Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95"

Transkript

1 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 3 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 95 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S har i dag godkendt årsrapporten for Årsrapporten følger i sin helhed efter denne side og rummer følgende hovedpunkter: Årets resultat efter skat blev USD 336 mio. (DKK mio.) mod tidligere udmeldt USD 320 mio. Resultatet forrentede den gennemsnitlige egenkapital med 71% (101% i 2004). Driften genererede et positivt cashflow på USD 245 mio. (USD 191 mio.). Net Asset Value (NAV) pr. aktie var ultimo DKK (DKK 1.424) (inklusiv merværdien af Rederiets flåde og nybygninger). Rederiets 56 periode- og købsoptioner (inklusive certepartier) havde ifølge en teoretisk værdiansættelse en værdi på DKK pr. aktie ved begyndelsen af Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi. Bestyrelsen indstiller et ordinært udbytte på DKK 200 pr. aktie. Forventninger til 2006 Samlet forventer NORDEN et resultat efter skat for 2006 i niveauet USD mio. For tørlast forventer Rederiet et fortsat attraktivt markedsniveau for 2006, om end det vil ligge under gennemsnittet for Tørlastafdelingen forventer samlet set et EBIT i niveauet USD mio., inklusive avancer fra allerede solgte skibe på USD 25 mio. For tank forventer Rederiet, at spotmarkedet vil ligge marginalt under 2005, men stadig væsentligt over de historiske gennemsnit. Tankafdelingen forventer samlet set et EBIT i niveauet USD mio. NORDENs direktion præsenterer årsrapporten på et informationsmøde i dag, den 29. marts 2006 kl på hovedkontoret, Amaliegade 49, samt besvarer spørgsmål fra analytikere, investorer og medier. Præsentationen kan endvidere følges via telefonkonference og webcast på Selskabets hjemmeside ( Danske deltagere til telefonkonferencen skal senest kl (CET) ringe på tlf , mens internationale deltagere skal ringe på tlf inden kl (CET). Med venlig hilsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S Mogens Hugo Jørgensen Carsten Mortensen Formand Adm. direktør Kontaktpersoner på tlf : CEO Carsten Mortensen og CFO Jens Fehrn-Christensen Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade KØBENHAVN K

2 Årsrapport 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S

3 Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 2 Beretning 2005 i overblik 3 Tørlast 7 Tank 15 Forventninger til Strategi 26 Styring af risici 32 Ledelsesforhold 36 Bestyrelsen 37 Ledergruppen 38 Aktionærinformation 39 Regnskabsberetning 42 Påtegninger 45 Koncern- og årsregnskab Regnskabspraksis 47 Resultatopgørelse 57 Balance 58 Pengestrømsopgørelse 60 Egenkapitalopgørelse 61 Noter 63 Forklaring af hoved- og nøgletal 87 Fagudtryk og forkortelser 88

4 Selskabsoplysninger og koncernstruktur Selskabet Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 DK-1256 København K Telefon: Telefax: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Hjemstedskommune: København Telefax tankafdeling: Telefax tørlastafdeling: Telefax teknisk afdeling: Hjemmeside: Bestyrelse Mogens Hugo Jørgensen, formand Alison J. F. Riegels, næstformand Erik Gregers Hansen Erling Højsgaard Einar Fredvik Anton Kurt Vendelbo Christensen (medarbejdervalgt) Ole Clausen (medarbejdervalgt) Egon Christensen (medarbejdervalgt) Direktion Carsten Mortensen, adm. direktør (CEO) Jens Fehrn-Christensen, direktør (CFO) Revision KPMG PricewaterhouseCoopers Borups Allé 177 Strandvejen Frederiksberg 2900 Hellerup Danmark Danmark Generalforsamling Den ordinære generalforsamling holdes tirsdag den 25. april 2006 kl i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Koncernstruktur DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S NORIENT product pool a/s danmark 50% NORTIDE SHIPPING limited bermuda 50% NORDEN tankers & bulkers pte. ltd. singapore 100% NORDEN tankers & bulkers (usa) inc. usa 100% NORDEN tankers & bulkers (brasil) ltda. brasilien 100% NORDEN tankers & bulkers private ltd. indien 100% NORDEN rep. office kina NORDAFRIKA pte. ltd. singapore 100% NORDHVAL pte. ltd. singapore 100% NORMIT shipping s.a. panama 51%

5 NORDEN kort fortalt Dampskibsselskabet NORDEN A/S blev stiftet i 1871 og er et af Danmarks ældste internationalt arbejdende rederier. NORDEN opererer globalt i tørlast og tank. I tørlast er Rederiet en af verdens største operatører af Handymax bulkcarriers, hvortil kommer væsentlige aktiviteter i segmenterne Panamax og Capesize. I tank er Rederiet aktiv i Aframax (råolie) samt produkttanksegmenterne SR og MR. Aktiviteterne inden for produkttank drives i Norient Product Pool som administreres af det 50% ejede Norient Product Pool A/S. NORDEN har en af industriens mest moderne og konkurrencedygtige flåder. Ved udgangen af 2005 havde Rederiet 124 skibe i drift, hvoraf 10 var ejede skibe, og 20 var langtidsindbefragtede skibe med købsoptioner, mens resten var skibe chartret for kortere perioder. Flåden udbygges løbende. Ultimo 2005 havde Rederiet således 9 skibe under bygning, mens 36 skibe med købsoptioner var langtidsindbefragtet, men endnu ikke leveret. NORDEN har hovedkontor i København og kontorer i Singapore, Shanghai (Kina), Annapolis (USA), Rio de Janeiro (Brasilien) og Mumbai (Indien). Ved udgangen af 2005 havde Rederiet 384 medarbejdere, heraf 261 på Rederiets egne skibe. NORDEN er noteret på Københavns Fondsbørs. Markedsværdien var ultimo 2005 DKK 6,4 mia. Organisationsdiagram BESTYRELSE DIREKTION tørlastafdeling tankafdeling teknisk afdeling finans/it befragtning befragtning nybygninger finans it operation operation bemanding & Inspektioner regnskab claims norient product pool kvalitetskontrol it controlling befragtning operation controlling kina usa indien brasilien singapore tørlast tørlast tørlast tørlast tørlast og tank

6 Hovedpunkter 2005 i hovedtræk 2005 blev det bedste år i Rederiets historie med et resultat på USD 336 mio., svarende til DKK mio. omregnet til årets gennemsnitskurs. (2004: USD 264 mio.) inklusive avancer fra salg af skibe på USD 128 mio. (USD 50 mio.) og dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 26 mio. (USD 0 mio.). Omsætningen steg 11% til USD mio. Væksten skyldtes primært flere skibsdage og højere dagsindsejling for produkttankskibene. Tørlastafdelingens resultat før afskrivninger (EBITDA) blev USD 165 mio. (USD 198 mio.), svarende til et fald på 17%. Langsigtet beskæftigelse gjorde tørlastskibenes indtjening solid i et faldende marked. Tankafdelingens EBITDA steg 37% til USD 57 mio. (USD 42 mio.) som følge af højere aktivitet og et stærkt spotmarked. Driften genererede et positivt cashflow på USD 245 mio. (USD 191 mio.). Årets likviditetsændring beløb sig til USD 179 mio. (USD 75 mio.). Egenkapitalen steg til USD 611 mio. (USD 340 mio.). Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 71% (101%). Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 200 pr. aktie mod DKK 275 i Det svarer til, at 22% af årets resultat udloddes (payout-ratio). Flåden af egne skibe blev udbygget fra 7 til 10. Flåden og de 9 egne skibe under bygning vurderes at have en merværdi i forhold til den bogførte værdi af skibene og de forventede nybygningspriser på USD 246 mio. Rederiets 56 certepartier med periode- og købsoptioner havde ifølge en teoretisk værdiansættelse en værdi på USD 533 mio. før skat ved begyndelsen af Det svarer til DKK pr. aktie (USD 247). Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi i hovedtræk Den kontrollerede udbygning af flåden fortsætter, men med større fokus på egne skibe. NORDEN forventer i 2006 at investere USD mio. i ny tonnage. I tørlast vil NORDEN øge markedsandelen i Panamax og Handymax samt have en uændret flåde i Capesize. Kerneflåden skal vokse. Tank skal ligeledes udbygge sin kerneflåde, især inden for SR og MR. I 2006 forventer NORDEN et resultat efter skat i niveauet USD mio. Heri indgår avancer på USD 25 mio. fra 2 realiserede skibssalg samt en negativ dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 19 mio. Omsætning og overskudsgrad Resultat af primær drift (EBIT) og egenkapital Net Asset Value pr. aktie og egenkapitalforrentning 1

7 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i mio. USD RESULTATOPGØRELSEN Omsætning 1.296, ,6 477,7 262,7 298,4 Omkostninger ,5-933,7-397,5-246,0-266,3 Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 215,9 232,9 80,2 16,7 32,1 Salgsavancer skibe m.v. 120,1 49,8 3,3 0,4 16,4 Afskrivninger -16,3-13,3-11,5-7,3-10,5 Resultatandele af joint ventures 8,3 0,2 3,3 1,0 0,7 Resultat af primær drift (EBIT) 328,0 269,5 75,3 10,8 38,7 Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter 26, Finans netto -8,0-2,5-0,8 3,4-5,3 Resultat før skat 345,9 267,1 74,5 14,2 33,4 Årets resultat 336,3 264,1 73,3 35,8 24,7 Årets resultat for aktionærerne i NORDEN 336,0 263,8 72,0 35,8 22,1 BALANCE Langfristede aktiver 361,6 268,8 258,1 159,0 162,6 Aktiver i alt 821,5 521,9 374,8 225,3 242,2 Egenkapital ultimo 611,2 340,1 184,9 111,4 90,5 Forpligtelser 210,3 181,9 181,5 106,8 145,7 Investeret kapital 409,6 322,4 278,5 159,8 147,3 Netto rentebærende gæld -201,6-17,7 85,2 41,3 50,7 Likvider og værdipapirer 314,9 135,6 60,4 40,4 60,4 PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter 244,7 191,3 65,3 15,9 23,8 Fra investeringsaktiviteter 10,1 13,5-104,1-2,3 32,2 Heraf investering i skibe, brutto -287,9-57,8-110,3-19,7-146,9 Fra finansieringsaktiviteter -76,0-129,5 59,0-33,5-22,3 Årets likviditetsændring 178,8 75,3 20,2-19,9 33,7 HOVED- OG NØGLETAL Antal aktier á DKK 20 (excl. egne aktier) Resultat pr. aktie (DKK) 155,4 (933) 119,9 (718) 33,0 (217) 16,4 (129) 9,6 (80) Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK) 154,3 (926) 118,1 (709) Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK) 153,1 (919) 115,7 (695) ROE 71,0% 100,9% 48,6% 35,5% 26,5% ROIC 90,1% 90,0% 34,3% 7,0% 24,0% Udbytte pr. aktie (DKK) Udbytte % for året 1000% 1375% 500% 50% 60% Payout-ratio (excl. egne aktier) ¹ ) 21,68% 40,41% 51,36% 11,76% 13,38% Indre værdi pr. aktie (bogført værdi), (DKK) 281,65 (1.781) 153,63 (840) 84,72 (505) 51,04 (362) 39,31 (331) Soliditet 74,1% 64,8% 49,3% 49,5% 37,4% Aktiekurs ultimo, DKK 2.958, , ,15 369,43 264,13 Kurs/indre værdi 1,66 3,24 2,59 1,02 0,80 Net Asset Value (NAV) pr. aktie ² ) (DKK) 395,3 (2.500) 260,38 (1.424) 106,7 (636) 58,2 (412) 52,3 (440) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 3) (DKK) 641,9 (4.059) USD-kurs, ultimo 632,41 546,76 595,76 708,22 840,95 USD-kurs, gennemsnit 600,34 598,93 658,99 788,12 831,88 De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der henvises til definitioner under afsnittet Forklaring af hoved- og nøgletal. Der er korrigeret for selskabets beholdning af egne aktier. Tallene for årene er ikke korrigeret for overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS. ¹ ) Payout-ratio er beregnet på baggrund af det foreslåede udbytte for året inkl. ekstraordinært udbytte udbetalt i året. ² ) Ekskl. periode- og købsoptioner på skibe. I perioden er ikke medregnet merværdier af skibe i ordre. 3) Inklusive værdi af 56 certepartier med periode- og købsoptioner på skibe ved udnyttelse på de mest optimale tidspunkter (før skat). 2 norden management's review

8 Beretning 2005 i overblik Tørlast NORDEN gik ind i året med en forventning om, at tørlastmarkedet ville blive mere volatilt og lidt lavere end det historisk stærke Derfor fokuserede Rederiet på afdækning af den ledige kapacitet i 2005 for at gøre indsejlingen mindre følsom over for de ventede udsving i markederne. På årets første dag var 71% af alle kendte skibsdage beskæftiget året ud. Udbygningen af kapaciteten fortsatte, men tempoet blev tilpasset markedsforholdene. Samlet rådede tørlastafdelingen over skibsdage (inkl. enkeltstående rejser), hvilket er en vækst på 13%, mens vækstraten året før var 46%. Markedet blev uroligt. Spotraterne toppede i februar, men faldt så næsten uafbrudt frem til august, hvorefter de steg lidt igen. Raterne nåede ikke igen i nærheden af niveauet fra De gennemsnitlige spotrater i Rederiets 2 hovedsegmenter Panamax og Handymax faldt 30% og 24%, men NORDENs T/C ækvivalent var 12% og 11% højere end spotmarkedet, fordi en stor del af skibene var afdækket tidligt på året. Kombinationen af den høje afdækning ved indgangen til 2005 samt flere skibsdage resulterede i et driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på USD 165 mio. for tørlastafdelingen mod USD 198 mio. året før. Selv om EBITDA som ventet faldt, er resultatet tilfredsstillende i lyset af det faldende marked. Tank NORDEN valgte en anden tilgang til tankmarkedet, hvor 64% af alle skibsdage, der var kendt ved årets start, skulle beskæftiges i spotmarkedet. Kapaciteten inden for Aframax var fuldt afdækket, mens 78% af skibsdagene inden for produkttank blev holdt åbne. Det afspejlede dels Rederiets tro på et godt marked for produkttank, dels ønsket om at give den nye Norient Product Pool den fornødne kapacitet til at komme godt fra start. Norient Product Pool talte fra starten 18 produkttankere fra NORDEN og Interorient Navigation Company (INC). Poolen har fået godt fodfæste og opnået bedre resultater end ventet. Tankafdelingen øgede antallet af skibsdage med 25% til (inkl. enkeltstående rejser), mens væksten året før var 31%. Den lidt lavere vækst afspejler bl.a., at det gradvist blev sværere at indchartre tonnage i kortere tid på fornuftige vilkår. Produkttankmarkederne blev bedre end ventet, og NORDENs eksponering mod det attraktive spotmarked betød, at Rederiets dagsindsejling (T/C ækvivalent) i det største segment SR blev 33% højere end i 2004, mens T/C ækvivalenten i MR blev øget med 7%. Væksten i antal skibsdage og den høje eksponering mod spotmarkedet betød, at tankafdelingens EBITDA blev USD NORDENs flåde Pr. 31. december Skibe i drift Egne skibe 10 7 Indbefragtede skibe (med købsoptioner) Indbefragtede skibe (uden købsoptioner) I alt Skibe til levering Nybygninger (egne) 9 10 Indbefragtninger (med købsoptioner) Indbefragtninger (uden købsoptioner) 5 1 I alt Total Bruttoinvesteringer og provenu fra salg af skibe 3

9 57 mio. mod USD 42 mio. året før. Forbedringen på 37% var højere end ventet. Udbygning af flåden Udvidelsen af flåden fortsatte men med større fokus på egne skibe. Rederiet udnyttede 8 købsoptioner alle på tørlastskibe og fik leveret 1 tørlastskib, hvor optionen var erklæret året før. Den samlede bruttoinvestering i skibe og nybygninger var USD 336 mio. mod USD 64 mio. året før. Desuden langtidsindbefragtede NORDEN 10 tørlast- og 4 tankskibe med købsoptioner, som leveres frem til Rederiet har købsoptioner på 56 skibe, hvoraf 20 allerede opereres af NORDEN. 2 optioner på tørlastskibe er erklæret med forventet levering i 1. kvartal Samtidig udnyttede NORDEN den stærke efterspørgsel efter moderne tonnage til at tage gevinster hjem ved skibssalg. Salgene sker efter en afvejning af gevinsten ved salget mod den indtjening, som skibet skønnes at kunne bidrage med ved fortsat drift. NORDEN solgte i året 12 skibe (heraf 2 delvist ejede) for i alt USD 349 mio. Det gav en regnskabsmæssig gevinst på USD 128 mio. før skat, hvoraf USD 8 mio. er indregnet under Resultatandele af joint ventures. Samlet voksede flåden af egne skibe i 2005 fra 7 til 10. Den aktive flåde egne skibe samt indbefragtede skibe udgjorde 124 mod 123 sidste år. I de kommende år får Rederiet leveret yderligere 44 skibe til kerneflåden. Værdi af certepartier med købsoptioner Norden har indchartret 56 skibe på langtidscharter med mulighed for at forlænge charterperioden eller købe skibet. Ifølge en teoretisk værdiansættelse beskrevet nedenfor, havde certepartierne inklusive optioner ved begyndelsen af 2006 en værdi på USD 533 mio. før skat. Det svarer til USD 247 pr. aktie (DKK 1.559). Af den samlede værdi vurderes USD 132 mio. at vedrøre den faste charterperiode, mens de resterende USD 401 mio. udgøres af periode- og købsoptioner. Værdiansættelsen bygger på en Black 76 model, hvor mulige udviklinger i fragtrater og skibspriser simuleres under antagelser om volatilitet, samvariation mellem fragtrater og skibspriser og normalisering af rater og priser omkring historiske niveauer. Disse væsentlige input er baseret på analyser af langsigtede historiske data for de enkelte segmenter. Der er endvidere gjort antagelser om renter, valutakurser og dagpenge. På grundlag af ovenstående antagelser optimeres udnyttelsen af periode- og købsoptioner for hvert skib i hvert scenario. Værdiansættelsen inkluderer ikke værdien af afdækningen af certepartierne og købsoptioner denomineret i yen er omregnet til forward USD/YEN kursen. Det vurderes, at hvis disse to elementer blev inkluderet ville den estimerede værdi være højere. Samlede resultater Selv om tørlastmarkedet faldt, steg Rederiets samlede Værdier, USD mio Antaget volatilitet Fragtrater Skibsværdier (basis (basis 5 årige Antal Certeparti Købsoption Total 1 års T/C) brugtpriser) Capesize % 17% Panamax % 17% Handymax % 15% MR (Tank) % 15% Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed ved opgørelsen af den teoretiske værdi af certepartierne inklusive købsoptioner, og at værdien vil afhænge af den fremtidige udvikling i fragtrater og skibsværdier, samt ændringer i de øvrige forudsætninger. 4 norden management's review

10 fragtindtægter 11% til USD mio. Væksten skyldtes dels, at antallet af skibsdage steg 14% til , dels at raterne for produkttank var højere end ventet. EBITDA blev USD 216 mio. mod USD 233 mio. året før, hvilket anses for tilfredsstillende på baggrund af de faldende tørlastmarkeder. Årets resultat blev USD 336 mio. Resultatet overstiger de senest udmeldte forventninger fra 3. kvartal på USD 320 mio. Et stærkt cashflow fra driften på USD 245 mio. øgede de likvide beholdninger til USD 312 mio. Dermed står NORDEN finansielt meget stærkt. Større organisation I januar 2005 blev det 5. oversøiske kontor åbnet i Indien. Udekontorerne genererer en stadigt stigende del af indtægterne. Bemandingen på udekontorer og hovedkontoret blev løbende styrket, og antallet af medarbejdere på land var ultimo året steget fra 93 til 123. Antallet af søfolk var ved udgangen af året øget 33% til 261 på grund af flere egne skibe. Med tanke på den planlagte udbygning af flåden var det specielt tilfredsstillende, at det lykkedes at rekruttere 10 seniorofficerer i Danmark. Nyt aktieoptionsprogram Bestyrelsen har med årsrapportens godkendelse tildelt en række ledende medarbejdere aktieoptioner omfattende i alt aktier i NORDEN. For nærmere beskrivelse se afsnittet Vederlagspolitik. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Rederiet har i begyndelsen af januar 2006 taget levering af produkttankeren NORD PRINCESS fra det kinesiske værft Guangzhou Shipyard International (GSI). Skibet er beskæftiget i Norient Product Pool. Desuden har Rederiet taget levering af Handymax bulkcarrieren NORDVIND ved en købsoption udnyttet i Skibene NORDVIND og NORDSTJERNEN er solgt i 2005 til tyske interesser med levering i 1. kvartal 2006 og vil herefter blive taget tilbage på timecharter for en periode på 3 år til den for perioden gældende markedsrate. Rederiet har erklæret købsoptionen på Panamax bulkcarrieren NORDPOL, som forventes leveret i 2. kvartal Rederiets tankafdeling har i februar 2006 indgået kontrakt om langtidsindbefragtning af 4 MR produkttankskibe med købsoptioner. Skibene bliver leveret i perioden Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet andre væsentlige begivenheder frem til offentliggørelsen af denne årsrapport, som ikke er udarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten, og som i væsentlig grad påvirker resultat eller balance. 5

11 6 norden management's review dry cargo

12 Tørlast Hoved- og nøgletal USD Omsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Resultat af primær drift (EBIT) Langfristede aktiver Gældsforpligtelser Overskudsgrad 20% 22% Afkastningsgrad 85% 165% Gennemsnitligt antal medarbejdere (inkl. søfolk) NORDENs tørlastflåde Pr. 31. december 2005 Capesize Panamax Handymax Total Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe (med købsoptioner) Indbefragtede skibe (uden købsoptioner) I alt Skibe til levering Nybygninger (egne) 3 3 Indbefragtninger (med købsoptioner) Indbefragtninger (uden købsoptioner) I alt Total Verdensflåde (antal): I ordre til verdensflåden (antal): Kilde: RS Platou Der henvises i øvrigt til Rederiets flådeliste på Fakta NORDEN driver skibe i Capesize, Panamax og Handymax segmenterne. De større tørlastskibe (Capesize og Panamax) transporterer især jernmalm og kul. Handymax skibe transporterer tillige stål, korn, cement, sukker og kunstgødning m.v. Handymax skibe er typisk udstyret med egne kraner, som gør dem i stand til at operere mere uafhængigt af havnefaciliteterne. 7

13 Baltic Dry Index, Capesize Overblik Tørlastmarkedet var præget af faldende rater og høj volatilitet. Langsigtet beskæftigelse af skibene gjorde NORDENs indtjening mindre følsom. EBITDA faldt således 17%, mens markedsraterne samlet faldt 25% målt ved Baltic Dry Index. Spotraterne forventes at være lavere i 2006 men dog over det historiske gennemsnit. EBIT ventes i 2006 at blive i niveauet USD mio. Drift og resultater i 2005 Tørlastafdelingens resultat af primær drift blev USD 239 mio., hvilket er lidt højere end året før. Avancer fra salg af skibe bidrog med USD 80 mio. Udbygningen af flådekapaciteten fortsatte, og aktiviteten blev den hidtil højeste i tørlastafdelingen. En symbolsk milepæl blev passeret i 3. kvartal, hvor afdelingen for første gang i ét kvartal opererede mere end skibsdage. For hele året steg den samlede aktivitet med 13% til skibsdage. M.v. NORD POWER er et Capesize tørlastskib og er blandt NORDENs største skibe. Det er 289 m langt, 45 m bredt og er på tdw. Fra venstre mod højre: Bugsering ved afgang i Stigsnæs. Losning af kul med havnekran. På vej under Storebæltsbroen. 8 norden management's review dry cargo

14 Panamax Handymax Fragtraterne var lavere i alle segmenter. I Capesize og Panamax faldt de gennemsnitlige spotrater i forhold til 2004 med henholdsvis 20% og 30%, mens de i NORDENs største segment, Handymax, faldt 24%. NORDENs dagsindsejling var imidlertid ganske solid, fordi Rederiet i forventning om lavere markeder gik ind i året med 71% af sin kendte kapacitet afdækket på længerevarende kontrakter. NORDENs dagsindsejling (T/C ækvivalent) i Handymax og Panamax sluttede derfor henholdsvis 11% og 12% over de gennemsnitlige spotrater for året. Inden for Capesize, der traditionelt er det mest volatile segment, har NORDEN sluttet alle sine 4 aktive enheder ud på langtidscertepartier. Dagsindsejlingen i dette segment var på niveau med den gennemsnitlige 3-års timecharterrate for året. Den langsigtede afdækning betød, at tørlastafdelingen fik et resultat før afskrivninger (EBITDA) på USD 165 mio. Faldet på 17% fra året før skyldes især, at det blev dyrere for NORDEN at indchartre tonnage for korte perioder, ligesom det også havde en effekt, at NORDEN havde et vist antal åbne skibsdage, som blev beskæftiget i faldende markeder. Flåden Rederiet udnyttede den stærke efterspørgsel efter moderne tørlastskibe til at tage betydelige avancer hjem ved salg af skibe. Salgene gav en regnskabsmæssig gevinst på USD 80 mio. før skat mod USD 37 mio. året før. En af de solgte nybygninger er chartret tilbage for 7 år inklusive periode- 9

15 og købsoptioner, mens to af de solgte secondhand skibe er chartret tilbage for en periode på 2 år. På sidstnævnte skibe er USD 10 mio. af fortjenesten hensat og vil blive modregnet i charterhyren over de næste 2 år. Endvidere er der i 2005 indgået aftale om salg af 2 Handymax bulkcarriers til levering i 2006 med en samlet gevinst på USD 25 mio., som indregnes i 1. kvartal Begge skibe er chartret tilbage for en periode på 3 år til gældende markedsrater. Tørlastafdelingen erhvervede 9 skibe ved udnyttelse af købsoptioner. De 9 skibe var 7 Handymax, 1 Panamax og 1 Capesize. Endvidere indgik Rederiet aftaler om at langtidsindbefragte 12 tørlastskibe med købsoptioner, som tilgår flåden løbende i Flåden af egne skibe voksede således fra 2 til 7, mens den samlede operative flåde voksede fra 107 til 110 enheder. Hertil kommer 33 skibe til levering i form af nybygninger og langtidsindbefragtninger med købsoptioner. Afdelingen havde 47 købsoptioner ultimo året. Markedsforhold 2005 Efter næsten 2 års supercyklus med rekordhøje fragtrater lå Baltic Dry Index (BDI) ved årets afslutning 45% under niveauet ved starten af året. I gennemsnit lå BDI for hele året 25% lavere end i 2004, hvilket dog i historisk perspektiv stadig var et attraktivt niveau. Tørlastraterne toppede i februar, men faldt herefter stort set uafbrudt frem til august, hvor Baltic Dry Index lå 60% under niveauet fra starten af året. Fra august steg raterne igen, men opturen var kortvarig og blev afløst af nye fald. Den samlede efterspørgsel efter tørlasttransporter vurderes at være steget med knap 4% i Det var en betydeligt lavere vækst end de unormalt høje niveauer på 10-11% i både 2003 og Årsagen til den faldende vækst var primært lavere vækst i transporterede mængder, men kortere transportlængder havde også en negativ effekt: Væksten i transporten af stålrelaterede produkter (jernmalm, kokskul og stålprodukter) faldt fra 12% til 5%. Af særlig betydning var et fald i væksten i Kinas import af jernmalm fra 40% til 31%. Importen er i de senere år vokset dramatisk, mens importen af jernmalm i resten af verden har været stort set uændret. Transporten af kul udviste også lavere vækst, især fordi Japan genåbnede sine atomkraftværker og derfor havde mindre behov for kul til energiforsyningen. RS Platou opgør væksten i den globale kultransport til 4% mod 11% i På trods af de faldende rater skete der stort set ingen skrotning af skibe i 2005, og den globale tørlastflåde vurderes at være steget med ca. 5%. Den lavere efterspørgselsvækst betød at flaskehalsproblemerne i losse- og lastehavne begyndte at aftage. Derved blev yderligere kapacitet frigjort, hvilket forstærkede presset på raterne. 10 norden management's review dry cargo

16 Nybygnings- og brugtpriser (tørlast) Global udvikling i tørlasttransporter Priserne på både nybygninger og brugte skibe blev påvirket af de faldende fragtrater. Således stoppede stigningen i nybygningspriserne i alle segmenter, mens prisen på brugte skibe faldt med 15-25% i løbet af året. Mod slutningen af året lå prisen for 5-årige brugte skibe igen under prisen på nybygninger i overensstemmelse med det historiske mønster. Markedsudsigter Udbudet væksten i den globale tørlastflåde ventes igen i 2006 at stige mere end efterspørgslen. Det betyder fortsat en vis afmatning i markedet. NORDEN forventer dog stadig, at markedet vil ligge over det historiske gennemsnit. De senere års attraktive markeder har fyldt ordrebøgerne hos skibsværfterne, og på verdensplan udgør den samlede ordrebog ultimo 2005, målt på antal skibe, 19% af flåden. Til gengæld har de seneste års begrænsede skrotning af flåden medført, at over en fjerdedel af flåden i dag er mere end 20 år gammel. Samlet set vurderes det, at verdensflåden netto vil vokse med 6-7% i Væksten forventes at blive størst i Panamax segmentet og lidt lavere i Capesize og Handymax. Den globale efterspørgsel forventes at vokse med 3,5-4,5% og vil fortsat være drevet af væksten i verdens økonomier Fra venstre: M.v. NORD POWER. Gravemaskine til oprensning af kullasten hejses ombord. Stevedorer renser skibets lastrum i Stigsnæs, Danmark. Til højre: M.v. NORD FIGHTER i transit på Panamakanalen. 11

17 Fordeling af NORDENs tørlasttransporter, 2004 & 2005 Beskæftigelse og rater i 2005 Antal skibsdage i NORDEN Inklusive Eksklusive enkelt- enkelt- T/C Spot stående stående ækvivalent T/C gns. rejser** rejser NORDEN markedet* Capesize Panamax Handymax * Kilde: The Baltic Exchange ** Enkeltstående rejser Rejser foretaget med skibe, der er indbefragtet for en enkelt rejse. og verdenshandelen. De største bidrag til efterspørgselsvæksten forventes igen i 2006 at komme fra stålrelaterede produkter og kul. Udviklingen i den kinesiske økonomi vil fortsat spille en central rolle. På trods af at den kinesiske regering løbende har søgt at dæmpe væksten, ser det ud til, at de høje vækstrater fortsætter. Efter flere opjusteringer estimeres BNP-væksten for 2005 nu til at have været over 9,5%. For 2006 forventer markedsanalytikere, at Kinas BNP vokser med 8,7%. Kina er væsentlig for NORDEN. En stadig stigende del af Rederiets forretning har relation til Kina. Endvidere har Kina betydning, fordi den voksende efterspørgsel fra Kina er en væsentlig faktor bag de høje fragtrater på tørlastmarkedet som helhed. Strategi og markedsposition NORDEN vil fortsat have stor fokus på risikostyring. En stor del af skibsdagene i blev allerede afdækket i de højere markeder i Ved årsskiftet var henholdsvis 64% og 22% af den kendte kapacitet i 2006 og 2007 afdækket. M.v. NORD-KRAFT i Australien. Fra venstre: Lodsen ankommer med helikopter. Til højre i billedet redningsflåde. Skibsskrue. Brovagt til ankers. 12 norden management's review dry cargo

18 Udbygning af kapaciteten vil fortsætte for at skabe yderligere stordriftsfordele og øge den geografiske dækning samt det samlede tilbud til kunderne. NORDEN vil derfor fastholde sit kundefokus og udvikle flere risk and reward sharing forretninger. De gode år har ændret dynamikken i markedet, og de finansielt set stærkere ejere er blevet mere risikovillige og tilbøjelige til selv at operere deres tonnage. Det er derfor sværere at indchartre skibe for korte perioder på fornuftige vilkår. Flådens vækst vil derfor primært ske ved køb af skibe og ved langtidsindbefragtning med købsoptioner. I kraft af Rederiets købsoptioner kan flåden af egne skibe udbygges til rimelige priser, og afdelingen kan i 2006 udnytte yderligere 3 købsoptioner. NORDEN vil fortsætte sin udbygning af såvel Handymax som Panamax flåden. I dag skønnes NORDENs globale markedsandel at ligge på henholdsvis 5% og 3% i de to segmenter. For at øge den geografiske dækning og opnå større synergier ønsker Rederiet at øge markedsandelen i perioden fremover. I Capesize forventer NORDEN at fastholde sin nuværende flåde. 13

19 14 norden management's review tankers

20 Tank Hoved- og nøgletal USD Omsætning Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Resultat af primær drift (EBIT) Langfristede aktiver Gældsforpligtelser Overskudsgrad 78% 42% Afkastningsgrad 45% 18% Gennemsnitligt antal medarbejdere (inkl. søfolk) NORDENs tankflåde Pr. 31. december 2005 Produkttankere Aframax MR SR Total Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe (med købsoptioner) 3 3 Indbefragtede skibe (uden købsoptioner) I alt Skibe til levering Nybygninger (egne) 6 6 Indbefragtninger (med købsoptioner) 6 6 Indbefragtninger (uden købsoptioner) I alt Total Verdensflåde (antal): I ordre til verdensflåden (antal): Kilde: SSY Der henvises i øvrigt til Rederiets flådeliste på Fakta NORDEN driver skibe i tre segmenter i tankmarkedet: Aframax, Medium Range (MR) og Short Range (SR) produkttank. Aframax skibene transporterer rå- og fuelolie og sejler primært i Nordsøen og Østen, mens MR og SR skibene primært sejler med raffinerede olieprodukter i Atlanterhavsområdet og Fjernøsten. 15

21 SR produkttankere MR produkttankere Overblik Markedet for produkttank var bedre end året før. Tankafdelingens EBITDA steg 37% og EBIT steg 122%. Øget kapacitet og avancer fra skibssalg bidrog til fremgangen. Fragtraterne ventes i 2006 at blive marginalt lavere. Resultat af primær drift (EBIT) ventes i 2006 at blive i niveauet USD mio. Drift og resultater i 2005 Tankafdelingens resultat blev væsentligt bedre end ventet. Resultatet af primær drift (EBIT) blev USD 97 mio., svarende til en stigning på 122%. Resultatet er det bedste nogensinde og forbedringen skyldes især 3 forhold: Øget kapacitet, en større eksponering af produkttankerne mod det attraktive spotmarked samt indtægter fra skibssalg på USD 48 mio., hvoraf USD 8 mio. er indregnet i Resultatandele af joint ventures. Afdelingen havde med skibsdage den største kapacitet i Rederiets historie. I Aframax segmentet var antallet af skibsdage og indtjeningen pr. skibsdag (T/C ækvivalenten) stort set uændret, fordi råolietankerne er sluttet ud på langtidscertepartier. For produkttank øgede NORDEN Medarbejdere på m.t. NORD STEALTH. Overhaling (smøring) af dampventiler. Betjening af fortøjningsspil. Længst til højre: Et vue over dækket på det 239 m lange skib. 16 norden management's review tankers

22 Aframax Vækst i tankflåden på verdensplan antallet af skibsdage med 40% og lod en større del af dagene være beskæftiget i spotmarkedet, dels i forventning om et attraktivt spotmarked, dels for at give den nye Norient Product Pool den fornødne kapacitet til at komme godt fra start. NORDENs T/C ækvivalent pr. skibsdag i produkttank steg således 7% for MR og 33% for SR. De gode resultater blev primært opnået gennem Norient Product Pool, som har fået en god modtagelse i markedet og har haft glæde af sin størrelse og brede geografiske dækning. Produkttankernes stærke indsejling løftede sammen med øget kapacitet de samlede fragtindtægter 19%. Væksttallet er påvirket af en ændring i basis for indregning af fragtindtægter, og uden denne ændring ville væksten have været 45%. Forskellen skyldes, at de direkte rejseomkostninger for produkttonnagen i modsætning til sidste år nu fratrækkes i fragtindtægterne i poolens regnskab inden fordelingen til parterne, som sker på timecharterbasis. Pooldeltagelsen betyder således, at Rederiets egen omsætning fremover reduceres, for 2005 en reduktion i niveauet USD 27 mio. 17

23 Beskæftigelse og rater i 2005 Baltic Clean Tanker Index, Antal skibsdage i NORDEN Totalt Heraf Spot antal beskæftiget T/C 12 mdr. clean skibs- i spot- ækvivalent T/C gns. gns. dage markedet NORDEN markedet * markedet ** Aframax Produkttank MR Produkttank SR * Kilde: ACM Shipbroker Ltd. ** Kilde: Clarksons Flåden NORDEN udnyttede den stærke efterspørgsel efter moderne, dobbeltskroget tonnage til at sælge skibe med gevinst. Rederiet solgte 3 produkttankere (heraf 2 delvist ejede fra værft) samt 1 Aframax tanker. Avancerne fra de 4 salg udgjorde USD 48 mio., hvoraf USD 8 mio. indgår i Resultatandele af joint ventures. Desuden solgte NORDEN den finansielt leasede produkttanker NORD SEA med levering i 2008, når Rederiet kan erklære sin købsoption på skibet. Avancen før skat på USD 11 mio. indregnes ved levering i Ved årets udgang udgjorde afdelingens aktive flåde 14 skibe. NORDEN kontraherede 2 nybygninger med levering i 2008 og indgik kontrakt om 5 nye langtidsindbefragtninger for levering frem til år 2010, hvoraf 4 er med købsoption. Ved årets udgang havde Rederiet 15 skibe til levering mod 9 året før. Markedsforhold 2005 Råolieprisen steg 50% i løbet af året til USD 60 pr. tønde. Væksten i olieefterspørgslen aftog fra 3,8% i 2004 til 1,3% i Den globale tankflåde øgedes med 7,3% til 318 mio. tdw. 18 norden management's review tankers

24 For året som helhed steg de gennemsnitlige spotrater for SR og MR markederne med henholdsvis 10% og 8%, mens spotraten for Aframax råolietonnage faldt med 16%. Markedet vendte tilbage til de traditionelle sæsonmæssige udsving, med et typisk bedre vinterhalvår end sommerhalvår. På trods af den øgede tonnage i markedet og en lavere vækst i olieefterspørgslen er der fortsat en hårfin balance mellem udbud og efterspørgsel i markedet. Udnyttelsen af den globale tonnage er meget høj, og derfor kan selv mindre uventede hændelser øjeblikkeligt påvirke markedet og dermed raterne markant. Det skete, da orkanerne ramte Golfen i 3. kvartal Olieproduktionen steg med 2% i OPEC landene og 2,7% i Rusland. Vækstraten i den russiske produktion er faldet i forhold til de seneste år, men til gengæld har eksportafgifter på råolie ført til, at en større andel af råolien raffineres i Rusland for at blive eksporteret som raffinerede olieprodukter til fordel for produkttankerne. Markedsudsigter NORDEN forventer marginalt lavere fragtrater i 2006 i forhold til Markedet ventes fortsat at være i en meget fin balance mellem udbud og efterspørgsel, hvor uforudsete hændelser strejker, vejrlig, raffinaderinedbrud, politisk uro etc. kan påvirke markedet positivt i en periode. Det typisk svagere sommerhalvår blev brat afbrudt af de to orkaner Katrina og Rita, der i august og september ramte den Mexicanske Golf, og satte 17% af USA s raffinaderikapacitet ud af drift. Det øgede behov for import af raffinerede olieprodukter til USA fik spotraterne på produkttank til at stige markant. Væksten i verdens olieforbrug faldt til 1,3% mod 3,8% i Den lavere vækst kan primært tilskrives USA, hvor væksten faldt fra 3,3% i 2004 til 0,5% i 2005 og Kina, hvor væksten blev 2,9% mod 15,4% året før. Efterspørgslen ventes fortsat at udvikle sig positivt som følge af en generel vækst i verdens olieforbrug og længere transportveje som følge af ændrede transportmønstre. IEA forventer, at væksten i den globale efterspørgsel efter olie i 2006 vil accelerere til 1,8% mod en vækst på 1,3% i Væksten er drevet af den globale vækst i BNP og vil især komme fra Nordamerika, som står for næsten en tredjedel af verdens forbrug, og ikke mindst fra Kina, der har overhalet Japan som verdens næststørste forbruger af olie. I Nordamerika ventes olieefterspørgslen i 2006 at stige med 1,9% mod 0,5% i 2005, mens efterspørgslen i Kina i 2006 ventes at stige med 5,9% mod 2,9% i M.t. NORD STEALTH: Vagthavende styrmand i lastkontrolrummet. Vue fra bagbord brovinge. Fortøjning. M.t. NORD STEALTH er p.t. beskæftiget i timecharter med distribution af råolie i Nordsøen. 19

25 Nybygnings- og brugtpriser (tank) IEA forventer, at den væsentligste del af væksten i olieefterspørgslen vil blive dækket af stigende produktion uden for OPEC primært fra Rusland og Afrika. Rusland forventes at øge olieproduktionen i 2006 med 3,3%, hvilket igen vil øge den russiske eksport fra både Sortehavet og Østersøen, begge områder hvor Norient Product Pool er aktive. En anden væsentlig faktor i efterspørgselsvæksten er ændrede transportmønstre, både på grund af skærpede miljøkrav til de raffinerede produkter i USA og EU og ikke mindst på grund af betydelige flaskehalsproblemer inden for raffinaderikapaciteten. Kapaciteten på raffinaderierne i verdens forbrugscentre Europa og USA er stort set udnyttet fuldt ud, og miljømæssige reguleringer betyder, at det er meget vanskeligt at udvide kapaciteten på raffinaderierne i den vestlige verden. Ny raffinaderikapacitet bygges derfor primært i Mellemøsten og Asien, og det medfører, at raffinerede produkter skal transporteres over længere afstande for at nå forbrugslandene. Derfor stiger ton-mil faktoren (mængden af transporteret olie ganget med afstanden), og behovet for produkttanktonnage forventes derfor at stige betydeligt. Markedet for moderne dobbeltskroget tonnage forventes fortsat at drage fordel af EU- og IMO-kravet om, at fuelolie fra april 2005 kun må føres i dobbeltskroget tonnage. Hertil kommer, at flere store olieselskaber stiller krav om, at deres olie udelukkende må føres på moderne dobbeltskroget tonnage. På udbudssiden ventes den samlede nettotilgang af ny tonnage i 2006 at være 5,3% ifølge SSY, men med væsentlige forskelle imellem segmenterne. I SR ventes den globale flåde at være stort set uændret i Det skyldes især, at segmentet tæller forholdsmæssigt mange ældre og enkeltskrogede skibe, som IMOreglerne kræver faset ud senest i norden management's review tankers

26 I MR er ordrebogen større og flåden mere moderne. Derfor ventes tilgangen af nye skibe at overstige IMO-udfasningen og SSY forventer, at verdensflåden vil vokse med 10% i 2006 og 7,6% i I Aframax forudser SSY en vækst i verdensflåden på 6-6,5% i både 2006 og På lidt længere sigt forventes den relativt høje tilgang at blive opvejet af, at der stadig er et stort antal enkeltskrogede skibe, som kunderne i stigende grad vil fravælge frem til 2010, hvor skibene skal fases ud. Totalt set vurderes det, at enkeltskroget tonnage udgør ca. 30% af den samlede tankflåde. Strategi og markedsposition NORDENs strategiske afsæt er en dedikeret og erfaren stab samt en moderne flåde. NORDENs målsætning i de kommende år er at få en større tilstedeværelse i tankmarkedet. Tankmarkedet er præget af en konsolidering blandt udbyderne, drevet af store, børsnoterede rederier. Kunderne bliver større, og enkelte kunder primært globale oil traders går selv ind i shipping, hvilket betyder, at det bliver sværere at leje kapacitet i det korte marked, fordi ejerne er tilbageholdende med at chartre skibe ud. NORDEN vil derfor frem til 2008 udbygge sin moderne, dobbeltskrogede tankflåde ved køb og langtidsindbefragtninger. Væksten vil primært ske i produkttank, hvor udsigterne er mest lovende. Beskæftigelsen af produkttanktonnagen vil finde sted gennem Norient Product Pool, der har som mål at blive en af verdens 3 største pools i Ved indgangen til 2006 opererede poolen 15 skibe. I 2006 tilføres 15 skibe, mens yderligere 7 skibe kommer til i løbet af Dermed vil poolen med den nuværende bog operere 37 skibe i Poolen har som mål løbende at afdække 35-40% af sin kapacitet. NORDEN har i samarbejde med partneren Interorient Navigation Company gode muligheder for at gøre Norient Product Pool til en meget stærk aktør i Europa inden for SR. Segmentet er attraktivt, fordi verdensflåden ikke vokser, mens efterspørgslen stiger. SR produkttankere er de mest lønsomme og effektive skibe for transport over korte afstande og beskæftiges derfor i bl.a. Sortehavet, Middelhavet, Østersøen og Den Engelske Kanal. NORDEN planlægger at tredoble sin aktive SR flåde frem til 2008 og derved øge sin globale markedsandel fra ca. 1,4% til over 4%. Udvidelsen vil ske ved de 6 nybygninger, der allerede er kontraheret fra kinesisk værft, samt yderligere indbefragtninger. M.t. NORD STEALTH: Fortøjningsoperation på tankskib. Skibsbroen befinder sig 30 m over havets overflade. Vue over dæk. De grønne gangarealer har skridsikkert underlag. 21

27 NORDEN vil ligeledes øge sin markedsandel inden for MR segmentet, hvor flåden frem til 2008 ventes udbygget til ca. 10 enheder. MR skibene er velegnede til at kapere den forventede fortsatte vækst i transport af raffinerede produkter over længere afstande. I Aframax segmentet har NORDEN i dag en beskeden markedsandel, men Aframax segmentet og dermed tilstedeværelsen i råolietransport er vigtig af hensyn til Rederiets samlede tilbud til kunderne. Ved allerede at være etableret i segmentet vil en mulig fremtidig udbygning af denne aktivitet være nemmere. Vedligeholdelsesarbejde ombord på m.t. NORD STEALTH. Solnedgang over Nordsøen set fra broen. En typisk rejse i Nordsøen tager 8-12 dage. 22 norden management's review tankers

28 23

29 Forventninger til 2006 Samlet forventer NORDEN et resultat efter skat for 2006 i niveauet USD mio. Heri indgår avancer fra allerede solgte skibe på USD 25 mio. samt en negativ dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter på USD 19 mio., svarende til den urealiserede dagsværdiregulering ultimo 2005, der realiseres i 2oo6, jf. også note 10 Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter. Indtjeningsforventningen vil til en vis grad være upåvirket af udsving i markedet, idet en stor del af den kendte kapacitet allerede er afdækket. Afdækningen af kendte skibsdage for tank og tørlast var ved indgangen til 2006 henholdsvis 62% og 64%. Såvel kapaciteten som afdækningen vil blive tilpasset løbende i takt med markedsforholdene. Tank Spotmarkederne forventes at ligge marginalt under 2005, men stadig væsentligt over de historiske gennemsnit. Ved indgangen til 2006 havde tankafdelingen kendte skibsdage. Afdelingens Aframax tonage er afdækket året ud, mens det for produkttank er målet løbende at afdække 35-40% af kapaciteten. Tankafdelingen forventer samlet et EBIT i niveauet USD mio. Forventningen indeholder ingen avancer fra skibssalg. Tørlast Afdelingen forventer et fortsat attraktivt markedsniveau for 2006, om end det vil ligge under gennemsnittet for Ved indgangen til 2006 havde tørlastafdelingen skibsdage til rådighed i % af disse kendte skibsdage var allerede beskæftiget året ud, hvilket gør indtjeningen mindre følsom over for udsving i markedet. Afdelingen forventer samlet set et EBIT i niveauet USD mio., inklusive avancer fra allerede solgte skibe på USD 25 mio. Fremadrettede udsagn Årsrapporten indeholder fremadrettede udsagn, som af spejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begi venheder og økonomiske resultater. Udsagnene om 2006 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra for ventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede re sultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke ude lukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske for udsætninger specielt på Rederiets hovedmarkeder, æn dringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostnin ger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefra kommende begivenheder etc. Årsrapporten er ikke en opfordring til at handle aktier i Dampskibsselskabet NORDEN A/S. 24 norden management's review

30 25

31 Strategi NORDENs langsigtede mål er at skabe lønsom vækst. Dette skal opnås ved fortsat udvikling af den forretningsmodel, der har sikret Rederiet en førende position på tørlastmarkedet i løbet af de sidste 8 år. De væsentligste elementer i forretningsmodellen er: Kundefokus Risikostyring Dygtige medarbejdere Udbygning af en moderne flåde af høj kvalitet og med en høj grad af indbygget fleksibilitet Forretningsmodellen optimeres løbende og tilpasses de gældende markedsvilkår. De vigtigste konkrete tiltag og fokusområder for strategiperioden er beskrevet nedenfor. Markedsvilkårene, der i høj grad definerer de strategiske udfordringer, er forskellige for de to markedssegmenter. På tørlastmarkedet forventes det, at fragtraterne gradvist vil normaliseres oven på den historiske supercyklus. I tank forventer NORDEN et noget mindre fald i raterne, som især inden for produkttank ventes at ligge en del over niveauet fra 1990 erne. udbygning af flåden NORDEN vil fortsat udbygge tørlastflåden for at bevare sin globale lederstilling i Handymax og øge markedsandelen i Panamax. Flåden i det mest volatile segment Capesize fastholdes. I tank planlægger NORDEN en noget større udbygning. Væksten vil primært ske i SR og MR segmenterne, hvor NORDEN beskæftiger tonnagen gennem Norient Product Pool. Kapaciteten skal som hidtil øges på den måde, der sikrer størst mulig fleksibilitet under forudsætning af, at det kan ske på attraktive vilkår. Da det forventes at blive vanskeligere at sikre korttidsindbefragtninger på fornuftige vilkår, vil betydningen af egne skibe og langtidsindbefragtede skibe vokse. En stor del af væksten i flåden af egne skibe vil komme fra udnyttelse af købsoptioner. Ultimo 2005 havde NORDEN 56 købsoptioner. En stor del af optionsaftalerne er indgået i svagere fragtmarkeder med lavere priser på både ny og brugt tonnage, og NORDEN kan derfor udvide flåden til priser under det nuværende markedsniveau. Strategien for de 2 afdelinger er beskrevet detaljeret under afsnittene Tørlast og Tank. Fra venstre: M.t. NORDEUROPA er p.t. på timecharter og distribuerer raffinerede produkter til USA s østkyst og ses her under indsejling til Boston Havn, USA. Medarbejdere på NORDENs kontorer i Brasilien og USA 26 norden management's review

32 Frem til og med 2008 kan NORDEN udnytte 17 købsoptioner, hvoraf 1 er erklæret og 3 kan erklæres i Rederiet får leveret 9 nybygninger, hvoraf de første 4 nybygninger leveres i Nybygningsprogram pr. 31. december 2005 Levering Ejerandel (%) Tankafdelingen Produkttanker SR 1. kvartal Produkttanker SR 2. kvartal Produkttanker SR 4. kvartal Produkttanker SR 1. kvartal Produkttanker SR 3. kvartal Produkttanker SR 4. kvartal Tørlastafdelingen Handymax 4. kvartal Handymax 1. kvartal Handymax 2. kvartal risikostyring i centrum Aktiv styring af de primære kommercielle risici udsving i fragtrater, skibspriser og bunkerpriser er en af grundpillerne i strategien om at stabilisere indtjeningen. For at imødegå udsvingene i raterne på spotmarkedet vil Rederiet beskæftige en stor del af flåden på langsigtede kontrakter. NORDEN vil følge markederne tæt og løbende tilpasse afdækningen til markedsforhold og -udsigter. Ultimo 2005 havde Rederiet sikret fremtidige fragtindtægter på USD 228 mio. med lastekontrakter (COA er). Lastekontrakterne strækker sig typisk over 12 måneder og dækker helt frem til Når fysiske alternativer er mindre fordelagtige eller uopnåelige, bruger NORDEN terminslastekontrakter (FFA er). Ultimo 2005 havde Rederiet netto solgt FFA er svarende til USD 47 mio. finansiel strategi NORDEN vil opretholde et stærkt finansielt beredskab for at kunne udnytte de muligheder, der opstår under mere omskiftelige markedsforhold. Bestyrelsen vurderer, at den nuværende kapitalstruktur er passende for Rederiet i lyset af dets investeringsplaner og markedsudsigter, ligesom kapitalstrukturen også giver mulighed for at tilgodese aktionærerne. For at sikre en stærk stødpude har Rederiet besluttet, at de likvide beholdninger altid mindst skal svare til Rederiets betalingsforpligtelser et år frem. Ultimo 2005 udgjorde de likvide beholdninger USD 312 mio. Den relativt høje soliditet skal ses i lyset af, at Rederiet har betydelige forpligtelser i form af fremtidige timecharterbetalinger og betalinger til værfter for kommende nybygninger, der ikke er balanceført. De ikke balanceførte bruttoforpligtelser fremgår af regnskabsnote 31 (operationelle leasingforpligtelser) og 32 (fremtidig levering af nybyggede skibe). 27

33 Rederiet har besluttet som en del af risikostyringen, at de samlede nettoforpligtelser, såvel på som uden for balancen, højst må udgøre, hvad der svarer til 2 gange egenkapitalen, svarende til USD mio. ultimo året før udbytte. Nettoforpligtelserne defineres som nutidsværdien af fremtidige udbetalinger til bl.a. timecharters eksklusive dagpenge, långivere og værfter fratrukket forventede kendte fragtindbetalinger eksklusive dagpenge samt beholdningen af likvider. Ultimo 2005 andrager nutidsværdien af de fremtidige udbetalinger USD mio. (USD mio.) og nutidsværdien af de forventede kendte indbetalinger inklusive beholdningen af likvider USD 890 mio. (USD 761 mio.). Ultimo 2005 udgør nutidsværdien af de samlede nettoforpligtelser således 80 % af egenkapitalen (86 %). driften af en større flåde Teknisk afdeling er ansvarlig for rekruttering, miljø, sikkerhed, drift og vedligehold af skibene og grabber i diverse havne samt Rederiets nybygninger. Afdelingen vil løbende blive udbygget, så den kan klare driften af en større egenflåde og støtte de kommercielle afdelinger i at operere en større flåde af indchartrede skibe. I henhold til Rederiets flagstrategi skal moderselskabets egne skibe være under dansk flag og indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Under DIS kræves, at skibsføreren er dansk, men NORDEN har 4 danske seniorofficerer på sine DIS-tankskibe. Øvrige skibe er indregistreret i Singapore under lokalt flag med indiske eller fi lippinske officerer og besætning. NORDEN udvidede i 2005 personalestyrken på skibene med 35% til 261, og den forventede vækst i flåden vil betyde, at NORDEN løbende skal ansætte nye folk til søs. Rederiet vil derfor i 2006 skabe en dedikeret pool af yngre officerer på Filippinerne sammen med et lokalt rekrutteringsbureau. Poolen gør det muligt løbende at besætte ledige stillinger med velkvalificerede personer, som kender Rederiets skibe og procedurer. I Danmark vil NORDEN trække på erfaringerne fra 2005, da Rederiet gennemførte en stor rekruttering af seniorofficerer. Desuden vil Rederiet fortsætte med at uddanne egne officerer i tillæg til de 16 officersaspiranter, der var under uddannelse på skibene ultimo Flådens effektivitet Omkostningerne til flådens drift skal fastholdes på et lavt niveau. NORDEN har i flere år fokuseret på effektiviteten og rapporterer bl.a. månedligt til alle skibe om drift i forhold til budget, ligesom der også følges op under løn- Hverdag ombord på M.t. NORD STEALTH. Skibsfører følger radaren. Matros under fortøjning. Sikkerhedsforanstaltninger. 28 norden management's review

34 samtaler med officererne og på seminarer. For 2005 var omkostningerne konkurrencedygtige sammenlignet med andre større rederier. Rederiet udvikler fortsat sine indkøbssystemer til den voksende flåde for at opnå stordriftsfordele. NORDEN har i 2005 oplevet 5 mindre forstyrrelser i flådens drift, som har forårsaget 15 off-hire-dage. Det er flere end tidligere, og årsagen er generelt udvidelsen af flåden og især de tørlastskibe, som NORDEN erhverver via købsoptioner. Sikkerhed og miljø NORDENs påvirkning af miljøet skal begrænses mest muligt. Målet er uændret Zero Incidents ingen ulykker i form af grundstødning, kollision eller brand på skibene og ingen forurening som følge af olieudslip fra skibene. Dette mål er igen opfyldt i Beskyttelsen af medarbejdernes helbred og sikkerhed har højeste prioritet. stærkere organisation Organisationen på land skal styrkes, så den kan håndtere den fortsatte vækst. Der skal løbende ansættes nye medarbejdere, og åbningen af et eller flere nye kontorer indgår også i planerne. Udfordringen med at tiltrække og fastholde gode medarbejdere er stigende, fordi konkurrenterne efter et par gode år kan tilbyde attraktive løn- og arbejdsvilkår. Desuden er de danske ungdomsårgange små og beskæftigelsen høj. Derfor har NORDEN øget sit samlede tilbud til både nye og eksisterende medarbejdere. En stærk kultur er en vigtig del af tilbudet. Organisationen er flad og dynamisk, kommandovejene er korte, der er delegeret stor kompetence ud til medarbejderne, og kundefokus er vitalt. Kulturen hviler på tre kerneværdier troværdighed, fleksibilitet og empati og efter en række år med stor tilgang af nye medarbejdere er det besluttet at indlede en proces for at forankre de værdier stærkere i alles adfærd. Med udvidelsen af organisationen er det ekstra påkrævet, at alle lægger det samme i værdierne og har samme opfattelse af, hvad NORDEN står for. Rekruttering Sammen med flere andre rederier tager NORDEN i 2006 de første elever ind på en ny shippinguddannelse, hvor den praktiske del kombineres med 1. del af HD, en shippingdel samt søret og engelsk. Tiltaget skal øge både antallet og kvaliteten af de elever, der søger ind hos NORDEN. NORDEN vil markedsføre sig stærkere bl.a. via PR og udstillinger og ved at være mere opsøgende på læreanstalterne. Desuden vil NORDEN i rekrutteringen af mere 29

35 erfarne kandidater i højere grad gå uden for rederierhvervet og uden for Danmark. En stigende del af de ansatte på kontorerne uden for Danmark er allerede lokale. Kompetenceudvikling Ledertalenter skal identificeres tidligt og have attraktive muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt. Desuden vil NORDEN styrke Rederiets kompetencer i bred forstand, bl.a. gennem et stærkere samarbejde med IMD Lausanne og andre skoler om uddannelse af ledere samt ved et bredere tilbud om efter- og videreuddannelse til alle medarbejdere. NORDEN har i dag tegnet profiler for alle medarbejdere på land samt seniorofficerer, som fastlægger, hvad medarbejderne skal kunne for at understøtte Rederiets strategi. Vederlagspolitik Rederierhvervet er internationalt med en udstrakt tradition for incitamentsbaseret aflønning. NORDEN har i 2005 betalt USD 7 mio. i individuel bonus til de ansatte (USD 7 mio. i 2004), der dels er fastsat ud fra forud aftalte økonomiske mål og dels baseret på individuelle resultater. Der er herudover betalt, hvad der svarer til 4 måneders løn (6 måneder i 2004), samt yderligere tildelt 6 aktier fra Rederiets egen beholdning til ansatte, der opfylder en række kriterier. Fremover vil NORDEN stadig allokere et beløb til bonus på basis af årets resultat. For at sikre yderligere interessefællesskab mellem medarbejdere og aktionærerne, vil NORDEN tillige løbende overveje brug af aktiebaserede incitamentsordninger. Bestyrelsen har samtidig med årsrapportens godkendelse tildelt en række ledende medarbejdere aktieoptioner omfattende i alt aktier i NORDEN. Optionerne kan udnyttes fra 29. marts 2008 til 29. marts 2010 og giver ret til køb af en aktie pr. option til en udnyttelseskurs, der fastsættes som et femdages gennemsnit af børskursen efter tildelingen med fradrag af alle udbyttebetalinger efter tildelingen og med tillæg af en effektiv forrentning på 8% p.a. frem til eventuel udnyttelse. Ordningens struktur sikrer, at optionerne først kommer in-the-money, efter at aktionærerne er sikret et afkast af deres aktieinvestering. Markedsværdien af de tildelte optioner er opgjort til i alt DKK 9,6 mio. beregnet efter Black-Scholes modellen og baseret på forudsætninger om, at alle optioner tildeles, og at optionerne udnyttes på tidligst mulige tidspunkt. Der er i beregningen endvidere anvendt en volatilitet på 39,5% samt en risikofri rente på 5,5%. Til venstre: Matroser lægger reservetrosse på lager ombord på m.t. NORD STEALTH. Til Højre: Medarbejdere på NORDENs kontor i København. 30 norden management's review

36 De tildelte optioner er fordelt til direktionen, ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere med i alt stk., stk., og stk. pr. medarbejdergruppe ud fra lønkriterier og andre omstændigheder, bestyrelsen har skønnet relevante på tildelingstidspunktet. 31

37 Styring af risici Aktiv risikostyring spiller en hovedrolle i NORDENs strategi om at sikre en stabil, høj indtjening. Rederierhvervet er meget konjunkturfølsomt, hvilket bl.a. kommer til udtryk i til tider kraftigt svingende fragtrater og skibspriser. Det overordnede mål med risikostyringen er at mindske indtjeningens følsomhed over for udsving i konjunkturerne. De overordnede rammer for styringen af de finansielle og kommercielle risici udstikkes af bestyrelsen. Rammerne for styringen er konservative og administreres af Rederiets finansafdeling i samarbejde med de kommercielle afdelinger. Indbefragtning af skibe indebærer en risiko, da Rederiet påtager sig en økonomisk forpligtelse til at betale T/C hyre i en given periode. Risikoen er dog mindre end ved køb af et skib, fordi Rederiet kun indbefragter skibe i en kortere periode af deres økonomiske levetid. Følgende risici har særlig betydning for Rederiet: Kommercielle risici: Risikoen for udsving i købs- og salgspriser på skibe. Risikoen for udsving i fragtrater og oliepriser. Finansielle risici: Soliditetsrisiko Risikoen for et uhensigtsmæssigt forhold mellem egenkapitalen og nettoforpligtelser. Likviditetsrisiko Risikoen for insolvens pga. utilstrækkelige likviditetsreserver. Valutarisiko Risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurserne. Renterisiko Risikoen for tab som følge af ændringer i rentesatserne. Kreditrisiko Risikoen for tab som følge af, at kunder og leverandører misligholder forpligtelser. Modpartsrisiko Risikoen for tab på finansielle instrumenter som følge af, at modparten misligholder sine forpligtelser. Andre risici: Risikoen for uheld med Rederiets egne skibe. Risikoen for ikke at kunne tiltrække og fastholde nøglemedarbejdere. kommercielle risici Udsving i købs- og salgspriser Den planlagte udbygning af flåden med egne skibe er forbundet med visse risici, der især er knyttet til udsving i skibenes værdi. Rederiet havde ved udgangen af 2005 købsoptioner på 56 skibe. Der er en risiko ved at udnytte disse optioner, fordi skibenes markedspris efter købet kan falde. Risikoen Til venstre: Medarbejder på NORDENs kontor i København: Til højre: M.t. NORD STEALTH. Matros ved kran, der bl.a. bruges til at håndtere olieslanger. M.v. NORD FIGHTER i sluserne på Panamakanalen. 32 norden management's review

38 vurderes dog at være begrænset, da langt de fleste optionsaftaler er indgået på favorable vilkår i lavere fragtmarkeder. Rederiets nybygningsprogram er også indgået på favorable vilkår. Udsving i fragtrater Kommercielle risici som følge af udsving i fragtrater og ubalance mellem last og lastekapacitet (skibe) styrer Rederiet helt overordnet ved at beskæftige en stor del af sine skibe på langsigtede lastekontrakter og timecharter til attraktive rater. Afdækningen sker bl.a. ved at indgå lastekontrakter (COA ere), som typisk strækker sig over ca. 12 måneder, men enkelte kontrakter strækker sig over flere år. Ultimo 2005 svarer værdien af fremtidige lastekontrakter til fragtindtægter på USD 228 mio. (USD 276 mio.). Hovedparten af kontrakterne dækker 2006 og 2007, men enkelte rækker frem til Der henvises i øvrigt til note 34 Lastekontrakter og operationelle leasingindtægter. NORDEN bruger desuden terminslastekontrakter som det eneste finansielle instrument til at supplere den egentlige, langsigtede beskæftigelse af skibene. Kontrakterne løber typisk 12 måneder frem og bruges, når fysiske alternativer er mindre fordelagtige eller uopnåelige. Ved udgangen af 2005 havde Rederiet netto solgt terminslastekontrakter, der svarer til ca. USD 47 mio. dækkende til og med Ultimo 2004 havde Rederiet åbne terminslastekontrakter på USD 44 mio. Udsving i oliepriser Rederiet afdækker sine forventede fremtidige bunkersbehov (brændstof til skibe) for at eliminere risici ved udsving i fremtidige oliepriser. Rederiet gør brug af sikringsaftaler, kaldet bunkerhedging-kontrakter, der fastlåser prisen for den del af bunkersbehovet, som er tilknyttet lastekontrakter, i en fastsat periode. Ved udgangen af 2005 havde NORDEN købt bunkerhedging-kontrakter for USD 54 mio. for perioden (USD 43 mio.). Der henvises i øvrigt til note 35 Finansielle instrumenter. finansielle risici Centralt i indsatsen for at styre de finansielle risici står NORDENs risikomodel, som omfatter følgende: Nettoforpligtelser Risikoen for, at Rederiets nettoforpligtelser bliver for store i forhold til egenkapitalen, måles ved løbende at opgøre nutidsværdien af de samlede nettoforpligtelser. Bestyrelsen vurderer til stadighed Rederiets nettoforpligtelser og fastsætter øvre grænser på baggrund af markedsudsigterne. Grænsen i 2005 var, at nutidsværdien af de samlede nettoforpligtelser ikke på noget tidspunkt måtte overstige en grænse svarende til 2 gange egenkapitalen. Grænsen er indtil videre uændret for Ved udgangen af 2005 udgjorde nettoforpligtelserne 0,8 gange egenkapitalen. 33

39 Likviditetsberedskab Kravet til likviditetsreserverne er, at disse skal kunne dække Rederiets betalingsforpligtelser (netto) 1 år frem. Størrelsen heraf beregnes og justeres løbende, så stødpuden altid er intakt. Valutarisici Rederiets funktionelle valuta er USD, da hovedparten af Rederiets transaktioner sker i USD. Rederiet registrerer og rapporterer derfor i USD. Rederiet bestræber sig på at matche udgifter mod indtægter og forpligtelser mod aktiver ved at nominere så mange udgifter og forpligtelser som muligt i USD. Den reelle valutarisiko begrænser sig derfor til de pengestrømme, som ikke er i USD, primært administrationsudgifter (lønninger), visse kommercielle betalinger og udbytte til aktionærerne. Disse betalinger ventes i 2006 samlet at udgøre ca. USD 63 mio., eksklusive udbytte. Rederiet kurssikrer disse betalinger for 6-24 måneder, afhængigt af USD-kursens udvikling. Ved udgangen af 2005 havde Rederiet solgt USD på termin for et beløb på USD 30 mio. til en gennemsnitlig USD/DKK-kurs på 6,61 svarende til cirka 6 måneders betalinger. Endvidere har Rederiet kurssikret JPY mio. vedrørende køb af et skib til en USD/JPYkurs på 109. Der henvises i øvrigt til note 35 Finansielle instrumenter. Renterisici Rederibranchen er kapitalintensiv, og renten på finansiering af skibe kan have en væsentlig indflydelse på indtjeningen. Lån til skibe optages i USD og svarer normalt til 60 80% af den samlede investering i et skib. Lån afdrages typisk over en periode, der svarer til mindst halvdelen af et skibs forventede levetid. Da der ikke er en entydig sammenhæng mellem fragtrater og skibspriser på den ene side og USD-renten på den anden side, har Rederiet valgt at fastlåse renten for en periode, der kan svinge mellem 2 og 6 år for den samlede låneportefølje. Renten fastlåses som udgangspunkt individuelt for hvert lån baseret på finansieringsgraden og -længden, lånets afdragsprofil, længden af skibets faste beskæftigelse, forventninger til salg, renteniveau og rentekurve. Rederiet vil fortsat i 2006 placere den overskydende likviditet i bankindskud og eventuelt i kreditværdige, likvide rentebærende instrumenter med kort varighed og lav risiko. Kredit- og modpartsrisici Rederiets kreditrisici på kunder og leverandører omfatter især fragttilgodehavender, forudbetalt T/C hyre, forudbetalinger til værfter for nybygninger samt placering af likvide midler. De beløb, som de nævnte poster er opført til i balancen, svarer til den maksimale kreditrisiko på balancetidspunktet. Fra venstre: Medarbejdere på NORDENs kontor i Kina, Singapore og Indien. 34 norden management's review

40 Rederiets modpartsrisici omfatter salg af valuta på termin, indgåelse af renteswaps, kontrakter på bunkerhedging, terminslastekontrakter, forudbetalt T/C hyre, havneudgifter samt lastekontrakter. Rederiets kredit- og modpartsrisici er begrænsede. Kontrakter på finansielle instrumenter og råvareinstrumenter indgås kun med større, pengeinstitutter med høj kreditværdighed samt med større, kendte og velrenommerede samarbejdspartnere med tilfredsstillende kreditværdighed. Der henvises til note 35 Finansielle instrumenter. Risikoen på kunder begrænses bl.a. ved systematisk at vurdere kunders kreditværdighed og omdømme og ved at opsætte grænser for, hvor store og hvor langtrækkende engagementer Rederiet må have med nye og ukendte kunder. Forsikringer Rederiet kan pådrage sig væsentlige forpligtelser, hvis et uheld med et skib medfører udledning af miljøskadelige stoffer. Rederiet minimerer denne risiko ved at have en meget moderne flåde og ved at investere meget i skibenes vedligehold og personalets bevidsthed om ydre og indre miljø. Se mere herom under afsnittet Sikkerhed og miljø. Rederiets flåde er forsikret hos anerkendte internationale selskaber til konkurrencedygtige præmier, og skibene er kontinuerligt forsikret til en højere værdi end markedsværdien. Rekruttering og fastholdelse af nøglemedarbejdere Rederiet er meget afhængig af nøglemedarbejdere, og NORDEN skal kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Rederiet vurderer, at dets samlede tilbud til ledere og medarbejdere er tilstrækkeligt til at håndtere denne udfordring. Se i øvrigt afsnittet Stærkere organisation. andre risici 35

41 Ledelsesforhold Ledelsen af NORDEN Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Rederiet og fastlægger strategi- og handlingsplaner samt mål og budgetter. Bestyrelsen udstikker også rammerne for NORDENs aktive styring af finansielle og markedsmæssige risici og følger op på disse politikker. Desuden ansætter bestyrelsen direktionen og fastlægger dens vilkår og opgaver, ligesom bestyrelsen kontrollerer direktionens arbejde samt Rederiets procedurer og ansvarsforhold. Fem medlemmer vælges af aktionærerne på generalforsamlingen og 3 af medarbejderne. Aldersgrænsen er 72 år for de generalforsamlingsvalgte. Alle generalforsamlingsvalgte medlemmer er uafhængige og har ikke andre interesser i Rederiet ud over dem, de har som aktionærer. I 2005 holdt bestyrelsen 9 møder samt 1 strategiseminar. NORDEN har ingen faste bestyrelsesudvalg. NORDEN vurderer, at bestyrelsen reelt og effektivt kan lede NORDEN i kraft af sin betydelige erfaring og sine kompetencer inden for shipping, finansielle forhold og generel ledelse. Ved udgangen af året var ancienniteten i gennemsnit 8,5 år og 10 år uden medarbejdernes repræsentanter. Bestyrelsen har dermed ledet Rederiet under de senere års markante vækst, men bestyrelsen har også stået i spidsen for NORDEN under betydeligt dårligere konjunkturer og sværere markedsforhold. Vejledninger Københavns Fondsbørs vedtog i 2005 et sæt anbefalinger om god selskabsledelse, som selskaber skal forholde sig til i årsrapporterne for 2006 ud fra devisen følg eller forklar. NORDEN lever op til anbefalingerne, men har dog på følgende områder valgt en anden praksis: Anbefalingerne foreslår, at alle medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år. I NORDEN er 2 af 5 medlemmer på valg årligt for at sikre kontinuitet i ledelsen. Bestyrelsen har ikke en formel procedure for en årlig selvevaluering, som anbefalingerne foreslår, med drøftelse af bestyrelsens sammensætning, kunnen og virke samt en vurdering af direktionen og samspillet mellem bestyrelse og direktion. I Bestyrelsen drøftes disse emner løbende, drevet af formanden ud fra Rederiets behov. Bestyrelsen vil i 2006 begynde at systematisere processen yderligere. Bestyrelsen fik i tildelt optioner, hvoraf der udestår stk. Programmet blev vedtaget af generalforsamlingen, det var revolverende, og indløsningskursen var ved tildelingerne lig markedskursen. Anbefalingerne udtrykker skepsis over for optioner til bestyrelser. Bestyrelsen fandt imidlertid ordningen rigtig og hensigtsmæssig på tildelingstidspunktet. Derfor vil NORDEN ikke afskrive nye programmer for bl.a. bestyrelsen. NORDEN har ingen selvstændig beskrivelse af formandens opgaver og pligter, som anbefalingerne foreslår. Beskrivelsen er en del af bestyrelsens forretningsorden, som revideres årligt. Anbefalingerne foreslår, at de enkelte direktørers vederlag omtales i detaljer. NORDEN mener, at det afgørende må være det samlede vederlag og udviklingen heri. Punktet Governance på rummer fakta om bl.a. generalforsamling, ledelse, rapportering, risikostyring, håndtering af insiderviden og handel med egne aktier. NORDEN har ikke, som anbefalingerne foreslår, et loft over, hvor mange tillidshverv et bestyrelsesmedlem må have, idet det afgørende er hvert medlems kapacitet, kompetencer og bidrag. 36 norden management's review

42 Bestyrelsen Bestyrelsens tillidshverv og ejermæssige deltagelse i NORDEN 1 Mogens Hugo Jørgensen, direktør, født Bestyrelsesmedlem og formand siden Senest valgt til bestyrelsen i Antal aktier: 0 Ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber m.v.: GN Store Nord as (BF), Amminex A/S (BF), Danelec Electronics A/S (BF), Nordea Danmark-Fonden (BF) og Twins Consulting ApS (BM) 2 Alison J. F. Riegels, direktør, født Bestyrelsesmedlem og næstformand siden Senest valgt til bestyrelsen i På valg ved generalforsamlingen april Antal aktier: 155 Ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber m.v.: A/S Motortramp (D, BM) 3 Erik G. Hansen, direktør, født Medlem af bestyrelsen siden Senest valgt til bestyrelsen i Antal aktier: Ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber m.v.: Rigas Invest ApS (D), DTU Innovation A/S (BF), Investeringsselskabet Energy Holding A/S (BF), enxco Invest A/S (BF), Polaris Management A/S (BF), T.T.I.T. A/S (BF), Bagger- Sørensen & Co. A/S (BM) og PFA Holding A/S (BM) 4 Erling Højsgaard, direktør, født Medlem af bestyrelsen siden Senest valgt til bestyrelsen i På valg ved generalforsamlingen april Antal aktier: Ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber m.v.: A/S Motortramp (BNF), Navision Shipping Company A/S (BF) og Danbulk A/S (BM) 5 Einar K. Fredvik, direktør, født Medlem af bestyrelsen siden Antal aktier: 0 Ledelseshverv i andre danske og udenlandske selskaber m.v.: Avantor ASA (BF) 6 Anton Kurt Vendelbo Christensen, 2. mester, født Medarbejdervalgt bestyrelsessuppleant siden Indtrådt i stedet for Kirsten Hansen i februar Antal aktier: Egon Christensen, kaptajn, født Valgt af medarbejderne til bestyrelsen i Antal aktier: 6 8 Ole Clausen, claims-chef, født Valgt af medarbejderne til bestyrelsen i Antal aktier: 6 BF: formand. BNF: næstformand. BM: bestyrelsesmedlem. D: direktør. Bestyrelsens honorar Bestyrelsen oppebærer et ordinært vederlag, som fastsættes af generalforsamlingen, og som for 2005 indstilles til samlet at være DKK (DKK ). Formanden har endvidere i 2005 modtaget et særligt vederlag på DKK i forbindelse med ekstraordinære opgaver. 37

43 Ledergruppen Carsten Mortensen, adm. direktør (CEO), født Carsten Mortensen kom til NORDEN i 1997 som chef for tørlastafdelingen efter 11 år hos A. P. Møller, hvor han er uddannet, ligesom han har en HD i Udenrigshandel og har gennemgået lederuddannelser på INSEAD og Wharton Business School. Carsten Mortensen blev i 2004 optaget i direktionen og udnævnt til COO, og i januar 2005 blev han udnævnt til adm. direktør (CEO). Antal aktier: 281. Eksterne tillidshverv: Danmarks Rederiforening (BM). 2 Jens Fehrn-Christensen, direktør (CFO), født Jens Fehrn- Christensen kom til NORDEN i 1992 som finansdirektør og blev i 2000 optaget i direktionen. Han er uddannet cand. merc. Jens Fehrn-Christensen har tidligere været finanschef i J. Lauritzen A/S og underdirektør i Ove Skou Rederiaktieselskab. Antal aktier: 6. Eksterne tillidshverv: NCS Holding A/S (BF) og Sun-Air of Scandinavia A/S (BM). 3 Lars Bagge Christensen, underdirektør, født Lars Bagge Christensen kom til NORDEN i 1993 efter 10 år hos A. P. Møller, hvor han også er uddannet, ligesom han har en lederuddannelse fra INSEAD. Siden 1999 har han været chef for tankafdelingen. Antal aktier: 67. Eksterne tillidshverv: Intertanko s European Reference Group (F), North of England P & I Club (BM). 4 Lars Lundegaard, underdirektør, født Lars Lundegaard kom til NORDEN i 2002 og er chef for teknisk afdeling. Han er uddannet skibsfører og har en MBA. Lars Lundegaard har tidligere haft lederstillinger hos danske og internationale rederier, senest som CEO for ASN Marine. Antal aktier: 6. Eksterne tillidshverv: SIMAC (BM), Intertanko s tekniske komité, Danmarks Rederiforenings forhandlingsudvalg. 5 Jacob Meldgaard, underdirektør, født Jacob Meldgaard kom til NORDEN i 1997 efter først 5 år hos A. P. Møller, hvor han er shippinguddannet, og herefter 2 år hos J. Lauritzen A/S. Jacob Meldgaard har også en HD i udenrigshandel og er uddannet på INSEAD. Han blev i 2002 udnævnt til afdelingschef og i 2004 til underdirektør og chef for tørlastafdelingen. Antal aktier: Kjeld Rasmussen, økonomidirektør, født Kjeld Rasmussen kom til NORDEN i 1987 og er ansvarlig for økonomi, regnskab og forsikringsforhold. Han er uddannet i A/S Det Østasiatiske Kompagni og har tillige en HD i regnskabsvæsen. Kjeld Rasmussen har haft lederstillinger både i Danmark og internationalt i ØK samt i andre rederier. Antal aktier: 6. Andre ledende medarbejdere er: Økonomichef Kristian Wærness (6 aktier), afdelingschef Søren Huscher i tankafdelingen, som er udlånt til Norient Product Pool som adm. direktør (547 aktier), souschef Jens Christensen i teknisk afdeling (6 aktier), souschef Peter Norborg i tørlastafdelingen (6 aktier), direktionsassistent Martin Badsted (15 aktier), IT-chef Sture Freudenreich (12 aktier). F/BF: formand. BNF: næstformand. BM: bestyrelsesmedlem. D: direktør. Aflønning Carsten Mortensen har en bonusaftale, der er koblet op på udviklingen i NORDENs indtjening. Tilsvarende har Lars Bagge Christensen og Jacob Meldgaard bonusaftaler, der er knyttet til deres respektive afdelingers resultater. De 3 bonusaftaler forhandles årligt. Øvrige medlemmer af ledergruppen og andre nøglepersoner har i 2005 fået tildelt en individuel bonus. Direktionens lønforhold fremgår af note 6 Personaleomkostninger i regnskabet. 38 norden management's review

44 Aktionærinformation Fondskode og aktiekapital NORDENs aktier er noteret på Københavns Fondsbørs under symbolet DNORD med fondskoden DK Aktiekapitalen består af stk. aktier à DKK 20, svarende til DKK Rederiet har én aktieklasse, aktierne er frit omsættelige, og der er ingen begrænsninger i stemmeret eller ejerskab. Aktien har siden juni 2005 været en del af MidCap+ indekset over de næstmest likvide aktier på Fondsbørsen, og desuden indgår aktien i specialindeksene KFMXPI, CX20PI, CX2030PI og OMXCCAPGI. Rederiets beholdning af egne aktier er ultimo 2005 på stk., svarende til 6,2% af aktiekapitalen. Ledergruppen ejer 647 aktier i selskabet, og bestyrelsen ejer aktier. Aktiekurs og omsætning Aktien sluttede året i kurs DKK og steg dermed 7% i Aktiekursen er steget betydeligt siden sommeren 2002, og værditilvæksten inklusive udbytter ligger væsentligt over Fondsbørsens øvrige aktier på både 3 og 5 års sigt. I gennemsnit blev der hver måned handlet aktier 1,6% af aktiekapitalen mod 3,7% af kapitalen pr. måned i Faldet skyldes, at et par store aktieposter i 2004 skiftede ejer, hvilket trak gennemsnittet op. Ses der bort fra dette, er likviditeten i aktien øget, men den er stadig beskeden. Den lave likviditet skyldes, at ca. 85% af aktiekapitalen har ligget fast hos 3 store aktionærer og som egne aktier. Ejerforhold Ultimo 2005 havde følgende aktionærer oplyst, at de ejer 5% eller mere af Rederiets aktier: Antal (stk.) Andel i % A/S Dampskibsselskabet TORM ,7% A/S Motortramp ,7% Kristiansands Tankrederi AS (100% ejet af Rasmussengruppen AS) ,0% Storaktionærer i alt ,4% Fordeling af øvrige aktier: NORDEN (egne aktier) ,2% Navnenoterede under 5%: ,4% Ikke navnenoterede: ,0% TOTAL % Kristiansands Tankrederi (Rasmussengruppen) og Motortramp har indgået en aktionæroverenskomst, der bl.a. indebærer, at de ikke frit kan sælge deres aktier før efter oktober Bestyrelsen anser Kristiansands Tankrederi (Rasmussengruppen) og Motortramp for langsigtede aktionærer, der medvirker til, at NORDEN som selvstændigt børsnoteret selskab viderefører sin strategi og værdiskabelse til gavn for alle aktionærer. Afkast til aktionærerne NORDENs forretningsmodel sigter på at udjævne effekten af de konjunkturudsving, der hører shippingbranchen til. En høj, langsigtet indtjening er afsættet for, at NORDEN kan skabe et attraktivt afkast til aktionærerne ved udbytter og stigninger i aktiekursen. NORDENs aktiekursudvikling, (OMXC20 indekseret til NORDEN) 39

45 Aktionærerne fik i 2005 et samlet afkast på 10% fra stigningen i aktiekursen og det ordinære udbytte på DKK 100 pr. aktie, som blev udbetalt i april. Set over en længere horisont er målet om et fornuftigt, langsigtet afkast opfyldt. Over en periode på 5 år til ultimo 2005 har aktionærerne i gennemsnit fået et årligt afkast fra kursstigning og udbytter på 71%. Set over 3 år er afkastet 107% p.a. Ud over det ordinære udbytte på DKK 100 pr. aktie for 2004 betalte NORDEN også et ekstraordinært udbytte på DKK 175 for at markere det kvantespring i Rederiets indtjening, som fandt sted det år. For 2005 vil bestyrelsen foreslå et udbytte på DKK 200 pr. aktie. Det svarer til, at 22% af årets resultat udloddes (payout-ratio). Bestyrelsen mener, at det foreslåede udbytte på den ene side giver aktionærerne et fornuftigt afkast og på den anden side sikrer, at Rederiet bevarer det finansielle råderum til også i mere turbulente markeder at gennemføre de investeringer, som er forudsætningen for at skabe det langsigtede afkast til aktionærerne. Investeringerne er beskrevet under afsnittet Strategi. Investorkontakt NORDEN har i de senere år øget dybden og mængden af information til aktiemarkedet. Siden foråret 2005 har Rederiet gjort præsentationer af kvartalsrapporter og generalforsamling tilgængelige i lyd og billeder på hjemmesiden for alle interesserede, og det vil NORDEN fortsat gøre. Derudover deltager direktionen jævnligt i møder med analytikere, investorer og medier. Ansvaret for Investor Relations ligger i direktionen. Ansvarlig for de daglige IR-opgaver er: Direktionsassistent Martin Badsted Telefon: Information om NORDEN, tilmelding til mailingliste samt en oversigt over udsendte fondsbørsmeddelelser i 2005 kan findes på Finanskalender for april: Generalforsamling 1. maj: Udbyttebetaling 30. maj: Delårsrapport for 1. kvartal 23. august: Halvårsrapport 29. november: Delårsrapport for 3. kvartal Forslag til generalforsamlingen 2006 Ved den ordinære generalforsamling den 25. april 2006 vil bestyrelsen bl.a. fremsætte følgende forslag: - at bestyrelsen får bemyndigelse til, i tiden frem til næste års generalforsamling, at erhverve op til 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på 10%. Udbytter Årlig værdiskabelse norden management's review

46 41

47 Regnskabsberetning Rederiet har pr. 1. januar 2005 ændret anvendt regnskabspraksis, således at den er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og de supplerende danske krav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er som følge af overgangen til IFRS ændret på følgende områder i forhold til sidste år: Afskrivninger på skibe Aktiebaseret vederlæggelse Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures i moderselskabsregnskabet Værdipapirer Minoritetsinteresser Der henvises til "Anvendt regnskabspraksis" for uddybning af overgangen til IFRS. Sammenligningstal for 2004 er tilpasset i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis. Den resultat-, balance- og egenkapitalmæssige effekt af de gennemførte praksisændringer samt ændringer i opstilling og præsentation for 2004 for koncernen er følgende: Egenkapitalens udvikling USD mio. Egenkapital pr. 1. januar Årets resultat 336 Nedskrivning af køb af egne aktier -35 Salg af egne aktier 1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter og værdipapirer 6 Betalt udbytte -38 Aktiebaseret vederlæggelse 1 Egenkapital pr. 31. december Aktivitet og rentabilitet Omsætningen, i form af fragtindtægter, steg med USD 130 mio. til USD mio., en stigning på 11%, som skyldes et højere aktivitetsniveau og højere dagsindsejling i produkttank. Tørlast På trods af faldende fragtrater steg fragtindtægter for tørlastskibe med USD 110 mio. til USD mio. Stigningen skyldes en høj afdækning, som primo året var på 71%, samt en stigning i antallet af skibsdage på 13% til dage i Rederiet ejede 7 tørlastskibe ultimo Rederiet indregnede avancer fra salg af skibe på USD 80 mio. USD mio. Årets resultat 0,4 Egenkapital 3,7 Balancesum 1,7 årets resultat og egenkapital Årets resultat efter skat blev et overskud på USD 336 mio. mod et overskud på USD 264 mio. i 2004 inklusive avancer fra salg af skibe på USD 128 mio. i 2005 og USD 50 mio. i I 2005 indgår salgsavancer på USD 8 mio. under regnskabsposten Resultatandele af joint ventures. Før skat blev overskuddet USD 346 mio. mod USD 267 mio. i Egenkapitalen udgør USD 611 mio. mod USD 340 mio. ultimo 2004 svarende til en stigning på 80%. Stigningen i egenkapitalen sammensætter sig som følger: Resultat af primær drift (EBIT) for tørlastafdelingen blev på USD 239 mio. mod USD 234 mio. i Tank Fragtindtægterne for tank steg med USD 20 mio. til USD 124 mio. Antallet af skibsdage udgjorde svarende til en stigning på 25%. Endvidere var 64% af kendte skibsdage åbne for produkttank primo året, hvilket muliggjorde en fordelagtig udnyttelse af markedet. Rederiet solgte 4 tankskibe i 2005 med en avance på USD 48 mio., hvoraf 2 var delvist ejet. Heraf indregnes USD 8 mio. i Resultatandele af joint ventures. Resultat af primær drift (EBIT) for tankafdelingen blev et overskud på USD 97 mio. mod USD 43 mio. i norden management's review

48 Finansielle poster De finansielle indtægter steg med USD 1 mio. til USD 4 mio. Finansielle omkostninger er steget med USD 6 mio. til USD 12 mio. Stigningen skyldes valutakursreguleringer grundet faldet i primært DKK-kursen. Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder de regnskabsmæssige kriterier for behandling som sikringsinstrumenter og som derfor ikke længere føres over egenkapitalen, udgør en gevinst på USD 26 mio. Regnskabsposten er en følge af overgangen til IFRS og udgjorde derfor i 2004 USD 0 mio. Skat af årets resultat Rederiets skattepligtige indkomst sammensætter sig af indkomst opgjort efter tonnageskattelovens regler for så vidt angår rederivirksomhed og efter almindelige regler for så vidt angår øvrig indkomst. Indkomst opgjort efter reglerne i tonnageskatteloven omfatter såvel en beregningsmæssig skattepligtig indkomst opgjort på grundlag af Rederiets anvendte tonnage i årets løb som avancer på salg af skibe. Øvrig indkomst baseres på den skattepligtige indkomst for den pågældende delaktivitet, der opgøres som forskellen mellem skattepligtige indtægter og fradragsberettigede omkostninger. Skat af årets resultat andrager USD 10 mio. mod USD 4 mio. i 2004, hvilket primært skyldes skat på avance ved salg af skibe. Skibe Rederiet tog i 2005 levering af 9 tørlastskibe, hvoraf 4 blev solgt. Skibenes værdi Rederiets skibe er optaget i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Skibenes regnskabsmæssige værdi sammenholdes løbende med skibenes indtjeningsmuligheder og værdiindikationer. I det omfang, der er indikation af værdifald, ud over hvad der udtrykkes i de årlige afskrivninger, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Til støtte for vurderingen af skibenes regnskabsmæssige værdi hjemtager Rederiet løbende vurderinger af selskabets skibe fra 3 uafhængige mæglere. De gennemsnitlige mæglervurderinger (januar 2006) af Koncernens flåde og ordrerne på 9 nybygninger vurderes at have en merværdi inklusive certepartier på ca. USD 246 mio. pr. 31. december 2005 i forhold til regnskabsmæssig værdi af skibene og de forventede nybygningspriser. Joint ventures I Rederiets resultatandel (50%) af Nortide Shipping Limited indgår avancen fra salg af 2 nybygninger på USD 8 mio. Med virkning fra 1. januar 2005 har NORDEN sammen med rederiet Interorient Navigation Company etableret en produkttankerpool. Poolen administreres af Norient Product Pool A/S, hvori Rederiets ejerandel er 50%. balance Aktiver Rederiets balance udgjorde pr. 31. december 2005 USD 822 mio. og steg dermed USD 300 mio. svarende til 57%. Langfristede aktiver steg med USD 93 mio. til USD 362 mio., primært som følge af tilgangen af ny tonnage, forudbetalinger på nybygninger og kapitalandele i joint ventures. Kortfristede aktiver steg med USD 207 mio. til USD 460 mio. De likvide beholdninger steg med USD 177 mio. Materielle aktiver bestemt for salg består af forudbetalinger på skibe og nybygninger USD 2 mio. (USD 7 mio.) samt skibe bestemt for salg USD 16 mio. (USD 0 mio). 43

49 Passiver Rederiets egenkapital steg med USD 271 mio. til USD 611 mio. svarende til 80%. Der blev i 2005 udloddet udbytte på i alt USD 38 mio. bestående af ordinært udbytte for 2004 på DKK 100 pr. aktie. Rederiets forpligtelser steg med USD 28 mio. til USD 210 mio. De langfristede forpligtelser er faldet fra USD 92 mio. i 2004 til USD 69 mio. i 2005, som følge af indfrielse og afdrag. Kortfristede forpligtelser er steget med USD 51 mio. til USD 141 mio. blandt andet som følge af øget optagelse af kortfristede lån samt handelskreditter. pengestrømme Rederiets likvide beholdninger voksede i 2005 med USD 177 mio. mod USD 75 mio. i Likvide beholdninger ultimo består primært af bankindskud i USD. Driftsaktiviteterne bidrog med USD 245 mio. mod USD 191 mio. i I 2005 blev der investeret USD 336 mio. i skibe og nybygninger, og nettoprovenuet ved salg af skibe blev USD 349 mio. Pengestrømmene fra investeringsaktiviteterne beløb sig til i alt USD 10 mio. Pengestrømmene fra finansieringsaktiviteterne androg USD -76 mio. og skyldtes udbytte til aktionærerne på USD -38 mio., køb/salg egne aktier på USD -33 mio., netto indfrielse af og afdrag på langfristet gæld på USD -6 mio. og øvrige poster på USD 1 mio. 44 norden management's review

50 Påtegninger ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2005 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 29. marts 2006 Direktion Carsten Mortensen ADM. DIREKTØR Jens Fehrn-Christensen DIREKTØR Bestyrelse Mogens Hugo Jørgensen Alison J.F. Riegels Erik Gregers Hansen BESTYRELSESFORMAND NÆSTFORMAND Einar K. Fredvik Anton Kurt Vendelbo Christensen Ole Clausen Erling Højsgaard Egon Christensen revisionspåtegning Til aktionærerne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S Vi har revideret årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for regnskabsåret 2005, der aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 29. marts 2006 KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Finn L. Meyer STATSAUT. REVISOR Jørgen Skovbæk Johansen STATSAUT. REVISOR Per Nørgaard Sørensen STATSAUT. REVISOR Bo Schou-Jacobsen STATSAUT. REVISOR 45

51 46 norden koncern- og årsregnskab

52 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dampskibsselskabet NORDEN A/S for 2005 er aflagt i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelsen for børsnoterede virksomheder. Det er koncernens og moderselskabets første årsrapport, der aflægges efter IFRS. IFRS 1 s bestemmelser om førstegangsaflæggelse er anvendt ved overgangen. IFRS åbningsbalancen pr. 1. januar 2004 og sammenligningstal for 2004 er opgjort i overensstemmelse med de standarder og fortolkningsbidrag, der er gældende pr. 31. december 2005 og i overensstemmelse med IFRS 1 s overgangsbestemmelser. For at imødekomme regnskabslæserens behov for samlet regnskabsinformation er en del af de oplysninger, der kræves ifølge IFRS, indeholdt i ledelsesberetningen. Koncernens funktionelle valuta er USD. Ved udarbejdelsen af årsrapporten er USD anvendt som funktionel og præsentationsvaluta. Ændringer i anvendt regnskabspraksis m.v. Regnskabspraksis er som følge af overgangen til IFRS ændret på følgende områder i forhold til sidste år: 1. Afskrivninger på skibe Beregningen af afskrivninger på skibe ændres, idet der årligt tages højde for udviklingen i scrapværdien. Scrapværdien vurderes ved udgangen af hvert regnskabsår og fastsættes med udgangspunkt i markedsprisen pr. ton letvægt for skrotning af skibet. Hidtil har scrapværdien alene været fastlagt ved erhvervelsen af skibet. 2. Aktiebaseret incitamentsprogram Værdien af serviceydelser modtaget fra medarbejdere som modydelse for aktiebaseret incitamentsaflønning måles til dagsværdien af de tildelte optioner. For egenkapitalafregnede ordninger, som er tildelt efter 7. november 2002, og som ikke var udnyttet pr. 1. januar 2005, måles dagsværdien på tildelingstidspunktet. Denne dagsværdi indregnes som lønomkostning i resultatopgørelsen over perioden, hvor retten til optionen optjenes, og modposteres på egenkapitalen. Dagsværdien fastsættes ved anvendelse af Black- Scholes værdiansættelsesmodellen under hensyntagen til de til tildelingen knyttede betingelser og det faktiske antal optjente optioner. Hidtil har dagsværdien af aktiebaseret incitamentsaflønning alene været noteoplyst. 3. Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Som led i den samlede risikostyring anvendes afledte finansielle instrumenter til sikring af blandt andet bunkerpriser (Bunkerhedging-kontrakter) og fragtrater (Forward Freight Agreements eller FFA ere). Selvom Bunkerhedging-kontrakter og FFA ere giver en effektiv finansiel sikring i henhold til koncernens risikostyringspolitik, kan disse regnskabsmæssigt ikke behandles efter bestemmelserne i IAS 39, idet en række af de restriktive betingelser for regnskabsmæssig sikring ikke er opfyldt. Sikringsinstrumenter og de sikrede transaktioner behandles derfor regnskabsmæssigt separat, som om der ikke er et sikringsforhold. Ændringer i dagsværdien af sikringsinstrumenterne indregnes derfor i resultatopgørelsen under en ny post benævnt Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter. I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til samme post som den sikrede transaktion. Hidtil er de nævnte sikringsinstrumenter også regnskabsmæssigt behandlet som sikring, og dagsværdireguleringer knyttet hertil blev derfor indregnet på egenkapitalen, indtil den sikrede transaktion blev realiseret. I overensstemmelse med IFRS 1 er bestemmelserne i IAS 39 vedrørende indregning og måling af afledte finansielle instrumenter først anvendt med virkning fra 1. januar 2005, og overgangen påvirker derfor ikke sammenligningstallene for Kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures i moderselskabs regnskabet Kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures måles i moderselskabets balance til kostværdi eller en lavere genindvindingsværdi. I resultatopgørelsen indregnes modtagne udbytter under de finansielle poster. 47

53 Anvendt regnskabspraksis Hidtil har kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures i balancen været målt til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, og den forholdsmæssige andel af resultatet har været indregnet i resultatopgørelsen under de finansielle poster. 5. Aktier Urealiserede dagsværdireguleringer af noterede aktier samt valutakursregulering af unoterede værdipapirer i fremmed valuta indregnes på egenkapitalen indtil realisation. Ved realisation indregnes i resultatopgørelsen. Unoterede aktier indregnes til kostpris. Hidtil har urealiserede dagsværdireguleringer og valutakursreguleringer på aktier været indregnet i resultatopgørelsen. Ændringerne i IAS 39 The Fair Value Option fra juni 2005 er hermed førtidsimplementeret. Ændringer i opstilling og præsentation Ud over ovennævnte ændringer i anvendt regnskabspraksis er der gennemført ændringer i regnskabsopstillingerne, posternes benævnelse, indhold og klassifikation som følge af overgangen til IFRS, herunder væsentligst: 6. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af dattervirksomheders resultat og egenkapital indgår i koncernens resultat og koncernegenkapitalen. Hidtil er minori tetsinteressers andel af resultatet fragået i koncernens resultat og minoritetens andel af egenkapitalen var vist som en særskilt post uden for egenkapitalen. Årets resultat og egenkapitalen svarede dermed til D/S NORDEN A/S andel. 8. Materielle aktiver bestemt for salg Materielle aktiver bestemt for salg omfatter skibe, hvor salget gennemføres inden for 12 måneder fra balancedagen, samt forudbetalinger på nybygninger under opførelse, hvor salget gennemføres ved levering inden for 12 måneder fra balancedagen. Skibe og forudbetalinger på skibe bestemt for salg måles til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger, og indregnes under kortfristede aktiver. Der afskrives ikke på skibe, der er klassificeret som bestemt for salg. Gevinster og tab indgår i resultatopgørelsen i posten Salgsavancer skibe m.v. og indregnes ved levering. Hidtil har skibe bestemt for salg og forudbetalinger på nybygninger bestemt for salg været indregnet under Materielle aktiver. 9. Indretning af lejede lokaler Indretning af lejede lokaler er reklassificeret til driftsmateriel og inventar. 10. Pengestrømsopgørelsen Efter overgangen til IFRS omfatter likvider i pengestrømsopgørelsen alene likvide beholdninger samt værdipapirer, der har en ubetydelig risiko for værdiændringer. En ubetydelig risiko anses for at foreligge, når restløbetiden ikke overstiger 3 måneder. Efter hidtidig praksis har likvider omfattet alle værdipapirer. Som følge af ændringen er værdipapirer på i alt USD 0,7 mio. klassificeret som en del af investeringsaktiviteten. 7. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser præsenteres ikke længere som en separat hovedgruppe (hensatte forpligtelser) i balancen, men indgår under henholdsvis langfristede og kortfristede forpligtelser. 48 norden koncern- og årsregnskab

54 De gennemførte praksisændringer har følgende resultat-, balance- og egenkapitalmæssige effekt for 2004: IFRS 6 om udvinding af mineraler, som træder i kraft pr. 1. januar 2006, er ikke relevant for koncernen og moderselkoncernen moderselskabet Beløb i USD Resultat Balance Egenkapital Resultat Balance Egenkapital Hidtidig praksis Afskrivninger på skibe Aktiebaseret incitamentsprogram Kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures Dagsværdiregulering af værdipapirer Minoritetsinteresser Samlet effekt af IFRS Ny praksis, IFRS Effekten ved overgang til IFRS på koncernens og moderselskabets egenkapital pr. 1. januar 2004 udgør henholdsvis USD 10 mio. og USD -11 mio. Effekten kan fordeles på samme poster som effekten ved overgang til IFRS pr. 31. december 2004 jf. ovenfor. Ændringerne i anvendt regnskabspraksis påvirker ikke skat af årets resultat for 2004 og skatteforpligtelser indregnet i balancen pr. 31. december Dog indregnes skat i datterselskaber og joint ventures ikke længere i moderselskabets Skat af årets resultat, jf. pkt. 4. Vedtagne nye IAS/IFRS De vedtagne ændringer til IAS 19 om Personaleydelser og de øvrige ændringer IAS 39 om Finansielle instrumenter, som træder i kraft pr. 1. januar 2006, forventes ikke at have effekt på koncernens og moderselskabets fremtidige resultat og egenkapital samt medføre væsentlige ændringer i oplysningerne i årsrapporten. skabet. IFRS 7 om oplysninger om finansielle instrumenter samt ændringer til IAS 1 om oplysninger om kapitalforhold, som træder i kraft pr. 1. januar 2007, forventes ud fra en foreløbig analyse ikke at medføre væsentlige nye oplysninger for koncernen og moderselskabet. Generelt Årsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen for regnskabsperioden i takt med, at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier: der foreligger en forpligtende salgsaftale, salgsprisen er fastlagt, levering har fundet sted, og indbetalingen er modtaget eller kan med rimelig sikkerhed forventes modtaget. 49

55 Anvendt regnskabspraksis Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Ved indregning og måling tages hensyn til alle forhold, herunder forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten udarbejdes, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Væsentlige regnskabsmæssige vurderinger og skøn Ved udarbejdelsen af regnskaber aflagt efter IFRS kræves det, at ledelsen foretager vurderinger, skøn og anvender forudsætninger, der vil påvirke anvendelsen af regnskabspraksis og den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger. Dette indebærer blandt andet vurderinger af levetider og scrapværdier på materielle aktiver. Skøn og de tilknyttede forudsætninger baseres på historisk erfaring og en række andre faktorer, som ledelsen vurderer rimelige under de givne omstændigheder. Skøn og de hertil knyttede forudsætninger revurderes løbende. Ændringer til regnskabsmæssige skøn indregnes i den periode, hvor skønnet ændres, såfremt ændringen alene påvirker denne periode, eller indeværende og fremtidige perioder, såfremt ændringen påvirker såvel indeværende som fremtidige perioder. Konsolideringspraksis Årsrapporten omfatter moderselskabet, Dampskibsselskabet NORDEN A/S, samt virksomheder, hvori moderselskabet har kontrol over de driftsmæssige og finansielle forhold, sædvanligvis ved direkte eller indirekte besiddelse af flertallet af stemmerettighederne (dattervirksomheder). Ved opgørelsen af stemmerettigheder indgår optioner til aktiekøb, der på balancedagen kan udnyttes af koncernen. Der er ved konsolideringen foretaget eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, udbytter og mellemværender samt urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der er anvendt til brug for konsolideringen, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Koncernens årsrapport er udarbejdet på grundlag af regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne som et sammendrag af regnskabsposter af ensartet karakter. Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet efter overtagelsesmetoden. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede, solgte eller afviklede virksomheder. Virksomheder, der aftalemæssigt ledes i fællesskab sammen med en eller flere andre virksomheder (joint ventures) og således er under fælles kontrol, indregnes efter den indre værdis metode. Leasing Koncernen og moderselskabet som leasingtager Aftaler om indbefragtning af skibe og andre materielle aktiver, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten er overført til koncernen og moderselskabet (finansiel leasing), indregnes i balancen. Skibe og andre materielle aktiver indregnes på leveringstidspunktet til en værdi, der svarer til nutidsværdien af de i aftalerne fastlagte finansielle ydelser, herunder eventuelle købsoptioner, der forventes udnyttet. Ved beregning af nutidsværdien anvendes 0-kuponrenten med tillæg af rentemarginal som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede skibe og andre materielle aktiver af- og nedskrives efter samme regnskabspraksis som aktiver, hvor ejendomsretten besiddes. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en forpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen. Øvrige indbefragtningsaftaler vedrørende skibe og øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Koncernen og moderselskabet som leasinggiver Aftaler om udbefragtning på timecharter af skibe, hvor alle væsentlige risici og fordele for bundet med ejendomsretten er overført til leasingtager (finansiel leasing), ind- 50 norden koncern- og årsregnskab

56 regnes i balancen som et tilgodehavende. Tilgodehavendet måles på samme vis som leasingforpligtelsen, hvor koncernen eller moderselskabet er leasingtager, jf. beskrivelsen ovenfor. Øvrige udbefragtningsaftaler vedrørende skibe betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indtægtsføres lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Omregning af fremmed valuta For hver af de rapporterende virksomheder i koncernen fastsættes en funktionel valuta. Den funktionelle valuta er den valuta, som benyttes i det primære økonomiske miljø, hvori den enkelte rapporterende virksomhed opererer. Transaktioner i andre valutaer end den funktionelle valuta er transaktioner i fremmed valuta. Transaktioner i fremmed valuta i årets løb omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens valutakurs og valutakursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under Finansielle indtægter eller Finansielle omkostninger. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem transaktionsdagens valutakurs og balancedagens valutakurs indregnes i resultatopgørelsen under Finansielle indtægter eller Finansielle omkostninger. Urealiserede dagsværdireguleringer af aktier, herunder valutakursreguleringer af aktier i fremmed valuta indregnes på egenkapitalen. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter indregnes i balancen til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår under aktiver i Andre tilgodehavender henholdsvis under forpligtelser i Anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som sikrer dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen under samme regnskabspost som ændringer i den regnskabsmæssige værdi af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som regnskabsmæssigt sikrer forventede fremtidige transaktioner, indregnes på egenkapitalen under Reserve for sikringstransaktioner. Resulterer den forventede fremtidige transaktion i anskaffelse af ikke-finansielle aktiver, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til kostprisen for aktivet. Resulterer den forventede fremtidige transaktion i en indtægt eller en omkostning, overføres beløb, som er udskudt under egenkapitalen, fra egenkapitalen til resultatopgørelsen under samme post som det sikrede. Alle koncernens afledte finansielle instrumenter giver en effektiv, finansiel sikring i henhold til koncernens risikostyringspolitik, men visse af de afledte finansielle instrumenter anses ikke for at opfylde kriterierne for behandling som sikringsinstrumenter efter de regnskabsmæssige regler. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som ikke anses for at opfylde betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes i resultatopgørelsen i en særskilt post under finansielle poster benævnt Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter. I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til samme post som den sikrede transaktion. Opgørelse af dagsværdi Dagsværdi af børsnoterede afledte finansielle instrumenter og værdipapirer fastsættes til kursværdien pr. balancedagen (salgsværdien). Første indregning sker ud fra kursværdien på handelsdagen. Dagsværdien af renteswaps beregnes som nutidsværdien af forventede, fremtidige pengestrømme. Dagsværdien af valutaterminsforretninger fastsættes på grundlag af valutaterminskursen pr. balancedagen. Ved opgørelse af dagsværdien af unoterede, afledte finansielle instrumenter og andre instrumenter anvender koncernen og moderselskabet en række beregningsmetoder og foretager vurderinger på grundlag af markedsforholdene på balancedagen. For langfristede forpligtelser anvendes en diskonteret værdi af fremtidige pengestrømme til at fastsætte dagsværdien. Som diskonteringsfaktor benyttes en 0-kuponrente med tillæg af virksomhedens rentemarginal. For de resterende instrumenter anvendes værdien på tilsvarende børsnoterede instrumenter, hvor dette er muligt. Er dette ikke muligt, anvendes den diskonterede værdi af de fremtidige pengestrømme til at fastsætte dagsværdien. 51

57 Anvendt regnskabspraksis Dagsværdien for finansielle aktiver og forpligtelser med en løbetid på mindre end et år forudsættes at kunne udtrykkes ved de nominelle værdier med fradrag af eventuelle vurderede kreditjusteringer. Dagsværdien af finansielle forpligtelser skønnes at udgøre værdien af de diskonterede, fremtidige, kontraktmæssige pengestrømme til den aktuelle markedsrente, som gælder for tilsvarende finansielle instrumenter i koncernen eller moderselskabet. Segmentoplysninger Der gives oplysninger på koncernens to forretningssegmenter tank og tørlast. Oplysningerne er baseret på koncernens afkast og risici og ud fra koncernens organisation, forretningsmæssige styring herunder den interne økonomistyring. Der gives ikke oplysninger på geografiske segmenter, da koncernen betragter verdensmarkedet som en sammenhængende enhed, og de enkelte skibes aktiviteter ikke begrænser sig til bestemte dele af verden. For de poster, som indgår i segmentresultatet, herunder resultatandele af joint ventures foretages fordeling i det omfang, posterne direkte eller indirekte kan henføres til segmenterne. Poster, som fordeles både ved direkte og indirekte opgørelse, omfatter Personaleomkostninger og Andre eksterne omkostninger. En del af disse poster kan hverken henføres direkte eller indirekte til et segment, hvorfor denne del ikke fordeles. De poster, som fordeles ved indirekte opgørelse, sker ud fra fordelingsnøgler fastlagt ud fra segmentets træk på nøgleressourcer. Langfristede aktiver i segmentet omfatter de aktiver, som anvendes direkte i segmentets drift, herunder Skibe og Forudbetalinger på nybyggede skibe samt Kapitalandele i joint ventures. Grunde og bygninger, Driftsmateriel og inventar samt Software fordeles ikke, da de i overvejende grad benyttes til koncernens hovedsæde. Kortfristede aktiver fordeles på segmenterne i det omfang, de kan henføres direkte hertil, f.eks. Beholdninger og Fragttilgodehavender. En del af fragttilgodehavender kan ikke fordeles direkte, hvorfor fordeling heraf foretages skønsmæssigt. Segmentforpligtelser omfatter forpligtelser, der hidrører fra segmentets drift, herunder Hensættelse til dokning, Leverandører af varer og tjenesteydelser, Gæld til joint ventures samt Anden gæld. Visse af forpligtelserne fordeles enten ikke eller alene ved indirekte opgørelse. resultatopgørelsen Omsætning Omsætning omfatter skibenes fragtindtægter og managementindtægter. Omsætning indregnes i det omfang, de generelle kriterier omtalt i afsnittet Generelt er opfyldt. Fragtindtægterne indtægtsføres i takt med leveringen af fragtydelserne (percentage of completion) i henhold til de indgåede certepartier fra skibets afrejsetidspunkt til levering af lasten (losning). Afrejsetidspunktet defineres som tidspunktet for seneste losning og rejsen løber til tidspunktet for næste losning (discharge to discharge). For skibe på timecharter indtægtsføres charterhyren over kontraktens løbetid. Managementindtægter indtægtsføres i takt med levering af ydelserne i henhold til managementaftalerne. For skibe, der indgår i poolsamarbejder, indregnes indtægterne på timecharterbasis, hvilket vil sige efter modregning af direkte rejseomkostninger, herunder bunkerolieforbrug, kommissioner og havneomkostninger. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til koncernens og moderselskabets hovedaktivitet. Herunder hører huslejeindtægter. Driftsomkostninger skibe Driftsomkostninger skibe omfatter de omkostninger eksklusive afskrivninger og personaleomkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I driftsomkostninger skibe indgår således charterhyre for operationelt indbefragtede skibe, bunkerolieforbrug, øvrige rejseafhængige omkostninger såsom kommissioner og havneomkostninger, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, forsikringsomkostninger, hensatte dokningsforpligtelser samt driftsomkostninger i øvrigt. Driftsomkostninger skibe periodiseres i lighed med nettoomsætningen i takt med leveringen af ydelser i henhold til de indgåede certepartier. 52 norden koncern- og årsregnskab

58 Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til ejendomme, kontorhold, ekstern bistand m.v. Salgsavancer skibe m.v. Salgsavancer på skibe opgøres som forskellen mellem salgsprisen for skibet med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi af det solgte skib på leveringstidspunktet. Endvidere indgår eventuelle tab og gevinster ved indfrielse af tilhørende finansiering. Tilsvarende indgår avance ved salg af øvrige materielle aktiver. Resultatandele af kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures I moderselskabets resultatopgørelse indregnes dattervirksomhedernes og joint ventures udbytte i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. I koncernens resultatopgørelse indregnes koncernens andel af joint ventures resultat efter skat for året under posten Resultatandele joint ventures. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, dagsværdiregulering vedrørende valutaterminskontrakter, kursreguleringer på værdipapirer og modtaget udbytte på aktier indregnet under værdipapirer. Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter omfatter dagsværdiændringer af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af fremtidige bunkerskøb og fragtindtægter, men hvor de regnskabsmæssige betingelser for sikring ikke er opfyldt. I takt med at disse sikringsinstrumenter realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til samme resultatpost som den sikrede transaktion. Skat af årets resultat Selskabets aktuelle skat sammensætter sig af skat opgjort efter reglerne i tonnageskatteloven for så vidt angår rederivirksomhed og efter almindelige skatteregler for så vidt angår øvrige aktiviteter. Øvrige aktiviteter omfatter udlejning af domicilejendom og managementindtægter. balancen Materielle aktiver Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle aktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen. Afskrivningsgrundlaget opgøres som forskellen mellem kostprisen og den anslåede scrapværdi. Scrapværdien for skibe fastsættes med udgangspunkt i markedspris pr. ton letvægt for skrotning af skibet. Afskrivningsgrundlaget fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid der udgør: Bygninger Skibe, herunder finansielt leasede skibe Driftsmateriel og inventar 50 år Max. 20 år 3-10 år For secondhand skibe fastsættes afskrivningsperioden under hensyntagen til skibenes tilstand og alder på anskaffelsestidspunktet, men afskrivningsperioden overstiger ikke 20 år fra værftslevering. For skibe, som er bestemt for salg, foretages ikke afskrivninger, såfremt scrapværdien (salgsværdien) er lig med eller højere end skibets regnskabsmæssige værdi. Dokningsomkostninger vedrørende skibe indregnet i balancen tillægges skibenes regnskabsmæssige værdi på afholdelsestidspunktet. Dokningsomkostningerne fordeles lineært over forbedringernes forventede brugstid. Brugstider og scrapværdier revurderes årligt. Forudbetalinger på nybygninger aktiveres som skibe under opførelse, efterhånden som de betales. Ved levering af skibet reklassificeres til posten Skibe. 53

59 Anvendt regnskabspraksis Nedskrivning af materielle og finansielle aktiver Den regnskabsmæssige værdi af materielle samt finansielle aktiver vurderes årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Der foretages nedskrivningstest, såfremt der er forhold, der indikerer, at den regnskabsmæssige værdi af aktivet overstiger værdien af de forventede pengestrømme fra aktivet. Er dette tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsværdien og kapitalværdien. Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindingsværdien for det enkelte aktiv, vurderes nedskrivningsbehovet for den mindste gruppe af aktiver, hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien (pengestrømsgenererende enhed). For kapitalandele i joint ventures er den pengestrømsgenererende enhed det enkelte joint venture, og genindvindingsværdien fastsættes sædvanligvis ud fra kapitalværdien. Tilsvarende for kapitalandele i dattervirksomheder i moderselskabet. For skibe er den pengestrømsgenererende enhed sædvanligvis den samlede flåde inden for koncernens segmenter, og for finansielle aktiver (bortset fra kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures) er det det enkelte værdipapir eller kapitalandel. For skibe fastsættes genindvindingsværdien sædvanligvis ud fra salgsværdien inklusive indgåede certepartier på grundlag af eksterne mæglervurderinger. For finansielle aktiver (bortset fra kapitalandele i dattervirksomheder og joint ventures) fastsættes genindvindingsværdien tilsvarende ud fra salgsværdien. I begge tilfælde anvendes salgsværdi som udgangspunkt, fordi der eksisterer aktive markeder. Kapitalandele i joint ventures og dattervirksomheder Kapitalandele i joint ventures og dattervirksomheder måles i moderselskabets årsrapport til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi. I koncernens balance medregnes under posten Kapitalandele i joint ventures koncernens andel af den regnskabsmæssige indre værdi af joint ventures, opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af andel af urealiserede koncerninterne avancer eller tab. Joint ventures med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til USD 0 mio. Har koncernen en retlig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes denne under forpligtelser. Beholdninger Beholdninger omfatter primært oliebeholdninger ombord på skibe. Beholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Aktier og obligationer, der besiddes med henblik på salg, indregnes under kortfristede aktiver til kostpris på handelsdatoen og måles efterfølgende til børskurs for børsnoterede papirer og til kostpris for unoterede værdipapirer. Ved værdiforringelse foretages nedskrivning. Værdireguleringer af aktier indregnes under finansielle poster, når de er realiserede. Indtil realisation indregnes værdireguleringer af børsnoterede aktier under egenkapitalen på reserve for værdipapirer. Likvide beholdninger Likvide beholdninger måles i balancen til nominel værdi. Materielle aktiver bestemt for salg Materielle aktiver bestemt for salg omfatter skibe, hvor salget gennemføres inden for 12 måneder fra balancedagen, samt forudbetalinger på nybygninger under opførelse, hvor salget gennemføres ved levering inden for 12 måneder fra balancedagen. Skibe og forudbetalinger på skibe bestemt for salg måles til laveste værdi af den regnskabsmæssige værdi eller dagsværdi med fradrag af salgsomkostninger, og indregnes under kortfristede aktiver. Der afskrives ikke på skibe, der er klassificeret som bestemt for salg. Gevinster og tab indgår i resultatopgørelsen i posten Salgsavancer skibe m.v. og indregnes ved levering. 54 norden koncern- og årsregnskab

60 Egenkapitalopgørelse Udbytte Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte, som ledelsen foreslår udbetalt for året, oplyses under egenkapitalen. Der udbetales ikke udbytte på egne aktier. Egne aktier Anskaffelses- og afståelsessummer samt udbytte for egne aktier indregnes direkte i overført resultat i egenkapitalen. Aktiebaseret incitamentsprogram Værdien af serviceydelser modtaget af medarbejdere som modydelse for aktiebaseret incitamentsaflønning måles til dagsværdien af de tildelte optioner. For egenkapitalafregnede ordninger, som er tildelt efter 7. november 2002, og som ikke var udnyttet pr. 1. januar 2005, måles dagsværdien på tildelingstidspunktet. Denne dagsværdi indregnes i resultatopgørelsen over perioden, hvor endelig ret til optionerne opnås (optjeningsperioden). Der indregnes en tilsvarende stigning på egenkapitalen. Dagsværdien fastsættes ved anvendelse af Black-Scholes værdiansættelsesmodellen under hensyntagen til de til tildelingen knyttede betingelser og det faktiske antal optjente optioner. Ved indregningen skønnes over det forventede antal optioner, der erhverves ret til. Skønnet justeres over optjeningsperioden til det faktiske antal optjente optioner. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser indregnes, når koncernen eller moderselskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen. Hensatte forpligtelser til dokning indregnes for bareboat chartrede skibe, hvor aftalen indebærer en forpligtelse for koncernen eller moderselskabet til at foretage periodisk dokning af skibene. De hensatte forpligtelser afsættes løbende med et beløb svarende til en forholdsmæssig andel af de skønnede omkostninger til det enkelte skibs næste dokning, eftersom værdien af forpligtelsen løbende øges. De hensatte forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen i posten Driftsomkostninger skibe. Udskudt skat Moderselskabet er tilmeldt den danske tonnageskatteordning for rederivirksomheder fra og med På basis af moderselskabets planlagte anvendelse af skibe, henholdsvis afvikling af de genvundne afskrivninger, indebærer tonnageskatteordningen ikke en forpligtelse, hvorfor der ikke indregnes udskudt skat herpå i balancen. Forpligtelsen anses derfor som en eventualforpligtelse. Størrelsen heraf oplyses i noten Selskabsskat. For koncernens og moderselskabets øvrige aktiviteter påhviler der ikke udskudt skat. Finansielle forpligtelser Bankgæld indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af lånets effektive rente på låneoptagelsestidspunktet, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Som finansielle forpligtelser anses tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter. Øvrige forpligtelser, som omfatter gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg og gæld til joint ventures, samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår såsom charterhyre, husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter. Periodeafgræsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år såsom fragtindtægter, charterhyre, renter og forsikringspræmier. 55

61 pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelsen viser koncernens og moderselskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likviditet samt koncernens og moderselskabets likviditet ved årets begyndelse og slutning. Positive beløb angiver indbetalinger, mens negative beløb angiver udbetalinger. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet reguleret for ikke-kontante resultatposter såsom af- og nedskrivninger, salgsavancer skibe, hensatte forpligtelser, dagsværdireguleringer på visse sikringsinstrumenter og valutakursreguleringer på langfristede forpligtelser, ændring i driftskapital, finansielle ind- og udbetalinger og med fradrag eller tillæg af betalte eller modtagne selskabsskatter. Driftskapitalen omfatter kortfristede aktiver minus kortfristede forpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likviditeten. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af langfristede aktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede forpligtelser samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere. Likviditet Likviditet omfatter let realisable værdipapirer med en restløbetid på under 3 måneder og likvide beholdninger. 56 norden koncern- og årsregnskab

62 Resultatopgørelse 1. januar 31. december koncernen moderselskabet Note Beløb i USD /2 Omsætning Andre driftsindtægter Driftsomkostninger skibe Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser Indtjening pr. aktie (EPS) Indtjening pr. aktie 154,28 118,10 99,44 98,98 Udvandet indtjening pr. aktie 153,08 115,72 98,67 96,99 57

63 Balance pr. 31. december Aktiver koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Grunde og bygninger Skibe Finansielt leasede skibe Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger Materielle aktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i joint ventures Finansielle aktiver Andre tilgodehavender Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver Beholdninger Fragttilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos joint ventures Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver AKTIVER norden koncern- og årsregnskab

64 Balance pr. 31. december Passiver koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Aktiekapital Overført resultat Reserver Egenkapital (NORDEN s aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Hensættelse til dokning (Bareboat) Bankgæld Danmarks Skibskredit Leasingforpligtelser Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser Hensættelse til dokning (Bareboat) Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Bankgæld Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til joint ventures Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser PASSIVER

65 Pengestrømsopgørelse 1. januar 31. december koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Resultat af primær drift Tilbageførte afskrivninger Tilbageførte salgsavancer, skibe m.v Tilbageført ændring i hensættelse til dokning Tilbageførte resultatandele i joint ventures Øvrige reguleringer Ændring i driftskapital Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i skibe, ekskl. finansielt leasede aktiver /18 Investeringer i øvrige materielle aktiver Investeringer i joint ventures Ændring i forudbetalinger på nybygninger Nettoprovenu ved salg af skibe Nettoprovenu ved salg af øvrige materielle aktiver Køb af kapitalandele i dattervirksomhed Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbytte til aktionærer (ekskl. udbytte af egne aktier) Køb af egne aktier Salg af egne aktier Nettoudlodning til aktionærer Optagelse af bankgæld og skibslån Leasingydelse finansielt leasede aktiver Afdrag på/indfrielse af langfristet gæld i øvrigt Ændring i modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg Lånefinansiering Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets likviditetsændring Likvide beholdninger 1. januar Valutakursreguleringer Årets likviditetsændring Likvide beholdninger 31. december norden koncern- og årsregnskab

66 Egenkapitalopgørelse koncernen aktionærerne i norden Aktie- Overført Minoritets- Note Beløb i USD kapital Reserver resultat I alt interesser I alt Egenkapital 1. januar Praksisændring ved overgang til IFRS Korrigeret egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Ændring i minoritetsandele Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalbevægelser Ekstraordinært udbytte Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Praksisændring ved overgang til IFRS Korrigeret egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december Der henvises til moderselskabets opgørelse af egenkapital for angivelse af begrænsningerne i reserver disponible for udbytte jf. note 40 samt note

67 Egenkapitalopgørelse moderselskabet Aktie- Overført Note Beløb i USD kapital Reserver resultat I alt Egenkapital 1. januar Praksisændring ved overgang til IFRS Korrigeret egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Skat af egenkapitalbevægelser Ekstraordinært udbytte Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december Egenkapital 1. januar Praksisændring ved overgang til IFRS Korrigeret egenkapital 1. januar Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Årets resultat Totalindkomst Køb af egne aktier Salg af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december Overført resultat og Reserver er disponible for udbytte jf. note 40 samt note norden koncern- og årsregnskab

68 Noteoversigt Note Side 1 Segmentoplysninger 64 2 Omsætning 66 3 Andre driftsindtægter 66 4 Driftsomkostninger skibe 66 5 Vederlag til generalforsamlingsvalgt revisor 66 6 Personaleomkostninger 67 7 Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger 68 9 Resultatandele af joint ventures Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Skat Indtjening pr. aktie (EPS) Grunde og bygninger Skibe Finansielt leasede skibe Driftsmateriel og inventar Forudbetalinger på skibe og nybygninger Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i joint ventures Andre tilgodehavender Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Materielle aktiver bestemt for salg Reserver Egenkapital Hensættelse til dokning (Bareboat) Langfristede forpligtelser og kortfristet bankgæld Operationelle leasingforpligtelser, koncernen Andre eventualforpligtelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Lastekontrakter og operationelle leasingindtægter Finansielle instrumenter Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse Aktiebaseret vederlæggelse Ændring i driftskapital Køb af kapitalandele i dattervirksomheder Udbytte 86 63

69 Noter Note Beløb i USD Tørlast Tank Ikke fordelt Koncern i alt 1 Segmentoplysninger 2005 Omsætning eksterne Andre driftsindtægter Driftsomkostninger skibe Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Skibe Forudbetalinger på nybygninger Øvrige materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures Andre tilgodehavender Langfristede aktiver Kortfristede aktiver heraf materielle aktiver bestemt for salg AKTIVER Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER Investeringer i materielle aktiver Investeringer i joint ventures Gennemsnitligt antal ansatte ekskl. ansatte på timecharter skibe Overskudsgrad 20% 78% - 25% Afkastningsgrad 85% 45% - 40% Mæglervurderinger skibe inkl. nybygninger, jf. beskrivelse i Beretningen Væsentlige ikke-kontante omkostninger indeholdt i segmentresultaterne udover afskrivninger omfatter alene aktivitetsbestemte udsving i leverandørgæld, anden gæld og omfatter ikke enkeltstående væsentlige omkostninger, såsom hensættelser, bonus, nedskrivninger på tilgodehavender m.v. 64 norden koncern- og årsregnskab

70 Note Beløb i USD Tørlast Tank Ikke fordelt Koncern i alt 1 Segmentoplysninger 2004 Omsætning eksterne Andre driftsindtægter Driftsomkostninger skibe Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Skibe Forudbetalinger på nybygninger Øvrige materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Kortfristede aktiver heraf materielle aktiver bestemt for salg AKTIVER Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser FORPLIGTELSER Investeringer i materielle aktiver Investeringer i joint ventures Gennemsnitligt antal ansatte ekskl. ansatte på timecharter skibe Overskudsgrad 22% 42% - 23% Afkastningsgrad 165% 18% - 52% Mæglervurderinger skibe inkl. nybygninger, jf. beskrivelse i Beretningen Væsentlige ikke-kontante omkostninger indeholdt i segmentresultaterne udover afskrivninger, omfatter alene aktivitetsbestemte udsving i leverandørgæld, anden gæld og omfatter ikke enkeltstående væsentlige omkostninger, såsom hensættelser, bonus, nedskrivninger på tilgodehavender m.v. 65

71 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Omsætning Tørlast Fragtindtægter egne skibe Fragtindtægter indbefragtede skibe Managementindtægter Tank Fragtindtægter egne skibe Fragtindtægter indbefragtede skibe Managementindtægter Andre driftsindtægter Huslejeindtægter Driftsomkostninger skibe Charterhyre for skibe indbefragtede under 1 år Charterhyre for skibe indbefragtede over 1 år Bunkerolie Øvrige rejseafhængige omkostninger Driftsomkostninger i øvrigt Vederlag til generalforsamlingsvalgt revisor I Andre eksterne omkostninger indgår samlet honorar til revisionsvirksomheder for det forløbne regnskabsår: KPMG PricewaterhouseCoopers Heraf andre ydelser end revision: KPMG PricewaterhouseCoopers norden koncern- og årsregnskab

72 koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Personaleomkostninger Vederlag, gager og hyre Pensioner bidragsbaseret ordninger Andre omkostninger til social sikring Aktiebaseret vederlæggelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere ekskl. beskæftigede på timechartrede skibe I gage vedrørende 2005 indgår 4 måneders ekstra løn til en række medarbejdere (2004: 6 måneders ekstra løn til alle, undtaget direktionen og en række ledende medarbejdere). koncernen Andre Andre Modersel- Modersel- ledende Modersel- Modersel- ledende skabets skabets med- skabets skabets medbestyrelse direktion arbejdere bestyrelse direktion arbejdere Vederlag og gager Pensioner bidragsbaseret ordninger Andre omkostninger, social sikring Aktiebaseret vederlæggelse moderselskabet Andre Andre ledende ledende med- med- Bestyrelse Direktion arbejdere Bestyrelse Direktion arbejdere Vederlag og gager Pensioner bidragsbaseret ordninger Andre omkostninger, social sikring Aktiebaseret vederlæggelse Direktionen og en række ledende medarbejdere er omfattet af bonus- og fratrædelsesordninger. Bonusordninger er knyttet til forudfastsatte resultatmål. Såfremt medlemmer af direktionen og 3 ledende medarbejdere fratræder i forbindelse med en overtagelse af selskabet, herunder at selskabet fusioneres eller på anden måde sammenlægges med et eller flere selskaber uden for NORDEN, betales udover sædvanlig gage i en 1 årig opsigelsesperiode, en særlig fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1 års gage (administrerende direktør 2 års gage). Der henvises til note 37, hvor aktieoptionsprogram til medlemmer af ledelsen er omtalt. 67

73 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Salgsavancer skibe m.v. Avance ved salg af skibe Avance ved salg af nybygninger ved levering Avance ved salg af driftsmateriel og inventar Afskrivninger Skibe Finansielt leasede skibe Bygninger Driftsmateriel og inventar Resultatandele af joint ventures Norient Product Pool A/S, Danmark Nortide Shipping Ltd., Bermuda Norient Cyprus Ltd., Cypern 0 - ANL Maritime Services Pte. Ltd., Singapore Heraf avancer ved salg af skibe Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af afledte finansielle sikringsinstrumenter, som ikke opfylder de regnskabsmæssige kriterier for behandling som sikringsinstrumenter udgør: Bunkerhedging: Forward Freight Agreements: Dagsværdiregulering 31. december Udover ovennævnte dagsværdireguleringer, er dagsværdireguleringer vedrørende sikringsinstrumenter indgået før 31. december 2004 vedrørende 2006 og fremefter indregnet i egenkapitalen frem til realisationstidspunktet efter overgangsbestemmelsen i IFRS 1. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Anvendt regnskabspraksis. 68 norden koncern- og årsregnskab

74 koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Finansielle indtægter Aktieudbytter Renteindtægter Valutakursreguleringer Finansielle omkostninger Renteomkostninger, langfristet gæld m.v Valutakursreguleringer Skat Skat af årets resultat Regulering til tidligere års skat Årets resultatførte skat, jf. resultatopgørelsen Skat af egenkapitalbevægelser Årets skat Skat af årets resultat forklares således: Resultat før skat Heraf under tonnageskat Beregnet skat heraf, 28% (2004: 30%) Højere/lavere skatteprocent i dattervirksomheder Rentekorrektion under tonnageskatteordningen Skibsavancer Tonnageskat Skat af egenkapitalbevægelser forklares således: Aktieavancer Rederiet er indtrådt i Tonnageskatteordningen pr. 1. januar 2001 med bindende virkning i 10 år. Eventualskat under tonnageskatteordningen Eventualskat er beregnet med 28% (2004: 30%) svarende til den aktuelle skattesats. Hvis Rederiets nettoinvesteringer i skibe falder væsentligt, eller selskabet likvideres, beskattes genvundne afskrivninger fra tiden inden indtræden i tonnageskatteordningen. 69

75 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Indtjening pr. aktie (EPS) Basis Årets resultat til aktionærerne i NORDEN Vejet, gennemsnitlig antal aktier (tusind) Indtjening pr. aktie (USD pr. aktie) 154,28 118,10 99,44 98,98 Udvandet Vejet, gennemsnitlig antal aktier (tusind) Regulering for: aktieoptioner (tusind) Vejet, gennemsnitlig antal aktier for udvandet indtjening pr. aktie (tusind) Udvandet indtjening pr. aktie (USD pr. aktie) 153,08 115,72 98,67 96,99 15 Grunde og bygninger Kostpris 1. januar Årets tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Skibe Kostpris 1. januar Overførsler i årets løb fra forudbetalinger på skibe og nybygninger Overførsler i årets løb til materielle aktiver bestemt for salg Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede skibe Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Forsikringssum mio. USD 455,3 368,9 415,4 279,3 70 norden koncern- og årsregnskab

76 koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Finansielt leasede skibe Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede aktiver Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Forudbetalinger på skibe og nybygninger Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Overførsler i årets løb til skibe Overførsler i årets løb til materielle aktiver bestemt for salg Regnskabsmæssig værdi 31. december

77 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december De konsoliderede dattervirksomheder er: Ejerandel Ejerandel NORDEN Tankers & Bulkers Pte. Ltd., Sgp. 100% 100% NORDEN Tankers & Bulkers Ltd., USA 100% 100% NORDEN Tankers & Bulkers Ltd., Brasilien 100% 100% NORDEN Tankers & Bulkers Pvt. Ltd., Indien 100% 100% Nordhval Pte. Ltd., Singapore 100% 100% Nordholm Pte. Ltd., Singapore 100% 100% Nordafrika Pte. Ltd., Singapore 100% 100% Normit Shipping S.A., Panama 51% 51% Garantier vedrørende dattervirksomheder Der er ikke væsentlige restriktioner på udlodning fra dattervirksomhederne. 21 Kapitalandele i joint ventures Kostpris 1. januar Årets tilgang Kostpris 31. december Værdireguleringer 1. januar Andel af årets resultat Værdireguleringer 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Regnskabsmæssig værdi specificeres som følger: Nortide Shipping Ltd., Bermuda Norient Product Pool A/S, Danmark Norient Cyprus Ltd., Cypern ANL Maritime Services Pte. Ltd., Singapore norden koncern- og årsregnskab

78 koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Kapitalandele i joint ventures fortsat Kapitalandele i joint ventures omfatter: Ejerandel Ejerandel Ejerandel Ejerandel Nortide Shipping Ltd., Bermuda 50% 50% 50% 50% Norient Product Pool A/S, Danmark 50% 50% 50% 50% Norient Cyprus Ltd., Cypern 50% - 50% - ANL Maritime Services Pte. Ltd., Singapore 50% Hovedtallene (100%) for joint ventures er: Omsætning og øvrige indtægter Omkostninger Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Der er ikke væsentlige restriktioner på udlodning fra joint ventures. Der er ikke afgivet garantier eller sikkerhedstillelser fra NORDEN overfor joint ventures. Koncernen og moderselskabet deltager desuden i sædvanlige profit sharing aftaler (joint venture operations). Der er ikke eventualforpligtelser eller indskudskrav knyttet til joint ventures og profit sharing aftaler. 22 Andre tilgodehavender For langfristede Andre tilgodehavender udgør: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi Forfaldstiderne udgør: Mellem 1-5 år Tilgodehavender Alle tilgodehavender forventes realiseret inden for et år, og er uforrentede. Der er ikke foretaget nedskrivning herpå. 24 Værdipapirer Aktier Obligationer

79 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Likvide beholdninger Kortfristede bankindeståender Øvrige likvide beholdninger Den vejede gennemsnitlige rente på kortfristede bankindeståender, ultimo 4% 2% 4% 2% Kortfristede bankindeståender ultimo har en gennemsnitlig løbetid på 7 dage 7 dage 7 dage 7 dage Til sikkerhed for løbende mellemværender med Norwegian Future and Options Clearing House (NOS) er deponeret likvide beholdninger på Materielle aktiver bestemt for salg Regnskabsmæssig værdi 1. januar Årets tilgang, forudbetalinger på skibe og nybygninger Årets tilgang, skibe bestemt for salg Overførsler i årets løb til skibe Årets afgang Regnskabsmæssig værdi 31. december Materielle aktiver bestemt for salg omfatter 2 skibe til levering i 1. kvartal Reserver Værdipapirer: Dagsværdiregulering 1. januar Årets dagsværdiregulering Dagsværdiregulering 31. december Sikringstransaktioner: Dagsværdiregulering 1. januar Overført til resultatopgørelsen Årets dagsværdiregulering Dagsværdiregulering 31. december Dagsværdiregulering 31. december Urealiserede dagsværdireguleringer af noterede aktier samt valutakursregulering af unoterede værdipapirer i fremmed valuta indregnes på egenkapitalen indtil realisation. Reserve for sikringstransaktioner omfatter dagsværdireguleringer på renteswaps og valutaterminsforretninger, der opfylder betingelserne for regnskabsmæssig behandling som sikringsinstrumenter samt dagsværdiregulering af terminslaste- og bunkerhedgingkontrakter indgået før 31. december 2004 vedrørende transaktioner, som realiseres i 2006 og fremefter. De enkelte sikringstransaktioner indregnes i egenkapitalen indtil realisation, jf. i øvrigt beskrivelsen i Anvendt regnskabspraksis. 74 norden koncern- og årsregnskab

80 Note Beløb i USD Egenkapital Aktiekapitalen består af stk. à nom. DKK 20. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder eller restriktioner. Egne aktier Antal styk Nominel værdi (tdkk) % af aktiekapital 1. januar ,5 5,3 Købt ,8 0,6 Solgt ,1-1,4 31. december ,2 4,5 Rederiet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve maksimalt stk. egne aktier, svarende til 10% af aktiekapitalen. Egne aktier erhverves blandt andet med henblik på aktiebaseret vederlæggelse jf. note 37. Rederiet har i 2005 erhvervet egne aktier stk svarende til en købspris på tdkk (tusd ). Endvidere har Rederiet afhændet egne aktier stk svarende til en salgssum på tdkk (tusd 1.245). Rederiet erhvervede i 2004 egne aktier stk svarende til en købspris på tdkk (tusd 5.598). Endvidere afhændede Rederiet egne aktier stk svarende til en salgssum på tdkk (tusd 1.410). Af Rederiets beholdning af udestående aktier er stk. deponeret til sikkerhed for afgift til Vækstfonden i forbindelse med medarbejderes udnyttelse af aktieoptioner omfattet af Rederiets aktieoptionsprogram. Aktierne kan frigives ved kontant betaling af den til enhver tid gældende kursværdi. Vækstfonden har udbytteret, så længe aktierne er deponerede. Rederiets udestående aktier udgør den 1. januar 2005 i alt stk. á DKK 20 og 31. december 2005 i alt stk. á DKK 20. koncernen moderselskabet Hensættelse til dokning (Bareboat) Saldo 1. januar Hensat i året Anvendt i året Forfaldstidspunkterne for hensatte forpligtelser forventes at blive: Indenfor 1 år Mellem 1 og 5 år

81 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Langfristede forpligtelser og kortfristet bankgæld Rentebærende forpligtelser indgår med følgende poster: Langfristede forpligtelser Langfristede leasingforpligtelser Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Kortfristet bankgæld Låneaftalerne indeholder en særlig klausul om, at markedsværdien af skibene minimum skal udgøre mellem 110% og 115% af skibenes restgæld (Minimum Value Clause). Pantsætninger og sikkerhedsstillelser afgivet i forbindelse med gældsforpligtelser fremgår af note 33. Renterisikoen på gældsforpligtelserne er omlagt fra under 1 år til mellem 2-3 år jf. note 35. Koncernens lån på balancetidspunktet er variabelt forrentede med USD LIBOR. Den variable rente fastsættes enten kvartalsvist eller halvårligt. For langfristede forpligtelser og afdrag herpå inden for 1 år ekskl. forpligtelser hidrørende fra finansiel leasing udgør: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi Forfaldstiderne udgør: Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år Forfaldstid for forpligtelser, der hidrører fra finansiel leasing: KONCERNEN 2005 KONCERNEN 2004 Regnskabs- Regnskabs- Leasing- mæssig Leasing- mæssig ydelse Rente værdi ydelse Rente værdi Inden for 1 år Mellem 1-5 år Dagsværdi norden koncern- og årsregnskab

82 Note Beløb i USD Langfristede forpligtelser og kortfristet bankgæld fortsat MODERSELSKABET 2005 MODERSELSKABET 2004 Regnskabs- Regnskabs- Leasing- mæssig Leasing- mæssig ydelse Rente værdi ydelse Rente værdi Inden for 1 år Mellem 1-5 år Dagsværdi Dagsværdien er beregnet på grundlag af diskonterede pengestrømme ved anvendelse af en diskonteringssats baseret på den lånerente, som ledelsen forventer vil gælde på balancedagen. Dagsværdien af kortfristede lån og kortfristede leasingforpligtelser forudsættes at kunne udtrykkes ved de nominelle værdier. Leasingforpligtelsen omfatter et skib med købsoption, der kan udnyttes i NORDEN har på samme skib en salgsoption (put option) imod sig, der også kan effektueres i Købsoptionen vil blive udnyttet i 2008, idet der er indgået aftale om salg af skibet på det tidspunkt. koncernen moderselskabet Periodeafgrænsningsposter For langfristede periodeafgrænsningsposter udgør: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi Forfaldstiderne udgør: Mellem 1-5 år Modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg For langfristede modtagne forudbetalinger på skibe til videresalg udgør: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi Forfaldstiderne udgør: Mellem 1-5 år

83 Noter Note Beløb i USD Operationelle leasingforpligtelser, koncernen Leasingforpligtelser vedrørende leverede skibe med købsoption på timecharter: Antal leverede skibe med købsoption Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år Charterhyre inkl. dagpenge (ekskl. værdi af købsoption) Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år I alt Leasingaftalerne er indgået med en uopsigelig leasingperiode fra begge parters side på op til 10 år. Leasingaftalerne giver som hovedregel mulighed for forlængelse i yderligere ét år ad gangen i op til 3 år. Leasingaftalerne indeholder købsoptioner, der typisk kan udnyttes efter udløbet af det tredje år til og med udløbet af forlængelsesperioden. Udnyttelsen af købsoptionen for det enkelte skib er baseret på en konkret vurdering. Ingen af leasingaftalerne indeholder betingede leasingydelser. Leasingforpligtelser vedrørende leverede skibe uden købsoptioner: Antal leverede skibe uden købsoptioner Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år Charterhyre for skibe på timecharter Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år I alt Antal skibe på bareboat charter Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år norden koncern- og årsregnskab

84 Note Beløb i USD Operationelle leasingforpligtelser, koncernen fortsat Charterhyre for skibe på bareboat charter Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år I alt Operationel leasingydelse i form af charterhyre inkl. dagpenge indregnet i resultatopgørelsen for regnskabet fremgår af note 4. Leasingforpligtelser på ej leverede skibe: Antal ej leverede skibe Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år Leasingforpligtelse på ej leverede skibe Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år I alt

85 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Andre eventualforpligtelser Garantiforpligtelser overstiger ikke Rederiet har indgået aftaler om fremtidig levering af nybyggede skibe, der andrager Der er rejst ladningskrav mod Rederiet. Rederiet og dets juridiske rådgiver anser kravene for uberettigede og skønner ikke, at Rederiet vil blive påført tab som følge af erstatnings-sagerne. Den maksimale risiko skønnes at udgøre Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for langfristede forpligtelser er der i skibe (antal) med en regnskabsmæssig værdi på registreret pant for Finansielle leasingaktiver til regnskabsmæssig værdi ligger til sikkerhed for leasingforpligtelser på Lastekontrakter og operationelle leasingindtægter Koncernen har pr. 31. december indgået lastekontrakter med kunder som udgør: Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år I alt Koncernen har operationelle leasingindtægter som udgør: Tørlast Tank I alt Tørlast Tank I alt Inden for 1 år Mellem 1-5 år Efter 5 år I alt norden koncern- og årsregnskab

86 Note Beløb i USD Finansielle instrumenter Som led i sikring af indregnede og ikke-indregnede transaktioner anvender koncernen sikringsinstrumenter, såsom valutaterminsforretninger, renteswaps (Interest Rate Swaps), terminslastekonstrakter (Forward Freight Agreements) og bunkerhedgingkontrakter. Rederiets overordnede risikostyring er beskrevet i ledelsesberetningen, hvortil der henvises. Indregnede transaktioner og valutarisiko Tilgodehavender og gældsforpligtelser i andre valutaer end USD udgør netto en gældsforpligtelse på tusd (2004: tusd 3.806), der ikke er sikret. Fremtidige transaktioner Koncernens reelle valutarisiko opstår på de omkostninger, der ikke afholdes i USD. Beløbsmæssigt drejer det sig om modværdien af USD 63 mio. ekskl. udbytte (2004: USD 40 mio.). Det er koncernens politik at kurssikre disse omkostninger for en periode på 6-24 mdr. afhængig af USD-kursens udvikling. Derudover har Rederiet indgået en kontrakt om køb af et skib til levering i 1. kvartal Skibet skal afregnes i JPY. Til afdækning heraf har Rederiet indgået afdækningsforretninger på JPY mio svarende til modværdien af USD 37 mio Valutaterminsforretninger Handelsbeholdning Cash-flow afdækning DKK/USD USD/JPY Kontraktmæssig værdi Markedsværdi: Kontrakter med urealiseret gevinst (aktiv) Kontrakter med urealiseret tab (passiv) Indregnet i egenkapitalen pr. 31. december Handelsebeholdningen er indgået som økonomisk afdækning af de indtægter og udgifter, som koncernen har i danske kroner. Alle kontrakter er indgået med en restløbetid på under 6 måneder fra balancedagen. Tab og gevinst på afdækningsforretninger, der er ført på reserve for dagsværdi, indregnes i balancen på samme tidspunkt, som det afdækkede, som et tillæg/fradrag til kostprisen. Indregningen vil ske på et tidspunkt indenfor 6 måneder efter balancedagen. Renterisiko Koncernens likviditetsoverskud akkumuleres i USD, da det forventes reinvesteret i skibe. Da koncernen ønsker at begrænse sine finansielle risici, har koncernen valgt den politik at fastlåse renten for en periode, der kan svinge mellem 2 og 6 år for koncernens samlede låneportefølje ekskl. finansielt leasede skibe. 81

87 Noter Note Beløb i USD Finansielle instrumenter fortsat Renteswap cash-flow afdækning Kontraktmæssig værdi (restgæld) Markedsværdi: Kontrakter med urealiseret gevinst (aktiv) 57 0 Kontrakter med urealiseret tab (passiv) Indregnet i egenkapitalen pr. 31. december Alle kontrakter er indgået med en restløbetid på mellem 2 og 3 år fra balancedagen. Pr. 31. december 2005 ligger den faste rente på mellem 3,7 % og 5,2 % og for den variable rente er denne primært LIBOR. Tab og gevinst på afdækningsforretninger, der er ført på reserve for dagsværdi, indregnes i resultatopgørelsen samtidig med betaling af renter på de underliggende lån. Råvareinstrumenter Til brug for styring af koncernens risiko overfor udsving i fragtrater og oliepriser, indgår koncernen afledte finansielle instrumenter til sikring heraf. I forbindelse med Rederiets overgang til IFRS er det ikke længere muligt at udskyde resultatpåvirkningen af værdireguleringer af bunkerhedgingkontrakter og Forward Freight Agreements (FFA ere) til tidspunktet, hvor den afdækkede transaktion indtræffer. Ændringer i dagsværdien af sikringsinstrumenterne vil derfor blive indregnet i en særlig post benævnt Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter. Indregnet i egenkapitalen ultimo 2005 tilbagestår derfor kun værdien pr. 31. december 2004 af de endnu ikke realiserede sikringsinstrumenter ultimo Kontraktmæssig værdi Indregnet i egenkapitalen pr. 31. december Terminslastekontrakter køb Terminslastekontrakter salg Bunkerhedgingkontrakter køb Bunkerhedgingkontrakter salg Kreditrisiko Koncernens kreditrisiko omfatter primært fragttilgodehavender, forudbetalte T/C-hyrer, forudbetalinger til værfter for nybygninger og likvide beholdninger. Koncernens tilgodehavender er i øvrigt fordelt, således at der ikke er koncentration af kreditrisici på enkeltkunder. De beløb, som de nævnte poster er opført med i balancen, svarer til koncernens maksimale kreditrisiko. Koncernens kreditrisiko i forbindelse med indgåelse af afledte finansielle instrumenter, herunder råvareinstrumenter, er begrænset ved, at disse er indgået med større nordiske pengeinstitutter med høj kreditværdighed eller med større kendte producenter, afskibere, modtagere og traders med en tilfredsstillende kreditværdighed. 82 norden koncern- og årsregnskab

88 Note Beløb i USD Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse Rederiet har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse. Rederiets nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Endvidere omfatter de nærtstående parter de tilknyttede virksomheder og joint ventures jf. note 20 og 21, hvor NORDEN har bestemmende eller betydelig indflydelse. koncernen moderselskabet Samhandel og mellemværender med nærtstående parter udgør: Salg af tjenesteydelser - tilknyttede virksomheder joint ventures Køb af varer og tjenesteydelser - tilknyttede virksomheder joint ventures Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder Renteomkostninger til - tilknyttede virksomheder joint ventures Tilgodehavender fra nærtstående parter - tilknyttede virksomheder joint ventures Gæld til nærtstående parter - tilknyttede virksomheder joint ventures Udbytte til nærtstående parter - A/S Motortramp Rasmussengruppen AS

89 Noter Note Beløb i USD Oplysning om nærtstående parter og transaktioner med disse fortsat De anførte transaktioner med tilknyttede virksomheder er elimineret i koncernregnskabet. Garantier og sikkerhedsstillelser er omtalt i note 20 og note 21. Ledelsesvederlag: Bestyrelsens, direktionens og andre ledende medarbejderes aflønning og aktiebaseret vederlæggelse er omtalt i note 6 og 37. Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere, væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter. 37 Aktiebaseret vederlæggelse Medarbejderaktier Rederiet har ultimo 2005 etableret en medarbejderaktieordning for koncernens medarbejdere. Aktierne er udloddet af selskabets beholdning af egne aktier. Medarbejderaktierne er givet til alle fastansatte medarbejdere, der den 1. december 2005 sad i uopsagt stilling, og som denne dato havde mindst 12 måneders anciennitet i Rederiet. Hver medarbejder har modtaget 6 aktier, og der er i alt udloddet 888 aktier. Kursen pr. aktie på udlodningstidspunktet var DKK 2.974,74. Dagsværdien af de tildelte medarbejderaktier, som er udgiftsført, udgør tusd 418. Aktieoptionsprogram Rederiet havde fra og med 2001 etableret et incitamentsprogram i form af aktieoptioner for bestyrelse (7 personer), direktion (2 personer) og øvrige ledende medarbejdere (6 personer). Aktieoptionsprogrammet blev i 2002 forøget med styk som følge af en udvidelse af bestyrelsen, hvorved aktieoptionsordningen pr. 31. december 2002 omfatter i alt styk aktieoptioner. Hver aktieoption giver optionsejeren ret til erhvervelse af en aktie á nominelt DKK 20 i Rederiet. Aktieoptionsordningen svarer til ret til erhvervelse af 4,21% af aktiekapitalen, såfremt samtlige aktieoptioner udnyttes. Aktieoptionerne blev tildelt i lige store portioner over fire omgange. Tildeling skete to gange i 2001 og én gang i 2002 og én gang i Værdien af aktieoptionerne, som blev tildelt hver af ovennævnte personer, svarede til en nærmere fastsat procentdel af den pågældendes årlige pensionsgivende løn respektive bestyrelseshonorar for Aktieoptionerne for 2003 (fjerde runde) blev tildelt den 24. marts Aktieoptionerne er afdækket af Rederiet ved køb af egne aktier. Optionskurserne for tildelingstidspunkterne fastsættes til gennemsnittet af børskursen (kurs alle handler kl ) for Rederiets aktier noteret på Københavns Fondsbørs 10 børsdage efter offentliggørelsen af Rederiets årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret forud for det respektive tildelingsår. Aktieoptionerne kan udnyttes, når der er forløbet mindst 3 år og højst 5 år fra de respektive tildelingstidspunkter. Udnyttelse af aktieoptionerne er for direktionen og de ledende medarbejdere betinget af, at den pågældende på udnyttelsestidspunktet er i uopsagt stilling. Der gælder særlige bestemmelser vedrørende sygdom og død. Tildelingen af aktieoptioner til bestyrelsen blev godkendt på generalforsamlingen den 2. maj norden koncern- og årsregnskab

90 Note Beløb i USD Aktiebaseret vederlæggelse - fortsat Bevægelsen i antallet af udestående aktier og deres vejede gennemsnitlige udnyttelseskurs er følgende: Gennemsnitlig Gennemsnitlig udnyttelseskurs udnyttelseskurs i DKK pr. aktie Antal optioner i DKK pr. aktie Antal optioner Udestående 1. januar 334, , Tildelt i perioden Bortfaldet i perioden Udnyttet i perioden 310, , Udløbet i perioden Udestående 31. december 376, , For udnyttede optioner i 2005 udgjorde den gennemsnitlige markedskurs på udnyttelsestidspunktet DKK 3.218,32. Udestående aktier sammensættes således pr. 31. december 2005: Antal styk Øvrige ledende Bestyrelse Direktion medarbejdere I alt Tildelt 22. marts Tildelt 24. marts Udestående 31. december Udnyttelsespris Udnyttelsespr. option, DKK Antal styk periode Tildelt 22. marts , / / Tildelt 24. marts , / / Udestående 31. december Dagsværdien af tildelte aktieoptioner i 2003 indregnes i resultatopgørelsen over perioden, hvor retten til optionen optjenes og modposteres på egenkapitalen. Årets omkostning udgør tusd 125*. * Den beregnede dagsværdi ved tildeling er baseret på Black-Scholes model for værdiansættelse af optioner. Forudsætningerne for opgørelsen af dagsværdien ved tildeling i 2003 var: - At alle optioner tildeles, og at optionerne udnyttes på tidligst mulige tidspunkt - En volatilitet på 40,8% - En udbyttesats 500% - En risikofri rente på 2,5% 85

91 Noter koncernen moderselskabet Note Beløb i USD Aktiebaseret vederlæggelse - fortsat Den forventede volatilitet er baseret på den historiske volatilitet (beregnet som den vægtede gennemsnitlige restlevetid for tildelte aktieoptioner) justeret for forventede ændringer heraf som følge af offentlig tilgængelig information. Den forventede løbetid er baseret på den historiske løbetid for tidligere tildelte aktieoptioner. Det forventede udbytte pr. aktie er baseret på de historiske aktieudbytter. Den risikofri rente er baseret på danske statsobligationer. Den forventede volatilitet er baseret på den historiske volatilitet (beregnet som den vægtede gennemsnitlige restlevetid for tildelte aktieoptioner) justeret for forventede ændringer heraf som følge af offentlig tilgængelig information. 38 Ændring i driftskapital Beholdninger på skibe Tilgodehavender, fragt m.v Leverandør- og anden gæld m.v Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter ført på egenkapitalen Køb af kapitalandele i dattervirksomheder NORDEN Tankers & Bulkers Pte. Ltd., Singapore har den 30. juni 2004 erhvervet 34% af dattervirsomheden Nordafrika Pte. Ltd., Singapore. Selskabet ejes herefter 100%. 40 Udbytte Beløbet til disposition for udbytte udgør: Overført resultat Reserver Til disposition Udbetalt udbytte i 2005 og 2004 udgør henholdsvis tusd (pr. aktie DKK 100) og tusd (pr. aktie DKK 275 inkl. ekstraordinært udbytte). Foreslået udbytte for 2005 udgør tusd (pr. aktie DKK 200). Udbytteforslaget for 2005 behandles på generalforsamlingen den 25. april Udbytteforslaget er ikke indregnet i regnskabet. 86 norden koncern- og årsregnskab

92 Forklaring af hoved- og nøgletal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Afkast af Investeret Kapital (RoIC) = Resultat før skat og finansielle poster Gennemsnitlig investeret kapital Afkastningsgrad = Resultat af primær drift x 100 Balancesum, ultimo Aktiekurs ultimo pr. aktie á DKK 20 = Den på Københavns Fondsbørs sidst noterede gennemsnitskurs for alle handler på selskabets aktier pr. balancedagen Egenkapitalforrentning i procent (ROE) = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital ekskl. minoritetsinteresser Indre værdi pr. aktie á DKK 20 = Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser, ultimo Antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Investeret kapital = Egenkapital inkl. minoritetsinteresser + netto rentebærende gæld, ultimo Kurs/indre værdi = Aktiekurs ultimo pr. aktie a DKK 20 Indre værdi pr. aktie a DKK 20 Egenkapital ekskl. minoritetsinteresser + merværdier af skibe og Net Asset Value (NAV) pr. aktie = skibe i ordre i forhold til regnskabsmæssig værdi, ultimo Antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Netto rentebærende gæld = Rentebærende gæld fratrukket likvide beholdninger og værdipapirer, ultimo Overskudsgrad = Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætningen Payout-ratio = Udbytte x 100 Årets resultat ekskl. minoritetsinteresser Resultat pr. aktie á DKK 20 = Årets resultat Antal aktier ekskl. egne aktier, ultimo Soliditet = Egenkapital ultimo ekskl. minoritetsinteresser x 100 Samlede aktiver Udbytte pr. aktie á DKK 20 = Udbytteprocent x aktiens pålydende 100 Udbytteprocent for året = Modervirksomhedens udbytteprocent USD-kurs ultimo = Den på Københavns Fondsbørs noterede valutakurs på USD pr. balancedagen 87

93 Fagudtryk og forkortelser A B Aframax Tankskibe i størrelsen tdw, typisk skibe med en lastekapacitet på tønder råolie. Baltic Dry Index Indeks på rateudviklingen for Handymax, Panamax og Capesize. Befragter Den, der lejer et skib. F.eks. en lastejer, der lejer skibet for én rejse eller over kortere eller længere tid. M O MR (medium range) Product Produkttankskibe til transport af raffinerede olieprodukter i størrelsesordenen tdw. OECD Organisationen for Economic Co-operation and Development. En sammenslutning af de mest industrialiserede nationer med det hovedformål at opnå større økonomisk vækst. Bulk/Tørlast Udtryk for massegods. En betegnelse for alt, der stuves i store masser og ikke er emballeret. P Panamax Tørlastskibe omkring tdw. Største skibstype, der kan passere Panama-kanalen. Bulkcarrier/Tørlastskib Et skib uden mellemdæk, der bruges til transport af massegods som korn, kul, malm, sukker og cement. Pool En gruppe af skibe med nogenlunde samme karakteristika, der har forskellige ejere, men drives kommercielt samlet. C Bunker Brændstof til skibenes drift. Bunkerhedging Terminsaftale om køb/salg af bunkerolie til en i forvejen aftalt pris. Capesize En betegnelse for et tørlastskib i størrelsen tdw til tdw. Certeparti/Charter Party Leje- eller fragtaftale mellem reder og befragter. R Produkttank Den del af tankmarkedet, der omfatter sejlads med raffinerede olieprodukter, herunder flybenzin, nafta, diesel samt gasolier. Rederiet/Koncernen/Selskabet Dampskibsselskabet NORDEN A/S. ROE Return On Equity. ROIC Return On Invested Capital. Clarkson Skibsmæglerfirma. RS Platou Skibsmæglerfirma. E F COA Lastekontrakter (Contract Of Affreightment). Aftale om transport af en eller flere laster til en i forvejen aftalt pris pr. ton. EBIT Earning Before Interest and Tax. EBITDA Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. FFA Terminsaftale om køb/salg af fremtidige fragtrater for en given skibstype og rute til en i forvejen aftalt pris. H Handymax En størrelsesbetegnelse for et bulkskib tdw til tdw. S Secondhand Betyder brugt og anvendes i forbindelse med tonnage o.l. Shipping En betegnelse for maritime aktiviteter. Spotmarked Marked for kontrahering af skibe på rejsebasis med øjeblikkelig levering. SR (short range) Product Produkttankskibe i størrelsen tdw, som transporterer raffinerede olieprodukter. Betegnelsen SR bruges for tankskibe og svarer til Handysize for tørlastskibe. SSY Skibsmæglerfirma. I IAS International Accounting Standards. Super Handymax i størrelsen tdw tdw. IEA International Energy Agency. IFRS International Financial Reporting Standards. IMD International Institute for Management Development. T Tank Generel betegnelse for alle skibe, der transporterer råolie og raffinerede olieprodukter. T/C Timecharter En lejeaftale for et skib, hvor skibet udlejes for en periode af kortere eller længere varighed. K L IMF International Monetary Fund. IMO International Maritime Organisation mellemstatslig søfartsorganisation under FN. Købsoption En ret men ikke en pligt til at købe et skib til en forud defineret pris. Lastekontrakt Aftale om transport af en eller flere laster til en i forvejen aftalt pris pr. ton. Lorentzen og Stemoco Skibsmæglerfirma. Tdw Tons dødvægt. Betegnelse for lastkapaciteten af et skib. Terminslastekontrakter Terminsaftale om køb/salg af fremtidige fragtrater til en i forvejen aftalt pris. Timecharterækvivalent Fragtindtægter fratrukket bunkerolieforbrug og havneomkostninger. Opgøres pr. dag. Ton-mil En transportmængdes tilbagelagte distance. Tørlast Sejlads med ikke-flydende laster, for eksempel massegods som korn, kul, malm, sukker og cement. 88 norden koncern- og årsregnskab

94 Design og produktion Boje & Mobeck as Tryk PrintDivision A/S

95 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade København K Danmark Telefon Fax CVR-nr

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Rekordår for D/S NORDEN A/S

Rekordår for D/S NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 29. marts 2005 1067 København K Side 1 af 79 Rekordår for D/S NORDEN A/S Bestyrelsen for D/S NORDEN A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people skabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter 1 Hoved- og nøgletalsoversigt for

Læs mere

Årsrapport "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 "We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people" Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

Sydbank, Investorkonference

Sydbank, Investorkonference Sydbank, Investorkonference ence Billede (Solnedgang?) g Carsten Mortensen, adm. direktør (President og CEO) Munkebjerg, 25. marts 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 18 14. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 23 1/1-30/9 20 104 Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011

NORDEN. Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 NORDEN Dansk Aktionærforening, Hellerup, 10. marts 2011 Dampskibsselskabet Dansk Aktionærforening, NORDEN 10. marts A/S 2011 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 SNAPSHOTS FRA 140 ÅRS HISTORIE

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2007 København, den 25. april 2007 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, AMALIEGADE 49, 1256 København K www.ds-norden.com 1 GENERALFORSAMLING 2007 DAGSORDEN A. Bestyrelsens beretning

Læs mere

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006

MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 Dampskibsselskabet NORDEN A/S MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENs GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2006 INDLEDNING Det er tredje år i træk, at vi mødes til generalforsamling for at behandle en årsrapport,

Læs mere

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Årsrapport 2010. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2010 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter 2010-11 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Finansielle forhold 7 Flådens udvikling 8 Flådens

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00).

DKK 312 mio. Der foreslås et udbytte på DKK 12,00 pr. aktie à DKK 20,00 (2000: DKK 10,00). Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005. København, den 25. april 2005 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Generalforsamling 2005 København, den 25. april 2005 Dagsorden A. Bestyrelsens beretning B. 1. Godkendelse af årsrapport 2. Beslutning om decharge C. Forslag om anvendelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KOncernårsrAPPOrt 2011. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KOncernårsrAPPOrt 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio.

Dampskibsselskabet NORDEN A/S opnåede i 2002 et årsresultat før skat på: DKK 25 mio. DKK 196 mio. Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2003 1256 København K side 1/97 Telefon: 33 15 04 51 24. marts 2003 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2012. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2012 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning Hovedpunkter 2012-13 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk opdatering 5 Forventninger til 2013 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2013 Radisson Blu Falconer 24. april 2013 NORDEN Generalforsamling 2013 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2013

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

Delårsrapport første halvår 2003

Delårsrapport første halvår 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 10 Nikolaj Plads 6 25. august 2003 1067 København K KW/BS Side 1 af 8 Delårsrapport første halvår 2003 DET FØRSTE HALVÅR I HOVEDPUNKTER

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Årsrapport 2009 Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

KONcERNÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S KONcERNÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet:

FORRETNINGSUDVIKLING Lad mig først gennemgå de større initiativer, vi tog for at styrke forretningen langsigtet: MOGENS HUGO JØRGENSENS BERETNING VED NORDENS GENERALFORSAMLING 25. APRIL 2007 INDLEDNING 2006 bekræftede, at shipping er en volatil branche. Tørlastmarkedet tog en ordentlig tur i rutschebanen med en nedtur

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

ÅRSRAPPORT 2013. Dampskibsselskabet NORDEN A/S ÅRSRAPPORT 2013 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LEDELSENS beretning 2013-14 Overblik 3 Hovedpunkter 2013-14 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2014 6 Strategisk opdatering 10

Læs mere

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

KONcERNåRSRAppORT. DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s KONcERNåRSRAppORT 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 Overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 Strategisk opdatering

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING

VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING VELKOMMEN TIL GENERAL- FORSAMLING 2015 Radisson Blu Falconer 23. april 2015 NORDEN Generalforsamling 2015 1 VELKOMST OG VALG AF DIRIGENT v. bestyrelsesformand Mogens Hugo NORDEN Generalforsamling 2015

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 26. august godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008. Koncernen har valgt,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017

FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 FORMANDENS BERETNING VED BESTYRELSESFORMAND KLAUS NYBORG, NORDENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING, 5. APRIL 2017 Tak for ordet. Focus & Simplicity er overskriften på NORDENs strategi. Fokus og enkelthed. Og

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people

Dampskibsselskabet NORDEN A/S. We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Dampskibsselskabet NORDEN A/S We seek excellence through a dedicated team effort from competent and motivated people Koncernårsrapport Indhold Hovedpunkter 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Strategisk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S årsrapport 2011 Dampskibsselskabet NORDEN A/S INDHOlD LedeLsens beretning Hovedpunkter 2011-12 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 strategisk opdatering 5 Forventninger til 2012 8 Flådens udvikling 12

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning

Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/ Formandens beretning Dampskibsselskabet NORDEN A/S - generalforsamling 28/4 2003 Formandens beretning INDLEDNING Vi vil i år håndtere bestyrelsens beretning på den måde, at jeg først giver et overblik over de vigtigste begivenheder

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

11. april 2011 Radisson Blu Falconer

11. april 2011 Radisson Blu Falconer 11. april 2011 Radisson Blu Falconer Dampskibsselskabet Generalforsamling 11. NORDEN april 2011 A/S 52 Strandvejen DK-2900 Hellerup www.ds-norden.com 1 Velkomst og valg af dirigent ved Mogens Hugo, formand

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s

årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s årsrapport 2014 DampSkibSSelSkabeT NORDeN a/s indhold ledelsens beretning 2014-15 overblik 3 Hovedpunkter 2014-15 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Forventninger til 2015 6 strategisk opdatering 10

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Meddelelse nr. 9 12. maj 2015 God start på året koncern EBIT 1. kvartal 2015 USD 30 mio. (1. kvartal : USD -23 mio.). Periodens resultat blev USD 39 mio. Stærkt tankmarked:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere