Overgangen fra det analoge til det digitale sendenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangen fra det analoge til det digitale sendenet"

Transkript

1 Majbritt og Signe Overgangenfradetanalogetildetdigitalesendenet Case:Kampagnen Detnyetv signal fradetoffentlige.kampagnenerstartet somfølgeaffolketingetsbeslutningomlukningenafdetanalogetv signal,som erstattesafetdigitalt.kampagnenhartilformålatsikre,atingengårisort skærmd.31.oktober2009,hvorlukningensker. Kampagnenforegårpåhjemmesidenwww.detnyetv signal.dk,viatv reklamer, informationtilhjemmehjælpere,institutionerogvirksomheder,hotlineog landsdækkendeomdelingafinformationsfolder. Målformulering:Denneundersøgelseskalafklarekampagnenseffektoverfor denmålgruppe,derharmestbrugforinformationen.senærmereom målgruppenidetfølgende. Målgruppe:Kampagnenerhenvendttilalledanskeremedetfjernsyn,hvilketer ca.98%afdendanskebefolkning.folkenebag Detnyetv signal regnermedat ca.25%afallehusstandemodtagertvviaegenantenneogdermedkanrisikere atgåisort.idenneundersøgelsevilvifokuserepådenandel,derkanformodes athaveproblemermedatforståovergangenogdettekniskeaspektaftvsignalet.dennemålgruppekandesudenhaveproblemermedatforstå terminologienbag.viformoder,atdennemålgruppeprimærtbestårafældre mennesker,derikkeertryggeveddenteknologiskeudvikling(somfxikke brugercomputer,mobiloglign.).dennemålgruppekanbådebeståafpersoner, derrentfaktiskskalgørenogetiforbindelsemedovergangen(modtagertvvia egenantenne)ogpersoner,derikkevilværeberørtafskiftet. Afsender:Detoffentligeogdetkonsortiumderstårdirektebagkampagnen. Analysefokus:Fokusianalysenvilværepåombudskabeterspredtudtilog modtagetafdenføromtaltemålgruppe.medandreord:harføromtalte målgruppeforståetbudskabet,sådekanagere(hvisnødvendigt)foratundgå sortskærm? 1

2 Marlene & Diana: Case:Socialdemokratietsnyekampagne FairForandring tryghedomskatogvelfærd 1.Kortbeskrivelseafcase: SocialdemokraterneogSFfremlagdeden28.august2009etfællesskatteudspil "FairForandring tryghedomskatogvelfærd". Sewww.fairforandring.dk(Fireforskelligefilm) Deudtaler: SocialdemokraterneogSFvilefternæstefolketingsvalgsættesigispidsenforet nytflertal,somtageransvarforennyprioriteringaffællesskabetsmålogmidler. DetharDanmarkbrugfor midtienøkonomiskkrise efterettiårmedvoksende ulighed,svækkelseafvelfærdenogmanglendeviljetilgrønomstilling. 2.Undersøgelsensmålformulering: 1)Hvordanforstårmodtagernekampagnen? 1a)Hardenindflydelsepåhvordesætterdereskryds? 1b)ÆndrerdenpåmodtagersopfattelseafSogSF? 3.Overordnedebetragtningeromhvemafsenderogmålgruppe: Afsender PartiformændeneHelleThorningSchmidtogVillySøvndal,somrepræsenterer hhv.socialdemokraterneogsocialistiskfolkeparti. Målgruppe(formodet) Primærmålgruppe:Potentiellevælgere isærsvingvælgerne,demderikkehar ettrofastpartiforhold. Sekundærmålgruppe:Eksisterendevælgere/tilhængere. 4.Beskrivelseafanalysefokus: Fair forandring kampagnenbestårafannonceriaviser,plakaterved busstopstederosv.samthjemmesidenwww.fairforandring.dk,hvorpartierne præsentererogformidlerderesskattepolitikviafirefilm. Kampagnens logo eretbilledeafdetopartiformænd.detsomadskillerdenne kampagnefraandrepolitiskekampagnereratsogsfgårudmedenfælles kampagne,hvilketerudsædvanligtidendanskepolitiskehistorie. 2

3 YoungEnKimYKMarieDortheaSørensenMDSO: Indledendemålgruppeanalyseafwww.eat.kk.dk 1. EtwebsitefraKBHKommune,derv.hj.a.KøbnehavnsMadhus,tilbyder sundoglækkermadforskoleelever.tekstenpåsiteterenblandingaf overordnetinformation,citaterfrakommunalpolitikereogenguidetil hvordanforældrenekankøbemaden. 2. HvordanhenvenderKøbenhavnskommunesigtilskolebørnogderes forældremedhenblikpåskolemaden. Vivilgernefindeudaf,omKøbenhavnskommunerentfaktiskgøren forskelforomskolebørnenefårensundogvarieretskolemad.hvem henvenderkampagnensigtil,oghvilkebørnkanmanv.hj.a.eatgøreen forskelfor? Ideer: Brugerundersøgelsesomskullekortlæggeelevernesskolemadvaner: - Hvormangefårmadpakkemedhjemmefra? - Hvormangefåringenting? - Hvormangefårpengemedogmåselvadministrerehvaddekøber? - Hvormangetalermedderesforældreomhvaddeskalkøbefor pengene? Derefterkunnemansepåwebsitetomordningenhenvendersigtilden målgruppemanønskerathjælpetilensunderelivsstil. Ønskeomatbliveklogerepåhvemforældreneer: Giverdederesbørnmadpakkermed? Hvilkeforhindringerserdeforatgivebørnenemadpakker? Tilmelderdesigeat? 3.AfsenderenerKøbenhavnsKommune,sombådevilhavebrugerneigang, menogsåprofileresigsomensundkommune.modtagerneerbørnenei 3

4 skolen,hvordeserkammeraternespiseeat,fårklistermærkerudleveretog ermedtilatsælgemaden. Modtagerneerogsåforældrene,somskalforståogsættedereslidtil systemet,betaleforordningen. Modtagerneerogsådekøbenhavnskevælgere,derskaloplevekommunen somansvarsbevidsteogsomopdragersinekommendeborgeretilatstole påuddannelsessystemet. 4.Personligevalgpåvirkesogstyresihøjeregradaf systemet? 4

5 Emne:Analyseaftekniskeproduktbeskrivelser Udgangspunkt:Vihargjortosdenerfaringatmangevirksomheder brugerkorteogtekniskkompliceredeproduktbeskrivelser;vivil derforundersøgefolksholdningtilogforståelseafdisse produktbeskrivelser ogomdermedfordelkantilføjeslinkshvor mankanfåuddybendeinformationomproduktet. Afsendervilværehjemmesidersomsælgercomputere. Målgruppenformodesatværefolksomharinteresseiatkøbeen computer. Innovation..?Dehjemmesiderviharundersøgtsomsælger computereharallehaftkorteogtekniskeproduktbeskrivelser,og derforvildettildelsværeeninnovationattilføredettepåderes hjemmesider. 5

6 CasebeskrivelsefraAnjaBiltoft Jensen,Onsdagshold OPUS udviklingogvalideringafenvelegnetkostundersøgelsesmetodetil8 10årigebørn Overordneterformåletmedprojektatudvikleenvelegnetcomputerbaseret kostundersøgelsesmetodetil8 10årigebørnogderesforældre,derkanbruges tilvurderingafkostindtagogtilmålingafeffektenafenkostinterventionblandt 1600skolebørn. ProjektindgårietstørreforskningsamarbejdemellemDTUFødevareinstituttet ogbl.a.kulifeiformafprojektet Optimalwell being,developmentandhealth fordanishchildrenthroughahealthynewnordicdiet (OPUS). Overordnetskalundersøgelsenledefremtilhvordanmankanskaberelevans (enkeltogoverskueligmetodemedentilpasdetaljeringsgrad),tillidogoplevelse ietsådantproduktfor8 10årigebørn,somdegivetvisikkeselvvilefterspørge elleropsøge,mensomdeternødvendigtdebruger,sammenmedderes forældre,igennem3perioderiinterventionen. Dvs.hvordaninvolveres/motiveresdennegruppebedst. Deflesteeksisterendekostundersøgelsesmetoderidagerudvikletmedhenblik påbrugidenvoksnebefolkning.mennetopnårbørnogungeskostvanerskal måles,erdermangeudfordringer,derskaltakles.danskebørnspiserenstordel afderesmadudenforhjemmetfxiskole,institutionogfritidsaktivitet,hvilket gørdetvanskeligtforfxforældre,atrapporteremerepræcistom,hvadderes børnharspistiløbetafdagen.hosbørnogungeerdekognitivefærdigheder,der erenforudsætningforatkunneselvrapportere,hvadmanharspist,ikkeså veludviklede.idenforbindelseerder2områderhvordetvilleværerelevantat undersøgemålgruppens(børnialderen8 10år)forudsætningervedrørende: 1. hvilkecues/probesellerandet(fxfotos)kanbedstfåbørntilathuske hvaddeharspistidentiddeikkeharværetsammenmedderesforældre 2. hvordankanbørnenemestoptimaltestimereportionsstørrelsernepåden maddeharspist(fxvedbillederafforskelligemængderpåtallerkenen ellerinteraktivemodeller,deselvkangørestøreellermindre) Primærfokuserpåsleveproduktet. 6

7 Karen, Christian & René!"#$%&''()*)#+,( -.#(/(%0*$120# ,('2(67(% 8(,9%0/(#,(1).1:),(!"#$%&#'(%)#$*+,,)#$-./)01230$+4(%"#$5)#$)%$/)1+3$6+#$2%$6"$+3)#/7'*$+3)#$/8)0$+9$5) *&7%&#)77)$,&7'91)5)#:$;20()%$+,$5)%$)#$(4'()(%)5)#<$,&())#$)77)#$,&('*2##209),)0%)#$5) (.9)#<$12#$5)$)%$/)1+3$6+#$0),%$+9$1&#%'9%$2%$*&00)$6'05)$6#),$%'7$5'(()$%'09: =)#6+#$3'7$3'$%29)$&59209(4&0*%$'$&53'*7'09)0$26$)0$>)/2447'*2%'+0<$5)#$4"$)0$0),$+9 +3)#(*&)7'9$,"5)$*20$9'3)$%&#'(%)#$,&7'91)5$6+#$2%$6'05)$6#),$%'7$*&7%&#()3?#5'91)5)#$' >)/2447'*2%'+0A -.,(*3(%1;$16;32)$(% B6()05)#)0$/)%#29%)($(+,$)0$4+#%27<$5)#$.0(*)#$2%$(%'77)$5)0$+,%27%)$()#3'C)$%'7$#"5'91)5$6+# %&#'(%)#$'$-./)01230:$D+5%29)#0)$)#$("7)5)($%&#'(%)#$'$-./)01230<$5)#$.0(*)#$)0$+3)#('9% +3)#$13'7*)$*&7%&#)77)$,&7'91)5)#$5)$12#:$=)$3'7$*&00)$&53?79)$5)#)($.0(*)#$&5$6#2$)0 #?**)$*#'%)#')#<$("$5)$1&#%'9%$+9$0),%$*20$6"$+3)#/7'*$+3)#$5)$()3?#5'91)5)#$5)$(*27$0"$2% (): -*)#+,(.;9&, E#+F)*%)%$%29)#$&59209(4&0*%$'$277)#)5)$)*(%'(%)#)05)$>)/2447'*2%'+0)#$(+,$6:)*(:,'%*/1:5*<$2+*:5*$+(3:<$6+#$2%$6'05)$6#),$%'7<$13+#520$5'(()$*20$'00+3)#)($+9$6+#/)5#)(: 7

8 Sofie, Morten og Bettina: 1. Kort beskrivelse af case (fx om firmaet der står bag, hvad produktet/emnet handler om) Det er et centralt punkt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi at få borgere til at henvende sig til den offentlige sektor via digital selvbetjening. For eksempel vil øget brug af digital selvbetjening gennem portalen borger.dk kunne bidrage til en bedre borgerservice og besparelser i den offentlige sektor. Elektronisk flytteanmeldelse, der er den selvbetjeningsløsning med flest brugere, udgør p.t. således kun 7 % af den samlede transaktionsmængde, der håndteres via digitale løsninger 1. Og dette til trods for, at danskerne efterlyser øget selvbetjening, jf. rapport fra Dansk IT og Rambøll Målformulering (hvad skal undersøgelsen lede frem til?) Undersøgelsen skal lede frem til en nærmere forståelse af, hvorfor danskerne i lav grad anmelder flytning digitalt/via borger.dk. Vi har talt om flg. faktorer, der kunne tænkes relevante: Har man tillid til håndteringen af de oplysninger man afgiver (at flytningen bliver registreret)? Hvem gør man det for (motivation) er det for ens egen skyld eller er det en tjeneste man gør det offentlige? Man skelner mellem postvæsenet/det offentlige med andre ord, er formålet med flytteanmeldelse at posten kommer frem til den nye adresse, eller at det offentlige har registreret én korrekt? Funktionalitet virker det (Mac brugere i forbindelse med digital signatur)? Uvidenhed omkring servicen - man ved ikke at man kan melde flytning online Man foretrækker at gøre det ved fremmøde/postvæsenet/tlf. evt. frem for online 3. Overordnede betragtninger om hvem afsender og målgruppe FORMODES at være Formodede afsender: det offentlige (kommune, stat, postvæsenet) a. 1. Interaktion = hjemmeside borgere 1 Fra7 70 budpåudviklingenafdendigitaleborgerserviceidanmark: 70.pdf 2 danskerne vil have mere digitalselvbetjening?nyhedsbrev 8

9 b. 2. Interaktion = borgere? (hjemmeside, offentlige, kommune etc. eller hvad man som borger opfatter afsender at være) Formodede målgruppe: a. 1. Interaktion = borgere b. 2. Interaktion = det offentlige 4. Analysefokus Der er tale om en overordnet evaluering af et eksisterende produkt (den service at flytning kan anmeldes digitalt), herunder en analyse af informationsstrategien og hvorfor den ikke er nået igennem som tiltænkt. 9

10 Bo Helbæk Thomsen: Standardiseret mailformular hos SKAT Casebeskrivelse: SKAT ønsker at kunderne skal logge ind og anvende en standardiseret e- mailformular, når de skriver til SKAT, i stedet for en almindelig ustruktureret på det åbne internet. I dag kan man som skattyder eller virksomhed skrive en til SKAT uden at være logget på SKATs selvbetjeningsmiljø på internettet. Det formodes, at ændringen vil komme som en overraskelse for mange kunder. Ændringen er en innovation forstået på den måde, at der leveres et produkt/eller kommunikationsmåde, der forventeligt vil ligge i udkanten af målgruppens forståelsesunivers. Målformulering: Ændring af måden kontakt sker mellem kunderne og SKAT forventes at give problemer ift. til kunderne. Problemerne ønskes begrænset. Informationsstrategi vedr. et innovativt produkt, dvs. hvor kunderne ikke har en parat mental model. Afsender: SKAT har som landsdækkende myndighed overfor både borgere og virksomheder et meget bredt forretningsområde og dermed meget forskellige kunder. Kunderne henvender sig via mange forskellige medier eller kanaler, bl.a. via . For SKAT kan udfordringen være at have alle relevante oplysninger til rådighed i alle tilfælde. Men også at kunne svare på henvendelserne så let som muligt. Hvis det kan lade sig gøre at få kunderne til at læse vejledninger/faq er i stedet for at skrive en e- mail om et åbent spørgsmål, så foretrækkes det. SKATs behov: Let at besvare spørgsmål: Dvs. at kunden afleverer de informationer, som er nødvendige for at henvendelsen kan behandles effektivt og korrekt, og ikke mindst, at SKAT ikke behøver henvende sig til kunden om yderligere informationer. At kunderne ikke stiller spørgsmål, som de selv kunne have fundet svaret på. Målgruppe: Som målgruppe for mailformularen vil være f.eks.: - alle borgere, almindelige virksomheder, rådgivere - kunder der er vant til at bruge internettet - og det modsatte - kunder med et konkret spørgsmål, måske allerede en eksisterende sag 10

11 - kunder med et mere åbent spørgsmål - kunder der blot skriver for at få bekræftet, at SKAT har f.eks. modtaget deres indbetaling eller indberetning. - kunder der ønsker en eller anden proces/handling udført. Kundens/målgruppens erkendte behov: Det skal være let at stille spørgsmål: Intuitiv opbygning af formular, færrest mulige klik og brugervenlige kategorier. Hurtigt svar. Kundens muligvis ikke-erkendte behov: Korrekt og sikkert svar (sikker kommunikation på nettet). For kunderne kan udfordringen være at forstå SKATs begrebsverden, så kunden kan stille spørgsmålet på en måde, så SKAT hurtigt kan svare entydigt på kundens spørgsmål. Analysefokus: Fokus vil være på de informationer kunderne/målgruppen skal bruge for let at kunne forstå og acceptere, at mailkontakten ændres. Formålet kan også udtrykkes som: At undersøge hvordan en informationsstrategi vedr. et innovativt produkt på et monopolmarked bør tilrettelægges. 11

12 Thang Nguyen: Target Group Analysis Proposal Purpose: A target group interview will be carried out to identify the most efficient communication channels, in order to improve the awareness of free-mover (guest study) option at IT University Copenhagen towards international students. Target group: international guest/exchange students from the European Union at IT University regardless major. Method: - Desk research from previous studies on higher education marketing - Group of 5 to 6 international guest/exchange students will be gathered in a brainstorming session of max. 2hours and individual interview. Expected outcomes: - List of channels through which the students got to know IT University and study options - Essential contents of ITU Webpage for international students, preferable layout or design - Best communication channels according to specific country, including online and offline mass media, professional or institutional magazines, online or student-related portals, WOM, alumni etc. - Best communication methods for selected channels. - Visual communication for advertising materials 12

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 VALG AF LÆGE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Katrine har en læge tæt på hvor hun bor. Da Katrines søn har en speciel sygdom, har Katrine ofte kontakt til sin læge, som hun er meget glad for. Men fordi

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digital Signatur - Kom godt i gang

Digital Signatur - Kom godt i gang Digital Signatur - Kom godt i gang Fakta om Digital Signatur: - Gratis tilbud til alle danskere - Mere end 1.000.000 udstedte - Nem og sikker at anvende - Giver adgang til dine personlige oplysninger hos

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Danskernes syn på offentlig service

Danskernes syn på offentlig service Danskernes syn på offentlig service November 2016 2016 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2016. Formålet med undersøgelsen er at kaste lys over

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013

ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 ANMELDE UDREJSE ILLUSTRERET BRUGERREJSE EDS 2013 Dennis har fået arbejde i Kigali, Rwanda, men han ved ikke hvor længe han skal blive i landet. Det kan være alt fra uger til år. Før Dennis skal afsted,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

Din mobile digitale signatur. - nøglen til sikker kommunikation på nettet

Din mobile digitale signatur. - nøglen til sikker kommunikation på nettet Din mobile digitale signatur - nøglen til sikker kommunikation på nettet Århus Kommune Borgerservice Tillykke med din mobile digitale signatur - nøglen til sikker kommunikation på nettet Din personlige

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Borger.dk. Natascha Dexters. Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk nd@itst.dk

Borger.dk. Natascha Dexters. Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk nd@itst.dk Borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan du finde information og betjene dig selv over for det offentlige. Borger.dk Natascha Dexters Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret

Læs mere

Effektiv digital kommunikation. IT-Branchen 10/

Effektiv digital kommunikation. IT-Branchen 10/ Effektiv digital kommunikation IT-Branchen 10/10 2017 Bo Mikael Journalist og redaktør siden 1982 Arbejdet digitalt siden 1996 Den digitale redaktørskole, Danske Medier Kontaktdirektør hos Peytz & Co Peytz

Læs mere

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger

En digital verden. Fra ideer til brugbare løsninger En digital verden Fra ideer til brugbare løsninger Fra Marketing til Digitalisering Marketing Marketing og digitalisering Digitalisering Udbetaling Danmark Tillykke-brevet Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT

BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE. Ved Pernille Østerbye, KOMBIT BORGERVENDT SELVBETJENING - SYGEDAGPENGE Ved Pernille Østerbye, KOMBIT Hvorfor skal vi have en Borgervendt Selvbetjeningsløsning? Den fællesoffentlige bølgeplan for selvbetjening siger, at selvbetjening

Læs mere

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Bølge 3 på Virk.dk Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Agenda Kort om Virk Bølge 3 på erhvervsområdet områder og mål Hvad gør Virk? Hvad gør I? Virk.dk og bølge 3 Bølge 1 og 2 primært borgerrettede

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider

2.1. Spørgeskema 2. - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider 2.1 Spørgeskema 2 - Spørgsmål om digitale ansøgninger på hjemmesider Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: (ét kryds) Kvinde Mand 4. Angiv din

Læs mere

FAQ - Digital signering Marts side 1

FAQ - Digital signering Marts side 1 FAQ - Digital signering Marts 2017 - side 1 Indholdsfortegnelse Signeringsportalen 1 Skærmbillede: Log-on... 3 1.1 Hvordan logger jeg på signeringsportalen?... 3 2 Skærmbillede: Aftaler til signering...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter

Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter Implementering af straxen i Sorø Kommunes Borgerservicecenter v/bodil Thomsen, Borgerservice & IT chef, KTCs årsmøde Fredag den 21. september 2012 Udgangspunktet s Borgerservicecenter efteråret 2009 Kontanthjælp

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

IT-kurser. fra Middelfart Kommune

IT-kurser. fra Middelfart Kommune IT-kurser fra Middelfart Kommune Efterår 2016 Middelfart Kommune og bibliotekerne er klar med en række nye IT-introduktioner Kurserne fordeler sig på følgende emner: Grundlæggende IT Begynder-internet

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig

Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig Inbound Marketing. Sådan får du kunderne til at komme til dig AGENDA. 1 Hvorfor Inbound? 2 Hvordan ser en effektiv Inbound Strategi ud? 3 Hvordan påvirker Inbound Leadprocessen? 4 Fundamentet for Inbound

Læs mere

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases

e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases Præsentation 1 e-boks kort fortalt Trends Løsninger fra e-boks Værdi for afsendere Værdi for brugere Cases 2 e-boks kort fortalt 3 Vi gør det nemt, trygt og effektivt at kommunikere og agere i et digitalt

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Når borger og kommune mødes digitalt Anja Flebbe Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive 2014

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

SOCIALE MEDIER: FACTS

SOCIALE MEDIER: FACTS SOCIALE MEDIER: FACTS 1 Præsentation Mette Bierbum Bacher Head of Social Mindshare @Mettebb SOCIALE MEDIER I DAG MEDIEBILLEDET SOCIALE MEDIER I DK 1.100.000 aktive brugere 3.400.000 aktive brugere 500.000

Læs mere

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport

Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne Juni 2014 Grafikrapport Digitalisering i kommunerne 2014 Feltperiode: Den 12. maj 18. juni 2014. Målgruppe: Borgerservicechefer eller den ansvarlige for Borgerservice i landets

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING Anders L. Holte, Chefkonsulent, KL Kaare Pedersen, Projektchef, KL Plan for denne session 1. Strategisk baggrund 2. Kompetencer - information 1. Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

AFFALD PRIVAT ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD PRIVAT ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD PRIVAT ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Da Søren og Signe bliver forældre til deres første barn, bliver deres 2-værelses lejlighed for lille, så de køber hus udenfor byen. I forbindelse med flytningen

Læs mere

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID.

VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. VISUELLE GUIDELINES FOR LOG-IN OG SIGNERING MED NEMID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester, der bruger NemID. November 2015 Indhold Dokumentet indeholder anbefalinger og råd til integration

Læs mere

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Lene Nielsen lene@itu.dk IT Universitet Center for Personaforskning og -anvendelse Hold masken 24/05/13 2 Hvorfor personas? Fordi vi designer @l mennesker

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008

RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 RESUME OVER TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE I PERIODEN 16.juni 11. juli og 4. - 29. august 2008 Bemærkninger til spørgeskemaundersøgelsen. Vi havde gerne set at endnu flere havde sagt ja til

Læs mere

Borgerservice. Specialestuderende IT-Universitetet

Borgerservice. Specialestuderende IT-Universitetet Københavns Borgerservice Specialestuderende IT-Universitetet 1 Samarbejdsaftale med ITU Mål: Vidensdeling omkring digitalisering Bedre selvbetjeningsløsninger for borgere Hurtigt fra idé til konkret projekt

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23

Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Kommunikationssikkerhed til brugere bibliotek.dk projekt 2006-23 Formål Formålet med dette notat er at beskrive forskellige løsninger for kommunikationssikkerhed til brugerne af bibliotek.dk, med henblik

Læs mere