Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område"

Transkript

1 Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1

2 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4 Folkeoplysende voksenundervisning:...4 Folkeoplysende Voksenundervisning...5 Tilskud...5 Bevilling af tilskud...5 Ikke-forbrugte midler...5 Handicaperklæring %-debatpulje...5 Fleksible tilrettelæggelsesformer:...5 Pensionisttilskud...6 Mellemkommunal betaling...6 Lønkørsel for aftenskoler (lovens 12)...6 Lokaletilskud...6 Aktivitetstilskud og kursustilskud...7 Støtteberettigede foreninger...7 Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år...7 Kursustilskud...7 Udviklings- og hjælpefond...8 Udviklingstiltag...8 Større materialeindkøb...8 Mindre renoveringsarbejder...8 Ansøgningsfrister...9 Tilskud til andre lokaler...10 Egne lokaler herunder ridehaller...10 Lejede lokaler herunder ridehaller og lejrpladser...10 Lokaletilskud til haller og andre idrætsfaciliteter...12 Takster pr. aktivitetstime/aktivitetsmedlemmer...12 Tildeling af timer i selvejende haller...12 Lokaleudlån...13 Takster pr. aktivitetstime/medlem...13 Lokaler på skolerne fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge...13 Klager:

3 Overnatning i kommunale lokaler og udleje/lån til aktiviteter til ikke folkeoplysende foreninger...14 Overnatning...14 Ekstra bistand...14 Enkeltstående udlån uden overnatning...14 Ikke folkeoplysende foreninger samt...14 Ikke hjemmehørende foreninger...14 Tilskud til mål/net og opkridtning...15 Brugermøder og hædringer/prisuddelinger...16 Brugermøder...16 Prisuddeling...16 Hædringer...16 Regnskabs og revisionsregler for tilskud under folkeoplysningsloven i tønder kommune...17 Generelle krav for tilskud efter folkeoplysningsloven...17 Voksenundervisning og lokaletilskud...18 Aktivitets- & kursustilskud...18 Lokaletilskud og gebyr for haller m.v Udviklings- & hjælpefonden...19 Adresse, tlf. og mailliste på folkeoplysningsudvalgets medlemmer

4 Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler Det frie folkeoplysende foreningsarbejde: Ansøgning om aktivitetstilskud og kursuspulje 1. februar Ansøgning om mål/net og opkridtning Indsendelse af regnskabs- og revisionserklæring for foreninger Afregning af driftstilskud til lokaler og lejrpladser Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler. (Annonceres i Digeposten) Indsendelse af budgetterede udgifter vedr. driftstilskud til andre lokaler m.v. 1. februar 1. april 1. april ca. 15. maj 1. oktober Indsendelse af budgetterede timer og lån af lokaler (haller, multihaller, svømmehaller og gymnastiksale m.v. Sidste ansøgningsfrist for kursustilskud. Herefter fordeles til de foreninger der ikke har fået fuld dækning. Udviklings- og hjælpefond. (Udviklingstiltag, større materialeindkøb og tilskud til mindre renoveringsarbejder) 1. oktober 30. november Søges løbende Folkeoplysende voksenundervisning: Afregning og regnskab af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, fleksible tilrettelæggelsesformer og debatskabende aktiviteter (herunder pensionisttilskud) Fortegnelse over deltagere fra andre kommune Ansøgning om benyttelse af kommunale lokaler. (Annonceres i Digeposten) Ansøgning om driftstilskud til folkeoplysende voksenundervisning, herunder pensionisttilskud samt lokaletilskud. 1. marts 1. marts ca. 15. maj 31. oktober Afregning af lokaletilskud (bilag skal medsendes) 15. december 4

5 Folkeoplysende Voksenundervisning Der gives tilskud efter folkeoplysningsloven til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed, debatskabende aktiviteter samt fleksible tilrettelæggelsesformer for voksne samt for børn og voksne sammen. Tilskud: Almen undervisning Foredrag Handicapundervisning Instrumentalundervisning Der ydes kun tilskud til én lærerløn pr. time. Der foretages ingen vægtning af fag og emner. max. 1/3 tilskud max. 1/3 tilskud max. 6 løntimer pr. foredrag max. 8/9 tilskud max. 7 deltagere pr. hold max. 5/7 tilskud max. 6 deltagere pr. hold Bevilling af tilskud: Lønudgift fra sidst afsluttede regnskab (foregående år). Mulighed for dispensation. Ikke-forbrugte midler: Mulighed for ekstra ansøgning her skal ikke afsættes 10% til debatskabende. Handicaperklæring: Der indhentes ikke erklæring, men aftenskolerne har pligt til at kontrollere om deltagerne er handicappet i forhold til det konkrete emne. 10%-debatpulje: Der må max. medregnes 10% af udgifterne pr. arrangement til administration uden dokumentation. Derudover ikke yderligere begrænsninger udover dem der fremgår af loven. Fleksible tilrettelæggelsesformer: Formålet med de fleksible tilrettelæggelsesformer er at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder og temaer, for voksne og for børn og voksne sammen. Fleksible tilrettelæggelsesformer skal baseres på holddannelse, være åbne for alle, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Fleksible tilrettelæggelsesformer kan blandt andet være åbne studiecirkler, åbne studieværksteder, workshops, fleksibel læring (fjernundervisning). For så vidt angår fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde. Der ydes tilskud til aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Der kan anvendes 36% af den kommunale tilskudsramme til fleksible tilrettelæggelsesformer (40% af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10% puljen til debatskabende aktiviteter). Der ydes tilskud til: Løn til den person der underviser på holdet (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i løn bekendtgørelsen). Lederhonorar, dog højest 20% af udgifterne til fleksible tilrettelæggelsesformer. Udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning. Undervisningsmateriale af ikke-blivende værdi. Annoncering. Lokaleudgifter. Eventuelle andre udgifter skal afholdes af aftenskolerne selv. Der ydes ikke tilskud til følgende aktiviteter tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer: Hvor det er formelt kompetencegivende. Der afholdes i privat hjem. Hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. Inden for spil, idræt, sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans, bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretiske eller praktiske aktiviteter. 5

6 Tilskuddet kan samlet ikke overstige 1/3 af udgifterne hertil, i forbindelse med almen undervisning. I forbindelse med handicapundervisning kan tilskuddet ikke overstige 8/9 af ovennævnte udgifter. I forbindelse med instrumentalundervisning kan tilskuddet ikke overstige 5/7 af ovennævnte udgifter. Der aflægges separat regnskab for kommunalt tilskud anvendt til fleksible tilrettelæggelsesformer. Ikke forbrugte midler tilbagebetales, eller tilskudstilsagnet bortfalder ved tilskudsårets udgang. Pensionisttilskud: Deltagerbetalingen reduceres med 100 kr. pr. hold, dog ikke for foredrag og under forudsætning af, at deltageren ikke modtager tilskud efter anden lovgivning. Gælder for førtids- og folkepensionister (ikke efterlønsmodtagere) der deltager i aftenskolekurser i Tønder kommune. Skal være tilmeldt folkeregisteret i Tønder Kommune ved holdets start. Ordningen administreres af den enkelte aftenskole og afregnes sammen med tilskudsafregningen (fremsender lister med navn og cpr. nr.) Mellemkommunal betaling: KL s takster Lønkørsel for aftenskoler (lovens 12): Små aftenskoler gratis. Store landsdækkende skoler betaler pr. hold. Lokaletilskud: Lovens minimumsregler Anmodning om lokaletilskud skal fremsendes sammen med budget til undervisning m.v. Der ydes kun tilskud, hvis der ikke kan anvises offentlige lokaler. Tilskudssatsen er 75% af dokumenteret udgift dog max KL s takster for tilskud til andre lokaler. Ved afregning, skal der fremsendes kvitteringer, hvor timetal og timepris skal fremgå. 6

7 Aktivitetstilskud og kursustilskud Tilskud ydes til aktiviteter for børn og unge under 25 år hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Foreninger herunder klubber med fast tilhørsforhold til Tønder Kommune vil kunne opnå tilskud til aktiviteter efter nedenstående regler. Der ydes også støtte til foreningens medlemmer der er bosiddende uden for kommunen. Støtteberettigede foreninger. Støtteberettiget er en forening, der gennem sit virke giver børn og unge under 25 år mulighed for interessebetonet samvær med jævnaldrende i deres fritid og er godkendt som en Folkeoplysende forening. Adgang til medlemskab af foreningen skal normalt stå åben for alle. Aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år. Der ydes et tilskud pr. aktivitetsmedlem. Tilskuddet beregnes på baggrund af den givne bevilling. Hvad er et aktivitetsmedlem: Et medlem der betaler særskilt kontingent til en aktivitetsart/sportsgren. Ledere og bestyrelsesmedlemmer under 25 år kan kun medregnes, hvis de er aktivt udøvende i aktiviteten/sportsgrenen. Opgørelsestidspunktet er foregående år. Antallet af aktivitetsmedlemmer der har betalt kontingent i foregående regnskabsår. Tilskuddet kan ikke overstige det beløb, aktivitetsmedlemmerne har betalt i kontingent i foregående regnskabsår Ansøgningsskema skal benyttes og skal indeholde oplysninger om: Det samlede antal aktivitetsmedlemmer samt antal aktivitetsmedlemmer under 25 år, fordelt på de enkelte aktivitetsarter/sportsgrene. Oplysning om foreningens samlede kontingentindtægter fra aktivitetsmedlemmerne under 25 år. Kursustilskud Puljen fordeles forholdsmæssigt og i forhold til den enkelte forenings antal medlemmer under 25 år. Alle foreninger tildeles forlods et grundtilskud på kr. Foreningens pulje meldes ud sammen med aktivitetstilskuddet. Der ydes ikke tilskud til transport eller til kurser udenfor landets grænser og evt. tilskud fra andre organisationer fradrages inden beregningen. Tilskud udbetales løbende og efter bilag. Sidste ansøgningsfrist er 30. november. Herefter fordeles evt. restpulje til de foreninger der ikke har fået fuld dækning. Tilskuddet ydes til kurser for alle foreningens ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer også til kurser for dem over 25 år. 7

8 Udviklings- og hjælpefond. Kan søges af foreninger der arbejder med børn og unge. Der afsættes årligt en budgetpulje der opdeles med: 40% til udviklingstiltag, 30% til materialeindkøb og 30% til ekstraordinære renoveringsarbejder. Midlerne fordeles efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning. Som hovedregel skal der søges inden projektet igangsættes. Der kan ydes tilskud til: Udviklingstiltag. A. Nye initiativer fra både eksisterende foreninger under Folkeoplysningsloven. B. Nye initiativtagere der har planer om en varig aktivitet. C. Tiltag der findes i kommunen kan godt være nyt i et lokalsamfund. D. Tværgående samarbejder mellem forening i Tønder Kommune (også med aftenskoler). E. Enkeltstående projekter F. Større arrangementer/stævner som ikke indgår som en naturlig del af foreningens aktivitet. Folkeoplysningsudvalget kan udmelde bestemte temaer. Der kan ikke søges til: - Aktivitet der allerede får tilskud efter Folkeoplysningsloven. - Projekter/aktiviteter der har kommercielt forretningsmæssigt øjemed og hvor et evt. overskud tilfalder enkeltpersoner. - Aktivitet der hører under anden lovgivning. - Alm. inventar og drift. - Forplejning - Deltagelse i Landsmesterskab - Foreninger eller hvor projektet/aktiviteten ikke er hjemmehørende i Tønder Kommune Større materialeindkøb. A. Kan kun søges af foreninger der arbejder med børn og unge under 25 år og der er tilskudsberettiget i henhold til tilskudsreglerne i Tønder Kommune. Der kan ikke søges til: - Personligt udstyr eller mindre rekvisitter som er en naturlig del for at kunne opretholde aktiviteten. - Der kan ikke søges til mål og net opgaven administreres af teknisk forvaltning. - Nye former for mål og rekvisitter skal søges under - Udviklingstiltag. Mindre renoverings- og anlægsarbejder: A. Der kan ydes tilskud til mindre renoverings- og anlægsarbejder (arbejder der ikke falder ind under lokaletilskudsbestemmelserne for vedligehold) i klubhuse- og lokaler samt udendørsanlæg, der benyttes/ejes af foreninger under Folkeoplysningslovens tilskudsområde for børn og unge under 25 år. Der skal finde en egenfinansiering sted. Ved mindre renoverings- og anlægsarbejder forstås arbejder der ikke overskrider det årlige budget der er afsat under udviklingstiltag. Der kan ikke søges til: - Alm. inventar og varig drift. - Kommunale bygninger. - Nye større anlægsprojekter. 8

9 Ansøgningsfrister: Alle 3 områder under Udviklings- og hjælpefonden kan søges løbende. Folkeoplysningsudvalget har normalt møde den 3. mandag i hver måned med undtagelse af juli og december. Ansøgning under Udviklingstiltag skal indeholde: Den/de ansvarlige for projektet. Projektets/aktivitetens art. Projektets formål og idé. Målgruppen. Hvordan udføres projektet/aktiviteten og i givet fald hvilke samarbejdspartnere er der. Hvor foregår aktiviteten og i hvilket tidsrum. Hvad skal der ske når projektet er afsluttet. Hvad søges der tilskud til. Specificeret budget inkl. moms samt finansiering, herunder om der søges tilskud andre steder. Der indsendes evaluering og regnskab inkl. moms når projektet er afsluttet. Ansøgning under Større materialekøb skal indeholde: Begrundelse for ansøgningen. Tilbud på det ansøgte inkl. moms. Finansieringsplan inkl. moms, herunder om der søges tilskud andre steder. Oplysninger om foreningens økonomi. Ansøgning under Mindre renoverings- og anlægsarbejder skal indeholde: Begrundelse for ansøgningen. Renoverings-/anlægsbudget og evt. tilbud inkl. moms. Finansieringsplan, herunder om der søges tilskud andre steder. Revideret udgave af Udviklings og hjælpefonden godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 19. maj 2008 Oplæg dokument nr godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 25. oktober

10 Tilskud til andre lokaler Der ydes tilskud til almindelige lokaler og lejrpladser, samt klubhuse, rytterstuer og ridehaller, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tønder Kommune yder lokaletilskud med 80% af foreningens leje- eller driftsudgifter, dog kun til foreningens aktivitetsmedlemmer under 25 år. Tilskuddet kan dog maks. beregnes ud fra den af Kommunernes Landsforening fastsatte timetakst pr. aktivitetstime. Der skal min. være følgende antal aktivitetsmedlemmer (medlemmer der deltager i en planlagt folkeoplysende foreningsaktivitet) i lokalet/hallen pr. time for at lokaleudgiften er tilskudsberettiget: Idrætshaller 8 aktivitetsmedlemmer Multihaller 5 aktivitetsmedlemmer Ridehaller 2 aktivitetsmedlemmer Rytterstuer 4 aktivitetsmedlemmer Klublokaler og klubhuse 4 aktivitetsmedlemmer Tilskud til udgifter til rytterstue ydes dog maks. for 1 ¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst til 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til stald. Den tilskudsberettigede udgift reduceres forholdsmæssigt svarende til procentdelen af aktivitetsmedlemmer over 25 år. Ved denne beregning kan bestyrelsesmedlemmer, trænere og ledere over 25 år fratrækkes. Det er de sidst kendte tal fra aktivitetsskemaet pr der anvendes. Der ydes tilskud til følgende udgifter vedr. lokaler: Egne lokaler herunder ridehaller Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen Renter af prioritetsgæld Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn. Udgifter til løsøre og udendørsarealer er ikke tilskudsberettigede. Lejede lokaler herunder ridehaller og lejrpladser. Det aftalte lejebeløb Afholdte udgifter til almindelig vedligehold, opvarmning, belysning, rengøring og evt. fornødent tilsyn ifølge lejekontrakt. Tilskud udbetales efter dokumentation. Der reduceres kun for fremlejeindtægter udover kr. Der ydes ikke tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige entrégivende arrangementer (eks. opvisning, entrégivende kampe m.v.) eller hvis hovedformålet er afholdelse af spil (andespil, banko, bingo og lign.) og hvori indgår en økonomisk gevinst for foreningen samt udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - hvor andre samtidig har adgang mod betaling. Folkeoplysningsudvalget kan nedsætte lokaletilskuddet, hvis der ikke er et rimeligt forhold mellem timetal/pris og deltagerantal eller hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis Folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet lokale. Medmindre det er godkendt, ydes der ikke tilskud til: 1. Egen hal, som foreningen ikke tidligere har fået tilskud til. 2. Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til eksisterende lejemål, indebærer merudgifter for kommunen 3. Væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen. 4. Nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen. 10

11 Tilskud til lokaler godkendes for et kalenderår. Budget skal indsendes senest (ansøgningsskema udsendes) året forud for tilskudsåret. Såfremt en forening, regner med en udvidelse af tilskudsgrundlaget (en udvidelse i forhold til det sidst godkendte budget), skal der medsendes en velbegrundet ansøgning. Udvidelse kan kun forventes godkendt i det omfang der er plads inden for budgetrammen og er først godkendt efter skriftlig meddelelse. Tilskudstilsagn meddeles inden Der kan udbetales aconto tilskud kvartalsvis forud på baggrund af det fremsendte budget. Aconto udbetaling kan maks. udgøre 90% af det forhåndsgodkendte budgetbeløb. Der skal fremsendes anmodning (gerne pr. mail). Der skal ikke medsendes bilag ved aconto anmodning. Bevilget tilskud der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven samt de kommunale tilskudsregler, kan kræves tilbagebetalt eller modregnes i kommende års tilskud. 11

12 Lokaletilskud til haller og andre idrætsfaciliteter Området omfatter tilskud til foreninger, der benytter haller og andre idrætsfaciliteter, herunder svømmehaller m.v. På grund af de forskellige ejerforhold på hallerne (kommunale/selvejende) i Tønder Kommune ydes der ikke lokaletilskud, men opkræves et gebyr pr. aktivitetstime. Gebyret erstatter det der tidligere udgjorde egenbetaling for leje af selvejende haller og andre idrætsfaciliteter samt gebyr for benyttelse af faciliteter i de kommunale haller. I lighed med foreninger der søger tilskud til andre lokaler (egne og lejede lokaler og lejrpladser), skal der fremsendes et budget over ønskede timer i haller og andre idrætsfaciliteter senest året forud for tilskudsåret (ansøgningsskema udsendes). Såfremt en forening regner med udvidelse af timetallet (en udvidelse i forhold til det sidst godkendte budget), skal der medsendes en velbegrundet ansøgning. Udvidelse kan kun forventes godkendt i det omfang der er plads inden for budgettet. Ud fra det af foreningerne fremsendt budgetterede timetal laves der aftaler med de respektive haller for et kalenderår til en fast timepris. Kommunen køber timerne og de stilles til rådighed for de frivillige foreninger for gebyrprisen. For at ligestille alle brugere af haller og andre idrætsfaciliteter opkræves også et gebyr (udligningsordning) hos brugerne af tilsvarende offentlige lokaler, der tidligere har været gratis. Gebyret opkræves pr. aktivitetstime. Takster pr. aktivitetstime/aktivitetsmedlemmer* Haller 800 m2 og over 65 kr. Svømmehaller 75 kr. Multihaller 400 til 800 m2 35 kr. Aulaer 25 kr. Gymnastiksale 0 til 400 m2 15 kr. Mødelokaler/foyer 10 kr. Omklædningsfaciliteter til udendørsaktiviteter pr. aktivitetsmedlem for udendørsfodbold* 57 kr. Skydebaner 25 kr. Tildeling af timer i selvejende haller: Den enkelte forening fremsender ansøgning om timer til de respektive haller. Timerne fordeles på et årligt timefordelingsmøde i samarbejde med halledelsen og de implicerede foreninger. Hallerne indberetter det forbrugte timetal til Kultur- og fritidsforvaltningen to gange årligt, til opkrævning af gebyr. Kultur- og fritidsforvaltningen fordeler timerne efter ansøgning i de kommunale haller og multihaller der ligger i forbindelse med kommunens skoler. Med denne løsning tilgodeses de forskellige ejerformer og deraf afledte problemstillinger i forhold til Folkeoplysningsloven. Modellen gør det muligt at lave ens vilkår for alle foreningerne i Tønder Kommune, men indebærer samtidig at der ikke længere stilles gratis lokaler til rådighed dog med undtagelse af faglokaler og klasselokaler. 12

13 Lokaleudlån haller, øvrige fritidsfaciliteter og øvrige lokaler Kultur- og fritidsafdelingen har fra sæson 2009/2010 indført et nyt internetbaseret bookingsystem Interbook. Tønderhallerne er også omfattet af dette system. Ansøgning om tildeling af lokaler m.v. i Tønderhallerne og på kommunale skoler (faglokaler, klasselokaler, gymnastiksale, aula, skolehaller m.m) til foreningsaktiviteter for børn og unge samt fritidsundervisning og aktiviteter for voksne, skal søges via Interbook på adr.: Her findes også regler for udlån samt lokaleinstruks for Tønder Kommune. For at kunne booke online skal foreningerne været registreret og godkendt med adgangskode til systemet. Der opkræves et gebyr pr. aktivitetstime for haller og idrætslige lokaliteter, men ikke for klasselokaler og faglokaler. Jf. Folkeoplysningslovens bestemmelser kan der ikke opkræves gebyr hos foreninger under voksenundervisningsområdet. Takster pr. aktivitetstime/medlem* Haller 800 m2 og over Svømmehaller Multihaller 400 til 800 m2 Aulaer Gymnastiksale 0 til 400 m2 Mødelokaler/foyer Omklædningsfaciliteter til udendørsaktiviteter pr. år for udendørs aktivitetsmedlem * Skydebaner (kun indendørs) 65 kr. 75 kr. 35 kr. 25 kr. 15 kr. 10 kr. 57 kr. 25 kr. Lokaler på skolerne fordeles efter følgende prioriterede rækkefølge: 1. Skolen 2. Ungdomsskolen/musikskolen 3. Aktiviteter for børn og unge 4. Voksenundervisning 5. Aktiviteter for voksne Efter ansøgningsfristens udløb foretager Kultur- og Fritidsafdelingen en samlet fordeling ud fra de modtagne forespørgsler. Fællesregler: Ved anvisning af lokaler m.v., der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning. Klager: Klage over folkeoplysningsudvalgets afgørelser kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Kommunalbestyrelsen af de personer, initiativtagere, foreninger og myndigheder, som afgørelsen vedrører. 13

14 Overnatning i kommunale lokaler og udleje/lån til aktiviteter til ikke folkeoplysende foreninger: Der opkræves en leje, som tilfalder skolerne. Forvaltningen vurderer i hvert enkelt tilfælde om aktiviteten kan godkendes. Ikke hjemmehørende foreninger falder ind under disse regler Gebyret tilfalder skolerne til dækning af lys, vand, varme m.v. Skolerne opkræver et gebyr, hvis en ansøger ønsker lokaler stillet til rådighed til overnatning. Gebyret opkræves pr. overnatning, dog med nedenstående maks. beløb pr. arrangement. Skolerne opkræver et gebyr for udlån til ikke folkeoplysende og ikke hjemmehørende foreninger hvor der ikke er overnatning. Gebyrtaksterne udgør: LOKALETS ART 0-50 PERS PERS PERS. Klasseværelse eller lign. inkl. bad og evt. adgang til køkkenfaciliteter. Gymnastiksale, aulaer, samlingssale, andre store fællesrum m.v. inkl. bad. Maks. beløb der kan opkræves pr. overnatning OVERNATNING 20 kr. pr. person/overnatning 15 kr. pr. person/overnatning 10 kr. pr. person/overnatning 300 kr. pr. overnatning pr. lokale kr. pr. overnatning. - dog maks kr. pr. arrangement. 250 kr. pr. overnatning pr. lokale kr. pr. overnatning - dog maks kr. pr. arrangement. 200 kr. pr. overnatning pr. lokale kr. pr. overnatning - dog maks kr. pr. arrangement. Åbne/lukke og pedelbistand Betales efter regning (kostpris) EKSTRA BISTAND Betales efter regning (kostpris) Betales efter regning (kostpris) Lån af omklædning og bad ved enkeltstående arrangementer ENKELTSTÅENDE UDLÅN UDEN OVERNATNING Betales efter regning (kostpris) Betales efter regning (kostpris) IKKE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER SAMT Betales efter regning (kostpris) IKKE HJEMMEHØRENDE FORENINGER Udlån uden overnatning (undervisning 200 kr. pr. gang 300 kr. gang 500 kr. pr. gang og aktiviteter). Godkendt i Kultur- og fritidsudvalget, den 6. september

15 Tilskud til mål/net og opkridtning Tønder Kommune står for indkøb af mål/net og opkridtningsmateriale for at sikre størst mulig gevinst ved at samle og koordinere indkøbet. Der ydes et tilskud til foreningers opkridtning af udendørsbaner pr. udendørs aktivitetsmedlem. Medlemstallet opgøres særskilt i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud pr hvert år. Tilskuddet ydes direkte til foreningerne, som selv sørger for opkridtning. Jf. aftale for brug af kommunale idrætsanlæg indsender foreningerne senest 1. februar årets behov for mål/net og evt. nye mål og opstregningsmateriale. 15

16 Brugermøder og hædringer/prisuddelinger Folkeoplysningsudvalget afholder min. 2 årlige arrangementer med foreninger under Folkeoplysningsloven. Brugermøder: Der afholdes min. 1 årligt brugermøde med foreningerne. Prisuddeling: Folkeoplysningsudvalget uddeler forenings- og lederpriser i efteråret. Hædringer: Kultur- og Fritidsudvalget afholder hædring af mesterskaber i juni måned. Sammenlægningsudvalget i Tønder Kommune har den 13. december 2006 godkendt regelsættet med virkning fra 1. januar Revideret og godkendt i Folkeoplysningsudvalget den 21. september

17 Regnskabs og revisionsregler for tilskud under folkeoplysningsloven i tønder kommune (Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004, som ændret ved 2 jf. i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og lov nr af 20.december 2006) *Tilskudsregler for Folkeoplysning i Tønder Kommune* GENERELLE KRAV FOR TILSKUD EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i henhold til loven og det lokale regelsæt. Der er kun krav om aflæggelse af et tilskudsregnskab, men det må gerne indgå i foreningens samlede regnskab såfremt ovennævnte pkt. opfyldes. Regnskab aflægges for tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 4 (voksenundervisning), kapitel 5 (tilskud til aktiviteter samt udviklings- og hjælpefonden), kapitel 7 (tilskud til private lokale og lejrpladser samt gebyrtimer i haller), herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling efter kap. 4 og 5. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed der hører under anden lovgivning. Børneattester I henhold til lov nr af 27. december 2009 har foreninger der arbejder med børn og unge under 15 år pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester. Det er en betingelse for at modtage tilskud eller få anvist lokaler, at erklæring om indhentelse af børneattester foreligger hos Tønder Kommune. Erklæringen fremsendes sammen med ansøgning om aktivitetstilskud pr. 1. februar. Regnskabsperiode Regnskabsperioden er kalenderåret. Det reviderede regnskab fremsendes til kommunen som angivet nedenfor: Kapitel 4 (voksenundervisning) Kapitel 5 (tilskud til aktiviteter) Kapitel 7 (tilskud til lokaler og lejrpladser samt gebyrordning vedr. haltimer m.v.) 1. marts 1. april 1. april Regnskab Regnskab for foreningen efter Folkeoplysningslovens kapitel 4 (voksenundervisning), kapitel 5 (tilskud til aktiviteter m.v.), kapitel 7 (tilskud til lokaler og lejrpladser samt gebyrtimer i haller) skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Regnskab og evalueringsrapport for udviklings- og hjælpefonden skal underskrives af den/de ansvarlige. Forbehold Bevilget tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de lokale regler for tilskud, kan kræves tilbagebetalt eller modregnes i kommende års tilskud. Overholder en forening ikke Folkeoplysningsloven, eller de lokale regler, kan Kommunalbestyrelsen, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, både undlade at yde tilskud samt at anvise lokaler m.v. for en nærmere angiven periode. Revisionskrav Revision af tilskud kan foretages af en foreningsvalgt revisor. Såfremt tilskuddet overstiger nedenstående grænser, skal revisionen foretages af en registreret- eller statsautoriseret revisor. Tilskudsområde Bemærkninger Reg.- eller statsaut. revisor Kapitel 4 Hvis foreningen selv står for lønudbetalingen. Tilskud over kr. Voksenundervisning Kapitel 5 Tilskud til aktiviteter m.v. Tilskud over kr. Kapitel 7 Lokaletilskud Afregnes efter bilag Tilskud over kr. Revisionspåtegning Det reviderede regnskab forsynes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med de anførte regler og lovens bestemmelser. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Revisionens udførelse Ved revision skal revisor blandt andet efterprøve: 1. Om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i henhold til loven og de lokale regler. 2. Om foreningens oplysninger til brug ved beregning af tilskud er korrekte. 3. At der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (kontingent el. lign.). Herudover er der specifikke krav til revisionen, som fremgår under de enkelte områder. 17

18 VOKSENUNDERVISNING OG LOKALETILSKUD Oplysningsforbund, aftenskoler, Folkeoplysningslovens kapitel 4. Regnskab Af tilskudsregnskabet skal fremgå: 1) Antallet af tilskudsberettigede løntimer fordelt på nedenstående undervisningsformer. Almen undervisning Handicapundervisning Instrumentalundervisning. Foredrag Kommunens tilskud kan ikke overstige: 1/3 af foreningens samlede lønudgifter til almen undervisning, studiekredse og foredrag der ydes maks. tilskud til 6 løntimer pr. foredrag. 8/9 af foreningens samlede lønudgifter til handicapundervisning maks. 7 deltagere pr. handicaphold. Tilskud til hold hvor der både er handicappede og ikke handicappede afregnes forholdsvis med 1/3 og 8/9. 5/7 af foreningens samlede lønudgifter til instrumentalundervisning maks. 6 deltagere pr. instrumentalhold. Der kan kun ydes tilskud til én lærerløntime pr. lektion. Tilskuddet kan ikke overstige det beløb der er givet tilskudstilsagn om. 2) Særskilt regnskab for tilskud til debatskabende aktiviteter (10% puljen) alle udgifter afholdt af puljen skal kunne dokumenteres. 3) Særskilt regnskab for fleksible tilrettelæggelsesformer. Tilskuddet kan ikke overstige de under 1) nævnte satser for de respektive undervisningsformer. Der kan maks. anvendes 36% af den bevilgede tilskudsramme til formålet. Alle tilskudsberettigede udgifter skal kunne dokumenteres. 4) Deltagernes samlede egenbetaling. 5) Særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for pensionister, fortegnelsen skal indeholde: deltagernes navne, cpr. nr., emne/fag, tilskudsbeløb og holdets fulde pris. 6) Deltagere fra andre kommuner, fortegnelsen skal indeholde : Deltagernes navne, adresse og cpr. nr., emne/fag og timetal samt undervisningsform. Vær opmærksom på, at det er en tilskudsbetingelse at dette foreligger. 7) Udgift ved egne eller lejede undervisningslokaler: Her anføres timetal, fag og sted. (tilskud ydes kun såfremt der ikke kan stilles egnede kommunale lokaler til rådighed). De af forvaltningen fremsendte afregningsskemaer skal benyttes. Tilskudsregnskabet skal indsendes senest 1.3. året efter tilskudsåret. Revision Ved revision skal revisor efterprøve: At undervisningen har været tilbudt offentligt og står åben for alle, med mindre Folkeoplysningsudvalget har dispenseret herfra At emnebegrænsningerne i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 19/ , stk. 1 og 2 er overholdt. At deltagere under handicapundervisning er reelt handicappet i forhold til det konkrete emne. At der ikke har været afholdt formelt kompetencegivende undervisning i henhold til folkeoplysningsloven. At lønudgifter er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de af finansministeriet fastsatte regler (kun de foreninger, der selv udbetaler løn). At der er indeholdt og indbetalt A-skat (kun de foreninger der selv udbetaler løn). AKTIVITETS- & KURSUSTILSKUD Foreninger, klubber der hovedsageligt arbejder med børn og unge under 25 år, lovens kapitel 5. Regnskab Af regnskabet eller bilag skal fremgå: 1) Det kommunale tilskud til aktivitetsmedlemmer. 2) Den samlede deltagerbetaling for aktive medlemmer (kontingent). 3) Det kommunale tilskud til leder- og træneruddannelse. 4) Den samlede udgift til leder- og træneruddannelse (bilag for udgifter skal være tilstede). 5) Det samlede antal aktive medlemmer og antal aktive medlemmer under 25 år. 6) Erklæring om indhentelse af børneattest skal foreligge og være indsendt til Tønder Kommune. Der skal ikke fremsendes medlemslister, men der kan foretages stikprøvekontrol ved en uvildig person. Revision Revisor skal sikre sig, at udgifterne faktisk er afholdt inden for regnskabsåret. At der ikke er medregnet medlemmer, der er i kontingentrestance. 18

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2017 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2017 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1 FORMÅL Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter, der primært giver børn og unge under 25 år mulighed for at deltage

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012

LOKALETILSKUDSREGLER. Orientering til KFU den 10. april 2012 LOKALETILSKUDSREGLER Orientering til KFU den 10. april 2012 Folkeoplysningsloven 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere