Skriftlig beretning Efterår 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning Efterår 2006"

Transkript

1 Skriftlig beretning Efterår 2006 DM som fagforening Hvad gør DM for sine medlemmer? Hvordan skal vi som tillidsrepræsentanter forklare medlemmerne, at deres penge til DM gør en forskel? Sådan omtrent lød et spørgsmål på et af de regionale tillidsrepræsentantmøder, hvor man efterspurgte illustrativt materiale om DM s indsatsområder. Da andre i DM har haft samme ønske, er HB enedes om at sende en folder ud til alle medlemmerne, hvoraf det fremgår hvad DM arbejder for, hvilke kampe der er vundet på det kollektive område, og hvilke kampe DM har vundet m.h.t. enkeltsager, hvilke debatter DM har rejst o.s.v. Med udgangspunkt i konkrete eksempler skal det forklares, hvordan arbejdsforhold kunne se ud, hvis ikke DM eksisterede. For vores landsklub ville det også hurtigt blive en historie om, hvordan arbejdsforholdene ville se ud, hvis der ikke var nogen tillidsrepræsentanter. Det er klart, at en sådan folder ikke skal fremstå som et selvforherligende skrift, men som oplysningsmateriale, fordi mange af de ting, der foregår i en fagforening ikke altid bliver set af det enkelte medlem. Folderen vil komme til at indeholde emner fra DM s princip- og arbejdsprogram bl.a. om, hvordan DM varetager medlemmernes kollektive og individuelle interesser ud fra bl.a. følgende principper: Medlemmerne sikres ordinær og uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse Medlemmernes position og anseelse på arbejdsmarkedet udbygges Beskæftigelse skal som hovedregel være varig Beskæftigelsesmuligheder og vilkår for ledige medlemmer skal forbedres Medlemmernes ansættelsesforhold skal sikres gennem overenskomster og aftaler med DM/AC som part Aftaleretten skal være kollektivt funderet og omfatte alle løn- og ansættelsesvilkår Der skal aflønnes med lige løn for lige arbejde Medlemmerne skal have real- og livslønsfremgang De kollektivt aftalte løndele skal være størst mulige 1

2 Det er klart at i en tid, hvor vi har en regering, der med DF i ryggen kan gennemtrumfe mange nye bestemmelser uden den nødvendige politiske og faglige refleksion, kan fagforeningsarbejde være meget op ad bakke, men det er også klart, at uden DM s arbejde, ville medlemmerne fra seminarie/cvu-området ikke have ACoverenskomstens krav om kvartalsvis opgørelse af merarbejde, og der ville formentlig for længst have været en harmonisering af arbejdsvilkårene med arbejdsforringelser for vore medlemmer til følge. Det er endvidere blevet besluttet, at der skal være større gennemsigtighed i DM, sådan at det enkelte medlem får lettere ved at sætte sig ind i, hvad pengene går til. Således vil formandens beretning blive koblet til regnskabet. Hørt på regionalmøderne Det er bestemt ikke blevet nemmere at være tillidsrepræsentant. Nedskæringer, forværring af det psykiske arbejdsmiljø, fusionsprocesser og manglende ledelse er nogle af de elementer der fremkom på efterårets TR-møder som årsager til pres på TR-funktionen. Især blev det nævnt, at de mange tværinstitutionelle møder trækker tænder ud og at timetildelingen til TR-arbejdet langt fra står mål med arbejdsindsatsen. Det blev foreslået, at DM skal gøre opmærksom på betydningen af tillidsrepræsentantens arbejde og arbejdsvilkår. Dette vil bl.a. ske ved udarbejdelse af en artikel i Seminariebladet. På efterårets regionalmøder kunne det igen konstateres, at stress og langtidssygemeldinger fylder for stor en del af beskrivelserne af arbejdssituationen rundt omkring. Dette må derfor stadig være et indsatsområde for bestyrelsen, og vil blive medtænkt i fusionsberedskabet. P.g.a. UC-akkrediteringerne var der flere steder pres på, for at harmonisere arbejdsvilkårene på de forskellige uddannelsessteder. Dette oplevedes især som problemfyldt, når det drejede sig om harmonisering mellem sundhedsuddannelserne og de pædagogiske uddannelser, fordi der ganske enkelt var meget forskellige arbejdsforhold de to områder imellem. Som modspil blev DM s bogholdermodel brugt, idet man valgte at have både et lokalt aftaleniveau og et fælles aftaleniveau, men det blev præciseret, at det er meget vigtigt, at der ikke er uklarheder om, hvad der tæller med på hvilket niveau. Det demokratiske underskud på CVU erne har også været et tilbageværende tema på regionalmøderne, og det blev da også berørt ved denne lejlighed. 2

3 Og Seminarie/CVU-landsklubbens bestyrelse skal være meget opmærksomme på dette m.h.p. dannelsen af professionshøjskolerne. Fra nogle af de steder, hvor man er på AC-aftalen kunne berettes, hvad det betød at man stod sammen om at lave meget udførlige timeregnskaber. Ledelsen blev ofte overrasket over, hvor meget tid, der egentlig blev brugt på de enkelte opgaver. Men, det blev understreget, at hvis det skal være et virkningsfuldt middel, kræver det at alle undervisere bakker op og er omhyggelige med timeregnskaberne. Seminariefusioner fylder efterhånden også en del på møderne. Indtil videre er det mest pædagogseminarierne, der fusionerer. Der er ingen tvivl om, at der er tale om besværlige processer, men flere steder lyder der dog optimistiske undertoner, idet man godt kan se fornuften i at blive større inden en evt. indtræden i professionshøjskolerne. I København kom der særligt fokus på de mange nye opgaver underviserne på seminarierne skulle kunne varetage: Udviklingsarbejde evt. forskning, efteruddannelse, undervisning m.m. Nogle frygtede, at den enkelte skulle gabe over for meget og at der kunne udvikles et A hold bestående af lærere med meget udviklingsarbejde og B hold bestående af lærere der hovedsageligt brugte tiden på undervisning. Ligeledes blev det nævnt, at de personer der efterhånden arbejder på flere uddannelsessteder oplever, at det sociale klima smuldrer. Mange oplever, at de ser meget lidt til kollegerne, fordi de underviser på flere forskellige institutioner, Regionalmøderne er uden tvivl en god informationskilde om arbejdsforholdene rundt om i landet, og de er med til at fastlægge bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens arbejde Det har været et særdeles travlt år for bestyrelsens medlemmer, hvor især følgende har fyldt meget: Reformerne af uddannelserne og herunder arbejdet med CKF erne. CKFarbejdet har især fyldt meget på pædagoguddannelserne, idet de nye fag skulle defineres og tildeles ECTS-point, hvilket igen kan få store beskæftigelsesmæssige betydning for de nuværende medarbejdere Fusionsberedskabet, herunder udarbejdelse af politikpapir, indsamling af viden fra andre lande, henvendelse til pressen og deltagelse i Fusion Camp 3

4 Genopstandelse af LIE og i den forbindelse planlægning af en læreruddannelseskonference MVU-rådsarbejde Planlægning af konference om evidensbegrebet Arbejdet i sektorbestyrelsen Samrådet for pædagoguddannelsen Samrådet for læreruddannelsen Kontakt til øvrige interessenter, politikere og pressen Særskilt kan det bemærkes, at vi har formuleret et brev til Bertel Haarder, hvor vi udbeder en forklaring på Undervisningsministeriets udspil til dannelsen af professionshøjskolerne. Uafhængigt af denne henvendelse har DUS (Undervisningsorganisationernes sammenslutning) også bedt Bertel Haarder om en udredning. Men han har valgt kun at henvende sig til bestyrelsesformænd, rektorer og direktører. Så stadig er der ingen af os, der har fået noget svar. Lejligheden her skal også benyttes til at rette en stor tak til Jens Boelsmand, som gennem fem år har været en enorm arbejdskraft på alle områder, men ikke mindst i forbindelse med reformen af pædagoguddannelsen. Jens Boelsmand er blevet uddannelseschef på pædagogseminariet i Aalborg og har derfor trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Desværre har vi ingen til at indtræde i hans sted. Sekretariatets arbejde: At der sker mange ting på vore uddannelsessteder kan også mærkes i sekretariatet. Nedenstående er en række af de sagstyper, som har fyldt en del i sekretariatet: Afskedigelsessager: Som vi tidligere har skrevet, har DM modtaget rigtig mange afskedigelsessager, hvilket har været tidskrævende for sekretariatet både i forbindelse med skriftlige høringssvar og møder med rektorer. Og selvom mange af afskedigelsessagerne skyldes økonomisk nedskæring og reduceret studenteroptag, så har det i mange tilfælde en positiv effekt, at DM skal høres. Medlemsmøder: Sekretariatet er i årets løb blevet hidkaldt til mange informationsmøder i konsekvens af overgang til AC-arbejdsvilkår, hvilket er et udtryk for at lokalaftalerne er kommet under pres 4

5 Andre typer sager: At lokalaftalerne er under pres er også kommet til udtryk ved en del henvendelser til sekretariatet om sparring i forbindelse med de lokale forhandlinger. Ligeledes har sekretariatet taget sig af en del sager om lærere, der er kommet i klemme p.g.a. sygdom eller dårligt arbejdsmiljø. Og der er ingen tvivl om, at rigtig mange personer, der er kommet i klemme, oplever at DM gør en forskel. Nye sagstyper, der breder sig: Formentlig p.g.a. det stigende arbejdspres modtager sekretariatet flere og flere sager om fleksjob. Og der bruges også fra sekretariatets side mange ressourcer på fusionsberedskabet. Afslutningsvis kan det nævnes, at sekretariatet stod for gennemførelsen af en sag om uretmæssig afskedigelse af en lærer på barselsorlov. Sagen gik til ligestillingsnævnet og blev vundet af DM. HB-valg I år er der igen valg til DM s hovedbestyrelse, og denne gang stiller landsklubben med fire repræsentanter. Og vi indgår i listeforbund med de tre universitetslister og de øvrige undervisere. Sidst nævnte liste blev desværre kendt ugyldig, fordi man ikke stillede med 25 gyldige underskrifter. Endvidere har vi indgået valgforbund med de privatansatte. Der er ingen tvivl om, at det bliver et spændende valg, fordi det yderste mandat hænger i en tynd tråd. Vi skal derfor opfordre jer alle til at skubbe til jeres kolleger for at få dem til at stemme. Forhåbentlig kan vi igen i år få to pladser i HB. Det har hidtil været af meget stor betydning, at der var to HB-medlemmer, men da vi ikke længere er sikret en sektorudpeget person, er det meget spændende, om det skal lykkes igen. Sidste gang var valgdeltagelsen kun på 13,8 % (dog noget højere i vores sektor), hvilket er så pinligt lavt, at vi kun kan håbe på en højere valgdeltagelse i år. Professionshøjskoler Professionshøjskolerne vil uden tvivl få stor betydning for medarbejderne i fremtiden. Derfor fylder det også meget i bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Der er bl.a. etableret følgende beredsskabsplan: 5

6 Indsamling af erfaringer fra andre lande: For at være proaktive, er det vigtigt, at vi får indblik i, hvor og hvordan lærer- og pædagoguddannelserne organiseres i andre lande. Der skal derfor tages kontakt til organisationer i andre lande, så erfaringer herfra kan bruges til beredskabet i Danmark. Vi skal også gerne indsamle viden om, hvordan uddannelserne har kontakt til relevante forskningsområder. Arbejdet er påbegyndt Medlemsmøder: Der skal tilrettelægges 6 8 medlemsmøder et for hver professionshøjskole, så alle medlemmer fra vores landsklub indkaldes til møder om arbejdsvilkår i forbindelse med fusionerne. Dette arbejde vil blive påbegyndt, når lovudkastet foreligger Udarbejdelse af vejledningsmateriale: Der skal udarbejdes vejledningsmateriale til tillidsrepræsentanterne i forbindelse med fusionsprocessen. Dette materiale kan bl.a. indeholde lovstof, nye ideer til hvordan lokalaftalerne kan skrues sammen m.m. Arbejdet er påbegyndt, men en del kan først udføres, når lovudkastet foreligger. Opprioritering af kontakt til eksterne samarbejdspartnere: Kontakten til rektorforsamlinger, bestyrelsesforeninger, aftagerorganisationer, KL, lokalpolitikere og folketingspolitikere skal opprioriteres før og efter fusionsprocessen. Der er blevet holdt en del møder på nuværende tidspunkter, og flere vil ganske givet følge efter lovudkastet. Presseindsats: Vi skal i fusionsprocessen være aktive m.h.t. presseindsats 6

7 Kollektive forhandlinger: Dannelsen af professionshøjskolerne vil betyde, at der vil finde kollektive forhandlinger sted Dette arbejde vil formentlig først finde sted til foråret Politisk er det især Anders Hamming, der står for ovenstående og fra sekretariatet er det Dorte Ebling. Landsklubbens professionshøjskolepolitik: Det er DM s opfattelse, at hvis professionshøjskolerne skal blive en succes i modsætning til CVU-dannelserne, kræver det to ting: - at der tilføres tilstrækkelige resurser til selve fusionsprocessen og frie midler til udviklingsformål, ellers vil det igen betyde nedskæringer på grunduddannelserne. - at fusionerne sker på baggrund af grundige regionale analyser af uddannelsesmønsteret, og at den grundlæggende ide med den enkelte professionshøjskole fastlægges før en fusion realiseres. DM anbefaler: Angående lærernes ansættelsesvilkår, centralt niveau: - Overenskomster og aftaler skal justeres - MVU-stillingsstrukturen skal tilpasses og udbygges Angående lærernes ansættelsesvilkår, decentralt niveau: - lærerne sikres i overgangsfasen gennem tryghedsaftaler med ansættelsesgaranti - lærernes ansættelsestryghed prioriteres frem for antallet af geografiske uddannelsessteder - lærernes ansættelsestryghed sikres i fremtiden gennem strategisk kompetenceudvikling som sikrer, at lærernes kompetencer matcher professionshøjskolernes opgaver - lærerne sikres mulighed for forskeruddannelse - lærernes sikres adgang til og vilkår der gør det muligt efter eget ønske at skifte arbejdsopgaver indenfor professionshøjskolens brede opgavefelt 7

8 - ingen lærer afskediges på grund af beskæftigelsesmangel, såfremt der er ledige arbejdsopgaver, som pågældende, eventuelt efter passende kompetenceudvikling, kan varetage (det skal dog nævnes, at de to ovenstående punkter under DM anbefaler først skal godkendes af bestyrelsen, og at der derfor vil kunne komme ændringer i den endelige tekst, som bliver lagt ind på DM s hjemmeside) I øvrigt anbefaler DM: at fusionsprocessen sker på baggrund af tilstrækkelige økonomiske ressourcer medarbejderne inddrages i fusionsprocessen både lokalt og nationalt dannelsen af professionshøjskolerne sker på baggrund af regionale analyser, hvor det klarlægges, hvilke uddannelser der ved en fusion kan skabe synergieffekt. det udmeldte antal professionshøjskoler ikke bliver en for styrende faktor for sammensætningen af disse. undervisningsministeriets forklaringer på, hvorfor stort er godt, bør udbygges med veldokumenterede argumenter når de regionale analyser er foregået bestemmes dannelsen af professionshøjskolerne fra centralt hold (UVM). professionshøjskolerne samles efter fx sundheds/pædagogiske områder eller teknisk/merkantile områder. Der savnes dokumentation for, at sammenlægning af meget forskellige uddannelser og sammenlægning af uddannelser på forskellige niveauer skaber en synergieffekt. højskoledannelsen må ikke resultere i flere administrative lederstillinger. Vedr. de pædagogiske uddannelsers tilknytning til universiteterne anbefaler DM, at: Dette udmøntes gennem den strategiske forskningstilknytningsplan. Der nedsættes et nationalt styringsråd med forskere fra universiteterne og ansatte på MVU-institutionerne. Vedr. sikring af reel forskningstilknytning anbefaler DM, at: Professionshøjskolerne i samarbejde med universiteterne forestår den praksisorienterede forskning, der er relevant for højskolernes fagområder. Universitetsforskere og professionshøjskoleansatte samarbejder om at definere forskningsfelter 8

9 antallet af ansatte med professionsrelevante ph-d er stiger, og at professionshøjskoleansatte får forbedrede muligheder for at tage en ph-d undervisningsministerens idé om strategisk forskningsprogram bliver en realitet fagdidaktik styrkes, idet det sikres, at det understøtter alle fagområder. Didaktisk forskning samles i større enheder. Danmark er for lille et sprogområde til konkurrerende virksomhed inden for de enkelte didaktiske felter. Derfor er en national koordinering nødvendig. Den teoretiske og praksisorienterede forskning bør ligestilles. Ideen om, at forskning fra universiteterne nedsiver gennem MVU-området til aftagerne er ikke holdbar. forskningsprojekter bør udspringe af praksis, og i den forbindelse bør det undersøges, hvilke spørgsmål uddannelserne stiller, som kan være med til at rammesætte forskningen. der oprettes en central formidlingsportal i Danmark, så ny viden bliver spredt der bør opstilles kvalitetssikringskriterier for den praksisorienterede forskning der bør etableres nye tidsskrifter til formidling af forskningsresultater reel forskningstilknytning til udlandet kræver, at vi i Danmark bidrager med noget eksempelvis gennem ph-dstipendiater at der etableres en 20 % udviklingspulje jævnfør den norske model videnspredning sikres bl.a. gennem udvikling af nettet, gennem websides, gennem biblioteker som videncentre og gennem de faglige foreninger. Vedr. fremtidssikring af uddannelserne anbefaler DM, at: De enkelte uddannelser tildeles tilstrækkelige ressourcer. Uddannelserne bør sikres autonomi, De bør sikres legitimitet bl.a. gennem akkreditering De bør sikres international tilknytning. Dette kan bl.a. ske ved praktikophold, studieophold, lærerudveksling, deltagelse i internationale konferencer og projektsamarbejde. De enkelte fag i uddannelserne bør fremtidssikres gennem tilstrækkeligt store faglige miljøer. Med reformerne af pædagog- og læreruddannelserne vil visse fag på trods af dannelsen af professionshøjskolerne ikke indgå i større faglige miljøer. Derfor bør det sikres ved hjælp af nationale netværk. DM anbefaler, at professionshøjskolerne i samarbejde med universiteterne medvirker til at udbyde relevante professionsrettede masteruddannelser. Uddannelserne sikres grundtilskud Der oprettes et taxameter til udvikling, drift af videncentre m.v., så grunduddannelserne ikke udsultes 9

10 Angående entydig ledelsesstruktur anbefaler DM, at: der foruden stillingen som professionshøjskolerektor etableres nogle stillinger som uddannelsesrektorer med relevante og vidtstrakte kompetencer inden for de givne uddannelsesområder der på de enkelte uddannelsesområder etableres fora, der sikrer medarbejdere og studerende medindflydelse på udviklingen af professionsuddannelserne Der bør være en klar kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesniveauer OK-2008 På regionalmøderne forelagde landsklubbestyrelsen et forslag om, at DM denne gang udsendte en række temaer som kunne være et udgangspunkt for drøftelserne i klubberne. Diskussionerne om dette bar præg af, hvornår på ugen de enkelte regionalmøder blev holdt. Således stod det klart efter mødet i Midt- og Nordjylland, at formen skulle strammes op inden de næste to møder. Men sammenlagt kan det konkluderes, at tillidsrepræsentanterne gerne vil have tilsendt emnerne med bestyrelsens bud på fordele og ulemper ved de enkelte krav. Så kan de enkelte tillidsrepræsentanter selv vurdere, om materialet vil være gavnligt i de respektive klubber. Det stod også klart, at indledningen til emnerne skulle være anderledes, idet man fandt det vigtigt, at det blev sikret, at vore krav tilsammen kom alle vore medlemmer til gode. MVU-rådet Da MVU-loven og KVU-loven efter al sandsynlighed slås sammen med virkning fra årsskiftet, bliver MVU-rådet formentlig nedlagt. Hvad der skal erstatte det, står hen i det uvisse. En stor del af MVU-rådets arbejde består af rådgivning i forbindelse med ansøgninger om nye uddannelser. 10

11 Af de øvrige emner, som MVU-rådet har taget sig af i 2006 har særligt dannelse af professionshøjskoler, akkreditering og forskningstilknytning haft DM s/ac s interesse. Vedr. akkreditering og forskningstilknytning er der nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal rådgive Undervisningsministeriet DM har plads i begge. I forbindelse med akkreditering er det vigtigt for DM, at sikre at arbejdsmiljø indgår i kriterierne. I forbindelse med forskningstilknytning er det vigtigt for DM, at der etableres et reelt forskningsprogram. Desuden har der i MVU-rådet igen i år været fokus på, hvordan praktikken opkvalificeres i professionsbacheloruddannelserne. Reformarbejdet: Ny læreruddannelse. Vi skal naturligvis kæmpe for, at uddannelsen tilføres tilstrækkelige økonomiske midler i forbindelse med den omstilling den nye lov medfører. Herunder midler til undervisernes kompetenceudvikling og også til nyindretninger, materialer og redskaber. Og det er sandsynligt, at nogle undervisere kommer i klemme, hvorfor der fordres omstillingsmidler / aftrædelsesordninger. DM har især lagt vægt på følgende: Det er væsentligt, at der fortsat fokuseres på alle seminarielæreres almene kompetence i forhold til at forstå, udvikle og arbejde med skolens dannelsesopgave i det moderne samfund. Dette aspekt kan knyttes sammen med seminarielæreres kompetence i at være part i læreruddannelsesfeltet vedr. sammenhæng imellem praktik, praksis, teoretisk undervisning, studier osv. Et udviklingsfelt kunne være at fokusere på, hvilke arbejdsområder der kan bidrage til styrkelse af sammenhængen her. Det er nødvendigt, at seminarielærerne får tilknytning til den fagdidaktiske forskning i Danmark og udlandet. For en lang række fag er der reelt kun fagdidaktisk forskning i udlandet. Konkret efterspørges kompetencer i at sætte aspekter som specialundervisning, klasserumsledelse, innovation, IT og forældresamarbejde på banen Hele området med kulturmøde, dansk som andet sprog for alle seminarielærere Aspekter knyttet til bachelorprojektet og det tværprofessionelle element Der er behov for styrket kompetenceudvikling inden for læsning 11

12 Når der opstår et nyt fag f.eks materiel design kræver det kompetenceudvikling for de nuværende undervisere i sløjd og håndarbejde Opkvalificering af lærerne i de fag, som måtte blive omstruktureret kraftigt, f.eks. i forhold til aldersspecialiseringen. At der gives mulighed for omstilling for de faggrupper, der mindskes i den nye uddannelse. Kvalificering af praktiklærere på folkeskolerne Og når vi mødes med politikere tages følgende med: Vi kan konstatere at det arbejdsmiljø, som f.eks. læreruddannere befinder sig i, er et, hvor flere og flere medarbejdere går ned med arbejdsbetinget stress. Arbejdet med disse to store reformer vil ikke mindske denne tendens. Ny pædagoguddannelse: Arbejdet i pædagoguddannelsesudvalget har det sidste år primært drejet sig om den nye pædagoguddannelse. Det har været en lang proces, som i lange perioder har været præget af at arbejdet i ministeriet synes at have stået stille. Udvalget har deltaget i samrådet for pædagoguddannelsens arbejde med at koordinere reaktioner og Udvalget har lagt vægt på at mobilisere pædagoguddannelsens undervisere i forhold til udarbejdelsen af CKF er og bekendtgørelsen. Processen har været hæmmet af ministeriets meget sene og meget ugennemskuelige udmeldinger i forhold til processen. DMS afholdt et møde om udarbejdelse af CKF er i juni måned på CVU Jelling med deltagelse af mere end 50 undervisere repræsenterende uddannelsens nuværende faggrupper. DMS er repræsenteret af Jens Boelsmand i den nedsatte følgegruppe sammen med en lang række repræsentanter for uddannelsens interessenter. Vi har valgt at lade Jens fortsætte som DMs repræsentant i følgegruppen selv om han er udtrådt af bestyrelsen efter at han er blevet udnævt til uddannelsesleder. Jens har gennem hele forløbet koordineret og repræsenteret DMs i arbejdet med den nye uddannelse, og vi har vurderet at det ikke ville være formålstjenligt at skifte Jens ud i en proces som er præget af en kort og hektisk tidshorisont. Vi kan konstatere at CKF grupperne hovedsageligt er bemandet med interne repræsentanter for uddannelsen. Det er svært på nuværende tidspunkt at overskue hvilke beskæftigelsesmæssige konsekvenser den nye uddannelse får for beskæftigelsen. 12

13 Som for læreruddannelsen er der også på pædagoguddannelsen brug for midler til kompetenceudvikling. Hvad DM gør i den forbindelse, vil blive beskrevet nærmere i den mundtlige beretning. Udvalgets sammensætning: Jens Boelsmand indtil medio september 2006,Henriette Hjernø, Morten Anker Hansen, Helle Waagner og Anders Hamming 13

Seminarie-/CVU-landsklubben. Formandens beretning

Seminarie-/CVU-landsklubben. Formandens beretning Seminarie-/CVU-landsklubben Formandens beretning Maj 2006 Skriftlig beretning forår 2006 DM-internt Ny direktør: DM har fået ny direktør med virkning fra d. 1. april 2006. Det drejer sig om Lene Vennits,

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Arbejdet med studieordninger

Arbejdet med studieordninger Arbejdet med studieordninger For at sikre de studerendes rettigheder og konstant hjælpe med at skabe den bedst mulige læreruddannelse er det nødvendigt løbende at have fokus på studieordningens kvalitet.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer

PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer PROFESSIONSHØJSKOLER Udfordringer og erfaringer af Rektor Laust Joen Jakobsen Uddannelseschef Tove Hvid Persson Professionshøjskolen UCC København HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE 14/6-2010 Reformer i professionshøjskolesektoren

Læs mere

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND).

1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). Vedtægt for DM KULTUR & SAMFUND Navn og formål 1 Navnet er Den landsdækkende Klub for humanistiske og samfundsvidenskabelige Forskningsinstitutioner (KULTUR & SAMFUND). 2 KULTUR & SAMFUNDs overordnede

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Ekspert i Undervisning

Ekspert i Undervisning Ekspert i Undervisning En kort sammenskrivning af konklusioner og anbefalinger fra: Rapport over det andet år i et forsknings og udviklingsprojekt vedrørende samspillet mellem teori og praksis i læreruddannelsen(2.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Fælles visioner for det fremtidige arbejde

Fælles visioner for det fremtidige arbejde Den lokale lederforenings bestyrelse BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn Fælles visioner for det fremtidige arbejde 2016-2018 1 Forord De to lokale lederforeningsbestyrelser i BUPL Nordsjælland og

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. - en inkluderende skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole - en inkluderende skole Danmarks Lærerforening Den inkluderende folkeskole er et af de nøglebegreber, som præger den skolepolitiske debat. Danmarks Lærerforening deler målsætningen

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Kvalitet i specialundervisningen

Kvalitet i specialundervisningen Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening Kvalitet i specialundervisningen Denne artikel handler om, hvordan man i den danske folkeskole definerer og afgrænser specialpædagogik/specialundervisning.

Læs mere

Læreruddannelsen i kritisk belysning

Læreruddannelsen i kritisk belysning www.folkeskolen.dk januar 2007 1 / 5 Læreruddannelsen i kritisk belysning Hvad var mon meningen? Hvad kan give mening? Af Kirsten Krogh-Jespersen *) Den læreruddannelse, der var gældende 1 indtil 1. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening".

Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. 1. Sektionens navn er Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening. Vedtægter for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening Navn og afgrænsning 1. Sektionens navn er "Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening". Stk. 2. Universitetssektionen er oprettet i medfør

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Ekspert i at undervise

Ekspert i at undervise september 2008 LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG Ekspert i at undervise Kære alle Hermed nogle informationer omkring projekt Ekspert i at Undervise. Dette er en pixi udgave, hvor jeg har lagt vægt på at beskrive

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport 2, 9000 Aalborg Møde nr. 4 PÆDAGOGISK SEKTOR FOA AALBORG FiU nr. 215/300051/9501-14-24-02 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i sektoren mandag den 16. juni 2014, kl. 17.00-21.00 i mødelokale Kronen, Baghuset, Østerport

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010)

Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Vejledning til standardvedtægter for fællesklubber i HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening. (sprogligt revideret april 2004 og 2010) Forord Samarbejdet mellem Dansk Socialrådgiverforening og HK-Kommunal

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens Planlægning DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 06-10-2009 Mette Holmkær Kiil Tel. +45 8728 4022 Mette.Kiil@ps.rm.dk 1-30-74-6-09 Side 1 Følgende gives en skematisk

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl

Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl Referat fra møde i ULAB tirsdag d. 3. november fra kl. 13.00-17.00 Til stede: Jørgen Staun (lokalklub 1), Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Ole Busck (lokalklub 12), Niels Poulsen

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole

Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Kronik Faglige miljøer skal styrke den tværprofessionelle professionshøjskole Laust Joen Jakobsen En stærk sammenhæng mellem forskning, videreuddannelse og grunduddannelse er helt central for professionshøjskolerne.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

De første 10 år med Sundhedskartellet

De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet De første 10 år med Sundhedskartellet Copyright Sundhedskartellet 2007 Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd - Grafisk Enhed 07-92 1.

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund

Samarbejdsaftale. Ledelsessekretariatet. Den 24. oktober Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene. 1. Baggrund Samarbejdsaftale Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2011 Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Fællesrådene 1. Baggrund Denne beskrivelse af samarbejdet mellem Aarhus Kommune

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen.

Ligeledes kan der være forskel på, hvor mange moduler den enkelte studerende har fået i musik inden eksamen. Censormøde Odense 29.4.2014. Referat fra musik v. Erik Lyhne 30.4.2014 Nedenuden er vedhæftet ppt. oplæg for mødet. Jeg vil knytte disse kommentarer til specielt pkt. 3: Der var en stor debat om eksamensformer

Læs mere