PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er nødvendigt at give børn og unge interkulturel dannelse og interkulturelle kompetencer som ballast til at kunne fungere i en stadig mere international orienteret verden. I dag forventes det, at undervisningen i folkeskolen har et globalt perspektiv. Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen. Skolen har en vigtig opgave i at forberede næste generation til fremtidens globale udfordringer. Det overordnede mål med Global House Det overordnede mål med Global House er at skabe en platform, hvorfra der udvikles tiltag, der skal fremme elevernes mulighed for at erhverve sig sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer, der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden. Sproglærerne skal op igennem skolesystemet med udgangspunkt i Fælles Mål kunne hente inspiration i House of Language, så eleverne stifter bekendtskab med forskellige landes kulturer, levevis, sprog og religion i et tæt samspil med de ting, klassen arbejder med i dagligdagen. House of Language kan i nogle tilfælde være et input i et undervisningsforløb, en start eller en afslutning på et projekt eller et tema. Jeg forestiller mig, at Sønderborg Kommune på landsplan bliver kendt for, at børn allerede meget tidligt er i kontakt med andre landes børn og unge. ( Jette Østergaard, citat fra et møde om fremtidens skole med skoleledelser og skolebestyrelser i september 2012.) 1

2 HVAD: HOVEDTRÆK Målgruppe: Global House henvender sig til elever og lærere i folkeskolen og børn og pædagoger i børnehaverne og SFO erne. Viden om andre kulturer og sproglige færdigheder skal sætte os i stand til at kommunikere med den verden, der omgiver os. (Verdens bedste folkeskole vision og strategi, 2005). Dvs. at viden om andre kulturer og sproglige færdigheder ikke er et mål i sig selv, men er grundlaget for at kunne kommunikere og begå sig i en global verden. Forskningen viser, at interkulturel forståelse ikke er et automatisk biprodukt af undervisning i sprogfagene. Derfor skal tiltagene i Global House indeholde både udvikling af børnenes interkulturelle kompetencer og udvikling af børnenes sproglige færdigheder. Interkulturelle komptencer (evnen til at agere i et globalt samfund) Global House Sproglige færdigheder GLOBAL HOUSE skal ses som et resursecenter, hvor lærere og pædagoger kan finde inspiration til arbejdet med at udvikle børnenes interkulturelle kompetencer og sproglige færdigheder. UDVIKLING AF INTERKULTURELLE KOMPETENCER Målet er: at forberede eleverne til et liv i det globale samfund at medvirke til at eleverne kan begå sig i en multikulturel verden at give eleverne mulighed for at udvikle forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund at bibringe eleverne større åbenhed, udsyn og tolerance at sikre, at eleverne får viden om andre lande at kvalificere undervisningen om globale dimensioner og interkulturelle forhold og formidle viden om undervisningsmetoder og materialer hertil. 2

3 Global Houses formål er at støtte børnehaverne, SFO erne og skolerne i forbindelse med indarbejdelsen af den interkulturelle og den internationale dimension i de pædagogiske læreplaner, mål- og indholdsbeskrivelserne i SFO erne og i skolernes faglige årsplaner. Der skal etableres et tæt samarbejde mellem Global House og skolernes internationale koordinatorer. Formålet er at støtte op om skolernes arbejde med implementeringen af den internationale læseplan for skolerne i Sønderborg. Målet er i samarbejde med skolernes internationale koordinatorer: at opbygge et idékatalog på skolernes fællesnet med ideer til temaer, undervisningsforløb, internationale emneuger, interkulturelle øvelser, gæstelærere og internationalt samarbejde at samle og udvikle undervisningsideer og metoder, som kan udvikle børn og unges kompetencer indenfor interkulturelle og globale emner. løbende at lægge nye links til relevante sites og materialer om globale perspektiver ind på fællesnettet. SPROGLIGE FÆRDIGHEDER Global House skal i tæt samarbejde med kommunens sproglærere: udvikle et tilbud til sprogundervisningen til gavn for alle kommunens elever samle og udvikle undervisningsmaterialer til brug for lærere og elever i kommunen formidle gode og inspirerende undervisningsmaterialer til kommunens sproglærere. Målet er: at styrke elevernes sproglige kompetencer at eleverne får kendskab til sprog, kultur og traditioner primært i engelsk- og tysksprogede lande at eleverne lærer at bruge mulighederne for netbaseret kommunikation. Målet er, at støtte eleverne i at kunne præsentere resultater af egne undersøgelser i elektronisk form på et fremmedsprog samt gennemføre projektorienterede forløb med en udenlandsk klasse over nettet at eleverne får kendskab til litteratur, musik og kunst fra andre kulturer at eleverne bliver opmærksomme på den påvirkning fra andre kulturer, de møder i deres hverdag. HVORDAN: TEMADAGE 0G UNDERVISNINGSFORLØB FOR KOMMUNENS ELEVER: Global House tilbyder kommunens elever kurser i engelsk og tysk sprog og kultur. Der er tale om tematiske værkstedsprægede kurser af to til tre dages varighed. I Global House foregår al samtale og undervisning på engelsk eller tysk, idet læreren på stedet ikke kan tale dansk, idet de ansatte læreres modersmål er henholdsvis engelsk og tysk. Meget af undervisningen bliver udført gennem leg og forskellige praktiske udfordringer. Undervisningen veksler mellem samtale, gruppearbejde, pararbejde, film, dramatisering, lege, musik, fysiske aktiviteter, madlavning, videokonferencer og kommunikation med klasser i andre lande som en del af undervisningen på fx etwinning, inddragelse af digitale læremidler og besøg af udenlandske gæster. Undervisningsforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den nyeste viden om sprogindlæring. Kurserne inddrager storyline metoden, cooperative learning og læringsstile. Temadagene er et supplement til sprogundervisningen på skolerne og skal understøtte temaer, der ofte forekommer i mange engelsk- eller tyskmaterialer. Temadagene giver mulighed for at gå i dybden med et 3

4 valgt emne. Skemaet er mere fleksibelt og pauserne tilrettelægges efter de valgte aktiviteter. Inden eleverne kommer på besøg i Global House har klassen arbejdet med det valgte tema på klassen. Efterfølgende arbejdes der videre med temaet hjemme i klassen. Lærerne i Global House udarbejder i samarbejde med kommunens sproglærere temaforløbene. Et undervisningsforløb i Global House for 4. klasse kunne evt. tilrettelægges på følgende måde: Eleverne arbejder med emnet Shopping : Forløbet starter på skolen, hvor læreren introducerer ordforråd og dagligdags udtryk til forskellige typer af forretninger, deres varer, og hvordan man beder om tingene i en forretning. Eleverne kommer på besøg i Global House, hvor klasselokalet omdannes til et shoppingcenter. Dagen starter med, at læreren introducerer de forskellige butikker i et engelsk shoppingcenter og der arbejdes med ord og vendinger, der skal bruges senere på dagen. Eleverne arbejder i løbet af de to dage med at lave rollespil i grupper, hvor de arbejder med de udtryk og vendinger, de har arbejdet med hjemme på skolen. Besøget i Global House slutter med, at grupperne viser rollespillet for hinanden og læreren filmer rollespillet. Tilbage på skolen arbejder eleverne videre med emnet og producerer reklameindslag for de forskellige forretninger i shoppingcenteret på Skoletube. Rollespillet og reklameindslagene fremvises som afslutning på forløbet for forældrene eller for parallelklassen. Et undervisningsforløb for 6. klasse, hvor de arbejder med emnet Travelling kunne fx tilrettelægges på følgende måde: Klassen inddeles i par, og hvert par vælger et rejsemål for en uges drømmerejse. Eleverne planlægger deres drømmerejse på papiret, hvorefter de besøger landet og byerne på nettet og samler informationer om rejsemålet. Arbejdet starter på skolen, hvor de første lektioner bruges på indledende øvelser for at opbygge et brugbart ordforråd og kendskab til emnet Travelling. Der arbejdes med parøvelser, små filmklip, musik, sange, interview og pædagogiske brætspil som optakt til arbejdet med drømmerejsen. Læreren i Global House kontaktes, når eleverne har valgt målet for deres drømmerejse. Læreren i Global House arrangerer et møde, hvor eleverne får mulighed for at interviewe en elev, fra netop det land, som de har valgt. Det kan være elever eller lærere fra Den internationale Skole i Sønderborg som eleverne kan interviewe eller interviewet kan foregå via Skype. Dagene i global House bruges på interview og søgning efter specifikke informationer om det valgte land. Tilbage på skolen laver eleverne en præsentation fx via interaktivt whiteboard om deres drømmerejse og det valgte land, som fremlægges for en anden klasse på skolen. TILTAG I BØRNEHAVER OG SFO ER Global House tilbyder aktiviteter til børnehaver og SFO er i Sønderborg kommune, hvor børnene får den første spæde introduktion til andre kulturer, traditioner og sprog. Formålet er at give børnene kendskab og forståelse for fremmede kulturer og vække børnenes interesse for fremmedsprog i en tidlig alder, hvor børn er nysgerrige og villige til at efterligne. Forskningen viser, at tidlig fremmedsprogsindlæring og en styrkelse af den sproglige bevidsthed gør det nemmere at lære fremmedsprog senere i livet. Målet er: at bevidstgøre børnene om egen baggrund og kultur at børnene lærer om forskellige kulturers traditioner, fester og højtider at børnene arbejder med sang, musik og kunst fra andre lande at børnene får kendskab til forskellige menneskers livsvilkår igennem fortællinger og oplæsninger at introducere fremmedsprog allerede i børnehaven, hvor interessen vækkes gennem rim, remser og sanglege på et fremmedsprog at udbrede kendskabet til Professor dr. ABC - et spændende sprogprojekt for børn og unge. Region Sønderjylland-Schleswig har kørt et sprogprojekt - Professor dr. ABC - for børnehavebørn med 4

5 tysk, hvor de giver børnene nogle positive oplevelser med det tyske sprog ved hjælp af leg, og hvor samarbejdet mellem institutionerne på tværs af grænserne i regionen er blevet styrket. Professor dr. ABC er en del af sprogkampagnen for Region Sønderjylland-Schleswig, der går ud på at motivere børn til at lære tysk. Igennem Professor dr. ABC projektet får børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion. Børnehaveprojektet handler om at styrke børnenes grundlæggende sproglige bevidsthed og på en sjov og lærerig måde introducere dem til tysk. Et vigtigt element i projektet er, at alle deltagende skoler og børnehaver får en partnerskole eller en partnerbørnehave på den anden side af grænsen, som de mødes med. Global House inviterer børnehaverne og SFO erne på besøg i Global House, hvor de kan høre historier om børn fra andre lande, synge sange fra andre lande, lære at tælle til 10 og udtale enkelte ord på et andet sprog. TALENTUNDERVISNING I samarbejde med ungdomsskolen etableres et fritidstilbud med forældrebetaling til unge sprogtalenter i alderen år i Sønderborg Kommune, hvor der undervises i fx spansk, kinesisk og fransk. Tilbuddet præsenteres i Ungdomsskolens folder. LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES KOMPETENCEUDVIKLING: Global House arrangerer inspirationskurser og workshops for sproglærere og internationale koordinatorer. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Sproglærerforeningen og UCSYD. Målet er: At tilbyde kurser, hvor den nyeste viden vedr. sprogdidaktik præsenteres At tilbyde kurser for sproglærerne, hvor de præsenteres for nye og konkrete metoder og materialer til fremmedsprogsundervisningen, som de kan bruge til at styrke deres egen undervisning. At præsentere sproglærerne for en række konkrete digitale læremidler, der kan bruges i sprogundervisningen. I samarbejde med skolebibliotekarerne og IT-vejlederne på skolerne at tilbyde spotkurser for lærerne, hvor fokus er at kvalificere brugen af medier som Ipad, skype og internet i undervisningen. Fokus er, hvordan medierne kan anvendes i undervisningen i sprog og kultur samt i internationale samarbejdsprojekter og møder med partnerskoler. Målet er, at støtte eleverne i at kunne præsentere resultater af egne undersøgelser i elektronisk form på et fremmedsprog samt gennemføre projektorienterede forløb med en udenlandsk klasse over nettet. At arrangere workshops for sproglærerne og skolernes internationale koordinatorer, hvor der er fokus på vidensdeling skolerne imellem. Deltagerne præsenterer eksempler på udbytterige undervisningsforløb, vellykkede internationale samarbejdsprojekter og inddragelse af den internationale dimension i undervisningen. Tilbyde kurser til de internationale koordinatorer i samarbejde med CFU. Fokus er, hvordan den internationale dimension kan inddrages i alle fag og tværfaglige forløb og hvordan den internationale koordinator kan være aktør i skolens udvikling. Inspirationskurser for pædagoger med fokus på formidling af tilbud, materialer, praktisk inspiration og ideer til arbejdet med den interkulturelle kompetence i børnehaver og SFO er. Inddragelse af det omgivende samfund: Global House skal samarbejde med de lokale virksomheder, Syddansk Universitet, Musikskolen, Kunstskolen, Det sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Region Sønderjylland-Schleswig og UCSYD. 5

6 Global House skal skabe kontakter både lokalt, centralt og internationalt: Det lokale: Tæt samarbejde med Den internationale Skole og Den tyske Privatskole. Kontakt til udenlandske familier i området eller familier eller unge mennesker, der har boet i udlandet som kan være gæstelærer i emneuger. Kontakt til lokale globale virksomheder. Undersøges, hvilke virksomheder, der vil komme og fortælle om at arbejde i udlandet, det globale samarbejde og hvilke kompetencer hos medarbejderne, der efterspørges i de globale virksomheder. Det centrale: Styrkelse af samarbejdet i grænseregionen. Kontakt til Region Sønderjylland-Schleswig Global House skal udvikle samarbejdet mellem børnehaverne og skolerne i grænseregionen. Kontakt til børnehaver og skoler i Nordtyskland Global House skal udbrede kendskabet til Professor dr. ABC. Projektet giver børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion Etablere samarbejde med andre skoler og kommuner i Syddanmark og undersøge, hvordan der kan samarbejdes og udveksles erfaringer med internationalt arbejde. Det internationale: I samarbejde med skolernes internationale koordinatorer udbrede kendskabet til Nord Plus Junior, Comeniusprojekter og links til sites, hvor man kan finde skabeloner til udvekslingsarbejdet, samarbejdspartner og projektidéer, fx The Image of the Other og etwinning. Der kunne evt. genetableres kontakt til Sønderborgs tidligere venskabsby i Sverige, så skolerne kan gøre brug af kontakten i forbindelse med undervisningen i den nordiske dimension. Samarbejde med linjeskolerne Der skal etableres et samarbejde med de skoler, der tilbyder internationale linjer. Tilbuddet skal skræddersyes ud fra de behov som den enkelte linje måtte have. Linjerne skal tilbydes mulighed for at trække på det netværk, som Global House samarbejder med. Tværfaglighed og projektopgaven Global House skal fungere som inspirator i forbindelse med projektopgaven. Global House kunne indtænkes i forbindelse med opstart af et overordnet emne med relation til internationale forhold. De elever, der arbejder med emner med relation til internationale forhold, kan tilbydes sparring fra lærerne i Global House. Temadage/undervisningsforløb i Global House Der er 366 klasser i klasse i Sønderborg Kommune. Der er 7550 elever i Sønderborg Kommune. Vi har 40 undervisningsuger i løbet af et skoleår. PRAKTISK: Global House tænkes booket i skoletiden til brug for klasser, børnehaver og SFO er, og i perioder om eftermiddagen til brug for efteruddannelse af lærere kursustilbuddet til lærerne og pædagogerne vil kunne skræddersys i samarbejde med UCSYD, Højskolen Østersøen og Sproglærerforeningen. Hvor: Evt. lokaler på Den internationale Skole, Den tyske Privatskole og/eller Alsion. 6

7 Lokalet indrettes med informerende/illustrative og interessante billeder/plakater og objekter knyttet til den engelsktalende/tysktalende del af verden. Ansættelser: Der skal ansættes 2 lærere; en engelsklærer og en tysklærer til at undervise eleverne på temadagene. Ansættelsesgraden afhænger af, hvor mange dage læreren skal undervise i Global House. Der skal ansættes lærere til at undervise i kinesisk, fransk eller spansk i samarbejde med ungdomsskolen. (Det kan fx være studerende eller lærere fra Kina, Spanien eller Frankrig, der er bosat i Sønderborg Kommune). Der skal ansættes en projektkoordinator på en to-års-kontrakt. (Se stillingsbeskrivelse på sidste side i dokumentet). Styregruppen: Den nedsatte arbejdsgruppe omdannes til en styregruppe, der består af: Karen Marie Hougård, Søren E. Hansen, Connie Buch, Erling Andresen, Finn Bruncke og Maj Britt Andreasen. Styregruppens opgave er at følge udviklingen i Global House. Styregruppen står til rådighed med vejledning og sparring til projektkoordinatoren. Styregruppen holder møde hver tredje måned og træffer beslutninger om, hvilke tiltag Global House skal tilbyde. Advisory Board: Der etableres et Advisory Board, der skal bestå af de lærere, der er ansat, projektkoordinatoren, en sproglærer, en skoleleder, en international koordinator, en pædagog fra børnehaverne, en pædagog fra SFO en, en repræsentant fra forvaltningen, en politiker og en person fra erhvervslivet. Advisory board skal virke som rådgivende / vejledende organ. Økonomi: I Global House indtænkes følgende lønbærende funktioner: projektkoordinator med start 1. maj 2013 tysklærer, 2 dage/uge (skal ansætte lærer) engelsklærer, 5 dage/uge (ansættelse af lærere med nuværende % ansættelse ved Sønderborg International School) lokaleleje evt. 2 steder (udspillet er 300,- kr. per dag på Den tyske Privatskole og 3100,- kr. per måned på Den internationale Skole). etablering af lokaler (møbler, billeder, tavler, projektor, computere, etc.) indkøb af materialer til undervisningen, udgifter til kopier til temadagene udgifter til kompetencegivende kurser til lærere og pædagoger i Global House regi udgifter til gæstelærere andet. HVORNÅR: Tids- og handleplan Januar-februar: Udarbejdelse af projektbeskrivelse for Global House. Marts: 5. marts politisk behandling. Lave stillingsopslag til projektkoordinatorstillingen, udarbejde aftaler vedr. lokaler, ansættelse af en 7

8 projektkoordinator. April: Ansættelse af sproglærere. Maj-juni.: Projektkoordinatoren besøger skoler, SFO er og børnehaver og fortæller om Global House. Inspirationstur til Language House i Hirtshals. I samarbejde med de ansatte sproglærere udarbejdes kursustilbud til skoleelever og lærere og tilbud til børnehaver og SFO er. Opstart august september: Etablering af lokaler, indkøb af materialer, etablering af samarbejdskontrakter, etablere kontakt til de lokale, centrale og internationale samarbejdspartnere. Talentundervisningen for unge fra år i kinesisk og spansk starter. Pilotprojekt oktober-november: Gennemføre temadage for alle 5. klasser i engelsk og alle 7. klasser i tysk i kommunen. Efterfølgende evaluering af temadagene. Programmet for januar til juni udarbejdes på baggrund af evalueringerne. December: Jul i andre lande Global House tilbyder aktiviteter og events for børnehaverne og SFO er. Januar - juni 2014: Temadage for skoleklasser i Global House, events for børnehaver og SFO er, inspirationsdage for pædagoger, kurser og workshop for lærerne. Løbende evaluering: Alle forløb afsluttes med en evaluering på klassen. Læreren får et skriftligt spørgeskema som diskuteres med eleverne, når de er tilbage på egen skole. På baggrund af brugerundersøgelserne tilrettelægges indholdet og aktiviteterne for det kommende skoleår. IDEER FRA MØDET MED SKOLELEDERNE OG SPROGLÆRERNE som der skal arbejdes videre med: Det er hensigten, at Global House hele tiden skal være aktuel i forhold til, hvad lærerne og pædagoger efterspørger af pædagogiske tiltag og aktiviteter. Derfor vil der løbende blive informeret om tilbud og nye aktiviteter henover skoleåret. Global House skal ikke kun ses som et sprogtilbud, men også et kulturtilbud. Global House skal være et sted, hvor eleverne kan samarbejde på tværs af skoler og dermed knytte tidlige netværk. På sigt skal det være et sted, hvor der arbejdes projektorienteret, måske i længere perioder end en enkelt dag. Global House skal teknologisk tilbyde nogle muligheder, som kan supplere det, man har til rådighed på egen skole. Den internationale uge på mellemtrinnet kunne arrangeres i Global House. Temadage med rollespil Den østrigske bjerghytte, Den tyske Rhinborg. Temadag i rollespil i Det engelske rækkehus, Den amerikanske Penthouse-lejlighed, Den australske Outback. Sprogdyst for hele kommunen Temakasser og kulturkasser til udlån Tidlig sprogundervisning i 1. eller 2. klasse Sprogmarathon Udvikle matematiklege på engelsk Sprogquiz i hele kommunen Hjælp fra virksomheder ved projekter Materialecenter 8

9 Samarbejdsdag omkring årsplaner Fælles sparring, f.eks. cafémøder Jugend forscht -konkurrence. Aktiv sommerferie: Der kan evt. arrangeres tilbud til børn og unge i starten af sommerferien om deltagelse i en international camp i sommeren FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR PROJEKT- OG FORMIDLINGSKOORDINATOR TIL GLOBAL HOUSE Tovholder- og formidlingsopgaver: Projektkoordinatoren vil være den daglige tovholder i Global House. Udbrede kendskabet til Global House på kommunens skoler, SFO er og børnehaver. Fungere som formidler og inspirator i forhold til aktiviteterne i Global House. Tovholder på gennemførelse af arrangementer såsom temadage og events i Global House. Deltage i møder med kommunens internationale udvalg. I samarbejde med de ansatte lærere udarbejdes tilbudskatalogerne til temadagene. Tilrettelægge kurser og andre kompetencegivende aktiviteter i samarbejde med Sproglærerforeningen og UCSYD for kommunens sproglærere, skolernes internationale koordinatorer og pædagoger. Formidle viden om sprogundervisning og sprogprojekter til kommunes lærere. Ansvarlig for dialog med samarbejdspartner og interessenter i skolen, børnehaverne, SFO erne og kommunen. Ansvarlig for oprettelse af materialebase og materialekasser i samarbejde med sproglærerne og skolernes internationale koordinatorer. Ansvarlig for budgettet. Udviklingsopgaver: Koordinere, udvikle og evaluere indsatser, projekter og aktiviteter i Global House i tæt kontakt med kommunens internationale udvalg, styregruppen og Advisory Board. Udvikling af et koncept for samarbejde med frivillige såvel enkeltpersoner (gæstelærere), som virksomheder og organisationer. Udvikling og drift af hjemmeside samt koordination af intern og ekstern kommunikation og markedsføring. Katalysator for vidensdeling mellem kommunens sproglærere. Arrangere workshop, hvor fokus er vidensdeling lærerne imellem. Ansvarlig for at opbygge og vedligeholde kontakter til eksterne samarbejdsrelationer (lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere). Udvikle, målsætte og dokumentere den pædagogiske praksis i Global House i samarbejde med de ansatte sproglærere. Styrkelse og udvikling af en evalueringskultur, som bygger på metodiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med afvikling af temadagene for skoleelever. Være sparringspartner for de ansatte lærere i Global House. Følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder i forhold til sprogdidaktik og interkulturel pædagogik. 9

10 10

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder

Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Analyserapport Skolestrategi, skolereform og arbejdstidsregler Udfordringer og muligheder Dokumentnr.: 727-2013-137439 side 1 Indhold Forord... 4 1. Odders skolestrategi og regeringens skolereform... 5

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune

Skolen altid online. 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 2013-15 Vision for arbejdet med den videre digitalisering i skolerne i Rødovre Kommune 1 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Vision... 5 Didaktik 2.0 og Pædagogik... 5 1:1 computing... 8 Videndeling og

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering

Internationaliseringen der blev væk. Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Internationaliseringen der blev væk Forslag til styrkelse af grundskolens internationalisering Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Maj 2010 Rådet for Internationalisering af Uddannelserne Rådet

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden

olebibliotek Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Danmarks skolebiblio olebibliotek ekar arer Skolebiblioteket som læringscenter - udvikling til fremtiden Skolebiblioteket fra pædagogisk servicecenter til læringscenter Indhold På vej til at blive et læringscenter...

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere