Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er F olket inget har nu v edt aget den ny e akt ieav anc ebeskat ningslov, hv or ændr inger ne hov edsagelig v edr ø r er p er soner s af st å else af akt ier. D e hidt idige r egler f or selskaber s af st å else af akt ier m.m. f or t sæt t er så ledes u ændr et. M inist er iet har samt idig beny t t et lej ligheden t il f u ldst ændig at omskr iv e akt ieav anc ebeskat ningslov en så ledes, at den nu er langt mer e læsev enlig end hidt il. Ændret beskatning af personers beholdning af aktier H idt il har hov edr egler ne v ed salg af akt ier v ær et som f ø lgende: Gældende regler E j et u nder t re å r E j et i t re å r eller m ere U no t erede akt i er B ø rsno t erede akt i er i b eh o ldni nger o v er kr. i ( kr. f o r ægt ef æller) B ø rsno t erede akt i er i b eh o ldni nger u nder kr. i ( kr. f o r ægt ef æller) Gev i nst Gev i nst Gev i nst kap it alindkomst kap it alindkomst kap it alindkomst D e ny e r egler t r æder i kr af t den 1. j anu ar S kemat isk kan de ny e hov edr egler op st illes så ledes: Gev i nst G ev inst beskat t es som akt ieindkomst A lle alm i ndeli ge akt i er ( u anset ej ert i d) akt ieindkomst sf r adr ag ( sær lig modr egningsadgang i anden indkomst ) akt ieindkomst S kat t ef r ihed I nt et p å unoterede aktier sf r adr ag ( sær lig modr egningsadgang i anden indkomst ). p å bø rs noterede aktier modr egnes i u dby t t er og gev inst er f r a bø r snot er ede akt ier. O v er sky dende t ab kan f r emf ø r es u den t idsbegr ænsning. D e f or eslå ede ny e r egler v il så ledes medf ø r e f ø lgende: 1. O p hæv else af 3-å r s r eglen f or p er soner, så ledes at akt ieav anc er beskat t es som akt ieindkomst u anset ej er t iden. 2. O p hæv else af kr. s r eglen. D er med bliv er også akt ieav anc er af mindr e akt iebeholdninger skat t ep ligt ige. 3. U dv idelse af mu ligheder ne f or f or p er soner. 4. E n ov er gangsr egel, som sikr er, at akt ier kø bt f ø r ændr inger nes v ir kningst idsp u nkt v il ku nne sælges skat t ef r it ef t er en ej er t id p å 3 å r eller mer e, hv is de indgå r i beholdninger, som p å lov ens v ir kningst idsp u nkt ligger u nder kr. s gr ænsen.

2 O O O M O 5. E n ov er gangsr egel, som sikr er mod en f or hø j else af skat t ep r oc ent en f or akt ier kø bt f ø r ændr inger nes v ir kningst idsp u nkt, og som sælges ef t er mindr e end 3 å r. 6. E n ændr ing af op gø r elsesmet oden v ed ber egning af av anc e og t ab p å bø r snot er ede akt ier med en ej er t id p å u nder 3 å r. 7. O v er gangsr egler v edr ø r ende u u dny t t ede t ab p r. 31. dec ember Ad 1. Ophævelse af 3-å r s r eg len E f t er de nu gældende r egler beskat t es av anc er v ed salg af akt ier ef t er en ej er t id p å u nder 3 å r som kap it alindkomst ( skat t esat s i gennemsnit skommu ne f r a 33,3 t il 59,7 % ). F or t j enest er v ed salg ef t er 3 å r s ej er t id beskat t es som akt ieindkomst ( skat t esat s p å 28 / 43% ). E f t er de ny e r egler f j er nes skillelinien v ed 3 å r s ej er t id, og av anc er beskat t es som akt ieindkomst u anset ej er t iden. D et t e gælder f or så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier. p hæv elsen af 3-å r s r eglen medf ø r er som u dgangsp u nkt en lemp else af beskat ningen. D er kan dog i v isse t ilf ælde i f or bindelse med ov er gangen f r a de gamle r egler t il de ny e r egler bliv e t ale om en skær p else af skat t ep r oc ent en. D er er der f or indf ø r t en ov er gangsr egel som sikr er, at beskat ningen af kor t t idsakt ier det v il sige akt ier ej et i u nder 3 å r - ikke bliv e skær p et f or akt ier kø bt f ø r ov er gangen t il de ny e r egler - se ad 5. p hæv elsen af 3-å r s r eglen medf ø r er endv ider e en ændr ing af op gø r elsesp r inc ip f or bø r snot er ede akt ier ej et i mindr e end 3 å r, idet der skif t es f r a akt ie-f or -akt iemet oden t il gennemsnit smet oden se ad 6. Ad 2. Ophævelse af k r. s r eg len p hæv elsen af kr. s gr ænsen medf ø r er, at av anc er p å bø r snot er ede akt ier gø r es skat t ep ligt ige u anset beholdningens st ø r r else. E f t er de gældende r egler er av anc er p å bø r snot er ede akt ier v ed salg ef t er 3 å r eller mer e skat t ef r i, hv is den skat t ep ligt iges beholdning af bø r snot er ede akt ier i de 3 sidst e å r har ligget u nder den skat t ef r i bu ndgr ænse. D en nu v ær ende r egel indebær er, at der v ed hv er t kø b, hv er t salg og u lt imo indkomst å r et skal f or et ages en op gø r else af den samlede beholdning af bø r snot er ede akt ier, denne op gø r else skal sammenholdes med belø bsgr ænsen, som p r ist alsr egu ler es og der med ændr es f r a å r t il å r, og der v ed ov er skr idelse af belø bsgr ænsen skal op gø r es indgangsv ær dier ( sy nt et iske v ær dier ) f or de bø r snot er ede akt ier, som indgå r i beholdningen, og som har v ær et ej et i mindst 3 å r. D isse op gø r elser skal ikke f or et ages ef t er den 1. j anu ar en de sy nt et iske v ær dier har f or t sat bet y dning f or op gø r elsen af gev inst er og t ab p å akt ier er hv er v et f ø r 1. j anu ar og som sælges ef t er denne dat o og ef t er 3 å r s ej er t id. S om anskaf f elsessu m f or disse akt ier kan v ælges mellem den f akt iske anskaf f elsessu m eller den sy nt et iske v ær di. p hæv elsen af kr. s r eglen medf ø r er en skær p else af beskat ningen, da bø r snot er ede akt ier ej et i 3 å r eller mer e og u nder belø bsgr ænsen ef t er de gældende r egler er skat t ef r ie. E n ov er gangsr egl skal sikr e, at denne skær p else ikke f å r v ir kning f or bø r snot er ede akt ier, som p å ikr af t t r ædelsest idsp u nkt et indgå r i små beholdninger ( u nder kr.) se ad 4. 2

3 Ad 3. U dvi delse af fr adr ag sm u li g heder n e ved t ab - U not er ede akt ier - N u g ælden de r eg ler - -M i n dr e en d 3 å r s ej er t i d ef t er mindr e end 3 å r s ej er t id kan modr egnes i gev inst er p å andr e akt ier, som sælges ef t er en ej er t id p å mindr e end 3 å r. M odr egningen kan ske i gev inst er p å så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier å r s ej er t i d eller m er e ef t er 3 å r eller mer e kan f r adr ages i akt ieindkomst. H v is akt ieindkomst en bliv er negat iv sker modr egningen v ed at skat t ev ær dien af f r adr aget f r at r ækkes i slu t skat t en og der v ed f r adr ages i anden indkomst. - N y e r eg ler ej er t i d u den b et y dn i n g kan f r adr ages i akt ieindkomst en u den begr ænsninger u anset ej er t iden. H v is der op st å r en negat iv akt ieindkomst som f ø lge af det t e f r adr ag, modr egnes den negat iv e akt ieindkomst med skat t ev ær dien i ø v r ige skat t er. - B ø r snot er ede akt ier - N u g ælden de r eg ler - - M i n dr e en d 3 å r s ej er t i d ef t er mindr e end 3 å r s ej er t id kan f r adr ages i gev inst er p å andr e akt ier, som sælges ef t er en ej er t id p å mindr e end 3 å r. M odr egningen kan ske i gev inst er p å så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier å r s ej er t i d eller m er e B eho ldn i n g er u n der k r. s g r æn sen ef t er 3 å r s ej er t id eller mer e er hv er ken f r adr agsber et t iget eller modr egningsber et t iget B eho ldn i n g er o ver k r. s g r æn sen ef t er 3 å r s ej er t id eller mer e kan modr egnes i gev inst er p å andr e bø r snot er ede akt ier ej et i 3 å r eller mer e. - N y e r eg ler ej er t i d u den b et y dn i n g b elø b sg r æn se u den b et y dn i n g kan modr egnes i f or t j enest er, u dby t t er og u dby t t ebeskat t ede af st å elsessu mmer v edr ø r ende bø r snot er ede akt ier u anset ej er t id. B emær k at man ikke v il ku nne f r adr age t ab p å bø r snot er ede akt ier i gev inst er p å u not er ede akt ier. p å henholdsv is bø r snot er ede og u not er ede akt ier skal så ledes f r emov er holdes adskilt. 3

4 Ad 4. Over g an g sr eg len fo r b ø r sn o t er ede b eho ldn i n g er u n der k r. s g r æn sen E n ov er gangsr egel sikr er, at skat t ef r iheden f or bø r snot er ede akt ier, som p å v ir kningst idsp u nkt et f or de ny e r egler 1. j anu ar indgå r i beholdninger u nder kr. s gr ænsen ( kr.) f ast holdes. S kat t ef r iheden ef t er ov er gangsr eglen omf at t er akt ier, som p å t idsp u nkt et f or ov er gangen t il den ny e akt ieav anc ebeskat ningslov kan sælges skat t ef r it og akt ier, som den skat t ep ligt ige p å det t e t idsp u nkt har f or v ent ning om at ku nne beholde så længe, at akt ier ne v ille ku nne sælges skat t ef r it ef t er 3 å r ef t er den gældende kr. s r eglen. D et v il sige, at ov er gangsr eglen omf at t er akt ier, som p å ikr af t t r ædelsest idsp u nkt et ku nne v ær e solgt skat t ef r it ( u nder kr. s gr ænsen) eller som p ot ent ielt v ed op f y ldelse af ej er t idskr av et p å 3 å r ku nne hav e v ær et solgt skat t ef r it. F or p er soner, der ikke har akt ier ov er kr. s gr ænsen, bø r det ov er v ej es, at anskaf f e akt ier op t il kr. s gr ænsen. F or p er soner, der har akt ier ov er kr. s gr ænsen, bø r det ov er v ej es, at nedbr inge beholdningen t il u nder kr. s gr ænsen. D et er en bet ingelse f or skat t ef r iheden, at akt ier ne p å t idsp u nkt et f or af st å elsen har v ær et ej et i mindst 3 å r. D e t r e å r skal r egnes f r a kø bst idsp u nkt et af akt ier ne og alt så ikke f r a 1. j anu ar V ed af st å else f ø r 3 å r s ej er t id skal gev inst og t ab medr egnes v ed op gø r elsen af den skat t ep ligt ige indkomst som akt ieindkomst se dog ad kr. s gr ænsen i u dgø r kr. f or enlige og kr. f or ægt ep ar. D et er bå de bø r snot er ede akt ier og bø r snot er ede inv est er ingsbev iser der indgå r i op gø r elsen. D et er belø bsgr ænser ne f or , som skal lægges t il gr u nd v ed af gr ænsningen af ov er gangsr eglen. D et er ku r sv ær dien af beholdning den 31. dec ember der er af gø r ende f or om belø bsgr ænsen er ov er skr edet. V ed op gø r elsen af ku r sv ær dien den 31. dec ember anses akt ier, som ku n omsæt t es p å N A S D A Q f or at v ær e u not er ede, med mindr e den skat t ep ligt ige v ælger, at akt ier ne skal anses f or at v ær e bø r snot er ede. V alget gælder alle akt ier der p r. 31. dec ember alene omsæt t es p å N A S D A Q. V ælger den skat t ep ligt ige at anse akt ier ne f or bø r snot er ede skal der giv es skr if t lig meddelelse t il skat t ef or v alt ningen inden en ev ent u el af st å else, dog senest inden f r ist en f or indgiv else af selv angiv else f or indkomst å r et Ad 5. Over g an g sr eg el fo r k o r t t i dsak t i er ak t i er ej et u n der 3 å r F or p er soner med negat iv kap it alindkomst ( f or eksemp el p å gr u nd af hø j e r ent eu dgif t er ) og en hø j akt ieindkomst ( av anc e p å akt ier ) kan op hæv elsen af 3-å r s r eglen indebær e en f or hø j else af beskat ningen f r a 33,3% ( en gennemsnit skommu ne) t il 43%. F or skat t ey der e med p osit iv kap it alindkomst, men som ikke bet aler mellem- eller t op skat af kap it alindkomst en kan det indebær e en f or hø j else af beskat ningen f r a 38,8 % ( en gennemsnit skommu ne) i en gennemsnit skommu ne t il 43% F or at u ndgå denne mer skat p å aller ede kø bt e akt ier indeholder de ny e r egler en sær lig ov er gangsr egel f or akt ier ej et i mindr e end 3 å r, som er kø bt f ø r 1. j anu ar R eglen gå r u d p å, at den del af akt ieindkomst en, som st ammer f r a f or t j enest er p å så danne akt ier, f ly t t es ov er i kap it alindkomst en. D et gælder dog ku n, i det omf ang f or t j enest er ne beskat t es lemp eliger e som 4

5 kap it alindkomst end som akt ieindkomst. R eglen f å r der med ku n bet y dning f or skat t eber egningen i p er ioden Ad 6. Æ n dr i n g af o pg ø r elsesm et o de H idt il er av anc e og t ab p å bø r snot er ede akt ier ej et u nder 3 å r blev et ber egnet ef t er den så kaldt e akt ie-f or -akt iemet ode. Ø v r ige av anc er og t ab er ber egnet ef t er gennemsnit smet oden. D a 3 å r s r eglen op hæv es kan denne f r emgangsmå de ikke længer e f inde anv endelse. A lle av anc er og t ab skal der f or ber egnes p å baggr u nd af gennemsnit smet oden. D er er indf ø r t en ov er gangsr egel, hv or ef t er gev inst og t ab v ed af st å else af akt ier som er er hv er v et f ø r den 1. j anu ar og som den 31. dec ember indgå r i en beholdning af bø r snot er ede akt ier u nder kr. op gø r es p å gr u ndlag af akt ie-f or -akt iemet oden. H er v ed sikr es, at sener e er hv er v else af akt ier i samme selskab ikke p å v ir ker op gø r elsen af gev inst er og t ab p å beholdninger u nder belø bsgr ænsen. D et bemær kes dog, at akt ie- og t egningsr et t er t il bø r snot er ede akt ier holdes u denf or gennemsnit smet oden. F or t j enest e og t ab p å akt ie- og t egningsr et t er t il bø r snot er ede akt ier op gø r es i st edet ef t er akt ie-f or -akt iemet oden. Ad 7. Over g an g sr eg ler vedr ø r en de u u dn y t t ede t ab pr. 31. dec em b er I f ø lge de ny e r egler kan u u dny t t ede t ab p å bø r snot er ede akt ier, der er af st å et ef t er en ej er t id p å mindr e end t r e å r, og u u dny t t ede t ab p å bø r snot er ede akt ier i en beholdning ov er kr. s gr ænsen af st å et ef t er en ej er t id p å t r e å r eller mer e, der er konst at er et f ø r den 1. j anu ar , f r emf ø r es t il modr egning i gev inst er, u dby t t er og af st å elsessu mmer p å bø r snot er ede akt ier ef t er den 1. j anu ar S å danne t ab v il også f r a og med ku nne modr egnes i u dby t t er der st ammer f r a en beholdning af bø r snot er ede akt ier der p r. 31. dec ember ligger u nder kr s gr ænsen. p å bø r snot er ede akt ier st ammende f r a beholdninger ov er kr s gr ænsen er hv er v et f ø r 1. j anu ar , kan ikke ov er st ige f or skellen mellem den sy nt et iske v ær di ( indgangsv ær dien) og af st å elsessu mmen. p å bø r snot er ede akt ier st ammende f r a beholdninger ov er kr s gr ænsen, som er konst at er et f ø r , kan hø j st f r emf ø r es i f em å r. p å beholdninger af bø r snot er ede akt ier u nder kr s gr ænsen kan hv er ken f ø r eller ef t er den 1. j anu ar f r adr ages i gev inst er mm. I kke u dny t t ede t ab p å u not er ede akt ier, som er konst at er et f ø r den 1. j anu ar kan f r emf ø r e t il modr egning i akt ieindkomst en. D et er u den bet y dning om modr egningen sker i akt ieindkomst f r a bø r snot er ede eller u not er ede akt ier. p å u not er ede akt ier, der er konst at er et f ø r , kan hø j st f r emf ø r es i f em å r. S e ef t er f ø lgende skema. 5

6 Hvordan tab anvendes fra 1. januar 2006 fy sisk e p ersoner Unoterede aktier B ø rs noterede, s kattep l ig tig beh ol dning ( ov er kr. s g ræ ns en) B ø rs noteret, s kattef ri beh ol dning ( under kr. s g ræ ns en) E j u 3 å p å E j i t å m p å å i u å i u I k k a n v d t t a b r l i s f ø r 1. j a n u a r K f ø t f u t t o å t l o v v I n o t l u n o t f ø h j f 4 6, 3 U t t t t n ( å f o o et nder r et re r eller ere af st elsest dsp nkt et af st elsest dsp nkt et e en e ea er et an remf res il radrag i dby er, gev in st er g af st el sessu mmer ef er ign in gsl en s 16 B, der edrø rer al min del ige kke mo dregn et egat iv skat kan bø rsn erede el er erede akt ier, remf res so m idt il.. st k.. Bet in gel se: dby e mv., skal beskat es so m akt iein dko mst. Bemæ rk idsbegræ sn in g 5 r) r 2000 g erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen e- re, j f. 4 6, st k. 2. Bemæ rk t idsbegræ n sn in g ( 5 å r) f o r erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen e- re, j f. 4 6, st k. 2. Bemæ rk do g t idsbegræ n sn in g ( 5 å r) f o r 2000 o g Note o g K an h v erken mo dregn es el l er f rat ræ kkes, j f. de t idl igere regl er B o l d n i n g p r d b I t I t eh ec em er Unoterede aktier kke rel ev an kke rel ev an B ø rs noteret, s kattep l ig tig beh ol dning p r dec ember ( ov er kr. s g ræ ns en) B ø rs noteret, s kattef ri beh ol dning p r dec ember ( under kr. s g ræ ns en) Unoterede aktier B ø rs noterede erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, j f. 14 erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, 4 4, st k. 3 erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, j f. 14 K an h v erken mo dregn es el l er f rat ræ kkes, 4 4, st k. 1 T a b p å a k t i er er h v er v et 1. j a n u a r el l er s en er e K an f rat ræ kkes i akt iein dko mst. H v is akt iein dko mst en bl iv er n egat iv beregn es der n egat iv skat H v is akt ien h ar v æ ret bø rsn o t eret i ej ert iden skal den n e beh an dl es ef t er regl ern e f o r bø rsn o t erede akt ier E v en t u el o v erf ø rel se t il æ gt ef æ l l e sen ere in dko mst å r K f u t t o å t l o v p å o t h v o t l l u t t E v t u o v ø t æ æ l l å an radrages i dby er, gev in st er g af st el sessu mmer ef er ign in gsl en s 16 B bø rsn erede akt ier, r gev in st en er skat ep igt ig el er dby et er akt iein dko mst en el erf rel se il gt ef e sen ere in dko mst r Note 1 V ed o p gø rel sen af gev in st o g t ab p å bø rsn o t erede akt ier, der er erh v erv et f ø r den 1. j an u ar 2006, o g so m p r december 2005 in dgå r i en skat t ep l igt ig beh o l dn in g af bø rsn o t erede akt ier o v er kr. s græ n sen, kan f y siske p erso n er der h ar f å et t il del t en sy n t et isk in dgan gsv æ rdi ef t er de gaml e regl er, v æ l ge at an v en de den n e sæ rl ige in dgan gsv æ rdi, i st edet f o r an skaf f el sessu mmen. V al get skal t ræ f f es saml et f o r al l e akt ier i h v ert sel skab. E t f radragsberet t iget el l er et mo dregn in gsberet t iget t ab kan do g ikke o v erst ige f o rskel l en mel l em af st å el sessu mmen o g den sæ rl igt t il del t e in dgan gsv æ rdi. sf radragsbegræ n sn in gen o p gø res u d f ra det t ab, der er beregn et ef t er gen n emsn it smet o den. D v s. f ø rst gen n emsn it smet o de o g deref t er t absbegræ n sn in g.

7 V ederlagsnæ ring D et er v edt aget, at op hæv e v eder lagsnær ingsbegr ebet i akt ieav anc ebeskat ningslov en gennem en ændr et f or mu ler ing af nær ingsbest emmelsen. D et t e bet y der ikke ændr inger i beskat ningen p å er hv er v elsest idsp u nkt et, der dir ekt e er omf at t et af st at sskat t elov ens 4 ( p er sonlig indkomst ). K onsekv ensen af op hæv elsen er, at ef t er f ø lgende gev inst er og t ab p å de akt ier, der er hv er v es som v eder lag i nær ing, i st edet v il bliv e behandlet p å samme må de som gev inst og t ab p å andr e akt ier omf at t et af akt ieav anc ebeskat ningslov en.

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn:

Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org. Kommunens sagsnr. 15/58 2 0. Der er i dag skrevet således til byrådsmedlem Karsten Schøn: Sønderb or g K ommune Rådhus t orv et 1 0 6400 Sønderb org 2014-195470 D a t o : 0 6-10 - 2 01 5 T i ls y n e t Kommunens sagsnr. 15/58 2 0 S t a t s f o r v a l t n i n g e n Der er i dag skrevet således

Læs mere

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5)

APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) APV - skolepraktikelever maj/juni 2015 (d.26/5) Publiceret af Hanne Bonne Brusgaard 01 september 2015 klokken 16:09 Powered by Enaly zer Side 1 Svar status Ikke sv aret Af v ist Uf uldstændig Gennemf ørt

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 192 Offentligt Mikael Kjeldga a rd Truelse n Duedale n 44 5240 Odense NØ 2014-173582 D a t o : 1 9-02 - 2 01 5 T i ls y n e t Henvendelse vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

STYR LIVET. med personcentreret planlægning. Vi har grund til håb. Hvad vil det sige at komme sig? STYR LIVET. Planlægning med drømmen for øje

STYR LIVET. med personcentreret planlægning. Vi har grund til håb. Hvad vil det sige at komme sig? STYR LIVET. Planlægning med drømmen for øje STYR LIET med personcentreret planlægning STYR LIET Hvad er personcentreret planlægning? ærktøjer Kreativitet Personen i centrum og kontrol Åbenhed iden med personcentreret planlægning Hvorfor personcentreret

Læs mere

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt

Jytte Terkildse n specialk ons ule nt X 16-06- 20 11 T I L S Y N E T Henvendels e vedrørende anmodning om stillingtagen til skolelukn ing er i T histed by Du har den 8. september 201 0 rettet henv end e ls e til statsforv a lt ninge n som

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT

Vila,1fam. BYTTEMEDBIL/MC ØSTERSKOVVEJ47B,6340KRUSÅ -KOLLUND KOLLUND-GENNEMMODERNISERETETPLANSVILLAMEDHAVUDSIGT Va,1fam. Konan: 1.645.000 Ejudgfp.md.: 1.923 Udbeang: 85.000 B./N.es.ejudg.: 8.072/6.383 Bogm 2 : 132 Sue/Væ.: 1/3 Byggeå: 1976 Gundm 2 : 1.132 Gaage: 28 Capo: 50 Eng: C Sag: 243AA112814 Kona: JensMadsen

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 5 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

M Investeringsforeningen A l m. B ra nd Invest M id term ol en 5 2 1 0 0 K ø b enh a vn Ø Telefon 3 5 4 7 6 8 3 0 Telefa x 3 5 4 7 7 0 4 0 w w w. a lm b r a nd -i nv es t. d k K ø b e n h a v n s F o n

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Lev er andør ens v edligeholdelsesfor pligt else t r æder i k r aft før ov er t agelsesdagen for så vidt angår følgende dele af sy st em et :

Lev er andør ens v edligeholdelsesfor pligt else t r æder i k r aft før ov er t agelsesdagen for så vidt angår følgende dele af sy st em et : BILAG 7 SPECI FI KATI ON AF V ED LI GEH OLD ELSE M ED PRI SER 1 V e dlige h olde lse a f sy st e m e t 1.1 Om fang Lev er andør en for est år i ov er ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 13 v edligeholdelse

Læs mere

Destination Fyn! Centrale kerneaktiviteter:!!klyngeudvikling/ videncenter!!strategisk udvikling/fundraising!!brand management/markedsorienteret konceptudvikling! Offentlige! stakeholders! Embedsmandsnetværket!

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1.

Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1. Standarderne SOR 1. Standard for offentlig revision nr. 1 Grundlæggende principper for offentlig revision SOR 1 SOR 1 Standarderne for offentlig SOR 1 SOR 1 STANDARD FOR OFFENTL G REV S ON NR. 1 (VERS ON 1.0) 1 Grundlæggende

Læs mere

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001

Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne. Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune Børne- og Fritidssekretariatet Ullasvej 17 3700 Rønne 2 6. 0 2. 2 0 1 0 Kommunens j. nr. 04.08.14K00-0001 Bornholms Regionskommune anmodede ved brev af 5. maj 2008 statsforvaltningen

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Ribe VVS Service A/S Gyldigt til og med: 16. november 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2013) Skala: Tidsfrister

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Introduktion til INNOMATE HR v3

Introduktion til INNOMATE HR v3 Introduktion til INNOMATE HR v3 Sådan bruger du INNOMATE HR navigation og funktionalitet Når man er registreret i systemet med en aktuel ansættel se, har man også fået til knyttet en brugeradgang. Står

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg

TRÆFFEREN. 1. maj. Fyraftensmøde. Arbejdsmiljø i kroner og ører. Generalforsamling i 3F Esbjerg Nr. 01 2016 TRÆFFEREN 1. maj Fyraftensmøde Arbejdsmiljø i kroner og ører Generalforsamling i 3F Esbjerg Overenskomst lyttemøde med gruppeformand Industrigruppen Mads Andersen 03 05 06 11 12 3F til Vestkystløbet

Læs mere

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V

Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V Københav ns Kommune Borger re pr æs e nt at ione ns Sekretar iat Rådhus et - Rådhus p lads e n 1 1 599 Københav n V 2014-193369 D a t o : 0 9-09 - 2 01 5 T i ls y n e t V edrørende jeres sagsnummer 2014-0

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune

Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Natur frem for beton. Jørgen Skaarup og Troels Karlog Frederikssund Forsyning og Kommune Frederikssund Forsyning ledelsen 17-09-2012 2 Fælles kloak bassin i Slangerup bymidte 3 Bassin bag biografen Nøgletal

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej Lyngby. Kommunens j.nr Projekt Lyngby Idrætsby

Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej Lyngby. Kommunens j.nr Projekt Lyngby Idrætsby Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby Kommunens j.nr. 20110310197 1 0-0 5-2 0 1 1 Projekt Lyngby Idrætsby Lyngby-Taarbæk Kommune har ved brev af 22. marts 2011

Læs mere

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901

Ejendomsoplysninger før: Samlet fast ejendom SFE ejendomsnummer: 10163901 Matrikel- og Juraområdet Rentemestervej 8 2400 København NV Email: maj@kms.dk Hjemmeside: www.kms.dk Telefon: 7254 5000 CVR-nr.: 62965916 Dato: 02. maj 2012 J. nr.: U2012-55297 Sags ID: 100048251 Registreringsmeddelelse

Læs mere

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune

Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune Nils Jørgen Mulv ad Ellebje r gv e j 25 8240 Risskov 2014-209237 D a t o : 0 8-09 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt fra Københavns Kommune V ed brev af 29. september 201 4 har du v ia

Læs mere

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune

Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C. Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Randers Kommune Laksetorv e t 1 8900 Rande rs C 2014-196455 D a t o : 0 8-05 - 2 01 5 Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny skolestruktu r i Randers Kommune Stats forv altningen, s om i medfø

Læs mere

Betingelser Husforsikring Husforsikring N y v æ rd iforsikring for 1 og 2 fa m il ie h us N r 5 3 0 1 I nd h ol d sfort e gne l se S i d e 2 1 Fæ l l es est em m el ser 1 S ikrede 3 2 R isiko f o randring

Læs mere

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post

Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev. Sendt pr. e-post Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev Sendt pr. e-post 30-10- 2013 T i l s y n e t Vi har skrevet til Arne Erdman Jørgensen, Sølvmosevej 4, Skoverup, 4683 Rønnede, vedrørende aktindsigt, kommunens sagsnr.

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport

Danskernes holdning til kollektiv transport Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport Danskernes holdning til kollektiv transport 2016 Undersøgelse af danskernes holdning til, brug af og tilfredshed med den kollektive transport Side 2 Indhold 1. Baggrund og formål 3 2. Resumé og anbefalinger

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am. Kon an 2. 150. 000 Ej udg p.md. 2. 574 Udbe a ng 110. 000 B. / N.es.ej udg. 10. 525/ 8. 353 Bo gm2 S ue/ Væ. Byggeå G undm2 En g Sag 176 1/ 5 2008 810 B 256007701 Ansa gej endomsmæg Sø enlyegaa

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4

B R E V D U E N. Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn. Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4 B R E V D U E N Kompagniavis for Hjemmeværnskompagni Midtfyn Oktober kvartal 2015 20. årgang nummer 4 I sne står urt og busk i skjul. Dog ikke helt endnu, men det kommer nok ikke l t re så l nge endnu.

Læs mere

Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsf o rsi kri ng N r 5 1 5 3 5153 S æ l g e r a n s v a r S id e 2 I nd h o ld sf o rt egnelse S id e 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 H vem er dæ k k et 4 2

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

2010-2011. Årsplaner for 2y

2010-2011. Årsplaner for 2y 2010-2011 Årsplaner for 2y KLASSENS ÅRSPLAN... 1 ÅRSPLAN FOR DANSK... 2 ÅRSPLAN FOR ENGELSK... 3 ÅRSPLAN FOR IDRÆT... 4 ÅRSPLAN FOR KRISTENDOM... 5 ÅRSPLAN FOR KUNST... 6 ÅRSPLAN FOR MATEMATIK... 8 ÅRSPLAN

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere