Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen"

Transkript

1 Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen

2 Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar penge på revisorregningen Forord Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar penge på revisorregningen 3 Opstart af årets revision hvad kan du forvente af din revisor? 4 Årsregnskabsmapper, tjeklister og andre hjælpeværktøjer 4 Tjeklisten et godt udgangspunkt 5 Det betaler sig at være godt forberedt, når den årlige revision står for døren. Jo mere materiale du selv gør klar, jo lettere er det for din revisor at arbejde med og jo lavere bliver din revisorregning. Foreningen Registrerede Revisorer FRR s temahæfte handler denne gang om, hvad du kan gøre for at lette din revisors arbejde med den årlige revision. Du kan faktisk gøre en del ved selv at fremskaffe og klargøre det materiale, der udgør fundamentet for revisionen af dit årsregnskab. Tjeklisten 6 pkt pkt pkt pkt pkt pkt Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005

3 Opstart af årets revision hvad kan du forvente af din revisor? En god revisor er en revisor, der orienterer dig om, hvordan du bedst forbereder årsregnskabet, så alle de nødvendige tal og data er afstemt og til rådighed ordnet, sorteret og lige til at gå til. Både for din og for revisors egen skyld. Årsregnskabsmapper, tjeklister og andre hjælpeværktøjer Nogle revisorer har udarbejdet en særlig årsregnskabsmappe, som de giver deres kunder ved regnskabsårets start. Mappen giver et godt overblik over, hvilke tal og afstemninger revisor præcis har brug for ved årets afslutning, og den gør det lettere løbende at samle relevant materiale. Andre revisorer benytter sig af tjeklister eller lignende hjælpeværktøjer, der ligesom mappen fungerer som rettesnor, men som først udleveres hen imod slutningen af regnskabsåret. Sådanne tjeklister er gode og effektive. Men de kan selvfølgelig give sved på panden, hvis du først sidst på året går i gang med at finde alle de fornødne data frem. Tjeklisten et godt udgangspunkt I det følgende kan du danne dig et overblik over, hvordan du forbereder dig optimalt til den årlige revision. Brug tjeklisten som udgangspunkt for dit forarbejde. Men vær opmærksom på, at den er generel og derfor ikke tager højde for de særlige vilkår, der gælder for din virksomhed og omvendt indeholder den måske punkter, som ikke er relevante for dig. Derfor er det under alle omstændigheder en god ide at kontakte din revisor, der kan rette tjeklisten til, så den svarer nøjagtigt til dine behov. Fakta Du kan med rette forvente af din revisor, at han hjælper dig på vej med forberedelserne. Spørg efter en årsregnskabsmappe, en tjekliste eller lign. Hvis din revisor af en eller anden årsag ikke forsyner dig med sådanne hjælpeværktøjer, bør du bede om at få en oversigt over, hvad du selv kan gøre for at klargøre årsregnskabet. Du kan med rette forvente, at din revisor orienterer dig om, hvordan du mest hensigtsmæssigt forbereder dig.

4 Tjeklisten 1. Årsregnskab/Råbalance 4. Materielle anlægsaktiver 6. Tilgodehavender Sådan forbereder du dig til den årlige revision og sparer penge på revisorregningen. Råbalance med ultimosaldi pr. sidste dag i regnskabsåret. Fortegnelse over evt. manuelle efterposteringer med tilhørende dokumentation pr. sidste dag i regnskabsåret. Åbningsbalance ved regnskabsårets begyndelse. 2. Budget og kontoplan Budget for regnskabsåret. Budget for næste regnskabsår. Kopi af virksomhedens aktuelle kontoplan. 3. Immaterielle anlægsaktiver Udarbejd anlægskort for tilgange i regnskabsåret. Indarbejd afgange i regnskabsåret og opgør tab/avance ved afhændelse. Vedlæg kopi af samtlige fakturaer vedr. til- og afgang. Ajourfør selskabets anlægskartotek og beregn afskrivninger. Vedlæg kopi af afstemningsark fra anlægskartotek med afstemning til råbalancen. Udarbejd anlægskort for tilgange i regnskabsåret. Indarbejd afgange i regnskabsåret og opgør tab/avance ved afhændelse. Vedlæg kopi af væsentlige fakturaer vedr. til- og afgang. Ajourfør selskabets anlægskartotek og beregn afskrivninger. Vedlæg kopi af afstemningsark fra anlægskartotek med afstemning til råbalancen. Vedlæg kopi af eventuelle købekontrakter. Vedlæg kopi af sidste opkrævning af ejerafgift for automobiler. 5. Varebeholdninger Vedlæg kopi af prissat lageroptællingsliste pr. sidste dag i regnskabsåret. Afstem lagerlisten til råbalancen. Vedlæg kopi af fakturaer/aftaler vedr. varer, der er bogført som varekøb, men ikke modtaget fysisk, eller varer, der er modtaget fysisk, men ikke bogført som varekøb. Vurdér lagerets værdi særligt med henblik på evt. nedskrivninger for ukurans og/eller langsom omsættelighed. Vedlæg kopi af følgesedler for varer taget fra lageret pr. sidste dag i regnskabsåret, men først faktureret til kunden herefter. Afstem aldersopdelt saldoliste pr. sidste dag i regnskabsåret med finansbogføringens saldo. Angiv dato for efterfølgende indbetaling med angivelse af betalingsmiddel (bank/ giro/kontant). Vedlæg materiale vedr. evt. inkassosager, tab i året og forslag til hensættelse til tab på debitorer. Udarbejd en liste over evt. debitorer med kreditsaldi og tilhørende forklaring. 7. Andre tilgodehavender Specifikation af andre tilgodehavender. Specifikation af personalemellemværender og -lån. Bekræftelse på større beløb og oplysning om aftale vedr. afvikling. Specifikation af periodeafgrænsningsposter med tilhørende dokumentation af væsentlige poster.

5 8. Likvide beholdninger Afstem bankkonti o.lign. pr. sidste dag i regnskabsåret og vedlæg kopi af kontoudtog pr. samme dato. Vedlæg desuden kopi af efterfølgende bankudtog til dokumentation af efterfølgende hævninger og indsætninger. Vedlæg kopi af sidste kasserapporter, hvoraf kassebeholdning pr. sidste dag i regnskabsåret fremgår. 9. Egenkapital Afstem konti under egenkapitalen pr. første dag i regnskabsåret til årsregnskabet for det foregående regnskabsår. 10. Hensættelser Vedlæg kopi af materiale vedr. evt. erstatningskrav mv. rejst over for selskabet. 11. Langfristet gæld Afstem langfristet gæld med tilhørende dokumentation. Opdel gældens forfaldstidspunkt i perioderne: år år - Over 5 år 12. Kortfristet gæld Kopi af kreditorliste pr. sidste dag i regnskabsåret afstemt til råbalancen. Afstem samtlige større kreditorer til eksterne kontoudtog mv. Udarbejd liste over evt. kreditorer med debetsaldi og tilhørende forklaring. Specifikation af skyldige omkostninger med kopi af bilag. Specifikation af evt. forudfakturerede indtægter med kopi af bilag. 13. Merværdiafgift og andre afgifter Opgørelse af redegjort moms i regnskabsåret (kopi af samtlige redegørelser). Afstem herudover: - salgsmoms til salg - købsmoms og importmoms til varekøb og øvrige omkostninger (sandsynliggørelse) - opgørelse af afgiftsfri eksport 14. Afgivne sikkerheder og eventualforpligtelser Vedlæg kopi af evt. sikkerhedsstillelser og kautionsforpligtelser. 15. Varesalg/omsætning Bruttoavanceanalyser. Dokumentation for den foretagne periodisering, afsatte rabatter og provisioner mv. 16. Personaleomkostninger Afstem lønningerne for regnskabsåret med lønangivelsen for samme år. Opgør skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP, pension mv. og vedlæg kopi af indbetalingsbilag for den første måned i det efterfølgende regnskabsår. Beregn feriepengeforpligtelse og evt. skyldige feriepenge. Specifikation af honorar og vederlag til direktion, ledelse og bestyrelse. Beregn gennemsnitligt antal ansatte. (Samlet ATP-bidrag divideret med ATP-bidrag for en fuldtidsansat.)

6 17. Øvrige driftsomkostninger 20. Skatter 21. Kontrakter og forsikringsforhold NB! Bemærk, at tjeklisten er generel og ikke tager højde for specifikke regnskabsområder, som kun vedrører de færreste virksomheder. Specifikation af konti vedr. diverse udgifter og ikke fradragsberettigede udgifter. Specifikation af konti for revisions-, advokat- og konsulenthonorarer med kopi af bilag. Vedlæg kopi af kontospecifikationer vedr. konti for småanskaffelser og inventar samt reparation og vedligeholdelse. Afstem husleje med huslejekontrakter. 18. Finansielle poster Specifikation og afstemning af bankrenteindtægter og -udgifter med tilhørende dokumentation eller årsopgørelser fra banker mv. Beregn periodiserede renter pr. sidste dag i regnskabsåret. Specificér ikke specificerede renter og vedlæg kopi af bilag. Vedlæg kopi af selskabsskatteopgørelsen for sidste regnskabsår. Vedlæg kopi af kvittering for betalt skat for sidste regnskabsår. Vedlæg kopi af opkrævning og kvittering for indbetalt à conto skat og frivillige indbetalinger for regnskabsåret. Oplysninger af interesse for revisor i forbindelse med opgørelse af skattepligtig indkomst, herunder kopi af bilag vedr. ikke fradragsberettigede gebyrer og omkostninger, ikke skattepligtige indtægter mv. Vedlæg kopi af selskabets huslejekontrakter inkl. evt. senere tillæg mv. og kopi af leasingkontrakter indgået i regnskabsåret, seneste forsikringsoversigter mv. 22. Transaktion med nærtstående parter Vedlæg kopi af transaktioner med ledelsesmedlemmer, aktionærer og andre nærtstående parter. 23. Mødereferater, bestyrelsesprotokollater og korrespondance Vedlæg kopi af ovennævnte mødereferater mv. Ønsker du ikke materialet kopieret, kan du give revisor mødeprotokollerne til gennemlæsning. Bed din revisor vurdere hvilke punkter, der er relevante for netop din virksomhed. 19. Ekstraordinære indtægter og udgifter Specifikation af konti med tilhørende dokumentation. 10

7 Tjek på den årlige revision Med denne folder og tjekliste håber vi, at vi har hjulpet dig et skridt videre med forberedelserne til den årlige revision og måske også løftet sløret for, hvad du kan forvente dig af din revisor, hvis han eller hun ikke allerede har forsynet dig med hjælpeværktøjer. Hvis du overvejer at skifte revisor, er du velkommen til at kontakte os, så sender vi dig en liste over Registrerede Revisorer FRR i dit lokalområde kogp.dk Åmarksvej Hvidovre Telefon Telefax

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Wesselsgade 2 2200 København N

Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 udgives af Wesselsgade 2 2200 København N Iværksætter 2011 Tlf. 3333 0161 E-mail post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk i samarbejde med www.dana.dk ISBN (trykt) 978-87-91875-18-2

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp

Nøgletalsspillet. selvstændige får får du: Bogen om nøgletal. Velkommen. Gratis Gratis inkassoservice. Netværk og og samhandel. Gratis eksperthjælp Iværksætter 2014 Som Som medlem medlem af af Danmarks Danmarks eneste eneste a-kasse kun kun for selvstændige får får du: Økonomisk Økonomisk sikkerhed sikkerhed Gratis Gratis inkassoservice Netværk og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder Løbenr. 637211/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder Indholdsfortegnelse: Forord... 3 1. Den regnskabsmæssige organisation... 4 1.1. Menighedsrådet... 4 1.2. Provstiudvalget... 4 1.3.

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Januar 2008 Indefrys grundskylden et gode for pensionister buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Januar 2008 Indefrys grundskylden

Læs mere

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook.

1264 i 2013. af Susan Vestergaard, 1264.dk. De mest populære indlæg på facebook-siden: Debet og kredit: Hvad er det? www.facebook. 1264 i 2013 af Susan Vestergaard, 1264.dk De mest populære indlæg på facebook-siden: www.facebook.com/regnskabstips Udgivet december 2013 Indholdsfortegnelse Øehmm, hvor er indholdsfortegnelsen henne?..

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Middelfart Sogns Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7823. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Middelfart Sogns Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7823 CVR-nr. 38434616 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets

Læs mere