Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse"

Transkript

1 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse - ver 0 71.docx

2 Indholdsfortegnelse 1. LEDELSESOVERBLIK BAGGRUND FORMÅL AFGRÆNSNING SUCCESKRITERIER FOR FÆLLES TEST FÆLLES TESTOPGAVER ANBEFALING TIDS- OG AKTIVITETSPLAN HOVEDTIDSPLAN FOR FÆLLES TEST Overblik Hovedmilepæle Hovedtestfaser Ansvarsfordeling TIDSPLAN IFT. FÆLLES TESTOPGAVER Overblik Hovedmilepæle Ansvarsfordeling FÆLLES TESTOPGAVER METODER, STANDARDER OG VÆRKTØJER Formål Fagligt indhold Hovedaktiviteter SAMLET PLAN IFT. GENNEMFØRELSE AF FÆLLES TEST Formål Fagligt indhold Hovedaktiviteter TESTDREJEBØGER OG TESTCASES Formål Fagligt indhold Hovedaktiviteter SPECIFIKATION AF FÆLLES TESTDATA Formål Fagligt indhold Hovedaktiviteter FÆLLES TESTDATA Formål Fagligt indhold Hovedaktiviteter FÆLLES TESTMILJØER Formål Fagligt indhold Hovedaktiviteter GOVERNANCE MODEL IFT. TESTMILJØER OG TESTDATA Formål Fagligt indhold Hovedaktiviteter af 21 -

3 - 3 af 21 -

4 1. Ledelsesoverblik 1.1 Baggrund Grunddataprogrammet påbegynder maj 2016 en snitfladetest, integrationstest og anvendertest, som har til formål at sikre en efterfølgende succesfuld implementering af GD1 og GD2 grunddataregistre ultimo 2016/primo For at denne fælles test kan gennemføres med den rette testdækning på en økonomisk forsvarlig måde, er der behov for at gennemføre en række fælles forberedelser i relation til etablering af sammenhængende testmiljøer og testdata, governance i forhold til styring og gennemførelse af de fælles test, behov for fælles metoder, værktøjer og rapportering mv. Grunddataprogrammet ønsker derfor et overblik over disse fælles testaktiviteter som beslutningsgrundlag for igangsætning af et antal fælles forberedende testopgaver. 1.2 Formål Dokumentets formål er, at give et overblik over de aktiviteter der skal gennemføres. Som forberedelse og forudsætning for en succesfuld gennemførelse af en fælles test i GD1, GD2 og GD7 med henblik på en sikring af, at de i Målarkitekturen definerede forretningsprocesser med tilhørende informationsanvendelse fungerer som beskrevet. Visse af disse aktiviteter har tidligere være nævnt i andre dokumenter og sammenhænge, men der findes p.t. ikke en samlet oversigt over disse med en plan for gennemførelsen af disse nødvendige forberedende testaktiviteter. Dokumentet har derfor også til formål at opstille en plan for gennemførelsen af de nødvendige forberedende testaktiviteter. 1.3 Afgrænsning Dokumentet her forholder sig til forberedelse og gennemførelsen af den fælles test i GD1, GD2 og GD7. Dvs. at dokumentet ikke forholder sig til: Testforløb, testdata og testmiljøer som de enkelte registerprojekt måtte have brug for i relation til gennemførelse af egne test. Miljøer som det enkelte registerprojekt måtte have brug for i relation til uddannelse af brugere mv. Hvilke testmiljøer Grunddataprogrammet måtte have behov for som blivende testmiljøer efter implementeringen af GD1 og GD2 er tilendebragt. Derudover er der i dokumentet i forhold til de fælles testforberedende opgaver opstillet en plan for gennemførelsen af disse. Planen et udkast etableret i forbindelse med dokumentet her. Planen skal naturligvis afstemmes og godkendes i samarbejde med de forskellige interessenter i GD1, GD2 og GD Succeskriterier for fælles test Det overordnede mål med testen er at kvalitetssikre at den samlede leverance fra registerprojekterne under GD1 og GD2 lever op til delprogrammernes forretningsmæssige målsætninger om effektiv registrering og effektivt genbrug af henholdsvis ejendomsdata og adresser. Testen har således et primært fokus på de tværgående sammenhænge mellem registrene. - 4 af 21 -

5 Nedenfor er opstillet en række væsentlige succeskriterier i forhold t til den fælles test. Opfyldelse af disse succeskriterier er grundlaget for beslutningen om idriftsættelse af GD1 og GD2 grunddataregistrene med udstilling af grunddata via services og hændelser på Datafordeleren. Ud for hvert succeskriterie er angivet, hvilken fase der er med til at verificere opfyldelsen af det pågældende succeskriterie: P= Projekttest, S= Snitfladetest, I= Integrationstest og A= Anvendertest. Succeskriterie Beskrivelse Fase Velfungerende tværgående forretningsprocesser. De 16 tværgående processer - 7 i GD1 og 9 i GD2 skal som forretningsmæssige end-to-end scenarier fungere som forventet - defineret i de to delprogrammers målarkitekturer. I Grundlag for at den kommunale grunddataregistrering af ejendomme og ejere i ESR kan udfases. Udstilling af ejendomsdata til brug for ejendomsvurdering og opkrævning. Matriklen skal med stor sikkerhed være i stand til at registrere fast ejendom. Ejerfortegnelsen skal være i stand til at vedligeholde ejere og administratorer af Matriklens ejendomme. Bygninger og boliger i BBR knyttet til det fælles ejendomsbegreb. GD2 succeskriterier Der skal være godtgjort at ESR data på betryggende vis kan konverteres til Matriklen og Ejerfortegnelsen, samt at de kan vedligeholdes og udstilles derfra i henhold til grunddataprogrammets udstillingsmodeller. Det skal være godtgjort, at ejendomsvurdering og ejendomsskatteopkrævning kan fungere på baggrund af de udstillede grunddata uden behov for at skulle hente ejendomsdata fra ESR. Matriklen skal med stor sikkerhed være i stand til at registrere, vedligeholde og udstille oplysninger om ejendomstyperne: SFE, Ejerlejlighed og BPFG og alle varianter heraf. Det er et krav at den udvidede Matrikel kan erstatte ESR s matrikeldel ift. kommunernes og Ejendomsvurderingens behov. Ejerfortegnelsen skal på grundlag af oplysninger fra Matriklen, Tingbogen og manuelle dataindberetninger være i stand til at oprette, vedligeholde og udstille oplysninger om ejere og administratorer af Matriklens ejendomme. Der skal være sikkerhed for at Matriklens ejendomme tildeles korrekte ejerskaber. Det er et krav at Ejerfortegnelsen kan erstatte ESR s ejerdel ift. kommunernes og Ejendomsvurderingens behov. Bygninger, enheder og tekniske anlæg i BBR skal have korrekte referencer til Matriklens ejendomme. Der skal være sikkerhed for at samspillet mellem BBR og Matriklen vedr. registrering og vedligeholdes af ejerlejligheder og BPFG fungerer korrekt. P.t. er der i GD2 ikke defineret succeskriterier for den fælles test. Når de defineres vil det skulle omfatte: DAR adresser kan anvendes som grundlag for Personadresser. DAR adresser kan anvendes som grundlag for Virksomhedsregistrering. P, I, A A P, I P, I P, I, A P, I, A - 5 af 21 -

6 1.5 Fælles testopgaver I dokumenter her er identificeret en række nødvendige fælles testopgaver som forudsætning for at kunne verificere kvaliteten af de leverede løsninger og dermed opfyldelsen af ovenfor nævnte succeskriterier. Disse fælles testopgaver er inddelt i følgende hovedområder: Metoder, standarder og værktøjer. Fastlæggelse og dokumentation af de forskellige metoder, der skal anvendes under afvikling af snitfladetest, integrationstest og anvendertest - inkl. de dertil hørende standarder, skabeloner og værktøjer. Samlet plan ift. gennemførelse af fælles test. Styring af den fælles test og dertil hørende testmiljøer og testdata kræver, at der etableres et fælles styringsgrundlag i form af en testplan omfattende de tre fælles test snitfladetest, integrationstest og anvendertest i forhold til de primære anvendere. Dette styringsgrundlag er sammen med andre forberedende aktiviteter en afgørende forudsætning for, at tværgående test kan foregå parallelt. Testdrejebøger og testcases. Fastlæggelse og dokumentation af indholdet i de enkelte testfaser ud fra en testvinkel. Testdrejebogen indeholder en konkretisering af den overordnede teststrategi i forhold til afprøvningen i den enkelte testfase, mens testcases på en ensartet måde beskriver hvilket testmiljø og hvilke testdata, der skal anvendes til en given test og hvilket resultat, der forventes som resultat. Specifikation af fælles testdata. Den fælles test skal sikre at alle tværgående processer og sammenhænge fungerer som forventet ift. de stillede krav til grunddataprogrammet. Derfor er det vigtigt inden etableringen af de fælles testdata at sikre, at testdata indeholder de ønskede datavarianter, som processer og registre har behov for i relation til tværgående test. Fælles testdata. Etablering af sammenhængende testdata, som opfylder de formål og datavarianter, som er opstillet i forbindelse med udarbejdelsen af Specifikation af fælles testdata. Testmiljøer. Ud fra en økonomisk helhedsvurdering skal nødvendige testmiljøer hos såvel registre som Datafordeler etableres som forudsætning for at kunne gennemføre fælles test inden for de opstillede implementeringsplaner og dertil hørende milepæle. Governance model ift. fælles testmiljøer og testdata. Registerprojekterne skal gennemføre mange former for test, som er afhængig af fælles og sammenhængende testdata i forhold til andre registre hhv. testdata udstillet på Datafordeleren. Derfor er der behov for en governance model i relation til styring af hvilke testdata der findes hvor og hvornår, hvornår disse skal genetableres af hensyn til fejlretning/gentest etc. - 6 af 21 -

7 1.6 Anbefaling En del af ovenstående forberedende fælles testopgaver er tidligere identificeret i andre sammenhænge. Men det er ikke nok, at de står i en plan eller strategi der kræves handling hurtigst muligt, hvis de forskellige testfaser skal kunne gennemføres rettidigt i henhold til den fælles implementeringsplan. Etablering af velfungerende og sammenhængende testmiljøer med nogle tværgående sammenhængende testdata til brug for verifikation af, at løsningerne lever op til succeskriterierne tager en hel del kalendertid, hvorfor det haster med at komme i gang med de mest kritiske aktiviteter set i dette lys. Konkret betyder det, at GD1-GD2-GD7 så hurtigt som muligt skal igangsætte en indsamling af grunddataregistrenes krav til data/datavarianter for at kunne verificere systemløsningerne til understøttelse af de 16 tværgående forretningsprocesser. Et element heri vil være en kvalitetssikring af, at de opstillede sekvensdiagrammer i relation til de tværgående forretningsprocesser også er holdbare, når de underkastes for forskellige datavarianter. Derudover er det vigtigt, at projekternes testmanagere inddrages tæt i arbejdet omkring de fælles testopgaver. Er negle af de centrale fælles testopgaver ikke forankret der, er der stor risiko for at selve testforløbet ikke kommer til at fungere i parksis. - 7 af 21 -

8 2. Tids- og aktivitetsplan 2.1 Hovedtidsplan for fælles test Overblik Hovedtesten omkring test af GD1 og GD2 inden implementering forløber efter nedenstående hovedtidsplan Hovedmilepæle Hovedmilepæle i ovenstående plan: Figur 1 Hovedtidsplan for den fælles test i GD1-GD2-GD7. Milepæl 1 Krav til testdata fastlagt. Registerprojekternes krav til datavarianter for at kunne teste de 16 tværgående processer identificeret. Milepæl 2 Klar til Snitfladetest. Testmiljøer med tilhørende testdata etableret og der er testet teknisk sammenhænge mellem disse. Øvrige testforberedende aktiviteter gennemført. Milepæl 3 Snitfladetest godkendt. Snitfladetest gennemført og godkendt for alle snitflader i relation til GD1 og GD2. Milepæl 4 Integrationstest godkendt. Integrationstest i forhold til GD1 og GD2 inkl. disses integrationer til Datafordeleren godkendt. Milepæl 5 Anvendertest ift. Ejendomsdata godkendt. Anvendertest i forhold til GD1 og Ejendomsdata på Datafordeleren godkendt. Milepæl 6 Anvendertest ift. Person- og Virksomhedsadresser godkendt. Anvendertest i forhold til GD2 og Person- og Virksomhedsadresser på Datafordeleren godkendt. - 8 af 21 -

9 Milepæl 7 Anvendertest ift. øvrige anvendere. Anvendertest i forhold til øvrige anvendere ud over de primære anvendere herunder deltagerne i Anvenderforum Hovedtestfaser Testfase Snitfladetest Integrationstest Anvendertest Øvrig anvendertest Indhold Benævnelse for registerprojekterne egen test af ajourføringsservices og DAF tjenester. I snitfladetesten vil registerprojekterne - i samarbejde med DAF - sikre at registerprojekternes egne grænseflader til andre registerprojekter samt til Datafordeler tjenester (udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser) fungerer korrekt. Dette gøres ved at udskifte de forskellige stubbe og drivere en for en for derigennem at sikre, at den enkelte snitflade også fungerer teknisk og forretningsmæssigt korrekt som live integration. En godkendt snitfladetest er en forudsætning for deltagelse i integrationstesten. Benævnelse for den del af fællestesten, der omfatter de tværgående forretningsprocesser mellem registerprojekterne i GD1 og GD2. I integrationstesten testes de 16 tværgående processer - 7 i GD1 og 9 i GD2 - der er identificeret i de to delprogrammers målarkitekturer og teststrategier. Testen afvikles via et antal forretningsmæssige end-to-end testcases, som til sammen anvender alle klienter, services og hændelser i GD1 og GD2 Benævnelse for den del af fællestesten, der involverer GD1 og GD2 registerprojekternes primære anvendere, som ikke selv er en del af registerprojekterne i GD1 og GD2. I anvendertesten gives der adgang til, at de primære anvendere selv kan teste deres adgang til og brug af grunddata via DAF. Anvendertesten er opdelt i 3 spor: 1. Ejendomsvurdering og ejendomsskat (SKAT og KL/KOMBIT) 2. Personadresser (CPR og Digital flytning) 3. Virksomhedsadresser (CVR, SKAT og DST) I denne testperiode gives der adgang til, at anvendere fra Anvenderforum selv kan teste deres egen anvendelse af grunddata fra DAF. - 9 af 21 -

10 2.1.4 Ansvarsfordeling Aktiviteter Program (GD1-GD2) Program (GD7) Projekter (GD1-GD2) Snitfladetest I I A Integrationstest A I I Anvendertest Ejendomsdata I I I A Anvendertest Persondata I I I A Anvendertest - Virksomhedsdata I I I A Anvendertest Øvrige anvendere I I I A Forklaring: A= Ansvarlig, I=Involveret. 2.2 Tidsplan ift. Fælles testopgaver Overblik Andre Figur 2 Tidsplan for de fælles testforberedende opgaver. (blå angiver governance, styrings- og plan aktiviteter) Hovedmilepæle <Hovedmilepæle med en beskrivelse af hvad der skal være klar til disse> - 10 af 21 -

11 Milepæl 1 Specifikation af krav til fælles testdata. Projekters krav til testdata/datavarianter samt mulighederne for at etablere dette er afklaret og dokumenteret til brug for etablering af testdata, planer mv. Milepæl 2 Testmiljøer afklaret. Krav og aftaler om hvilke testmiljøer, som der skal stilles til rådighed, er afklaret og besluttet som grundlag for den efterfølgende fælles test. Der er foretaget en juridisk vurdering ift. anvendelse af produktionsdata til testformål og produktionsdata er analyseret med henblik på udvælgelse af det bedst mulige testgrundlag. Alle nødvendige metoder, vejledninger og skabeloner er beskrevet, og testværktøjer er klargjort til anvendelse i testplanlægningen mv. Milepæl 3 Etablering af testdata kan påbegyndes. Alle nødvendige forudsætninger for at projekter, delprogrammer mv. kan påbegynde etableringen af testdata er på plads. Milepæl 4 Detailplanlægning af Snitfladetest kan påbegyndes. Plan for forløbet af snitfladetest foreligger sammen med andet nødvendigt planlægningsmateriale, således testdrejebog, testcases mv. til brug for snitfladetesten kan udarbejdes på et sikkert grundlag. Milepæl 5 Testdata og testmiljøer etableret. Alle testmiljøer er etableret med de nødvendige tekniske integrationer imellem disse. De forskellige registre og deres leverandører kan gennemføre hul igennem test til de services, som de skal anvende. Testdata er færdigetableret og klar til implementering i de forskellige registre hhv. på Datafordeleren. Milepæl 6 Klar til snitfladetest. Alle testmiljøer etableret og klar til snitfladetest med de dertil hørende testdata. Der er gennemført hul igennem test. Governance strukturer, planer, testcases mv. er klargjort Ansvarsfordeling Aktiviteter Metoder, standarder og værktøjer Program (GD1-GD2) Program (GD7) Projekter (GD1-GD2) Vejledning ift. snitfladetest, integrationstest A I I og anvendertest Vejledning ift. rapportering A I Skabeloner Værktøjer og værktøjsanvendelse A A Andre Samlet plan ift. gennemførelse af test Testmiljøer, testdata og aktører. A I I Projektplaner for snitfladetest I A Plan for integrationstest A I I Plan for anvendertest A I I I - 11 af 21 -

12 Aktiviteter Program Program Projekter Andre (GD1-GD2) (GD7) (GD1-GD2) Samlet plan A I I I Testdrejebøger og testcases Testdrejebog snitfladetest A A Testdrejebog integrationstest A I Testdrejebog anvendertest A I I Testcases snitfladetest I A Testcases integrationstest A I I Specifikation af fælles testdata Specifikation af projekters behov I A I Afklaring af projekters muligheder for I A levering Samlet dokumentation A I I I Fælles testdata Juridisk vurdering I A Analyse af produktionsdata A I Metode til generering af testdata A I Etablering af fælles testdata I A A I Etablering af kopidataset A A Fælles testmiljøer Afklaring ift. miljøer A I I Etablering af miljøer og infrastruktur I A A A Hul igennem test I A Koordinerede patch vinduer mv. I A A A Governance model Governance testmiljøer og testdata A I I I Rapportering af testresultater A I I I Godkendelse af testresultater A I I I Forklaring: A= Ansvarlig, I=Involveret af 21 -

13 3. Fælles testopgaver 3.1 Metoder, standarder og værktøjer Formål Formålet med denne opgave er at få fastlagt og dokumenteret de forskellige metoder, der skal anvendes under afvikling af de forskellige testfaser inkl. de dertil hørende standarder, skabeloner og værktøjer. Der vil være mange aktører involveret i de forskellige testfaser, hvorfor det er af afgørende betydning, at afviklingen foregår på en ensartet måde på tværs af aktører Fagligt indhold Metodemæssig vejledning til hvorledes hver af testfaserne afvikles mest effektivt. Hvordan skal den enkelte test forberedes, afvikles og rapporteres. Derudover fastlæggelse af de tilhørende standarder, skabeloner og værktøjer inkl. konkret anbefaling og vejledning til hvorledes værktøjer skal/bør anvendes i testforløbet Hovedaktiviteter En succesfuld løsning af denne opgave kræver som angivet i tidsplanen gennemførelse af nedenstående hovedaktiviteter: Vejledning i relation til gennemførelse af snitfladetest. En kort praktisk vejledning til hvorledes snitfladetesten gennemføres af den/de enkelte aktører. Hvorledes gennemfører aktørerne: Test af ajourføringsservices (integration mellem to registre). Test af DAF services (registrets kald af service på Datafordeleren). Test af DAF hændelser (registrets modtagelse af hændelser fra Datafordeleren) Snitfladetesten består generelt i, at man tester én og kun én snitflade ad gangen. Dette gøres ved at udskifte en stub hos anvenderen med et kald til den rigtige service hos udstilleren. Dvs. at der kun er to parter involveret enten to registre eller et register og Datafordeleren. Der er således kun én live snitflade af gangen i snitfladetesten. Resten er stubbe, så fejlkilderne minimeres. Her er der en speciel udfordring i relation til test af hændelser, idet Datafordeleren p.t. forudsætter involvering af en tredje part/register i snitfladetesten af hændelser. Vejledningen skal afklare og beskrive hvorledes denne problemstilling løses i praksis. Vejledning i relation til gennemførelse af integrationstest. En kort praktisk vejledning til hvorledes integrationstesten gennemføres af de enkelte aktører hhv. af delprogrammet. Hvilke opgaver skal de enkelte gennemføre i relation til selve afviklingen og i relation til kontrol af testens resultater. Vejledning i relation til gennemførelse af anvendertest. En kort praktisk vejledning til hvorledes anvendertest (hhv. primære anvendere og øvrige anvendere) gennemføres. Hovedopgaven her ligger hos anvenderen, men hvilke opgaver har delprogrammet hhv. de enkelte registerprojekter? - 13 af 21 -

14 Vejledning i relation til rapportering af testresultater. En kort praktisk vejledning til hvorledes projekter og delprogrammer skal rapportere status og fremdrift under testafvikling i de forskellige faser. Med hvilken frekvens skal der rapporteres og hvilke skabeloner skal anvendes hertil? Udarbejdelse af skabeloner. Afklaring af hvilke skabeloner der skal anvendes til de forskellige formål herunder krav til anvendelse af de forskellige skabeloner. Hver skabelon beskrives hvor dette er relevant med en kort vejledning til udfyldelsen. Hvad er eksempelvis reglerne for anvendelse af grøn, gul og rød i en teststatus rapport? Værktøjer og værktøjsanvendelse Der er brug for et fælles testværktøj i relation til testcases, test resultater, fundne fejl og status på disse samt fælles test-metrikker til fx fejlkategorier. Til snitfladetesten og generel fejlfinding, skal det sikres at alle services og hændelser kan testes særskilt med en testklient. Testklienten kan enten være et standard værktøj, eller en specialudviklet klient. Til verificering af data er der brug for et værktøj, der giver adgang til at læse registrenes og Datafordelerens database direkte. I Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring er angivet følgende værktøjer som standard i relation til test: TestLink som teststyringsværktøj omfattende kravspecifikationer, testplaner, testcase, testrapportering mv. JIRA som fejlrapporteringsværktøj. SoapUI som testafviklingsværktøj. SQL Query Browser til verifikation af testresultater. Disse værktøjer formodes konfirmeret og besluttet som fællesværktøjer, der skal anvendes af alle aktører i alle faser. Er dette ikke tilfældet, skal dette afklares, og gælder anvendelseskravet ikke alle testfaser og/eller alle aktører skal dette dokumenteres. Ud over værktøjsvalget skal krav til anvendelse af det enkelte værktøj præciseres. Eksempelvis kan TestLink anvendes til bl.a. kravspecifikationer, testplaner, testallokering, testcases, testafvikling, testrapporter og teststatus. TestLink skal næppe anvendes til alt, så det skal afklares mere præcist hvad der stilles af krav hertil. Derudover er der forskellige muligheder for opsætning og konfigurering. Disse skal også besluttes og opsættes i de enkelte værktøjer. 3.2 Samlet plan ift. gennemførelse af fælles test Formål Styring af den fælles test og dertil hørende testmiljøer og testdata kræver, at der etableres et fælles styringsgrundlag i form af en testplan omfattende de tre fælles test snitfladetest, integrationstest og anvendertest i forhold til de primære anvendere. Dette styringsgrundlag er sammen med andre forberedende aktiviteter en afgørende forudsætning for, at tværgående test herunder integrationstesten - kan foregå parallelt af 21 -

15 3.2.2 Fagligt indhold I forhold til de forskellige testfaser skal det fastlægges og dokumenteres, hvilke test der skal udføres hvornår, på hvilket grundlag og af hvilke aktører. Alt kan ikke gennemføres parallelt, hvorfor det er vigtigt at få fastlagt rækkefølgen af de enkelte test herunder hvem der skal have rådighed over hvilke miljøer og testdata hvornår Hovedaktiviteter En succesfuld løsning af denne opgave kræver som angivet i tidsplanen gennemførelse af nedenstående hovedaktiviteter: Identifikation af testmiljøer, testdata og aktører i testen. I forhold til de forskellige testfaser skal testmiljøer, testdata og aktører identificeres inkl. afhængigheder imellem disse. Indsamling og koordinering af projekters planer for snitfladetest. De enkelte projekters planer og forventninger til forløbet af snitfladetesten skal indsamles og koordineres til en fælles plan. Opstilling af plan for integrationstest. Med udgangspunkt i de 16 tværgående processer og de dertil hørende datavarianter opstilles en plan for forløbet af integrationstesten, som afstemmes med projekterne. Opstilling af plan for anvendertest. Etablering af et overblik over hvilke testdata der skal forefindes i hvilke registre hvornår, samt hvordan og hvornår registerprojekter hhv. delprogrammer skal inddrages. Selve testen gennemføres af de enkelte anvendere, men der er behov for styring af fx hvilke hændelser der skal dannes hvornår. Udarbejdelse af en samlet plan ift. gennemførelse af fælles test. Med udgangspunkt i resultaterne fra ovenstående aktiviteter udarbejdes en samlet plan for gennemførelse af den fælles test i forhold til testfaserne snitfladetest, integrationstest og anvendertest. Kvalitetssikring og godkendelse. Planen for fælles test kvalitetssikres i de forskellige projekter og godkendes på styregruppeniveau. 3.3 Testdrejebøger og testcases Formål Formålet med denne opgave er at få fastlagt og dokumenteret indholdet i de enkelte testfaser ud fra en testvinkel. Hvad skal konkret testes, hvilke testdata er der brug for hvornår etc. Dette er nødvendigt for at kunne gennemføre den enkelte testfase med succes Fagligt indhold I forhold til hver testfase udarbejdes en testdrejebog samt et antal testcases målrettet de test, der skal gennemføres i testfasen. Testdrejebogen indeholder en konkretisering af den overordnede teststrategi i forhold til afprøvningen af scopet for testfasen i form af en identifikation af de enkelte testområder, dækningsgraden i forhold til disse, plan og rollefordeling i forhold til de enkelte aktiviteter mv af 21 -

16 Testdrejebogen er testfasens konkrete styringsgrundlag. Hver test understøttes af et antal testcases. Alle testcases skal beskrives på en ensartet måde, med tydelig angivelse af hvilket testmiljø og hvilke testdata, der skal anvendes til en given test og hvilket resultat, der forventes som resultat Hovedaktiviteter En succesfuld løsning af denne opgave kræver som angivet i tidsplanen gennemførelse af nedenstående hovedaktiviteter: Testdrejebog til Snitfladetest. Udarbejdelse af en testdrejebog for snitfladetesten har to vinkler: Testdrejebog i forhold til det enkelte registerprojekts planlægning og gennemførelse af test af registrets snitflader. Dette er en projektaktivitet. Testdrejebog i forhold til den samlede snitfladetest med hovedfokus på test af registrenes anvendelse af Datafordelerens tjenester (services og hændelser). I relation til sidstnævnte skal testdrejebogen sikre koordinering af test, fejlmelding og fejlrettelse i forhold til Dataforlederens tjenester. Testdrejebogen skal beskrive testen af de enkelte snitflader, med tilhørende metodik, proces, dækningsgrad, koordinering af testdata og gentestning etc. Derudover skal testdrejebogen beskrive kriterier for godkendelse af testen. Testdrejebog til Integrationstest. Udarbejdelse af en testdrejebog for integrationstesten indeholder en beskrivelse af, hvorledes integrationstesten gennemføres herunder at alle snitflader er live, hændelser dannes ved dataopdateringer etc. Derudover skal testdrejebogen indeholde en beskrivelse af ansvarsfordeling præcist i forhold til hvad projekter, GD1/GD2 program og GD7 program har ansvaret for under testen. Integrationstesten tager udgangspunkt i de tværgående forretningsprocesser mellem registerprojekterne i GD1 og GD2, som disse er defineret i de to delprogrammers målarkitekturer og konkretiseret i sekvensdiagrammer. I testdrejebogen beskrives, hvorledes disse test gennemføres i forhold til de datavarianter, som disse skal testes i forhold til. Integrationstesten afvikles via et antal forretningsmæssige end-to-end testcases, som til sammen anvender de forskellige klienter, services og hændelser i GD1 og GD2. Testdrejebogen skal desuden beskrive kriterier for godkendelse af integrationstesten i forhold til hver af de 16 tværgående forretningsprocesser. Testdrejebog til Anvendertest. Udarbejdelse af en testdrejebog for anvendertest i forhold til primære anvendere og øvrige anvendere af 21 -

17 Anvendertesten afvikles af anvenderne, og det er derfor deres ansvar at udvikle de dertil hørende testdrejebøger. Men i forhold til GD1, GD2 og GD7 er der behov for en samlet styring af anvendertesten ikke mindst i forhold til hvilke testdata der skal anvendes på Datafordeleren hhv. i registrene i relation til generering af hændelser på Datafordeleren samt koordinering af fejlmeldinger/fejlrettelser. Testdrejebogen skal beskrive anvendertesten set fra GD1, GD2 og GD7 herunder rapporteringsbehov samt kriterier for godkendelse af anvendertesten. Udarbejdelse af testcases til snitfladetest. De enkelte projekter skal udarbejde testcases til test af de enkelte snitflader. Der er anvenderen, som har ansvaret herfor. Den der udstiller servicen formodes selv at have testet servicen i forhold til de scenarier og datavarianter, som kræves i testen af denne. Udarbejdelse af testcases til integrationstest. I forhold til de 16 tværgående forretningsprocesser i GD1 (7 styk) og GD2 (9 styk) skal der udarbejdes et antal testcases, som kan anvendes til test af disse som end-to-end processer. Hver enkelt af disse tværgående processer vil skulle afvikles i relation til et antal datavarianter fx vil en ejerlejlighedsudstykning skulle afvikles i forhold til både udstykning fra en SFE og fra en BPFG. Testcasene skal som minimum dække de primære/oftest forekomne datavariationer i forhold til de 16 tværgående processer. 3.4 Specifikation af fælles testdata Formål Den fælles test skal sikre at alle tværgående processer og sammenhænge fungerer som forventet ift. de stillede krav til grunddataprogrammet. Derfor er det vigtigt inden etableringen af de fælles testdata at sikre, at disse testdata indeholder de ønskede datavarianter, som processer og registre har behov for i relation til den tværgående test Fagligt indhold Opgaven går ud på at få beskrevet de forretningsmæssige krav til testdata i forhold til test af de tværgående forretningsprocesser til ejendoms- og adressedannelse med de relevante datavariationer. Dette gøres gennem: Identifikation af de enkelte projekters behov for strukturer i de fælles testdata. Hvad har hver enkelt projekt behov for af datavarianter i hver af de 16 processer? Identifikation af de enkelte projekters behov for hændelser. Hvad har hver enkelt projekt behov for af datavarianter i hver af de 16 processer dvs. hvilke ændringer i data i andre registre er der behov for som grundlag for Datafordelerens generering af hændelser? Afklaring af projekternes muligheder for at levere de strukturer og ændringer hhv. for at kunne udstille disse på Datafordeleren. Samlet dokumentation og godkendelse af de forretningsmæssige krav til de fælles testdata af 21 -

18 3.4.3 Hovedaktiviteter En succesfuld løsning af denne opgave kræver som angivet i tidsplanen gennemførelse af nedenstående hovedaktiviteter: Identifikation af de enkelte projekters behov for strukturer i fælles testdata. Med udgangspunkt i sekvensdiagrammerne, der udgør scope for integrationstesten, identificerer de enkelte projekter deres behov for strukturer og datavarianter i forhold til de tværgående forretningsprocesser. Eksempelvis krav om at der i testen indgår minimum to geografisk sammenhængende kommuner. Identifikation af de enkelte projekters behov for ændringer i data. Med udgangspunkt i sekvensdiagrammerne, der udgør scope for integrationstesten, identificerer de enkelte projekter deres behov for hvilke datavarianter af ændringer i data i andre registre, der er behov for som grundlag for Datafordelerens generering af hændelser til brug for registrets test af de forretningsmæssige sammenhænge. Afklaring af projekternes muligheder for at levere disse strukturer. Afklaring/sikring af projekternes muligheder for at levere de strukturer og ændringer, som andre registre har brug for i integrationstesten, samt for at kunne udstille disse på Datafordeleren. En vigtig del af denne afklaring er, om generering af hændelser involverer data fra 3. part fx tinglysningsmeddelelser fra Digital Tinglysning. Dokumentation af krav til de fælles testdata. De forskellige forretningsmæssige behov samles og dokumenteres som delprogrammernes samlede behov i relation til fælles testdata. Kvalitetssikring og godkendelse. Den fælles dokumentation kvalitetssikres i projekterne og godkendes på styregruppeniveau. 3.5 Fælles testdata Formål Etablering af sammenhængende testdata, som opfylder de formål og datavarianter, som er opstillet i forbindelse med udarbejdelsen af Specifikation af fælles testdata Fagligt indhold Der skal etableres sammenhængende produktionslignende testdata på tværs af registerprojekterne og Datafordeleren, hvilket indebærer: Afklaring af det forretningsmæssige behov for datavarianter i testdata samt registrenes muligheder for at etablere disse varianter. En faglig juridisk vurdering ift. at anvende produktionsdata til testformål Hovedaktiviteter En succesfuld løsning af denne opgave kræver som angivet i tidsplanen gennemførelse af nedenstående hovedaktiviteter: Faglig juridisk vurdering af anvendelsen af produktionsdata til testformål. Det forventes at vi kan anvende udvalgte produktionsdata til testformål, men dette - 18 af 21 -

19 skal sikres gennem en faglig juridisk vurdering. Skulle det ikke være muligt må der opstilles anonymiseringsrutiner, således at væsentlige dele af de fælles testdata kan skabes med udgangspunkt i produktionsdata. Analyse af produktionsdata Analyse af produktionsdata med henblik på at afklare hvilke der bedst dækker de krævede datavarianter fx om der giver god mening at udvælge nogle bestemte kommuner som grundlag for disse fælles testdata. Metode til generering af testdata Såfremt de udvalgte kommuner ikke indeholder alle de ønskede datavarianter, skal de udvalgte produktionsdata suppleres med de manglende datavarianter, således at de samlede testdata bliver fuldt dækkende i forhold til de ønskede datavarianter. Der skal opstilles en metode til denne generering, som efterfølgende skal anvendes til generering af de manglende testdata ift. produktionsudtrækket. Etablering af kopidataset ift. de enkelte registre mv. Etablering af kopier af de forskellige testdata, som kan bruges til load/reload i registre, etablering af testdata på Datafordeleren etc. Etablering af backup procedurer eller lignende, således at udgangspunktet for en given test kan genskabes i forbindelse med fejlrettelser og gentest. Etablering af fælles testdata. Etablering af testdata ud fra konverteringer fra eksisterende registre (fx ESR), udtræk af produktionsdata samt supplering med genererede testdata. Testdata genereres således ved simulering af implementeringsforløbet, hvilket stiller krav til registerprojekterne om at konverteringsprogrammel er klargjort og testet. Testdata etableres i første omgang i de enkelte registre ud fra denne konvertering mv. Derefter overføres testdata fra registre til Datafordeleren. 3.6 Fælles testmiljøer Formål Sikring af at der ud fra en økonomisk helhedsvurdering er de nødvendige testmiljøer hos såvel registre som Datafordeler som forudsætning for at kunne gennemføre fælles test inden for de opstillede implementeringsplaner og dertil hørende milepæle Fagligt indhold Afklaring af hvad der er teknisk muligt og økonomisk forsvarligt i relation til etablering af ét eller flere sammenhængende testmiljøer. Dette sker gennem en kortlægning af de eksisterende testmiljøer og sammenholde dette med de forretningsmæssige behov hhv. Grunddataprogrammets krav til efterlevelse af milepæle i den fælles implementeringsplan. I forhold til de identificerede testmiljøer skal der etableres: Register til register testmiljøer, for de registerprojekter, der anvender ajourføringsservices hos andre registerprojekter, fx skal BBR kunne oprette BPFG hos Matriklen. Testmiljø(er) på Datafordeleren til udstillingsservices, sammenstillede services og hændelser. Dette/disse miljø(er) skal samtidig have integration til de enkelte registerprojekters testmiljøer, med henblik på løbende opdatering af data af 21 -

20 3.6.3 Hovedaktiviteter En succesfuld løsning af denne opgave kræver som angivet i tidsplanen gennemførelse af nedenstående hovedaktiviteter: Afklaring af nuværende testmiljøer. Hvor mange testmiljøer har registrene, Geodatabanken og Datafordeleren? Kan der etableres de rette sammenhænge rent logisk eller mangler der miljøer? Hvordan sikres det at alle testmiljøerne er sammenhængende både teknisk (firewall, certifikater etc.) og datamæssigt (replikering m.v.)? Etablering af sammenhængende infrastruktur Etablering af de forskellige miljøer med den nødvendige infrastruktur - miljøer, arbejdspladser, værktøjer, mv. Verificering af at disse teknisk hænger sammen som forudsat. Hul igennem test. Test af at de enkelte snitflader kan anvendes rent teknisk i forhold til end-point, certifikater, mv. Målet er, at anvenderen etableres connectivity til udstillerens miljø. Koordineret patch vinduer til fejlrettelser og data genskabelse Af hensyn til optimering af fejlrettelser, skal indmelding af fejl og selve fejlrettelsen koordineres på tværs af registrene, således at de involverede leverandører skal foretage rettelser så få gange som muligt og med så lidt nedetid på services og hændelser som muligt. Ligeledes skal det koordineres på tværs, hvornår testdata nulstilles, så alle parter ved, hvilke testdata de arbejder med på et givent tidspunkt. 3.7 Governance model ift. testmiljøer og testdata Formål Registerprojekter skal gennemføre mange former for test, som er afhængig af fælles og sammenhængende testdata i forhold til andre registre hhv. testdata udstillet på Datafordeleren. Derfor er der behov for en governance model i relation til styring af hvilke testdata der findes hvor og hvornår, hvornår disse skal genetableres af hensyn til fejlretning/gentest etc. Dette er en afgørende forudsætning for, at tværgående test herunder integrationstesten - kan foregå parallelt Fagligt indhold I forhold til den fælles test skal det fastlægges og dokumenteres, hvordan governance strukturen er i relation til at beslutte hvem der har adgang til hvilke miljøer, hvornår hvilke testdata skal etableres hhv. genetableres i disse miljøer, hvordan og til hvem testforløb og testresultater kommunikeres samt hvem der godkender de forskellige test og testresultater Hovedaktiviteter En succesfuld løsning af denne opgave kræver som angivet i tidsplanen gennemførelse af nedenstående hovedaktiviteter: Governance i relation til testmiljøer og testdata. I planen for fælles test er der fastlagt det forventede forløb af testen herunder hvem - 20 af 21 -

21 der har råderet over de enkelte miljøer og testdataindholdet i disse. Men alt forløber næppe som planlagt, så når et testforløb forsinkes / ikke bliver færdigt inden for den afsatte tidsramme, er der behov for en samlet styring og koordinering af konsekvenserne heraf. Kan perioden fx forlænges eller skal testen i stedet gentages på et senere tidspunkt? Rapportering af testresultater. Rapporteringsstrukturen omkring de forskellige testforløb og testfaser skal fastlægges og beskrives, således det tydeligt fremgår hvorledes og hvornår der skal rapporteres til projekter, delprogramledelser, styregrupper og de involverede myndigheder mv. Governance omkring godkendelse af testresultater. Fastlæggelse og dokumentation af governance strukturen i relation til godkendelse af testresultater i form af fx: Hvem godkender at de enkelte projekter er i en kvalitet, som gør dem klar til at deltage i den fælles snitfladetest? Hvem godkender de enkelte snitfladetest hhv. den samlede snitfladetest? Hvem godkender de enkelte test i integrationstesten de 16 hovedprocesser med dertil hørende datavarianter hhv. den samlede integrationstest? Hvem godkender den samlede anvendertest? Hvem beslutter idriftsættelse af de enkelte registre hhv. tjenester på Datafordeleren på baggrund af de gennemførte test? Godkendelse af governance struktur. Den samlede governance struktur i forhold til ovennævnte dokumenteres og godkendes på styregruppeniveau af 21 -

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring REF: 2015-0103 Version: 1.0 Status: Godkendt Dato: 27.11.2015 Dokument historie Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest

Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Testplan - Snitflade-, Integrations- og anvendertest Version: 2.1 Status: Godkendt af styregruppen Oprettet: 19-12-2016 Fil: Testplan - Snitflade- Integrations-

Læs mere

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring

Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring MBBL-REF: 201X-XXXX Version: 0.3.1 Status: Udkast Oprettet: 31-05-2015 Fil: Bilag 7 - Hovedplan for tværgående test og kvalitetssikring v0 3 1.docx Dokument

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici.

Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Cover Den 8. december /lonor på test- og implementeringsplanens risici Problem Styregruppen forelægges aktuel status på test- og implementeringsplanens risici. Baggrund I tillæg til den opdaterede testplan

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013

Projektinitieringsdokument (PID) Anvenderforum for GD1. 6. december 2013 Projektinitieringsdokument (PID) for GD1 6. december 2013 [Projektinitieringsdokument] Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Stamdata... 3 2. Den forretningsmæssige begrundelse for projektet... 3 3. Projektets

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne

Implementeringsplan. Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan MBBL-REF:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 UDFASNING AF ESR OG EJENDOMSSKAT & -BIDRAG KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Projektet i KOMBIT Udfasning af EjendomsStamRegistret (ESR) Anskaffelse af en ny fælleskommunal it-løsning

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 8 Test 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK).

Læs mere

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests

Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver og tests Underbilag 14 C: Afprøvningsforskrifter til prøver tests Udbud om levering, installation, implementering, support, drift vedligehold af Borgeradministrativt System (BAS) Indhold underbilag 14 C Afprøvningsforskrifter

Læs mere

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test

Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Teststrategi for DataHub Engrosmodellen End-to-End (E2E) test Et overblik over metode og proces Version 2.0, maj 2015 Maj 2015, dok.nr. 13-100790-2 E2E Teststrategi 1 Målet med E2E test af Engrosmodel

Læs mere

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0

Kontrakt om Testressourcer. Bilag 1a - Situationsbeskrivelse. 23. oktober Version 1.0 Kontrakt om Testressourcer Bilag 1a - Situationsbeskrivelse 23. oktober 2017 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Leverandøren skal ikke besvare dette bilag og anmodes om ikke at ændre i bilaget eller

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb 1.7.2015 Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.0 2011.06.30

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 14 - Prøver Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 14 - Prøver 2 Indholdsfortegnelse 14. Prøver 4 14.1 Indledning 4 14.2 Afprøvningsprogram 5 14.2.1 Generelle krav til afprøvningsprogrammet 5

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER

OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER OPTION TIL RM OG RN BILAG 12 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS PRØVER INSTRUKTION TIL LEVERANDØR VED UDNYTTELSE AF OPTIONEN: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Læs mere

Projektinitieringsdokument (PID)

Projektinitieringsdokument (PID) Projektinitieringsdokument (PID) v. 1.0 Revisionshistorik Version Dato Beskrivelse Initialer 0.1 05-10-2014 Oprettet Jenan, GST 0.2 12-11-2014 Gennemskrevet afsnit 1 til 9. Jenan, GST 0.3 14-11-2014 Første

Læs mere

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015

Grunddata set fra finanssektoren. Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 Grunddata set fra finanssektoren Den danske Landinspektørforening - Fagligt Møde 2015 30. januar 2015 2 Emner Finanssektoren Fokus på effektivitet Stor interesse i Grunddata Hvordan vi organiserer os Grunddata

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976

CV Jakob Niemann. Resumé: Nøglekvalifikationer. Personlighed. Født: 24/02 1976 Jakob Niemann IT Konsulent Født: 24/02 1976 Rosendalsgade 11, 2. TV. 2100 København Ø Tlf: +45 2859 9808 JakobNiemann@gmail.com Resumé: Test og Quality Manager med mere end 15 års IT erfaring. Har stor

Læs mere

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL

Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet. Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL Informationsdag om KOMBITs projekter på Grunddataområdet Statslige indsatser i forhold til ejendomme og adresser v/tine Garbers, KL 1 De to store programmer fælles for programmerne Nye arbejdsgange i kommunerne

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen. I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Pulje 8, 14. august 2014. Domstolsstyrelsen 1 Bilag 12, Mindstekrav 20 I systemdokumentationen (Systemsystemmanual Version 1.5, 06.09.2011) skriver Domstolsstyrelsen i afsnit 5.1 Miljøer, at I kopierer

Læs mere

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013

Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Gode grunddata potentialer for finanssektoren? Jens Krieger Røyen, jro@digst.dk 30. april 2013 Fakta om Digitaliseringsstyrelsen Pt. ca. 140 medarbejdere Direktør Lars Frelle-Petersen og vicedirektør Rikke

Læs mere

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET

BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET BILAG 1 TIL KONTRAKT OM EOJ-SYSTEM HOVEDTIDSPLAN FOR PROJEKTET 1 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Aarhus Universitet AU på STADS Teststrategi Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 15-10-2009 0.1 LBA Første udkast 16-11-2009 0.2 GST Revideret udkast 18-12-2009 0.3 GST

Læs mere

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen

Grunddata. hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015. Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Grunddata hvor er vi i dag? Landinspektørernes årsmøde den 30. januar 2015 Thorben Hansen, Geodatastyrelsen Hvor er vi i dag? De første tre strategier sigtede på udog opbygningen af den fælles, digitale

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases

10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases 10 spørgsmål der vil hjælpe dig med dine testcases Hvad er en testcase En testcase designes ud fra et eller flere test formål, som f.eks. at teste en speciel funktionalitet eller kvalitetsegenskab for

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Teststrategi Engrosmodellen

Teststrategi Engrosmodellen Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Vers. 1.1 Maj 2014 1 Målet med test af Engrosmodel Sikre at Engrosmodellen funktionelt fungerer efter hensigten i samspil med aktørernes it-systemer

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Opfølgningsplan for selvevaluering af Masterplaner for undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Oktober 2015 Social og sundhedsskolen Esbjerg har i perioden maj-september 2015 gennemført en

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36

[Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale. Dato: Bilag 14. Version: 1.0. Bilag 14. Prøver. Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 [Navn på Tilbudsgiver] Udbudsmateriale Dato: 02-05-2012 Bilag 14 Version: 1.0 Bilag 14 Prøver Bilag 14 Prøver Side 1 / 36 1 Indledning... 6 2 Teststrategi for projektet... 7 2.1 Udarbejdelse af teststrategi...

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR

1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR 1. Revideret tidsplan for udvikling af Nyt BBR Nedenstående er en revideret tidsplan, der efterfølgende skal indarbejdes i en revideret kontrakt. Der mangler en detailplanlægning af uddannelsesaktiviteterne.

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

E2E Teststrategi Engrosmodellen

E2E Teststrategi Engrosmodellen E2E Teststrategi Engrosmodellen Et overblik over metode og proces Ver. 1.00 FRE August 2013 1 Kort om: End to End (E2E) Test Generelt om End-to-End (E2E) Test Formålet med at gennemføre en E2E test er

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1

Engrosmodellen. Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Engrosmodellen Udkast til overordnet tidsplan Dialogforum 8-1-2014 2014-01-08 13/81118-36 1 Hvad skal vi opnå med udsættelsen af projektet! At implementere de nye regler omkring forsyningspligt og evt.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø

PRÆSENTATION AF KOGEBOG. Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø PRÆSENTATION AF KOGEBOG Til Serviceplatformen og Støttesystemernes eksterne testmiljø Dagsorden 1. Velkomst - Formål og begrundelse 2. Oprettelse og anvendelsesproces på SP 3. Oprettelse og anvendelsesproces

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Ledelse af test. et whitepaper om at holde styring på testforløb. Henrik Timm

Ledelse af test. et whitepaper om at holde styring på testforløb. Henrik Timm Ledelse af test et whitepaper om at holde styring på testforløb af Henrik Timm Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 UDFORDRINGER... 4 1.3 TESTPOLITIK OG STRATEGI... 4 1.4 TEST FORLØB...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0

Au Aarhus Universitet. Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Aarhus Universitet AU STADS Organisatorisk Implementering og Forankring PID Version 1.0 Version Dato Version Udarbejdet af Godkendt af Beskrivelse 06-10-2009 0.1 GST Første udkast 19-10-2009 0.2 GST Kommentarer

Læs mere