Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er F olket inget har nu v edt aget den ny e akt ieav anc ebeskat ningslov, hv or ændr inger ne hov edsagelig v edr ø r er p er soner s af st å else af akt ier. D e hidt idige r egler f or selskaber s af st å else af akt ier m.m. f or t sæt t er så ledes u ændr et. M inist er iet har samt idig beny t t et lej ligheden t il f u ldst ændig at omskr iv e akt ieav anc ebeskat ningslov en så ledes, at den nu er langt mer e læsev enlig end hidt il. Ændret beskatning af personers beholdning af aktier H idt il har hov edr egler ne v ed salg af akt ier v ær et som f ø lgende: Gældende regler E j et u nder t re å r E j et i t re å r eller m ere U no t erede akt i er B ø rsno t erede akt i er i b eh o ldni nger o v er kr. i ( kr. f o r ægt ef æller) B ø rsno t erede akt i er i b eh o ldni nger u nder kr. i ( kr. f o r ægt ef æller) Gev i nst Gev i nst Gev i nst kap it alindkomst kap it alindkomst kap it alindkomst D e ny e r egler t r æder i kr af t den 1. j anu ar S kemat isk kan de ny e hov edr egler op st illes så ledes: Gev i nst G ev inst beskat t es som akt ieindkomst A lle alm i ndeli ge akt i er ( u anset ej ert i d) akt ieindkomst sf r adr ag ( sær lig modr egningsadgang i anden indkomst ) akt ieindkomst S kat t ef r ihed I nt et p å unoterede aktier sf r adr ag ( sær lig modr egningsadgang i anden indkomst ). p å bø rs noterede aktier modr egnes i u dby t t er og gev inst er f r a bø r snot er ede akt ier. O v er sky dende t ab kan f r emf ø r es u den t idsbegr ænsning. D e f or eslå ede ny e r egler v il så ledes medf ø r e f ø lgende: 1. O p hæv else af 3-å r s r eglen f or p er soner, så ledes at akt ieav anc er beskat t es som akt ieindkomst u anset ej er t iden. 2. O p hæv else af kr. s r eglen. D er med bliv er også akt ieav anc er af mindr e akt iebeholdninger skat t ep ligt ige. 3. U dv idelse af mu ligheder ne f or f or p er soner. 4. E n ov er gangsr egel, som sikr er, at akt ier kø bt f ø r ændr inger nes v ir kningst idsp u nkt v il ku nne sælges skat t ef r it ef t er en ej er t id p å 3 å r eller mer e, hv is de indgå r i beholdninger, som p å lov ens v ir kningst idsp u nkt ligger u nder kr. s gr ænsen.

2 O O O M O 5. E n ov er gangsr egel, som sikr er mod en f or hø j else af skat t ep r oc ent en f or akt ier kø bt f ø r ændr inger nes v ir kningst idsp u nkt, og som sælges ef t er mindr e end 3 å r. 6. E n ændr ing af op gø r elsesmet oden v ed ber egning af av anc e og t ab p å bø r snot er ede akt ier med en ej er t id p å u nder 3 å r. 7. O v er gangsr egler v edr ø r ende u u dny t t ede t ab p r. 31. dec ember Ad 1. Ophævelse af 3-å r s r eg len E f t er de nu gældende r egler beskat t es av anc er v ed salg af akt ier ef t er en ej er t id p å u nder 3 å r som kap it alindkomst ( skat t esat s i gennemsnit skommu ne f r a 33,3 t il 59,7 % ). F or t j enest er v ed salg ef t er 3 å r s ej er t id beskat t es som akt ieindkomst ( skat t esat s p å 28 / 43% ). E f t er de ny e r egler f j er nes skillelinien v ed 3 å r s ej er t id, og av anc er beskat t es som akt ieindkomst u anset ej er t iden. D et t e gælder f or så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier. p hæv elsen af 3-å r s r eglen medf ø r er som u dgangsp u nkt en lemp else af beskat ningen. D er kan dog i v isse t ilf ælde i f or bindelse med ov er gangen f r a de gamle r egler t il de ny e r egler bliv e t ale om en skær p else af skat t ep r oc ent en. D er er der f or indf ø r t en ov er gangsr egel som sikr er, at beskat ningen af kor t t idsakt ier det v il sige akt ier ej et i u nder 3 å r - ikke bliv e skær p et f or akt ier kø bt f ø r ov er gangen t il de ny e r egler - se ad 5. p hæv elsen af 3-å r s r eglen medf ø r er endv ider e en ændr ing af op gø r elsesp r inc ip f or bø r snot er ede akt ier ej et i mindr e end 3 å r, idet der skif t es f r a akt ie-f or -akt iemet oden t il gennemsnit smet oden se ad 6. Ad 2. Ophævelse af k r. s r eg len p hæv elsen af kr. s gr ænsen medf ø r er, at av anc er p å bø r snot er ede akt ier gø r es skat t ep ligt ige u anset beholdningens st ø r r else. E f t er de gældende r egler er av anc er p å bø r snot er ede akt ier v ed salg ef t er 3 å r eller mer e skat t ef r i, hv is den skat t ep ligt iges beholdning af bø r snot er ede akt ier i de 3 sidst e å r har ligget u nder den skat t ef r i bu ndgr ænse. D en nu v ær ende r egel indebær er, at der v ed hv er t kø b, hv er t salg og u lt imo indkomst å r et skal f or et ages en op gø r else af den samlede beholdning af bø r snot er ede akt ier, denne op gø r else skal sammenholdes med belø bsgr ænsen, som p r ist alsr egu ler es og der med ændr es f r a å r t il å r, og der v ed ov er skr idelse af belø bsgr ænsen skal op gø r es indgangsv ær dier ( sy nt et iske v ær dier ) f or de bø r snot er ede akt ier, som indgå r i beholdningen, og som har v ær et ej et i mindst 3 å r. D isse op gø r elser skal ikke f or et ages ef t er den 1. j anu ar en de sy nt et iske v ær dier har f or t sat bet y dning f or op gø r elsen af gev inst er og t ab p å akt ier er hv er v et f ø r 1. j anu ar og som sælges ef t er denne dat o og ef t er 3 å r s ej er t id. S om anskaf f elsessu m f or disse akt ier kan v ælges mellem den f akt iske anskaf f elsessu m eller den sy nt et iske v ær di. p hæv elsen af kr. s r eglen medf ø r er en skær p else af beskat ningen, da bø r snot er ede akt ier ej et i 3 å r eller mer e og u nder belø bsgr ænsen ef t er de gældende r egler er skat t ef r ie. E n ov er gangsr egl skal sikr e, at denne skær p else ikke f å r v ir kning f or bø r snot er ede akt ier, som p å ikr af t t r ædelsest idsp u nkt et indgå r i små beholdninger ( u nder kr.) se ad 4. 2

3 Ad 3. U dvi delse af fr adr ag sm u li g heder n e ved t ab - U not er ede akt ier - N u g ælden de r eg ler - -M i n dr e en d 3 å r s ej er t i d ef t er mindr e end 3 å r s ej er t id kan modr egnes i gev inst er p å andr e akt ier, som sælges ef t er en ej er t id p å mindr e end 3 å r. M odr egningen kan ske i gev inst er p å så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier å r s ej er t i d eller m er e ef t er 3 å r eller mer e kan f r adr ages i akt ieindkomst. H v is akt ieindkomst en bliv er negat iv sker modr egningen v ed at skat t ev ær dien af f r adr aget f r at r ækkes i slu t skat t en og der v ed f r adr ages i anden indkomst. - N y e r eg ler ej er t i d u den b et y dn i n g kan f r adr ages i akt ieindkomst en u den begr ænsninger u anset ej er t iden. H v is der op st å r en negat iv akt ieindkomst som f ø lge af det t e f r adr ag, modr egnes den negat iv e akt ieindkomst med skat t ev ær dien i ø v r ige skat t er. - B ø r snot er ede akt ier - N u g ælden de r eg ler - - M i n dr e en d 3 å r s ej er t i d ef t er mindr e end 3 å r s ej er t id kan f r adr ages i gev inst er p å andr e akt ier, som sælges ef t er en ej er t id p å mindr e end 3 å r. M odr egningen kan ske i gev inst er p å så v el bø r snot er ede som u not er ede akt ier å r s ej er t i d eller m er e B eho ldn i n g er u n der k r. s g r æn sen ef t er 3 å r s ej er t id eller mer e er hv er ken f r adr agsber et t iget eller modr egningsber et t iget B eho ldn i n g er o ver k r. s g r æn sen ef t er 3 å r s ej er t id eller mer e kan modr egnes i gev inst er p å andr e bø r snot er ede akt ier ej et i 3 å r eller mer e. - N y e r eg ler ej er t i d u den b et y dn i n g b elø b sg r æn se u den b et y dn i n g kan modr egnes i f or t j enest er, u dby t t er og u dby t t ebeskat t ede af st å elsessu mmer v edr ø r ende bø r snot er ede akt ier u anset ej er t id. B emær k at man ikke v il ku nne f r adr age t ab p å bø r snot er ede akt ier i gev inst er p å u not er ede akt ier. p å henholdsv is bø r snot er ede og u not er ede akt ier skal så ledes f r emov er holdes adskilt. 3

4 Ad 4. Over g an g sr eg len fo r b ø r sn o t er ede b eho ldn i n g er u n der k r. s g r æn sen E n ov er gangsr egel sikr er, at skat t ef r iheden f or bø r snot er ede akt ier, som p å v ir kningst idsp u nkt et f or de ny e r egler 1. j anu ar indgå r i beholdninger u nder kr. s gr ænsen ( kr.) f ast holdes. S kat t ef r iheden ef t er ov er gangsr eglen omf at t er akt ier, som p å t idsp u nkt et f or ov er gangen t il den ny e akt ieav anc ebeskat ningslov kan sælges skat t ef r it og akt ier, som den skat t ep ligt ige p å det t e t idsp u nkt har f or v ent ning om at ku nne beholde så længe, at akt ier ne v ille ku nne sælges skat t ef r it ef t er 3 å r ef t er den gældende kr. s r eglen. D et v il sige, at ov er gangsr eglen omf at t er akt ier, som p å ikr af t t r ædelsest idsp u nkt et ku nne v ær e solgt skat t ef r it ( u nder kr. s gr ænsen) eller som p ot ent ielt v ed op f y ldelse af ej er t idskr av et p å 3 å r ku nne hav e v ær et solgt skat t ef r it. F or p er soner, der ikke har akt ier ov er kr. s gr ænsen, bø r det ov er v ej es, at anskaf f e akt ier op t il kr. s gr ænsen. F or p er soner, der har akt ier ov er kr. s gr ænsen, bø r det ov er v ej es, at nedbr inge beholdningen t il u nder kr. s gr ænsen. D et er en bet ingelse f or skat t ef r iheden, at akt ier ne p å t idsp u nkt et f or af st å elsen har v ær et ej et i mindst 3 å r. D e t r e å r skal r egnes f r a kø bst idsp u nkt et af akt ier ne og alt så ikke f r a 1. j anu ar V ed af st å else f ø r 3 å r s ej er t id skal gev inst og t ab medr egnes v ed op gø r elsen af den skat t ep ligt ige indkomst som akt ieindkomst se dog ad kr. s gr ænsen i u dgø r kr. f or enlige og kr. f or ægt ep ar. D et er bå de bø r snot er ede akt ier og bø r snot er ede inv est er ingsbev iser der indgå r i op gø r elsen. D et er belø bsgr ænser ne f or , som skal lægges t il gr u nd v ed af gr ænsningen af ov er gangsr eglen. D et er ku r sv ær dien af beholdning den 31. dec ember der er af gø r ende f or om belø bsgr ænsen er ov er skr edet. V ed op gø r elsen af ku r sv ær dien den 31. dec ember anses akt ier, som ku n omsæt t es p å N A S D A Q f or at v ær e u not er ede, med mindr e den skat t ep ligt ige v ælger, at akt ier ne skal anses f or at v ær e bø r snot er ede. V alget gælder alle akt ier der p r. 31. dec ember alene omsæt t es p å N A S D A Q. V ælger den skat t ep ligt ige at anse akt ier ne f or bø r snot er ede skal der giv es skr if t lig meddelelse t il skat t ef or v alt ningen inden en ev ent u el af st å else, dog senest inden f r ist en f or indgiv else af selv angiv else f or indkomst å r et Ad 5. Over g an g sr eg el fo r k o r t t i dsak t i er ak t i er ej et u n der 3 å r F or p er soner med negat iv kap it alindkomst ( f or eksemp el p å gr u nd af hø j e r ent eu dgif t er ) og en hø j akt ieindkomst ( av anc e p å akt ier ) kan op hæv elsen af 3-å r s r eglen indebær e en f or hø j else af beskat ningen f r a 33,3% ( en gennemsnit skommu ne) t il 43%. F or skat t ey der e med p osit iv kap it alindkomst, men som ikke bet aler mellem- eller t op skat af kap it alindkomst en kan det indebær e en f or hø j else af beskat ningen f r a 38,8 % ( en gennemsnit skommu ne) i en gennemsnit skommu ne t il 43% F or at u ndgå denne mer skat p å aller ede kø bt e akt ier indeholder de ny e r egler en sær lig ov er gangsr egel f or akt ier ej et i mindr e end 3 å r, som er kø bt f ø r 1. j anu ar R eglen gå r u d p å, at den del af akt ieindkomst en, som st ammer f r a f or t j enest er p å så danne akt ier, f ly t t es ov er i kap it alindkomst en. D et gælder dog ku n, i det omf ang f or t j enest er ne beskat t es lemp eliger e som 4

5 kap it alindkomst end som akt ieindkomst. R eglen f å r der med ku n bet y dning f or skat t eber egningen i p er ioden Ad 6. Æ n dr i n g af o pg ø r elsesm et o de H idt il er av anc e og t ab p å bø r snot er ede akt ier ej et u nder 3 å r blev et ber egnet ef t er den så kaldt e akt ie-f or -akt iemet ode. Ø v r ige av anc er og t ab er ber egnet ef t er gennemsnit smet oden. D a 3 å r s r eglen op hæv es kan denne f r emgangsmå de ikke længer e f inde anv endelse. A lle av anc er og t ab skal der f or ber egnes p å baggr u nd af gennemsnit smet oden. D er er indf ø r t en ov er gangsr egel, hv or ef t er gev inst og t ab v ed af st å else af akt ier som er er hv er v et f ø r den 1. j anu ar og som den 31. dec ember indgå r i en beholdning af bø r snot er ede akt ier u nder kr. op gø r es p å gr u ndlag af akt ie-f or -akt iemet oden. H er v ed sikr es, at sener e er hv er v else af akt ier i samme selskab ikke p å v ir ker op gø r elsen af gev inst er og t ab p å beholdninger u nder belø bsgr ænsen. D et bemær kes dog, at akt ie- og t egningsr et t er t il bø r snot er ede akt ier holdes u denf or gennemsnit smet oden. F or t j enest e og t ab p å akt ie- og t egningsr et t er t il bø r snot er ede akt ier op gø r es i st edet ef t er akt ie-f or -akt iemet oden. Ad 7. Over g an g sr eg ler vedr ø r en de u u dn y t t ede t ab pr. 31. dec em b er I f ø lge de ny e r egler kan u u dny t t ede t ab p å bø r snot er ede akt ier, der er af st å et ef t er en ej er t id p å mindr e end t r e å r, og u u dny t t ede t ab p å bø r snot er ede akt ier i en beholdning ov er kr. s gr ænsen af st å et ef t er en ej er t id p å t r e å r eller mer e, der er konst at er et f ø r den 1. j anu ar , f r emf ø r es t il modr egning i gev inst er, u dby t t er og af st å elsessu mmer p å bø r snot er ede akt ier ef t er den 1. j anu ar S å danne t ab v il også f r a og med ku nne modr egnes i u dby t t er der st ammer f r a en beholdning af bø r snot er ede akt ier der p r. 31. dec ember ligger u nder kr s gr ænsen. p å bø r snot er ede akt ier st ammende f r a beholdninger ov er kr s gr ænsen er hv er v et f ø r 1. j anu ar , kan ikke ov er st ige f or skellen mellem den sy nt et iske v ær di ( indgangsv ær dien) og af st å elsessu mmen. p å bø r snot er ede akt ier st ammende f r a beholdninger ov er kr s gr ænsen, som er konst at er et f ø r , kan hø j st f r emf ø r es i f em å r. p å beholdninger af bø r snot er ede akt ier u nder kr s gr ænsen kan hv er ken f ø r eller ef t er den 1. j anu ar f r adr ages i gev inst er mm. I kke u dny t t ede t ab p å u not er ede akt ier, som er konst at er et f ø r den 1. j anu ar kan f r emf ø r e t il modr egning i akt ieindkomst en. D et er u den bet y dning om modr egningen sker i akt ieindkomst f r a bø r snot er ede eller u not er ede akt ier. p å u not er ede akt ier, der er konst at er et f ø r , kan hø j st f r emf ø r es i f em å r. S e ef t er f ø lgende skema. 5

6 Hvordan tab anvendes fra 1. januar 2006 fy sisk e p ersoner Unoterede aktier B ø rs noterede, s kattep l ig tig beh ol dning ( ov er kr. s g ræ ns en) B ø rs noteret, s kattef ri beh ol dning ( under kr. s g ræ ns en) E j u 3 å p å E j i t å m p å å i u å i u I k k a n v d t t a b r l i s f ø r 1. j a n u a r K f ø t f u t t o å t l o v v I n o t l u n o t f ø h j f 4 6, 3 U t t t t n ( å f o o et nder r et re r eller ere af st elsest dsp nkt et af st elsest dsp nkt et e en e ea er et an remf res il radrag i dby er, gev in st er g af st el sessu mmer ef er ign in gsl en s 16 B, der edrø rer al min del ige kke mo dregn et egat iv skat kan bø rsn erede el er erede akt ier, remf res so m idt il.. st k.. Bet in gel se: dby e mv., skal beskat es so m akt iein dko mst. Bemæ rk idsbegræ sn in g 5 r) r 2000 g erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen e- re, j f. 4 6, st k. 2. Bemæ rk t idsbegræ n sn in g ( 5 å r) f o r erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen e- re, j f. 4 6, st k. 2. Bemæ rk do g t idsbegræ n sn in g ( 5 å r) f o r 2000 o g Note o g K an h v erken mo dregn es el l er f rat ræ kkes, j f. de t idl igere regl er B o l d n i n g p r d b I t I t eh ec em er Unoterede aktier kke rel ev an kke rel ev an B ø rs noteret, s kattep l ig tig beh ol dning p r dec ember ( ov er kr. s g ræ ns en) B ø rs noteret, s kattef ri beh ol dning p r dec ember ( under kr. s g ræ ns en) Unoterede aktier B ø rs noterede erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, j f. 14 erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, 4 4, st k. 3 erh v erv et 1. j an u ar 2006 el l er sen ere, j f. 14 K an h v erken mo dregn es el l er f rat ræ kkes, 4 4, st k. 1 T a b p å a k t i er er h v er v et 1. j a n u a r el l er s en er e K an f rat ræ kkes i akt iein dko mst. H v is akt iein dko mst en bl iv er n egat iv beregn es der n egat iv skat H v is akt ien h ar v æ ret bø rsn o t eret i ej ert iden skal den n e beh an dl es ef t er regl ern e f o r bø rsn o t erede akt ier E v en t u el o v erf ø rel se t il æ gt ef æ l l e sen ere in dko mst å r K f u t t o å t l o v p å o t h v o t l l u t t E v t u o v ø t æ æ l l å an radrages i dby er, gev in st er g af st el sessu mmer ef er ign in gsl en s 16 B bø rsn erede akt ier, r gev in st en er skat ep igt ig el er dby et er akt iein dko mst en el erf rel se il gt ef e sen ere in dko mst r Note 1 V ed o p gø rel sen af gev in st o g t ab p å bø rsn o t erede akt ier, der er erh v erv et f ø r den 1. j an u ar 2006, o g so m p r december 2005 in dgå r i en skat t ep l igt ig beh o l dn in g af bø rsn o t erede akt ier o v er kr. s græ n sen, kan f y siske p erso n er der h ar f å et t il del t en sy n t et isk in dgan gsv æ rdi ef t er de gaml e regl er, v æ l ge at an v en de den n e sæ rl ige in dgan gsv æ rdi, i st edet f o r an skaf f el sessu mmen. V al get skal t ræ f f es saml et f o r al l e akt ier i h v ert sel skab. E t f radragsberet t iget el l er et mo dregn in gsberet t iget t ab kan do g ikke o v erst ige f o rskel l en mel l em af st å el sessu mmen o g den sæ rl igt t il del t e in dgan gsv æ rdi. sf radragsbegræ n sn in gen o p gø res u d f ra det t ab, der er beregn et ef t er gen n emsn it smet o den. D v s. f ø rst gen n emsn it smet o de o g deref t er t absbegræ n sn in g.

7 V ederlagsnæ ring D et er v edt aget, at op hæv e v eder lagsnær ingsbegr ebet i akt ieav anc ebeskat ningslov en gennem en ændr et f or mu ler ing af nær ingsbest emmelsen. D et t e bet y der ikke ændr inger i beskat ningen p å er hv er v elsest idsp u nkt et, der dir ekt e er omf at t et af st at sskat t elov ens 4 ( p er sonlig indkomst ). K onsekv ensen af op hæv elsen er, at ef t er f ø lgende gev inst er og t ab p å de akt ier, der er hv er v es som v eder lag i nær ing, i st edet v il bliv e behandlet p å samme må de som gev inst og t ab p å andr e akt ier omf at t et af akt ieav anc ebeskat ningslov en.

Referat fra ordinær generalforsamling i B rø nsh ø j P arc elforening. Mødedato: 2 2.0 2.2 0 0 6, kl. 19.0 0. Mødes ted: P ilegå rden, mø delokale 7. T i l s tedev æ r en de: B eb oerne på fø lgende parc

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

u nder jor den med køb enha v n s ener gi

u nder jor den med køb enha v n s ener gi u nder jor den med køb enha v n s ener gi v ipa sse r b y ens afløb www.ke.dk el g a s v a nd v a r me a fløb h v a der en st ikledning? H vor gå r græ nsen mellem den offentlige og priva te del a f kloa

Læs mere

. Februu 2002.27.ar8ans

. Februu 2002.27.ar8ans . Februu 2002.27.ar8ans Formanden pi *udietur i Ergland sid 6 born og unge side l2-ls FsD er en landdoreng opreder l97l osha(loruden $ammende, ogsi mcd emmer b andt for& dre. faglolk os andf e ntef eserede

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Fremgang i syne hos transportens arkitekter

Fremgang i syne hos transportens arkitekter Fremgang i syne hos transportens arkitekter A F CHEFKONSULENT JESPER HØJTE STENBÆK, CAND. MERC. JUR., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL., STUDENTERMEDHJÆLP LOUISE STEINER BRUUN,

Læs mere

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast:

Service frem for discount. tema. Annoncerne vandt valget. kan godt være med. Fire brancheledere står fast: Nummer 07 / november 2011 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening tema digitaltryk i hverdagen Annoncerne vandt valget danmark kan godt være med Fire brancheledere står fast: Service frem

Læs mere

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN

CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 18. august 2011 CSR-KRAV VED OFFENTLIGE UDBUD ER UNØDVENDIGT BYR- DEFULDE OG BEGRÆNSER KONKURRENCEN Igennem

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere