Referat af generalforsamling, maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling, maj 2014"

Transkript

1 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic, Marloes van Hout, Erling Rasmussen (Administrator Teamet), Jytte Monrad, Birthe Bjørnstrup, Ninna Lenshøj, Ole Knudsen, Eva Berthram, Lone Brisson, Finn Møller, Kirsten Erkfeldt, Hugo von Linstow, Jytte Weiercke, Ann- Kristine Moody Jacobsen. (12 lejligheder var repræsenteret). Yderligere to lejligheder var repræsenteret ved fuldmagt. Mødet blev afholdt i bestyrelseslokalet, kælderen, Jyllandsvej 10-12B, 2000 Frederiksberg. 1. Valg af dirigent og referent Valg af dirigent: Erling Rasmussen, vedtaget Valg af referent: Marloes van Hout, vedtaget Indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt rettidigt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden, Trille Hassager, gennemgik kort et par punkter fra formandens beretning.. Formanden opdaterede omkring det varslede rørudskiftningsprojekt og kunne fortælle at bestyrelsen i det forgangne år har indhentet flere forskellige tilbud, hvorfor projektet har trukket lidt ud, men nu er igangsat. Der blev stillet spørgsmål til, om der var tegnet en entrepriseforsikring for rørudskiftningen, som starter d. 19. maj. Det er der ikke og efterfølgende har bestyrelsen talt med Administratorer Teamet og de vurderede, at det ikke var nødvendigt at tegne en entrepriseforsikring, da VVS- firmaet selv har en forsikring, der dækker ved evt. skader. Formanden bemærkede derudover, at bestyrelsen godt er klar over, at vi med de to forslag bestyrelsen har stillet gør op med nogle traditioner i foreningen, men også at bestyrelsen ser forslagene som nødvendige tiltag, for at kunne varetage de opgaver foreningen er forpligtet til at varetage. En del beboere bemærkede, at de ikke håbede at alt det sociale i foreningen ville forsvinde i og med, at vi udliciterer arbejdsweekenderne. Bestyrelsen lover at gøre en ekstra indsats for at bibeholde det sociale aspekt i foreningen også uden arbejdsweekenderne. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse Erling Rasmussen gennemgik foreningens drift og økonomi og bemærkede at fællesudgifterne er foreningens primære indtægtskilde og at de væsentligste 1

2 ejendomsomkostninger er vand, renovation, trappevask og forsikring (som er steget markant efter vand- og stormskader). Det blev aftalt, at bestyrelsen ved hjælp af Administrator Teamet skal undersøge, om der kan tegnes en billigere forsikring ved at skrifte selskab. Erling Rasmussen bemærkede at regnskabet ser fornuftigt ud og at budgettet er fint overholdt. Administrator Teamet anbefaler, at man undersøger om man evt. kunne ændre aftalen med Brunata om aflæsning af varmemålere, så foreningen ikke skylder penge væk. Dette vil blive undersøgt nærmere. 4. Forslag til beslutning Følgende spørgsmål blev stillet til bestyrelsens forslag nr. 1: - Beregnes stigningen i ejerforeningsbidraget ud fra det nuværende beløb inkl. Antennebidrag/kabel- tv? o Svar: Ja. - Vil Vagn kunne afløse, når Finn er på ferie, så vi ikke behøver at lukke skraldeskakterne? o Svar: Det er meget dyrt at få Vagn Bruhn til at afløse Finn, da Vagn så skal komme to gange ugentligt for at sætte skraldecontainerne op. Hvis nogle har problemer me,d selv at gå ned med skal i perioden, vil bestyrelsen være lydhøre overfor forslaget. Indtil der evt. opstår andre behov vurderer bestyrelsen at Vagn Bruhns hjælp ikke er påkrævet på nuværende tidspunkt, og at der er mange penge at spare, ved at vi selv går ned med skraldet i de perioder, hvor skakterne er lukket. - Hvorfor er snerydning ikke inkluderet i tilbuddet? o Svar: Bestyrelsen var ikke klar over, at der var stemning for, at også snerydningen blev inkluderet i Vagn Bruhns arbejdsopgaver for foreningen. Der viste sig at være stemning for dette blandt generalforsamlingens deltagere. Bestyrelsen noterede sig dette, og vil få inkluderet snerydning i aftalen med Vagn Bruhn, således at vi ikke selv skal stå for snerydning i weekender og helligdage, men at Vagn Bruhn også varetager denne opgave. - Skal de blå døre males hvert år? o Svar: Nej. Vi vurderer hvad der er behov for, fra år til år. Eksempelvis maling af blå døre, opgange eller udendørs vinduer/døre. - Kan vi ikke lave noget praktisk, når vi alligevel skal mødes til de sociale arrangementer? o Svar: Bestyrelsen vil tage det op til overvejelse, men vi kan alligevel ikke nå større projekter med det antal folk der møder op. Herefter overgik vi til afstemningen om bestyrelsens forslag nr. 1 om hævelse af fællesudgifterne med 6% og udlicitering af arbejdsopgaverne fra arbejdsweekenderne. 2

3 Fordelingstal for forslaget: 94 Fordelingstal imod forslaget: 9 Forslaget blev dermed vedtaget. Følgende spørgsmål blev stillet til bestyrelsens forslag nr. 2: - Er formuleringen nærmeste pårørende misvisende? o Svar: Formuleringen er ufarlig fastslog Erling Rasmussen fra Administrator Teamet, da det af forslaget tydeligt fremgår, at det kun er nærmeste pårørende, som beboer ejendommen, der kan vælges ind i bestyrelsen. Der blev ikke stillet yderligere spørgsmål. Da generalforsamlingen ikke var repræsenteret ved 2/3 deltagelse af foreningens medlemmer (jf. vedtægternes 8) redegjorde Erling Rasmussen for proceduren for afstemningen. Afstemningen på den ordinære generalforsamling skal foretages selvom der ikke er 2/3 deltagelse, men den endelige afgørelse kan først ske på en ekstraordinær generalforsamling. Ved afstemningen på den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages eller forkastes ved almindeligt simpelt flertal. Herefter overgik vi til afstemningen om vedtægtsændring til vedtægternes 11, om hvem der er valgbare til bestyrelsen. Fordelingstal for forslaget: 94 Fordelingstal imod forslaget: 9 Resultatet blev taget ad notam, og bestyrelsen indkalder snarest til en ekstraordinær generalforsamling, hvor dette forslag skal til endelig afstemning. Ved den ekstraordinære generalforsamling foregår afstemningen som en simpel flertalsafstemning, og der kan afgives stemme via gyldig fuldmagt. Erling Rasmussen opfordrede alle til at stemme om forslaget igen ved den ekstraordinære generalforsamling eventuelt via fuldmagt. 5. Bestyrelsens forslag til budget Budgettet er uden forslag 1. Der sendes et revideret budget ud i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, hvor forslag 1 er inkluderet. Posterne Fællesbidrag og Fraværdsgebyr justeres. Det blev diskuteret om vi skal undersøge om et andet forsikringsselskab ville kunne give et bedre tilbud en Codan gør nu. Birgitte fra Administratorteamet har ikke kunne finde noget der matcher buddet. Bestyrelsen undersøger det om vi kan få tilsendt nogle forskellige tilbud. Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt. Et korrigeret budget inkl. 6% stigning i fællesbidraget vil blive fremlagt på den 3

4 ekstraordinære generalforsamling. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg til bestyrelsen skulle ske ud fra den omstændighed, at et af bestyrelsesmedlemmerne ikke er valgbar til bestyrelsen endnu (jf. bestyrelsen forslag nr. 2, der ikke kunne afgøres grundet den manglende 2/3 deltagelse ved den ordinære generalforsamling). Det blev derfor besluttet at Marloes van Hout træder ind i bestyrelsen såfremt vedtægtsændringen bliver vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. To beboere meldte sig efterfølgende til midlertidigt at træde ind i bestyrelsen indtil den ekstraordinære generalforsamling er afholdt. Udfaldet blev, at den ene beboer valgte at trække sit kandidatur, og herefter blev det vedtaget, at Finn Møller træder midlertidigt ind i bestyrelsen indtil bestyrelsen forslag nr. 2 afgøres. Såfremt forslaget vedtages, træder han ud igen, og overlader bestyrelsespladsen til Marloes van Hout. Den midlertidige bestyrelse frem til den ekstraordinære generalforsamling er således: Trille Hassager (Formand) Jasna Hamzic (Kasser) Finn Møller (midlertidigt bestyrelsesmedlem) 7. Valg af revisor Vedbæk revision er enstemmigt genvalgt. 8. Eventuelt Der udtrykkes ønske om oftere tømning af haveaffald. Vi bestiller efter behov og man er derfor velkommen til at kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne, når containeren skal tømmes. Der blev spurgt til den generelle tilstand for vores facade, murværk og tag og om disse ting løbende tjekkes. Formanden svarede, at taget bliver gennemgået, hver gang der udarbejdes tilstandsrapport (hvilket sker hvert tiende år, senest i 2011). Ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten i 2011 havde bestyrelsen bedt om at få en mursagkyndig med for netop at få en vurdering af facadens tilstand. Den mursagkyndige konkluderede, at der blot er én kritisk revne i ejendommens facade, men at der i øvrigt ingen anmærkninger er. Tag og andet har ingen anmærkninger i tilstandsrapporten. Formanden påpeger desuden at vi skal være meget opmærksomme på murbier og hvepse om sommeren, og at man hurtigt kontaktede bestyrelsen, hvis man havde mistanke om murbier. Bestyrelsen vil så tage kontakt til en skadedyrsbekæmper, da 4

5 både murbier og hvepseboer skal fjernes professionelt. En beboer bemærkede at nogle haveejere i foreningen vander deres haver med haveslange. Dette mente vedkommende var uheldigt, da vanding med haveslange medfører et større vandforbrug, hvis udgift vi alle er med til at dække i og med, at vandudgifterne er fælles. Der var generel enighed om, at vanding med haveslanger ikke skal være tilladt i foreningen, og at bestyrelsen sørger for at gøre alle haveejere opmærksomme på dette. På generalforsamlingen blev det diskuteret, om man er forpligtet til at vende altankasserne ind over egen altan og ikke ud over altanerne. Dette er ikke lovpligtigt. Formanden bemærkede, at vi har 3 muligheder: stille det som forslag og få det indskrevet i vedtægterne, appellere til andre beboere om, at man udviser almindelig nabo- respekt til underboen eller indskrive det i vores husorden, som man dog ikke er vedtægtsforpligtet af. På generalforsamlingen var der stemning for, at vi appellerer til hinanden om at tage hensyn, men at vi desuden skriver det ind i vores husorden. En beboer bemærkede at bestyrelsen måske påtager sig for mange opgaver, hvortil bestyrelsen svarede at de prøver at finde en balance og at mange opgaver er udelegeret til andre. Alle takkede bestyrelsen for deres indsats. Formanden takkede herefter for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 5

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere