Review af OLAU-kurserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Review af OLAU-kurserne"

Transkript

1 Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Review af OLAU-kurserne Sammenfatning Henning Voss Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 Hele publikationen kan ligesom sammenfatningen downloades gratis fra DSI s hjemmeside: Yderligere information: Projektleder Henning Voss, tlf Vicedirektør Henrik Hauschildt Juhl, tlf Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej Postboks København Ø DSI Århus: Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax

2 Sammenfatning og konklusion Baggrund og kommissorium Der sker i disse år en række ændringer i Overlægernes Ledelses- og Administrationsuddannelses (OLAU s) kontekst. Dels er kravene til overlægers kvalifikationer og kompetencer under forandring i takt med, at der kommer øget fokus på løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i sygehusfeltet, dels sker der en række ændringer i udvalget af andre ledelsesuddannelsestilbud til lægerne og overlægerne. På denne baggrund er det besluttet at gennemføre en ekstern review af OLAU-kurserne. Formålet med reviewen er at vurdere: hvorvidt OLAU-kursernes nuværende indhold og form er relevant i forhold til de ledelsesudfordringer, deltagerne står overfor i dag og fremover. hvorledes OLAU-kurserne og de nye tilbud, som kan forventes etableret som led i trepartsaftalen, samt de regionale tilbud om ledelsesudvikling kan supplere hinanden med henblik på en styrket lederuddannelse for overlæger. Reviewen skal tage udgangspunkt i en afklaring af karakteren af ledelsesopgaven, flerheden af roller, krav og forventninger aktuelt og fremadrettet, herunder: Politisk/administrative krav og institutionelle styringskrav, f.eks. økonomi og ressourcestyring, kvalitetssikring, patientrettigheder og lignende. Organisatoriske og driftsmæssige krav, f.eks. ledelsesteori, organisationsteori, kommunikation, personaleledelse/ledelse af professionelle, arbejdstilrettelæggelse og processer og lignende. Reviewen skal også tage i betragtning, at graden af og indholdet i ledelsesfunktionen ikke er den samme for alle overlæger. Den eksterne review er gennemført af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og er mundet ud i en rapport med anbefalinger til justeringer og ændringer for uddannelse af overlæger. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har bidraget med en belysning af sammenhængen mellem OLAU og det formelle uddannelsestilbud. Reviewen bygger på følgende kilder: Brugerdata, evalueringer, kvalitative interviews, dokumenter og litteratur. OLAU s opbygning OLAU-kurserne har siden reformen i 2004 været modulopbygget og består af et grundkursus og en række overbygningsmoduler knyttet til fem moduler: Ledelse i et politisk felt, kvalitetsledelse, ledelse af professionelle, forandringsledelse og personlig ledelse. OLAU henvender sig bredt til alle læger fra afdelingslæger til lægelige direktører. Det er dog stort set kun almindelige overlæger, der kommer på OLAU s grundmodul. På overbygningsmodulerne er ca. 30 % af kursisterne ledende overlæger, mens resten er almindelige overlæger. Hovedkonklusioner Overordnet set må OLAU i dag siges at være en succes, for det er lykkedes at skabe et tilbud, som overlægerne rent faktisk deltager i og generelt er tilfredse med. I 2007 var der 464 kursister på OLAU. Heroverfor står de regionale tilbud om lederuddannelse samt de forskellige masteruddannelser, som alle har vanskeligt ved at tiltrække overlæger, og samlet set vurderes det, at kun ca. 60 overlæger årligt deltager i et masterforløb eller en regional lederuddannelse. OLAU har altså en dominerende position, når det gælder lederuddannelse af overlæger, og dette skyldes i overvejende grad, at kur- 2

3 serne er monofaglige, dvs. kun for speciallæger. Det skyldes også, at indholdet i undervisningen i højere grad er målrettet læger, end de alternative tilbud er. En anden grund til OLAU s popularitet er den fleksibilitet, som OLAU s modulopbygning giver kursisterne. Svaghederne ved det eksisterende OLAU er omvendt, at det ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes at sandsynliggøre over for regionerne, hvorfor overlægerne har behov for et monofagligt tilbud, at det eksisterende tilbud søger at favne en meget bred målgruppe blandt overlæger, og at der ikke er tilstrækkelig koordination mellem undervisningsdage og undervisningsmoduler. Det konkluderes også, at de ændrede krav til overlægerne, hvor de i stigende grad skal forholde sig til, at de er en del af og forventes at tage ansvar i en kompleks og fragmenteret hospitalsorganisation, bør føre til tilpasninger både i relation til målgruppe og indhold. OLAU bør således på en mere handlingsanvisende måde bidrage til, at overlægerne klædes på til det ansvar og de ledelsesopgaver, de forventes at løfte. Det konkluderes ydermere, at der skal koordineres med andre tilbud, herunder særligt de regionale tilbud, hvortil arbejdsdelingen bør klargøres. Samtidig konkluderer rapporten, at der er interne områder i OLAU, der bør ændres. Den løbende ledelse og koordination i det eksisterende OLAU bør således styrkes. Hovedanbefalinger Der er en række områder, hvor det fremtidige OLAU kunne styrkes for i højere grad at imødekomme nutidens og fremtidens krav til overlæger. Evalueringsgruppen anbefaler derfor: 1. At OLAU forbliver et monofagligt tilbud. 2. At målgruppen præciseres, så grundmodulet målrettes nyudnævnte og kommende overlæger, samt at overbygningsmodulerne målrettes mere erfarne overlæger og ledende læger. 3. At indholdet i højere grad målrettes lægelig ledelse/tilpasses målgruppen. 4. At OLAU styrker det handlingsanvisende element. 5. At samarbejde og integration med andre tilbud styrkes, herunder at OLAU søges indpasset som en integreret del af regionernes samlede ledelsesuddannelsestilbud til overlæger og lægelige chefer. at OLAU søges tilpasset krav og forventninger i den offentlige lederuddannelse på diplomniveau eller den nye fleksible offentlige masteruddannelse i ledelse, sådan at OLAU-kursister på en enkel måde kan lade deres OLAU-kurser indgå i disse bredere uddannelsestilbud, f.eks. gennem enkel merit-overførsel. 6. At der skabes en klar og entydig ledelsesfunktion for OLAU-uddannelsen, som har ansvar for kvalitetssikring og videreudvikling af uddannelsen. Udover de seks hovedanbefalinger rummer rapporten en række andre anbefalinger. De er placeret i den løbende tekst sammen med de vurderinger og analyser, der ligger til grund for anbefalingerne. Disse anbefalinger kan også genfindes i kapitlernes delkonklusioner. I de følgende afsnit vil hovedanbefalingerne og konklusionerne blive uddybet. Anbefaling 1: At OLAU forbliver et monofagligt tilbud Det konkluderes, at der i ledelsesuddannelse af overlæger er gyldige argumenter for både tvær- og monofaglighed. Det synes således ikke at være et spørgsmål om enten eller, men snarere om hvorledes mono- og tværfaglighed kan kombineres. 3

4 Når ledelsesuddannelse af læger og overlæger fremadrettet diskuteres, er det således vigtigt at diskutere, hvordan man understøtter overlæger i, hvordan man bliver en god overlæge både i forhold til: De generelle og tværfaglige ledelseskompetencer ledelse som disciplin. Den specifikke ledelse af læger og ved læger lægelig ledelse/medicinsk ledelse. Flere af argumenterne for henholdsvis mono- og tværfaglig ledelsesuddannelse påvirkes af, om der er tale om almindelige overlæger eller overlæger med budget- og personaleansvar (ledende overlæger). Monofaglige tilbud kan således ses som særligt velegnede for afdelingslæger og almindelige overlæger, mens tværfaglige tilbud kan ses som særligt velegnede for lægelige chefer med budgetog personaleansvar. Dette med baggrund i, at de ledende overlæger løser flere typer af opgaver, der forudsætter generalistledelseskompetencer, mens de almindelige overlægers ledelsesopgaver i højere grad ligger inden for den faglige ledelse. Dele af de generelle og tværfaglige ledelseskompetencer kan måske med fordel læres i en tværfaglig sammenhæng potentielt både med aktører inden for og uden for sundhedsvæsenet. Men oparbejdelse af ekspertise i lægelig ledelse bør fokuseres omkring hybrididentiteten. Det vil sige i fusionen mellem den lægefaglige indsigt og generalistledelse. I dette krydsfelt mellem lægefaglig indsigt og viden om ledelse (af sundhedsprofessionelle) bør de almindelige overlægers ledelsesuddannelse ligge. OLAU bør derfor være et monofagligt tilbud med sans for at understøtte identiteten som overlæge, herunder at understøtte den faglige ledelse og moderne hybrididentiteter. OLAU bør således bidrage til at opdyrke feltet: klinisk ledelse eller medicinsk ledelse. Formålet er at udvikle kompetencer i at ændre arbejdsgange og arbejdsopgaver, således at disse i højere grad kommer i overensstemmelse med afdelingens strategiske ønsker. Denne form for uddannelse af læger skal således ikke ses som en monofaglig videreførelse af lægers institutionaliserede selvforståelse, men ses som et led i professionaliseringen af lægers ledelsesmæssige kompetencer. En professionaliseringsproces der skal fremme lægers ansvar for organisatoriske ændringer af opgaveløsningen. Og en professionaliseringsproces der forhåbentlig kan være med til at dæmme op for den snigende demotivation, der følger i kølvandet på opsplitningen mellem læge og managementfaglige hensyn. Læger kan måske spejle sig i andre professioner, men fokus må nødvendigvis være på, hvad der er særligt for lægelige ledere. Der kan her således f.eks. være tale om træning i konstante faglige markeringer på afdelingen, der inspirerer til den ønskede adfærd. Hvilke lægefaglige ydelser er det således, man vil tilbyde på afdelingen, og hvorledes skal dette omsættes i daglig praksis? Evalueringsgruppen finder derfor, at i og med, at OLAU har en væsentlig rolle i at understøtte overlægerne i at udvikle sig til kompetente faglige ledere, så bør OLAU for nuværende forblive et monofagligt tilbud. Der er flere forskellige årsager til dette: For det første er OLAU det eneste tilbud, som reelt kan understøtte den faglige ledelse. Andre tilbud har nemlig i højere grad fokus på generalistledelse. Og meget tyder på, at nødvendigheden af at understøtte og udvikle den faglige ledelse har været underkendt. For det andet bør der være et nationalt tilbud, der forholder sig til, hvilke generelle krav og forventninger, der er til overlægerne, og som omsætter disse krav og forventninger i målrettet ledelsesuddannelse. For det tredje er det evalueringsgruppens pragmatiske vurdering, at det monofaglige OLAU-tilbud er det eneste ledelsesuddannelsestilbud, der nu og i de kommende år har og vil have en bred appel til målgruppen. Man bør derfor fastholde denne monofaglige uddannelsesplatform og udnytte mulighederne for at give overlægerne ledelsesuddannelse indenfor rammerne af dette succesfulde koncept. 4

5 Anbefaling 2: At målgruppen præciseres, så grundmodulet målrettes nyudnævnte overlæger og kommende overlæger, samt at overbygningsmodulerne målrettes mere erfarne overlæger og ledende læger Målgruppen for OLAU-kurserne er i dag afdelingslæger, overlæger, ledende overlæger og cheflæger. Målgruppen for grundmodulet er afdelingslæger og overlæger, og det bør tilstræbes, at overlægen senest inden for et år efter udnævnelsen til overlæge deltager i grundmodulet. Rewiewens analyse af, hvem der deltager i kurserne viser, at det hovedsagelig er overlæger, der deltager i grundmodulet. Afdelingslæger udgør således 8 % af deltagerne, mens overlæger og konstituerede overlæger udgør 88 %. Knap 4 % er ledende overlæger. Overlægerne har derudover en gennemsnitlig anciennitet på 3,7 år siden udnævnelsen. Kursisternes gennemsnitlige alder er knap 48 år. Det konkluderes på denne baggrund, at målsætningen om, at overlægerne bør deltage på grundmodulet senest et år efter udnævnelsen til overlæge, ikke er indfriet. Det anbefales, at andelen af afdelingslæger (der står over for udnævnelse til overlæge eller som udfører opgaver svarende til en overlæge) øges, og at overlægerne bør komme tidligere på grundmodulet senest to år efter udnævnelsen til overlæge. I tråd hermed anbefales det, at grundmodulet ændres til et mere fokuseret introduktionskursus for nye og kommende overlæger. Det anbefales, at samtlige overlæger kommer på introduktionskurset, og at OLAU dimensioneres til at kunne håndtere dette antal. Det er evalueringsgruppens anbefaling, at OLAU også i fremtiden skal være en væsentlig kilde til lederuddannelse for de mere erfarne almindelige overlæger og understøtte disse i den situerede lægelige hverdagsledelse. Hverken regionerne eller masteruddannelserne har i særligt omfang kursustilbud, der tiltrækker denne gruppe. OLAU-kurserne er på et år i kontakt med 7 % af den samlede population af disse overlæger. Regionerne og masteruddannelser skønnes tilsammen til sammenligning at være i kontakt med under en halv procent af målgruppen. Dermed spiller OLAU ikke kun en rolle i forhold til at klæde nye overlæger på til opgaven som leder, men er i dag også de facto den eneste uddannelse, der har nogenlunde fat i de overlæger, som har siddet nogle år i deres stilling, og derfor har brug for lidt mere end et kort introduktionskursus, og som måske er på vej til endnu større ledelsesansvar i form af en stilling i afdelingsledelsen. OLAU s overbygningsmoduler udfylder derfor en vigtig rolle for lederuddannelse af mere erfarne overlæger. Derfor anbefales det, at de erfarne almindelige overlæger også fortsat tilbydes lederkurser i OLAU regi. Grundlæggende foreslår evalueringsgruppen den progression i de fremtidige OLAU-kurser, at grundmodulet (introduktionskurset) målrettes de kommende og nye overlæger, mens den nuværende fleksible struktur med overbygningsmoduler tilbydes de mere erfarne overlæger samt til en vis grad de ledende overlæger. På overbygningsmodulerne er 70 % af deltagerne overlæger, mens 30 % er ledende overlæger, administrerende overlæger, klinikchefer, centerchefer eller konstituerede som ledende overlæger. Deltagerne har en anciennitet på 7 år siden udnævnelsen til overlæge, og de er i gennemsnit 50,3 år. I 2007 var der ingen lægelige direktører eller cheflæger, der deltog som kursister i OLAU. Evalueringsgruppen vurderer, at lægelige direktører og cheflæger kan udgå af OLAU-kursernes målgruppe. I modsat fald skal der udarbejdes et særligt tilbud til denne målgruppe. Anbefaling 3: At indholdet i højere grad tilpasses målgruppen Det anbefales, at forståelse af identiteten som ny eller kommende overlæge gøres central på grundmodulet (introduktionskurset). Herunder en styrkelse af forståelse af: Hvem er jeg, og hvad gør jeg som overlæge? 5

6 Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til de andre overlæger? Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til den ledende overlæge? Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til andre faggrupper? Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til patientarbejdet? Overlægerne bør på denne vis mødes i de konkrete usikkerheder og problemer, de står i. Dette skal således ikke forstås som en gennemgang af komplekse teorier om identitet. Undervisningen bør være praksisnær og ikke teoritung. Hvordan og hvorfor teori anvendes i relation til målgruppen bør være en central del af undervisernes forberedelse. Vi anbefaler derfor, at det brede grundmodul erstattes af et introduktionskursus for nye eller kommende almindelige overlæger, som sætter indholdsmæssigt fokus på de problemstillinger, der er særligt relevante for denne gruppe. Eksempelvis hvordan den ny overlæge definerer og udfylder sit individuelle ledelsesrum. Det konkluderes også, at der blandt informanterne er blandede meninger om, hvorvidt OLAU i dag i tilstrækkelig grad bidrager til at klæde overlægerne på til at lede relationer og til at lede læger. Da dette område må anses for at være et kerneområde i det fremtidige tilbud, anbefales det derfor, at området styrkes på overbygningsmodulerne. Særlig modulerne: ledelse af professionelle og personlig ledelse bør derfor udvikles med øget fokus på dette område. De ledende overlæger bør således på OLAU understøttes i udfordringen med at lede andre overlæger, der qua deres natur og socialisering ofte anses for primadonnaer. Det at lede overlæger ses således som en særlig udfordring på linje med at lede andre professionelle med en stærk professionskultur som f.eks. advokater. Anbefaling 4: At OLAU styrker det handlingsanvisende element Informanterne finder, at der på OLAU-kurserne er en hensigtsmæssig vekselvirkning mellem undervisning, gruppearbejde og diskussion. Derudover synes de fleste informanter, at OLAU er praksisnær. Samtidig afviser kursisterne dog, at de har ændret deres ledelsespraksis, når de er kommet hjem fra OLAU. Undervisningen er således svær at bruge i deltagernes daglige praksis. Det konkluderes, at der i dag er for lidt målrettet fokus på, hvordan overlæger konkret skal løfte de ledelsesmæssige opgaver som overlæge. Dette gælder både relationer til andre og det ledelsesansvar, de forventes at påtage sig. OLAU bidrager ifølge informanterne til, at overlæger får en forståelse for vigtigheden af, at de selv kommer på bane med hensyn til at få defineret deres individuelle ledelsesrum. Men det konkluderes også, at de konkrete anvisninger og deciderede redskaber er mere begrænsede. Fremadrettet bør det derfor overvejes at gøre OLAU endnu mere målrettet denne problemstilling ved at styrke de konkrete eksempler og anvise handlemuligheder. For at styrke mere handlingsanvisende elementer kan der f.eks. gøres mere på følgende områder: Skabelse/styrkelse af lederidentitet. Det vil sige, at det i højere grad konkret tydeliggøres, hvem en overlæge er, og hvilke forventninger der er til en overlæge. Det gode ledelseseksempel. Det vil sige, at kursisterne i højere grad lærer af hinandens konkrete eksempler på god ledelsespraksis. Få fat i folks praksisser. Det vil sige, at kursisterne blandt andet gennem brug af deltageropgaver og projektopgaver i højere grad bringer deres egen dagligdag i spil. 6

7 Det anbefales derfor, at der i det fremtidige arbejde med at udvikle OLAU-kurserne sættes fokus på, hvordan kursisternes ledelsespraksis kan påvirkes i højere grad, end det sker i dag, hvad angår ovenstående tre punkter. Anbefaling 5: At samarbejde og integration med andre tilbud, herunder de regionale tilbud, styrkes Det fremgår af interviewene, at der er diskrepans mellem, hvilken opfattelse kursisterne (lægerne) har af OLAU, og hvilken opfattelse regionerne har. Mens lægerne generelt er positive overfor OLAU, er regionerne kritiske overfor OLAU. De regionale repræsentanter er således bekymrede for, om OLAU i for høj grad skulle være et loge-agtigt tilbud til overlægerne, der ikke i tilstrækkelig grad udfordrer lægernes selvforståelse. De regionale informanter kender ikke ret meget til OLAU, og derfor kunne man tolke deres udtalelser som holdninger eller sågar fordomme. Men idet kursusafgiften til OLAU betales af regionerne, er det ikke uden betydning, hvilke holdninger der er til OLAU på regional side. Flere ser det således som et hovedproblem i den nuværende OLAU-struktur, at den er dekoblet den regionale struktur. Det anbefales derfor, at regionerne får en mere aktiv rolle i udviklingen af OLAU. På længere sigt kunne en inddragelse af regionerne i den fremtidige strategiske udvikling af OLAU-kurserne måske medføre, at regionernes skepsis overfor OLAU mindskes, og at regionerne begynder at se OLAU som en integreret brik i den samlede lederuddannelse af hospitalslæger. I stedet for to konkurrerende tilbud bør det således klargøres, hvorledes der er tale om tilbud, der supplerer hinanden. Arbejdsdelingen mellem tilbuddene bør bygge på den præmis, at regionerne har spidskompetencer inden for tværfaglig uddannelse, mens OLAU har spidskompetencer inden for den mere lægelige lederuddannelse i et fagligt krydsfelt mellem lægelige entreprenører og samfundsvidenskabelige specialister i lægelig ledelsespraksis. Man kan altså forestille sig et fremtidigt scenarie med et monofagligt OLAU-overbygningsmodul som en integreret del af regionernes samlede tilbud til ledende overlæger og klinikchefer. Det anbefales også, at regionerne, som står for ledelsesuddannelse til kommende speciallæger (LAS I & II), og Sundhedsstyrelsen (LAS III) inviteres til at deltage i koordination mellem LAS og OLAU. Evalueringsgruppen anbefaler således, at det på strategisk niveau sikres, at der sker en løbende koordinering med følgende relevante uddannelsestilbud: regionale lederuddannelser (herunder LAS I+II), LAS III samt den fleksible masteruddannelse. Det anbefales derfor, at samtlige regioner fremover deltager i OLAU styregruppens arbejde. Idet Sundhedsstyrelsen står for LAS III, anbefales det, at Sundhedsstyrelsen også inviteres ind i OLAU s styregruppe. Evalueringsgruppen vurderer det som fornuftigt at arbejde hen imod, at OLAU-kurserne kan udløse meritoverførsel til den nye fleksible masteruddannelse i ledelse. Det er fornuftigt af flere grunde. For det første vurderes det, at meritoverførsel vil være efterspurgt af en vis men begrænset andel af OLAU s kursister. For det andet vil mulighed for meritoverførsel fra OLAU til den fleksible masteruddannelse have den indirekte effekt, at OLAU-uddannelsen kvalitetssikres efter principperne i den danske kvalifikationsramme. For det tredje er der en positiv signalværdi i, at OLAU-uddannelsen gennem mulighed for meritoverførsel er integreret med den fleksible masteruddannelse. Disse fordele skal naturligvis konkret afvejes mod de forandringer OLAU i givet fald skulle undergå for at opnå muligheden for meritoverførsel. Eksempelvis bør en øget andel af forskningsbaseret undervisning ikke føre til, at undervisningen gøres mere teoritung end den er i dag. Det anbefales, at det forskningsbaserede element i høj grad bæres af forskning i krydsfeltet læger, organisation og ledelse. 7

8 Anbefaling 6: At der skabes en klar og entydig ledelsesfunktion for OLAU-uddannelsen For de enkelte kursusmoduler er der i dag beskrevet et formål. Der findes dog ikke en beskrivelse af det overordnede formål med de nuværende OLAU-kurser. Dette forhold afspejler den høje grad af autonomi, der er mellem de fem moduler. Der er således tale om moduler, der i høj grad bæres af ildsjæle. Styrken heri er, at ildsjælene har fået kreativt rum. Svagheden er, at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem undervisningsdage og indholdet i modulerne. Flere kursister peger på overlap undervisningsdage og moduler imellem. Det konkluderes derfor, at der er nogle koordineringsmæssige udfordringer i den nuværende struktur. Nogle af disse udfordringer har rod i en utilstrækkelig informationsudveksling internt mellem underviserne og de modulansvarlige. Andre har rod i en utilstrækkelig informationsudveksling mellem kursuslederne og de modulansvarlige/underviserne. Det anbefales, at der fremover sikres en højere grad af koordination undervisere og modulansvarlige imellem ved at udpege en modulkoordinator, der er overordnet ansvarlig for at sikre kvalitet, sammenhæng og koordination. Det anbefales også at oprette en faglig arbejdsgruppe, der kan støtte modulkoordinatorens arbejde med at sikre kvalitet, sammenhæng og koordination samt en løbende tilpasning af OLAU til ændringer i omgivelserne. Den faglige arbejdsgruppe kunne bestå af følgende medlemmer: Modulkoordinator (formand for arbejdsgruppen) De fem modulansvarlige Faglig leder for kursuslederne. Opgaven med at sikre sammenhæng for kursisterne på de konkrete kursusdage inden for samme modul har i høj grad været op til kursuslederen, der deltager alle dage i træk. Kursuslederen er ofte en erfaren overlæge eller en ledende overlæge. Underviserne deltager derimod typisk kun en halv eller en hel dag. Konstruktionen lægger dermed et vigtigt arbejde på kursuslederen, og kursisterne tillægger generelt funktionen stor betydning. Det konkluderes dog, at der er meget store udsving i kvaliteten af kursusledernes arbejdsindsats. Derfor anbefales det, at kursuslederfunktionen professionaliseres ved i højere grad at stille krav til en aktiv medvirken, og ved i højere grad at selektere i udvælgelsen af kursusledere. 8

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau - og hvordan sættes de på spil i konstruktionen af de nye lederuddannelser Ledelsesudvikling som

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Færre ledere til flere medarbejdere

Færre ledere til flere medarbejdere Sammenfatning af sampublikation fra Region Midtjylland og Dansk Sundhedsinstitut: Færre ledere til flere medarbejdere - Ledelsesspænd på store hospitalsafsnit Christina Holm-Petersen Annette Tolsgaard

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? http://lederweb.dk/strategi/maling-og-evaluering/artikel/95302/evaluering-som-rituel-eller-kritisk-refleksion Måling og evaluering Evaluering som rituel eller kritisk refleksion? En lederuddannelse på

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Hele

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig

Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig Derfor er praksisnær lederuddannelse vigtig I forbindelse med et dialogmøde afholdt den 8. april af Aarhus Kommune sammen med Bedst praksis Ledelse, blev der rejst en række spørgsmål fra kommunerne til

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7

DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 DANSKE FYSIOTERAPEUTER REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2004 BILAG 7 19 AD DAGSORDENENS PUNKT 4b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 7 - Danske Fysioterapeuters lederpolitik Fremsat af: Hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Facilitering og rollen som facilitator

Facilitering og rollen som facilitator Facilitering og rollen som facilitator Fokus på facilitering og rollen som facilitator Ved møder og seminarer i et projekt sker det jævnligt, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomhed fra

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015

Fysioterapeuter og ledelse. Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Fysioterapeuter og ledelse Susanne Østergaard Fagkongres 2015 Min baggrund Uddannet i 1985 Blev afdelingsfysioterapeut i 1989 Bispebjerg Hospital Overfysioterapeut Klinik for rygmarvskader 1996 Rigshospitalet

Læs mere

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem?

Evalueringer af pædagogisk praksis til gavn for hvem? Christina Laugesen, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Cand.scient.soc. og evalueringskonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og tidligere konsulent ved SIPsekretariatet, Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erfaringer med kræftpakker

Erfaringer med kræftpakker Sammenfatning af publikation: Erfaringer med kræftpakker Fra intentioner til implementering i praksis Sidsel Vinge Anja Elkjær Rahbæk Jens Albæk Anders Martedal Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune

Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Politik for lederuddannelse i Varde Kommune Godkendt i Direktionen den 26. juni 2014 Indledning I Varde Kommune har vi veluddannede ledere og forventer, at kommunens ledere fortsat uddanner sig. Politik

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020

NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Sag: 13-8191 Dok: 169951-13 NOTAT: Kompetenceudvikling for skoleledelser 2014-2020 Indledning For at kunne håndtere de massive forandringer i fremtidens folkeskole - med krav om en mere ledende ledelse

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Hillerød Sygehus

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere