I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag."

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret): Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 36 Ældre 76 Psykiatri og Handicap 105 Sundhed 127 Erhverv, Uddannelse og beskæftigelse 150 Teknik og Miljø 184 Ejendomme og drift 237 Økonomi og 301 Sekretariat 307 Bofa 322 Asylcenter 324 Anlæg 325 Renter 333 Balanceforskydninger 334 Afdrag på lån 344 Tilskud, udligning og skatter 345 Finansiel status 346 Udstykningsregnskaber (ikke afsluttede) 348 Anlægsregnskaber 355 Den kirkelige ligning 357 Omkostn.kalkulation ved pers. og praktisk bistand samt madservice 358 Udførelse af opgaver for andre myndigheder (der henvises til årsberetningen) Regnskabsbemærkninger (optrykkes særskilt)

3 Generelle bemærkninger I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. De egentlige regnskabs- og resultatopgørelser, med tilhørende overordnede vurderinger af kommunens økonomi, fremgår af årsberetningen. Årsberetningen indeholder endvidere væsentlige oplysninger i form af balance, nøgletal, personaleoversigt samt garantier, eventualrettigheder/-forpligtelser. Indholdet i dette optryk tjener derfor hovedsagelig som grundlag for en mere detaljeret vurdering af de underliggende tal i kommunens regnskab. Endvidere er det her muligt at udlede de enkelte virksomheders regnskaber sammenholdt med bevillingerne. Regnskabet skal i henhold til styrelsesloven være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Centrene/afdelingerne udarbejder disse bemærkninger, som optrykkes særskilt. Specifikationer til regnskab indeholder følgende: Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigten til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, der er specificeret på hovedkonto-niveau er opdelt i Driftsvirksomhed, Anlægsvirksomhed, Renter, Finansforskydninger, Afdrag på lån og Finansiering Regnskabsoversigt Regnskabsoversigten har til formål at vise, hvorledes forbruget har været i de enkelte virksomheder i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Specifikationer til regnskab Specifikationer til regnskabet har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs og kapitalposter. Pr. 1. marts 2014 er der sket en omfattende organisationsændring, hvilket medfører at opbygningen ikke i fuldt omfang tilgodeser sammenligneligheden til det vedtagne budget og Økonomi- og Indenrigsministeriets krav. Finansiel status Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen. Udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber viser regionskommunens ikke-afsluttede udstykninger. Anlægsregnskaber Kommunens anlægsarbejder fremgår af anlægsoversigten, der indeholder både afsluttede og ikke-afsluttede anlægsarbejder. For anlægsarbejder, der beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, aflægges et særskilt anlægsregnskab, senest ved regnskabsaflæggelsen.

4 Øvrige bilag Den kirkelige ligning viser ligningens mellemværende. I Redegørelse for omkostningskalkulationerne ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig praktisk bistand samt madservice angives hvorledes kommunen senest har beregnet priskrav ved leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand samt madservice

5 Hovedoversigt til regnskab kr. Udgifter Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

6 Regnskabsoversigt Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 2014 Udgifter Udgifter Udgifter Børne- og Skoleudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift og refusion i alt Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 2014 Anlæg, kr. Udgifter Udgifter Udgifter Børne- og Skoleudvalget Socialudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Erhvervsudvalget Fritids, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Anlæg i alt Regnskab 2014 Oprindeligt budget 2014 Tillægsbevillinger 2014 Finansiering, kr. Udgifter Udgifter Udgifter 4 Renter Balanceforskydninger Forøgelse af likvide aktiver Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering - Forbrug af likvide aktiver - Optagelse af lån Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt

7 Center for Børn og Familie Center for Børn og Familie Dagtilbud Bygningstilskud i privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud Dagtilbud, bet. til/fra off.mynd Fælles formål Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Dagtilbud, fællesindtægter Fælles formål Hjælpemidler, kerneydelser, husleje/varme, øvrige Dagtilbud, pengene følger barnet Integrerede daginstitutioner forsikringer m.v møder udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Driftstilskud. t/børn i privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Driftstilskud. t/børn i puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Forældrebetaling, daginstitutioner Integrerede daginstitutioner , kerneydelser Forældrebetaling, dagpleje Dagpleje , kerneydelser Forældrebetaling, kom. specialskoler Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o , kerneydelser Forældrebetaling, SFO Skolefritidsordninger , kerneydelser Karlsvognen, frokostordning Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning, kerneydelser Kommunale tilskud til frie grundskoler Bidrag til statslige og private skoler Tilskud Spec.bhv. Mælkebøtten, medarb kostfradr Særlige dagtilbud og særlige klubber Honorarer, kantiner og boder Stjernehuset, frokostordning Integrerede daginstitutioner

8 Center for Børn og Familie forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning, kerneydelser Svaneke Børnehus, frokostordning Integrerede daginstitutioner , kerneydelser Søskendetilskud, dagpleje og Integreret daginstitutioner Fælles formål Ovf. til personer i øvrigt Søskendetilskud, skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Ovf. til personer i øvrigt Tilskud t/administration. i privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilskud Tilskud t/forældre valgt privat pasning Fælles formål Ovf. til personer i øvrigt Trinbrættet Rønne Nord, frokostordning Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v., kerneydelser Vestermarie Børnehus, indtægter Integrerede daginstitutioner , kantiner og boder Økonomiske fripladser, daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, dagpleje Dagpleje Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, private institutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Ovf. til personer i øvrigt Økonomiske fripladser, SFO Skolefritidsordninger Ovf. til personer i øvrigt Dagtilbud, ledelse & administration Fælles formål , generelt , flyrejser, andre transportud

9 Center for Børn og Familie forsikringer m.v Stillingsannoncer møder udgifter i øvrigt , generelt Repræsentation Abonnementer Psykologbistand Dagtilbud, fælles Fælles formål Honorarer , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler, generelt Repræsentation Kommunalinformation Abonnementer Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ Leje/leasing comput/it-udstyr o/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring Lejeudgifter, kerneydelser Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Pladsanvisning, myndighed Sekretariat og forvaltninger forsikringer m.v møder udgifter i øvrigt Pladsanvisning, øvrig administration Sekretariat og forvaltninger , generelt, flyrejser, andre transportud pleje

10 Center for Børn og Familie Konsulentbistand/juridisk rådgivning IT-systemudgifter Lejeudgifter Specialpædagoger Fælles formål , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Repræsentation Psykologbistand Køb af computere/it-udstyr u/ "Kronepuljen" Fælles formål Trinbrættet Rønne Nord Integrerede daginstitutioner Honorarer, generelt, andre transportud forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Vagtordninger Marthas Minde Integrerede daginstitutioner

11 Center for Børn og Familie , generelt, flyrejser forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Lejeudgifter Skovbørnehaven Integrerede daginstitutioner , generelt, andre transportud forsikringer m.v. møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation Konsulentbistand/juridisk rådgivning IT-systemudgifter IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Lejeudgifter Morbærstiens Børnehave Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. møder pleje

12 Center for Børn og Familie udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Børnehuset Søstjernen Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation Køb af computere/it-udstyr u/ Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Børnehuset Nordstjernen Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation Abonnementer

13 Center for Børn og Familie Psykologbistand Køb af computere/it-udstyr u/ Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Børnehuset Skatteøen Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. forsikringer, AES Interne udgifter, arbejdsskader Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation Køb af computere/it-udstyr u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing af inventar u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Svaneke Børnehus Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. forsikringer, AES Interne udgifter, arbejdsskader Lægeerklæringer, personale Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask

14 Center for Børn og Familie, generelt Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ Computere/IT-udstyr, øv. varekøb u/100.0 IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring , kerneydelser Karlsvognen Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Abonnementer IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Stjernehuset Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation Køb af computere/it-udstyr u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing tek.anl./maskiner u/

15 Center for Børn og Familie IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Rytmehuset Villa-Bælla Integrerede daginstitutioner forsikringer m.v. møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Repræsentation Køb af computere/it-udstyr u/ Lejeudgifter Vestermarie Børnehus Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Kantiner og boder m.v., generelt Repræsentation Abonnementer Kontingenter, administrative Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring , kerneydelser Aakirkeby Idrætsbørnehave Integrerede daginstitutioner forsikringer m.v. møder udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler

16 Center for Børn og Familie, generelt Repræsentation Abonnementer Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Legestedet Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. møder udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ Forsikringer Løsøreforsikring Gudhjem børnehave og vuggestue Integrerede daginstitutioner , generelt, andre transportud forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Østermarie Børnehus Mariehønen Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale

17 Center for Børn og Familie Ekskursioner og lejrskoler Repræsentation Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Børnehuset Trilobitten Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. Stillingsannoncer møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler, generelt Repræsentation Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Allinge-Tejn Børnehus Integrerede daginstitutioner , generelt forsikringer m.v. Stillingsannoncer møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Vask Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring

18 Center for Børn og Familie Klemensker Børnehus Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser forsikringer m.v. møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Nyker Børnehus Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation Abonnementer Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Børnehuset i Hasle Integrerede daginstitutioner , generelt, flyrejser, andre transportud forsikringer m.v

19 Center for Børn og Familie Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater Repræsentation Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Lejeudgifter Specialbørnehaven Mælkebøtten Særlige dagtilbud og særlige klubber Honorarer , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v møder pleje Medarbejderbredbånd/hjemme-PC udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Sygeplejeartikler, generelt, andre transportudgifter Repræsentation Kommunalinformation Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ Køb af biler/transportmidler u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Dagplejere, løn Dagpleje , generelt forsikringer m.v Lægeerklæringer, personale pleje

20 Center for Børn og Familie udgifter i øvrigt Dagplejere, øvrig drift Dagpleje Honorarer, generelt, andre transportud møder pleje Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Børneteater, generelt Repræsentation IT-systemudgifter Lejeudgifter Dagpleje, tilsynsførende Dagpleje , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v forsikringer, AES Interne udgifter, arbejdsskader møder udgifter i øvrigt Fællesudgifter, dagtilbud Fællesudg., daginstitutioner., studerende, indt Integrerede daginstitutioner , øvrige Fællesudg., daginstitutioner., udvikl.pulje Integrerede daginstitutioner Specielle artsgrupper Puljer Fællesudg., dagtilb., forældrenævnsarb Fælles formål Specielle artsgrupper Puljer Fællesudg., dagtilb., IT-syst. H&Hjertet Fælles formål IT-systemudgifter Specielle artsgrupper Puljer Fællesudg., dagtilb., pengene f. barnet Fælles formål Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Puljer Fællesudg., dagtilb., puljer Fælles formål Lønpuljer Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Budgetreg., lov- og cirkulæreprogram

21 Center for Børn og Familie Puljer Overført over-/underskud Opkvalificeringsprojekt Integrerede daginstitutioner Honorarer , generelt , generelt , flyrejser 1.288, andre transportudgifter Lejeudgifter Projekt Sundhed og Lokalsamfund (SOL) Integrerede daginstitutioner Specielle artsgrupper Overført over-/underskud Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud Fælles formål Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., lov- og cirkulæreprogram Fællesudgifter, daginstitutioner., studerende Integrerede daginstitutioner , generelt 324, flyrejser , andre transportud forsikringer m.v , generelt Udførertilbud spec.undervisn, bev. priv. skoler Bidrag til statslige og private skoler Tilskud Øvrige tilskud spec.undervisn., regionale tilbud Specialundervisning i regionale tilbud Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra regioner Børne-/Familiehuset, indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , øvrige Børne-/Familiehuset, medarb. kostfradrag Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , kantiner og boder Familiebehandling, Almeg. Kaserne, indt Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , øvrige Projekt Efterværn, indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Statstilskud, statsrefusioner Projekttilskud, staten Pædagogisk Psykologisk Rådg., indtægter Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. -115, øvrige SSP-samarbejde, indtægter Øvrige sociale formål , øvrige Ungehuset, indtægter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , øvrige SSP-samarbejde Øvrige sociale formål

22 Center for Børn og Familie Honorarer , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Lægeerklæringer, personale pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale , generelt , flyrejser, andre transportudgifter Kontingenter, administrative Konsulentbistand/juridisk rådgivning Forsikringer Auto-/maskinforsikring Tilskud Tilskud Øvrige tilskud Led & administration, Fam.bh., Almegårds Kaserne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , generelt forsikringer m.v. møder udgifter i øvrigt , flyrejser Abonnementer Køb af computere/it-udstyr u/ Familiebehandling, Almegårds Kaserne Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Honorarer , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v Stillingsannoncer møder pleje Medarbejderbredbånd/hjemme-PC udgifter i øvrigt Materialer/betaling vedr. kerneydelser Indkøb til videre forarbejdning Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler , generelt, flyrejser , andre transportudgifter Repræsentation Abonnementer

23 Center for Børn og Familie Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing af inventar u/ Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring Lejeudgifter Socialpsykologer Det specialiserede børneområde Honorarer , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Stillingsannoncer pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler , generelt, flyrejser , andre transportudgifter Abonnementer Psykologbistand Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af biler/transportmidler u/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing biler/transp.mid. u/ Ikke skattepl. soc. ydelser, ovf. til personer Det tværgående støttekorps Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Sorg og krise Øvrige sociale formål forsikringer m.v Konsulentbistand/juridisk rådgivning Led & administration, Børne- og Familiehuset Forebyggende foranstaltninger for børn og unge forsikringer m.v Børne- og Familiehuset Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

24 Center for Børn og Familie , generelt forsikringer m.v Lægeerklæringer, personale Skærmbriller og beklædning møder pleje udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale Ekskursioner og lejrskoler Kantiner og boder m.v. Sundhedsmæssige foranstaltninger Medicin, generelt, andre transportudgifter Repræsentation Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ Køb af biler/transportmidler u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Køb af biler/transportmidler o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing biler/transp.mid. u/ Leje/leasing IT/inventar/mat o/ Leje/leasing biler/transp.mid. o/ Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring Ikke skattepl. soc. ydelser, ovf. til personer Led & administration, Ungehuset Forebyggende foranstaltninger for børn og unge forsikringer m.v Medarbejderbredbånd/hjemme-PC Ungehuset Forebyggende foranstaltninger for børn og unge , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v. Skærmbriller og beklædning møder pleje Medarbejderbredbånd/hjemme-PC udgifter i øvrigt Ekskursioner og lejrskoler Sundhedsmæssige foranstaltninger Medicin, generelt, flyrejser, andre transportudgifter Repræsentation

25 Center for Børn og Familie Abonnementer Konsulentbistand/juridisk rådgivning Socialtilsyn Særlige forsikringer Køb af computere/it-udstyr u/ Køb af biler/transportmidler u/ Køb af IT, inventar/materiel o/ Køb af biler/transportmidler o/ Biler/transportmidler, afledt varekøb o/ Leje/leasing IT/inventar/mat u/ Leje/leasing biler/transp.mid. u/ Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring Lejeudgifter Antenneanlæg Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v , generelt , flyrejser, andre transportud forsikringer m.v Tjenestekørsel/befordring Stillingsannoncer møder pleje Medarbejderbredbånd/hjemme-PC udgifter i øvrigt Beskæftigelses- og underv.materiale , generelt , flyrejser , andre transportudgifter Repræsentation Abonnementer Kontingenter, administrative Konsulentbistand/juridisk rådgivning Køb af computere/it-udstyr u/ Køb af biler/transportmidler u/ IT-systemudgifter Forsikringer Løsøreforsikring Auto-/maskinforsikring Betalinger til/fra off. myndigheder Betalinger til/fra kommuner Specielle artsgrupper Budgetreguleringer Budgetreg., rammeændringer/-udvidelser Budgetreg., demografi Overført over-/underskud Specialpædagogisk Team (Ø) Fælles formål

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2012 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 2 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 3 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 4 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter.

Positive beløb angiver udgifter, medens negative beløb angiver indtægter. Primo kassebeholdning, incl. deponeret overskudslikv. Heraf primo kassebeholdning vedrørende: Budget Korr.budg. -18,0 101,3 101,3 Skattefinansierede område (kommunens) -23,3 108,5 108,5 Brugerfinansierede

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 2 -

Indholdsfortegnelse - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 4 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 5 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2013 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 4 Regnskabsoversigt 5 Specifikationer til regnskab: Børn og familie 7 Skole, kultur og fritid 26 Ældre 49 Psykiatri og handicap 64

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1. Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger - 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318 Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 11 Dagpasning DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret 2015 371.302-87.964 283.338 Forbrug regnskab

Læs mere