UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD. BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI. En vurdering af de bygningsmæssige forhold"

Transkript

1 UDVALGET VEDRØRENDE DE PRIVATE SKOLERS BYGNINGSMÆSSIGE FORHOLD BETÆNKNING om DE PRIVATE SKOLERS ØKONOMI En vurdering af de bygningsmæssige forhold BETÆNKNING NR MAJ 1984

2 trykt pé genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/København Un bet

3 INDHOLD Side Kapitel 1 5 Udvalgets nedsættelse 5 Kapitel 2 9 Udvalgets sammensætning 9 Nedsættelse af en arbejdsgruppe under udvalget 11 Kapitel 3 13 Redegørelse for de eksisterende regler for tilskud til byggeri m.v. ved de private skoler Byggeri med statslån Rentetilskudsbyggeri Byggeri uden statsstøtte 25 II. Køb 25 III. Leje 26 Energibesparende foranstaltninger 27 Kapitel 4 29 Redegørelse for de senere års udvikling i elevtilgang, statslånebevillinger m.v. ved de private skoler 29 Indledning Investeringsomfanget ved de private skoler, sammenholdt med udviklingen i elevtallet Statslånefinansieret byggeri Rentetilskudsfinansieret byggeri Lejetilskud 33 Kapitel 5 34 Forslag til ændring af reglerne for rente- og lejetilskud 34 Lejetilskudsordningen 34 Rentetilskudsordningen 35 Forslag til ændringer 35 Vedrørende lejetilskud 35 Vedrørende rentetilskud 36 Vedrørende rentetilskud og lejetilskud 36 Mindretalsudtalelser 36

4 Side Kapitel Undersøgelsens baggrund og formål Det udsendte materiale Forløbet af undersøgelsen 4o 4. Kvaliteten af datamaterialet Det færdige grundmateriale 42 Kapitel 7 49 Forslag til ændring af regler og praksis i administrationen af statslåneansøgninger 49 Forslag fra udvalget Godkendelse af kontantlån foran statslånet Godkendelse af indekslån efter statslånet Overgang til rentefrie statslån, der afdrages med 1-2% om året Ændring af realkreditloven Overgang til selvejende institution Energibesparende foranstaltninger Behovsvurdering som kriterium ved tildeling af statslån til friskoler og private grundskoler Statslånets vægt i prioriteringen 53 Kapitel 8 55 Sammenfatning 55 Kapitel 9 59 Udvalgets forslag og afgivne mindretalsudtalelser 59 Bilagsfortegnelse 65 Bilagstabelfortegnelse lol

5 5 KAPITEL 1. Udvalgets nedsættelse. I september 198o blev udvalget vedrørende de private skolers bygningsmæssige forhold nedsat efter resolution af den daværende undervisningsminister, Dorte Bennedsen. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget var en henvendelse til ministeren af 13. februar 198o fra kontaktudvalget vedrørende de private skoler, hvori dette udvalg anmodede ministeren om at tage initiativ til nedsættelse af et arbejdsudvalg, der skulle have til opgave at foretage en analyse af de frie og private skolers byggeinvesteringsproblemer samt på grundlag af analysen at fremsætte forslag til forbedringer og omlægning af statens finansieringsstøtte til disse skoler. Som begrundelse for anmodningen fremførte kontaktudvalget følgende : "1. Der er inden for de sidste 12 år sket en meget drastisk nedskæring af statslånebevillingen til de frie og private skoler. I finansåret o var bevillingen 29 mill, kr., og på finansloven for 198o er der afsat 46,6 mill. kr. Tager man hensyn til prisindekset for montagebyggeri i samme periode, skulle bevillingen på finansloven for 198o have været 8o,8 mill. kr. Udover det efterslæb i bevillingen, der kan påvises ved fremregning på grundlag af byggeindekset, er der opstået et betydeligt efterslæb på grund af den markante stigning i antallet af elever og antallet af skoler, der har fundet sted inden for samme periode. Den i perioden manglende statslånebevilling er i nogen grad erstattet af bevillinger til kortsigtede og mindre kapitalkrævende løsninger, herunder til brandværnsforanstaltninger og andre myndighedskrav, som skolerne er blevet pålagt at gennemføre. Disse bevillinger fordeles til skolerne på grundlag af undervisningsministeriets cirkulærskrivelse af 26. juli 1974 om rente-lejetilskud. Det er kontaktudvalgets opfattelse, at denne finansieringsform har uheldige økonomiske konsekvenser både for skolerne og for staten, men fastholdes finansieringsformen, vil det være helt nødvendigt at pristalsregulere cirkulærskrivelsens beløbsrammer. 2. I undervisningsministeriets redegørelse af september 1976 om de private skolers økonomi - en vurdering af tilskudslovgivningen - fremsætter den af ministeren nedsatte arbejdsgruppe på side 187 følgende forslag vedrørende ændringer i finansieringsstøtten:

6 1) Udvidelse af lånerammen. 2) Forelæggelse af større lånesager for finansudvalget. 6 3) Tilvejebringelse af bedre vurderingsgrundlag for låneansøgningernes prioritet. 4) Ændring af reglerne om statslåns størrelse og beregning. 5) Ændring af lånevilkårene for statslån. 6) Begrænsning af godkendelse af nye realkreditlån med tilskudsvirkning. 7) Begrænsning af nye lejemål med tilskudsvirkning. 8) Udvikling af standarder og normer. Kontaktudvalget må konstatere, at det videre arbejde med disse forslag ikke er færdiggjort. 3. Ministeriet nedsatte på et afdelingsmøde i februar 1977 en arbejdsgruppe, der skulle behandle spørgsmålet om en forhøjelse af statslånerammen. Denne arbejdsgruppe afsluttede sit arbejde med en redegørelse, dateret 2o. juni 1977, der konkluderer: "En isoleret konvertering af rentetilskud (til statslån) kan derfor ikke anbefales, og skolernes investeringsbehov ses kun at kunne løses ved en generelt forhøjelse af statslånerammen, som ikke er blevet reguleret gennem en længere årrække. Det vil således være hensigtsmæssigt, at der med udgangspunkt i redegørelsen af september 1976 vedrørende de private skolers økonomi foretages en dyberegående undersøgelse af hele investeringsproblematikken for de af denne støtteordning omfattende skoler." Kontaktudvalget erkender, at denne redegørelse var medvirkende årsag til en beskeden udvidelse af statslånerammen i finansåret 1979, en udvidelse, der pristalsreguleret er fastholdt på finansloven for 198o. Udvidelsen er imidlertid langt fra tilstrækkelig til at udligne "efterslæbet", og den af arbejdsgruppen foreslåede dyberegående undersøgelse er endnu ikke foretaget. 4. Kontaktudvalget er bekendt med, at de frie skolers organisationer ved flere lejligheder har anmodet om forbedring af finansieringsmulighederne, herunder justering af undervisningsministeriets cirkulærskrivelse af 26. juli 1974 og rente- og lejetilskud til visse private skoler uden resultat. På denne baggrund anså kontaktudvalget det for påkrævet, at arbejdet vedrørende de frie og private skolers bygningsinvesteringsproblemer blev genoptaget i et udvalg udpeget af ministeren og med repræsentanter for både ministeriet og skoleorganisationerne.

7 Kontaktudvalget fremsatte følgende forslag til kommissorium: 7 "1. Det er udvalgets opgave: - at tilrettelægge og gennemføre analyser af de gældende finansieringsformers kort- og langsigtede indvirkning på henholdsvis skolernes og statens økonomi, - at tilrettelægge og gennemføre en tilbundsgående analyse af de frie og private skolers bygningsinvesteringsbehov, herunder behovet for hovedistandsættelser, større vedligeholdelsesarbejder samt energibesparende foranstaltninger, - at foretage en analyse og vurdering af sammenhængen mellem skolernes behov for rentetilskud og vedligeholdelsestilskud i relation til bygningsanlæggenes alder og/eller friværdi. 2. Det er endvidere udvalgets opgave at fremsætte forslag til løsning af de frie og private skolers finansieringsbehov i forbindelse med bygningsinvesteringer, herunder forslag til finansiering og tilskudsbegrænsning af vedligeholdelsesarbejder. Forslagene skal være ledsaget af udvalgets vurdering af forslagenes indvirkning på henholdsvis skolernes og statens økonomi. 3. Det forudsættes, at udvalget under sit arbejde holder nær kontakt med undervisningsdirektoraterne, direktoraternes tilskudsforvaltning, byggedirektoratet, økonomisk-statistisk kontor samt skoleorganisationerne for herigennem at få tilvejebragt de for arbejdet nødvendige oplysninger og beregninger. 4. Det forudsættes, at udvalget afgiver betænkning senest 1. april 1981, således at den kan indgå i ministeriets overvejelser i forbindelse med finansloven for 1982." Ved møde den 18. februar 198o mellem den daværende undervisningsminister og de private skolers organisationer vedrørende spareforanstaltninger på de private skolers område tilkendegav ministeren ved mundtligttilsagn, at det var hendes hensigt at imødekomme kontaktudvalgets ønske om nedsættelse af det foreslåede udvalg, men pointerede samtidig, at forslag fra udvalget ikke måtte medføre behov for øgede bevillinger. Selv med denneklausul erklærede skoleorganisationerne sig interesserede, og med bevillingsbegrænsningen som forudsætning nedsattes udvalget i september 198o med følgende kommissorium: "Undervisningsministeren har besluttet at nedsætte et udvalg til at undersøge de bygningsmæssige problemer for de private skoler,

8 der omfattes af loven om statsstøtte til visse private skoler, samt til at fremsætte forslag til en eventuel omlægning af den statsfinansierede støtte til disse skolers etablering og drift af bygninger Det er i overensstemmelse hermed udvalgets opgave at foretage en undersøgelse og vurdering af - de gældende finansieringsformers kort- og langsigtede indvirkning på skolernes økonomi, - skolernes bygningsinvesteringsbehov, herunder behovet for hovedistandsættelser, større vedligeholdelsesarbejder samt energibesparende foranstaltninger, og - sammenhængen mellem skolernes behov for rentetilskud og vedligeholdelsestilskud i forhold til bygningsanlæggenes alder og/eller friværdi. 2. Det er endvidere udvalgets opgave at fremsætte forslag - eventuelt efter et valg blandt flere mulige modeller - til en mere hensigtsmæssig udformning af skolernes finansieringsvilkår i forbindelse med nødvendige bygningsinvesteringer, herunder vedligeholdelsesarbejder. Forslagene skal være ledsaget af udvalgets vurdering af forslagenes indvirkning på skolernes økonomi og på støttereglernes udformning. Det forventes, at udvalget afgiver betænkning i Det forudsættes, at udvalgets forslag ikke medfører behov for øgede bevillinger." Udvalget har i juli 1983 afgivet delbetænkning om forslag til ændret beregning af vedligeholdelsestilskud til private skoler. Der henvises til bemærkningerne herom i kapitel 8, side 52. København, maj A. Andreasen Jens Andersen Anne-Lise carstensen (formand) Svend Clausen N.Aa. Dyrbye Bent Enersen John Iversen Jens Chr. Jensen Mads Meinert Jensen (sekretær) Karen Jepsen Arne Kristiansen Kirsten Møldrup (sekretær) K. P. Ahlmann Olesen Caj Olsen Jørgen Olsen Kristian Brøns Petersen

9 9 KAPITEL 2. Udvalgets sammensætning. Som formand for udvalget udpegedes: Daværende økonomisk-statistisk konsulent Lauge Dahlgaard, Undervisningsministeriets 3. afdeling, 3. kontor, (fratrådt som formand foråret 1981, udtrådt af udvalget sommeren 1982). Undervisningsministeriets øvrige medlemmer; Undervisningsinspektør Andreas Andreasen, Direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v., nu Direktoratet for folkeoplysning, frie grundskoler m.v. (fra foråret 1981 formand for udvalget). Fuldmægtig Bent Enersen, Direktoraternes tilskudsforvaltning, nu Direktoratet for folkeoplysning, frie grundskoler m.v. Ekspeditionssekretær Anne-Lise Carstensen, Byggedirektoratet. Viceinspektør John Iversen, Direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v., nu Direktoratet for folkeoplysning, frie grundskoler m.v. Fuldmægtig Karen Jepsen, Direktoratet for gymnasieskolerne og højere forberedelseseksamen. Som repræsentanter for skoleorganisationerne udpegedes: Skoleleder Svend Clausen, Frie grundskolers fællesråd. Kontorleder Jens Christian Jensen, Frie grundskolers fællesråd. Rektor Frode Kanstrup, Foreningen af private selvejende gymnasier, studenterkurser og hf-kurser. Forstander Kurt Andersen, Frie kostskolers fællesråd. Forstander N. Aa. Dyrbye, Frie kostskolers fællesråd. Sparekassebestyrer Kristian Brøns Petersen, Frie kostskolers fællesråd. Tilforordnet udvalget blev: Sekretariatschef Kjeld Peter Ahlmann Olesen, Frie grundskolers fællesråd.

10 Som sekretærer for udvalget udpegedes: Fuldmægtig Ida Juhl Thorup, Direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v., nu Direktoratet for folkeoplysning, frie grundskoler m.v. (fratrådt foråret 1981). 10 Fuldmægtig Christian Dorph, Undervisningsministeriets 3. afdeling, 3. kontor, (fratrådt foråret 1982). Ændringer i udvalg og sekretariat; Formandsskift; I foråret 1981 trådte daværende konsulent Lauge Dahlgaard tilbage fra formandsposten, men fortsatte som medlem af udvalget. Som ny formand for udvalget udpegedes: Undervisningsinspektør Andreas Andreasen. Medlemsskift: Da formanden er udpeget af departementet, indtrådte som medlem i stedet for Andreas Andreasen Undervisningsinspektør Jørgen Olsen, Direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v., nu Direktoratet for folkeoplysning, frie grundskoler m.v. Samtidig indtrådte i stedet for forstander Kurt Andersen Lærer Arne Kristiansen, Fire kostskolers fællesråd. Ved konsulent Lauge Dahlgaards fratræden fra sin stilling i undervsiningsministeriet sommeren 1982 efterfulgtes han i udvalget af sekretær, nu Fuldmægtig Jens Andersen, Undervisningsministeriets 3. afdeling, 3. kontor. Efter rektor Frode Kanstrups død den 28.december 1983 udnævnte foreningen af private selvejende gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser i hans sted Rektor Caj Olsen som medlem af udvalget. Sekretærskift: I stedet for fuldmægtig Ida Juhl Thorup indtrådte i foråret 1981 Fuldmægtig Kirsten Møldrup, Direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarier m.v., nu Direktoratet for folkeoplysning, frie grundskoler m.v. I stedet for fuldmægtig Christian Dorph indtrådte i foråret 1982 Fuldmægtig Mads Meinert Jensen, Undervisningsministeriets 3. afdeling, 2. kontor, nu Direktoratet for folkeskolen, seminarier m.v.

11 11 Nedsættelse af en arbejdsgruppe under udvalget. På udvalgets første møde blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både foreningerne og ministeriet til at tilvejebringe oplysninger og behandle oplæg til udvalgets drøftelser. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Konsulent Lauge Dahlgaard, Kontorleder Jens Christian Jensen, Rektor Frode Kanstrup, Forstander Kurt Andersen, Ekspeditionssekretær Anne-Lise Carstensen, Viceinspektør John Iversen og Fuldmægtig Bent Enersen. Arbejdsgruppen blev senere som konsekvens af formandsskiftet og omrokeringerne i udvalget ændret, således at undervisningsinspektør Andreas Andreasen i sin egenskab af formand for udvalget indtrådte i stedet for konsulent Lauge Dahlgaard. Lærer Arne Kristiansen erstattede forstander Kurt Andersen i arbejdsgruppen og endvidere indtrådte undervisningsinspektør Jørgen Olsen som medlem.

12 12

13 13 KAPITEL 3. Redegørelse for de eksisterende regler for tilskud til byggeri m.v. ved de private skoler. En skoles lokaler kan tilvejebringes ved: I. Byggeri, II. Køb eller III. Leje. Byggeri (I) kan gennemføres som: 1. Statslånebyggeri. 2. Rentetilskudsbyggeri eller 3. Byggeri uden statsstøtte Byggeri med statslån. Regler. Reglerne om statslån er indeholdt i lov nr. 337 af 18. juni 1969 med senere ændringer, jfr. lovbekendtgørelse nr. 12 af 5. januar 1971 om statsstøtte til visse private skoler (støtteloven). Statslån kan herefter til nybyggeri ydes med indtil 5o% af opførelsesværdien, medens der til større ombygninger og forbedringer kan bevilges op til 75% af byggeudgiften. På grund af de begrænsede statslånemidler ydes dog normalt ikke over 5o%. Følgende betingelser skal være opfyldt: 1. Institutionens vedtægter som selvejende institution skal være godkendt af undervisningsministeriet. 2. Institutionen skal selv have tilvejebragt mindst 1/6 af opførelsesværdien. Under særlige omstændigheder kan undervisningsministeriet tillade, at dette beløb tilvejebringes ved lån sikret ved pant i ejendommen efter statslånet. 3. Planer og tegninger skal være godkendt af undervisningsministeriet. 4. Institutionen skal være tilskudsberettiget.

14 14 Statslånet er afdragsfrit og forrentes med 4% p.a. Lånet er uopsigeligt fra statens side, så længe lånevilkårene overholdes, og bygningen anvendes til sit oprindelige formål. Lånet sikres ved tinglyst oprykkende panteret i bygningerne med grund og tilbehør inden for 5/6 af ejendommens værdi. Finans1ovbevilling. På finansloven er statslån optaget med en tilsagnsramme til bevilling af statslån og en udbetalingsr amme til udbetaling på udestående lånetilsagn (for finansåret 1984 lige store). Rammebevillingerne udgør for finansåret ,5 mill. kr. fordelt på 14,o mill. kr. til friskoler og private grundskoler, 43,o mill. kr. til høj-, landbrugs-, husholdnings- og efterskoler samt fritidsforanstaltninger og 6,5 mill. kr. til private gymnasier og studenterkursus (kun som udbetalingsramme). Anlægssummen for registrerede statslåneønsker udgør over 1 mia. kr., svarende til statslån på over 5oo mill, kr., og der er således fremdeles en betydelig ventetid for bevilling af statslån. Investeringsprogram. Internt udarbejdes investeringsprogram for fordeling af statslånemidlerne så vidt muligt for en 5-årig periode. Prioriteringen af byggeønskerne foretages med udgangspunkt i tidspunktet for låneansøgningens modtagelse og i et vist omfang efter et skøn over behovet, men bortset fra private gymnasier og studenterkursus samt landbrugsskoler er der ikke formelle behovskriterier, ligesom ministeriet i øvrigt i muligt omfang søger at reservere midler til hurtigere imødekommelse af mindre ønsker og særligt presserende projekter. Byagegrocedure^ Proceduren i statslånebyggesager for selvejende institutioner følger i væsentligt omfang retningslinierne i boligministeriets bygherrevejledning af 1983 for statslige byggearbejder.

15 15 Behovsanalyse^ Som grundlag for beslutning om byggeri foretages af skolen en behovsundersøgelse, der så realistisk som muligt fastlægger arten og omfanget af skolens lokalebehov på længere sigt. Undersøgelsen følges op af en behovs- og funktionsanalyse som grundlag for programoplæg. Undervisningsministeriets undervisningsinspektører inddrages ofte af skolerne i denne fase som vejledere. Programoplæg. Ansøgning om statslån indsendes til undervisningsministeriets byggedirektorat og bør normalt tage sit udgangspunkt i et programoplæg (lokaleprogram), der rum for rum angiver, hvad skolen har behov for, og for bestående skoler, hvilke rum skolen råder over med arealangivelse og økonomiske beregninger. Programoplægget, der skal følges op af et egentligt byggeprogram, forelægges vedkommende undervisningsdirektorat og så vidt muligt den rådgivende arkitekt til bedømmelse. Hvis programmet findes pædagogisk og sagligt begrundet optages byggeønsket på ministeriets byggeønskeliste,og skolen orienteres herom med eventuelle bemærkninger til programmet. Hvis projektet ikke er optaget på investeringsprogrammet inden for de nærmeste år, frarådes egentlig projektering. For mindre projekter forelægges byggeønsket dog ofte med et dispositionsforslag/projektforslag samt egentligt udgiftsoverslag og finansieringsplan. Dispositionsforslag/projektforslag rekvireres, når projektet er optaget på investeringsprogrammet inden for de nærmeste par år. Dispositionsforslaget angiver byggeriets idémaessige hovedlinier og de vigtigste økonomiske og tidsmæssige data, projektforslaget de tekniske og økonomiske detaljer i et sådant omfang, at skolen kan vurdere projektets æstetiske, funktionelle og økonomiske løsning.

16 Forslaget omfatter bl.a. planer, snit og facade i mål mindst l:2oo med detaljer af væsentlige bygningsdele i større mål. Med forslagene må følge udgiftsoverslag og finansieringsplan på dertil beregnet skema, driftsbudget med udgangspunkt i skolens situation efter byggeriets afslutning samt skitseret tidsplan for projekt og byggeri. 16 For kombineret om- og nybyggeri må forelægges særskilt overslag for ombygning og nybygning. Større byggerier bør så vidt muligt opdeles i etaper. For større byggerier må der endvidere forelægges honoraraftaler for teknisk bistand og rådgivning. Ingen af de ved skolen ansatte og ingen medlemmer af bestyrelsen eller byggeudvalg må efter de gældende retningslinier deltage i byggesagen, som projekterende eller tilsynsførende tekniker, som entreprenør, leverandør eller på anden måde være økonomisk interesseret i byggeriet. Projekt og udgiftsoverslag forelægges ministeriets undervisningsinspektører og rådgivende arkitekt til bedømmelse og underkastes herefter en samlet behandling i byggedirektoratet, som godkender forslaget på eventuelle vilkår som grundlag for udarbejdelse af forprojekt. tandarder_og_ngrmer i Af standarder og normer findes kun få. Elevværelser til 2 personer bør ifølge praksis ikke opføres med et areal under m, enkeltværelser 9 m, 3-mandsværelser 15 m. Lærerboliger godkendes højst med et bruttoetageareal til be- 2 2 boelse på 13o m, forstanderboliger højst med 16o m med til- 2 læg af indtil 12 m til kontor og pedelboliger højst med 2 9o m. For gymnasier findes udførlige normer. I forprojektet fastlægges byggeopgaven i alt væsentligt kvantitativt. Forprojekt er grundlag for principiel myndighedsgodkendelse.

17 17 Projektet forelægges byggedirektoratet med kalkulatorisk udgiftsoverslag på særskilt skema og foreløbig finansieringsplan, byggetilladelse samt eventuelle andre myndighedstilladelser, herunder eventuel lokalplan for området og inventarliste i hovedposter. Efter behandling hos ministeriets rådgivende arkitekt og byggedirektoratet godkendes forprojektet, eventuelt på nærmere vilkår som grundlag for udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale og afholdelse af licitation. Hovedprojekt, d.v.s. det endelige materiale for afgivelse af tilbud, entreprisekontrakter og arbejdets udførelse kræves ikke forelagt ministeriet. Licitation. Licitationen har hidtil normalt skulle være offentlig, men ifølge byggestyrelsens cirkulære af 6. januar 1983, der gælder for arbejder, som udbydes efter 31. marts 1983, kan bygherren frit vælge mellem offentlig og begrænset (bunden) licitation. Ved offentlig licitation skal ministeriet påse, at laveste tilbud antages, med mindre ganske særlige forhold foreligger. Bygherrens begrundelse for at forkaste laveste tilbud skal foreligge skriftligt. Ved bunden licitation må det ikke som tidligere bestemmes, at andet end laveste tilbud kan antages. Ministeriet skal senest med forprojektet have oplysning om, hvilken udbudsform der ønskes anvendt. Ved bunden licitation må samtidig oplyses, hvem der agtes "indbudt". For ombygningsarbejder, som efter deres art ikke egner sig til at blive udbudt i licitation, kan kravet herom fraviges, men der må opstilles overslag med maksimum, som ikke må overskrides uden ministeriets samtykke. For regningsarbejde må ligeledes fastlægges en øvre grænse. Af udbudsmaterialet skal fremgå, at arbejderne gennemføres i henhold til almindelige betingelser for arbejder og leverancer

18 18 i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 72), og at arbejderne ikke må påbegyndes, før de opnåede priser er godkendt, og tilsagn om statslån foreligger. Totalentreprise er kun godkendt rent undtagelsesvis. Statslån bevilges på grundlag af endeligt udgiftsoverslag, som indsendes til byggedirektoratet på særskilt skema med revideret finansieringsplan, liste over afgivne tilbud, tidsplan, fastpriserklæring og eventuelt yderligere udbedt materiale. Eventuelt ønske om forbigåelse af laveste tilbud må begrundes udførligt og godkendes som foran nævnt kun undtagelsesvis. Tidspunktet for arbejdets påbegyndelse bør ikke ligge under 4 uger efter indsendelse af udgiftsopgørelsen. Statslån bevilges med op til 5o% af det godkendte udgiftsoverslag, som også bedømmes af ministeriets rådgivende arkitekt. Den resterende byggeudgift finansieres normalt ved lån i kreditforening samt ved indskud af egne midler. Som tilskudsberettigede lån godkendes også lån i bank og sparekasse samt forsikrings- og pensionskasselån og lign. Derimod tilskudsgodkendes ikke private lån, kommunelån, fondslån og lign. eller lån, der ikke udelukkende er sikret ved pant i institutionens faste ejendom. Lånene skal i alle tilfælde være sikrede ved pant inden for 5/6 af værdien af skolens ejendomme. Kontantlån i kreditforening godkendes ikke i forbindelse med statslån - indekslån heller ikke. Eaenkagita.U Efter støtteloven skal institutionen som nævnt selv have tilvejebragt mindst 1/6 af opførelsesværdien. Undervisningsministeriet kan dog under særlige omstændigheder

19 tillade, at dette beløb tilvejebringes ved lån sikret ved pant i ejendommen efter statslånet. 19 Ministeriet kræver principielt, at egenkapitalen på 1/6 på forhånd er tilvejebragt eventuelt i form af byggegrund, eller at der foreligger bindende tilsagn om gaveydelser til egenkapitalens tilvejebringelse. Dette kræves i hvert fald normalt ved nyopførelse af skoler. Under ganske særlige omstændigheder tillades det dog skolen at tilvejebringe indtil halvdelen af den krævede egenkapital med prioritet efter statslånet, men det forudsættes, at skolens driftsbudget kan balancere med de forøgede renter og afdrag på et sådant efterstående lån. Renter af et sådant lån vil ikke kunne indgå i beregningen af statens driftstilskud. Ved om- og tilbygninger, hvor skolen har en ledig belåningsreserve inden for 5/6 af ejendomsværdien, kan ministeriet godkende, at institutionen optager lån til tilvejebringelse af hele 1/6-delen mod pant i ejendommen under forudsætning af, at skolens driftsbudget kan balancere med de heraf forøgede ydelser, at skolepengene fremdeles er rimelige, og at 1/6 af skoleejendommens værdi efter foranstaltningernes gennemførelse er i behold som skolens ubehæftede indestående. Under de angivne forudsætninger kan der ydes rentetilskud også til dette lån. Det bemærkes dog, at der i forbindelse med støttelovens gennemførelse af folketingsudvalget blev fremsat ønske om en stramning så vidt gørligt af kravene til tilvejebringelse af egenkapitalen. Kommunalt_tilskud^ Kravene til 1/6-delen er nu skærpet derhen, at kommunal støtte under ingen omstændigheder må bidrage til tilvejebringelse af 1/6-delen i forbindelse med bevilling af statslån til etablering af en skole. Landbrugsskolerne er undtaget, da der som følge af landbrugsuddannelsernes erhvervsmæssige karakter i forbindelse med godkendelse af disse skoler skal foretages en behovsmæssig vurdering.

20 For så vidt angår kommunal støtte i øvrigt er der fastsat nærmere direktiver af indenrigsministeriet. Kommunalt tilskudsengagement skal godkendes af tilsynsrådet. 20 Når byggeriet er afsluttet, forelægges der byggedirektoratet endeligt byggeregnskab på særskilt skema med endelig finansieringsplan, ibrugtagningstilladelse og teknikererklæring om, at byggeriet er udført i overensstemmelse med de godkendte planer. Regnskabet forelægges ministeriets rådgivende arkitekt og i forbindelse med godkendelse tages der stilling til spørgsmålet om ydelse af tilskud til de lån, der er optaget til byggeriets finansiering med godkendelse i henhold til institutionens vedtægter. Byggelånsrenter for tiden fra ibrugtagning til endelig prioritetering må søges tilskudsgodkendt over driften, og tilskud ydes højst i forhold til rentefoden for de endelige lån. Sp_ecielt 2 m _E ^-Y a S_2Y m 2^s-'- ls o^s i Oprettelse af private gymnasieskoler forudsætter godkendelse af undervisningsministeren. Betingelserne for godkendelse er opregnet i gymnasielovens 18, jfr. lovbekendtgørelse 37o af 28. juni Det er ministersager, der forelægges af departementet. Planlægningskontoret har typisk været ansvarlig enhed. Efter gymnasielovens 18, stk. 1, pkt. 4, er det en betingelse, at den skole, der godkendes, skal opfylde et uddannelsesmæssigt behov i det pågældende område. Baggrunden for denne bestemmelse er et ønske om blot nogenlunde at indpasse de private skoler i amtskommunernes almindelige gymnasieplanlægning. Kravet kan opfyldes dels lokalt ved, at den påtænkte skole kommer til at fungere som en slags distriktskole og dels på landsplan, hvis skolen vil opfylde et "idémæssigt" behov således, at unge fra hele landet vil søge den (typisk er f.eks. kristne skoler). Dokumentationen af, at kravet er opfyldt, sker enten ved, at amtskommunen ved den høring, planlægningskontoret foretager, meddeler, at denne ekstra kapacitet er nødvendig, og at amts-

21 21 kommunen vil gøre brug af den, eller ved at kredsen bag skolen fremlægger et antal navne på personer, der bindende har tilmeldt sig skolens undervisning fra det ønskede starttidspunkt. Størrelsen af det antal tilmeldinger, der er nødvendige - og dermed altså mindstekravet til størrelsen af de skoler, der oprettes - har været diskuteret. Udgangspunktet har - med en parallel tilde amtskommunale gymnasier været, at det ikke var ønskeligt med for små institutioner af pædagogiske og økonomiske grunde. Grænsen har været sat ved 4 1. g-klasser, svarende til ca. loo elever. For en institution, der i forvejen omfattede både hf- og studenterkursus, er grænsen dog sat til 3 1. g-klasser. For statslånebyggeri med en byggeudgift på under 1 mill. kr. og for rentetilskudsbyggeri foregår byggesagsproceduren i øvrigt på samme måde som for de andre skoler. Sager om statslånebyggeri med en anskaffelsessum på over 1 mill. kr. forelægges for folketingets finansudvalg med aktstykke. Hvis projekteringsudgifterne er under 1 mill. kr. forelægges byggesagen på grundlag af et projektforslag. Der søges bevilling til projektering og udførelse. Er projekteringsudgifterne over 1 mill. kr. sker forelæggelse senest på grundlag af prissat byggeprogram. Finansudvalgets tilslutning omfatter normalt kun projekteringsudgifter - sagen forelægges derfor på ny inden udbud og udførelse. Beløbsgrænsen er dog ændret ved finansministeriets cirkulære af 6. april tål^krugsskoler^ Også for disse skoler er der et behovskriterium. forelægges landbrugsskolerådet. Sagerne skal instilling ra_direktoratet. Til grund for indstillingen fra direktoratet for folkeoplysning, frie grundskoler m.v. om fremme af et projekt ligger en vurdering af følgende forhold:

22 1. Ansøgerens behov for byggeri i forhold til bestående bygningskapacitet - herunder forventet udnyttelsesgrad. Projektets egnethed i en bygningsudvikling Projektets nødvendighed og aktualitet i henseende til eventuelle myndighedskrav. 3. Projektets mulighed for at opfylde behovet, herunder hensigtsmæssighed, rimelig arealudnyttelse og udformning. 4. Ansøgeren økonomiske muligheder for at kunne gennemføre projektet og for at kunne indfri afledte, øgede driftsudgifter, herunder om ansøgerens elevgrundlag og forventninger til samme må anses for holdbare, og om realiseringen af projektet afgørende vil forøge elevbetalingen. 5. Ansøgeren evne til eventuelt at gennemføre projektet for egne midler - uden at nødvendig løbende likviditet eller afbalancerede henlæggelser til nedbringelse af gæld i fast ejendom berøres. 6. Samfundsøkonomiske hensyn, hvor det drejer sig om en rimelig udnyttelse af allerede bestående bygningskapacitet m.v. 7. Tidspunktet for ansøgernes fremkomst og optagelse på byggeønskelisten, senere investeringsprogrammet. For statslån gælder det, at der tages vidtgående hensyn til tidsrækkefølgen med hensyn til igangsættelse, dog således at hensyn nævnt under 1-6 kan bevirke fremme/udskydelse af et projekt i forhold til tidsrækkefølgen Rentetilskudsbyggeri. Regler^ De nærmere regler om rentetilskud til byggeri m.v. er indeholdt i undervisningsministeriets cirkulærskrivelse af 26. juli 1974 om rente- og lejetilskud til visse private skoler. En skole kan herefter inden for et finansår højst iværksætte for-

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler,

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering

A F G Ø R E L S E. over afgørelse af 1. maj 2000 fra om ophævelse af promsaftale om energieffektivisering ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk 1. december 2000 J.nr. 97-151-0024 HJD A F G Ø R E L S E Klage fra over afgørelse af 1. maj 2000

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7.

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. januar 2010. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme. 25. januar 2010. Nr. 7. Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. januar 2010 25. januar 2010. Nr. 7. Cirkulære om salg af statens faste ejendomme Offentligt udbud 1. Salg af fast ejendom fra staten skal ske i overensstemmelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Regler for det offentlige byggeri

Regler for det offentlige byggeri Regler for det e byggeri Opdateret d. 22/10-14 Til brug for e bygherrer er der udarbejdet en kort oversigt over regler gældende for det e byggeri. Oversigten har medtaget regler med hjemmel i lov om samt

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune Sagsnr. 2012-00325 Doknr. 212679 Dato 13-03-2014 Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen X Kommune har ved brev af 20. august 2012 med bilag henvendt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere