Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område"

Transkript

1 Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1

2 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4 Folkeoplysende voksenundervisning:...4 Folkeoplysende Voksenundervisning...5 Tilskud...5 Bevilling af tilskud...5 Ikke-forbrugte midler...5 Handicaperklæring %-debatpulje...5 Fleksible tilrettelæggelsesformer:...5 Pensionisttilskud...6 Mellemkommunal betaling...6 Lønkørsel for aftenskoler (lovens 12)...6 Lokaletilskud...6 Aktivitetstilskud og kursustilskud...7 Støtteberettigede foreninger...7 Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år...7 Kursustilskud...7 Udviklings- og hjælpefond...8 Udviklingstiltag...8 Større materialeindkøb...8 Mindre renoveringsarbejder...8 Ansøgningsfrister...9 Tilskud til andre lokaler...10 Egne lokaler herunder ridehaller...10 Lejede lokaler herunder ridehaller og lejrpladser...10 Lokaletilskud til haller og andre idrætsfaciliteter...12 Takster pr. aktivitetstime/aktivitetsmedlemmer...12 Tildeling af timer i selvejende haller...12 Lokaleudlån...13 Takster pr. aktivitetstime/medlem...13 Lokaler på skolerne fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge...13 Klager:

3 Overnatning i kommunale lokaler og udleje/lån til aktiviteter til ikke folkeoplysende foreninger...14 Overnatning...14 Ekstra bistand...14 Enkeltstående udlån uden overnatning...14 Ikke folkeoplysende foreninger samt...14 Ikke hjemmehørende foreninger...14 Tilskud til mål/net og opkridtning...15 Brugermøder og hædringer/prisuddelinger...16 Brugermøder...16 Prisuddeling...16 Hædringer...16 Regnskabs og revisionsregler for tilskud under folkeoplysningsloven i tønder kommune...17 Generelle krav for tilskud efter folkeoplysningsloven...17 Voksenundervisning og lokaletilskud...18 Aktivitets- & kursustilskud...18 Lokaletilskud og gebyr for haller m.v Udviklings- & hjælpefonden...19 Adresse, tlf. og mailliste på folkeoplysningsudvalgets medlemmer

4 Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler Det frie folkeoplysende foreningsarbejde: Ansøgning om aktivitetstilskud og kursuspulje 1. februar Ansøgning om mål/net og opkridtning Indsendelse af regnskabs- og revisionserklæring for foreninger Afregning af driftstilskud til lokaler og lejrpladser Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler. (Annonceres i Digeposten) Indsendelse af budgetterede udgifter vedr. driftstilskud til andre lokaler m.v. 1. februar 1. april 1. april ca. 15. maj 1. oktober Indsendelse af budgetterede timer og lån af lokaler (haller, multihaller, svømmehaller og gymnastiksale m.v. Sidste ansøgningsfrist for kursustilskud. Herefter fordeles til de foreninger der ikke har fået fuld dækning. Udviklings- og hjælpefond. (Udviklingstiltag, større materialeindkøb og tilskud til mindre renoveringsarbejder) 1. oktober 30. november Søges løbende Folkeoplysende voksenundervisning: Afregning og regnskab af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter (herunder pensionisttilskud) Fortegnelse over deltagere fra andre kommune Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler. (Annonceres i Digeposten) Ansøgning om driftstilskud til folkeoplysende voksenundervisning, herunder pensionisttilskud samt lokaletilskud. 1. marts 1. marts ca. 15. maj 31. oktober Afregning af lokaletilskud (bilag skal medsendes) 15. december 4

5 Folkeoplysende Voksenundervisning Der gives tilskud efter folkeoplysningsloven til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter samt fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne samt for børn og voksne sammen. Tilskud: Almen undervisning Foredrag Handicapundervisning Instrumentalundervisning Der ydes kun tilskud til én lærerløn pr. time. Der foretages ingen vægtning af fag og emner. max. 1/3 tilskud max. 1/3 tilskud max. 6 løntimer pr. foredrag max. 8/9 tilskud max. 7 deltagere pr. hold max. 5/7 tilskud max. 6 deltagere pr. hold Bevilling af tilskud: Lønudgift fra sidst afsluttede regnskab (foregående år). Mulighed for dispensation. Ikke-forbrugte midler: Mulighed for ekstra ansøgning her skal ikke afsættes 10% til debatskabende. Handicaperklæring: Der indhentes ikke erklæring, men aftenskolerne har pligt til at kontrollere om deltagerne er handicappet i forhold til det konkrete emne. 10%-debatpulje: Der må max. medregnes 10% af udgifterne pr. arrangement til administration uden dokumentation. Derudover ikke yderligere begrænsninger udover dem der fremgår af loven. Fleksible tilrettelæggelsesformer: Formålet med de fleksible tilrettelæggelsesformer er at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder og temaer, for voksne og for børn og voksne sammen. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal baseres på holddannelse, være åbne for alle, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan blandt andet være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, fleksibel læring (fjernundervisning). For så vidt angår fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Der ydes tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Der kan anvendes 36% af den kommunale tilskudsramme til fleksible tilrettelæggelsesformer (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10% puljen til debatskabende aktiviteter). Der ydes tilskud til: Løn til den person der underviser på holdet (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i løn bekendtgørelsen). Lederhonorar, dog højest 20% af udgifterne til fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning. Undervisningsmateriale af ikke-blivende værdi. Annoncering. Lokaleudgifter. Eventuelle andre udgifter skal afholdes af aftenskolerne selv. Der ydes ikke tilskud til følgende aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer: Hvor det er formelt kompetencegivende. Der afholdes i privat hjem. Hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Inden for spil, idræt, sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans, bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretiske eller praktiske aktiviteter. 5

6 Tilskuddet kan samlet ikke overstige 1/3 af udgifterne hertil, i forbindelse med almen undervisning. I forbindelse med handicapundervisning kan tilskuddet ikke overstige 8/9 af ovennævnte udgifter. I forbindelse med instrumentalundervisning kan tilskuddet ikke overstige 5/7 af ovennævnte udgifter. Der aflægges separat regnskab for kommunalt tilskud anvendt til fleksible tilrettelæggelsesformer. Ikke forbrugte midler tilbagebetales, eller tilskudstilsagnet bortfalder ved tilskudsårets udgang. Pensionisttilskud: Deltagerbetalingen reduceres med 100 kr. pr. hold, dog ikke for foredrag og under forudsætning af, at deltageren ikke modtager tilskud efter anden lovgivning. Gælder for førtids- og folkepensionister (ikke efterlønsmodtagere) der deltager i aftenskolekurser i Tønder kommune. Skal være tilmeldt folkeregisteret i Tønder Kommune ved holdets start. Ordningen administreres af den enkelte aftenskole og afregnes sammen med tilskudsafregningen (fremsender lister med navn og cpr. nr.) Mellemkommunal betaling: KL s takster Lønkørsel for aftenskoler (lovens 12): Små aftenskoler gratis. Store landsdækkende skoler betaler pr. hold. Lokaletilskud: Lovens minimumsregler Anmodning om lokaletilskud skal fremsendes sammen med budget til undervisning m.v. Der ydes kun tilskud, hvis der ikke kan anvises offentlige lokaler. Tilskudssatsen er 75% af dokumenteret udgift dog max KL s takster for tilskud til andre lokaler. Ved afregning, skal der fremsendes kvitteringer, hvor timetal og timepris skal fremgå. 6

7 Aktivitetstilskud og kursustilskud Tilskud ydes til aktiviteter for børn og unge under 25 år hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Foreninger herunder klubber med fast tilhørsforhold til Tønder Kommune vil kunne opnå tilskud til aktiviteter efter nedenstående regler. Der ydes også støtte til foreningens medlemmer der er bosiddende uden for kommunen. Støtteberettigede foreninger. Støtteberettiget er en forening, der gennem sit virke giver børn og unge under 25 år mulighed for interessebetonet samvær med jævnaldrende i deres fritid og er godkendt som en Folkeoplysende forening. Adgang til medlemskab af foreningen skal normalt stå åben for alle. Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år. Der ydes et tilskud pr. aktivitetsmedlem. Tilskuddet beregnes på baggrund af den givne bevilling. Hvad er et aktivitetsmedlem: Et medlem der betaler særskilt kontingent til en aktivitetsart/sportsgren. Ledere og bestyrelsesmedlemmer under 25 år kan kun medregnes, hvis de er aktivt udøvende i aktiviteten/sportsgrenen. Opgørelsestidspunktet er foregående år. Antallet af aktivitetsmedlemmer der har betalt kontingent i foregående regnskabsår. Tilskuddet kan ikke overstige det beløb, aktivitetsmedlemmerne har betalt i kontingent i foregående regnskabsår Ansøgningsskema skal benyttes og skal indeholde oplysninger om: Det samlede antal aktivitetsmedlemmer samt antal aktivitetsmedlemmer under 25 år, fordelt på de enkelte aktivitetsarter/sportsgrene. Oplysning om foreningens samlede kontingentindtægter fra aktivitetsmedlemmerne under 25 år. Kursustilskud Puljen fordeles forholdsmæssigt og i forhold til den enkelte forenings antal medlemmer under 25 år. Alle foreninger tildeles forlods et grundtilskud på kr. Foreningens pulje meldes ud sammen med aktivitetstilskuddet. Der ydes ikke tilskud til transport eller til kurser udenfor landets grænser og evt. tilskud fra andre organisationer fradrages inden beregningen. Tilskud udbetales løbende og efter bilag. Sidste ansøgningsfrist er 30. november. Herefter fordeles evt. restpulje til de foreninger der ikke har fået fuld dækning. Tilskuddet ydes til kurser for alle foreningens ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer også til kurser for dem over 25 år. 7

8 Udviklings- og hjælpefond. Kan søges af foreninger der arbejder med børn og unge. Der afsættes årligt en budgetpulje der opdeles med: 40% til udviklingstiltag, 30% til materialeindkøb og 30% til ekstraordinære renoveringsarbejder. Midlerne fordeles efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Som hovedregel skal der søges inden projektet igangsættes. Der kan ydes tilskud til: Udviklingstiltag. A. Nye initiativer fra både eksisterende foreninger under Folkeoplysningsloven. B. Nye initiativtagere der har planer om en varig aktivitet. C. Tiltag der findes i kommunen kan godt være nyt i et lokalsamfund. D. Tværgående samarbejder mellem forening i Tønder Kommune (også med aftenskoler). E. Enkeltstående projekter F. Større arrangementer/stævner som ikke indgår som en naturlig del af foreningens aktivitet. Folkeoplysningsudvalget kan udmelde bestemte temaer. Der kan ikke søges til: - Aktivitet der allerede får tilskud efter Folkeoplysningsloven. - Projekter/aktiviteter der har kommercielt forretningsmæssigt øjemed og hvor et evt. overskud tilfalder enkeltpersoner. - Aktivitet der hører under anden lovgivning. - Alm. inventar og drift. - Forplejning - Deltagelse i Landsmesterskab - Foreninger eller hvor projektet/aktiviteten ikke er hjemmehørende i Tønder Kommune Større materialeindkøb. A. Kan kun søges af foreninger der arbejder med børn og unge under 25 år og der er tilskudsberettiget i henhold til tilskudsreglerne i Tønder Kommune. Der kan ikke søges til: - Personligt udstyr eller mindre rekvisitter som er en naturlig del for at kunne opretholde aktiviteten. - Der kan ikke søges til mål og net opgaven administreres af teknisk forvaltning. - Nye former for mål og rekvisitter skal søges under - Udviklingstiltag. Mindre renoverings- og anlægsarbejder: A. Der kan ydes tilskud til mindre renoverings- og anlægsarbejder (arbejder der ikke falder ind under lokaletilskudsbestemmelserne for vedligehold) i klubhuse- og lokaler samt udendørsanlæg, der benyttes/ejes af foreninger under Folkeoplysningslovens tilskudsområde for børn og unge under 25 år. Der skal finde en egenfinansiering sted. Ved mindre renoverings- og anlægsarbejder forstås arbejder der ikke overskrider det årlige budget der er afsat under udviklingstiltag. Der kan ikke søges til: - Alm. inventar og varig drift. - Kommunale bygninger. - Nye større anlægsprojekter. 8

9 Ansøgningsfrister: Alle 3 områder under Udviklings- og hjælpefonden kan søges løbende. Folkeoplysningsudvalget har normalt møde den 3. mandag i hver måned med undtagelse af juli og december. Ansøgning under Udviklingstiltag skal indeholde: Den/de ansvarlige for projektet. Projektets/aktivitetens art. Projektets formål og idé. Målgruppen. Hvordan udføres projektet/aktiviteten og i givet fald hvilke samarbejdspartnere er der. Hvor foregår aktiviteten og i hvilket tidsrum. Hvad skal der ske når projektet er afsluttet. Hvad søges der tilskud til. Specificeret budget inkl. moms samt finansiering, herunder om der søges tilskud andre steder. Der indsendes evaluering og regnskab inkl. moms når projektet er afsluttet. Ansøgning under Større materialekøb skal indeholde: Begrundelse for ansøgningen. Tilbud på det ansøgte inkl. moms. Finansieringsplan inkl. moms, herunder om der søges tilskud andre steder. Oplysninger om foreningens økonomi. Ansøgning under Mindre renoverings- og anlægsarbejder skal indeholde: Begrundelse for ansøgningen. Renoverings-/anlægsbudget og evt. tilbud inkl. moms. Finansieringsplan, herunder om der søges tilskud andre steder. Revideret udgave af Udviklings og hjælpefonden godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2008 Oplæg dokument nr godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 25. oktober

10 Tilskud til andre lokaler Der ydes tilskud til almindelige lokaler og lejrpladser, samt klubhuse, rytterstuer og ridehaller, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tønder Kommune yder lokaletilskud med 80% af foreningens leje- eller driftsudgifter, dog kun til foreningens aktivitetsmedlemmer under 25 år. Tilskuddet kan dog maks. beregnes ud fra den af Kommunernes Landsforening fastsatte timetakst pr. aktivitetstime. Der skal min. være følgende antal aktivitetsmedlemmer (medlemmer der deltager i en planlagt folkeoplysende foreningsaktivitet) i lokalet/hallen pr. time for at lokaleudgiften er tilskudsberettiget: Idrætshaller 8 aktivitetsmedlemmer Multihaller 5 aktivitetsmedlemmer Ridehaller 2 aktivitetsmedlemmer Rytterstuer 4 aktivitetsmedlemmer Klublokaler og klubhuse 4 aktivitetsmedlemmer Tilskud til udgifter til rytterstue ydes dog maks. for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst til 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til stald. Den tilskudsberettigede udgift reduceres forholdsmæssigt svarende til procentdelen af aktivitetsmedlemmer over 25 år. Ved denne beregning kan bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere over 25 år fratrækkes. Det er de sidst kendte tal fra aktivitetsskemaet pr der anvendes. Der ydes tilskud til følgende udgifter vedr. lokaler: Egne lokaler herunder ridehaller Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen Renter af prioritetsgæld Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn. Udgifter til løsøre og udendørsarealer er ikke tilskudsberettigede. Lejede lokaler herunder ridehaller og lejrpladser. Det aftalte lejebeløb Afholdte udgifter til almindelig vedligehold, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn ifølge lejekontrakt. Tilskud udbetales efter dokumentation. Der reduceres kun for fremlejeindtægter udover kr. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer (eks. opvisning, entrégivende kampe m.v.) eller hvis hovedformålet er afholdelse af spil (andespil, banko, bingo og lign.) og hvori indgår en økonomisk gevinst for foreningen samt udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - hvor andre samtidig har adgang mod betaling. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis der ikke er et rimeligt forhold mellem timetal/pris og deltagerantal eller hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale. Medmindre det er godkendt, ydes der ikke tilskud til: 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har fået tilskud til. 2. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til eksisterende lejemål, indebærer merudgifter for kommunen 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen. 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen. 10

11 Tilskud til lokaler godkendes for et kalenderår. Budget skal indsendes senest (ansøgningsskema udsendes) året forud for tilskudsåret. Såfremt en forening, regner med en udvidelse af tilskudsgrundlaget (en udvidelse i forhold til det sidst godkendte budget), skal der medsendes en velbegrundet ansøgning. Udvidelse kan kun forventes godkendt i det omfang der er plads inden for budgetrammen og er først godkendt efter skriftlig meddelelse. Tilskudstilsagn meddeles inden Der kan udbetales aconto tilskud kvartalsvis forud på baggrund af det fremsendte budget. Aconto udbetaling kan maks. udgøre 90% af det forhåndsgodkendte budgetbeløb. Der skal fremsendes anmodning (gerne pr. mail). Der skal ikke medsendes bilag ved aconto anmodning. Bevilget tilskud der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven samt de kommunale tilskudsregler, kan kræves tilbagebetalt eller modregnes i kommende års tilskud. 11

12 Lokaletilskud til haller og andre idrætsfaciliteter Området omfatter tilskud til foreninger, der benytter haller og andre idrætsfaciliteter, herunder svømmehaller m.v. På grund af de forskellige ejerforhold på hallerne (kommunale/selvejende) i Tønder Kommune ydes der ikke lokaletilskud, men opkræves et gebyr pr. aktivitetstime. Gebyret erstatter det der tidligere udgjorde egenbetaling for leje af selvejende haller og andre idrætsfaciliteter samt gebyr for benyttelse af faciliteter i de kommunale haller. I lighed med foreninger der søger tilskud til andre lokaler (egne og lejede lokaler og lejrpladser), skal der fremsendes et budget over ønskede timer i haller og andre idrætsfaciliteter senest året forud for tilskudsåret (ansøgningsskema udsendes). Såfremt en forening regner med udvidelse af timetallet (en udvidelse i forhold til det sidst godkendte budget), skal der medsendes en velbegrundet ansøgning. Udvidelse kan kun forventes godkendt i det omfang der er plads inden for budgettet. Ud fra det af foreningerne fremsendt budgetterede timetal laves der aftaler med de respektive haller for et kalenderår til en fast timepris. Kommunen køber timerne og de stilles til rådighed for de frivillige foreninger for gebyrprisen. For at ligestille alle brugere af haller og andre idrætsfaciliteter opkræves også et gebyr (udligningsordning) hos brugerne af tilsvarende offentlige lokaler, der tidligere har været gratis. Gebyret opkræves pr. aktivitetstime. Takster pr. aktivitetstime/aktivitetsmedlemmer* Haller 800 m2 og over 65 kr. Svømmehaller 75 kr. Multihaller 400 til 800 m2 35 kr. Aulaer 25 kr. Gymnastiksale 0 til 400 m2 15 kr. Mødelokaler/foyer 10 kr. Omklædningsfaciliteter til udendørsaktiviteter pr. aktivitetsmedlem for udendørsfodbold* 57 kr. Skydebaner 25 kr. Tildeling af timer i selvejende haller: Den enkelte forening fremsender ansøgning om timer til de respektive haller. Timerne fordeles på et årligt timefordelingsmøde i samarbejde med halledelsen og de implicerede foreninger. Hallerne indberetter det forbrugte timetal til Kultur- og fritidsforvaltningen to gange årligt, til opkrævning af gebyr. Kultur- og fritidsforvaltningen fordeler timerne efter ansøgning i de kommunale haller og multihaller der ligger i forbindelse med kommunens skoler. Med denne løsning tilgodeses de forskellige ejerformer og deraf afledte problemstillinger i forhold til Folkeoplysningsloven. Modellen gør det muligt at lave ens vilkår for alle foreningerne i Tønder Kommune, men indebærer samtidig at der ikke længere stilles gratis lokaler til rådighed dog med undtagelse af faglokaler og klasselokaler. 12

13 Lokaleudlån haller, øvrige fritidsfaciliteter og øvrige lokaler Kultur- og fritidsafdelingen har fra sæson 2009/2010 indført et nyt internetbaseret bookingsystem Interbook. Tønderhallerne er også omfattet af dette system. Ansøgning om tildeling af lokaler m.v. i Tønderhallerne og på kommunale skoler (faglokaler, klasselokaler, gymnastiksale, aula, skolehaller m.m) til foreningsaktiviteter for børn og unge samt fritidsundervisning og aktiviteter for voksne, skal søges via Interbook på adr.: Her findes også regler for udlån samt lokaleinstruks for Tønder Kommune. For at kunne booke online skal foreningerne været registreret og godkendt med adgangskode til systemet. Der opkræves et gebyr pr. aktivitetstime for haller og idrætslige lokaliteter, men ikke for klasselokaler og faglokaler. Jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser kan der ikke opkræves gebyr hos foreninger under voksenundervisningsområdet. Takster pr. aktivitetstime/medlem* Haller 800 m2 og over Svømmehaller Multihaller 400 til 800 m2 Aulaer Gymnastiksale 0 til 400 m2 Mødelokaler/foyer Omklædningsfaciliteter til udendørsaktiviteter pr. år for udendørs aktivitetsmedlem * Skydebaner (kun indendørs) 65 kr. 75 kr. 35 kr. 25 kr. 15 kr. 10 kr. 57 kr. 25 kr. Lokaler på skolerne fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge: 1. Skolen 2. Ungdomsskolen/musikskolen 3. Aktiviteter for børn og unge 4. Voksenundervisning 5. Aktiviteter for voksne Efter ansøgningsfristens udløb foretager Kultur- og Fritidsafdelingen en samlet fordeling ud fra de modtagne forespørgsler. Fællesregler: Ved anvisning af lokaler m.v., der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Klager: Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Kommunalbestyrelsen af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen vedrører. 13

14 Overnatning i kommunale lokaler og udleje/lån til aktiviteter til ikke folkeoplysende foreninger: Der opkræves en leje, som tilfalder skolerne. Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om aktiviteten kan godkendes. Ikke hjemmehørende foreninger falder ind under disse regler Gebyret tilfalder skolerne til dækning af lys, vand, varme m.v. Skolerne opkræver et gebyr, hvis en ansøger ønsker lokaler stillet til rådighed til overnatning. Gebyret opkræves pr. overnatning, dog med nedenstående maks. beløb pr. arrangement. Skolerne opkræver et gebyr for udlån til ikke folkeoplysende og ikke hjemmehørende foreninger hvor der ikke er overnatning. Gebyrtaksterne udgør: LOKALETS ART 0-50 PERS PERS PERS. Klasseværelse eller lign. inkl. bad og evt. adgang til køkkenfaciliteter. Gymnastiksale, aulaer, samlingssale, andre store fællesrum m.v. inkl. bad. Maks. beløb der kan opkræves pr. overnatning OVERNATNING 20 kr. pr. person/overnatning 15 kr. pr. person/overnatning 10 kr. pr. person/overnatning 300 kr. pr. overnatning pr. lokale kr. pr. overnatning. - dog maks kr. pr. arrangement. 250 kr. pr. overnatning pr. lokale kr. pr. overnatning - dog maks kr. pr. arrangement. 200 kr. pr. overnatning pr. lokale kr. pr. overnatning - dog maks kr. pr. arrangement. Åbne/lukke og pedelbistand Betales efter regning (kostpris) EKSTRA BISTAND Betales efter regning (kostpris) Betales efter regning (kostpris) Lån af omklædning og bad ved enkeltstående arrangementer ENKELTSTÅENDE UDLÅN UDEN OVERNATNING Betales efter regning (kostpris) Betales efter regning (kostpris) IKKE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER SAMT Betales efter regning (kostpris) IKKE HJEMMEHØRENDE FORENINGER Udlån uden overnatning (undervisning 200 kr. pr. gang 300 kr. gang 500 kr. pr. gang og aktiviteter). Godkendt i Kultur- og fritidsudvalget, den 6. september

15 Tilskud til mål/net og opkridtning Tønder Kommune står for indkøb af mål/net og opkridtningsmateriale for at sikre størst mulig gevinst ved at samle og koordinere indkøbet. Der ydes et tilskud til foreningers opkridtning af udendørsbaner pr. udendørs aktivitetsmedlem. Medlemstallet opgøres særskilt i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud pr hvert år. Tilskuddet ydes direkte til foreningerne, som selv sørger for opkridtning. Jf. aftale for brug af kommunale idrætsanlæg indsender foreningerne senest 1. februar årets behov for mål/net og evt. nye mål og opstregningsmateriale. 15

16 Brugermøder og hædringer/prisuddelinger Folkeoplysningsudvalget afholder min. 2 årlige arrangementer med foreninger under Folkeoplysningsloven. Brugermøder: Der afholdes min. 1 årligt brugermøde med foreningerne. Prisuddeling: Folkeoplysningsudvalget uddeler forenings- og lederpriser i efteråret. Hædringer: Kultur- og Fritidsudvalget afholder hædring af mesterskaber i juni måned. Sammenlægningsudvalget i Tønder Kommune har den 13. december 2006 godkendt regelsættet med virkning fra 1. januar Revideret og godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 21. september

17 Regnskabs og revisionsregler for tilskud under folkeoplysningsloven i tønder kommune (Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved 2 jf. i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr af 20.december 2006) *Tilskudsregler for Folkeoplysning i Tønder Kommune* GENERELLE KRAV FOR TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til loven og det lokale regelsæt. Der er kun krav om aflæggelse af et tilskudsregnskab, men det må gerne indgå i foreningens samlede regnskab såfremt ovennævnte pkt. opfyldes. Regnskab aflægges for tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 4 (voksenundervisning), kapitel 5 (tilskud til aktiviteter samt udviklings- og hjælpefonden), kapitel 7 (tilskud til private lokale og lejrpladser samt gebyrtimer i haller), herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling efter kap. 4 og 5. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed der hører under anden lovgivning. Børneattester I henhold til lov nr af 27. december 2009 har foreninger der arbejder med børn og unge under 15 år pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Det er en betingelse for at modtage tilskud eller få anvist lokaler, at erklæring om indhentelse af børneattester foreligger hos Tønder Kommune. Erklæringen fremsendes sammen med ansøgning om aktivitetstilskud pr. 1. februar. Regnskabsperiode Regnskabsperioden er kalenderåret. Det reviderede regnskab fremsendes til kommunen som angivet nedenfor: Kapitel 4 (voksenundervisning) Kapitel 5 (tilskud til aktiviteter) Kapitel 7 (tilskud til lokaler og lejrpladser samt gebyrordning vedr. haltimer m.v.) 1. marts 1. april 1. april Regnskab Regnskab for foreningen efter Folkeoplysningslovens kapitel 4 (voksenundervisning), kapitel 5 (tilskud til aktiviteter m.v.), kapitel 7 (tilskud til lokaler og lejrpladser samt gebyrtimer i haller) skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Regnskab og evalueringsrapport for udviklings- og hjælpefonden skal underskrives af den/de ansvarlige. Forbehold Bevilget tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de lokale regler for tilskud, kan kræves tilbagebetalt eller modregnes i kommende års tilskud. Overholder en forening ikke Folkeoplysningsloven, eller de lokale regler, kan Kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, både undlade at yde tilskud samt at anvise lokaler m.v. for en nærmere angiven periode. Revisionskrav Revision af tilskud kan foretages af en foreningsvalgt revisor. Såfremt tilskuddet overstiger nedenstående grænser, skal revisionen foretages af en registreret- eller statsautoriseret revisor. Tilskudsområde Bemærkninger Reg.- eller statsaut. revisor Kapitel 4 Hvis foreningen selv står for lønudbetalingen. Tilskud over kr. Voksenundervisning Kapitel 5 Tilskud til aktiviteter m.v. Tilskud over kr. Kapitel 7 Lokaletilskud Afregnes efter bilag Tilskud over kr. Revisionspåtegning Det reviderede regnskab forsynes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med de anførte regler og lovens bestemmelser. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisionens udførelse Ved revision skal revisor blandt andet efterprøve: 1. Om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i henhold til loven og de lokale regler. 2. Om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte. 3. At der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (kontingent el. lign.). Herudover er der specifikke krav til revisionen, som fremgår under de enkelte områder. 17

18 VOKSENUNDERVISNING OG LOKALETILSKUD Oplysningsforbund, aftenskoler, Folkeoplysningslovens kapitel 4. Regnskab Af tilskudsregnskabet skal fremgå: 1) Antallet af tilskudsberettigede løntimer fordelt på nedenstående undervisningsformer. Almen undervisning Handicapundervisning Instrumentalundervisning. Foredrag Kommunens tilskud kan ikke overstige: 1/3 af foreningens samlede lønudgifter til almen undervisning, studiekredse og foredrag der ydes maks. tilskud til 6 løntimer pr. foredrag. 8/9 af foreningens samlede lønudgifter til handicapundervisning maks. 7 deltagere pr. handicaphold. Tilskud til hold hvor der både er handicappede og ikke handicappede afregnes forholdsvis med 1/3 og 8/9. 5/7 af foreningens samlede lønudgifter til instrumentalundervisning maks. 6 deltagere pr. instrumentalhold. Der kan kun ydes tilskud til én lærerløntime pr. lektion. Tilskuddet kan ikke overstige det beløb der er givet tilskudstilsagn om. 2) Særskilt regnskab for tilskud til debatskabende aktiviteter (10% puljen) alle udgifter afholdt af puljen skal kunne dokumenteres. 3) Særskilt regnskab for fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet kan ikke overstige de under 1) nævnte satser for de respektive undervisningsformer. Der kan maks. anvendes 36% af den bevilgede tilskudsramme til formålet. Alle tilskudsberettigede udgifter skal kunne dokumenteres. 4) Deltagernes samlede egenbetaling. 5) Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, fortegnelsen skal indeholde: deltagernes navne, cpr. nr., emne/fag, tilskudsbeløb og holdets fulde pris. 6) Deltagere fra andre kommuner, fortegnelsen skal indeholde : Deltagernes navne, adresse og cpr. nr., emne/fag og timetal samt undervisningsform. Vær opmærksom på, at det er en tilskudsbetingelse at dette foreligger. 7) Udgift ved egne eller lejede undervisningslokaler: Her anføres timetal, fag og sted. (tilskud ydes kun såfremt der ikke kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed). De af forvaltningen fremsendte afregningsskemaer skal benyttes. Tilskudsregnskabet skal indsendes senest 1.3. året efter tilskudsåret. Revision Ved revision skal revisor efterprøve: At undervisningen har været tilbudt offentligt og står åben for alle, med mindre Folkeoplysningsudvalget har dispenseret herfra At emnebegrænsningerne i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 19/ , stk. 1 og 2 er overholdt. At deltagere under handicapundervisning er reelt handicappet i forhold til det konkrete emne. At der ikke har været afholdt formelt kompetencegivende undervisning i henhold til folkeoplysningsloven. At lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de af finansministeriet fastsatte regler (kun de foreninger, der selv udbetaler løn). At der er indeholdt og indbetalt A-skat (kun de foreninger der selv udbetaler løn). AKTIVITETS- & KURSUSTILSKUD Foreninger, klubber der hovedsageligt arbejder med børn og unge under 25 år, lovens kapitel 5. Regnskab Af regnskabet eller bilag skal fremgå: 1) Det kommunale tilskud til aktivitetsmedlemmer. 2) Den samlede deltagerbetaling for aktive medlemmer (kontingent). 3) Det kommunale tilskud til leder- og træneruddannelse. 4) Den samlede udgift til leder- og træneruddannelse (bilag for udgifter skal være tilstede). 5) Det samlede antal aktive medlemmer og antal aktive medlemmer under 25 år. 6) Erklæring om indhentelse af børneattest skal foreligge og være indsendt til Tønder Kommune. Der skal ikke fremsendes medlemslister, men der kan foretages stikprøvekontrol ved en uvildig person. Revision Revisor skal sikre sig, at udgifterne faktisk er afholdt inden for regnskabsåret. At der ikke er medregnet medlemmer, der er i kontingentrestance. 18

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger

Tilskud til folkeoplysende foreninger. Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger Tilskud til folkeoplysende foreninger Regler for tilskud til folkeoplysende foreninger 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende foreninger... 3 Godkendelse som ny forening...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere