDTÆGT FOR GREVE BYRÅD 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet side 1 Kapitel II Borgmesteren side 1 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Kapitel I. Kapitel II

Kapitel I. Kapitel II Styrelsesvedtægt INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I... 1 Kommunalbestyrelsen... 1 KAPITEL II... 1 Borgmesteren... 1 KAPITEL III... 2 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v... 2

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014

Styrelsesvedtægt. Pr. 1. januar 2014 Styrelsesvedtægt Pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet...2 Kapitel II Borgmesteren...2 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v...2 Kapitel IV

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014

Assens Kommunes styrelsesvedtægt. Styrelsesvedtægt 2014 Assens Kommunes styrelsesvedtægt Styrelsesvedtægt 2014 25. juni 2014 Styrelsesvedtægt for Assens Kommune Indholdsfortegnelse Byrådet... 3 Borgmesteren... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om

Læs mere

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune

Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Styrelsesvedtægt Thisted Kommune Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel I: Kommunalbestyrelsen... 4 Kapitel II: Borgmesteren... 5 Kapitel III: Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4 Kapitel IV

Læs mere

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer):

Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt (1. januar 2014) med forslag til ændringer (tekst markeret med gul viser, hvor der er foretaget ændringer): Gældende styrelsesvedtægt Forslag til ændringer Administrationens bemærkninger

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I

Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Kapitel I Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune Kapitel I Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse (i det

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING Udkast til Styrelsesvedtægt 2017 Styreform Kommunalbestyrelse Umiddelbar forvaltning INDLEDNING 64B S INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune. Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om disses virksomhed mv. Kapitel I. Byrådet Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Kapitel V Kapitel VI Kapitel VII Byrådet Borgmesteren Nedsættelse af udvalg, almindelige regler om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune December 2009 Indhold Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses

Læs mere

103 Forsikring, beredskab og bygninger

103 Forsikring, beredskab og bygninger 103 Forsikring, beredskab og bygninger OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Forsikringer Risikostyring Arbejdsskadeerstatninger AES Beredskab Bygningsvedligeholdelse Faste ejendomme, ejendomsadministration beboelsesejendomme

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune

Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Udkast byrådets anden behandling den 12. april 2010 Styrelsesvedtægt for Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet Kapitel II Borgmesteren Kapitel III Nedsættelse af udvalg, almindelige regler

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015

TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 Kapitel I... 3 Kommunalbestyrelsen... 3 Kapitel II... 3 Borgmesteren... 3 Kapitel III... 4 Nedsættelse af udvalg og almindelige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune

Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 for Horsens Kommune 1 Kapitel I Byrådet 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003

Styrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003 Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester jf. 6 i lov om kommunernes

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd

Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Styrelsesvedtægt for Ringsted Byråd Kapitel I BYRÅDET 1. Ringsted Byråd består af 21 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS ØKONOMIUDVALG Sagsnummer: 480-2012-115709 Dokumentnummer: 480-2012-257201 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Kim Weel Sørensen Forretningsorden for Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune

Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Styrelsesvedtægt for Randers Kommune Kapitel I Byrådet 1. Randers Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune

Styrelsesvedtægt for Lolland Kommune Styrelsesvedtægt For Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Byrådet. Kapitel II. Borgmesteren. Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. Kapitel IV. Økonomiudvalget.

Læs mere

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE

Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Styrelsesvedtægt FOR NORDFYNS KOMMUNE Sagsnummer: 480-2013-55970 Dokumentnummer: 480-2013-266141 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Borgmesterkontoret Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Budgetforudsætninger 2017 Økonomiudvalget /serviceudgifter Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2016 priser Regnskab 2015 15-pl Opr. Budget 2016 16-pl Opr. Budget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune Marts 2015 ØKONOMI & STAB Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Økonomiudvalget Center for HR, Økonomi & IT Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER I NORDFYNS KOMMUNE Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 1. Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester,

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Styrelsesvedtægt for Varde Kommune Styrelsesvedtægt for Varde Kommune gældende fra 3. marts 2015 1 Kapitel I Byrådet 1. Varde Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf.

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Version 5

Styrelsesvedtægt. Version 5 Styrelsesvedtægt Kapitel 1 HADERSLEV BYRÅD 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Haderslev Byråd tiltrædes

Læs mere

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v.

Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.6 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012/Budget 2013 Hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Denne hovedkonto omfatter udgifter og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd

Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune. Hjørring Byråd Styrelsesvedtægt for Hjørring Kommune Hjørring Byråd 20.12.2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1...2 Byrådet...2 Kapitel 2...2 Borgmesteren...2 Kapitel 3...3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune

Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune Styrelsesvedtægt for Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse Kapitel Indhold Side 1 Byrådet 3 2 Borgmesteren 3 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 3 4 Økonomiudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Byråd Gældende fra 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel I Byrådet... 3 Kapitel II Borgmesteren... 3 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af

1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af Styrelsesvedtægt Kapitel 1 - BYRÅDET 1 1 Haderslev Byråd består af 31 medlemmer. Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005. Byrådet tiltrædes af en tilforordnet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren

Styrelsesvedtægt. Kapitel I Byrådet. Kapitel II Borgmesteren Styrelsesvedtægt Allerød Kommune Kapitel I Byrådet Allerød Byråd består af 21 medlemmer. 1 Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. 6 i Lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Byrådet

Styrelsesvedtægt for Byrådet Greve Kommune 21 Når et medlem af et af de i 20 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt

Innovations- og Medborgerskabsudvalget /34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt Tillægsdagsorden Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 08/34858 Ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...1

Læs mere

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering

Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune Retningslinier for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering 1. Generelt De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale

Læs mere