Skriftlig beretning Efterår 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig beretning Efterår 2006"

Transkript

1 Skriftlig beretning Efterår 2006 DM som fagforening Hvad gør DM for sine medlemmer? Hvordan skal vi som tillidsrepræsentanter forklare medlemmerne, at deres penge til DM gør en forskel? Sådan omtrent lød et spørgsmål på et af de regionale tillidsrepræsentantmøder, hvor man efterspurgte illustrativt materiale om DM s indsatsområder. Da andre i DM har haft samme ønske, er HB enedes om at sende en folder ud til alle medlemmerne, hvoraf det fremgår hvad DM arbejder for, hvilke kampe der er vundet på det kollektive område, og hvilke kampe DM har vundet m.h.t. enkeltsager, hvilke debatter DM har rejst o.s.v. Med udgangspunkt i konkrete eksempler skal det forklares, hvordan arbejdsforhold kunne se ud, hvis ikke DM eksisterede. For vores landsklub ville det også hurtigt blive en historie om, hvordan arbejdsforholdene ville se ud, hvis der ikke var nogen tillidsrepræsentanter. Det er klart, at en sådan folder ikke skal fremstå som et selvforherligende skrift, men som oplysningsmateriale, fordi mange af de ting, der foregår i en fagforening ikke altid bliver set af det enkelte medlem. Folderen vil komme til at indeholde emner fra DM s princip- og arbejdsprogram bl.a. om, hvordan DM varetager medlemmernes kollektive og individuelle interesser ud fra bl.a. følgende principper: Medlemmerne sikres ordinær og uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse Medlemmernes position og anseelse på arbejdsmarkedet udbygges Beskæftigelse skal som hovedregel være varig Beskæftigelsesmuligheder og vilkår for ledige medlemmer skal forbedres Medlemmernes ansættelsesforhold skal sikres gennem overenskomster og aftaler med DM/AC som part Aftaleretten skal være kollektivt funderet og omfatte alle løn- og ansættelsesvilkår Der skal aflønnes med lige løn for lige arbejde Medlemmerne skal have real- og livslønsfremgang De kollektivt aftalte løndele skal være størst mulige 1

2 Det er klart at i en tid, hvor vi har en regering, der med DF i ryggen kan gennemtrumfe mange nye bestemmelser uden den nødvendige politiske og faglige refleksion, kan fagforeningsarbejde være meget op ad bakke, men det er også klart, at uden DM s arbejde, ville medlemmerne fra seminarie/cvu-området ikke have ACoverenskomstens krav om kvartalsvis opgørelse af merarbejde, og der ville formentlig for længst have været en harmonisering af arbejdsvilkårene med arbejdsforringelser for vore medlemmer til følge. Det er endvidere blevet besluttet, at der skal være større gennemsigtighed i DM, sådan at det enkelte medlem får lettere ved at sætte sig ind i, hvad pengene går til. Således vil formandens beretning blive koblet til regnskabet. Hørt på regionalmøderne Det er bestemt ikke blevet nemmere at være tillidsrepræsentant. Nedskæringer, forværring af det psykiske arbejdsmiljø, fusionsprocesser og manglende ledelse er nogle af de elementer der fremkom på efterårets TR-møder som årsager til pres på TR-funktionen. Især blev det nævnt, at de mange tværinstitutionelle møder trækker tænder ud og at timetildelingen til TR-arbejdet langt fra står mål med arbejdsindsatsen. Det blev foreslået, at DM skal gøre opmærksom på betydningen af tillidsrepræsentantens arbejde og arbejdsvilkår. Dette vil bl.a. ske ved udarbejdelse af en artikel i Seminariebladet. På efterårets regionalmøder kunne det igen konstateres, at stress og langtidssygemeldinger fylder for stor en del af beskrivelserne af arbejdssituationen rundt omkring. Dette må derfor stadig være et indsatsområde for bestyrelsen, og vil blive medtænkt i fusionsberedskabet. P.g.a. UC-akkrediteringerne var der flere steder pres på, for at harmonisere arbejdsvilkårene på de forskellige uddannelsessteder. Dette oplevedes især som problemfyldt, når det drejede sig om harmonisering mellem sundhedsuddannelserne og de pædagogiske uddannelser, fordi der ganske enkelt var meget forskellige arbejdsforhold de to områder imellem. Som modspil blev DM s bogholdermodel brugt, idet man valgte at have både et lokalt aftaleniveau og et fælles aftaleniveau, men det blev præciseret, at det er meget vigtigt, at der ikke er uklarheder om, hvad der tæller med på hvilket niveau. Det demokratiske underskud på CVU erne har også været et tilbageværende tema på regionalmøderne, og det blev da også berørt ved denne lejlighed. 2

3 Og Seminarie/CVU-landsklubbens bestyrelse skal være meget opmærksomme på dette m.h.p. dannelsen af professionshøjskolerne. Fra nogle af de steder, hvor man er på AC-aftalen kunne berettes, hvad det betød at man stod sammen om at lave meget udførlige timeregnskaber. Ledelsen blev ofte overrasket over, hvor meget tid, der egentlig blev brugt på de enkelte opgaver. Men, det blev understreget, at hvis det skal være et virkningsfuldt middel, kræver det at alle undervisere bakker op og er omhyggelige med timeregnskaberne. Seminariefusioner fylder efterhånden også en del på møderne. Indtil videre er det mest pædagogseminarierne, der fusionerer. Der er ingen tvivl om, at der er tale om besværlige processer, men flere steder lyder der dog optimistiske undertoner, idet man godt kan se fornuften i at blive større inden en evt. indtræden i professionshøjskolerne. I København kom der særligt fokus på de mange nye opgaver underviserne på seminarierne skulle kunne varetage: Udviklingsarbejde evt. forskning, efteruddannelse, undervisning m.m. Nogle frygtede, at den enkelte skulle gabe over for meget og at der kunne udvikles et A hold bestående af lærere med meget udviklingsarbejde og B hold bestående af lærere der hovedsageligt brugte tiden på undervisning. Ligeledes blev det nævnt, at de personer der efterhånden arbejder på flere uddannelsessteder oplever, at det sociale klima smuldrer. Mange oplever, at de ser meget lidt til kollegerne, fordi de underviser på flere forskellige institutioner, Regionalmøderne er uden tvivl en god informationskilde om arbejdsforholdene rundt om i landet, og de er med til at fastlægge bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens arbejde Det har været et særdeles travlt år for bestyrelsens medlemmer, hvor især følgende har fyldt meget: Reformerne af uddannelserne og herunder arbejdet med CKF erne. CKFarbejdet har især fyldt meget på pædagoguddannelserne, idet de nye fag skulle defineres og tildeles ECTS-point, hvilket igen kan få store beskæftigelsesmæssige betydning for de nuværende medarbejdere Fusionsberedskabet, herunder udarbejdelse af politikpapir, indsamling af viden fra andre lande, henvendelse til pressen og deltagelse i Fusion Camp 3

4 Genopstandelse af LIE og i den forbindelse planlægning af en læreruddannelseskonference MVU-rådsarbejde Planlægning af konference om evidensbegrebet Arbejdet i sektorbestyrelsen Samrådet for pædagoguddannelsen Samrådet for læreruddannelsen Kontakt til øvrige interessenter, politikere og pressen Særskilt kan det bemærkes, at vi har formuleret et brev til Bertel Haarder, hvor vi udbeder en forklaring på Undervisningsministeriets udspil til dannelsen af professionshøjskolerne. Uafhængigt af denne henvendelse har DUS (Undervisningsorganisationernes sammenslutning) også bedt Bertel Haarder om en udredning. Men han har valgt kun at henvende sig til bestyrelsesformænd, rektorer og direktører. Så stadig er der ingen af os, der har fået noget svar. Lejligheden her skal også benyttes til at rette en stor tak til Jens Boelsmand, som gennem fem år har været en enorm arbejdskraft på alle områder, men ikke mindst i forbindelse med reformen af pædagoguddannelsen. Jens Boelsmand er blevet uddannelseschef på pædagogseminariet i Aalborg og har derfor trukket sig fra bestyrelsesarbejdet. Desværre har vi ingen til at indtræde i hans sted. Sekretariatets arbejde: At der sker mange ting på vore uddannelsessteder kan også mærkes i sekretariatet. Nedenstående er en række af de sagstyper, som har fyldt en del i sekretariatet: Afskedigelsessager: Som vi tidligere har skrevet, har DM modtaget rigtig mange afskedigelsessager, hvilket har været tidskrævende for sekretariatet både i forbindelse med skriftlige høringssvar og møder med rektorer. Og selvom mange af afskedigelsessagerne skyldes økonomisk nedskæring og reduceret studenteroptag, så har det i mange tilfælde en positiv effekt, at DM skal høres. Medlemsmøder: Sekretariatet er i årets løb blevet hidkaldt til mange informationsmøder i konsekvens af overgang til AC-arbejdsvilkår, hvilket er et udtryk for at lokalaftalerne er kommet under pres 4

5 Andre typer sager: At lokalaftalerne er under pres er også kommet til udtryk ved en del henvendelser til sekretariatet om sparring i forbindelse med de lokale forhandlinger. Ligeledes har sekretariatet taget sig af en del sager om lærere, der er kommet i klemme p.g.a. sygdom eller dårligt arbejdsmiljø. Og der er ingen tvivl om, at rigtig mange personer, der er kommet i klemme, oplever at DM gør en forskel. Nye sagstyper, der breder sig: Formentlig p.g.a. det stigende arbejdspres modtager sekretariatet flere og flere sager om fleksjob. Og der bruges også fra sekretariatets side mange ressourcer på fusionsberedskabet. Afslutningsvis kan det nævnes, at sekretariatet stod for gennemførelsen af en sag om uretmæssig afskedigelse af en lærer på barselsorlov. Sagen gik til ligestillingsnævnet og blev vundet af DM. HB-valg I år er der igen valg til DM s hovedbestyrelse, og denne gang stiller landsklubben med fire repræsentanter. Og vi indgår i listeforbund med de tre universitetslister og de øvrige undervisere. Sidst nævnte liste blev desværre kendt ugyldig, fordi man ikke stillede med 25 gyldige underskrifter. Endvidere har vi indgået valgforbund med de privatansatte. Der er ingen tvivl om, at det bliver et spændende valg, fordi det yderste mandat hænger i en tynd tråd. Vi skal derfor opfordre jer alle til at skubbe til jeres kolleger for at få dem til at stemme. Forhåbentlig kan vi igen i år få to pladser i HB. Det har hidtil været af meget stor betydning, at der var to HB-medlemmer, men da vi ikke længere er sikret en sektorudpeget person, er det meget spændende, om det skal lykkes igen. Sidste gang var valgdeltagelsen kun på 13,8 % (dog noget højere i vores sektor), hvilket er så pinligt lavt, at vi kun kan håbe på en højere valgdeltagelse i år. Professionshøjskoler Professionshøjskolerne vil uden tvivl få stor betydning for medarbejderne i fremtiden. Derfor fylder det også meget i bestyrelsens og sekretariatets arbejde. Der er bl.a. etableret følgende beredsskabsplan: 5

6 Indsamling af erfaringer fra andre lande: For at være proaktive, er det vigtigt, at vi får indblik i, hvor og hvordan lærer- og pædagoguddannelserne organiseres i andre lande. Der skal derfor tages kontakt til organisationer i andre lande, så erfaringer herfra kan bruges til beredskabet i Danmark. Vi skal også gerne indsamle viden om, hvordan uddannelserne har kontakt til relevante forskningsområder. Arbejdet er påbegyndt Medlemsmøder: Der skal tilrettelægges 6 8 medlemsmøder et for hver professionshøjskole, så alle medlemmer fra vores landsklub indkaldes til møder om arbejdsvilkår i forbindelse med fusionerne. Dette arbejde vil blive påbegyndt, når lovudkastet foreligger Udarbejdelse af vejledningsmateriale: Der skal udarbejdes vejledningsmateriale til tillidsrepræsentanterne i forbindelse med fusionsprocessen. Dette materiale kan bl.a. indeholde lovstof, nye ideer til hvordan lokalaftalerne kan skrues sammen m.m. Arbejdet er påbegyndt, men en del kan først udføres, når lovudkastet foreligger. Opprioritering af kontakt til eksterne samarbejdspartnere: Kontakten til rektorforsamlinger, bestyrelsesforeninger, aftagerorganisationer, KL, lokalpolitikere og folketingspolitikere skal opprioriteres før og efter fusionsprocessen. Der er blevet holdt en del møder på nuværende tidspunkter, og flere vil ganske givet følge efter lovudkastet. Presseindsats: Vi skal i fusionsprocessen være aktive m.h.t. presseindsats 6

7 Kollektive forhandlinger: Dannelsen af professionshøjskolerne vil betyde, at der vil finde kollektive forhandlinger sted Dette arbejde vil formentlig først finde sted til foråret Politisk er det især Anders Hamming, der står for ovenstående og fra sekretariatet er det Dorte Ebling. Landsklubbens professionshøjskolepolitik: Det er DM s opfattelse, at hvis professionshøjskolerne skal blive en succes i modsætning til CVU-dannelserne, kræver det to ting: - at der tilføres tilstrækkelige resurser til selve fusionsprocessen og frie midler til udviklingsformål, ellers vil det igen betyde nedskæringer på grunduddannelserne. - at fusionerne sker på baggrund af grundige regionale analyser af uddannelsesmønsteret, og at den grundlæggende ide med den enkelte professionshøjskole fastlægges før en fusion realiseres. DM anbefaler: Angående lærernes ansættelsesvilkår, centralt niveau: - Overenskomster og aftaler skal justeres - MVU-stillingsstrukturen skal tilpasses og udbygges Angående lærernes ansættelsesvilkår, decentralt niveau: - lærerne sikres i overgangsfasen gennem tryghedsaftaler med ansættelsesgaranti - lærernes ansættelsestryghed prioriteres frem for antallet af geografiske uddannelsessteder - lærernes ansættelsestryghed sikres i fremtiden gennem strategisk kompetenceudvikling som sikrer, at lærernes kompetencer matcher professionshøjskolernes opgaver - lærerne sikres mulighed for forskeruddannelse - lærernes sikres adgang til og vilkår der gør det muligt efter eget ønske at skifte arbejdsopgaver indenfor professionshøjskolens brede opgavefelt 7

8 - ingen lærer afskediges på grund af beskæftigelsesmangel, såfremt der er ledige arbejdsopgaver, som pågældende, eventuelt efter passende kompetenceudvikling, kan varetage (det skal dog nævnes, at de to ovenstående punkter under DM anbefaler først skal godkendes af bestyrelsen, og at der derfor vil kunne komme ændringer i den endelige tekst, som bliver lagt ind på DM s hjemmeside) I øvrigt anbefaler DM: at fusionsprocessen sker på baggrund af tilstrækkelige økonomiske ressourcer medarbejderne inddrages i fusionsprocessen både lokalt og nationalt dannelsen af professionshøjskolerne sker på baggrund af regionale analyser, hvor det klarlægges, hvilke uddannelser der ved en fusion kan skabe synergieffekt. det udmeldte antal professionshøjskoler ikke bliver en for styrende faktor for sammensætningen af disse. undervisningsministeriets forklaringer på, hvorfor stort er godt, bør udbygges med veldokumenterede argumenter når de regionale analyser er foregået bestemmes dannelsen af professionshøjskolerne fra centralt hold (UVM). professionshøjskolerne samles efter fx sundheds/pædagogiske områder eller teknisk/merkantile områder. Der savnes dokumentation for, at sammenlægning af meget forskellige uddannelser og sammenlægning af uddannelser på forskellige niveauer skaber en synergieffekt. højskoledannelsen må ikke resultere i flere administrative lederstillinger. Vedr. de pædagogiske uddannelsers tilknytning til universiteterne anbefaler DM, at: Dette udmøntes gennem den strategiske forskningstilknytningsplan. Der nedsættes et nationalt styringsråd med forskere fra universiteterne og ansatte på MVU-institutionerne. Vedr. sikring af reel forskningstilknytning anbefaler DM, at: Professionshøjskolerne i samarbejde med universiteterne forestår den praksisorienterede forskning, der er relevant for højskolernes fagområder. Universitetsforskere og professionshøjskoleansatte samarbejder om at definere forskningsfelter 8

9 antallet af ansatte med professionsrelevante ph-d er stiger, og at professionshøjskoleansatte får forbedrede muligheder for at tage en ph-d undervisningsministerens idé om strategisk forskningsprogram bliver en realitet fagdidaktik styrkes, idet det sikres, at det understøtter alle fagområder. Didaktisk forskning samles i større enheder. Danmark er for lille et sprogområde til konkurrerende virksomhed inden for de enkelte didaktiske felter. Derfor er en national koordinering nødvendig. Den teoretiske og praksisorienterede forskning bør ligestilles. Ideen om, at forskning fra universiteterne nedsiver gennem MVU-området til aftagerne er ikke holdbar. forskningsprojekter bør udspringe af praksis, og i den forbindelse bør det undersøges, hvilke spørgsmål uddannelserne stiller, som kan være med til at rammesætte forskningen. der oprettes en central formidlingsportal i Danmark, så ny viden bliver spredt der bør opstilles kvalitetssikringskriterier for den praksisorienterede forskning der bør etableres nye tidsskrifter til formidling af forskningsresultater reel forskningstilknytning til udlandet kræver, at vi i Danmark bidrager med noget eksempelvis gennem ph-dstipendiater at der etableres en 20 % udviklingspulje jævnfør den norske model videnspredning sikres bl.a. gennem udvikling af nettet, gennem websides, gennem biblioteker som videncentre og gennem de faglige foreninger. Vedr. fremtidssikring af uddannelserne anbefaler DM, at: De enkelte uddannelser tildeles tilstrækkelige ressourcer. Uddannelserne bør sikres autonomi, De bør sikres legitimitet bl.a. gennem akkreditering De bør sikres international tilknytning. Dette kan bl.a. ske ved praktikophold, studieophold, lærerudveksling, deltagelse i internationale konferencer og projektsamarbejde. De enkelte fag i uddannelserne bør fremtidssikres gennem tilstrækkeligt store faglige miljøer. Med reformerne af pædagog- og læreruddannelserne vil visse fag på trods af dannelsen af professionshøjskolerne ikke indgå i større faglige miljøer. Derfor bør det sikres ved hjælp af nationale netværk. DM anbefaler, at professionshøjskolerne i samarbejde med universiteterne medvirker til at udbyde relevante professionsrettede masteruddannelser. Uddannelserne sikres grundtilskud Der oprettes et taxameter til udvikling, drift af videncentre m.v., så grunduddannelserne ikke udsultes 9

10 Angående entydig ledelsesstruktur anbefaler DM, at: der foruden stillingen som professionshøjskolerektor etableres nogle stillinger som uddannelsesrektorer med relevante og vidtstrakte kompetencer inden for de givne uddannelsesområder der på de enkelte uddannelsesområder etableres fora, der sikrer medarbejdere og studerende medindflydelse på udviklingen af professionsuddannelserne Der bør være en klar kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesniveauer OK-2008 På regionalmøderne forelagde landsklubbestyrelsen et forslag om, at DM denne gang udsendte en række temaer som kunne være et udgangspunkt for drøftelserne i klubberne. Diskussionerne om dette bar præg af, hvornår på ugen de enkelte regionalmøder blev holdt. Således stod det klart efter mødet i Midt- og Nordjylland, at formen skulle strammes op inden de næste to møder. Men sammenlagt kan det konkluderes, at tillidsrepræsentanterne gerne vil have tilsendt emnerne med bestyrelsens bud på fordele og ulemper ved de enkelte krav. Så kan de enkelte tillidsrepræsentanter selv vurdere, om materialet vil være gavnligt i de respektive klubber. Det stod også klart, at indledningen til emnerne skulle være anderledes, idet man fandt det vigtigt, at det blev sikret, at vore krav tilsammen kom alle vore medlemmer til gode. MVU-rådet Da MVU-loven og KVU-loven efter al sandsynlighed slås sammen med virkning fra årsskiftet, bliver MVU-rådet formentlig nedlagt. Hvad der skal erstatte det, står hen i det uvisse. En stor del af MVU-rådets arbejde består af rådgivning i forbindelse med ansøgninger om nye uddannelser. 10

11 Af de øvrige emner, som MVU-rådet har taget sig af i 2006 har særligt dannelse af professionshøjskoler, akkreditering og forskningstilknytning haft DM s/ac s interesse. Vedr. akkreditering og forskningstilknytning er der nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal rådgive Undervisningsministeriet DM har plads i begge. I forbindelse med akkreditering er det vigtigt for DM, at sikre at arbejdsmiljø indgår i kriterierne. I forbindelse med forskningstilknytning er det vigtigt for DM, at der etableres et reelt forskningsprogram. Desuden har der i MVU-rådet igen i år været fokus på, hvordan praktikken opkvalificeres i professionsbacheloruddannelserne. Reformarbejdet: Ny læreruddannelse. Vi skal naturligvis kæmpe for, at uddannelsen tilføres tilstrækkelige økonomiske midler i forbindelse med den omstilling den nye lov medfører. Herunder midler til undervisernes kompetenceudvikling og også til nyindretninger, materialer og redskaber. Og det er sandsynligt, at nogle undervisere kommer i klemme, hvorfor der fordres omstillingsmidler / aftrædelsesordninger. DM har især lagt vægt på følgende: Det er væsentligt, at der fortsat fokuseres på alle seminarielæreres almene kompetence i forhold til at forstå, udvikle og arbejde med skolens dannelsesopgave i det moderne samfund. Dette aspekt kan knyttes sammen med seminarielæreres kompetence i at være part i læreruddannelsesfeltet vedr. sammenhæng imellem praktik, praksis, teoretisk undervisning, studier osv. Et udviklingsfelt kunne være at fokusere på, hvilke arbejdsområder der kan bidrage til styrkelse af sammenhængen her. Det er nødvendigt, at seminarielærerne får tilknytning til den fagdidaktiske forskning i Danmark og udlandet. For en lang række fag er der reelt kun fagdidaktisk forskning i udlandet. Konkret efterspørges kompetencer i at sætte aspekter som specialundervisning, klasserumsledelse, innovation, IT og forældresamarbejde på banen Hele området med kulturmøde, dansk som andet sprog for alle seminarielærere Aspekter knyttet til bachelorprojektet og det tværprofessionelle element Der er behov for styrket kompetenceudvikling inden for læsning 11

12 Når der opstår et nyt fag f.eks materiel design kræver det kompetenceudvikling for de nuværende undervisere i sløjd og håndarbejde Opkvalificering af lærerne i de fag, som måtte blive omstruktureret kraftigt, f.eks. i forhold til aldersspecialiseringen. At der gives mulighed for omstilling for de faggrupper, der mindskes i den nye uddannelse. Kvalificering af praktiklærere på folkeskolerne Og når vi mødes med politikere tages følgende med: Vi kan konstatere at det arbejdsmiljø, som f.eks. læreruddannere befinder sig i, er et, hvor flere og flere medarbejdere går ned med arbejdsbetinget stress. Arbejdet med disse to store reformer vil ikke mindske denne tendens. Ny pædagoguddannelse: Arbejdet i pædagoguddannelsesudvalget har det sidste år primært drejet sig om den nye pædagoguddannelse. Det har været en lang proces, som i lange perioder har været præget af at arbejdet i ministeriet synes at have stået stille. Udvalget har deltaget i samrådet for pædagoguddannelsens arbejde med at koordinere reaktioner og Udvalget har lagt vægt på at mobilisere pædagoguddannelsens undervisere i forhold til udarbejdelsen af CKF er og bekendtgørelsen. Processen har været hæmmet af ministeriets meget sene og meget ugennemskuelige udmeldinger i forhold til processen. DMS afholdt et møde om udarbejdelse af CKF er i juni måned på CVU Jelling med deltagelse af mere end 50 undervisere repræsenterende uddannelsens nuværende faggrupper. DMS er repræsenteret af Jens Boelsmand i den nedsatte følgegruppe sammen med en lang række repræsentanter for uddannelsens interessenter. Vi har valgt at lade Jens fortsætte som DMs repræsentant i følgegruppen selv om han er udtrådt af bestyrelsen efter at han er blevet udnævt til uddannelsesleder. Jens har gennem hele forløbet koordineret og repræsenteret DMs i arbejdet med den nye uddannelse, og vi har vurderet at det ikke ville være formålstjenligt at skifte Jens ud i en proces som er præget af en kort og hektisk tidshorisont. Vi kan konstatere at CKF grupperne hovedsageligt er bemandet med interne repræsentanter for uddannelsen. Det er svært på nuværende tidspunkt at overskue hvilke beskæftigelsesmæssige konsekvenser den nye uddannelse får for beskæftigelsen. 12

13 Som for læreruddannelsen er der også på pædagoguddannelsen brug for midler til kompetenceudvikling. Hvad DM gør i den forbindelse, vil blive beskrevet nærmere i den mundtlige beretning. Udvalgets sammensætning: Jens Boelsmand indtil medio september 2006,Henriette Hjernø, Morten Anker Hansen, Helle Waagner og Anders Hamming 13

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget 18 19. november 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Status på Forretningsudvalget

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Principper for stillingsbesættelse

Principper for stillingsbesættelse Principper for stillingsbesættelse Principperne gælder for alle medarbejdere der berøres af sammenlægningen. Som udgangspunkt følger alle medarbejdere opgaven. Tager udgangspunkt i nuværende arbejdsopgaver

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik

evaluering studiedemokrati kommunikation udvikling ansvar faglighe idaktik viden politik indlevels teori edindflydelse initiativ lationer praktik aktiviteter studiedemokrati edindflydelse læring engagement initiativ politik kommunikation marbejde dialog indlevels lationer teori ksibilitet ansvar evaluering sammenhold udvikling nye kompetencer pædagogik

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen.

Det er resultatet af flere års godt samarbejde mellem Ledersektionen i HL og EiD der har ført frem til etableringen. MUNDTLIG BERETNING 14 Kære venner Velkommen til generalforsamling i Erhvervsskolelederne. Velkommen til den første generalforsamling efter vi har besluttet og gennemført tilslutning til Djøf. En særlig

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Bilag om Læreruddannelsen 1

Bilag om Læreruddannelsen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om Læreruddannelsen 1 I. Opgør med enhedsprincippet

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv

Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Kommunalreformen og de specialiserede tilbud på handicapområdet set i et bruger- og institutionsperspektiv Inge Storgaard Bonfils Projektets hjemmeside: www.akf.dk/handicap Side 1 Disposition for oplæg:

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger.

Der blev taget referat af enkelte dele af programmet, mens de øvrige punkter blev dokumenteret ved vedhæftede slides og opsamlinger. TR seminar i DM Professionshøjskoler den 30.-31.10.2014 på Vejle Center Hotel Deltagere Hans Beksgaard, Hanne Schneider, Helle Waagner, Dorit G. Thomsen, Mette Bruun, Anders H. Simonsen, Steen Simonsen,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indledning. Rammeaftale

Indledning. Rammeaftale RAMMEAFTALE VEDRØRENDE ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE FOR ADJUNKTER OG LEKTORER SAMT ANDRE UNDERVISERE (OVERGANGSORDNING) VED UC SYDDANMARK MED HOVEDBESKÆFTIGELSE VED UC SYDDANMARKS PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber

Temadag. Folkeskolereformen. Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Temadag Folkeskolereformen Folkeskolereformen og nye muligheder for partnerskaber Folkeskolereformen Indhold Temadag............................................Side 3 Skolens perspektiv....................................side

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere