Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060"

Transkript

1 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: adresse: Definition af servicedeklaration: En servicedeklaration er en borgerrettet beskrivelse af det enkelte tilbud. Servicedeklarationen indeholder faktuelle oplysninger om stedet samt giver borgeren oplysninger om, hvilke ydelser og service borgeren kan forvente at modtage i det aktuelle tilbud. Servicedeklarationen er tilgængelig på hjemmesiden. Åbningstider: Mandag - onsdag Tirsdag - torsdag Fredag Telefontider mandag - fredag Fremmøde efter aftale med medarbejderen

2 Organisering og ledelse: Dagcenter for Misbrug er en afdeling under Center for Misbrug. Center for Misbrug er organiseret i Borger & Arbejdsmarked, Social & Tilbud, Esbjerg Kommune. Centerleder: Rikke Rødekilde Vicecenterleder: vakant Afdelingsleder: Jan Satterup Olesen Lovgrundlag: Servicelovens 101, Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Præsentation af stedet: Dagcenter for misbrug tilbyder en bred vifte af behandlingstilbud i dagregi. Udover de forskellige behandlingstilbud i gruppe samt individuelle samtaler har vi også forskellige sociale tiltag. Hvem kan modtage tilbuddet: Borgere over 18 år der har brug for hjælp til stofmisbrugsprobelmatikker og som er visiteret via Stoffriafdeling på Center for Misbrug (Bakkevej 6, Esbjerg). Dertil er der et uvisiteret tilbud til pårørende til mennesker med stofmisbrugsproblemer. Betaling: Der er ingen egenbetaling, stofmisbrugsbehandlingen er gratis. Hvordan søger du tilbuddet: Borgere henvises til at møde i den åbne rådgivning, som finder sted hver onsdag fra kl kl på Bakkevej 6, 6700 Esbjerg. Der kræves ingen henvisning hertil. Brugersammensætningen: Sammensætningen af borgere på Dagcenteret er blandet. Vi har en gennemsnitsalder på ca. 25 år med alle former for stofmisbrugsproblematikker. Ca. 80 % af de borgere der benytter sig af vores tilbud er mænd. Brugersammensætningen er konstant i forandring

3 Medarbejdersammensætning: Dagcenteret har ansat 4 socialrådgivere og 6 socialpædagoger, 1 ergoterapeut ydermere er der ansat 1 pædagogisk assistent. Dagcenteret har løbende pædagogstuderende samt socialrådgiverstuderende. Beliggenhed / fysiske rammer: Dagcenteret er placeret på Jerne torv med gode bybusforbindelser. Bygningen er en kommunal ejet bygning af ældre karakter. Dagcenteret har grupperum, fællesrum, computer, fjernsyns, pool rum. Køkken og massagerum. Etik og værdigrundlag: Vores udgangspunkt er at det meste af udviklingen er skabt af mennesker, hvorfor den således også må kunne påvirkes af mennesker. Ved at tage medarbejderne alvorligt og betragte såvel borgeren som medarbejderne som værende det bedste aktiv, har vi formuleret følgende målsætninger/værdisæt: Menneskesyn (filosofi) Mennesket har et fundamentalt behov for at vide og føle, at andre har brug for det. Mennesket har et fundamentalt behov for at markere sig som individ og vise at det kan. Mennesker er forskellige og ønsker at blive behandlet herefter. Værdisætning (etik) Vi godtager dette som udgangspunkt for det menneskelige fællesskab, vi har for hinanden. Udgangspunktet for den frihed og den indsats vi kan lægge i arbejdsopgaverne. Tage mennesker alvorligt og behandle dem som individer. Mennesket er et individ, der i situationer kender sine egne behov og Forsøge at skabe reelle valgmuligheder. er parat til at tage konsekvensen heraf. Mennesket har lyst og evner til at tage ansvar, hvis det får vilkår herfor. Skabe positive vilkår for ansvarliggørelse ved at klarlægge baggrund og værdigrundlag. Dagcentret ønsker at inddrage pårørende og samarbejdspartnere i behandlingen med borgerens samtykke, idet der er evidens for bedre resultater for borgeren ved inddragelse af pårørende i behandlingen. Mål (kerneopgave) overordnet for Center for Misbrug: Tilbyde misbrugsbehandling som understøtter borgeren i læring, udvikling og mestring af eget liv Mål for indsatsen i Dagcentret: - 3 -

4 Der er evidens for, at stoffer er skadelige. Det er derfor Dagcenter for Misbrugs overordnede mål at hjælpe den enkelte med at stoppe et forbrug/misbrug. Målet for indsatsen er at vi i fællesskab med borgeren tilrettelægger en individuel behandlingsplan som vi guider, støtter og behandler borgeren i og efter, for derigennem at skabe den ønskede forandring. Faglige teorier og redskaber: Den primære faglige teori er en kognitiv forståelsesramme, som inkluderer en opmærksomhed på både tanker, følelser og kropslige impulser, som genstand for at skabe en forandring for borgeren. Vi forsøger altid at efterleve de behov/ønsker vores borgere kommer med derfor tilbyder vi også: gestalt terapi, Cenaps behandling(gorski), coaching, psykoterapi mm. Samarbejdspartnere: Vi samarbejder med andre behandlingsinstitutioner som fx: Motivationshuset, Filsø behandling, Opbygningsgården, Midtgården, Kongens Ø. Ydermere har vi tæt samarbejde med jobcentre, socialpsykiatrien, Kraftcenteret, Uddannelseshuset, Ungehuset, børne- og unge psykiatrien. Dagcenteret har ligeledes et formelt samarbejde med Dansk Røde Kors omkring et tilbud fokuseret på ensomhed og netværksopbygning. Tilbuddet hedder Opgangens Venner. For yderlig info se afsnittet: Elementer i et typisk forløb. Der ud over samarbejder vi med forskellige kommunale og regionale instanser. Dagcenter for Misbrug har således et bredt spekter af samarbejdspartnere, som prioriteres højt omkring inddragelse i en tværfaglig handleplan. Hvordan arbejder vi (handleplaner og opfølgning): Borgeren udredes af myndighedsrådgiver (Center for Misbrug, Bakkevej 6, Esbjerg). I denne udredning afdækkes bl.a. borgerens ønsker i forhold til arbejdspunkter i behandlingsplanen. Denne arbejder Dagcenteret ud fra i samarbejde med borgeren. Behandlingsplanen kan løbende ændres hvis arbejdspunkterne ændrer sig. Dagcenteret jounaliserer udviklingen ugentligt og udfærdiger statusskrivelse til myndighed, samarbejdsparter og borgeren hver 3 måned. Hvad kan vi tilbyde (ydelser): Dagbehandlingen arbejder ud fra en kognitiv referenceramme med inddragelse af elementer fra det socialpædagogiske og teraputiske felt med henblik på at give borgerne redskaber til at holde sig fri af stoffer eller reducere et stofbrug i et udviklingsforløb i nærmiljøet

5 Behandlingen er gruppebaseret med opdeling i forhold til såvel alder som problemkompleks. Endvidere tilbydes individuelle samtaleforløb og pårørendekurser. Elementerne i et typisk forløb: Primærbehandling - identificere og forstå problemerne med fokus på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd. Tilgangen fokuserer på problematikker, der er til stede i borgerens liv og er baseret på, at behandleren og borgeren i fællesskab udvikler en behandlingsplan. Kombinationsbehandling: At blive i stand til at fastholde et liv uden misbrug, styrke sociale færdigheder og ressourcer, etablere og/eller styrke netværk og omsætte teori til praksis. Tilbagefaldsforebyggende behandling. Der arbejdes med Cenaps modellen. Gruppen arbejder med at opnå indsigt i højrisikosituationer og udfører øvelser i arbejdsbogen. Der vil være mulighed for at diskutere og håndtere tanker og følelser der opstår undervejs. Hash og Kokain gruppen: Borgere, som ønsker stoffrihed eller har et ønske om at reducere deres misbrug og hvor hash og eller kokain (eller andre fest stoffer)er deres primære stof. Der arbejdes med reduktion eller stabilisering af stofbrug. Ambivalens, stofedukation, forandring og motivation er store temaer i denne gruppe. Pårørende kursus: Pårørende til misbrugere der har tilknytning til Dagcenter for Misbrug tilbydes kursus og information omkring deres rolle som pårørende. Ambulante forløb: At tilføre borgeren redskaber til at kunne leve en tilværelse uden stoffer gennem individuelle samtaler enten ved reduktionsforløb eller gennem yderligere afklaring, hvor det er uklart hvad behandlingsbehovet er. Varighed af ambulante forløb er 3 måneder med mulighed for forlængelse. Udslusning/afslutning af behandling Borgere der afsluttes planmæssigt i et behandlingsforløb modtager senest 1 måned efter et behandlingsforløb og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb opfølgning på deres behandlingsplan. Planmæssig afslutning af behandlingsforløb defineres ud fra følgende 3 årsager: færdigbehandlet, udskrevet til et andet tilbud, udskrevet til hospital eller færdigbehandlet med anden udskrivningsårsag. Opgangens venner: Opgangens venner et netværksskabende tilbud der fokuserer på ensomhed. Tilbuddet er et samarbejde med Dansk Røde Kors og køres af frivillige. Målgruppe: Målgruppen er unge tidligere misbrugere, der er tilknyttet Opgangsfællesskabet som led i deres afsluttende behandling. Opgangsfællesskabet er et tilbud til borgere, mænd/kvinder, over 18 år med særlige personlige, praktiske og sociale problemer, som har brug for - 5 -

6 bostøtte i et stoffrit miljø, mens de indgår i et behandlingsforløb på Dagcenter for Misbrug. De unge har følgende karakteristika og er berørt af ét eller flere af følgende forhold: 18 år+ Tidligere misbrugsproblematikker Begrænset netværk Ensomhed Vanskeligheder ved at danne nye sociale relationer NB: Den frivillige indsats er ikke målrettet aktive misbrugere, som vil have brug for en sammenhængende professionel indsats, der rækker ud over Røde Kors tilbud. Formål med Opgangens Venner: Formålet med den frivillige indsats er at bryde de unges ensomhed og isolation og derved modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed. På længere sigt ønsker vi, at vores støtte er med til at forbedre de unges trivsel og livsvilkår. Metode, opgaver og opgavebegrænsning: Der ydes psykosocial støtte til de unge i Opgangsfællesskabet. Det gør vi ved at give social og individuel støtte ud fra de udfordringer, som de unge står med i hverdagen, samtidig med, at vi tager udgangspunkt i de ressourcer, de unge besidder. Der er fokus på at inddrage de unge i udviklingen af tilbud og aktiviteter. Formålet søges imødekommet gennem individuel støtte og netværksbaserede aktiviteter: Aktiviteter Én-til-én samvær Kend din by, evt. cafébesøg o.a. Deltagelse i kultur- sports- og fritidsaktiviteter Netværk og samvær med andre (f.eks. fælles madlavning og spisning) Opgavebegrænsning Frivillige kan og skal ikke løse opgaver, som hører under det offentliges ansvar, og som normalt udføres som lønnet arbejde, herunder misbrugsbehandling, sagsbehandling, økonomisk og juridisk rådgivning og terapeutisk behandling

7 Underafdeling til Dagcenter for Misbrug, Opgangsfællesskabet: Opgangsfællesskabet er et 107 botilbud, der har tilknytning til Dagcenter for Misbrug. Vi yder midlertidig støtte til borgere som på sigt forventes at klare sig i egen bolig. Af samme grund yder Opgangsfællesskabet ikke døgn-støtte, hvorfor der er tale om et støttetilbud i dagtimerne på hverdage. Opgangsfællesskabet er en anonym opgang, beliggende i Esbjergs bymidte. Huset er indrettet i 3 etager, der er 10 værelser fordelt på 5 lejligheder, en fælleslejlighed og et personalekontor. Alle lejligheder indeholder fælles køkken og fællestoilet. Fælleslejligheden indeholder fælles køkken, spisestue, wifi og tv-stue, til fri afbenyttelse. Derudover har vi en udslusningsbolig med 2 værelser, liggende på anden matrikel, hvor der er de samme faciliteter som de lejligheder i Opgangsfællesskabet. Desuden er der en fælles baggård og 2 vaskekældre, som deles med de omkringliggende opgange. Opgangsfællesskabets målgruppe: Opgangsfællesskabet er et botilbud til borgere over 18 år med særlige personlige, praktiske og sociale problemer, som har brug for bostøtte i et alkohol- og stoffrit miljø, mens de indgår i et behandlingsforløb på Dagcenter for Misbrug og efter endt ophold i Opgangsfællesskabet, forventes at klare sig i egen bolig. Opgangsfællesskabets husregler: At du og dine gæster er alkohol- og stoffrie. Vold og trusler er ikke tilladt mod personalet eller andre beboere. Husdyr er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at medbringe møbler eller indrette værelset med egne billeder osv. Du skal ved indflytning være tilmeldt de almene boligforeninger i Esbjerg/Varde/Vejen kommune og du skal være aktiv boligsøgende. At du deltager i Dagcenter for Misbrugs gruppe- og samtalebehandling, med mindre andet aftales individuelt. Hvad vil vi gerne kendes for: Høj faglig niveau blandt de ansatte, borgerindflydelse, bred vifte at tidssvarende behandlingstilbud og løbende evaluering af indsatser som kvalitetssikring. Kvalitetsikring: Vi har fokus på, at personalet er opdateret med nyste viden på området, således at vi bruger metoder, som der helst er evidens for. Dertil arbejder vi med resultatbaseret styring, så vi konstant har fokus på, at tilbuddet reelt virker, generelt og for den enkelte

8 Hvad forventer vi af borgerne: Dagcenteret forventer at borgeren tager del i behandlingen med en ærlig tilgang. Ærligheden er vigtig for at behandleren på bedst mulig måde kan hjælpe borgeren til at nå sine mål. Til gengæld vil borgeren altid blive mødt af en ikke moraliserende og fordomsfri tilgang. Borgerindflydelse: Borgere der benytter sig af Dagcenteret har mulighed for indflydelse gennem brugerrådet. Ligeledes har borgeren indflydelse på egen behandlingsplan denne laves i samarbejde mellem borgeren og behandleren. Dagcenteret har borgerrepræsentation ved ansættelsessamtaler. Klagemuligheder: Der kan klages over afgørelser, som kommunen har truffet i en sag. Man har ret til at få en skriftlig afgørelse. Alle der har modtaget en sådan afgørelse kan klage senest 4 uger efter modtagelsen. Klageinstanserne er Ankestyrelsen som blandt andet behandler klager over afgørelser om enkeltpersoners rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning. Klagen skal altid afleveres til Center for Misbrug, centerleder Rikke Rødekilde, Bakkevej 6, 6700 Esbjerg. Klagen vil herefter blive sendt til Ankestyrelsen. Der gælder ingen krav om, hvad der skal skrives i en klage. Du kan også klage mundtligt, så skriver kommunen klagen ned. Der kan ikke klages til de almindelige klageinstanser over kommunens fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser der skal være til rådighed i kommunen og takster for tilbuddene. Sådanne klager må rettes til Byrådet. En klage der vedrører f.eks. personalets optræden skal rettes til afdelingslederen. Der gælder ingen klagefrist for klager over kommunens personale eller klager over aktindsigt. Tilbudsportalen: Dagcenter for Misbrug har siden oprettelsen af Tilbudsportalen været synlig i det forum. Hjemmesiden Tilsynsrapporter: Den aktuelle rapport kan findes på vores hjemmeside. Servicedeklaration er udarbejdet august

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Drop ud Behandling - Unge. Anmeldt tilsyn Juli 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Drop ud Behandling - Unge Anmeldt tilsyn Juli 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere