Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov Larsen, TFL, (st. tv., medlem), Christina Hoffmann, CH, (2. tv., sekretær) Desuden var Marianne Rasmussen fra st. tv. og Bjarne Tinning, BT, fra 2. th. mødt op. 1. Valg af dirigent og referent, jf. 6 i foreningens vedtægter Formand AME foreslog Joachim Wengenroth, JW, fra advokatfirmaet Kielberg Ejendomsadministration, som fremover vil være foreningens administrator. Dette blev vedtaget, og JW kunne afgøre, at der var lovligt indkaldt til generalforsamlingen. 2. Bestyrelsens beretning AME fremlagde bestyrelsens beretning: Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder og en ekstraordinær generalforsamling i 2012/2013. Renovering og lån: For at skabe finansiering til en større renovering af bl.a. nyt tag, kviste, altaner, tagrender, isolering og lyskasse, som forårsager vandskader i lejlighederne på i venstre side af ejendommen og maling af facaden mm blev mulighederne for, at ejerforeningen opretter et fælles lån på kr. med lang løbetid undersøgt. I første omgang havde Middelfart Sparekasse det mest fordelagtige tilbud. Det viste sig dog, at der var indsneget sig en regnefejl i tilbuddet. Sparekassen Fåborg gav det næstbedste tilbud på et lån. Dette ændrer ikke det store i fællesudgifterne for den enkelte ejer, da posten til renovering nedsættes. Sparekassen Fåborg kræver en hæftelse på kr. i pant pro rata eller solidarisk hæftelse af ejerne. Panten er godkendt af bestyrelsen. Panten hæves fra kr. til kr. i de nye vedtægter. Dette betyder også, at alle panthavere skal godkende pant-hæftelsen i forbindelse med lånet. Den månedlige udgift bliver på kr. (bestyrelsesmøde ). Ved pro rata menes, at hvert medlem i foreningen hæfter for en del af gælden svarende til sit fordelingstal. Vedrørende optagelse af fælles lån oplystes der på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2012, at tre af ejerforeningens medlemmer (1.th, 2.tv. og 2.th.) ikke ønsker at optage et fælles lån, men ønskede at indbetale egen del af udgiften til vedligeholdelsen/renoveringen direkte til ejerforeningen. De sidste tre medlemmer ønskede optagelse af fælles lån, og at udgifter til lån betales af alle igennem ejerforeningen. Bestyrelsen ønskede en diskussion blandt ejerforeningens medlemmer om

2 det videre forløb ift. optagelse af lån til vedligeholdelse/renovering og indkaldte til ekstraordinær generalforsamling den På generalforsamlingen var samtlige ejere repræsenteret bortset fra 2. tv., som havde givet 1. tv. en fuldmagt. I drøftelsen i ejerkredsen var der bl.a. fokus på problemstillingen om salg af en ejerlejlighed. Det blev besluttet, at ved salg vil en sælger kunne indfri lån eller overdrage det til køber. Efter grundig drøftelse besluttede fem ejere (1 afventede), at ejerforeningen opretter et lån i fællesskab. I løbet af året er renoveringen af kældertrappen fuldført. Altanerne er blevet malet igen grundet afskalning af maling, men de skaller igen! Nye vedtægter: Bestyrelsen har igen i år arbejdet på at få vedtægterne opdateret og gjort mere tidssvarende. Advokatfirmaet Kilberg er ved at lægge sidste hånd på tinglysning og har indhentet erklæringer fra ejerne panthavere. Udgiften beløber sig til ca kr. Hjemmeside: Ejerforeningen Østerbæksvej 15 har i løbet af året oprettet en hjemmeside: der indeholder forside, oversigt over bestyrelsen, vedtægter, husorden, referater og regler om udlejning. Varmesagen med Brunata: Varmeregnskabet for 2011 tog en del af bestyrelsens tid i det forgangne år. Lejligheden st.th. (AME) klagede over det første varmeregnskab fra Brunata på grund af et for højt forbrug på 97 enheder varme. Brunata udsendte på baggrund af klagen et nyt varmeregnskab, hvor lejlighedens (st.th.) forbrug uden videre var reduceret til et forbrug på 17 enheder. Brunatas begrundelse for reduktionen var, at de havde glemt at skifte en væskeampul i lejligheden. Ejerne af lejlighederne 1. tv. (LR) og 2. tv. (CH) klagede over det nye varmeregnskab, idet der ikke forelå dokumentation for, hvordan st.th. s forbrug kunne gå fra 97 til 17 enheder. Ejendommens samlede forbrug af varme forblev dog uændret. Der blev holdt møde med Brunata, der ændrede varmeregnskabet tre gange foruden, at vandafregningsopgørelsen blev ændret pga. fejl. Brunata fastholdt dog de 17 enheder i varmeforbrug for lejligheden st.th. LR og CH bad fortsat om dokumentation for ændringen af de 97 til 17 enheder. Behovet for dokumentation skal også ses i lyset af, at der samtidig skete en meget betydelig forhøjelse af varmeafregningsudgiften for 1. tv og 2. tv. uden tilstrækkelig dokumentation. Brunata's tilbagemelding var dog, at de havde styr på deres aftegning overfor ejerforeningen, at deres varmeafregning var korrekt, at de ikke skulle dokumentere yderligere for anvendte forbrugstal i varmeregnskabet, og at de anså sagen for afsluttet. Sagen blev derfor indgivet for Ankenævnet på Energiområdet, der ikke kunne hjælpe os, da vi er en ejerforening. De må kun tage sager for "private forbrugere, som står i

3 et direkte kundeforhold med det energiselskab, der klages over. Ankenævnet oplyste endvidere, at der ikke er andre ankenævn eller lign., som en ejerforening i vores situation kan klage til. Vi kontaktede herefter Forbrugerrådet. De oplyste, at det eneste vi kunne gøre var at lægge sag an mod Brunata. Dette ønskede ejerforeningen ikke, da det kunne risikere at påføre ejerforeningen betydelige omkostninger. LR og CH har grundet sagens karakter og forløb og for at få ro valgt at anerkende varmeregnskabet for men med en bemærkning om, at samarbejdet med Brunata ikke har været tilfredsstillende. Varmeregnskabet for 2011 og 2012 er derfor først opgjort nu. Vandskader i lejligheder: Der har i det sidste år været flere tilfælde af vandskader i lejlighederne i venstre side af opgangen. Værst er det gået ud over 1.tv. Senest den , hvor der trængte vand ind i stuen. Dette er fjerde gang på et år for denne lejlighed. Vandet kommer ind øverst fra væggen dvs. op mod loftet til 2. tv. ca. 1,5 meter i bredde - hvor vandet falder fra loftet om bag tapetet og videre ned mod og ud på gulvet. Tirsdag den var den indtil dato værste af slagsen. Der er røget adskillige liter vand ind, som har ødelagt væg, gulv og loft. Megen vand er røget videre ned i murværket/etageadskillelsen mellem førstesalen og stuen. Onsdag morgen den var muren ud mod altanen sjaskvåd, tapetet bulede kraftigt ud og gulvet var skoldet af vand. Det er høje tid, at der bliver gjort noget ved dette problem, ellers ender vi måske med lejligheder med råd og skimmelsvamp. LR har af sit forsikringsselskab fået oplyst - Lærerstandens Brandforsikring - at de ikke kan dække indbo som ødelægges af vandindtrængen fra altan, hvis det drejer sig om slitage eller manglende vedligeholdelse. Håndværkere har været sendt op for at se på problemet og har vurderet, at ejendommens tagrender er for små til at klare nutidens store mængder vand. Derfor løber vandet over tagrenderne og ud på altanerne, hvor der kommer til at stå meget vand. Fugerne under dørene er ikke tætte og her trænger vandet ind og ned til underboen. På et møde med en byggerådgiver den 25. juni vil dette problem blive taget op. Enterprise: Administrator/konsulent H.E. Kulebjerg har på anmodning af bestyrelsen udarbejdet udkast til entreprisebeskrivelse til renovering af ejendommen, som blev godkendt på bestyrelsesmødet den På bestyrelsesmødet den drøftedes de indkomne entreprisetilbud, som alle var for dyre i forhold til de kr., det er besluttet at låne, og de var ifølge bestyrelsen ikke sammenlignelige og var svære at gennemskue, idet de ikke var specificeret og entreprisesummen svingede prismæssigt med kr fra det dyreste til billigste tilbud. Bestyrelsen følte sig på baggrund af den forhåndsværende rådgivning utrygge, ikke fagligt klædt på og kompetente nok til at kunne træffe en beslutning om så stort og dyrt et projekt. Bestyrelsen besluttede, at det vil være en god idé at få tilknyttet en professionel byggesagkyndig eksempelvis en rådgiver fra den

4 uvildige rådgiverenhed Bolius. Bolius vil være i stand til at rådgive bestyrelsen gennem hele processen, ligesom de vil være i stand til at styre processen. Bestyrelsen beslutter at tilknytte en rådgiver. Denne beslutning gør, at administrator/konsulent ønsker at trække sig som konsulent på projektet, hvilket bestyrelsen accepterer. Der afholdes møde med byggesagkyndig den Opsigelse af administrator/konsulent og beslutning om ny administrator: Grundet en del uoverensstemmelser med administrator/konsulent beslutter bestyrelsen på bestyrelsesmødet den at opsige samarbejdet med Hans Erik Kulebjerg pr Dette er sket mundtligt og skriftligt. Der er indhentet tilbud fra flere forskellige ejendomsadministrative virksomheder og bestyrelsen har valgt advokatfirmaet Kielberg Ejendomsadministration til at varetage ejerforeningens administration. Husorden mm: Beboerne i 1.tv. er blevet bedt om ikke at smide cigaretskodder ud fra lejligheden, da mange skodder igennem lang tid er smidt ned på græsplænen. Beboerne i lejligheden har fjernet skodderne. Mange af naboerne og forbipasserende lader desværre deres hunde besørge ude foran vores hus. LR har taget kontakt til ejeren af nabohuset, hvor nogle lejere har flere hunde, som de lufter ved vores hus. De har reageret positivt og bruger nu poser. Viceværten har sat skilte med Nej til hundelorte op, så vi håber, at forbipasserende også vil respektere et nej tak. 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning JW gennemgik regnskabet for Regnskabet blev godkendt. 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse. Bestyrelsen har møde med en uvildig byggerådgiver den 25. juni, hvor en plan for ejendommens tagrenovation og øvrige vedligeholdelse vil blive gennemgået. 5. Forslag jf. 4 Der er ingen forslag 6. Forelæggelse af budget til godkendelse Der var medsendt et budget for 2014, men ifølge JW er det ikke dette budget, der på et punkt som dette skal godkendes, men budgettet for Det blev godkendt.

5 7. Valg af formand Jf. 8, stk. 2 er formanden først på valg i Valg af bestyrelsesmedlemmer Jf. 8, stk. 2 afgår et af bestyrelsesmedlemmerne. TLF fik genvalg. CH er på valg til næste år. 9. Valg af suppleant LR blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 10. Valg af revisor JW oplyser, at vi med Kielberg som ny administrator ikke behøver at have et revisionsfirma tilknyttet, hvilket vil være en besparelse på knap 7000 kr. om året. Vi kan blot vælge et ikke-bestyrelsesmedlem som revisor. Opgaven for denne er en gang om året at se bilag igennem hos Kielberg. Herefter laver de et regnskab. LR blev valgt som revisor og har takket ja. 11. Eventuelt JW gennemgik den nye administratoraftale med firmaet Anne-Mette Eilsø Formand Christina Hoffmann Sekretær Terkel Frankov Larsen Bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Side 1 af 1 København V d. Februar 2002 Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Sted: Navernes lokaler, Ingerslevsgade 108, kld, tv. Dato: Den 6. marts 2002

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere