Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster"

Transkript

1 Resultatkontrakt Ny IT i turismen - digitalsering af turismeinformation og formidling til regionens gæster [ ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Erik Sejersen Afdelingschef Afdeling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Operatør: Fonden Midtjysk Turisme Vejlsøvej 51, bygn. O 8600 Silkeborg Karin Buhl Slæggerup CVR. Nr Dansk Bank Reg.nr Kontonr Resumè og formål Dette projekt skal medvirke til et samlet løft for den regionale turisme indenfor IT, omsætning og tilgængelighed af eksisterende og nye turismeprodukter. Der fokuseres i projektet på indsatser med henblik på at skabe meromsætning i afsætningen af regionens turismemæssige produkter og optimere brugen af de nye digitale kommunikationsformer, hvor anvendelsen af e-business og IT-værktøjer samt online marketingværktøjer i de midtjyske turismevirksomheder kan øges. Projektet består af 4 delprojekter: - Udvikling af tværmediale databasemodeller og integration i medier - Udvikling og forankring af digital brugerdreven innovation hos midtjyske turismeaktører - Udvikling af digitale kommunikationsredskaber - Vidensformidling og netværksdannelse Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Slutrapportering 1. september Beskrivelse af delaktiviteter Formålet med dette projekt er at medvirke til et samlet løft for den regionale turisme indenfor IT, omsætning og tilgængelighed af eksisterende og nye turismeprodukter, idet der bl.a. fokuseres på indsatser med henblik på at skabe meromsætning i afsætningen af regionens turismemæssige produkter og optimere brugen af de nye digitale kommunikationsformer, hvor anvendelsen af e business og IT værktøjer i de midtjyske turismevirksomheder kan øges. Projektet indgår endvidere i et tæt samarbejde med bl.a. VisitDenmark i forhold til udvikling af nye metoder og værktøjer for online kommunikation bl.a. med henblik på udvikling af service /modtageapparatets digitale kompetencer og kommunikation i Region Midtjylland, og projektet spiller således tæt op af den nationale globale kommunikationssatsning 1. Her er et af indsatsområderne bl.a. udvikling af nye online marketingværktøjer og metoder til at nå nye målgrupper gennem innovativ markedsføring. 1. Tværmedielle databasemodeller og integration i medier fælles databasemodeller med mulighed for eksport af data i alle relevante formater og til alle medietyper (mobil, pda, pc). I dette indsatsområde indgår fire delprojekter: Delprojekt 1.1 Database Der udvikles en kundedatabasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for kunderegistrering (CRM-system). Delprojekt 1.2 Mobil Turistinformation Der udvikles en mobilløsning som kommunikationsværktøj, hvor der indgår turismeinformationsfelter fra VisitDenmarks produktdatabase GuideDanmark (database over turismerelevante produkter som f.eks. attraktioner, overnatningssteder, turistbureauer etc.). 2. Brugerdreven innovation, intelligente lokaliteter - IT-relateret brugerinddragelse og innovation Gennem metoder til brugerdreven innovation afdækkes og bruges viden om, hvordan brugerne handler, oplever og tænker, dvs. indhente kulturel viden til at skabe, implementere og evaluere de rette produkter og ydelsen. Med andre ord de produkter og ydelser, der har så meget værdi for kunderne, at de ikke kan lade være med at tage dem til sig. 3. Oplevelsesorienteret IT-formidling - IT som avanceret kommunikationsredskab, hvor målet er at give brugeren en ekstra oplevelse. I dette indsatsområder indgår to delprojekter: Delprojekt 3.1 to-dimensionale stregkoder 1 Regeringens Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark fra april 2007, der bl.a. udmøntes via VisitDenmark.

3 Gennem et demonstrationsprojekt dokumenteres, hvordan man på en ny og innovativ måde og ny teknologi og på et vilkårligt, af modtageren valgt tidspunkt kan skabe kvalitetsformidling til turister på en lokalitet i det offentlige rum, hvor den traditionelle formidling (trykte tekster, personlig guidning) ikke er optimal eller mulig. Delprojekt 3.2 Online spil Der tages afsæt i VisitDenmarks nye markedsføringsværktøj i form af et digitalt online spil, der skal medvirke til at øge kendskabet til kystferieproduktet. Målet med indsatsen er at synliggøre noget af det, der kendetegner oplevelsesproduktet i region Midtjylland, og derved medvirker til at gøre oplevelsesprodukter inden for det midtjyske turismeerhverv mere kendt over for udenlandske turister. Side 3

4 2. Indfrielse af mål og resultatkrav Mål 1 Udvikling af tværmedielle databasemodeller og integration i medier Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der udvikles en databasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for produktregistrering. Der gennemføres dialogmøder med udvalgte destinationer m.h.p. implementering og pilottest. Gennemført/antal deltagere. Der udvælges ét til to medier til brug for pilottests. Databasemodellen implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. Opfølgning: Turismeinformation med mobiltelefon som testmedie Der er udviklet en mobilløsning som kommunikationsværktøj, hvor der indgår turismeinformationsfelter fra VisitDenmarks produktdatabase GuideDanmark (database over turismerelevante produkter som f.eks. attraktioner, overnatningssteder, turistbureauer etc.). Løsningen er implementeret hos 9 destinationer og testet henover sommeren 2009, hvor netværket af Digitale Informationspiloter (webansvarlige på de midtjyske turistbureauer / destinationer) har udgjort en central del. Den resterende del af destinationer med asp-løsninger (VisitDenmarks hjemmesideplatform) har fået løsningen implementeret i løbet af efteråret Resultater og erfaringer er præsenteret ved en konference med 125 deltagere. Opfølgning fortsat fra spalte 2: Brugergeneret indhold med hjemmesider som medie Et system for tværmediel kommunikation (brugeranmeldelser, video, billeder, nemmere adgang til booking) er implementeret hos i alt 12 ud af 19 midtjyske destinationer med asp-løsninger (VisitDenmark hjemmesideløsning). Løsningerne omkring brugergeneret indhold drøftes løbende i netværket af Digitale Informationspiloter. Podcast på Himmelbjerget Som et delprojekt i denne indsats er der udviklet og implementeret en podcastservice på Himmelbjerget, hvor brugeren kan downloade tre historier om Himmelbjerget. Brugerne kan hente historierne enten ved at sende en SMS, når brugeren står på de respektive steder på Himmelbjerget, eller via Destination Skanderborgs hjemmeside, Projektet er gennemført i et samarbejde med Destination Skanderborg. En deltaljeret afrapportering er vedhæftet denne afrapportering (bilag 1). Side 4

5 Resultatkrav 1.2 Der udvikles en kundedatabasemodel til implementering hos de midtjyske destinationer til brug for kunderegistrering (CRM-system). Der gennemføres dialogmøder med udvalgte destinationer m.h.p. implementering og pilottest. Databasemodellen implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. Afrapportering Brancherelateret CRMløsning samt business-toconsumer CRM-løsning. Som følge af, at etablering og implementering af mobilløsningen krævede længere tid end først antaget, blev opfyldelsen af dette resultatkrav først iværksat ultimo Ud fra den valgte løsning ventes der på sigt implementering af en business-to-consumer-crmløsning udviklet i regi af Visti- Denmark, hvor der skabes synergi til vækstinitiativet Fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper med henblik på at øge kompetenceniveauet omkring kunderelationel markedsføring. Der blev indledningsvist gennemført en workshop i samarbejde med VisitDenmark samt to udvalgte destinationer (Destination Djursland og VisitAarhus) m.h.p. udvikling og implementering af en brancherelateret CRM-løsning med afsæt i VisitDenmarks eksisterende løsning. Denne løsning skal virke som dialogværktøj for de midtjyske destinationer i deres kommunikation med turismefaglige samarbejdspartnere. Der blev i denne proces nedsat en erfaringsudvekslingsgruppe med deltagelse af en repræsentant fra hhv. VisitDenmark, Midtjysk Turisme, Destination Djursland, VisitAarhus, VisitHerning. Afrapportering (fortsat fra spalte 2) Herudover indgik endvidere en repræsentant fra VisitAalborg, der p.t. arbejder med en lignende løsning. Der blev indhentet tilbud og udvalgt leverandør til løsning af systemet i efteråret Med henblik på at skabe synergi til den fremtidige vækststrategi for den midtjyske turisme er løsningen tænkt i en skala, der kan anvendes af destinationerne i relation til de prioriterede indsatsområder (stærke destinationer, erhvervsturisme samt mersalg). Løsningen og tilbud om deltagelse blev præsenteret for de midtjyske destinationer ultimo september Der er endvidere udarbejdet et fælles aftalegrundlag i dialog med de tre destinationer Destination Djursland, VisitAarhus, VisitRanders), der indgik i følgegruppen omkring løsningen. Aftalegrundlaget skal fungere for samtlige deltagende destinationer i systemet. I alt 10 destinationer (incl. Midtjysk Turisme) har tilmeldt sig løsning med samlet 48 brugere/licenser. Systemet er testet og implementeret i løbet af marts 2011, hvorefter der er gennemført et uddannelsesforløb for samtlige brugere. Der er endvidere udpeget i alt 3 administratorer for systemet (Midtjysk Turisme, Destination Djursland og VisitAarhus). Disse indgår endvidere sammen med VisitRanders i en styregruppe der skal sikre den fremadrettede udvikling omkring løsningen. Side 5

6 Mål 2 Udvikling og forankring af digital brugerdreven innovation hos midtjyske turismeaktører Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der udvikles min. ét værktøj Gennemført/antal deltagere. Der er gennemført testforløb til online brugerdreven innovation. Der afholdes et kick-off møde / workshop m.h.p. introduktion af udviklingsindsatsen og idéudvikling overfor udvalgte midtjyske destinationer. Nye metoder for IT-relateret brugerinddragelse i turismesektoren udvikles og implementeres hos udvalgte midtjyske turismeaktører, herunder inddragelse af gæstebøger, blogs, podcasts og virale film som kommunikationsmetoder. Der gennemføres et testforløb via udvalgte midtjyske destinationer og aktører hjemmesiderer/destinationer for 6 turistbureau- og 5 udvalgte midtjyske aktører (2 attraktioner og 3 overnatningssteder), hvor forskellige dialogværktøjer til brugerinddragelse er implementeret og testet (videooptagelser til egne hjemmesider og YouTube, fotos til Facebook, implementering af brugerskabt indhold direkte på destinationers hjemmesider). Resultaterne af disse testprojekter er præsenteret ved konferencen Turisme 2.0 i februar 2010, hvor der deltog 135 turismeaktører. Der er etableret et videnserfaringsudvekslingsforum i form af hjemmesiden hvor erfaringer i brug af digitale værktøjer med afsæt i Den Digitale Værktøjskasse (ti digitale gratis værktøjer) debatteres. Resultatkrav 2.2 Erfaringsopsamling og videndeling. Gennemført/antal deltagere. Projektet er afsluttet med Der afholdes et seminar m.h.p. videndeling af de indhentede erfaringer og resultater. Resultaterne og erfaringerne fra udviklings- og testprocessen samles i en skriftlig rapport. seminaret/konferencen Turisme 2.0, hvor resultater og erfaringer blev præsenteret. Herudover blev der gennemført hands-on workshops på dagen. Der deltog 135 turismeaktører i konferencen. Der er som en del af afrapporteringen etableret et videns- /erfaringsudvekslingsforum i form af hjemmesiden (se oven- Side 6

7 for). Alle resultater er samlet i en skriftlig rapport incl. en redegørelse for økonomi, som er afleveret ved projektets afslutning (bilag 2). Mål 3 Udvikling af digitale kommunikationsredskaber Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Der udvikles et digitalt kommunikationsværktøj til formid- på udvalgte lokaliteter i Århus. Værktøjet udvikles og testes Resultatet af projektet er ling af historiefortælling Resultaterne formidles til den resterende del af Midtjylland. udmøntet i det digitale værktøj for historiefortælling: Hikuins Blodhævn (digitale stregkoder), og blev lanceret ultimo august i forbindelse med Århus Festuge, bl.a. ved et pressemøde med deltagelse af projektdeltagerne samt en repræsentant fra Region Midtjylland. Produktet er et audiomove-drama, hvor gæsten gennem en historiefortælling med afsæt i Vikingetiden via mobiltelefonen føres gennem 12 fysiske lokaliteter i Århus. Brugeren kan enten downloade historien til egen mobiltelefon eller låne en mobiltelefon ved VisitAarhus, der har indkøbt i alt 12 stk. mobiltelefoner til formålet. Konceptet formidles via VisitAarhus officielle hjemmeside, opslag i turistinformationen samt VisitAarhus officielle guide. Konceptet er endvidere afprøvet af netværket digitale informationspiloter medio oktober Resultater og erfaringer blev præsenteret ved konferencen Fremtidens Turismeinformation den med 125 deltagere. Som følge af de opnåede erfa- Side 7

8 Resultatkrav 3.2 Der udvikles et online spil som kommunikationsredskab i forhold til formidling af turismerelevante informationer. Spillet udvikles, implementeres og pilottestes hos udvalgte midtjyske destinationer. ringer i et tværfagligt samarbejde af denne karakter, er der nedsat en netværksgruppe med en repræsentant fra hhv. VisitAarhus, Midtjysk Turisme, Alexandra Instituttet, Moesgaard Museum samt Teater Katapult med henblik på at sikre den fremtidige udvikling af konceptet. Resultaterne og erfaringerne fra udviklings- og testprocessen er samlet i en skriftlig rapport (bilag 3), der er formidlet til relevante aktører. Herudover er der udarbejdet en økonomisk oversigt. Produktionen med deltagelse af 4 destinationer (VisitAarhus, Destination Djursland, Ringkøbing Fjord Turisme- og Handelscentret & VisitRanders) partnere blev igangsat i marts Der blev produceret indhold, op mod efteråret 2010, men grundet en kommunikationsmisforståelse blev selve korrekturfasen og implementeringen først i gangsat primo Løsningen er endelig implementeret hos de deltagende destinationer i foråret Mål 4 Vidensformidling og netværksdannelse Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 En afsluttende konference Der etableres et netværk med Gennemført/antal deltagere. henblik på erfaringsudveksling og videndeling indenfor registrering, formidling af turismerelevante informationer. Der etableres et netværk med repræsentanter fra de enkelte Genemført/antal deltagere. Gennemført/antal deltagere. Gennemført/antal deltagere. for samtlige projekter gen- nemføres ikke som planlagt, idet flere af delprojekterne er præsenteret og formidlet ved andre konferencer og gennem af enkeltstående netværks- Side 8

9 delprojekter. Der afholdes i projektforløbet min. 6 erfaringsudvekslingsmøder. Der afholdes en afsluttende konference m.h.p. præsentation af erfaringer og resultater i de enkelte delprojekter. grupper. Etableringen af netværket af projektdeltagere er ikke gennemført, idet det har vist sig ikke at være formålstjenligt bl.a. som følge af projekternes forskellige karakter. Der er under de enkelte projekter imidlertid etableret vidensdelingsnetværk samt netværksgrupper til en fortsat forankring og videreudvikling af de opnåede resultater (se beskrivelser ovenfor). Endvidere har netværket af digitale informationspiloter fungeret som erfaringsudvekslingsnetværk på tværs af projekterne. 3. Effekt De overordnede effekter af projektet er følgende: Delprojekt 1.1 I alt 9 midtjyske destinationer samt Midtjysk Turisme (totalt 48 brugere) har implementeret CRMsystemet. Der er gennemført kursusforløb for alle deltagere. 12 ud af 19 midtjyske destinationer med asp-løsninger (VisitDenmark hjemmesideløsning) har fået implementeret et system for tværmediel kommunikation (brugeranmeldelser, video, billeder, nemmere adgang til booking). Delprojekt 1.2 I alt 9 destinationer har implementeret og anvender mobilløsningen. Delprojekt 2 Omkring 100 turismeaktører deltog i et kick-off arrangement for projektet og blev inviteret med som testdeltagere i projektet. I alt 6 turistbureauer/destinationer og 5 udvalgte midtjyske aktører (2 attraktioner og 3 overnatningssteder), har deltage i et testforløb, hvor forskellige dialogværktøjer til brugerinddragelse er implementeret og testet (videooptagelser til egne hjemmesider og YouTube, fotos til Facebook, implementering af brugerskabt indhold direkte på destinationers hjemmesider). Under overskriften 48 hours in Denmark og en hjemmeside til formålet (http://48hoursindenmark.com/) blev digitale indfødte turister (født efter 1991) inviteret til at fortælle om, hvordan de bruger digitale medier i forbindelse ferier. 6 gæster vandt konkurrencen og deltog i et Side 9

10 brugerstudie med henblik på at fortælle om deres brug af digitale medier ved ferier. Initiativet opnåede stor international synlighed med online omtale. I størrelsesordenen 2000 virksomheder/personer har til dato rekvireret Den Digitale Værktøjskasse. 135 turismeaktører deltog ved den afsluttende konference Turisme 2 i februar Presseomtale Delprojekt podcast-servicen på Himmelbjerget har affødt følgende presseomtale: : Horsens Folkeblad : Midtjyllands Avis : Midtjyllands Avis : Indvielse af Podcast-servicen på Himmelbjerget : P4 Østjylland : Midtjyllands Avis Delprojekt initiativet omkring brugerdreven innovation har affødt følgende presseomtale: : Newz : Aarhus Stiftstidende : Agents of Change Dragon Fly Magazine no. 1, : Lokalavisen Djursland : ErhvervsBladet Visitor nr. 4, 2009 Delprojekt Det digitale kommunikationsværktøj Hikuins Blodhævn har affødt følgende presseomtale: : TV2 Østjylland : Lancering på Bispetorv, Aarhus (JyllandsPosten) (AOA) (Aarhus Stiftstidende) (Lokalavisen) (Lokalavisen) (Lokalavisen) (Politiken) 4. Anbefalinger og fremtidsperspektiver Delprojekt 1.1 database / CRM-løsningen I den indledende fase har der været en række udfordringer omkring udviklingen og implementeringen af systemet, og dette har ført til en beslutning om, at følge ibrugtagningen af systemet hos de enkelte destinationer meget tæt med henblik på at skabe et ejerskab omkring systemet. Da der er tale om en forandringsproces for de enkelte brugere, vurderes det således at være væsentligt at holde processen i gang bl.a. i form af 1:1 møder med deltagelse af en CRM-ekspert samt en ressourcemedarbejder fra Midtjysk Turisme samt etablering af et erfaringsudvekslingsnetværk for superbrugerne af systemet. Det anbefales, at der fokuseres på de gode historier og best cases omkring brugen af systemet i de en- Side 10

11 kelte destinationer, og at der fokuseres på en løbende opfølgning omkring anvendelsen af systemet. Herudover er den ledelsesmæssige forankring og opbakning afgørende for systemets succes, og der er da også beskrevet og integreret en videreudvikling af systemet i fremtidige projekter, herunder bl.a. Fremtidens Turistservice under Socialfondsansøgningen, der ventes godkendt og igangsat i løbet af efteråret Delprojekt 1.2 mobil turistinformation I relation til arbejdet med og implementeringen af mobil turistinformation har processen været præget af den generelle teknologiske udvikling, hvor der til stadighed sker nyt på dette felt, og som betyder at nyudviklede tiltag hurtigt overhales af nye teknologier og løsninger. På trods af at dette har været en udfordring, har indsatsen betydet et mentalt holdningsskifte hos destinationerne i relation til anvendelse af nye digitale formidlingsformer og måder at servicere turisten på, og har ligeledes bidraget til en væsentlig læringsproces, der kan anvendes fremadrettet i lignende udviklingsprojekter. Der er således hos bl.a. VisitAarhus, Destination Djursland, Destination Ringkøbing Fjord, Destination Skanderborg, Turisme Silkeborg, VisitOdder og VisitHorsens igangsat initiativer med henblik på at møde turisten, der hvor turisten befinder sig og ikke blot i form af et centralt fysisk turistbureau. Der er udviklet en række forskellige digitale værktøjer til servicering af turisterne bl.a. i form at mobile enheder og applikationer, informationsstandere etc., og der er ligeledes i fremadrettede aktiviteter beskrevet initiativer, der understøtter denne proces, herunder bl.a. under indsatsen Fremtidens Turistservice under Socialfondsprojektet. Samtidig har indsatsen været medvirkende til igangsætningen af tilsvarende indsatser som f.eks. StoRYTouren, der er et formidlingsforløb knyttet til det eksisterende stinet i Slim/Ry Stationsby samt etablering af faciliteter i Siim Skov. Her er der etableret 30 fortællepunkter, som alle er mærket med 2D-koder og orienteringsløbskoder. Der udarbejdes både et orienteringsløbskort og et mere traditionelt turistkort over samtlige 30 fortællepunkter. Kortene udgives i folderform til distribution eller downloading, og der etableres også digital formidling. Dette tiltag indvies officielt Arbejdet med og fokuseringen på digitalisering turistinformation samt gennemførelse af forskellige testforløb har endvidere betydet, at Midtjysk Turisme og de midtjyske destinationer kan karakteriseres som toneangivende i relation til digitalisering af turistinformation i det danske turisterhverv. Midtjysk Turisme har på den baggrund bl.a. indgået som medarrangør af konferencen MediaOnTheMove, som har været afholdt som en to-dages konference hvert år siden Delprojekt 2 brugerdreven innovation Et af hovedformålene med projektet var at give branchen et indblik i turisternes nye digitale adfærd. Igennem både den kvantitative og kvalitative afdækning har der tegnet sig et billede af Den digitale turist, og særligt indsatsen 48 hours in Denmark kan i den anledning fremhæves som et brugerstudie med store perspektiver, når man taler om, hvorledes den digitale turist agerer i forhold til turistinformation. Det har været centralt for projektet at inddrage det midtjyske turisterhverv tæt i processen, hvor arbejdet med at introducere erhvervet for nye digitale redskaber med henblik på at skabe fremtidens effektive digitale turistinformation har været et væsentligt element i indsatsen. Aktørerne har således fået mulighed for at tage de første spæde skridt i en ny retning, men det vurderes at der også fremadrettet er behov for at arbejde videre med, hvordan aktørerne servicerer turisterne og hvordan der skabes mersalg gennem relationsopbygning og dialogorienteret markedsføring. Delprojekt 3 oplevelsesorienteret IT-formidling / turistinformation Side 11

12 Delprojekt 3.1 to-dimensionale stregkoder Projektet HIKUINs blodhævn er et produkt, som er udsprunget af et helt nyt tværfagligt samarbejde af faglige skel og brancher, som ikke er set tidligere, og er en værditilvækst for forbrugere, Aarhus og projekternes involverede partnere. Dette unikke samarbejde giver et helt nyt mind-set og nye muligheder for fremtidige udviklingsprojekter. Projektet har givet gode erfaringer med udvikling og anvendelse af mobile oplevelser og har givet nye idéer og perspektiver inden for digital storytelling. På nogle områder har det været muligt for deltagerne selv at bidrage til forbedringer, og på andre områder er der tale om forbedringer, som ikke kan påvirkes (herunder specielt den teknologiske). Den læringsproces og de erfaringer, der har været i projektet vil dermed kunne bruges konstruktivt til at bringe udviklingen videre. Med HIKUINs blodhævn har Aarhus fået en helt ny international turistattraktion, et engelsksproget vikinge lyttedrama til glæde for byens mange udenlandske gæster, forretningsfolk og ansatte. Attraktionen er et unikt tilbud, som byder gæster på en moderne oplevelse gennem nye teknologier i kombination med teater og drama, dansk historie og kultur, byoplevelser og sightseeing og meget mere. Styregruppen omkring projektet har valgt at se produktet HIKUINs blodhævn i sin nuværende udgave som en beta-version. Teknikken er ny, samarbejdet mellem de forskellige interesseorganisationer i styregruppen er ny, og hele den digitale måde at formidle på er ny. Dette har givet mange udfordringer, men også ført til et nyt og unikt produkt, som kræver videreudvikling. Styregruppen er derfor enig om, at konceptet er en succes, som kan og skal videreudvikles. Konceptet med at formidle kulturen og historien på denne nye måde med udnyttelse af ny teknologi er meget ny og banebrydende. Styregruppen vil derfor fremover mødes 2 gange om året for at følge op på bl.a.: Videreudvikling og optimering af produktet Nye målgrupper, f.eks. inden for undervisningsområdet International Community / virksomheder med udenlandske gæster Markedsføring og synliggørelse af produktet over for de nye målgrupper Vedligeholdelse Økonomi Nye produkter Delprojekt 3.2 Online spil I forlængelse af udviklingen og implementeringen af online spillet, som har fået navnet Midtjyllandsspillet, er det blandt deltagerne besluttet, at der arbejdes videre med en række tiltag til understøttelse og udbredelse af spillet. Der er nedsat en arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver destination (Djursland, Randers Aarhus og Ringkøbing) og denne gruppe fokuserer på en række forskellige tiltag: Udvikling af en brugermanual til administration af systemet bag spillet Gennemførelse af konkurrencer og kampagner omkring spillet Videreudvikling af spørgsmål i forbindelse med spillets quiz Opsamling af brugerinformation med henblik på udsendelse af nyhedsbreve og loyalitetsopbygning. Dette tænkes endvidere integreret med videreudviklingen omkring CRM-værktøjet (se delprojekt 1.1). Erfaringerne omkring brugen af systemet opsamles og evalueres løbende i arbejdsgruppen. Overordnede anbefalinger Side 12

13 Sammenfattende er anbefalingerne omkring samtlige delprojekter således, at de opsamlede erfaringer anvendes fremadrettet til videreudvikling af lignende tiltag og nye digitale værktøjer, samt at der fokuseres på, hvorledes turistinformationen og serviceringen af turisterne møder turisterne, hvor de er, samt at det kan føre til mersalg og ikke mindst genbesøg i regionen. Dette kan f.eks. ske gennem loyalitetsskabende tiltag, hvor CRM-systemer og mobil applikationer vurderes som centrale værktøjer. Erfaringerne kan ligeledes anvendes i nye kompetenceudviklingstiltag f.eks. i relation til Turisme 2.0 og det digitale turistakademi, som således også er beskrevet som en del af Socialfondsprojektet Det professionelle turisterhverv. Side 13

14 5. Regnskab Udgifter Alle beløb er i kroner Total 1) Tværmedielle databasemodeller ) Brugerdreven innovation ) Oplevelsesorienteret ITformidling ) Vidensformidling, intern projektledelse og netværksdannel- se I alt , Endelig finansiering Total Region Midtjylland Partnere Finansiering i alt Side 14

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til forundersøgelse i testprojekt

Læs mere

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10

Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Tillæg til resultatkontrakt Vedrørende Erhvervsudvikling indenfor biomasse til energi Journalnummer: 1-33-76-24-3-10 Projektets titel På vej mod methansamfundet? - anvendelse af brint til opgradering af

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014

BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig Energisparerådet den 3. juni 2014 BedreBolig status på grundlag og indhold BedreBolig-rådgiverens værktøjskasse : - BedreBolig-beregner, BedreBolig-plan, - Vejledning, tjeklister og kommunikationsguide,

Læs mere

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund

Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl. Baggrund Orientering om nyt GuideDanmark Oktober 2011 / fl VisitDenmark har indgået aftale med det norske firma tellus om en ny platform for GuideDanmark. tellus skal levere et nyt online opdateringssystem til

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313

Den 21. august 2014. Sags ID: SAG-2013-07271 Dok.ID: 1829028. JSP@kl.dk/hkm Direkte 3370 3252 Mobil 2947 2313 Projektbeskrivelse: Afdække og arbejde med nye roller på biblioteksområdet. Udvikling af nye funktioner på folkebibliotekerne hvilke roller og kompetencebehov sætter det på dagsordenen Folkebibliotekerne

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 1-33-76-23-15-11 Start- og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Grøn Vækst Limfjorden. Journalnummer: 1-33-76-23-15-11. Start- og slutdato: 2. april 2012 29. Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Aalborg Kyst i vækst

Aalborg Kyst i vækst Aalborg Kyst Partner 2013 Aalborg Kyst i vækst Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... InfoCenter Hals Torvet 7 9370 Hals tel. 9931 7530 hals@visitaalborg.com visitaalborg.com Aalborg

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Fremtidens industri - image. 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Fremtidens industri - image 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-24-1-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til testprojekt Det internationale

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Nye digitale muligheder og trends

Nye digitale muligheder og trends Nye digitale muligheder og trends Skanderborg 15. September 2015 Velkomst hvem er vi? Thomas Fisker Nielsen (find mig på LinkedIN) Adjunkt på University College Nordjylland Underviser i Google Analytics,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 M, Resultatkontrakt Vedrørende [Internationalisering af midtjyske virksomheder] [1. august 2011 til 1. september 2013 ] Journalnummer: 1-33-76-2-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014

BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 BedreBolig Møde i finansarbejdsgruppen, 24. april 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på BedreBolig-ordningen, herunder udrulning i de 9 kommuner 3. Gennemgang og drøftelse af BedreBolig-planen, herunder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Oplevelseskoncept for World of Energy. 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelseskoncept for World of Energy 1. januar 2010 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-23-13-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder:

I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder: Årsberetning 2014 Indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for dansk turisme. En ny lov om dansk turisme blev fremsat i Folketinget og endeligt vedtaget den 2. december 2014. Loven var kulminationen

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere