DDA Datamateriale Fertilitet og erhverv i Danmark,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-0363 -------- Datamateriale ------------- Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 ---------- -- ------- - -------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Fertilitet og erhverv i Danmark, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pamela Rachootin og Jørn Olsen PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale bør såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra 'Socialforskningsinstituttets omnibusundersø-

2 gelse, oktober 1979', som oprindeligt blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet. Dette datamateriale med tilhørende dokumentation findes i Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0522). 'Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979' blev gennemført for Pamela Rachootin og Jørn Olsen, Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin ved Odense Universitet som en del af denne SFI-omnibusundersøgelse og blev stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-0363). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, DK-5000 Odense C Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-0363: Fertilitet og erhverv i Danmark, Primærundersøgere: Pamela Rachootin og Jørn Olsen. DDA-0363, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (709 respondenter, 149 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (127 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet af Socialforskningsinstituttet for Pamela Rachootin og Jørn Olsen, Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin ved Odense Universitet, og som, sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter, blev afleveret til DDA i oktober 1982 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-0363: Fertilitet og erhverv i Danmark, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker; der er redegjort for pu-

3 blikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed via en laserprinterudskrift i et mindre trykt oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juni 2002 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes, foruden en kort beskrivelse af emnet, en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt.

4 Tredje afsnit indeholder oplysninger som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning) som datamaterialet har været underkastet i DDA med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret, som muligt, med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte

6 variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Fertilitet og erhverv i Danmark, 1979 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): socialmedicin og mentalhygiejne.

7 Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: fertilitet og erhverv; erhverv og fertilitet; lægebehandlede patienter i et epidemiologisk studie; patienter i et epidemiologisk studie; epidemiologisk studie; spontan abort, hyppighed af; abort (spontan), hyppighed af; konceptionstid (gennemsnitlig); dødfødsler; erhvervsfordeling ved nedsat fertilitet; graviditeter, antal og resultat af. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamteriale DDA-0363: Fertilitet og erhverv i Danmark, Primærundersøgere: Pamela Rachootin og Jørn Olsen. DDA-0363, 1. udgave (ved Henning Lauritsen, Birgitte Grønlund Jensen og Jens Wagner). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (709 respondenter, 149 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (127 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Studienummer (datasæt): Afleveringstidspunkt: Yderligere oplysninger: Data blev modtaget fra SFI i to omgange, først i februar 1982 og siden i oktober 1982 i form af det totale materiale for SFI's omnibusundersøgelse oktober 1979 (DDA-0522), hvoraf nærværende undersøgelse er en del. Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): Rachootin, Pamela; Olsen, Jørn; OU: Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin. J.B. Winsløwsvej 17, DK-5000 Odense C. Dataindsamler: Socialforskningsinstituttet (SFI). Borgergade 28, DK-1300 København K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Nummeret er SFI's undersøgelsesnummer (Omnibusundersøgelsen oktober 1979). ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsens formål er 1) at vurdere de metodemæssige problemer, der er forbundet med brug af lægebehandlede patienter i et epidemiologisk studie, 2) at vurdere hyppigheden af nedsat fertilitet og spontan abort samt estimere den gennemsnitlige konceptionstid og 3) at give en tentativ erhvervsfordeling af nedsat fertilitet, spontan abort og dødfødsel. Undersøgelsens data stammer udelukkende fra interwievs af en randomiseret og stratificeret stikprøve på ca. 1.4 promille af den danske kvindelige befolkning mellem 25 og 45 år. I alt omfattede stikprøven 953 kvinder, og heraf blev 74.1% interviewet. Selve interviewet foregik som et led i Danmarks Statistiks og Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, der blev gennemført i oktober Interviewskemaet indeholdt oplysninger om kvindens og hendes mands/samlevers nuværende og tidligere erhvervsforhold samt oplysninger om konceptionstid antal graviditeter, resultatet af disse graviditeter etc.

8 Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 953 enheder i oprindelig stikprøve; 244 enheder faldet fra; 0 erstatningsenheder; antal respondenter (uvægtet): 709. Datasættets størrelse: 709 respondenter; 149 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 46 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100% heraf medtaget i datasættet. Yderligere oplysninger: 20 spørgsmål i skema 1 og 26 i skema 2. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; køn. Danske kvinder mellem 25 og 45 år. Udvælgelsesprocedurer: Stratificeret tilfældig udvælgelse. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Dataindsamlingspersonale: Socialforskningsinstituttets interviewerstab. Vægtning: Yderligere oplysninger: Materialet indeholder en vægtvariabel. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. Samt SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: Olsen, Jørn; AU: Center for Epidemiologisk Grundforskning. Vennelyst Boulevard 6, DK-8000 Århus C. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Olsen, Jørn; Schiødt, Anne Vibeke og Rachootin, Pamela: Prognose efter behandling for sterilitet. Ugeskrift for Læger, Årg. 145, nr. 30, pp ; 25 juli, 1983; (2) Olsen, Jørn; Schiødt, Anne Vibeke og Rachootin,

9 Pamela: Conceptionstid og alder. Ugeskrift for Læger, Årg. 145, nr. 30, pp ; 25 juli, 1983; (3) Rachootin, Pamela and Olsen, Jørn: The Risk of Infertility and Delayed Conception Associated with Exposures in the Danish Work Place. Unpublished Paper, 20 + xiii pp. (4) Rachootin, Pamela and Olsen, Jørn: Alcohol Use, Conception Time and Birthweight. Unpublished Paper, 8 + iv pp. (5) Olsen, Jørn; Rachootin, Pamela; Schiødt, Anne Vibeke and Damsbo, Niels: Tobacco Use, Alcohol Consumption and Infertility. Unpublished Paper, 12 + x pp. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand. Boligforhold: ejendomsforhold til boligen; boligtype. Boligstørrelse. Husstandens karakteristika: husstandens totale størrelse (antal personer). Beskæftigelse: respondent: stillingsbetegnelse (eller: kode); respondent: økonomisk sektor. Indkomst: respondent: bruttoindkomst; respondent: nettoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst; hele husstanden: nettoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. INDLEDNING Denne undersøgelse er blevet foretaget af Socialforskningsinstituttet i oktober 1979 for Pamela Rachootin og Jørn Olsen, Institut for Samfundsmedicin, Afdeling for Socialmedicin ved Odense Universitet som en del af en omnibusundersøgelse. DDA modtag data fra Socialforskningsinstituttet i to omgange, først i februar 1982 i form af hulkortbilleder med tilhørende SPSS indlæsningssetup og siden i oktober 1982 i form af et OSIRIS datasæt for den samlede omnibusundersøgelse med tilhørende dokumentation (spørgeskemaer, interviewer- og kodevejledninger). Dette senest modtagne materiale har dannet basis for DDA's oparbejdning, som hovedsagelig har omfattet en frasortering af de for denne undersøgelse ikke relevante respondenter og variable, enkelte rekodninger for konsekvent at opfylde DDA's standarder for oparbejdede materialer, indlæggelse af to DDA standardvariable (V1 og V2) samt konstruktion af maskinlæsbar kodebog med marginaler og udarbejdelsen af nærværende datadokumentation. Manglende data og filtre

10 I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Kodebogens opbygning Undersøgelsens datamateriale er indsamlet gennem besvarelser af to spørgeskemaer: Skema 1 som hovedsagelig omfatter baggrundsoplysninger (20 spørgsmål). Skema 5 som omfatter specielle spørgsmål. (26 spørgsmål). Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaets struktur, og det har derfor været nødvendigt at flytte rundt på en del af variablene. Det drejer sig om de variable, som knytter sig til skema 1. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 Sekvensnummer V3-V4 SFI-oplysninger V5-V78 Skema 1, spm V79 SFI-oplysninger V80-V136 Skema 5, spm V137-V149 SFI-genererede oplysninger Inden for hver enkelt variable er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet samt interviewervejledninger, hvor disse forekommer. Meget omfattende interviewervejledninger samt kodeinstrukser er anbragt som noter bagest i kodebogen med henvisninger fra den berørte variabel. Referencer og forkortelser

11 I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. Forkortelsen IP refererer til interviewpersonen. KODEBOG V0001 DDA-STUDIENUMMER start 1, bredde 4 DDA Studienummer Variablen har for alle respondenter værdien V0002 SEKVENSNUMMER start 5, bredde 3 Sekvensnummer Variablen er genereret i DDA til identifikation af hver enkelt svarperson. V0003 SFI-UNDERSØGELSESNR. start 8, bredde 3 SFI-Undersøgelsesnummer 0239 Standard 0239 oktoberbus V0004 SFI-LØBENUMMER start 11, bredde 1 IP-løbenummer SFI-løbenummer er fjernet pga. konfidentialitetshensyn. Baggrundsspørgsmål, skema

12 V0005 IP'S CIVILSTAND start 12, manglende data: = 9 Spm. 1.1: Hvad er Deres ægteskabelige stilling rent juridisk, er De: Interviewerinstruktion: Det drejer sig her om den rent juridiske civilstand; svarkategorierne læses op i den rækkefølge, hvori de står. Den "faktiske" civilstand skulle gerne fremgå af spm Viser det sig i spm. 1.6 eller senere, at spm. 1.1 oprindeligt er galt besvaret, bedes intervieweren rette i spm Separeret Fraskilt Enke(mand) Ugift Gift Uoplyst svarprocent: 100 V0006 ANTAL VÆRELSER start 13, manglende data: = 9 Spm. 1.2: Hvor mange værelser har denne lejlighed/dette hus, bortset fra køkken, bad og entre? Interviewerinstruktion: Kamre tælles som værelser. Det gælder i øvrigt alle rum, der anvendes som opholdsrum. Drejer det sig om kollektiver noteres det antal værelser som IP plus eventuel samlever disponerer over værelse værelser værelser værelser værelser værelser værelser eller flere Uoplyst svarprocent: 100 V0007 IP'S BOLIGFORHOLD

13 start 14, manglende data: = 99 Spm. 1.3: Hvordan er Deres boligforhold? (Vis kort A) Interviewerinstruktion: De specielle kategorier går forud for de mere generelle, dvs. hvis fx IP bor vederlagsfrit hos forældre, noteres han som boende hos forældre Bor på kollegium, lærlingehjem Bor på pleje- eller alderdomshjem Bor i kollektiv Bor hos forældre Bor vederlagsfrit Er logerende Er forpagter (Dem selv eller evt. ægtefælle) Er lejer (Dem selv eller evt. ægtefælle) Er ejer (Dem selv eller evt. ægtefælle) Andet, skriv Uoplyst svarprocent: 100 V0008 ANTAL PERS. I LEJLIGHED start 16, manglende data: = 99 Spm. 1.4: Hvor mange personer bor normalt i lejligheden/huset? (Medregnet IP) Interviewerinstruktion: Her medregnes alle, der bor i lejligheden (huset), alså også eventuelle logerende, medhjælpere, husassistenter m.v person personer personer personer personer personer personer personer Uoplyst svarprocent: 100 V0009 ANTAL I FAMILIE start 18, manglende data: = 9

14 Spm. 1.5: Hvor mange af dem hører til Deres familie? (Hvis andre end IP selv) (Minus IP) Interviewerinstruktion: Her medregnes de personer, der er i familie med IP, og som bor sammen med IP i lejligheden (huset) Ingen personer person personer personer personer personer personer personer Uoplyst svarprocent: 100 V0010 ANTAL BØRN UNDER18 ÅR start 19, manglende data: >=10 FILTER: V9 Spm : IP og ægtefælles børn under 18 år? Født i 1962 eller senere Ingen børn under 18 år barn børn børn børn børn Irrelevant svarprocent: 95 Spørgsmål om nærmeste familie, skema Nærmeste familie. (Husk fra interviewinstruktionen, at der højst kan være eet ægtepar (samlevende par) i IP's nærmeste familie).

15 V0011 BEGYNDER MED IP start 21 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Stilling i familien, IP Se note: 1 % antal kode IP V0012 IP'S KØN start 22 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: IP's køn Se note: 1 % antal kode Mand Kvinde V0013 IP'S FØDSELSÅR start 23, bredde 4 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: IP's fødselsår Se note: 1 IP's fødselsår er kodet i intervallet V0014 IP'S ARB.STILLING start 27 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: IP's stilling

16 Se note: 1 % antal kode Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært (herunder lærlinge) Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand (herunder elev og lærling) Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Andet V0015 IP'S SKOLEUDDANNELSE start 29, manglende data: = 99 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: IP's skoleuddannelse Se note: Barn under skolealderen Går i skole klasse eller mindre klasse + mellemskole uden eksamen klasse statskontrolleret prøve Teknisk forberedelseseksamen klasse statskontrolleret prøve Udvidet teknisk forberedelseseksamen real real real uden eksamen Realkursus uden eksamen Mellemskoleeksamen Real-, pigeskole- og preliminæreksamen Gymnasium el. HF uden eksamen Studenter- eller HF-eksamen Andet (herunder udenlandsk skoleuddannelse) Uoplyst svarprocent: 100 V0016 PERSON2/FORHOLD TIL IP

17 start 31, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Stilling i familien i forhold til IP, person nr. 2 Se note: Ægtefælle Samlever Tidligere samlever Samlever af samme køn Barn Forældre Svigerforældre Bedsteforældre Barnebarn Søskende Niece/nevø Svigerbørn Svigerinde/svoger Kusine/fætter Tante/onkel Andre familiemedlemmer Irrelevant svarprocent: 95 V0017 PERSON2/KØN start 34, manglende data: >=10 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Køn, person nr. 2 Se note: Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 95 V0018 PERSON2/FØDSELSÅR

18 start 36, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Fødselsår, person nr. 2 Se note: 1 Fødselsåret er kodet i intervallet (uoplyst - 1 tilfælde) (irrelevant - 32 tilfælde) V0019 PERSON2/ARBEJDSSTILLING start 41, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Stilling, person nr. 2 Se note: Selvstændig landmand Selvstændig i øvrigt Medhjælpende ægtefælle Arbejder, faglært (herunder lærlinge) Arbejder, ufaglært Funktionær, tjenestemand (herunder elev og lærling) Studerende Skoleelev Barn under skolealderen Pensionist Husmor Arbejdsløs Ikke dokumenteret Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 95 V0020 PERSON2/SKOLEUDDANNELSE start 44, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V9

19 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Skoleuddannelse, person nr. 2 Se note: Barn under skolealderen Går i skole klasse eller mindre klasse + mellemskole uden eksamen klasse statskontrolleret prøve Teknisk forberedelseseksamen klasse statskontrolleret prøve Udvidet teknisk forberedelseseksamen real real real uden eksamen Realkursus uden eksamen Mellemskoleeksamen Real-, pigeskole- og preliminæreksamen Gymnasium el. HF uden eksamen Studenter- eller HF-eksamen Andet (herunder udenlandsk skoleuddannelse) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 95 V0021 PERSON3/FORHOLD TIL IP start 47, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Stilling i familien i forhold til IP, person nr. 3 Se note: Ægtefælle Samlever Tidligere samlever Samlever af samme køn Barn Forældre Svigerforældre Bedsteforældre Barnebarn Søskende

20 Niece/nevø Svigerbørn Svigerinde/svoger Kusine/fætter Tante/onkel Andre familiemedlemmer Irrelevant svarprocent: 81 V0022 PERSON3/KØN start 50, manglende data: >=10 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Køn, person nr. 3 Se note: Mand Kvinde Irrelevant svarprocent: 81 V0023 PERSON3/FØDSELSÅR start 52, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv: Fødselsår, person nr. 3 Se note: 1 Fødselsåret er kodet i intervallet (irrelevant tilfælde) V0024 PERSON3/ARBEJDSSTILLING start 57, manglende data: >=100 FILTER: V9 Spm. 1.6: Nu vil jeg gerne stille Dem nogle spørgsmål om Dem og Deres nærmeste familie - vi begynder med Dem selv:

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2170 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af befolkningens arbejdstid, 1982 ------------ -- ------------- ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- DDA-0516 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse oktober 1977 ---------------------------- ------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0753 -------- Datamateriale ------------- Lev sundt for to --- ----- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørn Olsen og Grethe Frische PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0168 -------- Datamateriale ------------- Tyveriundersøgelsen 1976 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Balvig PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0958 -------- Datamateriale ------------- Observa prøvevalg 1976 ------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Observa - Instituttet for Erhvervsanalyser og Markedsforskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-149 ------- Datamateriale ------------- On-line i Sparekasser -- ---- - ----------- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Niels Bjørn-Andersen og Lone Jappe, HHK: Informationsforskningsafdelingen

Læs mere

Tal og fakta om ældre

Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Tal og fakta om ældre Udarbejdet af cand.oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning Tallene er hentet hos Danmarks

Læs mere

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- ---------

DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- DDA-0131 -------- Datamateriale ------------- Medlemmer af Landstinget 1849-1953 --------- -- ----------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens N. Pedersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858

Københavns Amt. Vejlængder 1.1.2003 km km. Statsveje i alt 118,457. heraf motorveje 102,757. Herudover ramper m.v. 99,858 Københavns Amt Statsveje i alt 118,457 heraf motorveje 102,757 Herudover ramper m.v. 99,858 Sund & Bælt Holding A/S 15,560 heraf motorveje 15,560 Herudover ramper m.v. 6,252 Amtsveje i alt 189,156 heraf

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl)

Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Referencenetområdet Vejledning om højdesystemet (Vejledning nr. 2 af 10. januar 2005 http://147.29.40.90/_getdoci_/accn/c20050000260-regl) Ifølge 3, stk. 1, i lov nr. 749 af 7. december 1988 om Kort- og

Læs mere

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre

Oversigt over nye kommunenumre. De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre De 98 kommuner i det nye Danmark med nye kommunenumre Efter kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 er Danmark opdelt i 5 regioner med i alt 98 kommuner. Nedenfor er angivet den nye fordeling.

Læs mere

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk

Af Christopher Arzrouni. med en fortid som chef for sikkerherdstjenesten i et demokratisk Taburetten 4/2001 12/09/01 9:38 Side 3 aburetten NR. 5. SEPTEMBER 2001 Hykleriet om Israels ambassadør 3 Kulturnat i København Det vælter med tilbud. Besøg Venstre på Christiansborg, eller besøg VU i Nørrevoldgade.

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse

Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse Regional udvikling af indkomst og beskæftigelse af Rolf Norstrand Anne Kaag Andersen Karsten Bo Larsen AKF Forlaget Marts 2001 Forord Set i internationalt perspektiv er Danmark en rig region med små indkomstforskelle

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner

Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Ungdomsuddannelser med fokus på yderkommuner Delfinansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Landdistriktspuljen) Center for Regional- og Turismeforskning 1 Titel: Ungdomsuddannelser med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05

Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05 HB mødebilag side 1/ 1 Punkt: 4.1.2 Initialer: MFV HB møde nr.: 2012-05 SÆT KRYDS X Orienteringsbilag Debat- og temabilag Beslutningsbilag Orienteringsbilag til HB om Carla efter det første år. Baggrund:

Læs mere