Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster"

Transkript

1 Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef Afdeling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej 51, bygn. O 8600 Silkeborg Karin Buhl Slæggerup CVR. Nr Dansk Bank Reg.nr Kontonr Resumè og formål Dette projekt skal medvirke til et samlet løft for den regionale turisme indenfor IT, omsætning og tilgængelighed af eksisterende og nye turismeprodukter. Der fokuseres i projektet på indsatser med henblik på at skabe meromsætning i afsætningen af regionens turismemæssige produkter og optimere brugen af de nye digitale kommunikationsformer, hvor anvendelsen af e-business og IT-værktøjer samt online marketingværktøjer i de midtjyske turismevirksomheder kan øges. Projektet består af 4 delprojekter: - Udvikling af tværmediale databasemodeller og integration i medier - Udvikling og forankring af digital brugerdreven innovation hos midtjyske turismeaktører - Udvikling af digitale kommunikationsredskaber - Vidensformidling og netværksdannelse Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutrapportering 1. september Beskrivelse af delaktiviteter Formålet med dette projekt er at medvirke til et samlet løft for den regionale turisme indenfor IT, omsætning og tilgængelighed af eksisterende og nye turismeprodukter, idet der bl.a. fokuseres på indsatser med henblik på at skabe meromsætning i afsætningen af regionens turismemæssige produkter og optimere brugen af de nye digitale kommunikationsformer, hvor anvendelsen af e business og IT værktøjer i de midtjyske turismevirksomheder kan øges. Projektet indgår endvidere i et tæt samarbejde med bl.a. VisitDenmark i forhold til udvikling af nye metoder og værktøjer for online kommunikation bl.a. med henblik på udvikling af service /modtageapparatets digitale kompetencer og kommunikation i Region Midtjylland, og projektet spiller således tæt op af den nationale globale kommunikationssatsning 1. Her er et af indsatsområderne bl.a. udvikling af nye online marketingværktøjer og metoder til at nå nye målgrupper gennem innovativ markedsføring. 1. Tværmedielle databasemodeller og integration i medier fælles databasemodeller med mulighed for eksport af data i alle relevante formater og til alle medietyper (mobil, pda, pc). I dette indsatsområde indgår fire delprojekter: Delprojekt 1.1 Database Der udvikles en kundedatabasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for kunderegistrering (CRM-system). Delprojekt 1.2 Mobil Turistinformation Der udvikles en mobilløsning som kommunikationsværktøj, hvor der indgår turismeinformationsfelter fra VisitDenmarks produktdatabase GuideDanmark (database over turismerelevante produkter som f.eks. attraktioner, overnatningssteder, turistbureauer etc.). 2. Brugerdreven innovation, intelligente lokaliteter - IT-relateret brugerinddragelse og innovation Gennem metoder til brugerdreven innovation afdækkes og bruges viden om, hvordan brugerne handler, oplever og tænker, dvs. indhente kulturel viden til at skabe, implementere og evaluere de rette produkter og ydelsen. Med andre ord de produkter og ydelser, der har så meget værdi for kunderne, at de ikke kan lade være med at tage dem til sig. 3. Oplevelsesorienteret IT-formidling - IT som avanceret kommunikationsredskab, hvor målet er at give brugeren en ekstra oplevelse. I dette indsatsområder indgår to delprojekter: Delprojekt 3.1 to-dimensionale stregkoder 1 Regeringens Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, der bl.a. udmøntes via VisitDenmark.

3 Gennem et demonstrationsprojekt dokumenteres, hvordan man på en ny og innovativ måde og ny teknologi og på et vilkårligt, af modtageren valgt tidspunkt kan skabe kvalitetsformidling til turister på en lokalitet i det offentlige rum, hvor den traditionelle formidling (trykte tekster, personlig guidning) ikke er optimal eller mulig. Delprojekt 3.2 Online spil Der tages afsæt i VisitDenmarks nye markedsføringsværktøj i form af et digitalt online spil, der skal medvirke til at øge kendskabet til kystferieproduktet. Målet med indsatsen er at synliggøre noget af det, der kendetegner oplevelsesproduktet i region Midtjylland, og derved medvirker til at gøre oplevelsesprodukter inden for det midtjyske turismeerhverv mere kendt over for udenlandske turister. Side 3

4 2. Indfrielse af mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling af tværmedielle databasemodeller og integration i medier Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der udvikles en databasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for produktregistrering. Der gennemføres dialogmøder med udvalgte destinationer m.h.p. implementering og pilottest. Gennemført/antal deltagere. Der udvælges ét til to medier til brug for pilottests. Databasemodellen implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. Opfølgning: Turismeinformation med mobiltelefon som testmedie Der er udviklet en mobilløsning som kommunikationsværktøj, hvor der indgår turismeinformationsfelter fra VisitDenmarks produktdatabase GuideDanmark (database over turismerelevante produkter som f.eks. attraktioner, overnatningssteder, turistbureauer etc.). Løsningen er implementeret hos 9 destinationer og testet henover sommeren 2009, hvor netværket af Digitale Informationspiloter (webansvarlige på de midtjyske turistbureauer / destinationer) har udgjort en central del. Den resterende del af destinationer med asp-løsninger (VisitDenmarks hjemmesideplatform) har fået løsningen implementeret i løbet af efteråret Resultater og erfaringer er præsenteret ved en konference med 125 deltagere. Opfølgning fortsat fra spalte 2: Brugergeneret indhold med hjemmesider som medie Et system for tværmediel kommunikation (brugeranmeldelser, video, billeder, nemmere adgang til booking) er implementeret hos i alt 12 ud af 19 midtjyske destinationer med asp-løsninger (VisitDenmark hjemmesideløsning). Løsningerne omkring brugergeneret indhold drøftes løbende i netværket af Digitale Informationspiloter. Podcast på Himmelbjerget Som et delprojekt i denne indsats er der udviklet og implementeret en podcastservice på Himmelbjerget, hvor brugeren kan downloade tre historier om Himmelbjerget. Brugerne kan hente historierne enten ved at sende en SMS, når brugeren står på de respektive steder på Himmelbjerget, eller via Destination Skanderborgs hjemmeside, Projektet er gennemført i et samarbejde med Destination Skanderborg. En deltaljeret afrapportering er vedhæftet denne afrapportering (bilag 1). Side 4

5 Resultatkrav 1.2 Der udvikles en kundedatabasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for kunderegistrering (CRM-system). Der gennemføres dialogmøder med udvalgte destinationer m.h.p. implementering og pilottest. Databasemodellen implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. Afrapportering Brancherelateret CRMløsning samt business-toconsumer CRM-løsning. Som følge af, at etablering og implementering af mobilløsningen krævede længere tid end først antaget, blev opfyldelsen af dette resultatkrav først iværksat ultimo Ud fra den valgte løsning ventes der på sigt implementering af en business-to-consumer-crmløsning udviklet i regi af Visti- Denmark, hvor der skabes synergi til vækstinitiativet Fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper med henblik på at øge kompetenceniveauet omkring kunderelationel markedsføring. Der blev indledningsvist gennemført en workshop i samarbejde med VisitDenmark samt to udvalgte destinationer (Destination Djursland og VisitAarhus) m.h.p. udvikling og implementering af en brancherelateret CRM-løsning med afsæt i VisitDenmarks eksisterende løsning. Denne løsning skal virke som dialogværktøj for de midtjyske destinationer i deres kommunikation med turismefaglige samarbejdspartnere. Der blev i denne proces nedsat en erfaringsudvekslingsgruppe med deltagelse af en repræsentant fra hhv. VisitDenmark, Midtjysk Turisme, Destination Djursland, VisitAarhus, VisitHerning. Afrapportering (fortsat fra spalte 2) Herudover indgik endvidere en repræsentant fra VisitAalborg, der p.t. arbejder med en lignende løsning. Der blev indhentet tilbud og udvalgt leverandør til løsning af systemet i efteråret Med henblik på at skabe synergi til den fremtidige vækststrategi for den midtjyske turisme er løsningen tænkt i en skala, der kan anvendes af destinationerne i relation til de prioriterede indsatsområder (stærke destinationer, erhvervsturisme samt mersalg). Løsningen og tilbud om deltagelse blev præsenteret for de midtjyske destinationer ultimo september Der er endvidere udarbejdet et fælles aftalegrundlag i dialog med de tre destinationer Destination Djursland, VisitAarhus, VisitRanders), der indgik i følgegruppen omkring løsningen. Aftalegrundlaget skal fungere for samtlige deltagende destinationer i systemet. I alt 10 destinationer (incl. Midtjysk Turisme) har tilmeldt sig løsning med samlet 48 brugere/licenser. Systemet er testet og implementeret i løbet af marts 2011, hvorefter der er gennemført et uddannelsesforløb for samtlige brugere. Der er endvidere udpeget i alt 3 administratorer for systemet (Midtjysk Turisme, Destination Djursland og VisitAarhus). Disse indgår endvidere sammen med VisitRanders i en styregruppe der skal sikre den fremadrettede udvikling omkring løsningen. Side 5

6 Mål 2 Udvikling og forankring af digital brugerdreven innovation hos midtjyske turismeaktører Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der udvikles min. ét værktøj Gennemført/antal deltagere. Der er gennemført testforløb til online brugerdreven innovation. Der afholdes et kick-off møde / workshop m.h.p. introduktion af udviklingsindsatsen og idéudvikling overfor udvalgte midtjyske destinationer. Nye metoder for IT-relateret brugerinddragelse i turismesektoren udvikles og implementeres hos udvalgte midtjyske turismeaktører, herunder inddragelse af gæstebøger, blogs, podcasts og virale film som kommunikationsmetoder. Der gennemføres et testforløb via udvalgte midtjyske destinationer og aktører hjemmesiderer/destinationer for 6 turistbureau- og 5 udvalgte midtjyske aktører (2 attraktioner og 3 overnatningssteder), hvor forskellige dialogværktøjer til brugerinddragelse er implementeret og testet (videooptagelser til egne hjemmesider og YouTube, fotos til Facebook, implementering af brugerskabt indhold direkte på destinationers hjemmesider). Resultaterne af disse testprojekter er præsenteret ved konferencen Turisme 2.0 i februar 2010, hvor der deltog 135 turismeaktører. Der er etableret et videnserfaringsudvekslingsforum i form af hjemmesiden hvor erfaringer i brug af digitale værktøjer med afsæt i Den Digitale Værktøjskasse (ti digitale gratis værktøjer) debatteres. Resultatkrav 2.2 Erfaringsopsamling og videndeling. Gennemført/antal deltagere. Projektet er afsluttet med Der afholdes et seminar m.h.p. videndeling af de indhentede erfaringer og resultater. Resultaterne og erfaringerne fra udviklings- og testprocessen samles i en skriftlig rapport. seminaret/konferencen Turisme 2.0, hvor resultater og erfaringer blev præsenteret. Herudover blev der gennemført hands-on workshops på dagen. Der deltog 135 turismeaktører i konferencen. Der er som en del af afrapporteringen etableret et videns- /erfaringsudvekslingsforum i form af hjemmesiden (se oven- Side 6

7 for). Alle resultater er samlet i en skriftlig rapport incl. en redegørelse for økonomi, som er afleveret ved projektets afslutning (bilag 2). Mål 3 Udvikling af digitale kommunikationsredskaber Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der udvikles et digitalt kommunikationsværktøj til formid- på udvalgte lokaliteter i Århus. Værktøjet udvikles og testes Resultatet af projektet er ling af historiefortælling Resultaterne formidles til den resterende del af Midtjylland. udmøntet i det digitale værktøj for historiefortælling: Hikuins Blodhævn (digitale stregkoder), og blev lanceret ultimo august i forbindelse med Århus Festuge, bl.a. ved et pressemøde med deltagelse af projektdeltagerne samt en repræsentant fra Region Midtjylland. Produktet er et audiomove-drama, hvor gæsten gennem en historiefortælling med afsæt i Vikingetiden via mobiltelefonen føres gennem 12 fysiske lokaliteter i Århus. Brugeren kan enten downloade historien til egen mobiltelefon eller låne en mobiltelefon ved VisitAarhus, der har indkøbt i alt 12 stk. mobiltelefoner til formålet. Konceptet formidles via VisitAarhus officielle hjemmeside, opslag i turistinformationen samt VisitAarhus officielle guide. Konceptet er endvidere afprøvet af netværket digitale informationspiloter medio oktober Resultater og erfaringer blev præsenteret ved konferencen Fremtidens Turismeinformation den med 125 deltagere. Som følge af de opnåede erfa- Side 7

8 Resultatkrav 3.2 Der udvikles et online spil som kommunikationsredskab i forhold til formidling af turismerelevante informationer. Spillet udvikles, implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. ringer i et tværfagligt samarbejde af denne karakter, er der nedsat en netværksgruppe med en repræsentant fra hhv. VisitAarhus, Midtjysk Turisme, Alexandra Instituttet, Moesgaard Museum samt Teater Katapult med henblik på at sikre den fremtidige udvikling af konceptet. Resultaterne og erfaringerne fra udviklings- og testprocessen er samlet i en skriftlig rapport (bilag 3), der er formidlet til relevante aktører. Herudover er der udarbejdet en økonomisk oversigt. Produktionen med deltagelse af 4 destinationer (VisitAarhus, Destination Djursland, Ringkøbing Fjord Turisme- og Handelscentret & VisitRanders) partnere blev igangsat i marts Der blev produceret indhold, op mod efteråret 2010, men grundet en kommunikationsmisforståelse blev selve korrekturfasen og implementeringen først i gangsat primo Løsningen er endelig implementeret hos de deltagende destinationer i foråret Mål 4 Vidensformidling og netværksdannelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 En afsluttende konference Der etableres et netværk med Gennemført/antal deltagere. henblik på erfaringsudveksling og videndeling indenfor registrering, formidling af turismerelevante informationer. Der etableres et netværk med repræsentanter fra de enkelte Genemført/antal deltagere. Gennemført/antal deltagere. Gennemført/antal deltagere. for samtlige projekter gen- nemføres ikke som planlagt, idet flere af delprojekterne er præsenteret og formidlet ved andre konferencer og gennem af enkeltstående netværks- Side 8

9 delprojekter. Der afholdes i projektforløbet min. 6 erfaringsudvekslingsmøder. Der afholdes en afsluttende konference m.h.p. præsentation af erfaringer og resultater i de enkelte delprojekter. grupper. Etableringen af netværket af projektdeltagere er ikke gennemført, idet det har vist sig ikke at være formålstjenligt bl.a. som følge af projekternes forskellige karakter. Der er under de enkelte projekter imidlertid etableret vidensdelingsnetværk samt netværksgrupper til en fortsat forankring og videreudvikling af de opnåede resultater (se beskrivelser ovenfor). Endvidere har netværket af digitale informationspiloter fungeret som erfaringsudvekslingsnetværk på tværs af projekterne. 3. Effekt De overordnede effekter af projektet er følgende: Delprojekt 1.1 I alt 9 midtjyske destinationer samt Midtjysk Turisme (totalt 48 brugere) har implementeret CRMsystemet. Der er gennemført kursusforløb for alle deltagere. 12 ud af 19 midtjyske destinationer med asp-løsninger (VisitDenmark hjemmesideløsning) har fået implementeret et system for tværmediel kommunikation (brugeranmeldelser, video, billeder, nemmere adgang til booking). Delprojekt 1.2 I alt 9 destinationer har implementeret og anvender mobilløsningen. Delprojekt 2 Omkring 100 turismeaktører deltog i et kick-off arrangement for projektet og blev inviteret med som testdeltagere i projektet. I alt 6 turistbureauer/destinationer og 5 udvalgte midtjyske aktører (2 attraktioner og 3 overnatningssteder), har deltage i et testforløb, hvor forskellige dialogværktøjer til brugerinddragelse er implementeret og testet (videooptagelser til egne hjemmesider og YouTube, fotos til Facebook, implementering af brugerskabt indhold direkte på destinationers hjemmesider). Under overskriften 48 hours in Denmark og en hjemmeside til formålet (http://48hoursindenmark.com/) blev digitale indfødte turister (født efter 1991) inviteret til at fortælle om, hvordan de bruger digitale medier i forbindelse ferier. 6 gæster vandt konkurrencen og deltog i et Side 9

10 brugerstudie med henblik på at fortælle om deres brug af digitale medier ved ferier. Initiativet opnåede stor international synlighed med online omtale. I størrelsesordenen 2000 virksomheder/personer har til dato rekvireret Den Digitale Værktøjskasse. 135 turismeaktører deltog ved den afsluttende konference Turisme 2 i februar Presseomtale Delprojekt podcast-servicen på Himmelbjerget har affødt følgende presseomtale: : Horsens Folkeblad : Midtjyllands Avis : Midtjyllands Avis : Indvielse af Podcast-servicen på Himmelbjerget : P4 Østjylland : Midtjyllands Avis Delprojekt initiativet omkring brugerdreven innovation har affødt følgende presseomtale: : Newz : Aarhus Stiftstidende : Agents of Change Dragon Fly Magazine no. 1, : Lokalavisen Djursland : ErhvervsBladet Visitor nr. 4, 2009 Delprojekt Det digitale kommunikationsværktøj Hikuins Blodhævn har affødt følgende presseomtale: : TV2 Østjylland : Lancering på Bispetorv, Aarhus (JyllandsPosten) (AOA) (Aarhus Stiftstidende) (Lokalavisen) (Lokalavisen) (Lokalavisen) (Politiken) 4. Anbefalinger og fremtidsperspektiver Delprojekt 1.1 database / CRM-løsningen I den indledende fase har der været en række udfordringer omkring udviklingen og implementeringen af systemet, og dette har ført til en beslutning om, at følge ibrugtagningen af systemet hos de enkelte destinationer meget tæt med henblik på at skabe et ejerskab omkring systemet. Da der er tale om en forandringsproces for de enkelte brugere, vurderes det således at være væsentligt at holde processen i gang bl.a. i form af 1:1 møder med deltagelse af en CRM-ekspert samt en ressourcemedarbejder fra Midtjysk Turisme samt etablering af et erfaringsudvekslingsnetværk for superbrugerne af systemet. Det anbefales, at der fokuseres på de gode historier og best cases omkring brugen af systemet i de en- Side 10

11 kelte destinationer, og at der fokuseres på en løbende opfølgning omkring anvendelsen af systemet. Herudover er den ledelsesmæssige forankring og opbakning afgørende for systemets succes, og der er da også beskrevet og integreret en videreudvikling af systemet i fremtidige projekter, herunder bl.a. Fremtidens Turistservice under Socialfondsansøgningen, der ventes godkendt og igangsat i løbet af efteråret Delprojekt 1.2 mobil turistinformation I relation til arbejdet med og implementeringen af mobil turistinformation har processen været præget af den generelle teknologiske udvikling, hvor der til stadighed sker nyt på dette felt, og som betyder at nyudviklede tiltag hurtigt overhales af nye teknologier og løsninger. På trods af at dette har været en udfordring, har indsatsen betydet et mentalt holdningsskifte hos destinationerne i relation til anvendelse af nye digitale formidlingsformer og måder at servicere turisten på, og har ligeledes bidraget til en væsentlig læringsproces, der kan anvendes fremadrettet i lignende udviklingsprojekter. Der er således hos bl.a. VisitAarhus, Destination Djursland, Destination Ringkøbing Fjord, Destination Skanderborg, Turisme Silkeborg, VisitOdder og VisitHorsens igangsat initiativer med henblik på at møde turisten, der hvor turisten befinder sig og ikke blot i form af et centralt fysisk turistbureau. Der er udviklet en række forskellige digitale værktøjer til servicering af turisterne bl.a. i form at mobile enheder og applikationer, informationsstandere etc., og der er ligeledes i fremadrettede aktiviteter beskrevet initiativer, der understøtter denne proces, herunder bl.a. under indsatsen Fremtidens Turistservice under Socialfondsprojektet. Samtidig har indsatsen været medvirkende til igangsætningen af tilsvarende indsatser som f.eks. StoRYTouren, der er et formidlingsforløb knyttet til det eksisterende stinet i Slim/Ry Stationsby samt etablering af faciliteter i Siim Skov. Her er der etableret 30 fortællepunkter, som alle er mærket med 2D-koder og orienteringsløbskoder. Der udarbejdes både et orienteringsløbskort og et mere traditionelt turistkort over samtlige 30 fortællepunkter. Kortene udgives i folderform til distribution eller downloading, og der etableres også digital formidling. Dette tiltag indvies officielt Arbejdet med og fokuseringen på digitalisering turistinformation samt gennemførelse af forskellige testforløb har endvidere betydet, at Midtjysk Turisme og de midtjyske destinationer kan karakteriseres som toneangivende i relation til digitalisering af turistinformation i det danske turisterhverv. Midtjysk Turisme har på den baggrund bl.a. indgået som medarrangør af konferencen MediaOnTheMove, som har været afholdt som en to-dages konference hvert år siden Delprojekt 2 brugerdreven innovation Et af hovedformålene med projektet var at give branchen et indblik i turisternes nye digitale adfærd. Igennem både den kvantitative og kvalitative afdækning har der tegnet sig et billede af Den digitale turist, og særligt indsatsen 48 hours in Denmark kan i den anledning fremhæves som et brugerstudie med store perspektiver, når man taler om, hvorledes den digitale turist agerer i forhold til turistinformation. Det har været centralt for projektet at inddrage det midtjyske turisterhverv tæt i processen, hvor arbejdet med at introducere erhvervet for nye digitale redskaber med henblik på at skabe fremtidens effektive digitale turistinformation har været et væsentligt element i indsatsen. Aktørerne har således fået mulighed for at tage de første spæde skridt i en ny retning, men det vurderes at der også fremadrettet er behov for at arbejde videre med, hvordan aktørerne servicerer turisterne og hvordan der skabes mersalg gennem relationsopbygning og dialogorienteret markedsføring. Delprojekt 3 oplevelsesorienteret IT-formidling / turistinformation Side 11

12 Delprojekt 3.1 to-dimensionale stregkoder Projektet HIKUINs blodhævn er et produkt, som er udsprunget af et helt nyt tværfagligt samarbejde af faglige skel og brancher, som ikke er set tidligere, og er en værditilvækst for forbrugere, Aarhus og projekternes involverede partnere. Dette unikke samarbejde giver et helt nyt mind-set og nye muligheder for fremtidige udviklingsprojekter. Projektet har givet gode erfaringer med udvikling og anvendelse af mobile oplevelser og har givet nye idéer og perspektiver inden for digital storytelling. På nogle områder har det været muligt for deltagerne selv at bidrage til forbedringer, og på andre områder er der tale om forbedringer, som ikke kan påvirkes (herunder specielt den teknologiske). Den læringsproces og de erfaringer, der har været i projektet vil dermed kunne bruges konstruktivt til at bringe udviklingen videre. Med HIKUINs blodhævn har Aarhus fået en helt ny international turistattraktion, et engelsksproget vikinge lyttedrama til glæde for byens mange udenlandske gæster, forretningsfolk og ansatte. Attraktionen er et unikt tilbud, som byder gæster på en moderne oplevelse gennem nye teknologier i kombination med teater og drama, dansk historie og kultur, byoplevelser og sightseeing og meget mere. Styregruppen omkring projektet har valgt at se produktet HIKUINs blodhævn i sin nuværende udgave som en beta-version. Teknikken er ny, samarbejdet mellem de forskellige interesseorganisationer i styregruppen er ny, og hele den digitale måde at formidle på er ny. Dette har givet mange udfordringer, men også ført til et nyt og unikt produkt, som kræver videreudvikling. Styregruppen er derfor enig om, at konceptet er en succes, som kan og skal videreudvikles. Konceptet med at formidle kulturen og historien på denne nye måde med udnyttelse af ny teknologi er meget ny og banebrydende. Styregruppen vil derfor fremover mødes 2 gange om året for at følge op på bl.a.: Videreudvikling og optimering af produktet Nye målgrupper, f.eks. inden for undervisningsområdet International Community / virksomheder med udenlandske gæster Markedsføring og synliggørelse af produktet over for de nye målgrupper Vedligeholdelse Økonomi Nye produkter Delprojekt 3.2 Online spil I forlængelse af udviklingen og implementeringen af online spillet, som har fået navnet Midtjyllandsspillet, er det blandt deltagerne besluttet, at der arbejdes videre med en række tiltag til understøttelse og udbredelse af spillet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver destination (Djursland, Randers Aarhus og Ringkøbing) og denne gruppe fokuserer på en række forskellige tiltag: Udvikling af en brugermanual til administration af systemet bag spillet Gennemførelse af konkurrencer og kampagner omkring spillet Videreudvikling af spørgsmål i forbindelse med spillets quiz Opsamling af brugerinformation med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og loyalitetsopbygning. Dette tænkes endvidere integreret med videreudviklingen omkring CRM-værktøjet (se delprojekt 1.1). Erfaringerne omkring brugen af systemet opsamles og evalueres løbende i arbejdsgruppen. Overordnede anbefalinger Side 12

13 Sammenfattende er anbefalingerne omkring samtlige delprojekter således, at de opsamlede erfaringer anvendes fremadrettet til videreudvikling af lignende tiltag og nye digitale værktøjer, samt at der fokuseres på, hvorledes turistinformationen og serviceringen af turisterne møder turisterne, hvor de er, samt at det kan føre til mersalg og ikke mindst genbesøg i regionen. Dette kan f.eks. ske gennem loyalitetsskabende tiltag, hvor CRM-systemer og mobil applikationer vurderes som centrale værktøjer. Erfaringerne kan ligeledes anvendes i nye kompetenceudviklingstiltag f.eks. i relation til Turisme 2.0 og det digitale turistakademi, som således også er beskrevet som en del af Socialfondsprojektet Det professionelle turisterhverv. Side 13

14 5. Regnskab Udgifter Alle beløb er i kroner Total 1) Tværmedielle databasemodeller ) Brugerdreven innovation ) Oplevelsesorienteret ITformidling ) Vidensformidling, intern projektledelse og netværksdannel- se I alt , Endelig finansiering Total Region Midtjylland Partnere Finansiering i alt Side 14

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030

Redegørelse for projektets status. Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Redegørelse for projektets status Projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme, ERDFK 12-0030 Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Bemærk; at dette skema anvendes til den indholdsmæssige redegørelse

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE

POT ENT IALE DESTINATIONSUDVIKLING I PRAKSIS. Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POTENTIALE I PRAKSIS DESTINATIONSUDVIKLING Hvidbog med udgangspunkt i EU-vækstprojektet Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland POT ENT IALE DIGITALE BILAG Dette ikon viser, at der er links til digitale bilag

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Erfaringer og resultater fra et OPI-samarbejde Projektleder Annette Dalsgaard Vilain og udviklingskonsulent Anna-Maj Stride Geyti April 2012 I projekt Rehabilitering

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere