KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN"

Transkript

1 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori delrapportjuli 20 Program: Projektledelse:

2 Indholdsfortegnelse Introduktion og sammenfatning 1. Hidtidige opnåede projektmål og resultat 2. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet 3. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen 4. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 1. delrapport er udarbejdet af projektleder Henrik Sparre-Ulrich, Frederiksborg amt Juli 20 1

3 Introduktion og sammenfatning Projektet blev godkendt i december 2004 og kom hurtigt fra start med etablering af web side, informationsbreve og workshops i januar 20. Den hurtige start satte skub i arbejdet med at skabe en fælles visions- og forståelsesramme af begreber og metoder i projektet. Dette arbejde har været afgørende ikke alene fordi projektet har mange partnere, men også fordi projektets tema kulturplanlægning er relativt nyt i Øresundsregionen. Projektet har trukket på en række internationale eksperter som oplægsholdere, konsulenter og sparringspartnere, hvilket har medvirket til at skabe et højt fagligt niveau og en intensiv videns overføring. Projektet er aktivitets- og budgetmæssigt blevet opdelt i 4 spor, der hver især afspejler en del af projektets mål: Spor 0 Projekt koordineringen Spor 1 Udviklingen af uddannelse samt værktøjskasse Spor 2 Model aktiviteter i udvalgte kommuner Spor 3 Øresundsregional identitet netværk og udvikling af regionale informationskilder I den første projektperiode er der arbejdet i alle spor med hovedvægten lagt på spor 1 og spor 2 som grundlag for udviklingen af spor 3. Der er i perioden skabt mange resultater, hvilket vil fremgå af rapporten, herunder skitse til uddannelse (spor 1), igangsættelse af konkrete kulturkortlægninger (spor 2) samt web platform (www.kulturplan-oresund.dk ), database mv. (spor 3) Indholdsmæssigt har projektet taget afsæt i en bred definition af kulturbegrebet, hvor der fokuseres på i. samvirke på tværs af fagforvaltningsområder ii. borgerinddragelse i planlægningsprocessen iii. helhedsorienteret planlægning (både lokalt og i forhold til det regionale perspektiv). Denne tilgang er ikke uden problemer, fordi der både i dansk og international praksis synes at være et skisma mellem en teoretisk bred kulturbegrebstilgang og en praktisk omsætning, der ofte begrænses til den traditionelle kulturforvaltnings område. Dette forhold forstærkes let ved at partnerne i væsentlig grad repræsenteres ved kulturforvaltninger. Derfor vil dette være et væsentligt aspekt i den videre udvikling af projektet i alle spor. Et andet aspekt, der er taget hul på i projektets første periode, er betydningen af et regionalt perspektiv i planlægningsarbejdet også lokalt. Dermed tænkes f.eks. på center-periferiproblemstillingen, der blandt andet handler om at skabe en regional udviklingskomplementering blandt regionens kommuner og om at udgå en lokal centralisme og lokal isolationisme, som i realiteten kan spænde ben for en optimal regional udvikling for borgerne. Derfor vil betydningen af det regionale perspektiv og regionsopgaverne i forbindelse med kulturplanlægning blive inddraget yderligere i projektet. 2

4 1. Hidtidige opnåede projektmål og resultat I perioden 1. januar 30. juni blev der opnået følgende projektmål og resultat: Fælles visions- og begrebsforståelse etableret mellem partnerne hvad angår kulturkortlægning og -planlægning og projektets overordnede perspektiv: udvikling af uddannelse og kompetence på tværs af Øresund Den overordnede projektplan suppleret med 4-spors detaljeret aktivitetsplan og - budget (se bilag 1) Udviklet kompetenceudviklingsforløb/træningskursus inden for kulturkortlægning og planlægning for forvaltningsmedarbejdere i kommuner og amter på begge sider af sundet. Udviklingen af træningskurset er sket i vekselvirkning med konkret feltarbejde i udvalgte partner kommuner Aftale mellem l) projektet ll) RUC, Institut for Kulturgeografi og Internationale udviklingsstudier og lll) Lunds Universitet, Institut for Turisme og Service Management om udvikling af postgraduate masteruddannelse i Kulturplanlægning med meritgodkendelse og start den 1. september Forankringen efter projektets afslutning vil ligge i de 2 nævnte uddannelsesinstitutioner. Valg af udvalgte temaer i relation til konkrete kulturkortlægninger i Farum kommune og Malmø Stad (kulturel mangfoldighed) samt i Ängelholm, Simrishamn, Værløse og Hillerød kommuner (oplevelsesøkonomi: kultur, livskvalitet, turisme og business development). Det valgte tema for Københavns kommune vil blive klarlagt i løbet af efteråret. Konkrete kulturkortlægninger igangsat i Malmø Stad, Ängelholm Kommun og Farum kommune. De vil blive færdiggjort i efteråret 20. I efteråret vil desuden blive igangsat konkrete kulturkortlægninger i Simrishamn, Værløse og Hillerød Kommune. Kreative, tværfaglige partnerskaber er foreløbig etableret mellem * kulturforvaltningen og afdelingen for fysisk planlægning i Værløse kommune * kulturforvaltningen og socialforvaltningen i Farum kommune * kulturforvaltningerne i respektiv Ängelholm og Værløse kommuner * kulturforvaltningerne i respektiv Malmø Stad og Farum kommune Der er blevet igangsat udvikling af web baseret database og spørgeskema (http://www.kulturplan-oresund.dk/culture/index.asp?lang=dk) i tilknytning til den etablerede projekthjemmeside: 2. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet. I forlængelse af projektansøgningens aktivitetsplan og budget blev der i januar-februar 20 udarbejdet en mere detaljeret aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (bilag 2): Spor 0: Projekt koordinering Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box Spor 2: Model aktiviteter Spor 3: Øresundsregional identitet - netværk 3

5 Baggrunden herfor var en interessentanalyse, som afdækkede naturlige interessesfærer i projektet mellem a) 7 partnerkommuner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 2: model aktiviteter i kommunerne b) 3 uddannelsesinstitutioner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 1: Udvikling af uddannelse og tool box c) 2 amter inklusiv lead partner, som ifølge deres interesser umiddelbart fokuserer på spor 3: Øresundsregionalt identitet netværk d) 1 lead partner, Frederiksborg Amt, hvis umiddelbare interesse og ansvar er at sikre helhed og sammenhæng mellem de forskellige spor samt herunder, at det gennemgående approach er Øresundsperspektivet samt kompetenceudvikling på tværs af Øresund. Opdelingen i disse fire spor er således et forsøg på at klargøre og tilgodese partnernes respektive mål og interesser samtidig med at disse mål og interesser ses som delelementer i forhold til projektets kompetenceudviklingsmålsætning og overordnede øresundsregionale perspektiv. Projektaktiviteter januar juni 20 (inklusive) Specifikt for de første 6 måneder er der dog foruden de nævnte spor 0-3 tale om en introduktionsperiode, hvorefter aktiviteterne kan opdeles som følger: 1. Introduktions seminarer 14. og 26. januar 20 med efterfølgende etablering af fælles reference- og beslutningsgrundlag i form af nævnte mere detaljerede aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (godkendt på styregruppemøde 28. februar 20). 2. Aktiviteter i relation til spor 1: Udvikling af uddannelsen + værktøjskasse. Alle partnere på tværs af sundet. Spor 1: udvikling of uddannelse og værktøjskasse 10. januar Uddannelsesplanlægning uddannelsesmatrix - kl Sted: Institut for Turisme og Service Management, Kbh. 13. januar Uddannelsesplanlægning værktøjskasse kl Sted: København 23. februar Uddannelsesplanlægning Phd. Program om kulturkortlægning - RUC kl Sted: C4 Hillerød Erhvervs- og Turistcenter, Møllestræde 9, Hillerød 28. februar Introduktion til fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse - modul 1. Kl Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød marts Fælles træning: udvikling af uddannelse og værktøjskasse - modul 1. Pilot spørgeskema, Kulturelle scenarier i Øresundsregionen. Kl begge dage. Sted: Malmö Konsthall, St. Johannesgatan 7, Malmö 18. april Uddannelsesplanlægning oplæg om udvikling af fælles master uddannelse inden for kulturkortlægning, kl Sted: Campus Helsingborg 26. april Fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse - modul 1. SWOT-analyse - kulturelle scenarier i Øresund. Kl Sted: Musikhuset, Staunsholtvej 1, Farum 7. juni Fælles træning: udvikling of uddannelse og værktøjskasse - modul 1. Værdicirkelanalyse, værdikædeanalyse, indikatorer. Sted: Seglarpaviljonen, Simrishamn 21. juni Uddannelsesplanlægning aftale om udvikling af fælles master uddannelse inden for kulturkortlægning Sted: amtsgården i Hillerød 4

6 3. Aktiviteter i relation til spor 2: Model aktiviteter konkret kulturkortlægning og kulturplanlægning i udvalgte partnerkommuner. Spor 2: modelaktiviteter 4. januar Farum pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Farum Rådhus 25. januar Værløse pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse 11. februar Værløse pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse 11. februar Farum pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum 21. februar Malmø Stad pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Malmö Kulturstöd, Friisgatan 15 B, vån 5, Malmö 22. februar Ängelholm pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun 23. februar Hillerød pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 25. februar Simrishamn pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Simrishamn bibliotek, Simrishamn 8. april Hillerød pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 18. april Ängelholm pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun 17. maj Farum pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum 17. maj Hillerød pilotprojekt - kulturkortlægning kl Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød 25. maj Værløse Kulturforum kulturel Identitet kl Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup 22. juni Ängelholm Feedback og fremtidige perspektiver for kulturkortlægning i Ängelholm kl Sted: Ängelholm Kommun, biblioteket 5

7 4. Aktiviteter i relation til spor 3: Øresundsregional identitet netværk - teknologi. Partnere på tværs af sundet. 1Spor 3: Øresundsregional identitet netværk teknologi 14. januar Mini-workshop: Kulturarv, turisme og business innovation, Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service Management 14. januar Mini-workshop: Kulturel mangfoldighed, Sted: Kulturforvaltningen, Kulturkansliet, Sødergatan 9, Malmø 26. januar Officiel Start-up Konference: Kulturel Identitet, Kulturkortlægning og Planlægning i Øresundsregionen, 9-16 Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service 22.februar Planlægningsmøde webbaseret værktøjskasse og database, kl Sted: Københavns Amt, Stationsparken 27, Glostrup 30. marts Partnerskabsmøde planlægning af gensidige politikerbesøg, kl Værløse, Ängelholm, Simrisholm kommuner og Campus Helsingborg. Sted: Kulturhuset, Bymidten 46, Værløse 25. april Planlægningsmøde webbaseret værktøjskasse og database kl Møde i databasegruppe Sted: København 25. maj Mini-workshop: Kulturel Identitet, kl Værløse Kommune Kulturforum og Simrishamn Kommun. Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup 22. juni Ängelholm kulturkortlægning Feedback og fremtidige perspektiver kl Ängelholm Kommun Værløse Kommun Lunds Universitet, Campus Sted: Ängelholm Flotilje og Ängelholm Kommun, biblioteket 5. Aktiviteter i relation til spor 0: projektkoordinering Spor 0: Projekt koordinering 28. februar Styregruppemøde. Kl Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød Omkostninger i forhold til budgettet. Ovennævnte aktivitetsspor har hver for sig omkostninger, der kan henføres til de 6 EUfinansierede budgetlinier og 3 egenfinansierede projektlinier, som fremgår af projektets bevillingsskrivelse. De 9 budgetlinier, de budgetsatte beløb for 20 samt de nævnte aktivitetskategoriers andel af omkostningerne for de 9 budgetlinier i perioden januar-juni 20 - fremgår af følgende skema: 6

8 Regnskab for periodens aktiviteter set i forhold til budget 20 Budget Regnskab SEK DK Regnskab i SEK Eksternt personale/tjenester Omkostninger: introduktion H.H.+L.G./jan ,6 Omkostninger: Spor 1 H.H./marts-juni Omkostninger: Spor 2 H.H./feb+L.G./juni ,69 Omkostninger: Spor 3 PA/april-T.V./juni ,54 Total: , Faktiske administrative udgifter Omkostninger: Spor 0 Advokatrådgivning plus revisor Total: Eksterne lokaler Omkostninger: introduktion Helsingborg 9794,75 Omkostninger: Spor 3 Værløse 8252 Omkostninger: Spor 0 Hillerød 3580 Total: Rejseudgifter Total: Investeringer IT Total: Information Omkostninger: Spor 1 Produktion af draft curriculum Omkostninger: Spor 3 Etabl./opdatering/udvikl. af hjemmeside Oversættelse til engelsk af projekt Oversættelse til svensk af spørgeskema Total: Totale faktiske omkostninger Eget personale Intern administration Interne lokaler Totale direkte finansierede offentlige omkostninger Totale Omkostninger

9 3. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen Projektplanen, herunder aktivitetsplan og budget, er jævnfør ansøgningen opdelt kronologisk som følger: Indledningsfase (2-4) måneder, herefter kulturkortlægning i praksis og som udvikling af uddannelse frem til sommeren 2006, herefter kulturplanlægning i praksis og som udvikling af uddannelse i resten af 2006, herefter projektimplementering i praksis og som udvikling af uddannelse januar-juni 2006 med projektevaluering juli-december I ansøgningen er der blevet lagt vægt på, at afgrænsningen i tid af de enkelte projektfaser må opfattes som tentativ, da især forløbet af den konkrete kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte pilotkommuner vil variere som følge af projektuafhængige faktorer. Samtidig har projektstyregruppen efter projektets start besluttet at detaljere aktivitetsplan og budget yderligere i form af 4 parallelle spor: Spor 0: Projekt koordinering Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box Spor 2: Model aktiviteter Spor 3: Øresundsregional identitet netværk Dette er sket med henvisning til interessentanalyse og projektets komplekse karakter. Både i forhold til den overordnede projektplan og den efterfølgende opdeling i 4 parallelle spor, kan det konstateres, at projektet på alle punkter enten er forud for eller har holdt tidsplanen. i. Udvikling af uddannelse og kompetence. Udvikling af uddannelse og kompetence på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektet. Denne udvikling er kommet godt fra start og må konstateres at være foran projektplanen. I februar 20 har projektet startet det første modul i et træningsforløb for partnerne samtidig med igangsætning af den konkrete kulturkortlægning. Modul 1 vil i overensstemmelse med projektets tidsplan være gennemført 1. januar 20. Modul 2 vil være gennemført 1. juli 20. I maj 20 har projektet samtidig igangsat udvikling af et værktøjsorienteret kursus i kulturkortlægning og kulturplanlægning, der vil blive udbudt til alle kommuner i Øresundsregionen med start 1. januar Dette kursusudbud vil løbe over 2 semestre og vil blive gennemført i overensstemmelse med projektets målsætning om at sprede de udviklede erfaringer og kompetencer i projektet til andre kommuner og organisationer i Øresundsregionen. Fra november 20 vil RUC og Lunds universitet inden for projektets rammer starte udviklingen af en 2-årig masteruddannelse inden for kulturkortlægning og planlægning. Til at supportere denne udvikling ansætter Frederiksborg Amt fra 15. august cand. Mag. Ulrik Iversen i et etårigt jobtræningsforløb. ii. Modelaktiviteter gennemførelse af konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner Gennemførelse af konkret kulturkortlægning og planlægning i udvalgte partnerkommuner udgør en anden vigtig del af projektet. 8

10 Også denne del af projektet (spor 2) er kommet godt fra start og kan konstateres at følge projektplanen. Således har man allerede i Farum, Værløse og Ängelholm kommuner fået listed eksisterende dokumentation, ligesom man i Farum, Malmø og Ängelholm kommuner har gennemført konkrete kulturkortlægninger. (De nævnte kulturkortlægninger i Malmø Stad og Ängelholm kommune er gennemført af respektiv 2 studerende fra Malmø Högskole og 2 studerende fra Lunds Universitet (Campus Helsingborg) i samarbejde med de nævnte kommuner og projektet). Samtidig må det dog forudses, at de kulturkortlægninger i de resterende pilotkommuner, der igangsættes i efteråret, først vil blive afsluttet i sommeren Tilsvarende kan det forudses, at de konkrete kulturplanlægninger vil blive af kortere eller længere varighed alt efter omfang og mulighed for politisk realisering af de planlagte tiltag. (I forhold til kulturkortlægninger i udvalgte pilotkommuner bemærkes det i øvrigt, at cand. Scient Hanne Jensen, der har deltaget i projektets udviklingsfase, per er ansat af Farum Kommune via dimittent ordningen (støttet af projektet). Hanne skal deltage i opfølgende kulturkortlægninger i Farum og Værløse kommuner). iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt web baseret værktøjskasse og database. Både punkt i. og punkt ii. ovenfor gennemføres ud fra det overordnede perspektiv: etablering af partnerskaber over sundet og på sigt udviklingen af en øresundsregional identitet. Erkendelse af forskelle og fælles træk via kulturkortlægning som metode ses her som en af vejene til at skabe en ny og fælles identitet en ny fortælling om Øresundsregionen. En web baseret værktøjskasse og database er under udvikling for at gøre kulturkortlægning som metode anskuelig og tilgængelig og for at præsentere de indsamlede erfaringer fra den konkrete kulturkortlægning og planlægning. Som nævnt i afsnit 1. er kreative, tværfaglige partnerskaber i projektets første 6 måneder etableret mellem Ängelholm og Værløse kommuner og mellem Malmø Stad og Farum kommune. Dette er sket i forhold til de respektive fokusområder: oplevelsesøkonomien og kulturel mangfoldighed. Desuden er den første pilotversion af internetbaseret database blevet etableret og tested i majjuni 20. Med hensyn til iii. må projektet derfor konstateres at være foran tidsplanen på de nævnte punkter. Kun hvad angår den planlagte studietur må projektet konstateres at være bagud i forhold til tidsplanen. Således er den annoncerede studietur til Jönkjøbing i marts 20 blevet udsat til oktober 20, hvor projektet i stedet ønsker at gennemføre en studietur til Bristol og London. Argumentet for at skifte destination har været de mange positive erfaringer med kulturkortlægning i Bristol og London, ligesom det viser sig, at kulturplanlægningsprojektet i Jönkjøbing ikke er så langt fremme som forventet. 9

11 4. Informationsinsatser och skyltning av projektet. 1. Informationsindsatser En vigtig målsætning i nærværende projekt er formidling af projektets erfaringer og resultater inden for kulturkortlægning og kulturplanlægning i Øresundsregionen. Målgruppen for projektets informationsindsatser er dels projektets partnere, dels andre lokale, regionale og nationale aktører i Øresundsregionen, dels andre regioner i EU og globalt. Projektets formidlingsindsats skal understøtte netværksudvikling på tværs af sundet i relation til: udvikling af kompetencer og uddannelse inden for kulturkortlægning og planlægning i Øresundsregionen øget samarbejde mellem projektpartnere og andre aktører i Øresundsregionen, som arbejder med et bredere kulturbegreb og en opfattelse af kultur som potentiel tværsektoriel dynamo for lokal og regional udvikling. Informationsindsatserne har i projektets første 6 måneder fortrinsvis taget form af udviklingen af projektets webside, som fungerer som løbende opdateret informationskilde med præsentation af projektet, dets målsætninger og aktiviteter og med links til beslægtede regionale, nationale og internationale initiativer. Desuden har projektet en kommunikationsstrategi, som indebærer regelmæssig pressekontakt, hvilket konkret har ført til lokal, regional og national pressedækning af start op konference samt af kulturkortlægningsinitiativer i Ängelholm og Værløse. Endelig har projektet udviklet en projektbrochure. 2. Forankring af projektet I projektets første 6 måneder har forankringen af projektet inkluderet udvikling af fælles forståelse mellem partnerne af projektets mål og delmål samt af projektets kompleksitet, som den kommer til udtryk ved opdelingen i 4 parallelle aktivitetsspor projektejerskab blandt projektets partnere, som dels er kommet til udtryk i forbindelse med pilotkommuners deltagelse i de første 2-3 kulturkortlægninger, dels i forbindelse med aftale mellem Lunds universitet og Roskilde Universitetscenter om udvikling af fælles masteruddannelse på tværs af Øresund Henrik Sparre-Ulrich 10

4. delrapport Januar 2007

4. delrapport Januar 2007 KULTUREL IDENTITET KULTURKORTLÆGNING & PLANLÆGNING I ØRESUNDSREGIONEN Projekt j.nr. 2004/142 Foranstaltning 2.2 kategori 23 4. delrapport Januar 2007 Program: Projektledelse: Region Hovedstaden Koncern

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg

Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Referat af møde: Uddannelsesworkshop tænketank d. 11/10-2005 på Campus Helsingborg Deltagere: Johan Hultman (JH) Erika Andersson Cederholm (EA) Louise Bergdahl (LB) Jens Nielsen (JN) Kathrine Winkelhorn

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni

Energirenovering for lejere. Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Energirenovering for lejere Projekt kickoff-seminar del II Bygherreforeningen den 1. juni Program 12:00 Let frokost 12:30 Introduktion til handlingsplanen og projektet, herunder resultatet af kickoffseminar

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP

Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP DIAS 1 Strategisk partnerskab mellem KMD og SAP Jan Hesthaven Afdelingsdirektør SAP Strategic Partner Management Størrelsesforholdet mellem KMD og SAP AG DIAS 2 KMD er store i Danmark og i Norden Omsætning

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Energisynskonsulenter

Energisynskonsulenter ANSØGNING Energisynskonsulenter ANSØGNINGSSKEMA Navn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: CVR- nr.: Er De ansat? Selvstændig? Søger på A-niveau? B-niveau? Underskrift: Dato: (Med

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere