I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600"

Transkript

1 Budgetopfølgning anlæg pr JAN/ Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige børnehaveprojekter herunder legestuehus og overførte beløb drift -> anlæg) 1,8 1,5 I alt Dagtilbud 6,5 2,3 Ikke disponeret ramme 5,3 0,0-5,306 Fjerritslev Skole 3,1 3,8 Brovst Skole 7,9 6,4 Biersted Skole 9,9 9,9 Pandrup Skole 1,9 1,7 Øvrige skoleprojekter (heunder overførte beløb drift ->anlæg) 2,1 2,1 I alt Undervisning og fritidstilbud 30,2 23,9 I alt 36,7 26,2-9,191 Socialudvalget Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000 Teknik- og Miljøudvalget 84,4 14,9-67,500 Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Helhedsplan Blokhus 2,1 1,5? Bygningsvedligeholdelse 3,5 3,5 Redningsberedskab - SINE 0,5 0,5 Vejvedligeholdelse (incl. fortove og Tranum Engevej) 8,9 8,9 Trafiksikring 3,0 1,5 Cykelstier 9,0 2,8-6,228 Havne 2,8 1,2-1,600 I alt 29,8 18,3-9,428 Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Ridecentre, boldbaner mv. 1,8 1,2 Haller 2,3 1,2 Ørebro + Moseby 3,5 0,0-3,500 'Åbne Biblioteker' 0,4 0,4 Skrotningsordning 5,3 1,6 I alt 13,3 4,4-3,500 Anlægsudgifter i alt - excl. jordforsyning og køb og salg af bygninger 164,2 63,8-89,6 Økonomiudvalget - jordforsyning og køb og salg af bygninger Salg af jord og bygninger Pandrup Plejecenter -14,5 0,0 14,500 Øvrig Køb og salg af jord og bygninger - netto -8,8-6,8-23,3-6,8 14,500 Anlægsudgifter i alt incl. jordforsyning 140,9 57,0-75,1

2 Samleskema Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr.Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. budgetkontrol Afvigelse 3. budgetkontrol Ansøgning om tillægsbevilling 20 Børne- og familieudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundshedsområdet Teknik- og Miljøudvalget Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Økonomiudvalet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Kultur- og fritidsområdet Landdistriktsområdet Total

3 Politikområde 01 Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol ( ) ( ) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget Børnepasning Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitut Total Note

4 Noter Note Dagpleje fælles formål 3. budgetkontrol Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 12,7 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 10,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,8 % Lederløn Lederlønbudgettet på politikområde 1 har et samlet udgiftsbudget til lederløn på 8,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 4,0 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49,19 %. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 8,1 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbug på 0,1 mio. kr. Søskende tilskud - konto Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 3,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 3,7 mio. kr. Budgettet er på 4,2 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 5,1 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 5,5 mio kr. Budgettet er på 5,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,1 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Administrativ konsulent - konto Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Fællestillidsrepræsentant - konto Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet PAU-elever - konto Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,4 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 1,8 mio kr. Budgettet er på 1,7 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

5 Udgiften til PAU elever er finansieret kollektivt af de berørte institutioner, hvorfor underskudet bør indhentes fra disse institutioner og ikke via en tillægsbevilling. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Ved en fejl er overskuddet på kr. fra 2010 ikke overført til 2011, hvorfor det søges gjort nu via en tillægsbevilling. Socialpædagogisk friplads - konto Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Friplads anbragte børn - konto Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2011 vil udgøre 0,4 mio. kr. Budgettet er på 0,0 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,4 mio kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling/genbevilling til 0,5 mio. kr. pga. den manglende overførsel fra sidste år vedr. PAU-elever Note Dagpleje 3. budgetkontrol Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 64,8 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en rammebesparelse på 0,3 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 53,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,0 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 15,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på kr. 12,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77,6 %. Forældrebetaling - konto Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 14,9 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 11,7 mio kr. Forældrebetalingen betales månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 14,4 mio kr. Det forventede børnetal er faldet fra 579 til 558 (570 børn - 12 "dobbeltbørn"). Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr.. Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,2 mio. kr. Budgettet er på kr. 1,8 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto Lønbudgettet til dagplejere er på 55,9 mio. kr. ud fra et børnetal på 579 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 570 børn. Forbruget pr. 31/10-11 er på 46,2 mio kr. (inkl. gæsteplejevederlag og stordagplejen på Gjøl). Ud fra normeringen på dagplejen og det forventede antal gæsteplejevederlag er der beregnet et forventet forbrug på 55,2 mio kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 0,7 mio. kr.

6 Lønninger tilsynsførende - konto Lønbudgettet til tilsynsførende er på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,7 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 3,3 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,3 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 1,1 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor en mindreindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. Note Børnehaver 3. budgetkontrol Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 62,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 54,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,0 % efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 20,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 91,0 %. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på -0,8 mio. kr. Forbruget pr. 31/ er på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0 %. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 19,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Fripladser - konto Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på 3,8 mio. kr. Budgettet er på 3,5 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

7 Forældrebetaling konto til Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 18,6 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,7 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på ca.1,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,6 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 0,7 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet. Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 63,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 52,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,4 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,9 mio. kr. Indtægterne stammer hovedsagligt fra 2 børnehavers aftale med Asylcentret om pasning af asylbørn i de kommunale børnehaver, samt bevilgede kompetencemidler i forbindelse med uddannelse af personale. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultat for det samlede område og hver enkelt børnehave. Der er i dette skøn indregnet den forventede børnetalsændring for 2011, og der er indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom). Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2.Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat, Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte børnehavers resultater, men samlet forventes der et overskud på ca. 0,7 mio. kr. mod et overskud fra sidste år på 0,2 mio. kr. Dette resultat medtages som en mindreudgift i forventet regnskalb, men da området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud, medtages det ikke under tillægsbevillinger. Børnetalsregulering - Børnehaver Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring fra 1264 børn til 1309 børn svarende til 45 børn flere. Da børnetalsændringerne rammer på nogle af de institutioner der har minimumsnormering svarer stigningen i børnetallet til en stigning på 47,55 børn. Der forventes derfor et merforbrug på børnehaverne på 47,55* kr. svarende til ca. 2,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 allerede indregnet en stigning i børnetallet svarende til 1,0 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 1,3 mio. kr. For 2012 henledes opmærksomheden på, at den forventede besparelse på 1,3 mio. kr. ved at flytte børnehavebørnene til SFO 2 måneder tidligere, umiddelbart ikke kan hentes i fuld omfang, idet flere af børnehaverne med denne ordning kommer under minimumsnormering på børnetallet.

8 Børnetalsregulering - Småbørnsgrupper Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring for småbørnsgrupperne fra 20 børn til 31,3 børn, svarende til en stigning på 11,3 børn. I småbørnsgrupperne i rene børnehaver stiger børnetallet fra 10 børn til 19,0 børn, svarende til en stigning på 9,0 børn, heraf er 1,5 børn omfattet af reglen om, at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 7,5 børn. I småbørnsgrupperne i SDI (denne bogføres under 3.05) stiger børnetallet fra 10 børn til 12,3 børn, svarende til en stigning på 2,3 børn, heraf er 2,05 børn omfattet af reglen om at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 0,25 børn. Der forventes dermed et merforbrug på 0,25* svarende til 0,0 mio.kr. på SDI under 3.05, mens der forventes et merforbrug på de rene børnehaver svarende til (7,5* ) svarende til 0,8 mio. kr.der er i forbindelse med budget 2011 givet en bevilling på 0,2 mio. kr. til etablering af nye småbørnsgrupper, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på pol 1. Overførsel melem politikområde 1 og 2 pga. skolestruktur I forbindelse med skolestrukturen sker der ændringer af SFO/LBO/SDI/BH. Øland-Langeslund SFO lukkes, Ingstrup SDI lukkes og flyttes til Saltum SDI, mens Hjortdal SDI og Moseby SDI omdannes til rene børnehaver, hvorfor disse overføres fra politikområde 2 til politikområde 1. Det vil sige at budgettet på politikområde 1 forøges mod at budgettet på politikområde 2 tilsvarende reduceres. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. efter en reduktion af budgettet på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, samt en tilførsel af 0,7 mio. kr. vedr. overførsel af over-/underskud vedr. tidligere år (Anlægsvejens SpecialBørnehave). Der er på nuværende tidspunkt disponeret 4,4 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet den 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 2,8 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til børnehavernes forventede overskud og til Visitationsrammens forventede underskud, idet begge underskud overføres til næste år. Note Særlige dagtilbud og særlige klubber 3. budgetkontrol Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 8,3 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet d. 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,2 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr.

9 Note Tilskud til private pasningsordninger: 3. budgetkontrol Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en regulering på 1,0 mio kr. på baggrund af nye børnetal. Forbruget pr. 31/10-11 er på 12,2 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,3 %. Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,9 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,6 %. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 2,9 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til budgettet. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 9,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 10 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 11,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.

10 Politikområde 02 Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol ( ) ( ) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget Undervisning og fritidstilbud Faste ejendomme Folkeskoler Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Total Note

11 Note Folkeskoler: Noter 3. budgetkontrol Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 241,3 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 212,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,2 %, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 4,3 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 6,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 141,7 %. Lederløn Budgettet til lederløn på politikomnråde 2 har et samlet udgiftsbudget på 19,6 mio kr. Forbruget pr. 31/ er på 17,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,5%. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 19,7 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 25,9 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,0 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 14,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,6 %. Indtægtsbudgettet er på 4,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 3,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,6 %. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 4,4 mio. kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på 3,5 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 4,0 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 4,3 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Pulje til langtidssygdom - konto Udgiftsbudgettet til Puljen til langtidssygdom er på 3,8 mio. kr. efter en regulering på -2,0 mio. kr. i forbindelse med budgettjek Udgiften pr. 31/10-11 er på 1,9 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 3,7 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Dette indregnes som en del af overførselssagen og der søges dermed ikke tillægsbevilling hertil. Pulje til transaktionsomkostninger skolestruktur - konto / Der er afsat 2,9 mio. kr. svarende til 5/12 af 7,0 mio. kr. samt 0,6 mio. kr., der er "til overs" i forbindelse med nedlæggelse af skoler (bygningsudgifter) til transaktions-udgifter i forbindelse med ændringer i skolestrukturen. Samlet er der dermed afsat 3,5 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr. Udgiften er sammensat af ca. 3,6 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse m.v., ca. 0,2 mio. kr. til konsulentudgifter samt ca. 0,1 mio kr. til efteruddannelse. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0.4 mio. kr.

12 Pulje til etablering af elektronisk låseordning - konto Der er afsat en pulje til etablering af elektronisk låseordning på skolerne på 0,4 mio. kr. pr. år i årene Puljen er finansieret fra skolerne. Et evt. over-/underskud skal overføres til næste år frem til 2013, hvorefter budgettet tilbageføres til skolerne. Forbruget pr. 31/10-11 er på 0,7 mio. kr. Der forventes hermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Underskuddet skal overføres til 2012, hvorfor der ikke skal søges tillægsbevilling hertil. Nulstilling af budgetramme vedr. ressourcemodel for 2010/11 for Skolerne. Der er i forbindelse med budget 2011 lavet en korrektion på budgetrammen på -0,6 mio. kr. ved gennemløb af ressourcemodellen for Skolerne for 2010/2011. Beløbet er opstået som en fejl i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 og kan tilføres kassen. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 2,5 mio kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede udgift for 2010 udgjorde ca. 3,1 mio. kr. Der forventes en udgift i 2011 på ca. 3,2 mio. kr. Der forventes dermed en merudgift på 0,7 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 1,9 mio. kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede indtægt for 2010 udgjorde ca. 2,8 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2011 på ca. 3,0 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på 1,1 mio. kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 215,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 198,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 92,1 % efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0,1 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr. De enkelte skoler Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultatet for det samlede område og hver enkelt skole. Der er i dette skøn indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom), der er indregnet ej betalte it-regninger på nogle institutioner. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget, der er reguleret for ej udsendte regninger til asylcentret samt husleje. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2. Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat. Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte institutioners resultater, men samlet forventes der et underskud på ca. 14,8 mio. kr. mod et underskud sidste år på 12,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til dækning af det forventede underskud på skolerne for perioden 1/1-11 til 31/7-11. tages denne tillægsbevilling i betragtning forventes det at det samlede resultat holdes indenfor budgettet, dette er dog som nævnt stadig behæftet med en del usikkerhed og der er ikke taget stilling til hvorledes denne tillægsbevilling tænkes fordelt i forhold til regnskabsresultaterne på de enkelte skoler og det forhold at området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Afledt driftsudgifter - anlæg på Biersted Skole Der er i forbindelse med afslutning af anlægsprojekt på Biersted Skole konstateret at der ikke er afsat midler til afledt drift på bygningen. Dette beløber sig til kr. om året. Da bygningen blev taget i brug i oktober måned mangler der kr. i indeværende år og i overslagsårene. Der søges også tillægsbevilling til overslagsårene.

13 Elevtalsregulering Elevtalsreguleringen er i 2011 medtaget i forbindelse med ændringerne i skolestrukturen. Det nye forventede elevtal for skoleåret 2011/12 er medregnet i den nye ressourcemodel og er dermed indregnet i ændringerne i forbindelse hermed. I samme forbindelse er det aftalt at der ikke vil ske elevtalsregulering på baggrund af elevtallet pr. 15/ i skoleåret 2011/12. Der forventes dermed ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,6 mio. kr. efter en omplacering inden for rammen af budgettet på -0,6 mio. kr. for at tilpasse budgettet til faktisk forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 11,4 mio. kr. Der er dermed et ikke disponeret beløb på 2,2 mio. kr. Det er således vurderingen, at der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. Note Serviceforanstaltninger: 3. budgetkontrol Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,4 mio. kr. Forbruget pr er på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,0% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 3. budgetkontrol Område Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har, efter en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, et samlet budget på 0,7 mio. kr. Forbuget pr er på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 71,6%. I 2010 blev der på området anvendt ca. 0,7 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2011 som i Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget

Generelle bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget. Børne- og Skoleudvalget Budgetforslag 2016 Generelle bemærkninger Regler for budgetlægningen s. 6 Rødovre Kommunes budgetlægningsproces s. 6 Befolkningsprognose s. 7 Konjunkturer s. 7 Pris- og Lønfremskrivning s. 8 Budget 2014-2017

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere