Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget Bind 2: Budgetbemærkninger"

Transkript

1 Budget 2018 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2017

2 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning Børn og familie Undervisning Kultur og fritid Biblioteker Ældre Psykiatri og handicappede Sundhed Sociale ydelser Uddannelse og Beskæftigelse Erhverv Beredskab Teknik og Miljø Veje, parker og anlæg Vej og Park Ejendomme og service DeViKa Kollektiv trafik Affaldshåndtering Økonomi og Personale Administration og IT Folkemødet Politikere Anlæg Øvrige bevillinger 91 Renteindtægter Renteudgifter Afdrag på udlån Afdrag på lån Optagelse af lån Tilskud og udligning Skatter Balanceforskydninger

3 Budget 2018 FORORD Bind 2 til Budget 2018 indeholder budgetbemærkningerne for de enkelte bevillinger. Denne publikation supplerer således bind 1, som indeholder de generelle bemærkninger, budgetforudsætningerne, økonomisk styring herunder bevillingsreglerne, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt oversigt over takster og gebyrer. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hver bevilling, dels som en samlet beskrivelse af aktiviteterne på området, og dels opdelt på områder inden for hver bevilling. Bemærkningerne beskriver afgrænsningen af bevillingen i forhold til kontoplanen, eventuelle bevillingsmæssige bindinger samt forudsætningerne for budget

4 Budget 2018 Kommunalbestyrelsens visioner og mål. Kommunalbestyrelsen har vedtaget fire visioner for udviklingen på Bornholm. Visionerne er grundlaget for Bright Green Island - Bornholms Udviklingsstrategi 2016, som kommunalbestyrelsen har vedtaget den 31. marts Udmøntningen heraf understøttes af kommunalbestyrelsens mål for valgperioden samt fagudvalgenes delmål. Vision: Et godt og aktivt liv for alle Bornholm er øen, hvor der er mulighed for et godt, sundt og aktivt liv for alle. Et aktivt samspil udvikler det gode, sunde og aktive liv på øen. Kommunalbestyrelsens mål Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene Idræt og motion for alle Øge adgangen til kulturlivet of sikre et alsidigt kulturudbud Demens, rette indsats til rette tid Den rehabiliterende organisation skal udvikles og implementeres inden udgangen af 2018 Kost og rygning understøtte at flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Bedre ungeindsats Iværksætte initiativer for psykisk sårbare, tilrettelægge den optimale vej Optimering af de fysiske forhold i BRK s administrative bygninger Fokus på borgerinddragelse og partnerskaber Øget brug af personer i aktivering i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver Nedbringelse af sygefravær for kommunens ansatte Vision: Bornholm som vidensamfund Bornholm er øen, hvor der er livslang læring for alle. Øen er laboratorium for innovation og har et stærkt uddannelsesmiljø, som grundlag for den samfundsmæssige udvikling og et erhvervsliv i vækst. Kommunalbestyrelsens mål Tidlig indsats så flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt Den nye folkeskole Alle børn skal lære så meget de kan og at de trives og rustes bedst muligt til livet En folkeskole for alle Alle børn skal lære så meget de kan - 4 -

5 Budget 2018 Vision: Grøn bæredygtig ø Bornholm er en grøn ø, der baserer sig på alternativ energi. Vi værner om vores natur og ressourcer og bruger aktivt værdierne i udviklingen og omstillingen af vores ø. Vi eksporterer viden om energi og grøn levevis. Den grønne bevidsthed er allestedsnærværende i det bornholmske samfund, både politisk, erhvervsmæssigt og hos den enkelte borger. Kommunalbestyrelsens mål Bright Green Island skal bevæges fra vision til handling, så Bornholm er CO2 neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i år 2025 Implementeringen af ejendomsstrategien sikre udvikling af nye energiformer og energioptimering generelt Omstilling fra miljøhensyn til bæredygtigt tilsyn koordineret erhvervsservice og understøttelse af Bright Green Island hos de bornholmske virksomheder Vision: Økonomisk bæredygtig ø Bornholm er øen med befolkningsfremgang og et erhvervsliv i stadig vækst. Vi har en god økonomi i kommunen med stigende indtægter Kommunalbestyrelsens mål Rammer for at Bornholms Regionskommune bliver en attraktiv kommune at bosætte sig i Tilpasning af service i forhold til befolkningsudviklingen Flere i beskæftigelse, aktivitet og samvær Fokus på borgere i kommunens botilbud Én indgang for erhvervslivet til kommunen Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft Udvikling af den fremtidige kollektive trafik - 5 -

6 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2018-pl Demografi Generel opnormering, institutioner Kapacitet i dagtilbud, Rønneområdet Kompensation til små børnehaver tilpasning af puljebeløb Korrektion forældrebetaling, SFO Overførsel af systemudgifter til IT, Hjernen og Hjertet, Novax Ændring af målgruppe i Mælkebøtten (inkl. oprettelse af De Utrolige År), KB Udmøntning af indkøbsbesparelse Omplacering mellem arter Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2018-pl Fastlæggelse af regulering for 2020 vedr. lov nr. 286 af 28. marts 2012 om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste Fastlæggelse af regulering for 2020 vedr. lov nr. 628 af 11. juni 2010 om Barnets Reform

7 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2018-pl Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati ved privat pasning) Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2018-pl BSU-01 Nedskalering af De Utrolige År BSU-02 Social normering, dagtilbud BSU-03 Øget kvalitet i dagtilbud BSU-04 Tilskud til pasning af egne børn BSU-05 Nedjustering af PAU B2018 Udskydelse af Allinge Børnehus Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter på nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktion og område kr. Dagtilbud Fællesudgifter, dagtilbud I alt Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privat-institutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Sekretariat og forvaltninger I alt

8 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Overblik over bevilling 11 Dagpasning, budget 2016 fordelt på overførbare/ikke-overførbare områder Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke overførbare områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2018-pl Ledelse og administration Pladsanvisning Børnehuse og specialpædagoger Børnehuse, overgang til skole De Utrolige År Privatinstitutioner og puljeordninger Tilskud til forældre der vælger privat pasning Tilskud til forældre der passer egne børn Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginst I alt

9 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Dagtilbud Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehusene (de almene børnehuse og specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagplejen. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Pladsanvisning Dagtilbud, fælles Børnehuse og specialpædagoger Børnehuse, overgang til skole De Utrolige År Privatinstitutioner og puljeordninger Tilskud til forældre der vælger privat pasning Tilskud til forældre der passer egne børn Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud Vippeordning, privatskoler Betaling fra andre kommuner I alt

10 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Forudsætninger for budget 2018 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: Ledelse og administration: Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm. Pladsanvisning: Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration. Børnehuse og specialpædagoger: I budgettet til de almene børnehuse anvendes tildelingsmodellen pengene følger barnet. Ifølge modellen får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederen, samt budgetmidler til forsikring af løsøre. Derudover tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger: Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 6 år kr. Støttebeløb pr. 0 6 år kr. Budgettallene, som børnehusene tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne, samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Der er budgetteret med pasning af hhv årige og årige helårsbørn i Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2018 budgetteret med pasning af 10 børn. Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne. Privatinstitutioner/puljeordninger og tilskud til forældre der vælger privat pasning eller pasning af egne børn: I 2018 er der budgetteret med betaling for pasning af 358 helårsbørn i privatinstitutioner ( årige og årige) og 20 helårsbørn i puljeordning. Endvidere er der budgetteret med tilskud til 37 helårsbørn, hvor forældrene vælger privat pasning (kun 0-2 årige). I forbindelse med budgetforliget for 2018 er der som noget nyt afsat midler til tilskud til forældre som vælger at passe egne børn. Der er budgetteret med at 13 helårsbørn passes af egne forældre i 2018 til den højeste takst (0-2 årige). Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusiv støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens 36. Satserne i 2018 er: Alder Driftstilskud 0-2 årige kr. 3-6 årige kr. Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2018:

11 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Alder Adm.bidrag Bygningstilsk. 0-2 årige kr kr. 3-6 årige kr kr. Tilskuddet til forældre der vælger enten privat pasning eller pasning af egne børn udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads (eksklusive udgifter til støttepædagog) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet til privat pasning kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Kommunen giver kun tilskud til privat pasning af 0-2 årige og tilskuddet i 2018 lyder på kr. Det årlige tilskud til pasning af egne børn i 2018 lyder på kr. for 0-2 årige og kr. for 3-6 årige. Dagpleje og dagpleje tilsyn: Budgettet for området styres også efter model pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m. Der budgetteres med pasning af 148 helårsbørn i dagplejen i Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2018 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning. Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 37 børn i Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. Nøgletal for budgettildelingsmodellen pengene følger barnet på dagplejen: Antal børn i dagplejen 148 Antal børn i frit valg 37 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 40, kr kr. 222 kr kr. 951 kr kr

12 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud: På dagtilbudsområdet beregnes forældrebetalingen ud fra en forældrebetalingsandel på 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Dette svarer til et kommunalt tilskud på 75 %, hvilket er lovens minimumskrav jf. Dagtilbudsloven 32. På SFO-området bliver forældrebetalingen beregnet som det forventede antal børn i SFOtilbud ganget med de besluttede takster for skolefritidsordningerne. Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i 2018 på både dagtilbuds- og SFO-området. Procentandelene på dagtilbudsområdet og SFO-området er beregnet med udgangspunkt i bogføringen pr. 31. juli Økonomi fordelt på funktioner: Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Sekretariat og forvaltninger I alt

13 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Fællesudgifter Dagtilbud Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til pengene følger barnet og demografireguleringskontoen placeret her. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginstitutioner I alt Forudsætninger for budget 2018 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge: Budgettet indeholder følgende poster i 2018: Pulje til åbent mellem jul og nytår 46 BSU-02 Social normering, dagtilbud Pulje til sikring af små børnehuse 811 Kapacitet, Rønneområdet Pulje til Pengene følger barnet 467 I alt Sprogstimulering: Budgettet er kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af et særligt 30-timerstilbud til 2-sprogede børn i daginstitutioner

14 Bevilling 11 Dagpasning Budget 2018 Fællesudgifter, daginst. studerende: Budget til aflønning af pædagogstuderende på dagtilbudsområdet og kommunens PAU-elever. Fællesudgifter, daginstitutioner: Budgettet består af midler til Udviklingspuljen. Økonomi fordelt på funktioner: Fælles formål Daginstitutioner I alt

15 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Bevilling 12 Børn og familie Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration. Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. PPR bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. Sundhedspleje er et tilbud til alle familier fra graviditet til barnet går ud af folkeskole. Sundhedsplejen foretager hjemmebesøg 6-9 gange fra graviditeten til 1½ års alderen, samt yderligere ved behov. I skolen tilbydes alle elever sundhedspleje 5 gange fra 0. til 9. klasse samt ved behov. Herudover tilbydes gruppeforløb Klar til barn, Prep, Sårbare gravide samt mødregrupper og barselscafe. Sundhedsplejen indgår i det tværfaglige arbejde med fokus på det sundhedsfremmende, den tidlige forebyggelse og familiens ressourcer og udfordringer. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2018-pl Demografi PPR Demografi Sundhedsplejen og Familiehuset Kurser i Fælles Forældreansvar (KIFF) i en kombination med parrådgivningen jf. KMB 30. marts 2017 Samling af enheder udskydes til 2020 jf. KMB 29. juni Socialtilsyn tilpasning af takster

16 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Korrektioner Beløb i kr., 2018-pl Udmøntning af besparelse på bilflådestyring fra budget 2015 Udmøntning af besparelse på indkøb fra budget Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2018-pl Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2018-pl Hospitalsundervisning, nedjustering Niveautilpasning på Børn- og Ungeområdet Opnormering af udførerdelen i Børn og Familie Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider. Funktion og område kr. Løvstikken Myndighed og administration Udførertilbud I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2018-pl Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud

17 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Funktion og område kr. Løvstikken Myndighed og administration Udførertilbud I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2018-pl Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Bidrag til statslige og private skoler Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Sociale formål Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde I alt

18 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Løvstikken Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvstikken, som er et aflastnings- og døgntilbud. Økonomi for Løvstikken Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Øvrigt I alt Forudsætninger for budget 2018 Børne- /ungeafdeling Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til leder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende primært udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster, der er fastlagt med baggrund i 2 funktionsniveauer og hvorvidt der er tale om hverdage eller weekender. Voksenaflastning Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer. Løvstikken (beløb i kr.) Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Rengøring Takstbetaling Specielle artsgrupper I alt * Løvstikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvstikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen

19 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Økonomi fordelt på funktioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt

20 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Myndighed og administration Området omfatter: udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole normalundervisning af anbragte børn og unge udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning. refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

21 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Økonomi for myndighed og administration Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. Myndigheder Dagtilbud anbringelser, daginst. Dagtilbud anbringelser, dagpleje Pædagogiske fripladser, daginstitutioner Pædagogiske fripladser, dagpleje Pædagogiske fripladser, SFO Klubtilbud Stjernen Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn 20.2 undervisning, udenøs 20.5 underv., intern skole, priv. Plejetakst for færdigbehandlede patienter Den centrale refusionsordning Plejefamilier

22 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Netværksplejefamilier Kommunale plejefamilier Opholdssteder Kost- / efterskoler Vær./kollegier el. lign. opholdsste Skibsprojekter Advokatbistand Plejefam. / opholdssteder refusion Betaling ( 159 og 160) Socialtilsyn, objektiv finansiering Støtte i hjemmet Familiebehandling Døgnophold Aflastningsordninger Vederlag som led i aflastningsord. Fast kontaktperson for barn Fast kontaktperson for familien Formidling af praktiktilbud Anden hjælp / rådgivning Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver

23 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Forebyggende foranstalt., ref Børnehuse Rådgivning og afledte ydelser Fællesudgifter, forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer Døgninstitutioner, egenbetaling Sikrede døgninstitutioner for børn/unge Sociale formål Kontanthjælp flygtninge Øvrige forebyggende forantalt. Myndighed og tilsyn Administration I alt Forudsætninger for budget 2018 Dagtilbud, anbringelser Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0 Gns. pris i kr Indtægter fra andre kommuner

24 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. Budgettet er tilpasset i forhold til de forventede udgifter Klubtilbud Stjernen Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter og den gældende aftale. Normalundervisning af anbragte børn og unge Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole Antal helårssager 1,9 1,9 1,9 1,9 Gns. pris i kr undervisning, udenøs samt 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted Antal helårssager 13,1 13,1 13,1 13,1 Gns. pris i kr Plejetakst for færdigbehandlede patienter Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter incl. korrektion. Plejefamilier Antal helårssager 85,1 83,8 82,0 79,1 Gns. pris i kr Akutaftale med Familieplejen Bornholm Uddannelse af plejefamilier I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er det besluttet at øge budgettet med i alt 14,4 mio. kr., heraf er 9,0 mio. kr. tilført budgettet for plejefamilier. Netværksplejefamilier Antal helårssager 6,5 6,5 6,5 6,5 Gns. pris i kr

25 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Opholdssteder Antal helårssager 18,2 17,2 15,9 14,0 Gns. pris i kr I forbindelse med arbejdet med budgetforslag for 2018 er det besluttet at øge budgettet med i alt 14,4 mio. kr., heraf er 5,0 mio. kr. tilført budgettet for opholdssteder. Kost- og efterskoler Antal helårssager 1,7 1,7 1,7 1,7 Gns. pris i kr Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager 10,4 10,4 10,4 10,4 Gns. pris i kr Advokatbistand samt betaling - plejefamilier Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering. Praktisk, pædagogisk og anden støtte i hjemmet Antal helårssager 13,3 13,3 13,3 13,3 Gns. pris i kr Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Familiebehandling DASK 9 pladser Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Antal helårssager 2,0 2,0 2,0 2,0 Gns. pris i kr

26 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Aflastningsordninger Antal helårssager 56,4 56,4 56,4 56,4 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager 40,5 40,5 40,5 40,5 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for familien Herunder er det tværgående støttekorps budgetteret. Korpsets støtte vedrører dog også fast kontaktperson for barnet, 54 støtte og praktisk pædagogisk støtte i hjemme. Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet Antal helårssager 30,6 30,6 30,6 30,6 Gns. pris i kr Børnehuse Betaling til regionens børnehus reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Rådgivning og afledte ydelser Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager 7,4 7,4 7,4 7,4 Gns. pris i kr

27 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager 5,7 5,7 5,7 5,7 Gns. pris i kr Sikrede døgninstitutioner Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de årige. Sociale formål kontante ydelser Merudgiftsydelse Tabt arbejdsfortjeneste Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %) Myndighed og tilsyn I kr Løn Administration I kr Løn Uddannelse Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Administrationshonorar til plejehjemsforeninger Indtægter Økonomi fordelt på funktioner Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst

28 Bevilling 12 Børn og Familie Budget Andre sunhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygninge Beskæftigelsesordninger Sekretariat og forvaltninger

29 Bevilling 12 Børn og Familie Budget Det specialiserede børneområde I alt

30 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Udførertilbud Området omfatter: hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 driften af PPR udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR s ydelser. udgifter til regionale undervisningstilbud udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens 23 udgifter vedr. den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36 udgifter vedr. familiebehandling samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Ungehuset udgifter til skole- / familierådgivere, sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne. Økonomi for udførertilbud Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sorg og krise SSP Sundhedsplejen og Familiehuset Børne- og Familiehuset Ungehuset PPR Det Gule Team I alt

31 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Forudsætninger for budget 2018 SSP og gadeplan SSP og gadeplan er fra og med budget 2018 lagt ind under Det Gule Team. Budgettet til sorg og krise er videreført fra Fkt Personale Sorg og krise Aktiviteter og materialer Sorg og krise i alt Sorg og krise i alt Sundhedsplejen og Familiehuset Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: Spæd- og småbørn forældrekursus klar til barn førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov mødregrupper åbent hus med div. emner evt. konsultation daglig telefonrådgivning sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage. Skolebørn kontakt med skolebørn 0-9. kl. indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i klasse udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse elever fra andre klassetrin efter behov. Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Derudover er budgettet reduceret i forbindelse med at systemudgifter er overført til IT. Dertil er budgetlagt familiebehandlingsdelen af tilbuddet til 0-5 årige og deres familier

32 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Fkt Personale års tilbuddet Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel års tilbuddet i alt Personale Aktiviteter og materialer Sundhedsplejen IT, inventar og materiel Specielle artsgrupper Sundhedsplejen i alt Sundhedsplejen og Familiehuset i alt l575 Børne- og Familiehuset Børne- og Familiehuset har et budget videreført fra budget Fra budget 2018 er budget til Børne- og familiehuset løftet med kr. som følge af beslutningen om opnormering af udførerdelen. I november 2017 forelægges Børne- og Skoleudvalget en sag med henblik på en nærmere udmøntning af ressourcerne. Det er også besluttet at tilbageføre besparelsen vedrørende samling af udførerdelen til og med Fra og med 2020 indgår besparelsen ved samling af udførertilbuddene under specielle artsgrupper (rammeændringer) med en årlig besparelse på kr. Besparelsen er teknisk placeret under familiebehandling, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her. Fkt Børne og Familiehuset Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Overførsler og tilskud Specielle artsgrupper Børne- og Familiehuset i alt Personale Familiebehandling, Almegårds kaserne Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Specielle artsgrupper Familiebehandling Almegårds kaserne i alt Børne- og Familiehuset i alt Ungehuset Ungehuset har et videreført budget fra budget 2017 iht. budgetmodel og forventede indskrivningstal. Ungehuset er med budget 2018 tilført kr. som følge af flere indskrivninger

33 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Fkt Personale Ungehuset Aktiviteter og materialer* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Specielle artsgrupper Ungehuset i alt Ungehuset i alt * Under aktiviteter har Ungehuset et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. PPR Budgetrammen til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige, men er ellers videreført fra budget Demografikorrektionen står under specielle artsgrupper specialundervisning, regionale tilbud Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan specialundervisning, private skoler Budgettet er videreført fra budget Skole- / familierådgiver Fra og med budget 2018 er Skole- / familierådgiverne lagt ind under Det Gule Team. Socialpsykologer Budgettet er videreført fra budget Folkeskoler og specialskoler (Sygeundervisning) Udgifterne omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia

34 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Fkt Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Specielle artsgrupper Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i alt Socialpsykologer Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Socialpsykologer i alt Folkeskoler Objektiv finansiering af Øvrige udgifter regionale tilbud Specialskoler Private skoler Øvrige udgifter i alt PPR i alt Det Gule team Fra og med 2017 er Det Gule Team etableret som en selvstændig og vedvarende organisatorisk enhed i Center for Børn og Familie med egen leder. Fra og med budget 2018 er SSP og Skole-/familierådgiverne lagt ind inder Det Gule Team. Teamet samler og opnormerer de kommunale ressourcer primært i forhold til SSP og gadeplansmedarbejdere, skoledagtilbudsrådgivere og skole-/familierådgiverne. Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet. Fkt Personale Gadeplan Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Gadeplan i alt Skole- /Dagtilbudsrådgivere Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Skole-/Familierådgivere i alt Det Gule Team i alt

35 Bevilling 12 Børn og Familie Budget 2018 Økonomi fordelt på funktioner Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Bidrag til statslige og private skoler Kommunal sundhedstjeneste Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Øvrige sociale formål Det specialiserede børneområde I alt

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Bevilling 12 Børn og familie

Bevilling 12 Børn og familie Bevilling 12 Børn og familie Beskrivelse Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Budget 2017 Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Økonomi og Personale - September 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...

Læs mere

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger - 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2017 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2016 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger

Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger - 2019 Specielle bemærkninger 11. september 2015 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie... 11 Bevilling 13 Undervisning... 33 Bevilling 21 Kultur og fritid... 46

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007

Delpolitik for børn og unge med særlige behov. Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Delpolitik for børn og unge med særlige behov Nuværende og forslag til fremtidige foranstaltninger Ultimo 2007 Lov om social service 52 Foranstaltningerne 52 stk. 3 nr. 1-10 1) Konsulentbistand med hensyn

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge

FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

budget uden o/u budget med o/u

budget uden o/u budget med o/u Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Serviceloven Kompetenceplan for Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter 10 Kommunen har pligt til at sørge for at alle kan få gratis rådgivning 11 Kommunen har pligt til at sørge for familieorienteret

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Institutions- og Skoleudvalget

Institutions- og Skoleudvalget NOTA 18. maj 2011 Institutions- og Skoleudvalget Institutions- og skoleudvalget har ansvaret for 58 daginstitutioner/afdelinger og 31 dagplejere. Dertil kommer 11 folkeskoler, en observationsskole, et

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere