PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er nødvendigt at give børn og unge interkulturel dannelse og interkulturelle kompetencer som ballast til at kunne fungere i en stadig mere international orienteret verden. I dag forventes det, at undervisningen i folkeskolen har et globalt perspektiv. Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen. Skolen har en vigtig opgave i at forberede næste generation til fremtidens globale udfordringer. Det overordnede mål med Global House Det overordnede mål med Global House er at skabe en platform, hvorfra der udvikles tiltag, der skal fremme elevernes mulighed for at erhverve sig sproglige færdigheder og interkulturelle kompetencer, der kvalificerer dem til at deltage aktivt i en globaliseret verden. Sproglærerne skal op igennem skolesystemet med udgangspunkt i Fælles Mål kunne hente inspiration i House of Language, så eleverne stifter bekendtskab med forskellige landes kulturer, levevis, sprog og religion i et tæt samspil med de ting, klassen arbejder med i dagligdagen. House of Language kan i nogle tilfælde være et input i et undervisningsforløb, en start eller en afslutning på et projekt eller et tema. Jeg forestiller mig, at Sønderborg Kommune på landsplan bliver kendt for, at børn allerede meget tidligt er i kontakt med andre landes børn og unge. ( Jette Østergaard, citat fra et møde om fremtidens skole med skoleledelser og skolebestyrelser i september 2012.) 1

2 HVAD: HOVEDTRÆK Målgruppe: Global House henvender sig til elever og lærere i folkeskolen og børn og pædagoger i børnehaverne og SFO erne. Viden om andre kulturer og sproglige færdigheder skal sætte os i stand til at kommunikere med den verden, der omgiver os. (Verdens bedste folkeskole vision og strategi, 2005). Dvs. at viden om andre kulturer og sproglige færdigheder ikke er et mål i sig selv, men er grundlaget for at kunne kommunikere og begå sig i en global verden. Forskningen viser, at interkulturel forståelse ikke er et automatisk biprodukt af undervisning i sprogfagene. Derfor skal tiltagene i Global House indeholde både udvikling af børnenes interkulturelle kompetencer og udvikling af børnenes sproglige færdigheder. Interkulturelle komptencer (evnen til at agere i et globalt samfund) Global House Sproglige færdigheder GLOBAL HOUSE skal ses som et resursecenter, hvor lærere og pædagoger kan finde inspiration til arbejdet med at udvikle børnenes interkulturelle kompetencer og sproglige færdigheder. UDVIKLING AF INTERKULTURELLE KOMPETENCER Målet er: at forberede eleverne til et liv i det globale samfund at medvirke til at eleverne kan begå sig i en multikulturel verden at give eleverne mulighed for at udvikle forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund at bibringe eleverne større åbenhed, udsyn og tolerance at sikre, at eleverne får viden om andre lande at kvalificere undervisningen om globale dimensioner og interkulturelle forhold og formidle viden om undervisningsmetoder og materialer hertil. 2

3 Global Houses formål er at støtte børnehaverne, SFO erne og skolerne i forbindelse med indarbejdelsen af den interkulturelle og den internationale dimension i de pædagogiske læreplaner, mål- og indholdsbeskrivelserne i SFO erne og i skolernes faglige årsplaner. Der skal etableres et tæt samarbejde mellem Global House og skolernes internationale koordinatorer. Formålet er at støtte op om skolernes arbejde med implementeringen af den internationale læseplan for skolerne i Sønderborg. Målet er i samarbejde med skolernes internationale koordinatorer: at opbygge et idékatalog på skolernes fællesnet med ideer til temaer, undervisningsforløb, internationale emneuger, interkulturelle øvelser, gæstelærere og internationalt samarbejde at samle og udvikle undervisningsideer og metoder, som kan udvikle børn og unges kompetencer indenfor interkulturelle og globale emner. løbende at lægge nye links til relevante sites og materialer om globale perspektiver ind på fællesnettet. SPROGLIGE FÆRDIGHEDER Global House skal i tæt samarbejde med kommunens sproglærere: udvikle et tilbud til sprogundervisningen til gavn for alle kommunens elever samle og udvikle undervisningsmaterialer til brug for lærere og elever i kommunen formidle gode og inspirerende undervisningsmaterialer til kommunens sproglærere. Målet er: at styrke elevernes sproglige kompetencer at eleverne får kendskab til sprog, kultur og traditioner primært i engelsk- og tysksprogede lande at eleverne lærer at bruge mulighederne for netbaseret kommunikation. Målet er, at støtte eleverne i at kunne præsentere resultater af egne undersøgelser i elektronisk form på et fremmedsprog samt gennemføre projektorienterede forløb med en udenlandsk klasse over nettet at eleverne får kendskab til litteratur, musik og kunst fra andre kulturer at eleverne bliver opmærksomme på den påvirkning fra andre kulturer, de møder i deres hverdag. HVORDAN: TEMADAGE 0G UNDERVISNINGSFORLØB FOR KOMMUNENS ELEVER: Global House tilbyder kommunens elever kurser i engelsk og tysk sprog og kultur. Der er tale om tematiske værkstedsprægede kurser af to til tre dages varighed. I Global House foregår al samtale og undervisning på engelsk eller tysk, idet læreren på stedet ikke kan tale dansk, idet de ansatte læreres modersmål er henholdsvis engelsk og tysk. Meget af undervisningen bliver udført gennem leg og forskellige praktiske udfordringer. Undervisningen veksler mellem samtale, gruppearbejde, pararbejde, film, dramatisering, lege, musik, fysiske aktiviteter, madlavning, videokonferencer og kommunikation med klasser i andre lande som en del af undervisningen på fx etwinning, inddragelse af digitale læremidler og besøg af udenlandske gæster. Undervisningsforløbene tilrettelægges med udgangspunkt i den nyeste viden om sprogindlæring. Kurserne inddrager storyline metoden, cooperative learning og læringsstile. Temadagene er et supplement til sprogundervisningen på skolerne og skal understøtte temaer, der ofte forekommer i mange engelsk- eller tyskmaterialer. Temadagene giver mulighed for at gå i dybden med et 3

4 valgt emne. Skemaet er mere fleksibelt og pauserne tilrettelægges efter de valgte aktiviteter. Inden eleverne kommer på besøg i Global House har klassen arbejdet med det valgte tema på klassen. Efterfølgende arbejdes der videre med temaet hjemme i klassen. Lærerne i Global House udarbejder i samarbejde med kommunens sproglærere temaforløbene. Et undervisningsforløb i Global House for 4. klasse kunne evt. tilrettelægges på følgende måde: Eleverne arbejder med emnet Shopping : Forløbet starter på skolen, hvor læreren introducerer ordforråd og dagligdags udtryk til forskellige typer af forretninger, deres varer, og hvordan man beder om tingene i en forretning. Eleverne kommer på besøg i Global House, hvor klasselokalet omdannes til et shoppingcenter. Dagen starter med, at læreren introducerer de forskellige butikker i et engelsk shoppingcenter og der arbejdes med ord og vendinger, der skal bruges senere på dagen. Eleverne arbejder i løbet af de to dage med at lave rollespil i grupper, hvor de arbejder med de udtryk og vendinger, de har arbejdet med hjemme på skolen. Besøget i Global House slutter med, at grupperne viser rollespillet for hinanden og læreren filmer rollespillet. Tilbage på skolen arbejder eleverne videre med emnet og producerer reklameindslag for de forskellige forretninger i shoppingcenteret på Skoletube. Rollespillet og reklameindslagene fremvises som afslutning på forløbet for forældrene eller for parallelklassen. Et undervisningsforløb for 6. klasse, hvor de arbejder med emnet Travelling kunne fx tilrettelægges på følgende måde: Klassen inddeles i par, og hvert par vælger et rejsemål for en uges drømmerejse. Eleverne planlægger deres drømmerejse på papiret, hvorefter de besøger landet og byerne på nettet og samler informationer om rejsemålet. Arbejdet starter på skolen, hvor de første lektioner bruges på indledende øvelser for at opbygge et brugbart ordforråd og kendskab til emnet Travelling. Der arbejdes med parøvelser, små filmklip, musik, sange, interview og pædagogiske brætspil som optakt til arbejdet med drømmerejsen. Læreren i Global House kontaktes, når eleverne har valgt målet for deres drømmerejse. Læreren i Global House arrangerer et møde, hvor eleverne får mulighed for at interviewe en elev, fra netop det land, som de har valgt. Det kan være elever eller lærere fra Den internationale Skole i Sønderborg som eleverne kan interviewe eller interviewet kan foregå via Skype. Dagene i global House bruges på interview og søgning efter specifikke informationer om det valgte land. Tilbage på skolen laver eleverne en præsentation fx via interaktivt whiteboard om deres drømmerejse og det valgte land, som fremlægges for en anden klasse på skolen. TILTAG I BØRNEHAVER OG SFO ER Global House tilbyder aktiviteter til børnehaver og SFO er i Sønderborg kommune, hvor børnene får den første spæde introduktion til andre kulturer, traditioner og sprog. Formålet er at give børnene kendskab og forståelse for fremmede kulturer og vække børnenes interesse for fremmedsprog i en tidlig alder, hvor børn er nysgerrige og villige til at efterligne. Forskningen viser, at tidlig fremmedsprogsindlæring og en styrkelse af den sproglige bevidsthed gør det nemmere at lære fremmedsprog senere i livet. Målet er: at bevidstgøre børnene om egen baggrund og kultur at børnene lærer om forskellige kulturers traditioner, fester og højtider at børnene arbejder med sang, musik og kunst fra andre lande at børnene får kendskab til forskellige menneskers livsvilkår igennem fortællinger og oplæsninger at introducere fremmedsprog allerede i børnehaven, hvor interessen vækkes gennem rim, remser og sanglege på et fremmedsprog at udbrede kendskabet til Professor dr. ABC - et spændende sprogprojekt for børn og unge. Region Sønderjylland-Schleswig har kørt et sprogprojekt - Professor dr. ABC - for børnehavebørn med 4

5 tysk, hvor de giver børnene nogle positive oplevelser med det tyske sprog ved hjælp af leg, og hvor samarbejdet mellem institutionerne på tværs af grænserne i regionen er blevet styrket. Professor dr. ABC er en del af sprogkampagnen for Region Sønderjylland-Schleswig, der går ud på at motivere børn til at lære tysk. Igennem Professor dr. ABC projektet får børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion. Børnehaveprojektet handler om at styrke børnenes grundlæggende sproglige bevidsthed og på en sjov og lærerig måde introducere dem til tysk. Et vigtigt element i projektet er, at alle deltagende skoler og børnehaver får en partnerskole eller en partnerbørnehave på den anden side af grænsen, som de mødes med. Global House inviterer børnehaverne og SFO erne på besøg i Global House, hvor de kan høre historier om børn fra andre lande, synge sange fra andre lande, lære at tælle til 10 og udtale enkelte ord på et andet sprog. TALENTUNDERVISNING I samarbejde med ungdomsskolen etableres et fritidstilbud med forældrebetaling til unge sprogtalenter i alderen år i Sønderborg Kommune, hvor der undervises i fx spansk, kinesisk og fransk. Tilbuddet præsenteres i Ungdomsskolens folder. LÆRERNES OG PÆDAGOGERNES KOMPETENCEUDVIKLING: Global House arrangerer inspirationskurser og workshops for sproglærere og internationale koordinatorer. Kurserne tilrettelægges i samarbejde med Sproglærerforeningen og UCSYD. Målet er: At tilbyde kurser, hvor den nyeste viden vedr. sprogdidaktik præsenteres At tilbyde kurser for sproglærerne, hvor de præsenteres for nye og konkrete metoder og materialer til fremmedsprogsundervisningen, som de kan bruge til at styrke deres egen undervisning. At præsentere sproglærerne for en række konkrete digitale læremidler, der kan bruges i sprogundervisningen. I samarbejde med skolebibliotekarerne og IT-vejlederne på skolerne at tilbyde spotkurser for lærerne, hvor fokus er at kvalificere brugen af medier som Ipad, skype og internet i undervisningen. Fokus er, hvordan medierne kan anvendes i undervisningen i sprog og kultur samt i internationale samarbejdsprojekter og møder med partnerskoler. Målet er, at støtte eleverne i at kunne præsentere resultater af egne undersøgelser i elektronisk form på et fremmedsprog samt gennemføre projektorienterede forløb med en udenlandsk klasse over nettet. At arrangere workshops for sproglærerne og skolernes internationale koordinatorer, hvor der er fokus på vidensdeling skolerne imellem. Deltagerne præsenterer eksempler på udbytterige undervisningsforløb, vellykkede internationale samarbejdsprojekter og inddragelse af den internationale dimension i undervisningen. Tilbyde kurser til de internationale koordinatorer i samarbejde med CFU. Fokus er, hvordan den internationale dimension kan inddrages i alle fag og tværfaglige forløb og hvordan den internationale koordinator kan være aktør i skolens udvikling. Inspirationskurser for pædagoger med fokus på formidling af tilbud, materialer, praktisk inspiration og ideer til arbejdet med den interkulturelle kompetence i børnehaver og SFO er. Inddragelse af det omgivende samfund: Global House skal samarbejde med de lokale virksomheder, Syddansk Universitet, Musikskolen, Kunstskolen, Det sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg, Region Sønderjylland-Schleswig og UCSYD. 5

6 Global House skal skabe kontakter både lokalt, centralt og internationalt: Det lokale: Tæt samarbejde med Den internationale Skole og Den tyske Privatskole. Kontakt til udenlandske familier i området eller familier eller unge mennesker, der har boet i udlandet som kan være gæstelærer i emneuger. Kontakt til lokale globale virksomheder. Undersøges, hvilke virksomheder, der vil komme og fortælle om at arbejde i udlandet, det globale samarbejde og hvilke kompetencer hos medarbejderne, der efterspørges i de globale virksomheder. Det centrale: Styrkelse af samarbejdet i grænseregionen. Kontakt til Region Sønderjylland-Schleswig Global House skal udvikle samarbejdet mellem børnehaverne og skolerne i grænseregionen. Kontakt til børnehaver og skoler i Nordtyskland Global House skal udbrede kendskabet til Professor dr. ABC. Projektet giver børnene et indblik i den sproglige og kulturelle mangfoldighed, der er en naturlig del af det at bo i en grænseregion Etablere samarbejde med andre skoler og kommuner i Syddanmark og undersøge, hvordan der kan samarbejdes og udveksles erfaringer med internationalt arbejde. Det internationale: I samarbejde med skolernes internationale koordinatorer udbrede kendskabet til Nord Plus Junior, Comeniusprojekter og links til sites, hvor man kan finde skabeloner til udvekslingsarbejdet, samarbejdspartner og projektidéer, fx The Image of the Other og etwinning. Der kunne evt. genetableres kontakt til Sønderborgs tidligere venskabsby i Sverige, så skolerne kan gøre brug af kontakten i forbindelse med undervisningen i den nordiske dimension. Samarbejde med linjeskolerne Der skal etableres et samarbejde med de skoler, der tilbyder internationale linjer. Tilbuddet skal skræddersyes ud fra de behov som den enkelte linje måtte have. Linjerne skal tilbydes mulighed for at trække på det netværk, som Global House samarbejder med. Tværfaglighed og projektopgaven Global House skal fungere som inspirator i forbindelse med projektopgaven. Global House kunne indtænkes i forbindelse med opstart af et overordnet emne med relation til internationale forhold. De elever, der arbejder med emner med relation til internationale forhold, kan tilbydes sparring fra lærerne i Global House. Temadage/undervisningsforløb i Global House Der er 366 klasser i klasse i Sønderborg Kommune. Der er 7550 elever i Sønderborg Kommune. Vi har 40 undervisningsuger i løbet af et skoleår. PRAKTISK: Global House tænkes booket i skoletiden til brug for klasser, børnehaver og SFO er, og i perioder om eftermiddagen til brug for efteruddannelse af lærere kursustilbuddet til lærerne og pædagogerne vil kunne skræddersys i samarbejde med UCSYD, Højskolen Østersøen og Sproglærerforeningen. Hvor: Evt. lokaler på Den internationale Skole, Den tyske Privatskole og/eller Alsion. 6

7 Lokalet indrettes med informerende/illustrative og interessante billeder/plakater og objekter knyttet til den engelsktalende/tysktalende del af verden. Ansættelser: Der skal ansættes 2 lærere; en engelsklærer og en tysklærer til at undervise eleverne på temadagene. Ansættelsesgraden afhænger af, hvor mange dage læreren skal undervise i Global House. Der skal ansættes lærere til at undervise i kinesisk, fransk eller spansk i samarbejde med ungdomsskolen. (Det kan fx være studerende eller lærere fra Kina, Spanien eller Frankrig, der er bosat i Sønderborg Kommune). Der skal ansættes en projektkoordinator på en to-års-kontrakt. (Se stillingsbeskrivelse på sidste side i dokumentet). Styregruppen: Den nedsatte arbejdsgruppe omdannes til en styregruppe, der består af: Karen Marie Hougård, Søren E. Hansen, Connie Buch, Erling Andresen, Finn Bruncke og Maj Britt Andreasen. Styregruppens opgave er at følge udviklingen i Global House. Styregruppen står til rådighed med vejledning og sparring til projektkoordinatoren. Styregruppen holder møde hver tredje måned og træffer beslutninger om, hvilke tiltag Global House skal tilbyde. Advisory Board: Der etableres et Advisory Board, der skal bestå af de lærere, der er ansat, projektkoordinatoren, en sproglærer, en skoleleder, en international koordinator, en pædagog fra børnehaverne, en pædagog fra SFO en, en repræsentant fra forvaltningen, en politiker og en person fra erhvervslivet. Advisory board skal virke som rådgivende / vejledende organ. Økonomi: I Global House indtænkes følgende lønbærende funktioner: projektkoordinator med start 1. maj 2013 tysklærer, 2 dage/uge (skal ansætte lærer) engelsklærer, 5 dage/uge (ansættelse af lærere med nuværende % ansættelse ved Sønderborg International School) lokaleleje evt. 2 steder (udspillet er 300,- kr. per dag på Den tyske Privatskole og 3100,- kr. per måned på Den internationale Skole). etablering af lokaler (møbler, billeder, tavler, projektor, computere, etc.) indkøb af materialer til undervisningen, udgifter til kopier til temadagene udgifter til kompetencegivende kurser til lærere og pædagoger i Global House regi udgifter til gæstelærere andet. HVORNÅR: Tids- og handleplan Januar-februar: Udarbejdelse af projektbeskrivelse for Global House. Marts: 5. marts politisk behandling. Lave stillingsopslag til projektkoordinatorstillingen, udarbejde aftaler vedr. lokaler, ansættelse af en 7

8 projektkoordinator. April: Ansættelse af sproglærere. Maj-juni.: Projektkoordinatoren besøger skoler, SFO er og børnehaver og fortæller om Global House. Inspirationstur til Language House i Hirtshals. I samarbejde med de ansatte sproglærere udarbejdes kursustilbud til skoleelever og lærere og tilbud til børnehaver og SFO er. Opstart august september: Etablering af lokaler, indkøb af materialer, etablering af samarbejdskontrakter, etablere kontakt til de lokale, centrale og internationale samarbejdspartnere. Talentundervisningen for unge fra år i kinesisk og spansk starter. Pilotprojekt oktober-november: Gennemføre temadage for alle 5. klasser i engelsk og alle 7. klasser i tysk i kommunen. Efterfølgende evaluering af temadagene. Programmet for januar til juni udarbejdes på baggrund af evalueringerne. December: Jul i andre lande Global House tilbyder aktiviteter og events for børnehaverne og SFO er. Januar - juni 2014: Temadage for skoleklasser i Global House, events for børnehaver og SFO er, inspirationsdage for pædagoger, kurser og workshop for lærerne. Løbende evaluering: Alle forløb afsluttes med en evaluering på klassen. Læreren får et skriftligt spørgeskema som diskuteres med eleverne, når de er tilbage på egen skole. På baggrund af brugerundersøgelserne tilrettelægges indholdet og aktiviteterne for det kommende skoleår. IDEER FRA MØDET MED SKOLELEDERNE OG SPROGLÆRERNE som der skal arbejdes videre med: Det er hensigten, at Global House hele tiden skal være aktuel i forhold til, hvad lærerne og pædagoger efterspørger af pædagogiske tiltag og aktiviteter. Derfor vil der løbende blive informeret om tilbud og nye aktiviteter henover skoleåret. Global House skal ikke kun ses som et sprogtilbud, men også et kulturtilbud. Global House skal være et sted, hvor eleverne kan samarbejde på tværs af skoler og dermed knytte tidlige netværk. På sigt skal det være et sted, hvor der arbejdes projektorienteret, måske i længere perioder end en enkelt dag. Global House skal teknologisk tilbyde nogle muligheder, som kan supplere det, man har til rådighed på egen skole. Den internationale uge på mellemtrinnet kunne arrangeres i Global House. Temadage med rollespil Den østrigske bjerghytte, Den tyske Rhinborg. Temadag i rollespil i Det engelske rækkehus, Den amerikanske Penthouse-lejlighed, Den australske Outback. Sprogdyst for hele kommunen Temakasser og kulturkasser til udlån Tidlig sprogundervisning i 1. eller 2. klasse Sprogmarathon Udvikle matematiklege på engelsk Sprogquiz i hele kommunen Hjælp fra virksomheder ved projekter Materialecenter 8

9 Samarbejdsdag omkring årsplaner Fælles sparring, f.eks. cafémøder Jugend forscht -konkurrence. Aktiv sommerferie: Der kan evt. arrangeres tilbud til børn og unge i starten af sommerferien om deltagelse i en international camp i sommeren FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR PROJEKT- OG FORMIDLINGSKOORDINATOR TIL GLOBAL HOUSE Tovholder- og formidlingsopgaver: Projektkoordinatoren vil være den daglige tovholder i Global House. Udbrede kendskabet til Global House på kommunens skoler, SFO er og børnehaver. Fungere som formidler og inspirator i forhold til aktiviteterne i Global House. Tovholder på gennemførelse af arrangementer såsom temadage og events i Global House. Deltage i møder med kommunens internationale udvalg. I samarbejde med de ansatte lærere udarbejdes tilbudskatalogerne til temadagene. Tilrettelægge kurser og andre kompetencegivende aktiviteter i samarbejde med Sproglærerforeningen og UCSYD for kommunens sproglærere, skolernes internationale koordinatorer og pædagoger. Formidle viden om sprogundervisning og sprogprojekter til kommunes lærere. Ansvarlig for dialog med samarbejdspartner og interessenter i skolen, børnehaverne, SFO erne og kommunen. Ansvarlig for oprettelse af materialebase og materialekasser i samarbejde med sproglærerne og skolernes internationale koordinatorer. Ansvarlig for budgettet. Udviklingsopgaver: Koordinere, udvikle og evaluere indsatser, projekter og aktiviteter i Global House i tæt kontakt med kommunens internationale udvalg, styregruppen og Advisory Board. Udvikling af et koncept for samarbejde med frivillige såvel enkeltpersoner (gæstelærere), som virksomheder og organisationer. Udvikling og drift af hjemmeside samt koordination af intern og ekstern kommunikation og markedsføring. Katalysator for vidensdeling mellem kommunens sproglærere. Arrangere workshop, hvor fokus er vidensdeling lærerne imellem. Ansvarlig for at opbygge og vedligeholde kontakter til eksterne samarbejdsrelationer (lokale, nationale og internationale samarbejdspartnere). Udvikle, målsætte og dokumentere den pædagogiske praksis i Global House i samarbejde med de ansatte sproglærere. Styrkelse og udvikling af en evalueringskultur, som bygger på metodiske og didaktiske overvejelser i forbindelse med afvikling af temadagene for skoleelever. Være sparringspartner for de ansatte lærere i Global House. Følge med i fagdidaktisk forskning og udviklingsarbejder i forhold til sprogdidaktik og interkulturel pædagogik. 9

10 10

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

ENGELSK KOM GODT FRA START

ENGELSK KOM GODT FRA START ENGELSK KOM GODT FRA START 8.5.2014 Engelsklærere - indskolingen PROGRAM Velkommen præsentation praktisk information, kaffe, pauser, udstilling Nyt fra ministeriet English no problem præsentation af mål,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN

TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN Læseplan Tysk TØNDER KOMMUNE BØRN OG SKOLEFORVALTNINGEN Læseplan for faget tysk Tønder Kommune 2015 Udarbejdet af arbejdsgruppe under Børn og Skoleforvaltningen Illustration Colourbox Indhold Indledning...

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU

Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på VIA CFU Brugerundersøgelse vedr. vejledning, materialer og udlån på CFU erne i Danmark Lærerinterview på Formål: At afdække nye indsatsområder for CFU erne i forhold til lærernes behov inden for de 4 områder:

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER. Viby Gymnasium

GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER. Viby Gymnasium GLOBALISERING STRATEGI OG HANDLEPLANER Viby Gymnasium Februar 2014 Globaliseringsstrategi og Handleplaner 1 Indhold 1. Globaliseringsarbejdet på Viby Gymnasium... 3 2. International talentudveksling...

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer.

A - y - y. Berlin und Kopenhagen für junge Leute. Ørestad Gymnasium. Medvirkende skoler/institutioner 765 (129735) Projektnummer. A - y - y - Projekttitel Medvirkende skoler/institutioner Projektnummer Projektperiode Kontaktperson Berlin und Kopenhagen für junge Leute Ørestad Gymnasium 765 (129735) Feb.2013 maj 2013 Susanne Vestergaard

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune

Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Proces- og projektplan Skolereform, Egedal Kommune Forberedelsen og implementeringen af folkeskolereformen vil involvere samtlige skoler, SFO er og klubber Politisk spor: drøftelser i udvalg og kommunalbestyrelse,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte.

For det første, så skal man se den nye folkeskoleopbygning og begrebet den åbne skole, som lidt af et paradigmeskifte. Analyse af mulighederne og udfordringerne for samarbejde imellem folkeskoler, fritidsordninger og billardklubber, henset til den nye folkeskolelov og den åbne skole. Hvordan kan man i DDBU regi udnytte

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

BAKKESKOLEN. et læringscenter

BAKKESKOLEN. et læringscenter BAKKESKOLEN et læringscenter Kolding kommunes vision for læringscentrene: Læringscentertanken er en vision om et skolebibliotek, der i samarbejde med skolens andre vejlederfunktioner skaber nye forudsætninger

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Søndersøskolen april 2014, 2. del

Søndersøskolen april 2014, 2. del Søndersøskolen april 2014, 2. del Kære forældre Som jeg skrev i Nyhedsbrevet, i starten af april måned, vil jeg i de følgende måneder udsende Nyhedsbrevet lidt hyppigere, for vi er nu nået til den periode

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007

Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Selam Friskole Elmegårdsvej 1 8361 Hasselager Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. marts 2007. Selam Friskole er oprettet i 1993.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012

Lyshøjskolen, 2012. Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 , 2012 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! Teamet anno 2012 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter... 1 Status... 3 Hvem er tilknyttet

Læs mere

Den internationale dimension i din skole. en håndsrækning

Den internationale dimension i din skole. en håndsrækning Den internationale dimension i din skole en håndsrækning 6-byernes projektgruppe 1 vedrørende den internationale dimension vil gerne støtte arbejdet i skolen med en håndsrækning. Denne folder er et inspirationsmateriale

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013

Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Tilsynets beretning ved Aarhus Friskoles generalforsamling 16. maj 2013 Skolens tilsyn er forældrekredsens øjne og ører på, hvad der sker på skolen, hvordan der under-vises, hvad der undervises i, og om

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere