Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er F olket inget har nu v edt aget den ny e akt ieav anc ebeskat ningslov, hv or ændr inger ne hov edsagelig v edr ø r er p er soner s af st å else af akt ier. D e hidt idige r egler f or selskaber s af st å else af akt ier m.m. f or t sæt t er så ledes u ændr et. M inist er iet har samt idig beny t t et lej ligheden t il f u ldst ændig at omskr iv e akt ieav anc ebeskat ningslov en så ledes, at den nu er langt mer e læsev enlig end hidt il. Ændret beskatning af personers beholdning af aktier H idt il har hov edr egler ne v ed salg af akt ier v ær et som f ø lgende: Gældende regler E j et u nder t re å r E j et i t re å r eller m ere U no t erede akt i er B ø rsno t erede akt i er i b eh o ldni nger o v er kr. i ( kr. f o r ægt ef æller) B ø rsno t erede akt i er i b eh o ldni nger u nder kr. i ( kr. f o r ægt ef æller) Gev i nst Gev i nst Gev i nst kap it alindkomst kap it alindkomst kap it alindkomst D e ny e r egler t r æder i kr af t den 1. j anu ar S kemat isk kan de ny e hov edr egler op st illes så ledes: Gev i nst G ev inst beskat t es som akt ieindkomst A lle alm i ndeli ge akt i er ( u anset ej ert i d) akt ieindkomst sf r adr ag ( sær lig modr egningsadgang i anden indkomst ) akt ieindkomst S kat t ef r ihed I nt et p å unoterede aktier sf r adr ag ( sær lig modr egningsadgang i anden indkomst ). p å bø rs noterede aktier modr egnes i u dby t t er og gev inst er f r a bø r snot er ede akt ier. O v er sky dende t ab kan f r emf ø r es u den t idsbegr ænsning. D e f or eslå ede ny e r egler v il så ledes medf ø r e f ø lgende: 1. O p hæv else af 3-å r s r eglen f or p er soner, så ledes at akt ieav anc er beskat t es som akt ieindkomst u anset ej er t iden. 2. O p hæv else af kr. s r eglen. D er med bliv er også akt ieav anc er af mindr e akt iebeholdninger skat t ep ligt ige. 3. U dv idelse af mu ligheder ne f or f or p er soner. 4. E n ov er gangsr egel, som sikr er, at akt ier kø bt f ø r ændr inger nes v ir kningst idsp u nkt v il ku nne sælges skat t ef r it ef t er en ej er t id p å 3 å r eller mer e, hv is de indgå r i beholdninger, som p å lov ens v ir kningst idsp u nkt ligger u nder kr. s gr ænsen.

2 O O O M O 5. E n ov er gangsr egel, som sikr er mod en f or hø j else af skat t ep r oc ent en f or akt ier kø bt f ø r ændr inger nes v ir kningst idsp u nkt, og som sælges ef t er mindr e end 3 å r. 6. E n ændr ing af op gø r elsesmet oden v ed ber egning af av anc e og t ab p å bø r snot er ede akt ier med en ej er t id p å u nder 3 å r. 7. O v er gangsr egler v edr ø r ende u u dny t t ede t ab p r. 31. dec ember Ad 1. Ophævelse af 3-å r s r eg len E f t er de nu gældende r egler beskat t es av anc er v ed salg af akt ier ef t er en ej er t id p å u nder 3 å r som kap it alindkomst ( skat t esat s i gennemsnit skommu ne f r a 33,3 t il 59,7 % ). F or t j enest er v ed salg ef t er 3 å r s ej er t id beskat t es som akt ieindkomst ( skat t esat s p å 28 / 43% ). E f t er de ny e r egler f j er nes skillelinien v ed 3 å r s ej er t id, og av anc er beskat t es som akt ieindkomst u anset ej er t iden. D et t e gælder f or så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier. p hæv elsen af 3-å r s r eglen medf ø r er som u dgangsp u nkt en lemp else af beskat ningen. D er kan dog i v isse t ilf ælde i f or bindelse med ov er gangen f r a de gamle r egler t il de ny e r egler bliv e t ale om en skær p else af skat t ep r oc ent en. D er er der f or indf ø r t en ov er gangsr egel som sikr er, at beskat ningen af kor t t idsakt ier det v il sige akt ier ej et i u nder 3 å r - ikke bliv e skær p et f or akt ier kø bt f ø r ov er gangen t il de ny e r egler - se ad 5. p hæv elsen af 3-å r s r eglen medf ø r er endv ider e en ændr ing af op gø r elsesp r inc ip f or bø r snot er ede akt ier ej et i mindr e end 3 å r, idet der skif t es f r a akt ie-f or -akt iemet oden t il gennemsnit smet oden se ad 6. Ad 2. Ophævelse af k r. s r eg len p hæv elsen af kr. s gr ænsen medf ø r er, at av anc er p å bø r snot er ede akt ier gø r es skat t ep ligt ige u anset beholdningens st ø r r else. E f t er de gældende r egler er av anc er p å bø r snot er ede akt ier v ed salg ef t er 3 å r eller mer e skat t ef r i, hv is den skat t ep ligt iges beholdning af bø r snot er ede akt ier i de 3 sidst e å r har ligget u nder den skat t ef r i bu ndgr ænse. D en nu v ær ende r egel indebær er, at der v ed hv er t kø b, hv er t salg og u lt imo indkomst å r et skal f or et ages en op gø r else af den samlede beholdning af bø r snot er ede akt ier, denne op gø r else skal sammenholdes med belø bsgr ænsen, som p r ist alsr egu ler es og der med ændr es f r a å r t il å r, og der v ed ov er skr idelse af belø bsgr ænsen skal op gø r es indgangsv ær dier ( sy nt et iske v ær dier ) f or de bø r snot er ede akt ier, som indgå r i beholdningen, og som har v ær et ej et i mindst 3 å r. D isse op gø r elser skal ikke f or et ages ef t er den 1. j anu ar en de sy nt et iske v ær dier har f or t sat bet y dning f or op gø r elsen af gev inst er og t ab p å akt ier er hv er v et f ø r 1. j anu ar og som sælges ef t er denne dat o og ef t er 3 å r s ej er t id. S om anskaf f elsessu m f or disse akt ier kan v ælges mellem den f akt iske anskaf f elsessu m eller den sy nt et iske v ær di. p hæv elsen af kr. s r eglen medf ø r er en skær p else af beskat ningen, da bø r snot er ede akt ier ej et i 3 å r eller mer e og u nder belø bsgr ænsen ef t er de gældende r egler er skat t ef r ie. E n ov er gangsr egl skal sikr e, at denne skær p else ikke f å r v ir kning f or bø r snot er ede akt ier, som p å ikr af t t r ædelsest idsp u nkt et indgå r i små beholdninger ( u nder kr.) se ad 4. 2

3 Ad 3. U dvi delse af fr adr ag sm u li g heder n e ved t ab - U not er ede akt ier - N u g ælden de r eg ler - -M i n dr e en d 3 å r s ej er t i d ef t er mindr e end 3 å r s ej er t id kan modr egnes i gev inst er p å andr e akt ier, som sælges ef t er en ej er t id p å mindr e end 3 å r. M odr egningen kan ske i gev inst er p å så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier å r s ej er t i d eller m er e ef t er 3 å r eller mer e kan f r adr ages i akt ieindkomst. H v is akt ieindkomst en bliv er negat iv sker modr egningen v ed at skat t ev ær dien af f r adr aget f r at r ækkes i slu t skat t en og der v ed f r adr ages i anden indkomst. - N y e r eg ler ej er t i d u den b et y dn i n g kan f r adr ages i akt ieindkomst en u den begr ænsninger u anset ej er t iden. H v is der op st å r en negat iv akt ieindkomst som f ø lge af det t e f r adr ag, modr egnes den negat iv e akt ieindkomst med skat t ev ær dien i ø v r ige skat t er. - B ø r snot er ede akt ier - N u g ælden de r eg ler - - M i n dr e en d 3 å r s ej er t i d ef t er mindr e end 3 å r s ej er t id kan f r adr ages i gev inst er p å andr e akt ier, som sælges ef t er en ej er t id p å mindr e end 3 å r. M odr egningen kan ske i gev inst er p å så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier å r s ej er t i d eller m er e B eho ldn i n g er u n der k r. s g r æn sen ef t er 3 å r s ej er t id eller mer e er hv er ken f r adr agsber et t iget eller modr egningsber et t iget B eho ldn i n g er o ver k r. s g r æn sen ef t er 3 å r s ej er t id eller mer e kan modr egnes i gev inst er p å andr e bø r snot er ede akt ier ej et i 3 å r eller mer e. - N y e r eg ler ej er t i d u den b et y dn i n g b elø b sg r æn se u den b et y dn i n g kan modr egnes i f or t j enest er, u dby t t er og u dby t t ebeskat t ede af st å elsessu mmer v edr ø r ende bø r snot er ede akt ier u anset ej er t id. B emær k at man ikke v il ku nne f r adr age t ab p å bø r snot er ede akt ier i gev inst er p å u not er ede akt ier. p å henholdsv is bø r snot er ede og u not er ede akt ier skal så ledes f r emov er holdes adskilt. 3

4 Ad 4. Over g an g sr eg len fo r b ø r sn o t er ede b eho ldn i n g er u n der k r. s g r æn sen E n ov er gangsr egel sikr er, at skat t ef r iheden f or bø r snot er ede akt ier, som p å v ir kningst idsp u nkt et f or de ny e r egler 1. j anu ar indgå r i beholdninger u nder kr. s gr ænsen ( kr.) f ast holdes. S kat t ef r iheden ef t er ov er gangsr eglen omf at t er akt ier, som p å t idsp u nkt et f or ov er gangen t il den ny e akt ieav anc ebeskat ningslov kan sælges skat t ef r it og akt ier, som den skat t ep ligt ige p å det t e t idsp u nkt har f or v ent ning om at ku nne beholde så længe, at akt ier ne v ille ku nne sælges skat t ef r it ef t er 3 å r ef t er den gældende kr. s r eglen. D et v il sige, at ov er gangsr eglen omf at t er akt ier, som p å ikr af t t r ædelsest idsp u nkt et ku nne v ær e solgt skat t ef r it ( u nder kr. s gr ænsen) eller som p ot ent ielt v ed op f y ldelse af ej er t idskr av et p å 3 å r ku nne hav e v ær et solgt skat t ef r it. F or p er soner, der ikke har akt ier ov er kr. s gr ænsen, bø r det ov er v ej es, at anskaf f e akt ier op t il kr. s gr ænsen. F or p er soner, der har akt ier ov er kr. s gr ænsen, bø r det ov er v ej es, at nedbr inge beholdningen t il u nder kr. s gr ænsen. D et er en bet ingelse f or skat t ef r iheden, at akt ier ne p å t idsp u nkt et f or af st å elsen har v ær et ej et i mindst 3 å r. D e t r e å r skal r egnes f r a kø bst idsp u nkt et af akt ier ne og alt så ikke f r a 1. j anu ar V ed af st å else f ø r 3 å r s ej er t id skal gev inst og t ab medr egnes v ed op gø r elsen af den skat t ep ligt ige indkomst som akt ieindkomst se dog ad kr. s gr ænsen i u dgø r kr. f or enlige og kr. f or ægt ep ar. D et er bå de bø r snot er ede akt ier og bø r snot er ede inv est er ingsbev iser der indgå r i op gø r elsen. D et er belø bsgr ænser ne f or , som skal lægges t il gr u nd v ed af gr ænsningen af ov er gangsr eglen. D et er ku r sv ær dien af beholdning den 31. dec ember der er af gø r ende f or om belø bsgr ænsen er ov er skr edet. V ed op gø r elsen af ku r sv ær dien den 31. dec ember anses akt ier, som ku n omsæt t es p å N A S D A Q f or at v ær e u not er ede, med mindr e den skat t ep ligt ige v ælger, at akt ier ne skal anses f or at v ær e bø r snot er ede. V alget gælder alle akt ier der p r. 31. dec ember alene omsæt t es p å N A S D A Q. V ælger den skat t ep ligt ige at anse akt ier ne f or bø r snot er ede skal der giv es skr if t lig meddelelse t il skat t ef or v alt ningen inden en ev ent u el af st å else, dog senest inden f r ist en f or indgiv else af selv angiv else f or indkomst å r et Ad 5. Over g an g sr eg el fo r k o r t t i dsak t i er ak t i er ej et u n der 3 å r F or p er soner med negat iv kap it alindkomst ( f or eksemp el p å gr u nd af hø j e r ent eu dgif t er ) og en hø j akt ieindkomst ( av anc e p å akt ier ) kan op hæv elsen af 3-å r s r eglen indebær e en f or hø j else af beskat ningen f r a 33,3% ( en gennemsnit skommu ne) t il 43%. F or skat t ey der e med p osit iv kap it alindkomst, men som ikke bet aler mellem- eller t op skat af kap it alindkomst en kan det indebær e en f or hø j else af beskat ningen f r a 38,8 % ( en gennemsnit skommu ne) i en gennemsnit skommu ne t il 43% F or at u ndgå denne mer skat p å aller ede kø bt e akt ier indeholder de ny e r egler en sær lig ov er gangsr egel f or akt ier ej et i mindr e end 3 å r, som er kø bt f ø r 1. j anu ar R eglen gå r u d p å, at den del af akt ieindkomst en, som st ammer f r a f or t j enest er p å så danne akt ier, f ly t t es ov er i kap it alindkomst en. D et gælder dog ku n, i det omf ang f or t j enest er ne beskat t es lemp eliger e som 4

5 kap it alindkomst end som akt ieindkomst. R eglen f å r der med ku n bet y dning f or skat t eber egningen i p er ioden Ad 6. Æ n dr i n g af o pg ø r elsesm et o de H idt il er av anc e og t ab p å bø r snot er ede akt ier ej et u nder 3 å r blev et ber egnet ef t er den så kaldt e akt ie-f or -akt iemet ode. Ø v r ige av anc er og t ab er ber egnet ef t er gennemsnit smet oden. D a 3 å r s r eglen op hæv es kan denne f r emgangsmå de ikke længer e f inde anv endelse. A lle av anc er og t ab skal der f or ber egnes p å baggr u nd af gennemsnit smet oden. D er er indf ø r t en ov er gangsr egel, hv or ef t er gev inst og t ab v ed af st å else af akt ier som er er hv er v et f ø r den 1. j anu ar og som den 31. dec ember indgå r i en beholdning af bø r snot er ede akt ier u nder kr. op gø r es p å gr u ndlag af akt ie-f or -akt iemet oden. H er v ed sikr es, at sener e er hv er v else af akt ier i samme selskab ikke p å v ir ker op gø r elsen af gev inst er og t ab p å beholdninger u nder belø bsgr ænsen. D et bemær kes dog, at akt ie- og t egningsr et t er t il bø r snot er ede akt ier holdes u denf or gennemsnit smet oden. F or t j enest e og t ab p å akt ie- og t egningsr et t er t il bø r snot er ede akt ier op gø r es i st edet ef t er akt ie-f or -akt iemet oden. Ad 7. Over g an g sr eg ler vedr ø r en de u u dn y t t ede t ab pr. 31. dec em b er I f ø lge de ny e r egler kan u u dny t t ede t ab p å bø r snot er ede akt ier, der er af st å et ef t er en ej er t id p å mindr e end t r e å r, og u u dny t t ede t ab p å bø r snot er ede akt ier i en beholdning ov er kr. s gr ænsen af st å et ef t er en ej er t id p å t r e å r eller mer e, der er konst at er et f ø r den 1. j anu ar , f r emf ø r es t il modr egning i gev inst er, u dby t t er og af st å elsessu mmer p å bø r snot er ede akt ier ef t er den 1. j anu ar S å danne t ab v il også f r a og med ku nne modr egnes i u dby t t er der st ammer f r a en beholdning af bø r snot er ede akt ier der p r. 31. dec ember ligger u nder kr s gr ænsen. p å bø r snot er ede akt ier st ammende f r a beholdninger ov er kr s gr ænsen er hv er v et f ø r 1. j anu ar , kan ikke ov er st ige f or skellen mellem den sy nt et iske v ær di ( indgangsv ær dien) og af st å elsessu mmen. p å bø r snot er ede akt ier st ammende f r a beholdninger ov er kr s gr ænsen, som er konst at er et f ø r , kan hø j st f r emf ø r es i f em å r. p å beholdninger af bø r snot er ede akt ier u nder kr s gr ænsen kan hv er ken f ø r eller ef t er den 1. j anu ar f r adr ages i gev inst er mm. I kke u dny t t ede t ab p å u not er ede akt ier, som er konst at er et f ø r den 1. j anu ar kan f r emf ø r e t il modr egning i akt ieindkomst en. D et er u den bet y dning om modr egningen sker i akt ieindkomst f r a bø r snot er ede eller u not er ede akt ier. p å u not er ede akt ier, der er konst at er et f ø r , kan hø j st f r emf ø r es i f em å r. S e ef t er f ø lgende skema. 5

6 Hvordan tab anvendes fra 1. januar 2006 fy sisk e p ersoner Unoterede aktier B ø rs noterede, s kattep l ig tig beh ol dning ( ov er kr. s g ræ ns en) B ø rs noteret, s kattef ri beh ol dning ( under kr. s g ræ ns en) E j u 3 å p å E j i t å m p å å i u å i u I k k a n v d t t a b r l i s f ø r 1. j a n u a r K f ø t f u t t o å t l o v v I n o t l u n o t f ø h j f 4 6, 3 U t t t t n ( å f o o et nder r et re r eller ere af st elsest dsp nkt et af st elsest dsp nkt et e en e ea er et an remf res il radrag i dby er, gev in st er g af st el sessu mmer ef er ign in gsl en s 16 B, der edrø rer al min del ige kke mo dregn et egat iv skat kan bø rsn erede el er erede akt ier, remf res so m idt il.. st k.. Bet in gel se: dby e mv., skal beskat es so m akt iein dko mst. Bemæ rk idsbegræ sn in g 5 r) r 2000 g erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen e- re, j f. 4 6, st k. 2. Bemæ rk t idsbegræ n sn in g ( 5 å r) f o r erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen e- re, j f. 4 6, st k. 2. Bemæ rk do g t idsbegræ n sn in g ( 5 å r) f o r 2000 o g Note o g K an h v erken mo dregn es el l er f rat ræ kkes, j f. de t idl igere regl er B o l d n i n g p r d b I t I t eh ec em er Unoterede aktier kke rel ev an kke rel ev an B ø rs noteret, s kattep l ig tig beh ol dning p r dec ember ( ov er kr. s g ræ ns en) B ø rs noteret, s kattef ri beh ol dning p r dec ember ( under kr. s g ræ ns en) Unoterede aktier B ø rs noterede erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, j f. 14 erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, 4 4, st k. 3 erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, j f. 14 K an h v erken mo dregn es el l er f rat ræ kkes, 4 4, st k. 1 T a b p å a k t i er er h v er v et 1. j a n u a r el l er s en er e K an f rat ræ kkes i akt iein dko mst. H v is akt iein dko mst en bl iv er n egat iv beregn es der n egat iv skat H v is akt ien h ar v æ ret bø rsn o t eret i ej ert iden skal den n e beh an dl es ef t er regl ern e f o r bø rsn o t erede akt ier E v en t u el o v erf ø rel se t il æ gt ef æ l l e sen ere in dko mst å r K f u t t o å t l o v p å o t h v o t l l u t t E v t u o v ø t æ æ l l å an radrages i dby er, gev in st er g af st el sessu mmer ef er ign in gsl en s 16 B bø rsn erede akt ier, r gev in st en er skat ep igt ig el er dby et er akt iein dko mst en el erf rel se il gt ef e sen ere in dko mst r Note 1 V ed o p gø rel sen af gev in st o g t ab p å bø rsn o t erede akt ier, der er erh v erv et f ø r den 1. j an u ar 2006, o g so m p r december 2005 in dgå r i en skat t ep l igt ig beh o l dn in g af bø rsn o t erede akt ier o v er kr. s græ n sen, kan f y siske p erso n er der h ar f å et t il del t en sy n t et isk in dgan gsv æ rdi ef t er de gaml e regl er, v æ l ge at an v en de den n e sæ rl ige in dgan gsv æ rdi, i st edet f o r an skaf f el sessu mmen. V al get skal t ræ f f es saml et f o r al l e akt ier i h v ert sel skab. E t f radragsberet t iget el l er et mo dregn in gsberet t iget t ab kan do g ikke o v erst ige f o rskel l en mel l em af st å el sessu mmen o g den sæ rl igt t il del t e in dgan gsv æ rdi. sf radragsbegræ n sn in gen o p gø res u d f ra det t ab, der er beregn et ef t er gen n emsn it smet o den. D v s. f ø rst gen n emsn it smet o de o g deref t er t absbegræ n sn in g.

7 V ederlagsnæ ring D et er v edt aget, at op hæv e v eder lagsnær ingsbegr ebet i akt ieav anc ebeskat ningslov en gennem en ændr et f or mu ler ing af nær ingsbest emmelsen. D et t e bet y der ikke ændr inger i beskat ningen p å er hv er v elsest idsp u nkt et, der dir ekt e er omf at t et af st at sskat t elov ens 4 ( p er sonlig indkomst ). K onsekv ensen af op hæv elsen er, at ef t er f ø lgende gev inst er og t ab p å de akt ier, der er hv er v es som v eder lag i nær ing, i st edet v il bliv e behandlet p å samme må de som gev inst og t ab p å andr e akt ier omf at t et af akt ieav anc ebeskat ningslov en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef

Anette Ravnholt Kontorchef Jette S. Linnemann Souschef Advokatfirmaet Bang Henriksen & Muurholm Ved Stranden 22, 3. tv. 9000 Aalborg 7. j u l i 2 0 1 1 T I L S Y N E T Tilskud til fonden Karolinelund. Du har ved brev af 11. november 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999

- t elefonint erview s m ed 1.3 0 1. m.v. Decem ber 1999 Diabetikernes rygevaner - t elefonint erview s m ed 1.3 0 1 diabet ikere om rygevaner, rygest op m.v. Decem ber 1999 DI ABETESFORENI NGEN RAPPORT 7 Filosofgangen 2 4, 50 0 0 Odense C, telf. 66 1 2 9 0

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010.

Fastsættelse af byggesagsgebyrer. Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen. af byggesagsgebyrer for perioden 2009 til 2010. Fastsættelse af byggesagsgebyrer 3 0-0 9-2 0 1 0 Ved e-mail af 8. oktober 2009 har du klaget til Statsforvaltningen Hovedstaden over Fredensborg Kommunes fastsættelse af byggesagsgebyrer for perioden 2009

Læs mere

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et

Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et Diabet es og påvirkning af hverdag og livskvalit et konklusion Rapport nr. 9 En rapport om 2 8 0 0 insulinbehandlede diabetikeres holdninger, følelser og oplevelser i relation t il at leve m ed diabetes

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande

Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 32 September 2012 Danmarks konkurrenceevne er svækket over for 8 af de 10 vigtigste eksportlande Otte ud af Danmarks ti største eksportlande har haft

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring N r 5 0 4 6 I nd h ol d sfortegnel se S id e 2 1 F æ l l esb estem m el ser 1 H vem er d æ kket? 3 2 V ed skad e 3 3 And en forsikring 3 4 O pkræ vning

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes.

Stk. 5. Som strejke eller lockout betragtes det, hvis værksteder eller arbejdspladser system atisk affolkes eller efterhånden lukkes. "! # $%& ' ()!*+ -,. /(10. 2 (43 (1#! #657.28 (9!*2*/ /# :! # Da det er ønskeligt, at spørgsm ål om løn og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskom ster, eventuelt under hovedorganisationernes

Læs mere

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider

Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 30. august 2013 Hvor erhvervsvenlige er kommunerne? - Stor variation i kommunale byggesagsgebyrer og sagsbehandlingstider I disse år er beskæftigelsen

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Betingelser Familieforsikring Familieforsikring N r. 5 0 3 6 S i d e 2 Ind h old sfort egnelse S i d e 3 1. Fæ llesb estemmelser 1.1. S ikred e... 4 1.2. G eog rafisk områd e... 4 1.3. F lytning og risikoforand

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498

Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K. Att. Advokat Niels Thestrup. Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Advokatfirma Kønig & Partnere Amaliegade 22 1258 København K 12-07- 2 0 1 3 Att. Advokat Niels Thestrup T i l s y n e t Vedr. Kønig & Partnere j.nr. 124498 Statsforvaltningen henviser til brev af 21. marts

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks vej 3 8270 Højbjerg. Vedr. oprettelse af serviceselskab.

Midttrafik Søren Nymarks vej 3 8270 Højbjerg. Vedr. oprettelse af serviceselskab. Midttrafik Søren Nymarks vej 3 8270 Højbjerg 14-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedr. oprettelse af serviceselskab. Midttrafik har den 14. marts 2011 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at godkende,

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S

VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S VEDTÆGTER FOR SANDEN BJERGGÅRD HOTEL & KURSUSCENTER A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Selskabets navn er Sanden Bjerggård Hotel & Kursuscenter A/S. Selskabets hjemsted er Jammerbugt kommune og

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 8y

2010-2011. Årsplaner for 8y 2010-2011 Årsplaner for 8y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR BIOLOGI... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 3 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 7 ÅRSPLAN FOR FRANSK... 8 ÅRSPLAN FOR FYSIK & KEMI... 10 ÅRSPLAN FOR GEOGRAFI...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN MØLLESTENEN Anmelder: O.C. Huset A/S Matr.nr.: 1-dm, 1-dn, 1-o, 1-dp, 1-dq, 1-ey, 1-ec, Islandsgade 19 1-ed, 1-fa, 1-eø, 1-eæ, 1-ez, 1-fb, 1-ee, 4690 Haslev 1-fc, 1-ef, 1-fg, 1-ff, 1-fe, 1-fd, 1-dx, 1-dy, Tlf. 56

Læs mere

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar

Vanskelige vilkår for generationsskifte med nye regler - Afskaffelse af formueskattekursen samt svækkelse af sikkerheden trods bindende svar - 1 Vankelige vilkår for generationkifte med nye regler - Afkaffele af formuekattekuren amt vækkele af ikkerheden trod bindende var Af advokat (L) Bodil Chritianen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2010

Ø-POSTEN. Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2010 Ø-POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten Odense Nr. 5-2010 2 BESTYRELSEN Kontaktperson Andreas Lund Andersen Primulavej 37, 3. th. Tlf. 20 68 97 23 andreas-l.a@webspeed.dk Kasserer Frank Jensen Haugstedsgade

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993.

Kapitel 9: Budgetter. b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. I b faldt ligele- )gnes som en :n at reducelstimer. lutningen af iveauet, selv ergenbruget i 1993. Man To (442-100) rn i 1996 og ucerer ravab skal ses pi le 5.:ngde. Kapitel 9: Budgetter I modsretning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende svømmebad i Randers Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 29. juni 2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over 500.000 danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd

FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd FAGLIGT SKØN hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd Skønnet : at kunne leve i det konkretes forenende modsætninger

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

SportHouse. Maj, 2007

SportHouse. Maj, 2007 SportHouse Maj, 2007 Økonomisk Strategi Fundraising Vi kigger frem mod den Store finale SportHouse input til, hvad en økonomisk strategi kan indeholde herunder hvad er det for et ansvar bestyrelsen har

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

I n v e s t e r i n g s f o r e n i n g e n A l m. B r a n d I n v e s t F o r e n k l e t f æ l l e s p r o s p e k t p r. 1. j a n u a r 2 0 0 7 f o r a f d e l i n g e r n e S t o c k P i c k i n g

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Danmark fravælges som investeringsland

Danmark fravælges som investeringsland Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 September 2012 De udenlandske investeringer i Danmark ligger på et lavt niveau sammenlignet med andre lande. Opgør man den estimerede job-skabelse

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S. Alm. sund fornuft DELÅRSRAPPORT BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 ALM.SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Midtermolen 7, 2100 København Ø, CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. sund fornuft WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT M I n d h o l d s f o r

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere