John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Solid og praktisk bog om rådgiveransvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Solid og praktisk bog om rådgiveransvar"

Transkript

1 John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Solid og praktisk bog om rådgiveransvar Anmeldelse af Morten Samuelsson og Kjeld Søgaards "Rådgiveransvaret" 1993, Forsikringshøjskolens Forlag. 334 sider, Indbundet kr. 498,00 incl. moms. Velfærdssamfundet har ikke alene skænket os gratis lægehjælp, almen adgang til højere uddannelse, farvefjernsyn og dybfrysere, men har også fremavlet en samfundsborger med et højt forventningsniveau til sine omgivelser og et lavt toleranceniveau over for skæbnens tilskikkelser og medmenneskets fejlgreb. Når verden bliver kompliceret og uoverskuelig, kommer stifinderne frem for at hjælpe menige sjæle på ret kurs. Advokater, revisorer, ejendomsmæglere og andre rådgivere er stifindere. Inden for deres respektive fagområder har de gjort det til en livsgerning at lede den ukyndige menigmand sikkert igennem det frodige vildnis af snubletråde, som vort gennemregulerede samfund byder på. I dette klima må den professionelle rådgiver indstille sig på, at går det galt, er klienten ikke tilfreds med anger. Der må også betales for den indtrådte skade. Enten leverer rådgiveren fejlfri ydelse, eller også må han stille klienten som om fejlfri ydelse var leveret. Der er næppe tvivl om, at risikoen for professionelle rådgivere er mærkbart højere i dag end den var for 25 år siden. Professionsansvaret, som læger i gamle dage, ifølge hævdvunden skik, "kunne begrave sammen med patienten", kaster nu sin klamme slagskygge ind over ethvert virke, hvor der ydes sagkyndig rådgivning eller anden ydelse grundet i beherskelsen af et fagligt metier. En gennemgang af Ugeskrift for Retsvæsen i de senere år viser, at domme om professionsansvar

2 langt fra er sjældne i bladets spalter. Det er på den baggrund særdeles betimeligt og fagligt velkomment, at advokat Morten Samuelsson og underdirektør, cand. jur. Kjeld Søgaard har sat sig til opgave at præsentere emnet under en samlet synsvinkel med den målsætning at fokusere på ansvar for rådgivning ud fra ensartede hensyn, uanset hvem der rådgiver, og uanset på hvilket område. Forfatterne har gennemført denne målsætning ved at behandle emnet i en almindelig del og en speciel del. Samtidig er der medtaget en omtale af ét af de mest relevante aspekter af rådgiveransvaret, nemlig forsikringsspørgsmålet. Efter nogle bemærkninger om emnets afgrænsning (rådgiveransvar for formueskade) tager forfatterne fat på den almindelige del i bogens kapitel 2. Det er en overordentlig god og læseværdig fremstilling, som her leveres. Frem for en dogmatisk gennemgang af ansvarsgrundlaget i tråd med gængs erstatningsretlig systematik, føres man ind i emnet via problemorienterede temaer. Er rådgiveransvaret baseret på en culparegel eller en objektiv eller "objektiveret" ansvarsnorm? Svaret er en culparegel, eftersom det professionelle ansvar, i modsætning til det objektive ansvar, fordrer, at skadevolderen har forbrudt sig mod en pligt - f.eks. pligten til at iagttage branchens coutumer for forsvarlig udøvelse af hvervet (advokaten undersøgte ikke en servitut med negativt virkende indhold for klienten). Har vederlagets størrelse nogen betydning for ansvarsbedømmelsen? Ikke i almindelighed - rabat er et afslag i prisen, ikke i ydelsens lødighed. Ellers ville afslaget jo ikke være reelt, men blot en lavere pris for en lavere ydelse. Men i særlige situationer, hvor prisnedslaget konkret er aftalt eller kendeligt forudsat for klienten at skulle afspejle en begrænset ydelse, kan prisen influere på bedømmelsen af ydelsens bonitet. Efter anmelderens opfattelse er vederlagsspørgsmålet for advokater et aspekt, som det er værd at holde øje med i en tid med øget konkurrence. Klienterne er blevet mere prisbevidste med advokatregninger nu om stunder. Hvis det ikke skal føre advokaten ud i problemer, fordi han må begrænse sin arbejdsindsats for at skaffe fornuftig balance mellem indsats og indtjening, bør advokaten i egen interesse måske overveje at adoptere et fænomen fra andre brancher - nemlig at levere en ydelsesbeskrivelse til klienten, inden opgaven påtages, frem for blot at garnere afregningsfakturaen med en ordrig beskrivelse af de mange og indviklede tiltag, som har måttet udfoldes for at løse opgaven. Hvis meningen vitterligt er, at advokaten ikke skal gå ind i skattespørgsmål og forsikringsspørgsmål, er det klogt og rigtigt at gøre klienten udtrykkeligt

3 opmærksom herpå, så der i det mindste ikke næres overdrevne forventninger. Det er ikke en ansvarsforflygtigelse, at advokaten bekræfter over for klienten, at indsatsen samles om bestemte opgaver, mens andre særlige spørgsmål holdes udenfor. Dette spørgsmål tangerer spørgsmålet om ansvarsfraskrivelse, som bogen behandler ret indgående på s Forfatterne anlægger en mere nuanceret opfattelse end den traditionelle afsmag for ansvarsfraskrivelser i professionelle forhold. Hovedsynspunktet er, at der må være adgang til at vedtage (på informeret grundlag, så klienten forstår sagens rette sammenhæng) ansvarsfraskrivelser/begrænsninger, hvis det sker på et loyalt og sagligt grundlag, og såfremt prisen afspejler forholdet. Generelle synspunkter på spørgsmålet er netop for generelle. Man må se på det enkelte tilfælde for sig. Men forfatterne udelukker ikke, at en gyldig ansvarsfraskrivelse kan aftales på et vist opgaveudsnit af mere generel og tilbagevendende natur. Anmelderen er enig. En betragtning kunne f.eks. være, om den risiko, som rådgiveren ønsker at fralægge sig, er vanskelig at "tarifere". Hvis f.eks. en advokat bliver bedt om at efterforske, hvorvidt et firmanavn allerede er brugt af andre, så er der nok visse veje man kan gå. Men vished vil i praksis ikke være opnåelig. Når risikoen ikke kan bringes under fuld kontrol, er det rimeligt at lade klienten, som har forretningsinteressen i spørgsmålet, bære den (rest)risiko, som uundgåeligt er forbundet med foretagendet. Advokaten skal gøre et stykke hæderligt arbejde, ikke forsikre mod en ubekendt problemfaktor. En iboende risiko ved opgavens faktiske natur, som ikke har noget at gøre med advokatens metier som jurist, er og bør ikke være advokatens ansvar og må derfor i videre udstrækning end ellers være åben for aftalefrihed med hensyn til ansvarsbegrænsning. Et andet praktisk spørgsmål, som forfatterne drøfter, er betydningen af skadelidtes kontrol af rådgiverens arbejde. Rådgiveren siger, at hvis klienten blot havde gjort sig den umage at gå de fremsendte papirer igennem, da han modtog dem, så ville han have opdaget denne eller hin fejl. Det er altså til en vis grad klientens egen skyld, at fejlen fik lov at fuldbyrdes i et tab. Det centrale spørgsmål i denne problemstilling er naturligvis, hvad man kan forlange, at klienten skal opdage. En advokat, der udsender et juridisk responsum baseret på en åbenbart misopfattet højesteretsdom, kan selvsagt ikke klandre klienten for, at han ikke slog efter i Ugeskriftet og korrigerede advokaten. En advokat, der udsender et udkast til en erstatningsopgørelse efter erstatningsansvarsloven, hvor sygelejet er opgjort til et bestemt antal sygedage, må kunne forvente,

4 at klienten reagerer på fejl i de faktiske oplysninger. Ledetråden må være, om fejlen er let erkendelig for den ikke-sagkyndige klient - d.v.s. om den vedrører forhold, som klienten i forvejen har skullet besørge oplyst for rådgiveren - eller om fejlen knytter sig til rådgiverens egne undersøgelsesopgaver, således at klienten ikke har forudsætninger for og anledning til at gennemskue forholdet. En almindelig bygherre skal selvfølgelig ikke få øje på fejl i ingeniørens statiske beregninger, ligeså lidt som en fejlbehandlet patient skal kunne erkende, at lægens diagnose hviler på et lægeligt fejlskøn af symptombilledet. Anmelderen er enig med forfatterne, når det anføres, at heller ikke den sagkyndige klient i almindelighed har nogen udvidet kontrolforpligtelse over for rådgiverens arbejde. Man har krav på at få det, man betaler for. Advokaten skal ikke drive juridisk analyse på det skøde, som kollegaen udfærdiger for ham. Det er jo netop det, han betaler for at blive fri for. Kravene til arbejdets lødighed og dermed bedømmelsesmålestokken for klientens "opdagelsespligt" i tilfælde af fejl i rådgiverens arbejde må som udgangspunkt være den samme uanset klientens faglige forudsætninger. Men det er i realiteternes verden nok et udgangspunkt, der nemmere kan fraviges, når klienten de facto har udøvet en vis selvstændig kontrol af den købte ydelse. Sagt med andre ord: hvis først den sagkyndige klient begynder at gå ydelsen efter med egne sagkyndige briller, er risikoen for egen skyld større end for den ikke-sagkyndige klient. Et meget spændende afsnit i bogens almindelige del er afsnittet om tabsopgørelse og årsagsforbindelse. Dette afsnit gør op med en art begrebsforvirring, som ofte spøger i praksis. Mens det i den almindelige erstatningsret sjældent volder problemer at omplante de abstrakte krav om forårsagelse og tabsforvoldelse til det konkrete skadestilfælde, er situationen sjældent så ren ved professionsansvar. Dels har klienterne svært ved at skelne mellem påført økonomisk tab og påført ærgrelse som følge af skuffede forventninger. Det er med dygtig og klar pen, at forfatterne får gjort det klart, at den centrale forståelsesnøgle til at få rede på, om rådgiveren har påført klienten et formuetab, er en sammenligning mellem to begivenhedsforløb - nemlig et begivenhedsforløb, hvor rådgiveren ikke begik fejl, og det faktiske begivenhedsforløb, hvor han begik fejl. Rådgiveren bistod klienten med at omdanne sin personligt drevne virksomhed som trapezkunstner til selskabsform. Det kiksede, fordi rådgiveren overså, at visse kunstnere, hvis virke er af udpræget personlig og talentbetinget karakter, ikke skattemæssigt kan udskilles fra personen og

5 overføres til et selskab med begrænset ansvar. Trapezkunstneren er utilfreds, fordi han nu ikke opnår den skattefordel, han havde stillet sig i udsigt (eksemplet er ante skatteminister Ole Stavad). Hvad er realiteten om tabet? Den er, at man må se på, hvad trapezkunstneren ville have opnået, hvis han havde fået sit selskab, til forskel fra, hvad han ville have opnået ved fortsat personlig virksomhedsudøvelse. Her må man tage hensyn til selskabsomkostninger, indtjening, beskatning, herunder skærpet beskatning på grund af ny lovgivning, optimal skatteplanlægning med muligheden for frigørelse af selskabets egenkapital til lavest mulige skat inden for en given tidshorisont o.s.v. Det er et regnestykke med mange vanskelige elementer og med flere tænkte forudsætninger. Men det er først, når forskelsbeløbet fra den personlige beskatningssituation er kendt, at man har indkredset virkningen af rådgiverens fejl. Det er just denne sammenligningsmodel, der i udpræget grad er kendetegnende for professionsansvaret - differencen mellem fejlfri ydelse og fejlbehæftet ydelse. Udarbejder advokaten en erstatningsopgørelse for en skade fra januar 1993, hvor han rundhåndet, men fejlagtigt takserer de sengeliggende sygedage til 500 kroner pr. dag, så er det en fejl, som givetvis vil skuffe klienten, når den erstatningspligtige afslår at betale mere end gældende takst, som er 130 kroner pr. dag. Men har klienten lidt et tab? Nej, for man kan ikke tabe noget, som man aldrig har haft mulighed for at opnå eller - som her - haft krav på at opnå. Klienten har fået det, som loven hjemlede. Tab derudover vil klienten kun lide, såfremt der fra rådgiverens side er givet tilsikring, altså garanti, for noget mere. Men da er ansvaret et et rent kontraktsansvar (uden ansvarsforsikringsdækning), ikke et professionelt culpaansvar. Har advokaten derimod fejlagtigt takseret de sengeliggende sygedage til 20 kroner, lider klienten reelt et tab, fordi klienten kunne have fået og havde lovligt krav på at få udbetalt 130 kroner pr. sengeliggende sygedag. En særlig side af problemstillingen er, hvis skadelidte disponerer i tillid til rådgiverens fejlagtige oplysninger og derved kommer til at påføre sig selv et tab, som ellers kunne være undgået. Den skadelidte i en erstatningssag skriver under på en slutseddel om køb af et hus i sikker forventning om at kunne klare udbetalingen med erstatningsbeløbet, som advokaten har beregnet alt for højt. Klienten må nødtvungent springe fra handelen og svare erstatning til sælgeren. Her hænger advokaten på konsekvenserne af sin fejl, og erstatningen må udmåles efter det tab, som

6 skadelidte er blevet påført, medmindre der i det konkrete skadestilfælde kan ske bortfald eller lempelse. Skadelidtes pengemangel med hensyn til at opfylde handlen uafhængigt af erstatningen er ikke en undskyldning for advokaten. Den almindelige del afrundes med en god og instruktiv gennemgang af den professionelle ansvarsforsikring i bogens kapitel 3. Kapitlet er velskrevet og koncist og trækker ansvarsforsikringens velkendte figurer op klart og tydeligt, således at den læser, som ikke er fortrolig med ansvarsforsikringsforhold, lærer nogle centrale sammenhænge, mens den læser, der kender stoffet, får god anledning til at opfriske disse sammenhænge. Bogens almindelige del, og herunder altså også omtalen af forsikringsforholdene, må roses for sin klarhed og oversigtlighed. Navnlig det forhold, at forfatterne er uhyre flinke til at illustrere deres tankegang med udmærkede eksempler, bidrager til at gøre læsningen indbydende. Alt for mange juridiske fremstillinger er for karrige med at omplante de abstrakte tankemønstre til jordnære eksempler, som praktikere kan forbinde med dagligdagen. Den bebrejdelse kan man ikke rette mod dette værk. I kapitlerne 4-14 retter forfatterne søgelyset mod bestemte rådgivergrupper. Kredsen spænder vidt fra traditionelle liberale virkeområder - advokater, revisorer, ejendomsmæglere - til de rådgivningsaktiviteter, som i de senere år er blomstret frem hos pengeinstitutter, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, fagforeninger og arbejdsløshedskasser. Endvidere berøres en række mere specielle erhverv såsom patentagenter og EDB-rådgivere m.fl. Kapitlerne i den specielle del er forfatternes beskrivelse af gældende ret inden for de respektive specielle rådgiverområder. Når der ovenfor er gjort en del ud af omtalen af bogens almindelige del, er det fordi, forfatterne med meget stor dygtighed har formået at føre det generelle begrebsapparatur tydeligt med ind på specialområderne, således at man stedse kan nikke genkendende til ræsonnementerne om advokatansvar, revisoransvar, ejendomsmægleransvar, pengeinstitutansvar o.s.v. I kapitel 4 gennemgåes advokatansvaret. Kapitlet kommer dygtigt igennem de forskellige problemkredse, der knytter sig til advokatansvaret. Der omtales brevpapirhæftelse, interessentskabshæftelse, identifikation, ansvar for advokatens bestyrelseshverv m.v. Med hensyn til bevisbyrde er det forfatternes synspunkt, at der ikke gælder generelle regler herom. Der bør

7 foretages en individuel vurdering af, hvem der har bevisbyrden, således at hver situation og livsområde vurderes for sig. Skriftlighed eller ikke-skriftlighed i relation til bevismæssig afklaring af rådgiveropgavens indhold og grænser bør ikke være et determinerende kriterium. Synspunktet er i god pagt med princippet om den frie bevisbedømmelse. Vedr. ekspeditionsfejl anføres det bl.a., at det må være klienten, der bærer risikoen for, at brevpost bortkommer i postvæsenets regi. I betragtning af de fortrædeligheder, som en kikser i posten kan afstedkomme (jfr. eksempelvis U HKK, hvor man måtte helt frem til højesteret for at råde bod på en afsagt udeblivelsesdom, altsammen på grund af svigt i kommunikationen), er det nok klogt at undlade at fæste for megen lid til udsagnets generelle gyldighed. Med hensyn til ansvar for mangelfuld rådgivning udtaler forfatterne, at advokaten ved førelse af retssager har ret til at skønne galt om et senere domstolsresultat. Forfatterne har helt ret. Tilrettelæggelsen og førelsen af en retssag er en opgave med mange elementer, der beror på advokatens individuelle jugement og strategiske overvejelser. Undertiden kan det fremstå som opportunt at opgive tvivlsomme anbringender, som, skønt formelt sunde, kan lede bort fra sagens kerne. En retssag er i udpræget grad en kommunikationsopgave for advokaten. Der må derfor tit lægges vægt på at skære sagsmaterien til, så budskabet kan præsenteres i ren figur for dommerne. Ansvar for fejlslagen procesførelse må derfor forudsætte, at advokaten har overset afgørende jus eller faktum, som klart - og ikke blot muligvis - kunne føre til et for klienten gunstigere resultat, hvis der var disponeret anderledes. Et oplagt eksempel på kiksere, der kan føre til retstab for klienten, er forældelsesregler og søgsmålsfrister. Doktrinen om advokatens ret til at tage fejl med hensyn til udfaldet af procesførelse genfindes i øvrigt også i en ellers kampberedt retskultur som den amerikanske. Hvis en advokat skulle kunne forudsige domme, før de afsiges, måtte han have en krystalkugle stående på sin boghylde. Forfatterne berører ikke her den ofte drøftede problemstilling om, hvorvidt skadelidte i en advokatansvarssag må tåle at få erstatningen reduceret med honoraret for fejlfri rådgivning. Men igen: med forfatternes udførlige synspunkter om erstatningen som et forskelsbeløb mellem mangelfri og mangelfuld ydelse, følger det, at klienten må betale advokatregningen for fejlfri ydelse, hvis erstatningen skal stille ham, som om fejl ikke var begået (hvilket naturligvis er en tilsnigelse, eftersom de tilkendte sagsomkostninger

8 sjældent dækker klientens faktiske udgifter, herunder navnlig interne omkostninger i klientens virksomhed). I kapitel 5 gennemgås ansvaret for revisorer. Det er fængslende læsning, og der er i sagens natur mange lighedspunkter, og også berøringspunkter, med advokatansvaret. Igen er der en god præsentation af forsikringspørgsmålet. Kapitel 6 retter søgelyset mod ejendomsmæglerne, et emne, som den ene af forfatterne er helt fortrolig med i kraft af tidligere arbejder. For læseren er det praktisk, at kapitlet også inddrager lov om omsætning af fast ejendom, der trådte i kraft d. 1. januar Kapitlerne 7, 8, og 9 undersøger ansvaret for den rådgivning og bistand, der udgår fra pengeinstitutter, forsikringsselskaber, (herunder assurandører og forsikringsmæglere) og realkreditinstitutter. Kapitel 10 runder af med en omtale af finansielle institutioners forsikringsforhold. Bortset fra de spredte bidrag i litteraturen, er der tale om forholdsvis uopdyrket land, som forfatterne her bevæger sig ind på. Kapitlerne er meget instruktive og er meget "på forkant med fremtiden" med omtalen af. bl.a. spørgsmålet om pengeinstitutters ansvar for investeringsrådgivning og skatteinvesteringsarrangementer (d.v.s. skattebesparelsesarrangementer). Også ansvaret for soliditetsoplysninger er omtalt, ligesom spørgsmålet om muligt ansvar for nægtelse af gældsovertagelse berøres. På hele dette felt har forfatterne klart blik for den tendens i markedet, der går på, at de finansielle institutioner i disse år er i en brancheglidningsfase, hvor man forsøger at optage nye aktivitetsområder og skabe et professionelt image i publikumsbevidstheden. Det påvirker uundgåeligt ansvarsvurderingen, nøjagtig som på produktansvarets område, hvor forbedret sikkerhed på et produktområde (ABS-bremser m.v.), på sigt har afsmittende virkning på indholdet af den ansvarsbedømmelse, der skal foretages i tilfælde af svigt. Den, der selv skilter med sine færdigheder, vil blive bedømt som om han havde dem, også selvom han ikke evnede opgaven. I kapitlerne 11, 12 og 13 belyses ansvaret for råd og vejledning i sociale anliggender - ydet af læger, fagforeninger og arbejdsløshedskasser. Efter dommen i U HD, hvor et fagforbund blev pålagt ansvar for urigtig rådgivning til et medlem om efterlønsforhold - en dom, der vakte bekymring i de faglige organisationer - har ansvarsspørgsmålet ved rådgivning fra faglige organisationer fået forhøjet aktualitet. Dommen drøftes indgående af forfatterne i kapitel 13.

9 I kapitel 14 behandles i oversigt diverse rådgivere, arkitekter, ingeniører, landinspektører, EDB-rådgivere, translatører m.fl. Man kunne måske i denne sammenhæng savne nogle særskilte bemærkninger om ansvaret for syns- og skønsmænd; her må dog huskes, at skønsmanden udøver sit hverv som sagkyndig inden for et fagfelt, hvorfor han må vurderes efter fagets normer. Det specielle ved fejl i en skønserklæring er de virkninger fejlen får for de implicerede parter. Emnet kunne af de grunde godt fortjene en nærmere belysning i et håndbogsværk som det foreliggende. For anmelderen er det en behagelighed at se sagen om "hjulnøglestøtten fra Nørresundby" omtalt i afsnittet om patentagenter. Som advokat for den forsmåede opfinder havde anmelderen naturligvis gerne ønsket sig et andet udfald på sagen. Retstilstanden om patentagenters ansvar for, om klientens opfindelse allerede er gjort, må på baggrund af landsretsdommen, der frifandt det i byretten domfældte patentbureau, nu være, at patentagenter, i mangel af anden særskilt aftale, ikke har noget professionansvar for patenterbarheden af de opfindelser, som deres klienter beder dem søge patent på, men alene for korrekt varetagelse af den påtagne patentopgave. Det må sikkert gælde, uanset om den svigtende patenterbarhed beror på manglende opfindelseshøjde eller nyhedsskadeligt materiale. Byretssagen har været omtalt i Nordisk Immateriellt Rättsskydd nr. 1, 1992, s , og landsrettens afgørelse vil blive omtalt i NIR i Morten Samuelsson og Kjeld Søgaard har med "Rådgiveransvaret" givet praktisk virkende jurister en velskrevet og duelig bog, der afgjort bør være at finde på boghylden. Bogens stofbredde gør den egnet som en håndbog, som man med fordel kan konsultere ved første møde med en problemstilling om professionsansvar. Kildehenvisningerne er gode uden at være for tyngende. Også andre end advokater bør imidlertid være interesserede læsere, eftersom bogen skænker stof til eftertanke for de fleste velkendte rådgiverbrancher. Bogens udstyr er godt, bortset fra forsiden, som efter anmelderens smag er et grafisk fejlskud med sin lilleputskrift. Når en vare er god, bør man kunne se det på indpakningen. Forfatterne må på det punkt trøste sig med, at store advokater ofte fører små titler.

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom

John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed. - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom John Peter Andersen Advokat, lic.jur. Patentbureauers ansvar for patenterbarhed - en dansk landsretsdom. Landsrettens dom I Tidsskrift for Immaterialret nr. 1, 1992, s. 92-100 omtaltes en dansk sag om

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Ejerlejlighed købt som beset

Ejerlejlighed købt som beset - 1 Ejerlejlighed købt som beset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1651 Kære Tommy Christiansen Uden medvirken af ejendomsmægler købte et familiemedlem i efteråret 2013 en ejerlejlighed,

Læs mere

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE

NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 9. FEBRUAR 2017 NY LANDSRETSDOM OM PRINCIPPERNE FOR BEREGNING AF ÅRSLØN VED ERSTATNING TIL SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE En ny landsretsdom fastslår de principper, der skal tages udgangspunkt i, når erstatning

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME

LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME 11. APRIL 2014 LANDSRETSDOM OM WHIPLASHSKADE VED LAVENERGI- TRAUME Passageren i en bil, der med en hastighed af ca. 3,5 km/t bakkede ind i en betonsøjle, gjorde gældende, at efterfølgende gener i form

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING 10. JANUAR 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM ASL OG EAL KAPITALISERET ERHVERVSEVNETABSERSTATNING Østre Landsret har taget stilling til den situation, der opstår, når et forsikringsselskab har udbetalt en

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ASE ANALYSE Marts 2013

ASE ANALYSE Marts 2013 I en ASE analyse fra 2012 blev det slået fast, at mange konkursramte ikke har mulighed for at starte ny virksomhed, selvom ønsket er til stede. Undersøgelsen viste, at kreditorerne i høj grad blev oplevet

Læs mere

John Peter Andersen Advokat, Lic. Jur. En dom om patentbureauers ansvar for patenterbarhed. Professionsansvar

John Peter Andersen Advokat, Lic. Jur. En dom om patentbureauers ansvar for patenterbarhed. Professionsansvar John Peter Andersen Advokat, Lic. Jur. En dom om patentbureauers ansvar for patenterbarhed Professionsansvar Efter almindelig dansk erstatningsret ifalder professionelle rådgivere ansvar for fagfejl efter

Læs mere

Lønindkomst i selskabsregi

Lønindkomst i selskabsregi - 1 Lønindkomst i selskabsregi Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en højesteretsdom fra 16. november 2015 bør man, f.eks. som konsulent, tænke sig grundigt om, før man beslutter sig for

Læs mere

Syn og skøn i skattesager

Syn og skøn i skattesager - 1 Syn og skøn i skattesager Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en

Læs mere

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM

Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM - 1 Syn og skøn - honorar til skønsmanden afvist, da skønsrapporten ikke blev udarbejdet som følge af skønsmandens sygdom - SKM2017.414.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER

PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER 13. MARTS 2012 PRINCIPIEL DOM OM RISIKOBETONET ARBEJDE TIL VARETAGELSE AF ALMENE SAMFUNDSINTERESSER Da Forsvarsministeriets ammunitionsrydningstjeneste forsøgte at demontere en ueksploderet flybombe fra

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2886/3KR/AKC/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager X og klager Y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: Klager

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED

HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED 20. MARTS 2012 HØJESTERETSDOM OM PSYKISK LIDELSE OG PÅREGNE- LIGHED Højesteret har i en ny dom fundet, at en psykisk lidelse, som skadelidte udviklede nogle år efter en vådeskudsulykke, ikke kunne anses

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

Forlig med skattevæsenet

Forlig med skattevæsenet - 1 Forlig med skattevæsenet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I den forløbne uge har SKAT været udsat for en hård kritik for håndteringen af flere skattesager, herunder sagen vedrørende Jesper

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG

BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG 13. JUNI 2016 BEVIS FOR SKADENS ÅRSAG I erstatningssager gør skadelidte ikke sjældent gældende, at når der ikke kan påpeges andre sandsynlige årsager til skadens indtræden, må sagen skyldes en nærmere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov

Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov - 1 Virksomhedsskatteordningen ophørsbeskatning investering i skov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Det danske skattesystem har som grundlag det princip, at de bredeste skuldre skal bære

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd PATENTAGENTFORENINGEN VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND Anvisning af skønsmænd 1. Inden Patentagentforeningens skønsmandsudvalg bringer et foreningsmedlem i forslag som skønsmand i en retssag om industriel retsbeskyttelse,

Læs mere

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen?

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Advokat Jesper Lett, Danmark Når voldgift vinder frem også i store, internationale, kommercielle konflikter, kan en af grundene være, at voldgiftsproceduren,

Læs mere

ER DU KOMMET TIL SKADE?

ER DU KOMMET TIL SKADE? ER DU KOMMET TIL SKADE? DAHL ADVOKATFIRMA ER SPECIALISTER I PERSONSKADEERSTATNING OG TILBYDER EN GRATIS VURDERING AF DIN SAG 1 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG! Dit valg af advokat

Læs mere

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup

RETTEN I SØNDERBORG DOM. Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup RETTEN I SØNDERBORG DOM Afsagt den 28. juni 2012 i sag nr. BS C8-1538/2010: Kenneth Bøttcher og Maria Todsen mod Hans Boserup og sag nr. BS C8-2236/2011: Hans Boserup mod K Sagens baggrund og parternes

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM HR - 1 Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til staten

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR.

Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. 1 Tynd kapitalisering - værdiansættelse af større aktiepost SKM2011.15.HR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom af 21/12 2010, at en større aktiepost i et børsnoteret

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST

Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM SANST - 1 Omkostningsgodtgørelse - reduktion af omkostningsgodtgørelse vedrørende á conto-afregning - SKM2016.300.SANST Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen tiltrådte ved en afgørelse

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: [Klager] anmodede i forbindelse med køb af ejendommen [adresse], [bynavn 2], [indklagede] om bistand. København, den 31. august 2017 Sagsnr. 2017-918/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn 1]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Gaver mellem ægtefæller

Gaver mellem ægtefæller - 1 Gaver mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En celeber sag om det økonomiske opgør mellem ægtefæller ved skilsmisse fik i denne uge stor opmærksomhed, både i offentligheden

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly.

Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål og svar nr. 7: Der er indkommet følgende spørgsmål til Lolland Kommunes udbud på Bygningsscreening og miljøkortlægning for PCB, asbest og bly. Spørgsmål 1: Lige et par spørgsmål til kontrakten:

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere