Review af OLAU-kurserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Review af OLAU-kurserne"

Transkript

1 Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Review af OLAU-kurserne Sammenfatning Henning Voss Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 Hele publikationen kan ligesom sammenfatningen downloades gratis fra DSI s hjemmeside: Yderligere information: Projektleder Henning Voss, tlf Vicedirektør Henrik Hauschildt Juhl, tlf Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej Postboks København Ø DSI Århus: Olof Palmes Allé Århus N Tlf Fax

2 Sammenfatning og konklusion Baggrund og kommissorium Der sker i disse år en række ændringer i Overlægernes Ledelses- og Administrationsuddannelses (OLAU s) kontekst. Dels er kravene til overlægers kvalifikationer og kompetencer under forandring i takt med, at der kommer øget fokus på løsning af organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i sygehusfeltet, dels sker der en række ændringer i udvalget af andre ledelsesuddannelsestilbud til lægerne og overlægerne. På denne baggrund er det besluttet at gennemføre en ekstern review af OLAU-kurserne. Formålet med reviewen er at vurdere: hvorvidt OLAU-kursernes nuværende indhold og form er relevant i forhold til de ledelsesudfordringer, deltagerne står overfor i dag og fremover. hvorledes OLAU-kurserne og de nye tilbud, som kan forventes etableret som led i trepartsaftalen, samt de regionale tilbud om ledelsesudvikling kan supplere hinanden med henblik på en styrket lederuddannelse for overlæger. Reviewen skal tage udgangspunkt i en afklaring af karakteren af ledelsesopgaven, flerheden af roller, krav og forventninger aktuelt og fremadrettet, herunder: Politisk/administrative krav og institutionelle styringskrav, f.eks. økonomi og ressourcestyring, kvalitetssikring, patientrettigheder og lignende. Organisatoriske og driftsmæssige krav, f.eks. ledelsesteori, organisationsteori, kommunikation, personaleledelse/ledelse af professionelle, arbejdstilrettelæggelse og processer og lignende. Reviewen skal også tage i betragtning, at graden af og indholdet i ledelsesfunktionen ikke er den samme for alle overlæger. Den eksterne review er gennemført af Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og er mundet ud i en rapport med anbefalinger til justeringer og ændringer for uddannelse af overlæger. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har bidraget med en belysning af sammenhængen mellem OLAU og det formelle uddannelsestilbud. Reviewen bygger på følgende kilder: Brugerdata, evalueringer, kvalitative interviews, dokumenter og litteratur. OLAU s opbygning OLAU-kurserne har siden reformen i 2004 været modulopbygget og består af et grundkursus og en række overbygningsmoduler knyttet til fem moduler: Ledelse i et politisk felt, kvalitetsledelse, ledelse af professionelle, forandringsledelse og personlig ledelse. OLAU henvender sig bredt til alle læger fra afdelingslæger til lægelige direktører. Det er dog stort set kun almindelige overlæger, der kommer på OLAU s grundmodul. På overbygningsmodulerne er ca. 30 % af kursisterne ledende overlæger, mens resten er almindelige overlæger. Hovedkonklusioner Overordnet set må OLAU i dag siges at være en succes, for det er lykkedes at skabe et tilbud, som overlægerne rent faktisk deltager i og generelt er tilfredse med. I 2007 var der 464 kursister på OLAU. Heroverfor står de regionale tilbud om lederuddannelse samt de forskellige masteruddannelser, som alle har vanskeligt ved at tiltrække overlæger, og samlet set vurderes det, at kun ca. 60 overlæger årligt deltager i et masterforløb eller en regional lederuddannelse. OLAU har altså en dominerende position, når det gælder lederuddannelse af overlæger, og dette skyldes i overvejende grad, at kur- 2

3 serne er monofaglige, dvs. kun for speciallæger. Det skyldes også, at indholdet i undervisningen i højere grad er målrettet læger, end de alternative tilbud er. En anden grund til OLAU s popularitet er den fleksibilitet, som OLAU s modulopbygning giver kursisterne. Svaghederne ved det eksisterende OLAU er omvendt, at det ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes at sandsynliggøre over for regionerne, hvorfor overlægerne har behov for et monofagligt tilbud, at det eksisterende tilbud søger at favne en meget bred målgruppe blandt overlæger, og at der ikke er tilstrækkelig koordination mellem undervisningsdage og undervisningsmoduler. Det konkluderes også, at de ændrede krav til overlægerne, hvor de i stigende grad skal forholde sig til, at de er en del af og forventes at tage ansvar i en kompleks og fragmenteret hospitalsorganisation, bør føre til tilpasninger både i relation til målgruppe og indhold. OLAU bør således på en mere handlingsanvisende måde bidrage til, at overlægerne klædes på til det ansvar og de ledelsesopgaver, de forventes at løfte. Det konkluderes ydermere, at der skal koordineres med andre tilbud, herunder særligt de regionale tilbud, hvortil arbejdsdelingen bør klargøres. Samtidig konkluderer rapporten, at der er interne områder i OLAU, der bør ændres. Den løbende ledelse og koordination i det eksisterende OLAU bør således styrkes. Hovedanbefalinger Der er en række områder, hvor det fremtidige OLAU kunne styrkes for i højere grad at imødekomme nutidens og fremtidens krav til overlæger. Evalueringsgruppen anbefaler derfor: 1. At OLAU forbliver et monofagligt tilbud. 2. At målgruppen præciseres, så grundmodulet målrettes nyudnævnte og kommende overlæger, samt at overbygningsmodulerne målrettes mere erfarne overlæger og ledende læger. 3. At indholdet i højere grad målrettes lægelig ledelse/tilpasses målgruppen. 4. At OLAU styrker det handlingsanvisende element. 5. At samarbejde og integration med andre tilbud styrkes, herunder at OLAU søges indpasset som en integreret del af regionernes samlede ledelsesuddannelsestilbud til overlæger og lægelige chefer. at OLAU søges tilpasset krav og forventninger i den offentlige lederuddannelse på diplomniveau eller den nye fleksible offentlige masteruddannelse i ledelse, sådan at OLAU-kursister på en enkel måde kan lade deres OLAU-kurser indgå i disse bredere uddannelsestilbud, f.eks. gennem enkel merit-overførsel. 6. At der skabes en klar og entydig ledelsesfunktion for OLAU-uddannelsen, som har ansvar for kvalitetssikring og videreudvikling af uddannelsen. Udover de seks hovedanbefalinger rummer rapporten en række andre anbefalinger. De er placeret i den løbende tekst sammen med de vurderinger og analyser, der ligger til grund for anbefalingerne. Disse anbefalinger kan også genfindes i kapitlernes delkonklusioner. I de følgende afsnit vil hovedanbefalingerne og konklusionerne blive uddybet. Anbefaling 1: At OLAU forbliver et monofagligt tilbud Det konkluderes, at der i ledelsesuddannelse af overlæger er gyldige argumenter for både tvær- og monofaglighed. Det synes således ikke at være et spørgsmål om enten eller, men snarere om hvorledes mono- og tværfaglighed kan kombineres. 3

4 Når ledelsesuddannelse af læger og overlæger fremadrettet diskuteres, er det således vigtigt at diskutere, hvordan man understøtter overlæger i, hvordan man bliver en god overlæge både i forhold til: De generelle og tværfaglige ledelseskompetencer ledelse som disciplin. Den specifikke ledelse af læger og ved læger lægelig ledelse/medicinsk ledelse. Flere af argumenterne for henholdsvis mono- og tværfaglig ledelsesuddannelse påvirkes af, om der er tale om almindelige overlæger eller overlæger med budget- og personaleansvar (ledende overlæger). Monofaglige tilbud kan således ses som særligt velegnede for afdelingslæger og almindelige overlæger, mens tværfaglige tilbud kan ses som særligt velegnede for lægelige chefer med budgetog personaleansvar. Dette med baggrund i, at de ledende overlæger løser flere typer af opgaver, der forudsætter generalistledelseskompetencer, mens de almindelige overlægers ledelsesopgaver i højere grad ligger inden for den faglige ledelse. Dele af de generelle og tværfaglige ledelseskompetencer kan måske med fordel læres i en tværfaglig sammenhæng potentielt både med aktører inden for og uden for sundhedsvæsenet. Men oparbejdelse af ekspertise i lægelig ledelse bør fokuseres omkring hybrididentiteten. Det vil sige i fusionen mellem den lægefaglige indsigt og generalistledelse. I dette krydsfelt mellem lægefaglig indsigt og viden om ledelse (af sundhedsprofessionelle) bør de almindelige overlægers ledelsesuddannelse ligge. OLAU bør derfor være et monofagligt tilbud med sans for at understøtte identiteten som overlæge, herunder at understøtte den faglige ledelse og moderne hybrididentiteter. OLAU bør således bidrage til at opdyrke feltet: klinisk ledelse eller medicinsk ledelse. Formålet er at udvikle kompetencer i at ændre arbejdsgange og arbejdsopgaver, således at disse i højere grad kommer i overensstemmelse med afdelingens strategiske ønsker. Denne form for uddannelse af læger skal således ikke ses som en monofaglig videreførelse af lægers institutionaliserede selvforståelse, men ses som et led i professionaliseringen af lægers ledelsesmæssige kompetencer. En professionaliseringsproces der skal fremme lægers ansvar for organisatoriske ændringer af opgaveløsningen. Og en professionaliseringsproces der forhåbentlig kan være med til at dæmme op for den snigende demotivation, der følger i kølvandet på opsplitningen mellem læge og managementfaglige hensyn. Læger kan måske spejle sig i andre professioner, men fokus må nødvendigvis være på, hvad der er særligt for lægelige ledere. Der kan her således f.eks. være tale om træning i konstante faglige markeringer på afdelingen, der inspirerer til den ønskede adfærd. Hvilke lægefaglige ydelser er det således, man vil tilbyde på afdelingen, og hvorledes skal dette omsættes i daglig praksis? Evalueringsgruppen finder derfor, at i og med, at OLAU har en væsentlig rolle i at understøtte overlægerne i at udvikle sig til kompetente faglige ledere, så bør OLAU for nuværende forblive et monofagligt tilbud. Der er flere forskellige årsager til dette: For det første er OLAU det eneste tilbud, som reelt kan understøtte den faglige ledelse. Andre tilbud har nemlig i højere grad fokus på generalistledelse. Og meget tyder på, at nødvendigheden af at understøtte og udvikle den faglige ledelse har været underkendt. For det andet bør der være et nationalt tilbud, der forholder sig til, hvilke generelle krav og forventninger, der er til overlægerne, og som omsætter disse krav og forventninger i målrettet ledelsesuddannelse. For det tredje er det evalueringsgruppens pragmatiske vurdering, at det monofaglige OLAU-tilbud er det eneste ledelsesuddannelsestilbud, der nu og i de kommende år har og vil have en bred appel til målgruppen. Man bør derfor fastholde denne monofaglige uddannelsesplatform og udnytte mulighederne for at give overlægerne ledelsesuddannelse indenfor rammerne af dette succesfulde koncept. 4

5 Anbefaling 2: At målgruppen præciseres, så grundmodulet målrettes nyudnævnte overlæger og kommende overlæger, samt at overbygningsmodulerne målrettes mere erfarne overlæger og ledende læger Målgruppen for OLAU-kurserne er i dag afdelingslæger, overlæger, ledende overlæger og cheflæger. Målgruppen for grundmodulet er afdelingslæger og overlæger, og det bør tilstræbes, at overlægen senest inden for et år efter udnævnelsen til overlæge deltager i grundmodulet. Rewiewens analyse af, hvem der deltager i kurserne viser, at det hovedsagelig er overlæger, der deltager i grundmodulet. Afdelingslæger udgør således 8 % af deltagerne, mens overlæger og konstituerede overlæger udgør 88 %. Knap 4 % er ledende overlæger. Overlægerne har derudover en gennemsnitlig anciennitet på 3,7 år siden udnævnelsen. Kursisternes gennemsnitlige alder er knap 48 år. Det konkluderes på denne baggrund, at målsætningen om, at overlægerne bør deltage på grundmodulet senest et år efter udnævnelsen til overlæge, ikke er indfriet. Det anbefales, at andelen af afdelingslæger (der står over for udnævnelse til overlæge eller som udfører opgaver svarende til en overlæge) øges, og at overlægerne bør komme tidligere på grundmodulet senest to år efter udnævnelsen til overlæge. I tråd hermed anbefales det, at grundmodulet ændres til et mere fokuseret introduktionskursus for nye og kommende overlæger. Det anbefales, at samtlige overlæger kommer på introduktionskurset, og at OLAU dimensioneres til at kunne håndtere dette antal. Det er evalueringsgruppens anbefaling, at OLAU også i fremtiden skal være en væsentlig kilde til lederuddannelse for de mere erfarne almindelige overlæger og understøtte disse i den situerede lægelige hverdagsledelse. Hverken regionerne eller masteruddannelserne har i særligt omfang kursustilbud, der tiltrækker denne gruppe. OLAU-kurserne er på et år i kontakt med 7 % af den samlede population af disse overlæger. Regionerne og masteruddannelser skønnes tilsammen til sammenligning at være i kontakt med under en halv procent af målgruppen. Dermed spiller OLAU ikke kun en rolle i forhold til at klæde nye overlæger på til opgaven som leder, men er i dag også de facto den eneste uddannelse, der har nogenlunde fat i de overlæger, som har siddet nogle år i deres stilling, og derfor har brug for lidt mere end et kort introduktionskursus, og som måske er på vej til endnu større ledelsesansvar i form af en stilling i afdelingsledelsen. OLAU s overbygningsmoduler udfylder derfor en vigtig rolle for lederuddannelse af mere erfarne overlæger. Derfor anbefales det, at de erfarne almindelige overlæger også fortsat tilbydes lederkurser i OLAU regi. Grundlæggende foreslår evalueringsgruppen den progression i de fremtidige OLAU-kurser, at grundmodulet (introduktionskurset) målrettes de kommende og nye overlæger, mens den nuværende fleksible struktur med overbygningsmoduler tilbydes de mere erfarne overlæger samt til en vis grad de ledende overlæger. På overbygningsmodulerne er 70 % af deltagerne overlæger, mens 30 % er ledende overlæger, administrerende overlæger, klinikchefer, centerchefer eller konstituerede som ledende overlæger. Deltagerne har en anciennitet på 7 år siden udnævnelsen til overlæge, og de er i gennemsnit 50,3 år. I 2007 var der ingen lægelige direktører eller cheflæger, der deltog som kursister i OLAU. Evalueringsgruppen vurderer, at lægelige direktører og cheflæger kan udgå af OLAU-kursernes målgruppe. I modsat fald skal der udarbejdes et særligt tilbud til denne målgruppe. Anbefaling 3: At indholdet i højere grad tilpasses målgruppen Det anbefales, at forståelse af identiteten som ny eller kommende overlæge gøres central på grundmodulet (introduktionskurset). Herunder en styrkelse af forståelse af: Hvem er jeg, og hvad gør jeg som overlæge? 5

6 Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til de andre overlæger? Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til den ledende overlæge? Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til andre faggrupper? Hvem er jeg, og hvad gør jeg i relation til patientarbejdet? Overlægerne bør på denne vis mødes i de konkrete usikkerheder og problemer, de står i. Dette skal således ikke forstås som en gennemgang af komplekse teorier om identitet. Undervisningen bør være praksisnær og ikke teoritung. Hvordan og hvorfor teori anvendes i relation til målgruppen bør være en central del af undervisernes forberedelse. Vi anbefaler derfor, at det brede grundmodul erstattes af et introduktionskursus for nye eller kommende almindelige overlæger, som sætter indholdsmæssigt fokus på de problemstillinger, der er særligt relevante for denne gruppe. Eksempelvis hvordan den ny overlæge definerer og udfylder sit individuelle ledelsesrum. Det konkluderes også, at der blandt informanterne er blandede meninger om, hvorvidt OLAU i dag i tilstrækkelig grad bidrager til at klæde overlægerne på til at lede relationer og til at lede læger. Da dette område må anses for at være et kerneområde i det fremtidige tilbud, anbefales det derfor, at området styrkes på overbygningsmodulerne. Særlig modulerne: ledelse af professionelle og personlig ledelse bør derfor udvikles med øget fokus på dette område. De ledende overlæger bør således på OLAU understøttes i udfordringen med at lede andre overlæger, der qua deres natur og socialisering ofte anses for primadonnaer. Det at lede overlæger ses således som en særlig udfordring på linje med at lede andre professionelle med en stærk professionskultur som f.eks. advokater. Anbefaling 4: At OLAU styrker det handlingsanvisende element Informanterne finder, at der på OLAU-kurserne er en hensigtsmæssig vekselvirkning mellem undervisning, gruppearbejde og diskussion. Derudover synes de fleste informanter, at OLAU er praksisnær. Samtidig afviser kursisterne dog, at de har ændret deres ledelsespraksis, når de er kommet hjem fra OLAU. Undervisningen er således svær at bruge i deltagernes daglige praksis. Det konkluderes, at der i dag er for lidt målrettet fokus på, hvordan overlæger konkret skal løfte de ledelsesmæssige opgaver som overlæge. Dette gælder både relationer til andre og det ledelsesansvar, de forventes at påtage sig. OLAU bidrager ifølge informanterne til, at overlæger får en forståelse for vigtigheden af, at de selv kommer på bane med hensyn til at få defineret deres individuelle ledelsesrum. Men det konkluderes også, at de konkrete anvisninger og deciderede redskaber er mere begrænsede. Fremadrettet bør det derfor overvejes at gøre OLAU endnu mere målrettet denne problemstilling ved at styrke de konkrete eksempler og anvise handlemuligheder. For at styrke mere handlingsanvisende elementer kan der f.eks. gøres mere på følgende områder: Skabelse/styrkelse af lederidentitet. Det vil sige, at det i højere grad konkret tydeliggøres, hvem en overlæge er, og hvilke forventninger der er til en overlæge. Det gode ledelseseksempel. Det vil sige, at kursisterne i højere grad lærer af hinandens konkrete eksempler på god ledelsespraksis. Få fat i folks praksisser. Det vil sige, at kursisterne blandt andet gennem brug af deltageropgaver og projektopgaver i højere grad bringer deres egen dagligdag i spil. 6

7 Det anbefales derfor, at der i det fremtidige arbejde med at udvikle OLAU-kurserne sættes fokus på, hvordan kursisternes ledelsespraksis kan påvirkes i højere grad, end det sker i dag, hvad angår ovenstående tre punkter. Anbefaling 5: At samarbejde og integration med andre tilbud, herunder de regionale tilbud, styrkes Det fremgår af interviewene, at der er diskrepans mellem, hvilken opfattelse kursisterne (lægerne) har af OLAU, og hvilken opfattelse regionerne har. Mens lægerne generelt er positive overfor OLAU, er regionerne kritiske overfor OLAU. De regionale repræsentanter er således bekymrede for, om OLAU i for høj grad skulle være et loge-agtigt tilbud til overlægerne, der ikke i tilstrækkelig grad udfordrer lægernes selvforståelse. De regionale informanter kender ikke ret meget til OLAU, og derfor kunne man tolke deres udtalelser som holdninger eller sågar fordomme. Men idet kursusafgiften til OLAU betales af regionerne, er det ikke uden betydning, hvilke holdninger der er til OLAU på regional side. Flere ser det således som et hovedproblem i den nuværende OLAU-struktur, at den er dekoblet den regionale struktur. Det anbefales derfor, at regionerne får en mere aktiv rolle i udviklingen af OLAU. På længere sigt kunne en inddragelse af regionerne i den fremtidige strategiske udvikling af OLAU-kurserne måske medføre, at regionernes skepsis overfor OLAU mindskes, og at regionerne begynder at se OLAU som en integreret brik i den samlede lederuddannelse af hospitalslæger. I stedet for to konkurrerende tilbud bør det således klargøres, hvorledes der er tale om tilbud, der supplerer hinanden. Arbejdsdelingen mellem tilbuddene bør bygge på den præmis, at regionerne har spidskompetencer inden for tværfaglig uddannelse, mens OLAU har spidskompetencer inden for den mere lægelige lederuddannelse i et fagligt krydsfelt mellem lægelige entreprenører og samfundsvidenskabelige specialister i lægelig ledelsespraksis. Man kan altså forestille sig et fremtidigt scenarie med et monofagligt OLAU-overbygningsmodul som en integreret del af regionernes samlede tilbud til ledende overlæger og klinikchefer. Det anbefales også, at regionerne, som står for ledelsesuddannelse til kommende speciallæger (LAS I & II), og Sundhedsstyrelsen (LAS III) inviteres til at deltage i koordination mellem LAS og OLAU. Evalueringsgruppen anbefaler således, at det på strategisk niveau sikres, at der sker en løbende koordinering med følgende relevante uddannelsestilbud: regionale lederuddannelser (herunder LAS I+II), LAS III samt den fleksible masteruddannelse. Det anbefales derfor, at samtlige regioner fremover deltager i OLAU styregruppens arbejde. Idet Sundhedsstyrelsen står for LAS III, anbefales det, at Sundhedsstyrelsen også inviteres ind i OLAU s styregruppe. Evalueringsgruppen vurderer det som fornuftigt at arbejde hen imod, at OLAU-kurserne kan udløse meritoverførsel til den nye fleksible masteruddannelse i ledelse. Det er fornuftigt af flere grunde. For det første vurderes det, at meritoverførsel vil være efterspurgt af en vis men begrænset andel af OLAU s kursister. For det andet vil mulighed for meritoverførsel fra OLAU til den fleksible masteruddannelse have den indirekte effekt, at OLAU-uddannelsen kvalitetssikres efter principperne i den danske kvalifikationsramme. For det tredje er der en positiv signalværdi i, at OLAU-uddannelsen gennem mulighed for meritoverførsel er integreret med den fleksible masteruddannelse. Disse fordele skal naturligvis konkret afvejes mod de forandringer OLAU i givet fald skulle undergå for at opnå muligheden for meritoverførsel. Eksempelvis bør en øget andel af forskningsbaseret undervisning ikke føre til, at undervisningen gøres mere teoritung end den er i dag. Det anbefales, at det forskningsbaserede element i høj grad bæres af forskning i krydsfeltet læger, organisation og ledelse. 7

8 Anbefaling 6: At der skabes en klar og entydig ledelsesfunktion for OLAU-uddannelsen For de enkelte kursusmoduler er der i dag beskrevet et formål. Der findes dog ikke en beskrivelse af det overordnede formål med de nuværende OLAU-kurser. Dette forhold afspejler den høje grad af autonomi, der er mellem de fem moduler. Der er således tale om moduler, der i høj grad bæres af ildsjæle. Styrken heri er, at ildsjælene har fået kreativt rum. Svagheden er, at der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem undervisningsdage og indholdet i modulerne. Flere kursister peger på overlap undervisningsdage og moduler imellem. Det konkluderes derfor, at der er nogle koordineringsmæssige udfordringer i den nuværende struktur. Nogle af disse udfordringer har rod i en utilstrækkelig informationsudveksling internt mellem underviserne og de modulansvarlige. Andre har rod i en utilstrækkelig informationsudveksling mellem kursuslederne og de modulansvarlige/underviserne. Det anbefales, at der fremover sikres en højere grad af koordination undervisere og modulansvarlige imellem ved at udpege en modulkoordinator, der er overordnet ansvarlig for at sikre kvalitet, sammenhæng og koordination. Det anbefales også at oprette en faglig arbejdsgruppe, der kan støtte modulkoordinatorens arbejde med at sikre kvalitet, sammenhæng og koordination samt en løbende tilpasning af OLAU til ændringer i omgivelserne. Den faglige arbejdsgruppe kunne bestå af følgende medlemmer: Modulkoordinator (formand for arbejdsgruppen) De fem modulansvarlige Faglig leder for kursuslederne. Opgaven med at sikre sammenhæng for kursisterne på de konkrete kursusdage inden for samme modul har i høj grad været op til kursuslederen, der deltager alle dage i træk. Kursuslederen er ofte en erfaren overlæge eller en ledende overlæge. Underviserne deltager derimod typisk kun en halv eller en hel dag. Konstruktionen lægger dermed et vigtigt arbejde på kursuslederen, og kursisterne tillægger generelt funktionen stor betydning. Det konkluderes dog, at der er meget store udsving i kvaliteten af kursusledernes arbejdsindsats. Derfor anbefales det, at kursuslederfunktionen professionaliseres ved i højere grad at stille krav til en aktiv medvirken, og ved i højere grad at selektere i udvælgelsen af kursusledere. 8

Review af OLAU-kurserne. Henning Voss Christina Holm-Petersen

Review af OLAU-kurserne. Henning Voss Christina Holm-Petersen Review af OLAU-kurserne Henning Voss Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Februar 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet af staten, Danske Regioner

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER. Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3

INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER. Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 INDHOLD DERFOR EN LÆGEFAGLIG LEDERUDDANNELSE FOR OVERLÆGER Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op 5 Lægefaglig ledelse og lederidentitet

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Sammenfatning af ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk,

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

DANSKE R EG IONER LEDELSE

DANSKE R EG IONER LEDELSE DANSKE R EG IONER LEDELSE LEDELSE Dygtig og professionel ledelse er et helt centralt punkt i arbejdet med at forbedre processer og kvalitet i regionerne. Mangel på arbejdskraft, krav om styring og evaluering,

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi

Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Leadership Region Nordjyllands kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudvikling skal være strategisk og praksisnær. Den skal skabe sammenhængskraft og merværdi for Region Nordjylland. Styrende elementer

Læs mere

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune

Videreudvikling af fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. oktober 2015 lederuddannelse i Aarhus Kommune 1. Resume Den fælles Lederuddannelse - DOL i Aarhus Kommune har siden efteråret

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse

LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde. Kursusbeskrivelse LAS III - Kursus i ledelse, administration og samarbejde Kursusbeskrivelse Oktober 2006 Revideret Juli 2008 Indholdsfortegnelse Kursusbeskrivelse...1 Indholdsfortegnelse...2 LAS III...3 Placering i hoveduddannelsen...3

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Sammenfatning af publikation fra : Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter

Læs mere

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse

Modulopdelt. Akutlægeuddannelse Rammer for Modulopdelt Afslutningsmodul i Akutsygepleje Delvis tværfaglig Modul IV Kvalitetsledelse Delvis tværfaglig 6 kursusdage Modul III Operationel ledelse (Flowmaster) 6 kursusdage Akutsygeplejeuddannelse

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau - og hvordan sættes de på spil i konstruktionen af de nye lederuddannelser Ledelsesudvikling som

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Organisatoriske muligheder for at forbedre behandlingen

Organisatoriske muligheder for at forbedre behandlingen Status: - Behandlingen er spredt på mange aktører, - Koordinering og samarbejde mellem aktørerne er sparsomt, Viden: - Der er begrænset dokumentation af særlige organiseringsformers hensigtsmæssighed,

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE

KLYNGELEDELSESPROFIL KØBENHAVNS KOMMUNE KLYNGELEDELSE I KØBENHAVN Alle børn og unge i København skal have lige adgang til at trives, udvikle sig og lære, sådan at de har de bedste muligheder nu og fremover i livet. Dag- og fritidstilbud har

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg

Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Sammenfatning af publikation fra Delrapport fra Faxe Kommune: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg Omkostningsanalyse Anne Sophie Oxholm Jakob Kjellberg Juni 2012 Hele publikationen kan downloades gratis

Læs mere

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse

Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Kravspecifikation Tillægsmoduler til Region Hovedstadens Lederudviklingsprogram Diplom i Ledelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Region Hovedstaden 3. Præsentation af Region Hovedstadens

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser

Ledelse under forandringsprocesser Ledelse under forandringsprocesser - om lederens beslutningspræmisser under en intern fusionsproces i en offentlig organisation Sina Harbo Christensen Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser 1 Institut

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN

LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN LEDELSE I EN OMSKIFTELIG VERDEN KENNETH MØLBJERG JØRGENSEN Nye krav, nye kompetencer, nye ledelsesformer Organisatorisk læring Samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder/organisationer

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere