Budget Specielle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2016-2019. Specielle bemærkninger"

Transkript

1 Specielle bemærkninger 11. september 2015

2 Indholdsfortegnelse: Bevilling 11 Dagpasning... 2 Bevilling 12 Børn og familie Bevilling 13 Undervisning Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 22 Biblioteker Bevilling 31 Ældre Bevilling 32 Psykiatri og Handicap Bevilling 33 Sundhed Bevilling 34 Sociale ydelser Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Bevilling 42 Erhverv Bevilling 51 Beredskab Bevilling 52 Teknik og Miljø Bevilling 53 Veje, parker og anlæg Bevilling 54 Vej og Park Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 56 DeViKa Bevilling 57 BAT Bevilling 58 Affaldshåndtering Bevilling 61 Økonomi og Personale Bevilling 62 Administration og IT Bevilling 63 Folkemødet Bevilling 64 Politikere Anlæg Bevilling 91 Renteindtægter Bevilling 92 Renteudgifter Bevilling 93 Afdrag på udlån Bevilling 94 Afdrag på lån Bevilling 95 Optagelse af lån Bevilling 96 Tilskud og udligning Bevilling 97 Skatter Bevilling 98 Øvrige balanceforskydninger

3 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret: Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Demografi Besparelse B2015 kopi og print Handleplan skoleområdet, KB , pkt Takststigning SFO Ejendomsdrift for Børnehuset Nordstjernen flyttet til Ejendomme og service Specialpædagogisk Team flyttet fra PPR under Børn og familie til Dagpasning Besparelse på sygdom tilbageført Opdateret: Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Lov nr af 27. december 2014 om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.fl. Økonomisk friplads Lov nr af 27. december 2014 om ændring af dagtilbudsloven m.fl. (Anvendelse af e-indkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud mv.) Opdateret:

4 Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl BSU-01 Reduktion af dagplejepædagoger BSU-02 Nedlæggelse af spirepladser BSU-03 Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver BSU-04 Opfølgning på dagtilbudsstruktur BSU-05 Strukturtilpasning af specialområdet på dagtilbud BSU-19 Vestermarie Børnehus BSU-20 Marthas Minde Opdateret: Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktion og område kr. Dagtilbud Fællesudgifter, dagtilbud I alt Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Sekretariat og

5 forvaltninger I alt Overblik over bevilling 11 Dagpasning, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke overførbare områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2016-pl Ledelse og administration Pladsanvisning Børnehuse og specialpædagoger Privatinstitutioner og privat dagpleje Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginsti I alt Opdateret:

6 Dagtilbud Området omfatter Ledelse og administration af Dagtilbuddet på Bornholm, Pladsanvisningen, Specialpædagoger, Børnehusene (de almene og Specialbørnehaven Mælkebøtten), Tilskud og betaling og Dagplejen. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Pladsanvisning Børnehuse og specialpædagoger Privatinstitutioner og privat dagpleje Dagpleje og dagpleje tilsyn Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud I alt Opdateret: Forudsætninger for budget 2016 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: (under redigering) Ledelse og administration: Budget til ledelse af hele dagtilbuddet på Bornholm.. Pladsanvisning: Budget til både pladsanvisningens myndighedsdel og øvrige administration. Børnehuse og specialpædagoger: I budgettet til børnehusene anvendes tildelingsmodellen pengene følger barnet. Der tildeles et bestemt kronebeløb pr. passet barn ud fra barnets alder, satserne er som følger: - 5 -

7 Kategori Årligt takstbeløb pr. barn 0 2 år kr. 3 5 år kr. 3 5 år (deltid) kr. Støttebeløb pr. 0 5 år kr. Budgettallene, som dagtilbudsdistrikterne tildeles med udgangspunkt i tildelingsmodellen, er at betragte som a conto beløb. I forbindelse med budgetopfølgningerne samt ved regnskabsafslutningen reguleres budgetterne i forhold til den faktiske belægning. Der er budgetteret med pasning af årige og årige (heraf årige på deltid) i Foruden budgettildelingen efter princippet pengene følger barnet får hver afdeling/adresse tildelt et grundbeløb på kr. Dertil tildeles der et fast beløb til aflønning af afdelingslederne. Endelig tildeles der budgetmidler til forsikring af løsøre. Mælkebøtten har ingen budgettildelingsmodel. Budgettet til børnehuset er løbende blevet tilpasset til det faldende børnetal. Der er i 2016 budgetteret med pasning af 25 børn. Der eksisterer ikke nogen tildelingsmodel til specialpædagogerne. Der er i forbindelse med budgetforliget for skåret ned med 1,0 fuldtidsstilling. Privatinstitutioner og privat dagpleje: For de private operatørers vedkommende er der budgetteret med betaling for pasning af 303 børn i privatinstitutioner ( årige og årige) og 16 børn i puljeordning. Dertil er der budgetteret med pasning af 30 børn i privat dagpleje. Alt i alt regnet der med pasning af 347 helårsbørn i privat regi. Driftstilskuddet til børn der optages i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter jf. Dagtilbudslovens 36. Satserne i 2016 er: Alder Driftstilskud 0-2 årige kr. 3-5 årige kr. Dertil ydes der hhv. administrationsbidrag og bygningstilskud til privatinstitutionerne med følgende satser i 2016: Alder Adm.bidrag Bygningstilsk. 0-2 årige kr kr. 3-5 årige kr kr. Tilskuddet til privat dagpleje udgør 75 % af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasning. Det årlige tilskud i 2016 udgør kr. Dagpleje og dagpleje tilsyn: Budgettet for området styres efter en model som er blevet anvendt i flere år. Princippet er at pengene følger barnet. Det er derfor antallet af passede børn der fastsætter budgettet til dagplejere og tilsynsførende (løn m.m.), samt til beskæftigelsesmaterialer. Dertil er der et fast beløb til rengøring m.m

8 Der budgetteres med pasning af 180 helårsbørn i dagplejen i Dette er at betragte som et a conto budget. Budgettet vil løbende blive korrigeret i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2016 og ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet endeligt i forhold til den faktiske belægning (det faktiske antal passede børn i løbet af året). Området har endvidere tilsynspligten for den private dagpleje (frit valg), hvorfor der er afsat midler til tilsyn af 30 børn i Også budgettet til tilsynet korrigeres endeligt ved regnskabsafslutningen efter det faktiske antal børn i privat dagpleje. Nøgletal for budgettildelingsmodellen pengene følger barnet på dagplejen: Antal børn i dagplejen 180 Antal børn i frit valg 30 Antal pladser pr. dagplejer normeringsmæssigt *) 4 Antal pladser pr. dagplejer budgetmæssigt *) 3,788 *) Forskellen skal dække vikarudgifter ved sygdom, barnets 1. og 2. sygedag, ferie, feriefridage, afspadsering, møder, kurser m.v. Dagplejere pr. tilsynsførende/adm. medarbejder inkl. frit valg børn (normeringsmæssigt) Beløb. pr. barn til legetøj, inventar, legestuer, kollektiv ulykkesforsikring, forældresamarbejde, administration (ekskl. løn) Personforsikring. pr. medarbejder (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Tj.kørsel pr. tilsynsførende + leder (normeringsm.) Uddannelse pr. dagplejer (normeringsmæssigt) Uddannelse pr. tilsynsf. og leder (normeringsmæssigt) 24, kr kr. 214 kr kr. 917 kr kr. Forældrebetaling, søskenderabat og fripladstilskud: Forældrebetalingsandelen udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter, hvilket svarer til et kommunalt tilskud på 75 % der er lovens minimumskrav jf. Dagtilbudsloven 32. Søskenderabat og fripladstilskud beregnes som procentandele af den budgetterede forældrebetaling i Procentandelene er beregnet med baggrund i bogføringen pr. 31. juli 2015 Økonomi fordelt på funktioner: Skolefritidsordninger Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil

9 Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, Sekretariat I alt

10 Fællesudgifter Dagtilbud Området omfatter en række puljer og tværgående projektmidler. Bl.a. er puljen til pengene følger barnet og demografireguleringskontoen placeret her. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge Sprogstimulering Fællesudgifter, daginst. studerende Fællesudgifter, daginsti I alt Opdateret: Forudsætninger for budget 2016 Tekniske budgetforudsætninger for budgettet, herunder budgetmodeller og parametre med betydning for budgettildelingen: Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge: Budgettet indeholder en række mindre puljebeløb, bl.a. til forældrenævnsarbejde og it-systemet Hjernen og hjertet, samt demografireguleringskontoen og puljen til pengene følger barnet. Sprogstimulering: Budgettet er oprindeligt kommet via Lov-og cirkulæreprogrammet og bruges til finansiering af 30- timerstilbuddet til 2-sprogede børn i daginstitutioner. Fællesudgifter, daginst. studerende: Budget til aflønning af pædagogstuderende og PAU-elever. Fællesudgifter, daginstitutioner: Budgettet består af midler til Udviklingspuljen

11 Økonomi fordelt på funktioner: Fælles formål Daginstitutioner I alt

12 Bevilling 12 Børn og familie Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og døgntilbud, forebyggelse, støtte og behandling, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedstjeneste samt administration. Der varetages rådgivningsopgaver i forhold til familier, skoler og daginstitutioner, undersøgelses- og myndighedsudøvelse ved iværksættelse af foranstaltninger efter serviceloven. Herunder døgnanbringelse af børn og unge, familierådgivning og terapi, fast kontaktperson, gruppetilbud, SSP-arbejde samt døgn- og aflastningsopgaver. PPR / sundhedsplejen bidrager til rummelige og inkluderende børnemiljøer gennem fokus på et tæt samarbejde med børn, familier, daginstitutioner, skoler og andre tilbud, der indgår i børnenes netværk med henblik på forebyggelse, tidlige opsporing og indsats. PPR / sundhedsplejen foretager visitationen til den vidtgående specialundervisning samt specialpædagogiske tilbud i de private dagtilbud. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Demografi 2016 PPR Demografi 2016 Sundhedsplejen Overførsel af bygningsbudget til Ejendomme og Drift Overførsel af midler til undervisningsområdet jf. kommunalbestyrelsesbeslutning Overførsel af specialpædagogisk team fra PPR til dagpasning Regulering af pensionsbidrag Regulering af takster vedr. socialtilsyn Tilbagerulning af rammebesparelse fra budget

13 Tilbageførsel af besparelse på sygdom Udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 Udmøntning af besparelse på personalekaffe på administrationerne fra budget Udskydelse af samling af udførertilbud Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (kontinuitet i anbringelsen m.v.) Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (barnets reform) Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Aktiviteter og materialer i PPR Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet Parrådgivning Rammereduktion på 5 pct. i Børne- og Familiehuset Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset

14 Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar Reduktion i tale-/hørekonsulenter Reduktion i 11 familiebehandlingen Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap Udvikling og implementering af servicestandarder Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser - rådgivningscentret Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budget på nedenstående funktioner og områder. Områderne er beskrevet på de næste sider. Funktion og område kr. Løvstikken Myndighed og administration Sundhedsplejen Udførertilbud I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2016-pl Folkeskoler Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Bidrag til statslige og private skoler Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning

15 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Sociale formål Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Det specialiserede børneområde I alt

16 Løvstikken Området omfatter udgifter og indtægter vedr. kommunens institution Løvstikken, som er et aflastnings- og døgntilbud. Økonomi for Løvstikken Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ledelse og administration Øvrigt I alt Forudsætninger for budget 2016 Børne- /ungeafdeling Der opereres med en intern budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til teamleder, administration, køkken m.v. Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken. Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender. Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau. Voksenaflastning Dækker over 4 pladser hver weekend. Evt. merindskrivning vil afregnes efter børnetaksterne. For opgaver efter timeafregning sendes der minimum regning for 4 timer. Løvstikken Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Rengøring Takstbetaling I alt * Løvstikken har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Løvstikken afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. I forhold til budget 2015 er bygningsbudgettet overført til centret Ejendomme og Drift. Ligeledes er der udmøntet en besparelse på kopi og print fra budget

17 Økonomi fordelt på funktioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge I alt

18 Myndighed og administration Området omfatter: udgifter til dagtilbud til anbragte børn og unge samt pædagogiske fripladser på dagsinstitutions- og SFO-området udgifter til opsøgende indsats i samarbejde med Bornholms Ungdomsskole normalundervisning af anbragte børn og unge udgifter til specialundervisning, hvor et barn er anbragt udenøs på en institution / opholdssted, og hvor den stedlige kommune / region har etableret et særligt specialundervisningstilbud, eller hvor der er intern skole på det private opholdssted plejetakst for færdigbehandlede patienter, jf. sundhedslovens 238. Vedrører primært unge, der har været indlagt til behandling på ungdomspsykiatriske afdelinger, men som venter på en kommunal foranstaltning. refusion af udgifter efter reglerne for den centrale refusionsordning udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt opholdssteder for børn og unge, jf. 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. 72 i lov om social service forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18 til 22 år, jf. 50 a, stk. 1, 52, stk. 3, nr. 1-6 og 8-9, 52 a, 54 og 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2 og 4 i lov om social service. udgifter til personlig og praktisk hjælp, aflastning og vedligeholdelsestræning, der ydes til børn og unge efter 83, 84 og 86 stk. 2, i medfør af 44 i lov om social service udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter 66, stk. 1, nr. 6, jf. 52, stk. 3, nr. 7, 58 og 75 i lov om social service udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 1 i lov om social service udgifter til udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. 76, stk. 3, nr. 3 i lov om social service udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. 123 b i lov om social service udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. 174, stk. 5 i lov om social service udgifter til dækning af merudgifter / tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

19 generelle administrationsudgifter samt administrationshonorar til plejehjemsforeninger samt udgifter og indtægter vedr. administration af det specialiserede børneområde. Økonomi for myndighed og administration Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Dagtilbud anbr., bet. til/fra off. myndigher Dagtilbud anbringelser, daginst. Pædagogiske fripladser, daginstitutioner Pædagogiske fripladser, SFO Klubtilbud Stjernen LP-modellen Alm. folkeskoleundervisning anbragte børn 20.2 undervisning, udenøs 20.5 underv., intern skole, priv. Plejetakst for færdigbehandlede patienter Plejefam. / opholdssteder refusion Forebyg. foranstaltninger, refusion Døgninstitutioner, refusion Plejefamilier

20 Netværksplejefamilier Opholdssteder Kost- / efterskoler Vær./kollegier el. lign. opholdssteder Plejefamilier, skibsprojekter Plejefamilier, betaling Plejefamilier, advokatbistand Plejefam./opholdssteder, refusion Socialtilsyn, objektiv finansiering Støtte i hjemmet Familiebehandling Døgnophold Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barn Fast kontaktperson for familien Formidling af praktiktilbud Anden hjælp / rådgivning Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver Støtteperson til forældremyndighedsindehaver Børnehuse Fællesudgifter forebyggende foranstaltninger Rådgivning og afledte ydelser Skole- / familierådgiver

21 Døgninstitutioner, nedsat funktionsevne Døgninstitutioner, soc. adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner for børn/unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Ledsagerordning Sociale formål Myndighed og tilsyn Administration Pulje til forebyggende indsats I alt Forudsætninger for budget 2016 Dagtilbud, anbringelser Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0 Gns. pris i kr Indtægter fra andre kommuner Socialpædagogisk friplads daginstitutioner og SFO Der kan bevilges hel eller delvis socialpædagogisk friplads enten af behandlingsmæssige eller af særlige socialpædagogiske grunde. udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. Klubtilbud Stjernen Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Normalundervisning af anbragte børn og unge Udgifter til almindelig undervisning, hvor et barn er anbragt udenøs i familiepleje eller i et opholdssted uden intern skole Antal helårssager 3,0 3,0 3,0 3,0 Gns. pris i kr

22 20.2 undervisning, udenøs samt 20.5 undervisning, intern skole, privat opholdssted Antal helårssager 8,0 8,0 8,0 8,0 Gns. pris i kr Plejetakst for færdigbehandlede patienter Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Indtægter fra den centrale refusionsordning Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Plejefamilier Antal helårssager 72,7 71,3 71,3 71,3 Gns. pris i kr Akutaftale med Familieplejen Bornholm Uddannelse af plejefamilier Endnu ikke udmøntet rammeændring Endnu ikke udmøntet rammeændring er teknisk placeret under plejefamilier, men skal ikke nødvendigvis udmøntes på posten plejefamilier. I forhold til 2015 er der sket følgende ændringer på posten: diverse lov- og cirkulæreændringer justering i forbindelse med diverse omplaceringer tilbageførsel af besparelse på sygdom tilbagerulning af rammebesparelse fra budget 2015 tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap udvikling og implementering af servicestandarder. Netværksplejefamilier Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr Opholdssteder Antal helårssager 8,5 8,0 8,0 8,0 Gns. pris i kr Kost- og efterskoler Antal helårssager 6,0 6,0 6,0 6,0 Gns. pris i kr

23 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder Antal helårssager 18,0 18,0 18,0 18,0 Gns. pris i kr Advokatbistand samt betaling - plejefamilier Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Socialtilsyn, objektiv finansiering vedr. plejefamilier Reguleres årligt i forhold til den udmeldte objektive finansiering. Støtte i hjemmet Antal helårssager 3,0 3,0 3,0 3,0 Gns. pris i kr Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer Egne DASK 9 pladser Aflastningsordninger Antal helårssager 82,0 82,0 82,0 82,0 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for barnet eller den unge Antal helårssager 29,0 29,0 29,0 29,0 Gns. pris i kr Fast kontaktperson for familien Antal helårssager 5,0 5,0 5,0 5,0 Gns. pris i kr Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Antal helårssager 1,0 1,0 1,0 1,0 Gns. pris i kr

24 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte Antal helårssager 56,0 56,0 56,0 56,0 Gns. pris i kr Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet Antal helårssager 31,0 56,0 56,0 56,0 Gns. pris i kr Børnehuse Betaling til regionens børnehus reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Rådgivning og afledte ydelser Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Skole- / familierådgiver Budgettet er tilpasset i forhold til forventede udgifter. Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Antal helårssager 11,50 11,00 11,00 11,00 Gns. pris i kr Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Antal helårssager 1,0 1,0 1,0 1,0 Gns. pris i kr Sikrede døgninstitutioner Udgifterne til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er finansieret af en takstbetaling og en betaling af objektiv finansiering. Den enkelte kommune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på sikrede institutioner. Differencen mellem denne takst og de faktiske udgifter til den pågældende plads finansieres via objektiv finansiering. De enkelte kommuners andel af den objektive finansiering opgøres på baggrund af deres respektive andel af de årige

25 Sociale formål kontante ydelser Merudgiftsydelse nedsat funktionsevne Tabt arbejdsfortjeneste Refusion af udgifter til merudgiftsydelser. samt tabt arbejdsfortjeneste (50 %) Myndighed og tilsyn Løn Uddannelse Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Budgettet er reduceret med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt reguleringer i forbindelse med Lov nr. 529 af 29. april 2015 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl.). Derudover er budgettet øget med kr. i forbindelse med intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet, idet der skal arbejdes på, at sagsbehandlerne skal have 25 sager i gennemsnit. Der iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget og dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget. Administration Løn Uddannelse Øvrige personaleudgifter Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Administrationshonorar til plejehjemsforeninger Indtægter Endnu ikke udmøntet rammeændring Der er udmøntet en besparelse fra budget 2015 på personalekaffe på kr. samt besparelse på kopi og print på kr. Endvidere er budgettet reduceret med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie. Endnu ikke udmøntet rammeændring vedrører reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar som ikke nødvendigvis skal udmøntes under administration. Økonomi fordelt på funktioner Folkeskoler Skolefritidsordninger

26 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehand.inst Andre sunhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontaktperson og ledsagerordning Sociale formål Sekretariat og forvaltninger

27 Det specialiserede børneområde I alt

28 Sundhedsplejen Området omfatter den kommunale sundhedstjeneste efter sundhedslovens kapitel 36. Økonomi for sundhedsplejen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sundhedsplejen Projekter I alt Forudsætninger for budget 2016 Budgetforudsætningerne er lagt til grund ud fra følgende: Spæd- og småbørn forældrekursus klar til barn førstegangsfødende samt gravide med behov tilbydes graviditetsbesøg 5 hjemmebesøg til alle nyfødte samt ekstra besøg ved behov mødregrupper åbent hus med div. emner evt. konsultation daglig telefonrådgivning sundhedsplejerske-telefonrådgivning i weekender og helligdage. Skolebørn kontakt med skolebørn 0-9. kl. indskolingsundersøgelse, FNU test og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 0. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale med elev / forældre i 1. klasse undersøgelse og sundhedsorienterende samtale / sundhedspædagogisk aktivitet i klasse udslusningsundersøgelse / samtale i 8. klasse elever fra andre klassetrin efter behov. Budgetrammen bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Budgettet er endvidere reduceret med kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget Endelig er budgettet øget med kr. i 2016, kr. i 2017 samt kr. fra og med 2018 ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie

29 Økonomi fordelt på funktioner Kommunal sundhedstjeneste I alt

30 Udførertilbud Området omfatter: hospitalsundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 driften af PPR udgifter vedrørende skolepsykologer, skolepsykologiske fællesordninger, samt eventuelle køb af privat psykologiske konsulentydelser mv. i forbindelse med visitationsprocessen, jf. folkeskolelovens 12, stk. 2. PPR arbejder forebyggende og tilbyder bl.a. 3-års-screening (til de børn som har behov), klasselæsekonferencer samt generel rådgivning / vejledning til forældre og pædagoger / lærere. PPR foretager pædagogisk-psykologiske vurderinger og tilbyder i et vist omfang behandling / undervisning. Området betjener både de kommunale folkeskoler, specialskoler og de private skoler i kommunen. Herudover er samtlige dagtilbud brugere af PPR s ydelser. udgifter til regionale undervisningstilbud udgifter vedr. specialundervisning på frie grundskoler jf. friskolelovens 23 udgifter vedr. familiecentret samt kommunens egne institutioner Børne- og Familiehuset og Ungehuset udgifter til sorg og krisegruppe, kommunens SSP arbejde samt socialpsykologerne. Økonomi for udførertilbud Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Hospitalsundervisning PPR spec. undervisning, regionale tilbud 20.2 spec.undervisn., priv. skoler Specialpædagogisk Team Familiecentret Børne- og Familihuset Ungehuset Sorg og krise Børneklinikken SSP Socialpsykologer I alt

31 Forudsætninger for budget 2016 Hospitalsundervisning Udgifter til hospitalsundervisning omfatter primært betaling til Københavns Kommune for undervisning af indlagte børn og unge på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. Herudover udgør en mindre andel af udgifterne undervisning af børn, som er indlagt på Julemærkehjemmet samt Børneskolen Filadelfia. PPR PPRs budgetramme bliver demografikorrigeret i forhold til antallet af 0-16 årige. Tale- / hørekonsulenter er reduceret med kr. årligt svarende til 0,64 stilling i forbindelse med, at der kun tilbydes sprogvurdering (3 årsscreening) til de børn, som vurderes at have behov. Budgettet til aktiviteter og materialer er reduceret med kr. i Budgettet er også reduceret med kr. ifm. udmøntning af besparelse på personalekaffe fra budget I forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie er budgettet reduceret med kr. i 2016, kr. i 2017 samt kr. fra og med specialundervisning, regionale tilbud Udgifterne er lovbestemte og beregnes efter objektive kriterier. Udgiftsfordelingen sker i forhold til antallet af 0-17 årige på landsplan specialundervisning, private skoler Budgettet er videreført fra budget Familiecentret Budgettet er reduceret med kr. i forbindelse reduktion i de forebyggende gruppetilbud og åben anonym rådgivning. Endvidere er budgettet reduceret med kr. årligt (svarende til 0,6 årsværk) på området 11 rådgivning / samtaler. Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser (indførelse af pakker i den visiterede familiebehandling) bevirker, at budgettet er reduceret med kr. årligt (½ familiebehandlerstilling). Fra budget 2016 er budgettet øget med kr. årligt til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. I forbindelse med budget 2015 blev det vedtaget at samle de sociale udføretilbud i lokaler, som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge. Dette blev budgetteret til at give en besparelse på kr. fra 2016 stigende til kr. fra og med Det er besluttet, at udskyde samlingen et år, hvorfor besparelsen er udskudt til budget Besparelsen er teknisk placeret under Familiecentret, men skal ikke nødvendigvis udmøntes her. Der er også udmøntet en besparelse på kr. på kopi og print fra budget Endelig at budgettet øget med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie

32 Børne- og Familiehuset Budgettet er videreført fra budget Der er dog udmøntet en besparelse på kr. på kopi og print fra budget 2015, tilført kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie samt sket en rammereduktion på 5 % svarende til kr. årligt. Børne- og Familiehuset Personale Aktiviteter og materialer IT, inventar og materiel Overførsler og tilskud Rammeændring I alt Ungehuset Budgettet er reduceret med kr. i forbindelse med tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie. Endvidere er budgettet reduceret med kr. i forbindelse med udmøntning af besparelse på kopi og print fra budget 2015 samt reduceret med kr. årligt på grund af en rammereduktion på 5 %. Ungehuset Personale Aktiviteter og materialer Socialtilsyn* IT, inventar og materiel Bygninger og grunde Rammeændring I alt * Ungehuset har et budgetbeløb svarende til ét tilsyn med døgntilbud som udmeldt af Frederiksberg Kommune. Budgettet reguleres årligt i forhold til eventuelle ændringer i de udmeldte takster. Ungehuset afholder herudover selv udgifter til eventuelle skærpede tilsyn m.m. inden for budgetrammen. Sorg og krise Budgettet er videreført fra budget SSP Forudsætningerne for SSP er følgende: - opsøgende arbejde for børn og unge i alderen år - forebyggende hjemmebesøg - deltagelse i forældremøder - forebyggende arbejde i skolerne (5.-9. kl.) - tværfagligt samarbejde. Arbejdet er organiseret med en tværgående konsulentfunktion og gadeplansmedarbejdere, der er tilknyttet distriktsarbejdet. Socialpsykologer Budgettet er øget med kr. ifm. tilpasning af budgettet på bevillingen Børn og Familie

33 Øvrige forudsætninger Budgettet til det ø-dækkende specialpædagogisk team er overflyttet til dagpasningsområdet. Økonomi fordelt på funktioner Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Bidrag til statslige og private skoler Fælles formål Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Øvrige sociale formål Det specialiserede børneområde I alt

34 Bevilling 13 Undervisning Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole samt udgifter til befordring, statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler, fællesudgifter i skolevæsenet samt udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Budgettet er fordelt på følgende afdelinger og områder: Ungdomsskolen, der omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen Specialskolerne Heldagsskolen og Kildebakken Almenskolerne Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen, der omfatter tre afdelinger. Der er knyttet skolefritidsordning til hver skole og til hver af Rønneskolens tre afdelinger Fællesudgifter vedr. skoler Administration vedr. børn og skole Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret: Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Reservation vedr. demografikorrektion ved ny tildelingsmodel Demografikorrektion Udmøntning af besparelse på kopi og print Tjenestemandsforsikringspræmier Bygningsbesparelse ved lukning af Vestermarie, Mosaik og Svaneke skole ifm. ny skolestruktur Handleplan skoleområdet Udmøntning af besparelse på personalekaffe i administrationerne

35 Tilbageførelse af sygdomsbesparelse Opdateret: Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag). 1) Opdateret: Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Reduktion af møde- og uddannelsesaktivitet i administrationen Nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid. Opdateret: Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktionerne omfatter: Folkeskoler Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv Sekretariat og forvaltninger

36 (under redigering foreløbige tal, afventer elevtal pr. 5. september 2015) Funktion og område kr. Ungdomsskolen Specialskoler Almenskoler Fællesudgifter, skoler Administration Børn & Skole I alt I alt Opdateret:

37 Ungdomsskolen Ungdomsskolen omfatter 10. Klasseskolen og Ungdomsskolen. 10. Klasseskolen samler almen- og specialundervisning på 10. klassetrin og Dag- & Skoletilbud (DASK). Ungdomsskolen varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsskoler, herunder heltidsundervisning på Dybdalsskolen og klubvirksomhed i afdelinger fordelt på øen. Økonomi for afdelingen (under redigering foreløbige tal, afventer elevtal pr. 5. september 2015) Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) 10. Klasseskolen Ungdomsskolen I alt Opdateret: Forudsætninger for budget Klasseskolen: 10. Klasseskolens budget er delt i en fast og en variabel ramme der bestemmes ud fra en budgetmodel. Den faste del af budgetrammen udgør et basisbeløb til administration. Derudover tildeles budget til lederløn, løsøreforsikring og til administration af skolemadordning. Den variable del af budgetrammen, taxameterbudgettet, dækker udgifter til varetagelsen af undervisningen herunder løn lønninger, øvrige personaleudgifter og undervisningsmaterialer. Taxameterbudgettet baseres på et takstbeløb pr. elev, der reduceres med kr. pr. elev i forhold til lovpligtige brobygningsforløb, som er en 2 ugers praktik pr. elev ud af 40 ugers undervisning samt et takstbeløb til antallet af to-sprogede elever. (under redigering foreløbige tal, afventer elevtal pr. 5. september 2015) Fast budgetramme Basisbeløb i kr Øvrig fast tildeling i kr Variabel budgetramme Kategori Takstbeløb pr. elev i kr. Elevtal for 2015/2016 pr. 5. september klasse Brobygning ,1 To-sprogede elever Ungdomsskolen: Ungdomsskolens budget demografireguleres i forhold til udviklingen i antallet af årige i kommunen. I budget 2016 er Ungdomsskolens budget reduceret som følge af lukning af afdelingen i Åkirkeby

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Bevilling 12 Børn og familie

Bevilling 12 Børn og familie Bevilling 12 Børn og familie Beskrivelse Børn og familie hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen administreres af Center for Børn og Familie. Bevillingen omfatter undervisningstilbud, dag- og

Læs mere

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2016. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2016 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2015 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger

Budget 2015-2018. Specielle bemærkninger - 2018 12. september 2014 Bevilling 11 Dagpasning Bevilling Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter Dagtilbud, herunder Dagtilbud Bornholm Ledelse & adm., Pladsanvisningen,

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2018 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2017 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet

Budget Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Budget 2017 Specielle bemærkninger til 1. behandling af budgettet Økonomi og Personale - September 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning...

Læs mere

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2017 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2016 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie... 15 13

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331

Serviceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet har siden 1. januar 2009 været organiseret i fire distrikter. Distriktsopdelingen

Læs mere

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Børneudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune ørneudvalget Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Lov om social service... 2 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge... 5 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199

Overførsler i alt 12.378-6.179 6.199 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Politikområde 1: Dagpasning

Politikområde 1: Dagpasning Politikområde 1: Dagpasning Budget 2012 2015 Politikområde 1: Dagpasning Beskrivelse Politikområde 1 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Dagtilbudsområdet er organiseret i fire distrikter.

Læs mere

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig

Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr årig BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2014 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 3875 4785 5123 3770 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budget 2017 Budgetproces og input

Budget 2017 Budgetproces og input Budget 2017 Budgetproces og input Børneudvalget den 8. marts Budgetproces 2017 Overordnet serviceramme i 2016 Politikområder r 2017 (foreløbige) Handlemuligheder Nøgletal Børneudvalgets input til budgetseminaret

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service ørne- og kulturforvaltningen, Frederikshavn Kommune Kompetenceplan Lov om social service I: indstilling, O: orientering, : bevilling, beslutning Fam.: Familieafd., Afdeling Sagsbehandler Funktionsleder

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab Børne-, Unge- og Familieudvalg 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK Børne-, Unge- og Familieudvalg 661.882.112 661.620.166 657.975.900

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven

Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven Center for Familie - kompetenceplan jf. Serviceloven : evilling/beslutning : Distrikt Øst, Vest, Nord, Syd, Specialteamet : ndstilling evillingsmødets deltagere: Familiechef, distriktsledere, afdelingsleder,

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen

Kompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR 108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1

Budget 2014-2017. Specielle bemærkninger. 13. september 2013. 1. behandling Side 1 Budget 2014-2017 Specielle bemærkninger 13. september 2013 1. behandling Side 1 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2014-2017 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Politikområdet

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Børne- og Uddannelsesudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindreudgift Udgifter uden overførselsadgang Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Folkeskolen 18.883.557 35.570.720 16.687.163

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere