PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er nødvendigt at give børn og unge interkulturel dannelse og interkulturelle kompetencer som ballast til at kunne fungere i en stadig mere international orienteret verden. I dag forventes det, at undervisningen i folkeskolen har et globalt perspektiv. Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen. Skolen har en vigtig opgave i at forberede næste generation til fremtidens globale udfordringer. Det overordnede mål med Global House Det overordnede mål med Global House er at skabe en platform, hvorfra der udvikles tiltag, der skal fremme elevernes mulighed for at erhverve sig sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer, der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden. Sproglærerne skal op igennem skolesystemet med udgangspunkt i Fælles Mål kunne hente inspiration i House of Language, så eleverne stifter bekendtskab med forskellige landes kulturer, levevis, sprog og religion i et tæt samspil med de ting, klassen arbejder med i dagligdagen. House of Language kan i nogle tilfælde være et input i et undervisningsforløb, en start eller en afslutning på et projekt eller et tema. Jeg forestiller mig, at Sønderborg Kommune på landsplan bliver kendt for, at børn allerede meget tidligt er i kontakt med andre landes børn og unge. ( Jette Østergaard, citat fra et møde om fremtidens skole med skoleledelser og skolebestyrelser i september 2012.) 1

2 HVAD: HOVEDTRÆK Målgruppe: Global House henvender sig til elever og lærere i folkeskolen og børn og pædagoger i børnehaverne og SFO erne. Viden om andre kulturer og sproglige færdigheder skal sætte os i stand til at kommunikere med den verden, der omgiver os. (Verdens bedste folkeskole vision og strategi, 2005). Dvs. at viden om andre kulturer og sproglige færdigheder ikke er et mål i sig selv, men er grundlaget for at kunne kommunikere og begå sig i en global verden. Forskningen viser, at interkulturel forståelse ikke er et automatisk biprodukt af undervisning i sprogfagene. Derfor skal tiltagene i Global House indeholde både udvikling af børnenes interkulturelle kompetencer og udvikling af børnenes sproglige færdigheder. Interkulturelle komptencer (evnen til at agere i et globalt samfund) Global House Sproglige færdigheder GLOBAL HOUSE skal ses som et resursecenter, hvor lærere og pædagoger kan finde inspiration til arbejdet med at udvikle børnenes interkulturelle kompetencer og sproglige færdigheder. UDVIKLING AF INTERKULTURELLE KOMPETENCER Målet er: at forberede eleverne til et liv i det globale samfund at medvirke til at eleverne kan begå sig i en multikulturel verden at give eleverne mulighed for at udvikle forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund at bibringe eleverne større åbenhed, udsyn og tolerance at sikre, at eleverne får viden om andre lande at kvalificere undervisningen om globale dimensioner og interkulturelle forhold og formidle viden om undervisningsmetoder og materialer hertil. 2

3 Global Houses formål er at støtte børnehaverne, SFO erne og skolerne i forbindelse med indarbejdelsen af den interkulturelle og den internationale dimension i de pædagogiske læreplaner, mål- og indholdsbeskrivelserne i SFO erne og i skolernes faglige årsplaner. Der skal etableres et tæt samarbejde mellem Global House og skolernes internationale koordinatorer. Formålet er at støtte op om skolernes arbejde med implementeringen af den internationale læseplan for skolerne i Sønderborg. Målet er i samarbejde med skolernes internationale koordinatorer: at opbygge et idékatalog på skolernes fællesnet med ideer til temaer, undervisningsforløb, internationale emneuger, interkulturelle øvelser, gæstelærere og internationalt samarbejde at samle og udvikle undervisningsideer og metoder, som kan udvikle børn og unges kompetencer indenfor interkulturelle og globale emner. løbende at lægge nye links til relevante sites og materialer om globale perspektiver ind på fællesnettet. SPROGLIGE FÆRDIGHEDER Global House skal i tæt samarbejde med kommunens sproglærere: udvikle et tilbud til sprogundervisningen til gavn for alle kommunens elever samle og udvikle undervisningsmaterialer til brug for lærere og elever i kommunen formidle gode og inspirerende undervisningsmaterialer til kommunens sproglærere. Målet er: at styrke elevernes sproglige kompetencer at eleverne får kendskab til sprog, kultur og traditioner primært i engelsk- og tysksprogede lande at eleverne lærer at bruge mulighederne for netbaseret kommunikation. Målet er, at støtte eleverne i at kunne præsentere resultater af egne undersøgelser i elektronisk form på et fremmedsprog samt gennemføre projektorienterede forløb med en udenlandsk klasse over nettet at eleverne får kendskab til litteratur, musik og kunst fra andre kulturer at eleverne bliver opmærksomme på den påvirkning fra andre kulturer, de møder i deres hverdag. HVORDAN: TEMADAGE 0G UNDERVISNINGSFORLØB FOR KOMMUNENS ELEVER: Global House tilbyder kommunens elever kurser i engelsk og tysk sprog og kultur. Der er tale om tematiske værkstedsprægede kurser af to til tre dages varighed. I Global House foregår al samtale og undervisning på engelsk eller tysk, idet læreren på stedet ikke kan tale dansk, idet de ansatte læreres modersmål er henholdsvis engelsk og tysk. Meget af undervisningen bliver udført gennem leg og forskellige praktiske udfordringer. Undervisningen veksler mellem samtale, gruppearbejde, pararbejde, film, dramatisering, lege, musik, fysiske aktiviteter, madlavning, videokonferencer og kommunikation med klasser i andre lande som en del af undervisningen på fx etwinning, inddragelse af digitale læremidler og besøg af udenlandske gæster. Undervisningsforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den nyeste viden om sprogindlæring. Kurserne inddrager storyline metoden, cooperative learning og læringsstile. Temadagene er et supplement til sprogundervisningen på skolerne og skal understøtte temaer, der ofte forekommer i mange engelsk- eller tyskmaterialer. Temadagene giver mulighed for at gå i dybden med et 3

4 valgt emne. Skemaet er mere fleksibelt og pauserne tilrettelægges efter de valgte aktiviteter. Inden eleverne kommer på besøg i Global House har klassen arbejdet med det valgte tema på klassen. Efterfølgende arbejdes der videre med temaet hjemme i klassen. Lærerne i Global House udarbejder i samarbejde med kommunens sproglærere temaforløbene. Et undervisningsforløb i Global House for 4. klasse kunne evt. tilrettelægges på følgende måde: Eleverne arbejder med emnet Shopping : Forløbet starter på skolen, hvor læreren introducerer ordforråd og dagligdags udtryk til forskellige typer af forretninger, deres varer, og hvordan man beder om tingene i en forretning. Eleverne kommer på besøg i Global House, hvor klasselokalet omdannes til et shoppingcenter. Dagen starter med, at læreren introducerer de forskellige butikker i et engelsk shoppingcenter og der arbejdes med ord og vendinger, der skal bruges senere på dagen. Eleverne arbejder i løbet af de to dage med at lave rollespil i grupper, hvor de arbejder med de udtryk og vendinger, de har arbejdet med hjemme på skolen. Besøget i Global House slutter med, at grupperne viser rollespillet for hinanden og læreren filmer rollespillet. Tilbage på skolen arbejder eleverne videre med emnet og producerer reklameindslag for de forskellige forretninger i shoppingcenteret på Skoletube. Rollespillet og reklameindslagene fremvises som afslutning på forløbet for forældrene eller for parallelklassen. Et undervisningsforløb for 6. klasse, hvor de arbejder med emnet Travelling kunne fx tilrettelægges på følgende måde: Klassen inddeles i par, og hvert par vælger et rejsemål for en uges drømmerejse. Eleverne planlægger deres drømmerejse på papiret, hvorefter de besøger landet og byerne på nettet og samler informationer om rejsemålet. Arbejdet starter på skolen, hvor de første lektioner bruges på indledende øvelser for at opbygge et brugbart ordforråd og kendskab til emnet Travelling. Der arbejdes med parøvelser, små filmklip, musik, sange, interview og pædagogiske brætspil som optakt til arbejdet med drømmerejsen. Læreren i Global House kontaktes, når eleverne har valgt målet for deres drømmerejse. Læreren i Global House arrangerer et møde, hvor eleverne får mulighed for at interviewe en elev, fra netop det land, som de har valgt. Det kan være elever eller lærere fra Den internationale Skole i Sønderborg som eleverne kan interviewe eller interviewet kan foregå via Skype. Dagene i global House bruges på interview og søgning efter specifikke informationer om det valgte land. Tilbage på skolen laver eleverne en præsentation fx via interaktivt whiteboard om deres drømmerejse og det valgte land, som fremlægges for en anden klasse på skolen. TILTAG I BØRNEHAVER OG SFO ER Global House tilbyder aktiviteter til børnehaver og SFO er i Sønderborg kommune, hvor børnene får den første spæde introduktion til andre kulturer, traditioner og sprog. Formålet er at give børnene kendskab og forståelse for fremmede kulturer og vække børnenes interesse for fremmedsprog i en tidlig alder, hvor børn er nysgerrige og villige til at efterligne. Forskningen viser, at tidlig fremmedsprogsindlæring og en styrkelse af den sproglige bevidsthed gør det nemmere at lære fremmedsprog senere i livet. Målet er: at bevidstgøre børnene om egen baggrund og kultur at børnene lærer om forskellige kulturers traditioner, fester og højtider at børnene arbejder med sang, musik og kunst fra andre lande at børnene får kendskab til forskellige menneskers livsvilkår igennem fortællinger og oplæsninger at introducere fremmedsprog allerede i børnehaven, hvor interessen vækkes gennem rim, remser og sanglege på et fremmedsprog at udbrede kendskabet til Professor dr. ABC - et spændende sprogprojekt for børn og unge. Region Sønderjylland-Schleswig har kørt et sprogprojekt - Professor dr. ABC - for børnehavebørn med 4

5 tysk, hvor de giver børnene nogle positive oplevelser med det tyske sprog ved hjælp af leg, og hvor samarbejdet mellem institutionerne på tværs af grænserne i regionen er blevet styrket. Professor dr. ABC er en del af sprogkampagnen for Region Sønderjylland-Schleswig, der går ud på at motivere børn til at lære tysk. Igennem Professor dr. ABC projektet får børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion. Børnehaveprojektet handler om at styrke børnenes grundlæggende sproglige bevidsthed og på en sjov og lærerig måde introducere dem til tysk. Et vigtigt element i projektet er, at alle deltagende skoler og børnehaver får en partnerskole eller en partnerbørnehave på den anden side af grænsen, som de mødes med. Global House inviterer børnehaverne og SFO erne på besøg i Global House, hvor de kan høre historier om børn fra andre lande, synge sange fra andre lande, lære at tælle til 10 og udtale enkelte ord på et andet sprog. TALENTUNDERVISNING I samarbejde med ungdomsskolen etableres et fritidstilbud med forældrebetaling til unge sprogtalenter i alderen år i Sønderborg Kommune, hvor der undervises i fx spansk, kinesisk og fransk. Tilbuddet præsenteres i Ungdomsskolens folder. LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES KOMPETENCEUDVIKLING: Global House arrangerer inspirationskurser og workshops for sproglærere og internationale koordinatorer. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Sproglærerforeningen og UCSYD. Målet er: At tilbyde kurser, hvor den nyeste viden vedr. sprogdidaktik præsenteres At tilbyde kurser for sproglærerne, hvor de præsenteres for nye og konkrete metoder og materialer til fremmedsprogsundervisningen, som de kan bruge til at styrke deres egen undervisning. At præsentere sproglærerne for en række konkrete digitale læremidler, der kan bruges i sprogundervisningen. I samarbejde med skolebibliotekarerne og IT-vejlederne på skolerne at tilbyde spotkurser for lærerne, hvor fokus er at kvalificere brugen af medier som Ipad, skype og internet i undervisningen. Fokus er, hvordan medierne kan anvendes i undervisningen i sprog og kultur samt i internationale samarbejdsprojekter og møder med partnerskoler. Målet er, at støtte eleverne i at kunne præsentere resultater af egne undersøgelser i elektronisk form på et fremmedsprog samt gennemføre projektorienterede forløb med en udenlandsk klasse over nettet. At arrangere workshops for sproglærerne og skolernes internationale koordinatorer, hvor der er fokus på vidensdeling skolerne imellem. Deltagerne præsenterer eksempler på udbytterige undervisningsforløb, vellykkede internationale samarbejdsprojekter og inddragelse af den internationale dimension i undervisningen. Tilbyde kurser til de internationale koordinatorer i samarbejde med CFU. Fokus er, hvordan den internationale dimension kan inddrages i alle fag og tværfaglige forløb og hvordan den internationale koordinator kan være aktør i skolens udvikling. Inspirationskurser for pædagoger med fokus på formidling af tilbud, materialer, praktisk inspiration og ideer til arbejdet med den interkulturelle kompetence i børnehaver og SFO er. Inddragelse af det omgivende samfund: Global House skal samarbejde med de lokale virksomheder, Syddansk Universitet, Musikskolen, Kunstskolen, Det sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Region Sønderjylland-Schleswig og UCSYD. 5

6 Global House skal skabe kontakter både lokalt, centralt og internationalt: Det lokale: Tæt samarbejde med Den internationale Skole og Den tyske Privatskole. Kontakt til udenlandske familier i området eller familier eller unge mennesker, der har boet i udlandet som kan være gæstelærer i emneuger. Kontakt til lokale globale virksomheder. Undersøges, hvilke virksomheder, der vil komme og fortælle om at arbejde i udlandet, det globale samarbejde og hvilke kompetencer hos medarbejderne, der efterspørges i de globale virksomheder. Det centrale: Styrkelse af samarbejdet i grænseregionen. Kontakt til Region Sønderjylland-Schleswig Global House skal udvikle samarbejdet mellem børnehaverne og skolerne i grænseregionen. Kontakt til børnehaver og skoler i Nordtyskland Global House skal udbrede kendskabet til Professor dr. ABC. Projektet giver børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion Etablere samarbejde med andre skoler og kommuner i Syddanmark og undersøge, hvordan der kan samarbejdes og udveksles erfaringer med internationalt arbejde. Det internationale: I samarbejde med skolernes internationale koordinatorer udbrede kendskabet til Nord Plus Junior, Comeniusprojekter og links til sites, hvor man kan finde skabeloner til udvekslingsarbejdet, samarbejdspartner og projektidéer, fx The Image of the Other og etwinning. Der kunne evt. genetableres kontakt til Sønderborgs tidligere venskabsby i Sverige, så skolerne kan gøre brug af kontakten i forbindelse med undervisningen i den nordiske dimension. Samarbejde med linjeskolerne Der skal etableres et samarbejde med de skoler, der tilbyder internationale linjer. Tilbuddet skal skræddersyes ud fra de behov som den enkelte linje måtte have. Linjerne skal tilbydes mulighed for at trække på det netværk, som Global House samarbejder med. Tværfaglighed og projektopgaven Global House skal fungere som inspirator i forbindelse med projektopgaven. Global House kunne indtænkes i forbindelse med opstart af et overordnet emne med relation til internationale forhold. De elever, der arbejder med emner med relation til internationale forhold, kan tilbydes sparring fra lærerne i Global House. Temadage/undervisningsforløb i Global House Der er 366 klasser i klasse i Sønderborg Kommune. Der er 7550 elever i Sønderborg Kommune. Vi har 40 undervisningsuger i løbet af et skoleår. PRAKTISK: Global House tænkes booket i skoletiden til brug for klasser, børnehaver og SFO er, og i perioder om eftermiddagen til brug for efteruddannelse af lærere kursustilbuddet til lærerne og pædagogerne vil kunne skræddersys i samarbejde med UCSYD, Højskolen Østersøen og Sproglærerforeningen. Hvor: Evt. lokaler på Den internationale Skole, Den tyske Privatskole og/eller Alsion. 6

7 Lokalet indrettes med informerende/illustrative og interessante billeder/plakater og objekter knyttet til den engelsktalende/tysktalende del af verden. Ansættelser: Der skal ansættes 2 lærere; en engelsklærer og en tysklærer til at undervise eleverne på temadagene. Ansættelsesgraden afhænger af, hvor mange dage læreren skal undervise i Global House. Der skal ansættes lærere til at undervise i kinesisk, fransk eller spansk i samarbejde med ungdomsskolen. (Det kan fx være studerende eller lærere fra Kina, Spanien eller Frankrig, der er bosat i Sønderborg Kommune). Der skal ansættes en projektkoordinator på en to-års-kontrakt. (Se stillingsbeskrivelse på sidste side i dokumentet). Styregruppen: Den nedsatte arbejdsgruppe omdannes til en styregruppe, der består af: Karen Marie Hougård, Søren E. Hansen, Connie Buch, Erling Andresen, Finn Bruncke og Maj Britt Andreasen. Styregruppens opgave er at følge udviklingen i Global House. Styregruppen står til rådighed med vejledning og sparring til projektkoordinatoren. Styregruppen holder møde hver tredje måned og træffer beslutninger om, hvilke tiltag Global House skal tilbyde. Advisory Board: Der etableres et Advisory Board, der skal bestå af de lærere, der er ansat, projektkoordinatoren, en sproglærer, en skoleleder, en international koordinator, en pædagog fra børnehaverne, en pædagog fra SFO en, en repræsentant fra forvaltningen, en politiker og en person fra erhvervslivet. Advisory board skal virke som rådgivende / vejledende organ. Økonomi: I Global House indtænkes følgende lønbærende funktioner: projektkoordinator med start 1. maj 2013 tysklærer, 2 dage/uge (skal ansætte lærer) engelsklærer, 5 dage/uge (ansættelse af lærere med nuværende % ansættelse ved Sønderborg International School) lokaleleje evt. 2 steder (udspillet er 300,- kr. per dag på Den tyske Privatskole og 3100,- kr. per måned på Den internationale Skole). etablering af lokaler (møbler, billeder, tavler, projektor, computere, etc.) indkøb af materialer til undervisningen, udgifter til kopier til temadagene udgifter til kompetencegivende kurser til lærere og pædagoger i Global House regi udgifter til gæstelærere andet. HVORNÅR: Tids- og handleplan Januar-februar: Udarbejdelse af projektbeskrivelse for Global House. Marts: 5. marts politisk behandling. Lave stillingsopslag til projektkoordinatorstillingen, udarbejde aftaler vedr. lokaler, ansættelse af en 7

8 projektkoordinator. April: Ansættelse af sproglærere. Maj-juni.: Projektkoordinatoren besøger skoler, SFO er og børnehaver og fortæller om Global House. Inspirationstur til Language House i Hirtshals. I samarbejde med de ansatte sproglærere udarbejdes kursustilbud til skoleelever og lærere og tilbud til børnehaver og SFO er. Opstart august september: Etablering af lokaler, indkøb af materialer, etablering af samarbejdskontrakter, etablere kontakt til de lokale, centrale og internationale samarbejdspartnere. Talentundervisningen for unge fra år i kinesisk og spansk starter. Pilotprojekt oktober-november: Gennemføre temadage for alle 5. klasser i engelsk og alle 7. klasser i tysk i kommunen. Efterfølgende evaluering af temadagene. Programmet for januar til juni udarbejdes på baggrund af evalueringerne. December: Jul i andre lande Global House tilbyder aktiviteter og events for børnehaverne og SFO er. Januar - juni 2014: Temadage for skoleklasser i Global House, events for børnehaver og SFO er, inspirationsdage for pædagoger, kurser og workshop for lærerne. Løbende evaluering: Alle forløb afsluttes med en evaluering på klassen. Læreren får et skriftligt spørgeskema som diskuteres med eleverne, når de er tilbage på egen skole. På baggrund af brugerundersøgelserne tilrettelægges indholdet og aktiviteterne for det kommende skoleår. IDEER FRA MØDET MED SKOLELEDERNE OG SPROGLÆRERNE som der skal arbejdes videre med: Det er hensigten, at Global House hele tiden skal være aktuel i forhold til, hvad lærerne og pædagoger efterspørger af pædagogiske tiltag og aktiviteter. Derfor vil der løbende blive informeret om tilbud og nye aktiviteter henover skoleåret. Global House skal ikke kun ses som et sprogtilbud, men også et kulturtilbud. Global House skal være et sted, hvor eleverne kan samarbejde på tværs af skoler og dermed knytte tidlige netværk. På sigt skal det være et sted, hvor der arbejdes projektorienteret, måske i længere perioder end en enkelt dag. Global House skal teknologisk tilbyde nogle muligheder, som kan supplere det, man har til rådighed på egen skole. Den internationale uge på mellemtrinnet kunne arrangeres i Global House. Temadage med rollespil Den østrigske bjerghytte, Den tyske Rhinborg. Temadag i rollespil i Det engelske rækkehus, Den amerikanske Penthouse-lejlighed, Den australske Outback. Sprogdyst for hele kommunen Temakasser og kulturkasser til udlån Tidlig sprogundervisning i 1. eller 2. klasse Sprogmarathon Udvikle matematiklege på engelsk Sprogquiz i hele kommunen Hjælp fra virksomheder ved projekter Materialecenter 8

9 Samarbejdsdag omkring årsplaner Fælles sparring, f.eks. cafémøder Jugend forscht -konkurrence. Aktiv sommerferie: Der kan evt. arrangeres tilbud til børn og unge i starten af sommerferien om deltagelse i en international camp i sommeren FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR PROJEKT- OG FORMIDLINGSKOORDINATOR TIL GLOBAL HOUSE Tovholder- og formidlingsopgaver: Projektkoordinatoren vil være den daglige tovholder i Global House. Udbrede kendskabet til Global House på kommunens skoler, SFO er og børnehaver. Fungere som formidler og inspirator i forhold til aktiviteterne i Global House. Tovholder på gennemførelse af arrangementer såsom temadage og events i Global House. Deltage i møder med kommunens internationale udvalg. I samarbejde med de ansatte lærere udarbejdes tilbudskatalogerne til temadagene. Tilrettelægge kurser og andre kompetencegivende aktiviteter i samarbejde med Sproglærerforeningen og UCSYD for kommunens sproglærere, skolernes internationale koordinatorer og pædagoger. Formidle viden om sprogundervisning og sprogprojekter til kommunes lærere. Ansvarlig for dialog med samarbejdspartner og interessenter i skolen, børnehaverne, SFO erne og kommunen. Ansvarlig for oprettelse af materialebase og materialekasser i samarbejde med sproglærerne og skolernes internationale koordinatorer. Ansvarlig for budgettet. Udviklingsopgaver: Koordinere, udvikle og evaluere indsatser, projekter og aktiviteter i Global House i tæt kontakt med kommunens internationale udvalg, styregruppen og Advisory Board. Udvikling af et koncept for samarbejde med frivillige såvel enkeltpersoner (gæstelærere), som virksomheder og organisationer. Udvikling og drift af hjemmeside samt koordination af intern og ekstern kommunikation og markedsføring. Katalysator for vidensdeling mellem kommunens sproglærere. Arrangere workshop, hvor fokus er vidensdeling lærerne imellem. Ansvarlig for at opbygge og vedligeholde kontakter til eksterne samarbejdsrelationer (lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere). Udvikle, målsætte og dokumentere den pædagogiske praksis i Global House i samarbejde med de ansatte sproglærere. Styrkelse og udvikling af en evalueringskultur, som bygger på metodiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med afvikling af temadagene for skoleelever. Være sparringspartner for de ansatte lærere i Global House. Følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder i forhold til sprogdidaktik og interkulturel pædagogik. 9

10 10

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

Beretning for skoleåret 2014/15 Global House

Beretning for skoleåret 2014/15 Global House Beretning for skoleåret 2014/15 Global House 1. Indledning og baggrund Global House åbnede 1. september 2013. Lærerne i Global House har i dette skoleår haft flere timer grundet den nye Folkeskolereform.

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV

DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV DET STRATEGISKE ARBEJDE MED ET GLOBALT PERSPEKTIV v. Peder Skelbo Hansen, cand. pæd. soc. Skoleleder på Nordbyskolen siden 2013 og skoleleder siden 2005. HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION?

Læs mere

Handleplan for internationalisering på Arden Skole

Handleplan for internationalisering på Arden Skole Handleplan for internationalisering på Arden Skole Det har siden 2006 været et krav fra regeringens globaliseringsråd, at internationalisering er et indsatsområde i folkeskolen. I Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Deutsch ist cool. Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land

Deutsch ist cool. Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land Deutsch ist cool Der er meget sjovere at lære tysk, når man samarbejder med børn fra et andet land Formål med engelsk - tysk - fransk Engelsk Tysk Fransk Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige,

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan?

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? NETVÆRK og Den internationale dimension Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? PROGRAM Præsentation Baggrund - den internationale dimension Internationalisering, IT og Fælles

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen

Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Vejledning og inspiration til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed. Fremover skal skolebestyrelsen også som del af den åbne skole fastsætte principper for samarbejder

Læs mere

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema

Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Profilskoler i Ishøj Kommune - ansøgningsskema Skolens navn: Titel på profil: Vibeholmskolen International profil SAMMENHÆNG (BAGGRUND, FORUDSÆTNINGER): Begrundelse for valg af profil. Vi ser det som en

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Global House november 2015

Nyhedsbrev fra Global House november 2015 Kære lærere, pædagoger og skoleledere Dette nyhedsbrev indeholder: 1. Tilbud og aktiviteter til skolerne i skoleåret 2015-16 2. Nordisk Biblioteksuge 3. Vigtige informationer om Interreg-midler til transport

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI FOR RANDERSGADES SKOLE

INTERNATIONAL STRATEGI FOR RANDERSGADES SKOLE INTERNATIONAL STRATEGI FOR RANDERSGADES SKOLE KØBENHAVNS INTERNATIONALE PROFILSKOLE FREM MOD 2020 V. INTERNATIONAL KOORDINATOR, SIMON ASTRUP SIMONASTRUP@GMAIL.COM / 29 42 51 45 KORT OM MIG 32 år, gift

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kinesisk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kinesisk - sprog og kultur November 2014 Fælles mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i kinesisk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Bedre sprog giver et bedre børneliv

Bedre sprog giver et bedre børneliv Bedre sprog giver et bedre børneliv Børnegården Frederiksholm FART PÅ SPROGET Sprogforskningsprojekt fra Center for Børnesprog ved Syddansk universitet Pædagoger der fortsatte deres eksisterende praksis

Læs mere

Internationalisering i skolen? Hvorfor og hvordan? Temadag i Aalborg 10.November 2011. Tove Heidemann thei@ucsyd.dk

Internationalisering i skolen? Hvorfor og hvordan? Temadag i Aalborg 10.November 2011. Tove Heidemann thei@ucsyd.dk Internationalisering i skolen? Hvorfor og hvordan? Temadag i Aalborg 10.November 2011 Tove Heidemann thei@ucsyd.dk DAGENS ORD: 1. Hvorfor internationalisering? 2. Den aktuelle politiske situation. 3. Fokus

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12

Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Årsplan for 4. a i engelsk 2011-12 Velkommen tilbage til et nyt år med engelsk! Hermed information om hvad der skal ske i det nye skoleår. Nogle af tingene er genkendelige fra sidste år, men der kommer

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation

Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Hedensted Kommune - udfordringer til den digitale generation Dato: Dok.nr. Titel: Indhold 1. IT i Børnehaven 2. Politiske mål for digitalisering 3. 10 centrale elementer i strategien 4. Ungerådet har sendt

Læs mere

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole

Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Samarbejdsguide - skoler og foreninger i den åbne skole Det siger Folkeskole- og Haderslevreformen Med folkeskolereformen forpligtes kommunerne til at sikre et samarbejde mellem folkeskolerne og det lokale

Læs mere

International linje Digital linje Innovationslinje

International linje Digital linje Innovationslinje Vælg din linje International linje Digital linje Innovationslinje Motivation Engagement Læring Den internationale linje Hvad er den internationale linje? Den internationale linje er etableret for at forberede

Læs mere

Susanne og Majbrit er tov holdere. Men det vil foregå stue vis. Etablering af sanse rum, Billeddokumentation Periodevis visning på vores billedskærm.

Susanne og Majbrit er tov holdere. Men det vil foregå stue vis. Etablering af sanse rum, Billeddokumentation Periodevis visning på vores billedskærm. Den pædagogiske læreplan: tema: Sociale kompetencer Fokuspunkt: Massage Sanse uge Børn fødes sociale og udvikler sig i samspil med andre. Den man rører mobber man ikke. Med udgang i dette citat, vil vi

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen

INTEGRATIONSPOLITIK. Lundergårdskolen INTEGRATIONSPOLITIK på Lundergårdskolen Alle elever på Lundergårdskolen har de samme rettigheder og pligter. Det er en fælles forpligtelse for det samlede personale, alle elever og alle forældre at arbejde

Læs mere

U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet

U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet U = Ungdomsuddannelser, F = Folkeskoler, B = Børnehaver, A = Andet 16. Sci.-koo. møde (P) Aktivitet 17: Planlægge og evaluere det grønne fingeraftryk. 20.-27. Netværksbesøg (U) Aktivitet 1: Besøg der har

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Efteruddannelsestilbud

Efteruddannelsestilbud Efteruddannelsestilbud GLOBALE GYMNASIERS 2015/2016 Interkulturel kommunikation sprog og medier Ved deltagelse af 10 hold à to lærere og to elever er prisen pr. hold 40.000 kr. Over tre adskilte kursusdage

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Skolereformen. Skolereformens mål 1)Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

International strategi for Randersgade skole

International strategi for Randersgade skole International strategi for Randersgade skole Københavns profilskole frem mod 2020 Hvorfor laver vi internationalt arbejde på Randersgades skole? Verden er globaliseret og skolens opgave er at (ud)danne

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

L.I.F.E. Et fantastisk projekt. Indhold. Information om projektet. Comeniusprojekt 2013-2015. Local Identity Forming Europe

L.I.F.E. Et fantastisk projekt. Indhold. Information om projektet. Comeniusprojekt 2013-2015. Local Identity Forming Europe Local Identity Forming Europe L.I.F.E. Information om projektet Comeniusprojekt 2013-2015 Et fantastisk projekt For knap et halvt år siden var to af skolens lærere i Tyskland for at søsætte et nyt internationalt

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015

Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015 Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP Netværk i Danmark 2012-2015 Ved ASP styregruppen Målsætning og handlingsplan for UNESCO ASP skolenetværk i Danmark i 2012-2015 I forlængelse af UNESCO ASP-skolernes

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere