Det årlige Arbejdstidsregnskab før 2012-revision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det årlige Arbejdstidsregnskab før 2012-revision"

Transkript

1 Side 1 af 7 Det årlige Arbejdstidsregnskab før 2012-revision 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 06. januar Navn Det årlige Arbejdstidsregnskab før revision 0.2 Emnegruppe Arbejdsmarked 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Arbejdsmarked Michèle Naur, tlf , e-post: Pernille Stender, tlf , e-post: 0.4 Formål og historie Formålet med Arbejdstidsregnskabet er at opstille tidsserier for præsterede arbejdstimer. Herudover er det et formål, at beregne løn- og beskæftigelsesdata til Indholdsfortegnelse 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 1 Indhold 2 Tid 3 Pålidelighed og usikkerhed 4 Sammenlignelighed 5 Tilgængelighed 6 Bilag Kontaktinfo Arbejdsmarked Michèle Naur Pernille Stender Genvej til denne side nationalregnskabet, idet der tages udgangspunkt i nationalregnskabets definitioner af arbejde, løn og beskæftigelse. For nuværende indeholder statistikken opgørelser for køn, branche, offentlig/privat og socioøkonomisk status (om man er selvstændig, medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager). Arbejdstidsregnskabet er et resultat af et 3-årigt projektarbejde, der blev etableret i Danmarks Statistik i 1995 med tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Projektets formål er at forbedre den løbende belysning af arbejdsmarkedet. Baggrunden for Arbejdstidsregnskabet er det stigende antal statistikker der belyser arbejdsmarkedet og den kendsgerning at tallene i de enkelte statistikker ikke umiddelbart kan sammenlignes. I projektet er arbejdet koncentreret om at udvikle statistiksystemer, der integrerer allerede eksisterende arbejdsmarkedsstatistik. I december 1998 blev projektet afsluttet med en rapport: "Integreret arbejdsmarkedsstatistik - Arbejdsmarkedsregnskab og Arbejdstidsregnskab ", hvori 2 nye statistiksystemer blev præsenteret. I 1999 blev Arbejdstidsregnskabet lanceret i Danmarks Statistik med hhv. en års- og en kvartalsvis statistik. Tidsrækken * er offentliggjort 16. september 2011 i Nyt nr. 432 fra Danmarks Statistik. Årlige data med tidsserier fra og med 1995 findes gratis tilgængelige i statikbanken på på gamle branchekoder (Dansk Branchekode 2003, DB03): - ATR1 opdelt på Danmarks Statistiks standard branchegrupper - ATR2 opdelt på nationalregnskabets branchegrupper samt på nye branchekoder (Dansk Branchekode 2007, DB07): - ATR11 opdelt på Danmarks Statistiks standard branchegrupper og - ATR22 opdelt på nationalregnskabets branchegrupper For en beskrivelse af særlige forhold i forbindelse med offentliggørelsen september 2011, samt en detaljeret beskrivelse af metoden bag Arbejdstidsregnskabet, henvises til bilaget til denne varedeklaration, afsnit Brugere og anvendelsesområder Brugere er politikere, embedsmænd, erhvervsfolk, forskere og andre borgere som interesserer sig for udviklingen på det danske arbejdsmarked.

2 Side 2 af 7 Anvendelsesområderne er først og fremmest nationalregnskabet, økonomiske modeller, de økonomiske ministerier samt arbejdsmarkedets organisationer. 0.6 Kilder Ved valget af kilder til ATR lægges der vægt på de stærke sider i de enkelte statistikker. Således udnyttes registerdata til at sikre fuld dækning i opgørelsen af beskæftigelsen og antallet af job. Oplysninger fra virksomhedernes lønsystemer udnyttes til at få mere specifikke informationer om fordelingen af timer på de enkelte job. Personinterviews benyttes til at skaffe timeoplysninger for de grupper, som virksomhedsindberetningerne til lønstatistikken ikke dækker. De tre hovedkilder til beregningerne i arbejdstidsregnskabets årsopgørelse er: 1) Den årlige lønstatistik (Lønstatistik for den private sektor, og Lønstatistik for statsansatte og kommunalt ansatte, 2) Beskæftigelsesstatistikregisteret, som danner grundlag for både den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS, og for Erhvervsbeskæftigelsen (EBS, 3) Kvartalsvise Arbejdstidsregnskabet (ATR) ( I Arbejdstidsregnskabet anvendes beskæftigelsesstatistikregistrets oplysninger om det samlede antal aktive job i løbet af året samt opgørelser af antal beskæftigede ultimo november og antal primære og sekundære job ultimo november. Beskæftigelsesstatistikregistret indeholder oplysninger om A-indkomsten for samtlige lønmodtagere og udgør derfor hovedkilden til lønsumsopgørelsen i Arbejdstidsregnskabet. Der er sket en omfattende integration af individbaserede oplysninger fra andre statistikregistre i beskæftigelsesstatistikregistret. Beskæftigelsesstatistikregistret er således også leverandør af følgende oplysninger der anvendes i Arbejdstidsregnskabet: beskæftigede på arbejdsmarkeds- eller barselsorlov, refusioner af syge- og barselsdagpenge, ATP og pensioner med løbende udbetalinger. I Arbejdstidsregnskabet benyttes lønstatistikken til beregning af timeoplysninger i de enkelte job pr. år. Her er især de præsterede arbejdstimer helt centrale, idet disse angiver den tid medarbejderen har ydet en arbejdsindsats i produktionen. På baggrund af lønstatistikken beregnes gennemsnitlige årlige, præsterede timer pr. job. I denne forbindelse sker der i Arbejdstidsregnskabet en sammenlægning af ansættelsesforhold i lønstatistikmaterialet, således at job definitionen er den samme som den, der anvendes i beskæftigelsesstatistikregistre. Fra og med 2000 er lønstatistikkens timeoplysninger integreret med beskæftigelsesstatistikregisterets oplysninger på jobniveau. Det er de fremskrevne værdier fra det kvartalsvise Arbejdstidsregnskab, der løbende bliver anvendt til at udarbejde foreløbige årsværdier. Den gennemsnitlige beskæftigelse (og gennemsnitlig antal job) i året er beregnet som et gennemsnit af årets 4 kvartalers gennemsnitlige beskæftigelse (henholdsvis 4 kvartalers antal job). Det er således kvartalssystemet, der danner grundlag for beregning af gennemsnitlig beskæftigelse og gennemsnitlige antal job i det årlige ATR. Udgangspunktet for beregningen af gnsntl. beskæftigelse og gnsntl. antal job er oplysninger om antal beskæftigede i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og antal primære og sekundære job i Erhvervsbeskæftigelse ultimo november. Udviklingen hen over året beregnes kvartalsvist ved at kombinere strukturopgørelse ultimo november og månedlig indberetning af A-indkomstdata fra SKAT (MIA) for lønmodtagere. For selvstændige og medarbejdende ægtefæller er jobudviklingen alene beregnet som en jævn udvikling fra én strukturopgørelse til den næste (beskæftigede i RAS og antal job i Erhvervsbeskæftigelsen), dog er rullende årsopgørelser fra AKU benyttet til fremskrivning i perioden efter seneste strukturopgørelse (dvs. efter 4. kvartal 2007). Læs mere om metoden og MIA i bilaget til indeværende varedeklaration, afsnit 6, bilag 2 (MIA) samt bilag 4 (Beregningen af den gnsntl.

3 Side 3 af 7 beskæftigelse og de gnsntl. antal job i ATR). Arbejdstidsregnskabet gør alene brug af allerede eksisterende statistikker, der siden hen bearbejdes til Arbejdstidsregnskabets begreber. Arbejdstidsregnskabet er fleksibelt i anvendelsen af primærkilder, der kan udskiftes hvis nye og bedre kilder udvikles. Valget af primærkilde er bestemmende for omfanget af den nødvendige databearbejdning. Når de forskellige datakilder integreres vil alle begreber være konsistente og tilpasset de internationale standarder og alle variable vil opfylde de gældende systemkrav. 0.7 Indsamlingshjemmel Er ikke relevant for denne statistik. 0.8 Indberetningsbyrde Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via registre. 0.9 EU-regulering Er ikke relevant for denne statistik. 1 Indhold 1.1 Indholdsbeskrivelse Integreret statistik med konsistente tidsserier for beskæftigelse, job, præsterede timer samt lønsum på både års- og kvartalsbasis. Datagrundlaget udgøres af en række primærstatistikker, der tilpasses og justeres således, at der er overensstemmelse mellem de anvendte begreber og definitioner. 1.2 Statistiske begreber Både for selvstændige, medarbejdende ægtefæller og lønmodtagere er der en række regnskabsmæssige, definitoriske relationer mellem præsterede timer, job, lønsum og beskæftigelse. For lønmodtagere gælder det således at: Den gennemsnitlige beskæftigelse består af det gennemsnitlige antal personer over 14 år, der hver dag i løbet af året har været aflønnet som enten selvstændig, medarbejdende ægtefælle eller lønmodtager i deres primære ansættelsesforhold. Personer, der er midlertidigt fraværende som følge af orlov, men som har en tilknytning til et arbejdssted i form af et job at vende tilbage til, tæller med i beskæftigelsen. 1. antal beskæftigede=antal primære job + personer på orlov + personer på barsel Det gennemsnitlige antal job omfatter både de beskæftigedes primære og sekundære ansættelsesforhold. Som for beskæftigelsen beregnes de gennemsnitlige antal job hver dag i løbet af året. Beskæftigede, der er midlertidigt fraværende fra arbejdet, tæller ikke med ved opgørelsen af job. Der findes således følgende relation imellem antallet af job og beskæftigelsen: 2. antal job=antal primære job + antal sekundære job De præsterede timer er defineret som arbejdsgiverbetalte præsterede arbejdstimer, inklusive betalte overarbejdstimer og eksklusive betalte fraværstimer. Betalte spisepauser opfattes som rådighedstimer og indgår i de præsterede timer. Overarbejdstimerne er defineret som det antal betalte timer, der er arbejdet ud over den normale betalte arbejdstid, og omfatter også ekstratimer for deltidsansatte uden særskilt overarbejdstillæg. Det er ikke været muligt at få detaljerede oplysninger om præsteret ubetalt overarbejde samt sort arbejde. Ubetalte timer og sort arbejde indgår derfor ikke i opgørelsen af præsterede timer i arbejdstidsregnskabet. Ubetalte timer er eksplicit trukket ud når kvartalsvise opgørelser fra arbejdskraftundersøgelserne er benyttet til at beregne foreløbige timeopgørelser, for den periode der ligger efter seneste strukturstatistikopgørelser. Præsterede timer omfatter arbejdsgiverbetalte præsterede arbejdstimer udført af personer over 14 år, inklusiv de timer der ligger i job ud over personens

4 Side 4 af 7 hovedbeskæftigelse og største bijob. Præsterede arbejdstimer i året er beregnet på baggrund af følgende relation: 3. antal præsterede timer =præsterede timer pr. job * antal job Antal job er her det samlede antal aktive job i løbet af året. (Dette begreb afviger fra de i ATR offentliggjorte gennemsnitlige antal job i året.) Lønsummen er beregnet efter nationalregnskabets løndefinition. I lønsummen skal der for det første medregnes den totale aflønning i penge og naturalier, der af arbejdsgiveren udbetales til en ansat for arbejde udført i en regnskabsperiode. For det andet medregnes arbejdsgiverens faktiske eller beregnede bidrag til pensioner. For selvstændige og medarbejdende ægtefæller indgår aflønning ikke i regnskabet. Endvidere er timebegrebet for selvstændige og medarbejdende ægtefæller forskelligt fra det timebegreb der anvendes for lønmodtagere, idet alene timer i hovedbeskæftigelse og største bijob er medtaget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller, ligesom det ikke er muligt at skelne mellem betalte, ubetalte og sorte timer for disse grupper. De øvrige variable beregnes helt på linie med de regnskabsrelationer, der er opstillet for lønmodtagerne. Det afgørende ved de i sig selv meget enkle relationer er, at de kan anvendes til at sammenkæde de forskellige kilder, der er til de forskellige variable i statistikken. Således hentes fx arbejdstimerne fra lønstatistikken, mens antallet af job hentes fra erhvervsbeskæftigelsen. Ud over at de regnskabsmæssige identiteter muliggør kvalitetscheck af primærkilderne ved at de bliver holdt op mod hinanden, gør ligningerne det også muligt at udfylde huller i det eksisterende statistikberedskab ved at nye variable kan beregnes. 2 Tid 2.1 Referencetid Beskæftigelse og job fremkommer som et gennemsnit af det pågældende år henholdsvis kvartal. Præsterede timer og lønsum referer til aktiviteten i det pågældende år henholdsvis kvartal. 2.2 Udgivelsestid Arbejdstidsregnskabet udkommer én gang om året med årstal, og fire gange om året med kvartalstal. Første årstal dækkende perioden * udkom d. 30. november Indeværende offentliggørelse af det årlige Arbejdstidsregnskab er den sidste årspublikation baseret på gamle kilder. Næste årlige ATR offentliggørelse er planlagt til december 2012, hvor en ny tidsserie med data fra og med 2008 baseret på eindkomst vil blive offentliggjort. 2.3 Punktlighed Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt. Dog har omlægningen af Momsloven medført forsinkelser for offentliggørelserne af arbejdstidsregnskabet i Hyppighed Der udgives både års- og kvartalstal. 3 Pålidelighed og usikkerhed 3.1 Samlet pålidelighed Der er ikke foretaget målinger af størrelsen af revisioner m.v.

5 Side 5 af Usikkerhedskilder Usikkerheden på tallene fra Arbejdstidsregnskabet er forbundet med usikkerheden på de kilder, der anvendes. Den begrebsmæssigt konsistente og over tid ensartede bearbejdning af kilderne bidrager dog til en reduktion af usikkerheden på tallene fra Arbejdstidsregnskabet. Især betyder sammenstillingen af primærkilderne i et samlet system, at der i mange tilfælde afsløres fejl, der således ikke slår igennem i det endelige arbejdstidsregnskab. Disse fejl og inkonsistenser bliver tilbagerapporteret til primærkilderne, hvorved arbejdet med integration af data er med til at øge den generelle datakvalitet i primærstatistikkerne. For en beskrivelse af usikkerhed på de anvendte primærkilder henvises til deres varedeklarationer. Lønsumsopgørelse på grundlag af AM-bidrags(indbetalinger) ( Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) ( Erhvervsbeskæftigelsen (EBS) ( Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) ( Månedlig indberetning af A indkomst (MIA) (se bilag til indeværende varedeklaration afsnit 6, bilag 2) Beskæftigede lønmodtagere (ATP) ( Lønstatistik for den private sektor ( Lønstatistik for statsansatte og kommunalt ansatte ( Indeværende offentliggørelse er speciel, idet der normalt vil blive indarbejdet nye strukturdata med offentliggørelsen af det årlige ATR. På grund af databrud i de benyttede strukturstatistikker (den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og Erhvervsbeskæftigelsen, der begge er omlagt til at basere sig på eindkomst) har der ikke været indarbejdet nye årlige statistikker siden Der er en usikerhed forbundet ved at MIA repræsenterer beskæftigelsesudviklingen og ikke kun job-udviklingen hen over året. MIA er en bruttoopgørelse over antal job, og såfremt sæsonudviklingen i hovedbeskæftigelsen er forskellig fra sæsonudviklingen i bijobbene vil MIAsæsonen for beskæftigelsen være forbundet med usikkerhed. Endvidere kan sæsonmønstre for gennemsnitlig beskæftigelse og gennemsnitlig antal job i ATR være forskellig fra det sæsonmønster, der findes i primærkilden, såfremt der er forskel på udviklingen i MIA hen over året og de niveauer som er gældende i 4. kvartal i året fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og Erhvervsbeskæftigelsen. Endvidere er der en usikkerhed forbundet med at strukturopgørelserne fra den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og Erhvervsbeskæftigelsen, der er statusopgørelser ultimo november i året, repræsenterer 4. kvartal i året. Der er endvidere knyttet usikkerhed til fordelingen på arbejdssteder, idet de seneste arbejdsstedsrelaterede opgørelser stammer fra Efter 2007 er der foretaget en beregnet arbejdsstedsplacaring ved at benytte en nøgle mellem administrative enheder (SENR) og arbejdssteder. I det offentlige er denne usikkerhed særlig stor, fordi de strukturelle omfordelinger af opgaver indenfor det offentlige i forbindelse med strukturreformen ikke var tilendebragt i Endelig er konverteringen fra gamle DB03-branchekoder til nye DB07- branchekoder foretaget ved hjælp af en beregnet nøgle, idet arbejdstidsregnskabets produktionssystem først i forbindelse med opstart af en ny tidsserie vil være overgået til nye 2007-branchekoder. Arbejdstidsregnskabets nye tidsserie med arbejdsstedsrelaterede data fra og med 2008 forventes offentliggjort ultimo For en beskrivelse af særlige forhold i forbindelse med offentliggørelsen september 2011 henvises til bilaget til denne varedeklaration, afsnit 6.

6 Side 6 af Tal for usikkerhed Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger. 4 Sammenlignelighed 4.1 Sammenlignelighed over tid Det er et grundliggende princip i Arbejdstidsregnskabet, at statistikken i størst mulig grad er sammenlignelig over tid. Kilderne til Arbejdstidsregnskabet bliver løbende forbedret og erstattet med andre kilder, hvis det viser sig, at man derved kan opnå større præcision. Nye kilder vil altid bearbejdes til arbejdstidsregnskabets begrebsapparat. Dette indebærer, at omlægninger af eksisterende kilder umiddelbart ikke kan ses som ændringer af variable og begreber i Arbejdstidsregnskabet, om end der kan blive tale om en tilpasning af niveauet for den enkelte variabel med de nyere og bedre oplysninger. 4.2 Sammenlignelighed med anden statistik Der kan være flere gode grunde til manglende sammenlignelighed mellem forskellige statistikker: - forskelle i opgørelsesprincipper - forskelle i populationen - forskelle i definitioner - forskelle i datausikkerhed - forskelle i publiceringstidspunkt Et grundlæggende princip i Arbejdstidsregnskabet er at dokumentere dels sammenhængen mellem de data- og statistikkilder, der anvendes i Arbejdstidsregnskabet og dels at dokumentere sammenhængen mellem primærstatistik og Arbejdstidsregnskabet. Også internationalt set er der en høj grad af sammenlignelighed, idet det danske Arbejdstidsregnskab er udarbejdet i henhold til internationale retningslinier, jf. EUROSTAT 1996: European System of Accounts (ESA 1995) og International Labour Organisation 1988: Current International Recommendations on Labour Statistics. Overgangstabeller mellem ATR og henholdsvis Den registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (beskæftigelse) og Erhvervsbeskæftigelsen (job og lønsum) findes i bilag 6. For en belysning af overgangstabeller mellem ATR og Nationalregnskabet (beskæftigelse, timer og lønsum) henvises til nationalregnskabets publikationer. 4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal På baggrund af kvartalsstatistikken beregnes et foreløbigt år baseret alene på fremskrivninger af de seneste strukturtal for 4. kvartal Når Nationalregnskabets serier er deklareret endelige, vil også Arbejdstidsregnskabets serier være endelige. Det medfører, at de sidste 3 år i det årlige Arbejdstidsregnskab vil være foreløbige opgørelser. Arbejdstidsregnskabet er i løbende udvikling. I takt med at kilder og metoder bag det årlige arbejdstidregnskab bliver forbedret, vil årstallene revideres. 5 Tilgængelighed 5.1 Distributionskanaler Nyt fra Danmarks Statistik, Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger), Statistikbanken. 5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder Grundmaterialet består alene af eksisterende statistikker. Alle indhentede oplysninger lagres, men detaljerede ikke-offentliggjorte oplysninger stilles ikke til rådighed.

7 Side 7 af Dokumentation I december 1998 blev rapporten: "Integreret arbejdsmarkedsstatistik - Arbejdsmarkedsregnskab og Arbejdstidsregnskab " offentliggjort. Heri blev Arbejdstidsregnskabet præsenteret, hvori er inkluderet en væsentlig mere detaljeret beskrivelse af de anvendte primærkilder og begrebsforskelle mellem dem. (Rapporten kan findes på Arbejdstidsregnskabet vil løbende offentliggøres i serien Arbejdsmarked (Statistiske Efterretninger) samtidig med offentliggørelse af hovedresultaterne i Nyt fra Danmarks Statistik. 5.4 Øvrige oplysninger Der foreligger ingen øvrige oplysninger. Forskelle i begreber og statistikker om beskæftigelse og arbejdstimer fremgår af følgende notat: 6 Bilag ATR_bilag_DK_sept_2012

Databrud i ATR ved overgang til AMR

Databrud i ATR ved overgang til AMR Databrud i ATR ved overgang til AMR Den 15. september 2016 blev et revideret arbejdstidsregnskab offentliggjort for data fra og med 2008 til og med 2. kvartal 2016. Nedenfor er beskrevet baggrunden og

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2013:2 15. marts Arbejdstidsregnskabet 4. kvt Gennemsnitlig beskæftigelse

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2013:2 15. marts Arbejdstidsregnskabet 4. kvt Gennemsnitlig beskæftigelse STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2013:2 15. marts 2013 Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. Resumé: I fjerde kvartal faldt beskæftigelsen med 6.100 personer eller 0,2 pct. i forhold til kvartalet før.

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Arbejdstidsregnskabet (ATR) off1entliggjorde et revideret kvartalsregnskab d. 13. december 2012 og et revideret årsregnskab d. 18.december 2012. Tidsserien for

Læs mere

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse

Kvalitetsdeklaration: Iværksætterdatabasen - Danmarks Statistik. Seneste opdatering. 08. maj Indholdsfortegnelse Side 1 af 5 Iværksætterdatabasen 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Iværksætterdatabasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Erhvervslivets

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsstyrke og tilknytning til arbejdsmarkedet Pernille Stender Disposition Arbejdsstyrke og beskæftigelse (ca. 40 min.) Pause (10 min.) Arbejdsmarkedsregnskab (ca. 40 min.) 2

Læs mere

Boliginvesteringer og reparation

Boliginvesteringer og reparation Side 1 af 5 Boliginvesteringer og reparation 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 07. november 2014 0.1 Navn Boliginvesteringer og reparation 0.2 Emnegruppe Nationalregnskab

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen september 2011..................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2011......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen ult. september 2009................. 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen september 2010.................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

3. Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark

3. Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark 16 Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark 3. Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark Arbejdsmarkedsstatistikken i Danmark består i høj grad af statistik baseret på administrative registre, hvoraf en række er

Læs mere

Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003)

Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003) Side 1 af 6 Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003) 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 23. april 2014 0.1 Navn Beskæftigede ved bygge og anlæg (indtil 2003) 0.2

Læs mere

Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet

Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 22. marts 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ Beskæftigelsesbegreber i Arbejdskraftundersøgelsen, Nationalregnskabet og Arbejdstidsregnskabet Dette notat sammenligner

Læs mere

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr.

Meddelelser. 1. Nationalregnskabets november version. 2. Skybrud i juli 2011. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2011 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser 1. Nationalregnskabets november version Den 15. september

Læs mere

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger

Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger 2. juni 2015 SEG Arbejdsmarked Data om beskæftigelse, arbejdsløshed og ledige stillinger Danmarks Statistik opgør beskæftigelse, arbejdsløshed og antal ledige stillinger i en række forskellige statistikker.

Læs mere

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter Side 1 af 5 Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 17. januar 2013 0.1 Navn Ud- og indlån i penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsregnskab Pernille Stender Arbejdsmarkedsregnskab Uddrag fra business casen: De relevante kilder til belysning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet samles

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Berørte nationalregnskabsserier i juniversionen, d. 28.06.2013

Berørte nationalregnskabsserier i juniversionen, d. 28.06.2013 Ekstraordinære revisioner af løn, beskæftigelse og timer i nationalregnskabets juniversion Brugerudvalg for økonomisk statistik, 6. juni 2013 Kathrine Lindeskov Johansen, Ulla Ryder Jørgensen, Timmi Graversen

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik Kursus i Danmarks Statistik. Arbejdsmarkedsregnskab v/pernille Stender

Arbejdsmarkedsstatistik Kursus i Danmarks Statistik. Arbejdsmarkedsregnskab v/pernille Stender Arbejdsmarkedsstatistik Kursus i Danmarks Statistik Arbejdsmarkedsregnskab v/pernille Stender Indhold 1. Nuværende statistik, der belyser befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet 2. Brugerbehov 3.

Læs mere

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ SWE & JKG Arbejdstidsnotatet Sammenfatning Dette notat sammenligner Danmarks Statistiks opgørelser af arbejdstiden,

Læs mere

REGISTERBASERET ARBEJDSSTYRKESTATISTIK (RAS).

REGISTERBASERET ARBEJDSSTYRKESTATISTIK (RAS). 1 of 6 01-08-2012 14:17 REGISTERBASERET ARBEJDSSTYRKESTATISTIK (RAS). 0 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM STATISTIKPRODUKTET 0.1 Navn Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS). 0.2 Emnegruppe Arbejdsmarked

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Revision af nationalregnskabet, november 2016

Revision af nationalregnskabet, november 2016 Jacob N. Rasmussen 25.01.2017 Revision af nationalregnskabet, november 2016 Nedrevisionen af arbejdstimer giver forøget timeproduktivitet Nationalregnskabsrevisionen har betydet at timeproduktiviteten

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning

Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning Metode og datagrundlag for statistikken Personaleomsætning 4. august 2009 Formål og baggrund Dette notat dokumenterer indholdet af DA s PersonaleomsætningsStatistik. Formålet med statistikken er at belyse

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Arbejdsmarkedsregnskab. Brugergruppemøde d. 25. september 2015

Arbejdsmarkedsregnskab. Brugergruppemøde d. 25. september 2015 Arbejdsmarkedsregnskab Brugergruppemøde d. 25. september 2015 1 Hvem er jeg? 1996: Ansat i forskningsservice med ansvar for IDA-databasen 1998: Ansat i arbejdsmarked med ansvar for RAS og projekt medarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse Danmarks Statistik, Arbejdsmarked februar 2014 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) SWE & JKG Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse Indhold 1. Produktionen af månedlige AKU-tal... 3 2. Den valgte metode:

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Varedeklaration for Sammenhængende socialstatistik

Varedeklaration for Sammenhængende socialstatistik Danmarks Statistik 16. februar 2015 Varedeklaration for Sammenhængende socialstatistik 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Sammenhængende socialstatistik 0.2 Emnegruppe Sociale

Læs mere

Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder

Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder Danmarks Statistik 1. december 2014 Varedeklaration for Radio og tv: Virksomheder 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Radio og tv: Virksomheder 0.2 Emnegruppe Uddannelse og kultur

Læs mere

Derfor har vi udviklet et arbejdsmarkedsregnskab

Derfor har vi udviklet et arbejdsmarkedsregnskab Arbejdsmarkedsregnskab Brugerseminar d. 23. juni 2015 1 Derfor har vi udviklet et arbejdsmarkedsregnskab Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet i fuldtidspersoner mangler Flows og dynamik på arbejdsmarkedet

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

8 Detailomsætningsindekset

8 Detailomsætningsindekset 85 8 Detailomsætningsindekset 8.1 Grundlæggende information om indekset 8.1.1 Navn Detailomsætningsindekset. Der offentliggøres indeks for udviklingen i detailhandlen i alt samt for de tre hovedgrupper

Læs mere

Meddelelser december 2012

Meddelelser december 2012 Danmarks Statistik, Økonomisk Statistik 28. november 2012 PUD/- Akt.nr. Til mødet i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik, pkt. 2 Meddelelser december 2012 1 Revision2014 Hovedrevisionen af nationalregnskabet,

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand

Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand Danmarks Statistik 14. januar 2015 Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn De danske skove og deres sundhedstilstand 0.2

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2012 1. januar 2012 (ultimo 2011) pendlede 52.614 personer til Aarhus Kommune, mens 29.664 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Arbejdsmarkedsstatistik

Arbejdsmarkedsstatistik Arbejdsmarkedsstatistik Opgørelser af løn og arbejdsomkostninger Maria Boye LØN 0-264.99 kr. 265-274.99 kr. 275-284.99 kr. 285-294.99 kr. 295 - kr. Geodatastyrelsen Lønstatistikkerne Lønstruktur Årlig

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen 95 Arbejdskraftundersøgelsen Formålet med statistikken er først og fremmest at give en belysning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. belyse hvor stor en andel der er beskæftigede, arbejdsløse

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Varedeklaration for Vildtudbyttet

Varedeklaration for Vildtudbyttet Danmarks Statistik 14. januar 2015 Varedeklaration for Vildtudbyttet 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn Vildtudbyttet 0.2 Emnegruppe Miljø og energi 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Landbrugsfamiliers husstandsindkomst

Landbrugsfamiliers husstandsindkomst Side 1 af 5 Landbrugsfamiliers husstandsindkomst 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet Seneste opdatering 21. december 2009 0.1 Navn Landbrugsfamiliers husstandsindkomst 0.2 Emnegruppe Landbrug

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2010=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - ultimo november 2014 Ultimo november 2014 var der 183.928 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion 0.1 Navn Akvakultur, struktur og produktion 0.2 Emnegruppe Landbrug 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. NaturErhvervstyrelsen Center

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Notat

Notat 30.10.2005 13347 Notat Poul Personalegoder Personalegoder som tilføjelse til lønnen eller som delvis substitut for løn er populært i flg. medierne. Der kan være skattemæssige forhold, der spiller ind når

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked Maj 2012 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik,

Læs mere

Der foretages endvidere en såkaldt overlapsbehandling, der sikrer, at ingen ledig indgår i statistikken med mere end 37 timer pr. uge.

Der foretages endvidere en såkaldt overlapsbehandling, der sikrer, at ingen ledig indgår i statistikken med mere end 37 timer pr. uge. Notat Vedrørende: Ledighedsstatistik og sæsonkorrektion Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juli 2012 Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2011 Pr. 1. januar 2011 var der 176.359 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2006

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2006 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer

Det nye nationalregnskab September 2014. Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Det nye nationalregnskab September 2014 Danmarks Statistik 19. august 2014 Kirsten Wismer Revisioner hvorfor? Verden ændrer sig Forskning og udviklingsarbejde har fået øget økonomisk betydning Globaliseringen

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020. Bilag til analysen. Marts 2012

Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til 2020. Bilag til analysen. Marts 2012 Erhvervsudviklingen i Østdanmark Udviklingen i erhverv frem til Bilag til analysen Marts Alleen 5 48 Sorø Tlf.: 75 5 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge 34 Hillerød Tlf.: 3866 5 E-mail:

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

IDA-DATABASEN. 1 of :27 0 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM STATISTIKPRODUKTET SENESTE OPDATERING INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFO

IDA-DATABASEN. 1 of :27 0 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM STATISTIKPRODUKTET SENESTE OPDATERING INDHOLDSFORTEGNELSE KONTAKTINFO 1 of 5 11-03-2012 10:27 IDA-DATABASEN 0 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM STATISTIKPRODUKTET 0.1 Navn IDA-databasen 0.2 Emnegruppe Tværgående produkter 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. Forskning

Læs mere

Øresundsregional Bruttoregionalprodukt (ESA 2010) Dato: 22. maj 2015

Øresundsregional Bruttoregionalprodukt (ESA 2010) Dato: 22. maj 2015 Øresundsregional Bruttoregionalprodukt (ESA 2010) Dato: 22. maj 2015 1. Tidsseriens eller statistikområdes indhold Navn på tidsserie(r) eller statistikområde Indhold i tidsserie Regional- og nationalregnskabsstatistik

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN STEG I 1. KVARTAL AF 2006

IT-BESKÆFTIGELSEN STEG I 1. KVARTAL AF 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen tlf. 3355 7729 IT-BESKÆFTIGELSEN STEG I 1. KVARTAL AF 2006 Den sæsonkorrigerede IT-beskæftigelse steg i 1. kvartal af 2006 med ca. 1.400

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN

ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 1 of 5 17-06-2013 08:43 ARBEJDSKRAFTUNDERSØGELSEN 0 ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER OM STATISTIKPRODUKTET 0.1 Navn Arbejdskraftundersøgelsen 0.2 Emnegruppe Arbejdsmarked 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata

Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata LTM VERS. 1.0.8.3 Titel: Kvalitetssikring af befolknings- og beskæftigelsesdata Dok. nr.: 35243-001 Rev.: 0 Udarbejdet: Allan Steen Hansen og Thomas Christian Jensen 26. februar 2015 Kontrolleret: COH

Læs mere