KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: og Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning v/advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. juni 2012 med 16 bilag (bilag 1-16), svarskrift af 13. juli 2012 uden bilag, replik af 10. august 2012 med ni bilag (bilag 17-25) og duplik 3. september 2012 med to bilag (bilag A-B). Registreringsdato: Domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk er registreret den 1. april Sagsfremstilling: Klageren driver virksomhed inden for eftermontering af læderinteriør i biler, og blev stiftet den 10. januar 2011 med CVR nr Klagers indehaver, Kim Holst, har tidligere drevet virksomhed med samme navn under CVR nr frem til 18. marts 2009, hvor denne virksomhed blev tvangsopløst. Bilag 3 er en udskrift fra BIQ Erhvervsinformation, der viser, at klagerens virksomhed er stiftet af Kim Holst Holding ApS. Kim Holst Holding ApS er indehaver af gyldig dansk varemærkeregistrering nr. VR for følgende figurmærke: 1

2 Mærket er bl.a. registreret for varer i klasse 35 (engros- og internethandel med læder til montering i biler) og er fornyet frem til 29. maj Herom har klageren anført følgende i klageskriftet: Kim Holst Holding ApS har meddelt Klager en eksklusiv brugsret til varemærket og tilhørende påtaleret for krænkelser af varemærket. Mærket benyttes for Klagers virksomhed. Kim Holst Holding ApS er desuden indehaver af registreringen af domænenavnene auto-læder.dk og auto-laeder.dk der er registreret henholdsvis 22. marts 2006 og 3. maj Herom har klageren anført: Kim Holst Holding ApS har meddelt Klager en eksklusiv brugsret til domænenavnene autolaeder.dk og auto-læder.dk, og begge domænenavne benyttes i dag aktivt for Klagers virksomhed med identiske hjemmesider på de to domæner. Kim Holst Holding har endvidere meddelt en fuld påtaleret og dispositionsret for de to domænenavne. Klager har foretaget omfattende annoncering for sin virksomhed, og er i Danmark landskendt under betegnelsen Auto-læder.dk. Klager har bl.a. kontinuerligt markedsført sig i det trykte bilmagasin Bilbasen - dit bilmarked (Bilmarkedet) fra marts måned Annoncen, som er benyttet fremlægges som bilag 8. Klager benytter endvidere navnet Auto-læder.dk aktivt i sin øvrige markedsføring og korrespondance med kunder. Som eksempel herpå fremlægges som bilag 9 kopi af Klagers kuvert, som benyttes til post fremsendelser. Bilag 8 viser en udateret kopi af en annonce for klagerens virksomhed, med overskriften Autolæder.dk. Bilag 9 viser en kopi af en kuvert, hvorpå der er trykt Auto-læder.dk. Omkring indklagede, der ligeledes driver virksomhed indenfor eftermontering af læderinteriør i biler og er indehaver af registreringen af domænenavnet bilhouse.dk, har klageren anført følgende: Såvel domænenavnet Autolæder.dk som domænenavnet Autolaeder.dk henviser til indklagedes primære domæne Bilhouse.dk. Udskrift fra de to domæner fremlægges som bilag 14 og 15. 2

3 Indklagede benytter ikke betegnelsen autolæder for sin virksomhed, men benytter flere steder betegnelsen læderinteriør, og er kendt under betegnelsen Bilhouse. Indklagede benytter også adresse hvilket kan ses af bilag 9, 12 og 13. Kim Holst har været ansat hos indklagede i perioden 2001 til marts Efter sin fratrædelse i marts 2006 valgte Kim Holst at opstarte selvstændig virksomhed indenfor samme branche som indklagede. Kim Holst opstartede sin virksomhed på adressen Nygade 37, 7430 Ikast, mens indklagedes virksomhed er beliggende på adressen Hammerum Hovedgade 134 D, 7400 Herning. Af bilag [16] fremgår endvidere, at virksomhederne er placeret med kun 5,9 km fra hinanden. Klager er i foråret 2012 blevet opmærksom på, at domænenavnene Auto-læder.dk og Autolaeder.dk er registreret, og at registreringen er sket af indklagede. Klager er blevet opmærksom herpå i forbindelse med, at flere kunder har rettet henvendelse til indklagede, i troen om, at de rettede henvendelse til Klager. Herefter har Klager undersøgt forholdende nærmere, og konstateret, at indklagede har registreret de to omtvistede domænenavne, og benytter disse som henvisningssider til indklagedes egen hjemmeside. Bilag 14 og 15 viser begge en udskrift af indklagedes hjemmeside på domænenavnet bilhouse.dk. Indklagede har i sit svarskrift bl.a. anført følgende: Denne sag handler om, hvorvidt Klager kan anses for at have en eneret til ordet AUTOLÆDER for serviceydelsen bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Sagens parter beskæftiger sig begge med den service, der ligger i eftermontering af læderinteriør i biler. Indklagede har som nævnt af Klager drevet virksomhed med denne ydelse siden september 1995, mens Klager har drevet virksomhed hermed siden januar Ejerkredsen bag Klager har givetvis tidligere drevet virksomhed med selv samme ydelse siden 2006, om end selve brugen af navnet Auto-Læder ApS og de tilhørende domænenavne og varemærke ikke anses for dokumenteret for tiden forud for Klagers stiftelse. Det er et fundamentalt krav indenfor varemærkeret, at et navn for at nyde beskyttelse som et varemærke, skal have særpræg, jf. varemærkelovens 3, stk. 3 og 13. Dette særprægskrav betyder blandt andet, at rent beskrivende/generiske ord og betegnelser ikke nyder eneretsbeskyttelse. Beskyttelsen af forretningskendetegn efter markedsføringslovens 18 forudsætter på tilsvarende vis, at kendetegnet har denne fornødne særpræg. 3

4 Det skal således være tilladt for alle indenfor en branche at kunne beskrive sine produkter og ydelser på en loyal og oplysende måde. Betegnelsen AUTOLÆDER må da også anses for at være beskrivende for den ydelse der består i at eftermontere læder i biler. Betegnelsen AUTO er således en normal betegnelsen for en bil, mens LÆDER netop angiver det produkt, der bliver eftermonteret i bilen. På den baggrund kan betegnelsen AUTOLÆDER, herunder AUTO-LÆDER og AUTO-LAEDER, ikke anses for at nyde en eneretsbeskyttelse efter hverken varemærkelovens eller markedsføringslovens regler. Det bemærkes i den forbindelse, at Kim Holst Holding ApS varemærkeregistrering af AUTO- LÆDER.DK (fig.), jf. sagens bilag 4, alene angår en figurvaremærkeregistrering, hvilket betyder, at registreringen giver en beskyttelse af den visuelle udformning af figurvaremærket, og ikke en selvstændig beskyttelse af teksten i mærket. Varemærkeretlig beskyttelse af mærker, der oprindeligt mangler særpræg, kan dog opnås gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens 3, stk. 3, men henset til betegnelsen AUTOLÆDER s meget generiske karakter og Klagers begrænset brug heraf, vil dette ikke være tilfældet for det pågældende mærke. Dette er da heller ikke hverken dokumenteret eller gjort gældende af Klager. Da begge parter i sagen således beskæftiger sig med den service, der ligger i eftermontering af læder i biler, har begge parter lige stor interesse i at kunne anvende de i sagen omstridte domænenavne, hvorfor en interesseafvejning i henhold til domænelovens 12, stk. 1, ikke vil give Klager bedre ret til de i sagen omstridte domænenavne. Klageren har i sin replik bl.a. anført følgende: Indklagede anfører, at denne sag handler om, hvorvidt Klager kan anses for at have en eneret til ordet AUTOLÆDER for serviceydelser bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Dette er imidlertid ikke korrekt. Sagen handler om, hvorvidt Klager kan kræve domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk overdraget til sig som følge af, at registrering og/eller opretholdelse af registreringen af domænenavnene er sket i strid med god domænenavnsskik og dermed i strid med domænenavnslovens 12, stk. 1. Dette spørgsmål skal afgøres ud fra en samlet helhedsvurdering og en interesseafvejning, som ikke alene baseres på, hvorvidt der består en eneret, men på sagens samlede omstændigheder. Domænenavnene auto-læder.dk og auto-laeder.dk har været kontinuerligt brugt siden registreringen i henholdsvis marts og maj måned

5 Der er dermed oparbejdet en kontinuerlig goodwill i domænenavnene og Klagers navn siden registreringen af domænenavnene auto-læder.dk og auto-laeder.dk i Betegnelsen autolæder Det bestrides at betegnelsen autolæder er beskrivende for den ydelse, der består i at eftermontere læderinteriør i biler. Herudover fastholdes det, at der er opnået en beskyttelse af navnet auto-læder.dk for Klager, i det mindste efter markedsføringslovens 1, idet der er indlagt en ganske særlig stor markedsføringsindsats i navnet over de seneste ca. 6 år, herunder at der er opnået kendskab til navnet i hele Danmark. Dette understøttes af det fremlagte bilag 8 og det herom anførte i klageskriftet. Dette understøttes endvidere af, at der via ejerkredsen for Klager har været drevet selvstændige virksomheder på såvel Fyn og Sjælland (udover Jylland) med betegnelsen auto-læder.dk, jf. de fremlagte bilag 2b og 2c. Som bilag har klageren fremlagt udskrifter fra BIQ Erhvervsinformation vedr. Auto-læder.dk Sjælland ApS, Auto-læder.dk Fyn ApS og Auto-læder.dk ApS, der viser, at alle er stiftet af Kim Holst Holding ApS. Alle de tre nævnte virksomheder er i dag ophørte. Omkring en afvejning af parternes interesser i de omtvistede domænenavne, har klageren anført følgende: Som [en] del af interesseafvejningen, der skal foretages, navnlig for det tilfælde, at Klagenævnet ikke finder at der er opnået særlige kendetegnsrettigheder for Klager til autolæder.dk til trods for selskabsnavnsregistreringen og den foretagne figurmærkeregistrering, bør det tages i betragtning, at Klagers ejer og stifter, Kim Holst, forud for etableringen af virksomheder indeholdende navnet auto-læder.dk var ansat hos Indklagede, at indklagede først efter Kim Holst etablering af virksomheder med navnet auto-læder.dk har registreret de nu omtvistede domænenavne, at Klagers og Indklagedes virksomheder er beliggende mindre end 6 km fra hinanden, og at der dermed er en større risiko for forveksling mellem parterne, at Klager aktivt og massivt benytter navnet auto-læder.dk mens Indklagede slet ikke benytter navnet eller betegnelsen auto-læder. Indklagedes registrering af de omtvistede domænenavne må derfor anses som en utilbørlig snyltning på Klagers renommé i strid med markedsføringslovens 1. Som følge heraf, må registreringen og opretholdelsen af registreringen for de omtvistede domænenavne anses for værende i strid med domænenavnsloven 12, stk. 1. Indklagede har i sin duplik anført følgende: Klager gør i dennes replik gældende, at Klager via indarbejdelse har opnået en beskyttelse af navnet auto-læder.dk for serviceydelsen bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Det følger af varemærkelovens 4, stk. 2, at et ellers ikke særpræget mærke gennem intensiv anvendelse kan opnå adskillelsesevne, hvis man inden for omsætningskredsen opfatter betegnelsen som et individualiseringsmiddel. 5

6 Ved vurderingen af, om en betegnelse er indarbejdet som varemærke eller et forretningskendetegn, må samtlige forhold tages i betragtning særligt betegnelsens karakter, og hvor længe og hvor meget betegnelsen har været anvendt. Tilsvarende er meget enkle figurer eller generiske betegnelser vanskeligere måske umulige at indarbejde end mærker, som ligger på grænsen til at have særpræg. Det bemærkes, at det er samme vurdering der ligger bag vurdering om indarbejdelse efter markedsføringslovens regler. Det eneste reelle markedsføringsmateriale, som Klager har fremlagt til støtte for dennes påstand om indarbejdelse, er bilag 8, som angiveligt er brugt i bilmagasinet Bilbase Dit bilmarked. Nærmere dokumentation om omfang mv. er ikke fremlagt. Klager kan derfor ikke anses for at have indarbejdet betegnelsen auto-læder.dk i et sådant omfang, at betegnelsen har opnået adskillelsesevne indenfor omsætningskredsen, hvorfor Klager ikke kan anses for at have en eneret til betegnelsen auto-læder.dk for serviceydelsen bestående i eftermontering af læderinteriør i biler. Vedrørende Klagers anbringende om, at betegnelsen AUTOLÆDER, ikke er generisk kan blot bemærkes, at Klager også selv anvender betegnelsen generisk på dennes hjemmeside, jf. bilag A og bilag B, hvor klager præsenterer sig som specialist i autolæder og som Danmarks største autolæder-grossist. Mangler et kendetegn det fornødne særpræg til at opnå beskyttelse efter varemærkeloven og markedsføringsloven, vil en registrering heraf som domænenavn som udgangspunkt være berettiget, idet først-til-mølle-princippet i så fald vil være afgørende. Da Indklagede registrerede de i sagen omhandlede domænenavne i april 2008, havde Klager ikke en eneret til betegnelsen auto-læder.dk, ligesom Klager ikke efterfølgende har opnået en sådan beskyttelse. Da Klager således ikke har en beskyttelsesværdig i domænerne, og da Indklagedes brug heraf i øvrigt er både loyal og legitim, henset til at Indklagede driver virksomhed med de ydelser for hvilket domænenavnene er generiske, vil Klager ikke kunne kræve, at Indklagede overdrager de pågældende domæner til Klager. Bilag A og B er udskrifter fra klagerens hjemmeside, med bl.a. følgende overskrift: Vi er specialister indenfor autolæder. Af bilaget fremgår bl.a. også følgende tekststykke: Vi kan med stolthed sige, at Auto-læder.dk er Danmarks største autolæder-grossist. En søgning på domænenavnet auto-laeder.dk på Internet Wayback Machine ( gav tre resultater i perioden december 2006 til marts Ved opslag på den lagrede side fra 5. december 2006, fremkom ingen hjemmeside. Ved opslag på de to lagrede sider fra 11. april 2008 og 29. marts 2010 fremkom hjemmesider identiske med klagerens nuværende hjemmeside på domænenavnene auto-laeder.dk og auto-læder.dk. 6

7 Sekretariatet har ved opslag på domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk taget følgende identiske kopi: Ved fornyet opslag den 18. november 2012 var der ikke nogen aktiv hjemmeside på de omtvistede domænenavne. En søgning på betegnelsen autolæder (i citationstegn) på Google den 18. november 2012 gav ca resultater når søgningen afgrænsedes til resultater på dansk. En gennemgang af de første 50 resultater viste, at to relaterede sig til klageren, mens ingen resultater relaterede sig til indklagede. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren benytter navnet Auto-læder.dk som selskabsnavn, og dermed har en væsentlig og legitim interesse i at kunne anvende domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk, at klageren gennem sin registrering og brug af selskabsnavnet Auto-læder.dk har etableret en eneret til at benytte de tilsvarende domænenavne, og umiddelbart forvekslelige domænenavne, at klageren er indehaver af licensrettighederne til gyldig dansk varemærkeregistrering af figurmærket Auto-læder.dk. 7

8 at indklagedes registrering, opretholdelse og brug af domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsrettigheder, at klageren er kendt under betegnelsen auto-læder.dk at klageren har etableret en kendetegnsret til betegnelsen auto-læder.dk i Danmark indenfor eftermontering af læderinteriør i biler, at betegnelsen autolæder ikke er en generisk betegnelse for virksomhed bestående i eftermontering af læderinteriør i biler, at det er til stor gene for klageren, at klageren ikke kan gøre brug af de omtvistede domænenavne, at klageren bedre kan udnytte den økonomiske værdi, der er forbundet med de omtvistede domænenavne, at indklagede ikke aktivt anvender de omtvistede domænenavne, men blot viderestiller besøgende til indklagedes hjemmeside på domænenavnet bilhouse.dk, at der er en risiko for forveksling mellem klagerens og indklagedes virksomhed, at indklagede ikke har en anerkendelsesværdig interesse i de omtvistede domænenavne, at indklagede er kendt under betegnelsen Bilhouse og ikke anvender betegnelsen autolæder i forbindelse med sin virksomhed, at indklagedes brug af de omtvistede domænenavne er snyltning på klagerens renommé i strid med markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik, at indklagede først har registreret de omtvistede domænenavne, efter klagerens stifter, Kim Holst, havde afsluttet sit ansættelsesforhold hos indklagede og startet konkurrerende virksomhed under betegnelsen Auto-læder.dk, og at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at betegnelserne autolæder, auto-læder og auto-laeder er generiske betegnelser for parternes virksomheder, at betegnelserne mangler særpræg og derfor ikke nyder eneretsbeskyttelse, jf. varemærkelovens 3 og 13, at klagerens registrering af selskabsnavnet Auto-læder.dk ApS ikke giver klageren eneret til betegnelsen auto-læder.dk, at varemærkeregistreringen af figurmærket Auto-læder.dk ikke giver en beskyttelse af betegnelsen auto-læder.dk, men blot den samlede figurmæssige udformning, at klageren ikke har dokumenteret, at betegnelsen auto-læder.dk er indarbejdet som kendetegn for klagerens virksomhed, at klageren ikke har etableret nogen kendetegnsret til betegnelsen auto-læder.dk eller lignende betegnelser, at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne er både loyal og legitim, da indklagede driver virksomhed med de ydelser for hvilke domænenavnene er generiske, og at indklagedes registrering og brug af de omtvistede domænenavne ikke er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnets bemærkninger: Klageren er indehaver af følgende danske varemærkeregistrering nr. VR AUTOLÆDER.DK (fig): 8

9 Klageren er herved indehaver af en varemærkeret som anført i varemærkelovens 4, stk. 1, der har følgende ordlyd: 4. Indehaveren af en varemærkeret kan forbyde andre, der ikke har dennes samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af tegn, hvis 1) tegnet er identisk med varemærket, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er taget i brug, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er beskyttet, eller 2) tegnet er identisk med eller ligner varemærket, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art, såfremt der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med varemærket. Klagerens kendetegnsrettigheder i medfør af varemærkeregistrering VR omfatter den samlede figurmæssige udformning af mærket. Det er således ikke givet, at klageren gennem sin varemærkeregistrering har opnået eneret over tekstelementet autolæder.dk, der indgår i figurmærket. Betegnelsen autolæder er en sammensætning af ordene auto og læder, som begge er almindelige danske betegnelser for bil, og et produkt der benyttes til bl.a. indtræk i biler og betræk på f.eks. møbler. Betegnelsen autolæder er således beskrivende for den ydelse, som klageren udbyder i form af eftermontering af læderinteriør i biler. Denne betegnelse har derfor ikke tilstrækkeligt særpræg til at kunne nyde beskyttelse som forretningskendetegn for denne del af klagerens virksomhed, medmindre der foreligger dokumentation for, at betegnelsen er indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop denne virksomhed, jf. (princippet i) varemærkelovens 3 og 13. Vil klageren påberåbe sig at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen autolæder med henblik på at drive virksomhed med eftermontering af læderinteriør i biler, må klageren derfor godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen på en sådan måde, at den forbindes med netop klagerens virksomhed. Det vil i almindelighed være meget vanskeligt og ofte umuligt at godtgøre, at en betegnelse, som er rent beskrivende for en virksomhed, er blevet indarbejdet som individualiseringsmiddel for netop den virksomhed. Som sagen er oplyst, finder nævnet det ikke godtgjort, at klageren ved indarbejdelse skulle have stiftet en kendetegnsret til betegnelsen autolæder, hvilket bl.a. understreges at klageren benytter betegnelsen i sin generiske form på sin hjemmeside. Selv om indklagedes brug af domænenavnene autolaeder.dk og autolæder.dk ikke udgør en krænkelse af klagerens kendetegnsret, forudsætter indklagedes registrering og brug af det omtvistede domænenavn dog overholdelse god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. 9

10 Det er i forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Klageren driver virksomhed under navnet Auto-Læder.dk ApS inden for eftermontering af læderinteriør i bil, ligesom klagerens indehaver siden 2006 har drevet tilsvarende virksomhed under samme navn. Desuden er klagerens ejerkreds indehaver af domænenavnene auto-laeder.dk og autolæder.dk, ligesom disse domænenavne benyttes af klageren i forbindelse med klagerens virksomhed. Klageren benytter også betegnelsen Auto-læder.dk i forbindelse med markedsføringen af sin virksomhed, ligesom klageren også er indehaver af en licens til rettighederne til registreret dansk figurvaremærke, hvori indgår betegnelsen auto-læder.dk. Klageren har derfor en åbenbar og naturlig interesse i at kunne gøre brug af domænenavnene autolæder.dk og autolaeder.dk i forbindelse med sin virksomhed. Heroverfor står hensynet til indklagede, der ligeledes driver virksomhed inden for eftermontering af læderinteriør i biler. Bortset herfra benytter indklagede ikke betegnelsen autolæder som kendetegn i forbindelse med sin virksomhed. Indklagede ses således ikke har have nogen loyal interesse i at kunne gøre brug af de omtvistede domænenavne i forbindelse med sin virksomhed. Nævnet finder således, at klagerens interesser i domænenavnene autolaeder.dk og autolæder.dk overstiger indklagedes interesser. Indklagede registrering og brug af domænenavnene er således i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Bilhouse Læderinteriør, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnene autolaeder.dk og autolæder.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, Auto-læder.dk ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 29. november 2012 Jens Kruse Mikkelsen (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 10

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0037 Klager: Dansk Brænde Salg v/ Anne Louise Bruus-Jensen Marsvej 10 9200 Ålborg SV v/ advokatfuldmægtig Wesley Valdez Indklagede: Nordstrøm Handel A/S Gammel Køgevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0121 Klager: EuroInvestor.com A/S Philip Heymans Allé 5, 5. 2900 Hellerup v/ advokat Sarah Lindasdatter Troelsen Krarup Indklagede: Internet Danmark Holding ApS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0199 Klager: Vilnov Bilpleje v/ Michael Vilnov Hansen Camilla Nielsens Vej 14 2000 Frederiksberg v/ advokat Anders Wernblad Indklagede: Statoil Fuel & Retail A/S

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1093 Klager: Enfant Terrible ApS v/ advokat Joachim Ørum Petersen Sirius advokater Holmens Kanal 7 1060 København K Indklagede: Thomas Gade Andersen Ellebrinken 72 8520 Lystrup Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 604 Klager: CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Sværtegade 3 Postboks 2116 1014 København K Indklagede: DJØF Gothersgade 133 1123 København K v/advokat Lisbet Andersen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1553 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1553 Klager: Top-Line A/S Vestergade 31 9632 Møldrup Indklagede: Skælskør Skilte v/peter Christiansen Tystoftehusevej 15 4230 Skælskør Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1444 Klager: Psykiatrisk Privatklinik ApS Dronningens Tværgade 46, st. 1302 København K v/advokat Thomas Markert Indklagede: Kurt Harding Mølgaard Grejsdalsvej 189 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0015 Klager: SCANINVEST ApS Løkkevej 14 5500 Middelfart og Car To Lease GmbH Scandinavien Park 11 24983 Handewitt Tyskland Indklagede: CTL Cars to lease AB Korgvideregränd

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1229 Klager: Den Gamle Skole Millinge ApS Energivej 2 5600 Faaborg v/advokat Jørn Frølich Indklagede: Arne Nielsen Skolestræde 6 Nordenbro 5932 Humble Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0198 Klager: Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland v/advokat Tanya Meedom Indklagede: Cui Long Tiaoxi jiayuan 3#502 313000 HuZhou Kina Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 387 og 388 Klager: JobZonen A/S Store Regnegade 12, 4. 1110 København K v/advokat Morten Stadil Indklagede: A Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0233 Klager: Ann Vibeke Lokdam Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Den Gode Oplevelse ApS Kokkedal Allé 6 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 396 Klager: IT- og Telestyrelsen, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Holsteinsgade 63 2100 København Ø Kammeradvokaten v/advokat Marlene C. Hannibal Indklagede: Peter Lauge Sct. Olai

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0002 Klager: Jubii A/S Bredgade 33A 1260 København K v/ advokat Jens Dam Indklagede: Vikar Match A/S Østerbrogade 125, 2. sal 2100 København Ø v/ advokat Søren Locher

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere