Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING"

Transkript

1 HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er opdelt i 4 afsnit. Alle opgaver tager udgangspunkt i en handelsvirksomhed. Besvarelsen afleveres i renskrift på de udleverede svarskemaer. Afsnit A: Udarbejdelse og afstemning af kasserapport Svarskema A. Afsnit B: Udarbejdelse af strømningsregnskab Svarskema B. Afsnit C: Afslutning af årsregnskab Svarskema C. Afsnit D: Opstilling af årsregnskab Svarskema D. Ved besvarelsens bedømmelse vil følgende vægtfordeling blive anvendt: Afsnit Opgave Vægt i % A Kasserapport ca. 20 B Strømningsregnskab ca. 20 C Afslutning af årsregnskab ca. 35 D Opstilling af årsregnskab ca ooooo-- HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 1

2 Afsnit A: Svarskema A: Side 9 Georg Hansen, Vejen. Nedenstående transaktioner (bilagene 29-39) indføres i kasserapport nr. 123 for den 25. august 2000 (svarskema B). Under "modkonto" anføres kontonummer, kontonavn og beløb for hver postering. Konteringen skal finde sted inden for rammerne af kontoplanen, som er vist i bilag 1. Merværdiafgift (moms) = 25 %. Firmaets bankforbindelse er OK-Bank, hvor Georg Hansen har en kassekreditkonto nr I firmaets bogholderi er der for kassekreditten oprettet en konto for "kassekredit maksimum" og en konto for "kassekredit dispinibel". Endvidere disponeres over en girokonto i BGBank. Afslut og afstem kasserapport nr. 123, idet det oplyses, at: 1) Den kontante beholdning den 25. august (morgen) var kr ) Disponibel saldo på konto for kassekredit den 25 august (morgen) var kr ) Indestående på girokontoen den 25. august (morgen) var kr ) den kontante beholdning den 25. august (aften) var optalt til kr En eventuel kassedifference posteres. Disponibel saldo på konto for kassekredit og kontoen hos BGBank beregnes og anføres i kasserapporten. Bilag Tekst Kroner 29 Kontantsalg ifølge kasseapparat Beløbet er incl. moms Gireret til Kreditforeningen NYKREDIT Afdrag på lån Renter Kontant køb af frimærker Kopi af kreditnota Udbetalt til kunde for returvarer Beløbet er incl. moms Kvitteret regning fra Møbelhuset, konto Møbler til ejerens hus moms Betalt med check HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 2

3 Bilag Tekst Kroner 34 Kvitteret regning fra LynTrans Fragt vedr. møbler til privat bolig Moms I alt Gireret til René Mortensen, konto Deres faktura nr % kontantrabat af varekøb - i alt OK-Bank: Indsætningsbilag indsat på deres konto Checkbilag: Betaling af ejers personlige skat Betalt med check Kvitteret regning J. Nikolajsen Kontant køb af varer til videresalg Beløbet er incl. moms Betalt med check Gireret til Kassekredit konto Overførsel Afsnit B Svarskema B: Side 10 John Martinussen, Esbjerg. På grundlag af den nedenfor anførte udskrift af firmaets resultatkonto for regnskabsåret 1999 og balancekontiene pr. 31/ og 31/ (alle tal er i hele kr.) bedes du udarbejde et strømningsregnskab efter beholdningsforskydningsmodellen til forklaring af den ændring, der har fundet sted i firmaets likvide beholdning fra ultimo 1998 til ultimo Strømningsregnskabet skal udarbejdes med udgangspunkt i indtjeningsbidraget. Beregning af indtjeningsbidrag og udtræk skal vises. Du bedes endvidere udarbejde en anlægsnote til regnskabet for HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 3

4 Resultatkonto: 1/1-31/ Debet Kredit Omsætning Vareforbrug Lokaleomkostninger 840 Reklameomkostninger 864 Øvrige eksterne omkostninger 618 Personaleomkostninger 917 Afskrivninger 425 Renteindtægt 33 Renteomkostninger 266 Overskud 674 Balance Balancekonto pr. 31/ Tekst Debet Kredit Debet Kredit Inventar Akk. afskr., inventar Biler Akk. afskr. biler Varelager Varedebitorer Kasse Egenkapital Langfristet gæld Varekreditorer Anden kortfristet gæld Balance Der er solgt inventar i regnskabsåret 1999til bogført værdi på 12 (anskaffelsespris 188). Der er ikke købt inventar. Der er købt biler til kr Der er ikke solgt biler, men årets afskrivninger på biler er 261. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 4

5 Afsnit C Svarskema C: Side 12 A/S Handelshuset, Vejen. Selskabets regnskabsår er 1/1 til 31/12. Der er udarbejdet saldobalance pr 31/ , se svarskema C, alle beløb er i tkr. (hele kr.). Foretag en kladdemæssig afslutning af regnskabet for regnskabsåret 1/ til 31/ Ved afslutningen af regnskabet og beregningen af selskabets resultat for regnskabsåret skal der tages hensyn til følgende oplysninger: 1 Ifølge kontoudtog pr 31/12 fra banken er der tilskrevet 45 tkr. i rente og provision på den bevilgede kassekredit. 2 Der afskrives 165 tkr. af inventarets anskaffelsesværdi 3 Skat af skattepligtig indkomst er beregnet til tkr Kassekredit maximum er hævet til tkr Ifølge optælling udgør kassebeholdningen tkr 49 tkr pr 31 december. 6 Forudbetalt husleje for forretningslokaler for januar kvartal er tkr Selskabet ønsker revisors resthonorar for revision mv. for regnskabsåret 1999 medtaget som i årsregnskabet for dette år. Resthonorar er anslået til tkr. 23 excl. moms. 8 I forbindelse med et udsalg i Januar er der bestilt reklameartikler (udsalgskataloger). Katalogerne er leveret den 21 december Fakturaen fra trykkeriet lød på tkr. 20 incl. moms. De leverede kataloger skal først udleveres til kunderne i januar 2000, hvorfor selskabet ikke ønsker beløbet medtaget som driftsomkostning i Varelageret er omtalt den 7 januar 2000 og er denne dato vurderet til tkr Fra 1 januar til 14 januar er der leveret varer for tkr. 155 incl. moms. I perioden er der solgt varer for tkr I dette beløb indgår moms (25%) og avance (i gennemsnit 40% af omsætningen). Beregn varelagerets værdi den 31 december 1999 samt vareforbrug og gennemfør de nødvendige efterposteringer. 10 En vurdering af debitorerne giver som resultat, at der forventes et tab på debitorer på tkr. 70 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 5

6 Afsnit D Svarskema D: Side 13 Jensen Engros, Vejen Regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12. Der er foretaget kladdemæssig afslutning for regnskabsåret Den kladdemæssige afslutning er angivet på siderne 7. Alle beløb er angivet i tkr (hele kr). Spørgsmål 1: Opstil en resultatopgørelse for regnskabsåret Resultatopgørelsen skal indeholde sammendrag af omkostningerne for hver kontogruppe, hvorfor du bedes specificere disse omkostninger i tilhørende noter. Spørgsmål 2: Opstil en balance pr Såvel anlægsaktivernes bogførte værdi som egenkapitalen skal specificeres i noter. Til brug for udarbejdelsen af balance og noter forefindes følgende oplysninger: 1) Den havde konto 1122 en debetsaldo på 932. Der er i årets løb ikke solgt inventar, men derimod købt inventar til en anskaffelsespris på ) Den havde konto 1123 en debetsaldo på Firmaet har i årets løb købt en ny bil og har i den forbindelse afhændet en gammel bil. Anskaffelsesprisen for den nye bil var 300. Den bogførte værdi på den solgte bil (salgsprisen) var på 50. 3) Overskudsfordelingen: Udbytteprocenten er for regnskabsåret fastsat til 40. Hvis der er ufordelt overskud efter udbytte hensættes mest muligt til andre henlæggelser, dog i multipla af 100 og maksimalt 600. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 6

7 A/S Jensen Engros, Vejen Kontonr og kontonavn saldi Efterposteringer Resultatkonto Balancekonto D K D K Omk. Indt. Aktiv Passiv 011 Varesalg Tab på tilgodehav Vareforbrug Lokaleomkostninger Reklameomkostning Bilers driftsomk Øvrige omkostninger Personaleomk Afskrivning inventar Afskrivning biler Renteindtægter Renteomkostninger Skat af ordinært resul Inventar Akk. afskr inventar Biler Akk. afskr. biler Varelager Omkostningsvarer Tilgode i virk. skat Varedebitorer Forventet tab på deb Periodeafgrænsning Kasse Aktiekapital Andre henlæggelser Overf. tidliger år Overført af årets res Kassekredit Varekreditorer Skyldig selskabsskat Indgående moms Udgående moms Momsafregning Andre kreditorer Periodeafgrænsning Skyldig udbytte HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 7

8 Kontoplan Bilag 1 Resultatkonti: 011 Varesalg 012 Rabat til kunder 013 Tab på tilgodehavender 021 Vareforbrug 022 Rabat fra leverandører 031 Lokaleomkostninger 032 Kontorholdsomkostninger 033 Reklameomkostninger 034 Kassedifferencer 035 Bilers driftsomkostninger 039 Øvrige omkostninger 0411 Lønafregning 0412 Medarbejder ATP-bidrag 0413 Medarbejder pensionsbidrag 0414 AM-bidrag 0421 Arbejdsgiver ATP-bidrag 0422 Arbejdsgiver pensionsbidrag 043 Andre omkostninger til social sikring 051 Afskrivninger af inventar 052 Afskrivning af biler 061 Renteindtægter 071 Renteomkostninger 072 Prioritetsrenter 081 Ekstraordinære indtægter 082 Ekstraordinære omkostninger 091 Skat af ordinært resultat 092 Skat af ekstraordinært resultat Konti under aktiver: 1121 Grunde og bygninger Akk. afskrivninger bygninger 1122 Inventar Akk. afskrivninger af inventar 1123 Biler Akk. afskrivninger af biler 1211 Varelager 1219 Omkostningsvarer 1220 Tilgode i virksomhedsskat 1221 Varedebitorer 1222 Forventet tab på debitorer 1223 Periodeafgrænsningsposter 1241 Kasse 1242 Bank, folio 1243 Kassekredit disponibel 1244 Girokonto Konti under passiver: 1311 Aktiekapital/anpartskapital/kapitalkonto 1312 Privat 1343 Øvrige lovpligtige henlæggelser 1344 Vedtægtsmæssige henlæggelser 1345 Andre henlæggelser 1351 Overført fra tidligere år 1352 Overført af årets resultat 151 Lån i ejendom/langfristet lån 152 Kassekredit maksimum/kassekredit 153 Varekreditorer 156 Skyldig selskabsskat 1571 Indgående afgift 1572 Udgående afgift 1573 Momsafregning 1574 Skyldig A-skat 1575 Skyldig ATP 1576 Andre kreditorer 1577 Skyldig AM-bidrag 158 Periodeafgrænsningsposter 1591 Udbytte for regnskabsåret HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 8

9 Bilag nr. Tekst ID nr Nr.: Dato: Kassekonto Bankkonto Girokonto Modkonto Beløb Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Nr. Kontoens navn Debet Kredit Sum af bevægelser: Sum af bevægelser: Beholdning morgen: Beholdning aften: Balance: HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 9

10 Opgave B Svarskema B ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 10

11 Opgave B Svarskema B ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 11

12 A/S Handelshuset, Vejen ID nr: Svarskema C Kontonr og kontonavn saldi Efterposteringer Resultatkonto Balancekonto D K D K Omk. Indt. Aktiv Passiv 011 Varesalg Tab på tilgodehav Vareforbrug Rabat fra lev Lokaleomkostninger Kontorholdsomk Reklameomkostning Kassedifferencer Øvrige omkostninger Personaleomk Afskrivning inventar 061 Renteindtægter Renteomkostninger Skat af ordinært resul 1122 Inventar Akk. afskr inventar Varelager Omkostningsvarer 1220 Tilgode i virk. skat Varedebitorer Forventet tab på deb 1223 Periodeafgrænsning 1241 Kasse Kassekredit disp Aktiekapital Vedtægtsm henlæg Andre henlæggelser Overf. tidliger år Overført af årets res Kassekredit max Varekreditorer Skyldig selskabsskat 1571 Indgående moms Udgående moms Momsafregning 1576 Andre kreditorer Skyldig udbytte HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 12

13 Opgave D Svarskema D ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 13

14 Opgave D Svarskema D ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 14

15 Opgave D Svarskema D ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 15

16 Opgave D Svarskema D ID. nr. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS 16

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab

Læs mere

www.startogvaekstshop.dk

www.startogvaekstshop.dk OPGAVER I BOGFØRING - og vejledende løsninger Opgaver til bogen: Få styr på Bøvlet bogføring og regnskab i mindre virksomheder. Forfatter Peter Rose, reg. Revisor Bogen kan købes på www.startogvaekstshop.dk

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

af Susan Vestergaard, 1264

af Susan Vestergaard, 1264 af Susan Vestergaard, 1264 En bog til dig, som går og overvejer at starte virksomhed eller lige er sprunget ud som iværksætter Version nr. 5, udgivet juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Lidt at tænke

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004

Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Regnskab på pc -med SummaSummarum 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright 2004 Forlaget Libris Forfatter: Britt Malka Forlagsredaktion: Kim Wilken Omslag: IDG Danmark DTP: Britt Malka Korrektur: Jens Lyng Tryk:

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere