I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600"

Transkript

1 Budgetopfølgning anlæg pr JAN/ Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige børnehaveprojekter herunder legestuehus og overførte beløb drift -> anlæg) 1,8 1,5 I alt Dagtilbud 6,5 2,3 Ikke disponeret ramme 5,3 0,0-5,306 Fjerritslev Skole 3,1 3,8 Brovst Skole 7,9 6,4 Biersted Skole 9,9 9,9 Pandrup Skole 1,9 1,7 Øvrige skoleprojekter (heunder overførte beløb drift ->anlæg) 2,1 2,1 I alt Undervisning og fritidstilbud 30,2 23,9 I alt 36,7 26,2-9,191 Socialudvalget Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000 Teknik- og Miljøudvalget 84,4 14,9-67,500 Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Helhedsplan Blokhus 2,1 1,5? Bygningsvedligeholdelse 3,5 3,5 Redningsberedskab - SINE 0,5 0,5 Vejvedligeholdelse (incl. fortove og Tranum Engevej) 8,9 8,9 Trafiksikring 3,0 1,5 Cykelstier 9,0 2,8-6,228 Havne 2,8 1,2-1,600 I alt 29,8 18,3-9,428 Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget Ridecentre, boldbaner mv. 1,8 1,2 Haller 2,3 1,2 Ørebro + Moseby 3,5 0,0-3,500 'Åbne Biblioteker' 0,4 0,4 Skrotningsordning 5,3 1,6 I alt 13,3 4,4-3,500 Anlægsudgifter i alt - excl. jordforsyning og køb og salg af bygninger 164,2 63,8-89,6 Økonomiudvalget - jordforsyning og køb og salg af bygninger Salg af jord og bygninger Pandrup Plejecenter -14,5 0,0 14,500 Øvrig Køb og salg af jord og bygninger - netto -8,8-6,8-23,3-6,8 14,500 Anlægsudgifter i alt incl. jordforsyning 140,9 57,0-75,1

2 Samleskema Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr.Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. budgetkontrol Afvigelse 3. budgetkontrol Ansøgning om tillægsbevilling 20 Børne- og familieudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsområdet Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet Ældre- og handicapområdet Sundshedsområdet Teknik- og Miljøudvalget Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyning Økonomiudvalet Erhverv og turisme Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Kultur- og fritidsområdet Landdistriktsområdet Total

3 Politikområde 01 Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol ( ) ( ) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget Børnepasning Fælles formål Dagpleje Børnehaver Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitut Total Note

4 Noter Note Dagpleje fælles formål 3. budgetkontrol Område Dagpleje fælles formål har et samlet budget på 12,7 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 10,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,8 % Lederløn Lederlønbudgettet på politikområde 1 har et samlet udgiftsbudget til lederløn på 8,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 4,0 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 49,19 %. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 8,1 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbug på 0,1 mio. kr. Søskende tilskud - konto Søskendetilskud følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 3,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 3,7 mio. kr. Budgettet er på 4,2 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Tilskud til forældre der vælger privat pasning - konto Tilskud til privat pasning udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 5,1 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 5,5 mio kr. Budgettet er på 5,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Tilskud til pasning af egne børn - konto Tilskud til pasning af egne børn udbetales over 12 måneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,1 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2010 udgøre 0,1 mio. kr. Budgettet er på 0,1 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Administrativ konsulent - konto Udgiften til administrativ konsulent dækker over lønudgiften til én person. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio. kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Fællestillidsrepræsentant - konto Fællestillidsrepræsentanten dækker hele området på børnepasning, dvs. dagpleje, børnehaver og SFO/LBO. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,4 mio kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet PAU-elever - konto Kontoen dækker den centrale udgift til PAU-elever. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,4 mio kr., for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 1,8 mio kr. Budgettet er på 1,7 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

5 Udgiften til PAU elever er finansieret kollektivt af de berørte institutioner, hvorfor underskudet bør indhentes fra disse institutioner og ikke via en tillægsbevilling. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Ved en fejl er overskuddet på kr. fra 2010 ikke overført til 2011, hvorfor det søges gjort nu via en tillægsbevilling. Socialpædagogisk friplads - konto Socialpædagogisk friplads følger forældrebetalingen, hvorved der er 11 betalingsmåneder. Pr. 31/10-11 er der bogført 0,3 mio kr. for perioden frem til og med oktober måned. Fremskrives dette for hele året, vil det forventede forbrug for 2011 udgøre 0,4 mio kr. Budgettet er på 0,3 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Friplads anbragte børn - konto Friplads anbragte børn er i følge pladsanvisningen dels en mellemregningskonto, som anvendes til opkrævning af mellemkommunal betaling vedr. fripladser. Endvidere anvendes kontoen også til bogføring af "egne" anbragte børn med friplads. Det forventede forbrug for 2011 vil udgøre 0,4 mio. kr. Budgettet er på 0,0 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,4 mio kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling/genbevilling til 0,5 mio. kr. pga. den manglende overførsel fra sidste år vedr. PAU-elever Note Dagpleje 3. budgetkontrol Område Dagpleje har et samlet udgiftsbudget på kr. 64,8 mio kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en rammebesparelse på 0,3 mio kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på kr. 53,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 83,0 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på kr. 15,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på kr. 12,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 77,6 %. Forældrebetaling - konto Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 14,9 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 11,7 mio kr. Forældrebetalingen betales månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 14,4 mio kr. Det forventede børnetal er faldet fra 579 til 558 (570 børn - 12 "dobbeltbørn"). Der forventes dermed en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr.. Fripladser Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på kr. 2,2 mio. kr. Budgettet er på kr. 1,8 mio kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Lønninger dagplejere - konto Lønbudgettet til dagplejere er på 55,9 mio. kr. ud fra et børnetal på 579 børn. Pt. ligger det gennemsnitlige børnetal på 570 børn. Forbruget pr. 31/10-11 er på 46,2 mio kr. (inkl. gæsteplejevederlag og stordagplejen på Gjøl). Ud fra normeringen på dagplejen og det forventede antal gæsteplejevederlag er der beregnet et forventet forbrug på 55,2 mio kr. Der forventes dermed en mindreudgift på 0,7 mio. kr.

6 Lønninger tilsynsførende - konto Lønbudgettet til tilsynsførende er på 3,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,7 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 3,3 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Lønninger pladsanvisningen - konto Lønbudgettet til pladsanvisningen er på 1,3 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 1,1 mio kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 1,3 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje i andre kommuner er på kr. 0,3 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i dagpleje fra andre kommuner er på 0,6 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor en mindreindtægt på ca. 0,1 mio. kr. Øvrige konti - herunder overførsel af over-/underskud Den resterende del af området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet. Der forventes en merudgift på 0,4 mio. kr. Note Børnehaver 3. budgetkontrol Område Børnehaver har et samlet udgiftsbudget på 62,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 54,9 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,0 % efter overførsel fra tidligere år Indtægtsbudgettet som hovedsageligt består af forældrebetaling er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 20,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 91,0 %. Børnehaver fællesomkostninger Børnehaver fællesomkostninger har et samlet udgiftsbudget på -0,8 mio. kr. Forbruget pr. 31/ er på 2,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 0 %. Indtægtsbudgettet, som hovedsageligt består af forældrebetaling, er samlet på 22,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 19,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Fripladser - konto Fripladser afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til fripladser udviser et forbrug på 3,8 mio. kr. Budgettet er på 3,5 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

7 Forældrebetaling konto til Indtægtsbudgettet til forældrebetaling er samlet på 21,6 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 18,6 mio kr. Forældrebetalingen afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Den forventede indtægt for 2011 fra forældrebetaling udviser en indtægt på 22,7 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på ca.1,1 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver i andre kommuner er på kr. 0,6 mio kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på kr. 0,3 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 udgør ca. 0,5 mio. kr. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i børnehaver fra andre kommuner er på 0,7 mio kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,3 mio. kr. Den forventede indtægt for 2011 udgør ca. 0,7 mio. kr. Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Øvrige konti - fællesomkostninger På øvrige konti under fællesomkostninger forventes der ikke væsentlige afvigelser fra budgettet. Børnehaverne samlet Børnehaverne har et samlet udgiftsbudget på 63,2 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 52,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,4 % efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0 kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 0,9 mio. kr. Indtægterne stammer hovedsagligt fra 2 børnehavers aftale med Asylcentret om pasning af asylbørn i de kommunale børnehaver, samt bevilgede kompetencemidler i forbindelse med uddannelse af personale. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor. De enkelte børnehaver Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte børnehavers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultat for det samlede område og hver enkelt børnehave. Der er i dette skøn indregnet den forventede børnetalsændring for 2011, og der er indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom). Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2.Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat, Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte børnehavers resultater, men samlet forventes der et overskud på ca. 0,7 mio. kr. mod et overskud fra sidste år på 0,2 mio. kr. Dette resultat medtages som en mindreudgift i forventet regnskalb, men da området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud, medtages det ikke under tillægsbevillinger. Børnetalsregulering - Børnehaver Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring fra 1264 børn til 1309 børn svarende til 45 børn flere. Da børnetalsændringerne rammer på nogle af de institutioner der har minimumsnormering svarer stigningen i børnetallet til en stigning på 47,55 børn. Der forventes derfor et merforbrug på børnehaverne på 47,55* kr. svarende til ca. 2,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 allerede indregnet en stigning i børnetallet svarende til 1,0 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 1,3 mio. kr. For 2012 henledes opmærksomheden på, at den forventede besparelse på 1,3 mio. kr. ved at flytte børnehavebørnene til SFO 2 måneder tidligere, umiddelbart ikke kan hentes i fuld omfang, idet flere af børnehaverne med denne ordning kommer under minimumsnormering på børnetallet.

8 Børnetalsregulering - Småbørnsgrupper Der er ud fra det faktiske børnetal frem til og med 31/10-11, samt det forventede børnetal frem til og med 31/12-11, beregnet en forventet børnetalsændring for småbørnsgrupperne fra 20 børn til 31,3 børn, svarende til en stigning på 11,3 børn. I småbørnsgrupperne i rene børnehaver stiger børnetallet fra 10 børn til 19,0 børn, svarende til en stigning på 9,0 børn, heraf er 1,5 børn omfattet af reglen om, at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 7,5 børn. I småbørnsgrupperne i SDI (denne bogføres under 3.05) stiger børnetallet fra 10 børn til 12,3 børn, svarende til en stigning på 2,3 børn, heraf er 2,05 børn omfattet af reglen om at det finansieres af minimumsnormeringen. Der er hermed en regulering på 0,25 børn. Der forventes dermed et merforbrug på 0,25* svarende til 0,0 mio.kr. på SDI under 3.05, mens der forventes et merforbrug på de rene børnehaver svarende til (7,5* ) svarende til 0,8 mio. kr.der er i forbindelse med budget 2011 givet en bevilling på 0,2 mio. kr. til etablering af nye småbørnsgrupper, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på pol 1. Overførsel melem politikområde 1 og 2 pga. skolestruktur I forbindelse med skolestrukturen sker der ændringer af SFO/LBO/SDI/BH. Øland-Langeslund SFO lukkes, Ingstrup SDI lukkes og flyttes til Saltum SDI, mens Hjortdal SDI og Moseby SDI omdannes til rene børnehaver, hvorfor disse overføres fra politikområde 2 til politikområde 1. Det vil sige at budgettet på politikområde 1 forøges mod at budgettet på politikområde 2 tilsvarende reduceres. Der forventes derfor et merforbrug på ca. 2,2 mio. kr. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. efter en reduktion af budgettet på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, samt en tilførsel af 0,7 mio. kr. vedr. overførsel af over-/underskud vedr. tidligere år (Anlægsvejens SpecialBørnehave). Der er på nuværende tidspunkt disponeret 4,4 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet den 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 2,8 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til børnehavernes forventede overskud og til Visitationsrammens forventede underskud, idet begge underskud overføres til næste år. Note Særlige dagtilbud og særlige klubber 3. budgetkontrol Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 8,3 mio. kr. incl. alle kendte visiteringer pr Konsekvenser af visiteringer på Visitationsudvalgsmødet d. 3. november 2011 er ikke indregnet i det beløb. Det er således vurderingen, at rammen overskrides med 0,2 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr.

9 Note Tilskud til private pasningsordninger: 3. budgetkontrol Område Tilskud til private pasningsordninger har et samlet udgiftsbudget på 14,3 mio. kr. Der er i forbindelse med budgttjek 2011 lavet en regulering på 1,0 mio kr. på baggrund af nye børnetal. Forbruget pr. 31/10-11 er på 12,2 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,3 %. Tilskud til puljeordninger Tilskud til puljeordninger har et samlet udgiftsbudget 2,9 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,6 %. Tilskud til puljeordninger afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 9 måneder ud af 11 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til puljeordninger udviser et forbrug på 2,9 mio. kr. Der forventes derfor ingen afvigelse til budgettet. Tilskud til privatinstitutioner Tilskud til privatinstitutioner har et samlet udgiftsbudget på 11,4 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 9,8 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 86,0 %. Tilskud til privatinstitutioner afregnes månedsvis forud, hvilket betyder, at der er bogført 10 måneder ud af 12 betalingsmåneder. Det forventede forbrug for 2011 til tilskud til privatinstitutioner udviser et forbrug på 11,7 mio. kr. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes en merudgift på 0,3 mio. kr.

10 Politikområde 02 Budgetopfølgning Kontotekst (Beløb i kr.) Budget 2011 Korr. Budget 2011 Forbrug pr Forventet regnskab 2011 Afvigelse 2. Afvigelse 3. budgetkontrol budgetkontrol ( ) ( ) Ansøgning om tillægs bevilling 20 Børne- og Familieudvalget Undervisning og fritidstilbud Faste ejendomme Folkeskoler Fællesudgifter for kom. sml. skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolevirksomhed Total Note

11 Note Folkeskoler: Noter 3. budgetkontrol Område Folkeskoler har et samlet udgiftsbudget på 241,3 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 212,8 mio kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 88,2 %, efter overførsel fra tidligere år. Indtægtsbudgettet er samlet på 4,3 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 6,0 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 141,7 %. Lederløn Budgettet til lederløn på politikomnråde 2 har et samlet udgiftsbudget på 19,6 mio kr. Forbruget pr. 31/ er på 17,1 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 87,5%. Det forventede forbrug for 2011 forventes at udgøre 19,7 mio. kr. Der forventes dermed et merforbrug på 0,1 mio. kr. Folkeskolens fællesudgifter og indtægter Af det samlede budget har folkeskolens fællesudgifter et udgiftsbudget på 25,9 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,0 mio. kr. I forbindelse med budgettjek 2011 blev der samlet givet en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 14,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 55,6 %. Indtægtsbudgettet er på 4,2 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 3,6 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 85,6 %. Folkeskolens fællesudgifter er set igennem og der forventes ikke de store afvigelser i forhold til budgettet på nær på de nedenfornævnte konti: Tjenestemandspensioner - konto Udgiftsbudgettet til tjenestemandspensioner for lærerne i den lukkede gruppe er på 4,4 mio. kr. Udgiften pr. 31/10-11 er på 3,5 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 4,0 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 4,3 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Pulje til langtidssygdom - konto Udgiftsbudgettet til Puljen til langtidssygdom er på 3,8 mio. kr. efter en regulering på -2,0 mio. kr. i forbindelse med budgettjek Udgiften pr. 31/10-11 er på 1,9 mio. kr. Den samlede udgift i 2010 endte på 3,7 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Der forventes dermed et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Dette indregnes som en del af overførselssagen og der søges dermed ikke tillægsbevilling hertil. Pulje til transaktionsomkostninger skolestruktur - konto / Der er afsat 2,9 mio. kr. svarende til 5/12 af 7,0 mio. kr. samt 0,6 mio. kr., der er "til overs" i forbindelse med nedlæggelse af skoler (bygningsudgifter) til transaktions-udgifter i forbindelse med ændringer i skolestrukturen. Samlet er der dermed afsat 3,5 mio. kr. Den forventede udgift for 2011 forventes at udgøre ca. 3,9 mio. kr. Udgiften er sammensat af ca. 3,6 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse m.v., ca. 0,2 mio. kr. til konsulentudgifter samt ca. 0,1 mio kr. til efteruddannelse. Der forventes dermed et merforbrug på ca. 0.4 mio. kr.

12 Pulje til etablering af elektronisk låseordning - konto Der er afsat en pulje til etablering af elektronisk låseordning på skolerne på 0,4 mio. kr. pr. år i årene Puljen er finansieret fra skolerne. Et evt. over-/underskud skal overføres til næste år frem til 2013, hvorefter budgettet tilbageføres til skolerne. Forbruget pr. 31/10-11 er på 0,7 mio. kr. Der forventes hermed et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Underskuddet skal overføres til 2012, hvorfor der ikke skal søges tillægsbevilling hertil. Nulstilling af budgetramme vedr. ressourcemodel for 2010/11 for Skolerne. Der er i forbindelse med budget 2011 lavet en korrektion på budgetrammen på -0,6 mio. kr. ved gennemløb af ressourcemodellen for Skolerne for 2010/2011. Beløbet er opstået som en fejl i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2011 og kan tilføres kassen. Der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Mellemkommunal betaling konto / Udgiftsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 2,5 mio kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede udgift for 2010 udgjorde ca. 3,1 mio. kr. Der forventes en udgift i 2011 på ca. 3,2 mio. kr. Der forventes dermed en merudgift på 0,7 mio. kr. Indtægtsbudgettet til mellemkommunal betaling for børn i skole i andre kommuner er på 1,9 mio. kr. Pr. 31/10-11 er der bogført 1,8 mio. kr. Den samlede indtægt for 2010 udgjorde ca. 2,8 mio. kr. Der forventes en indtægt i 2011 på ca. 3,0 mio. kr. Der forventes derfor en merindtægt på 1,1 mio. kr. Folkeskolerne samlet Folkeskolerne har et samlet budget på 215,4 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på -12,2 mio. kr. Forbruget pr. 31/10-11 er på 198,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 92,1 % efter overførsel fra sidste år. Indtægtsbudgettet er samlet på 0,1 mio. kr. Indtægten pr. 31/10-11 er på 2,4 mio. kr. De enkelte skoler Der er udarbejdet en oversigt over de enkelte skolers forbrugsprocent incl. overførslen fra tidligere år. På baggrund heraf er der lavet et skøn over regnskabsresultatet for det samlede område og hver enkelt skole. Der er i dette skøn indregnet tilgodehavende refusioner fra de centrale puljer (barsel og sygdom), der er indregnet ej betalte it-regninger på nogle institutioner. Herudover er bevillinger fra Visitationsudvalget frem til medtaget, der er reguleret for ej udsendte regninger til asylcentret samt husleje. Endelig er det forventede forbrug for resten af året beregnet ud fra forbruget i oktober ganget med 2. Dette skøn er behæftet med en del usikkerhed og der må forventes afvigelse herfra i det endelige regnskabsresultat. Oversigten viser store forskelle mellem de enkelte institutioners resultater, men samlet forventes der et underskud på ca. 14,8 mio. kr. mod et underskud sidste år på 12,2 mio. kr. Der er i forbindelse med budgettjek 2011 givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. til dækning af det forventede underskud på skolerne for perioden 1/1-11 til 31/7-11. tages denne tillægsbevilling i betragtning forventes det at det samlede resultat holdes indenfor budgettet, dette er dog som nævnt stadig behæftet med en del usikkerhed og der er ikke taget stilling til hvorledes denne tillægsbevilling tænkes fordelt i forhold til regnskabsresultaterne på de enkelte skoler og det forhold at området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Afledt driftsudgifter - anlæg på Biersted Skole Der er i forbindelse med afslutning af anlægsprojekt på Biersted Skole konstateret at der ikke er afsat midler til afledt drift på bygningen. Dette beløber sig til kr. om året. Da bygningen blev taget i brug i oktober måned mangler der kr. i indeværende år og i overslagsårene. Der søges også tillægsbevilling til overslagsårene.

13 Elevtalsregulering Elevtalsreguleringen er i 2011 medtaget i forbindelse med ændringerne i skolestrukturen. Det nye forventede elevtal for skoleåret 2011/12 er medregnet i den nye ressourcemodel og er dermed indregnet i ændringerne i forbindelse hermed. I samme forbindelse er det aftalt at der ikke vil ske elevtalsregulering på baggrund af elevtallet pr. 15/ i skoleåret 2011/12. Der forventes dermed ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Støtteforanstaltninger via Visitationsudvalget Rammen til støtteforanstaltninger via visitationsudvalget udgør i ,6 mio. kr. efter en omplacering inden for rammen af budgettet på -0,6 mio. kr. for at tilpasse budgettet til faktisk forbrug. Der er på nuværende tidspunkt disponeret 11,4 mio. kr. Der er dermed et ikke disponeret beløb på 2,2 mio. kr. Det er således vurderingen, at der er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Der forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. Note Serviceforanstaltninger: 3. budgetkontrol Område Fællesudgifter samlede folkeskolevæsen som består af Naturcenter Fosdalen, Naturskolen Store Vildmose, Lejrskolen Lille Norge samt Nolshallen har et samlet nettobudget på 1,7 mio. kr. efter overførsel af over- /underskud fra 2010 til 2011 på 0,4 mio. kr. Forbruget pr er på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 82,0% efter overførsel fra sidste år. Området er omfattet af reglerne for decentral økonomi og overførsel af over- og underskud. Det forventes, at budgettet holdes indenfor rammerne herfor, hvorfor der ikke forventes væsentlige afvigelser fra budgettet Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet Note Syge og hjemmeundervisning, samt hospitalsundervisning 3. budgetkontrol Område Syge og hjemmeundervisning består af betaling for hospitalsundervisning til andre kommuner - hovedsageligt Aalborg Kommune samt syge- og hjemmeundervisning i egne skoler. Området har, efter en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i forbindelse med budgettjek 2011, et samlet budget på 0,7 mio. kr. Forbuget pr er på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 71,6%. I 2010 blev der på området anvendt ca. 0,7 mio. kr. Der forventes at skulle anvendes et tilsvarende beløb i 2011 som i Der forventes derfor ingen væsentlig afvigelse fra budgettet. Der forventes ingen væsentlig afvigelse fra budgettet

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budgetberegningskemaer

Budgetberegningskemaer Budgetberegningskemaer ALLE POLITIKOMRÅDER Beløb i 1.000 kr. 2008 i 2008-prisniveau og øvrige år i 2009-prisniveau - Drift 2008 2009 2010 2011 2012 Politikområder 1 Dagtilbud 116.507 129.493 129.481 129.481

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats

Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats 08-1621 - JEFR - 03.03.2009 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Regeringens model for finansieringsomlægning af udgifterne til den enstrengede beskæftigelsesindsats Finansieringsomlægningen

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center)

03.22.02 Serviceforanstaltninger (Drift af kolonier, Pædagogisk Center) REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed Udvalgets sammenfatning og vurdering Da pædagogisk Center servicerer folkeskolerammen (ramme 30.30) og gruppeordningerne

Læs mere

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Nr. Kultur, fritids- og landdistriktsudvalget 2015 2016-> (1.000 kr.) Politikområde 4: Kultur-, fritid- og landdistrikter 4.1 Reduktion af lokaletilskud 1.000

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687

Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme 139.671 141.210 140.687 I alt bevilling 139.671 141.210 140.687 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2012 Budget 2013 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0 898 0 0 0 13 Andre faste ejendomme 1. bevillingskontrol 2015 udbud af el og rengøring konteret på korrekt konto. -74 Forventet regulering af rengøringsudbud

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere