Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer"

Transkript

1 Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed d. (ny dato) Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år, som del af kvalitetsopfølgning på stofmisbrugsområdet. Kommunalbestyrelsen kan ved behov justere standarden løbende. 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen af ydelsen 1. Rammer Denne kvalitetsstandard er udarbejdet af Social- og Sundhedsafdelingen. Herved fremstår kvalitetsstandarden at dække stofmisbrugsområdet for unge fra 18 år og voksne. For børn og unge under 18 år henvises til Børn, unge og Familie. Formålet med kvalitetsstandarden er at skabe gennemskuelighed for borgerne, således at borgerne let kan opnå viden om tilbud til behandling af stofmisbrug. Kvalitetsstandarden fastlægger desuden sagsbehandlingsrutiner, og medvirker til tværkommunal erfaringsudveksling samt til at sammenligne ydelsesniveauer og typer af tilbud både indenfor regionerne (Tilbudsportalen) og mellem kommunerne indbyrdes. Endelig rummer kvalitetsstandarden mulighed for at skabe sammenhæng i tilbuddet i forhold til den enkelte borger, herunder eventuelle børn og pårørende samt i forhold til Varde Kommunes og samarbejdspartneres indsats på området. Det formelle grundlag Den lovgivning, der regulerer den forebyggende indsats, behandlingsindsatsen, efterbehandling og social opfølgning på stofmisbrugsindsatsen - såvel på det overordnede niveau som på borgerniveau - forudsætter, at der finder et tæt samarbejde sted såvel mellem sektorer, som mellem forvaltninger, fagfolk og mellem kommune og region. Lov om social service 101 og 107: Varde Kommune sørger for tilbud om behandling af stofmisbrugere senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen eller til Center for Misbrug i Esbjerg. Fristen kan dog fraviges, hvis borgeren vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat tilbud end det, kommunen har visiteret til. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge kan 1

2 begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. Varde Kommune sørger for, at der er det nødvendige antal pladser til midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, der har behov for behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. For så vidt angår stofmisbrugere har kommunen visitationskompetencen til behandling i sådanne foranstaltninger. Varde Kommune henviser til Center for Misbrug i Esbjerg og sørger herved for den lægelige behandling af stofmisbrugere (substitutionsbehandling). Kvalitetsmål At der visiteres og leveres hjælp, efter gældende lovgivning og det politisk udmeldte serviceniveau, til borgere der falder indenfor målgruppen. Er der særlige hensyn at tage og hjemmet som arbejdsplads Kvalitets- Opfølgning Har borgeren hjemmeboende børn under 18 år opfordres til samarbejde mellem myndighed, borgeren og dennes familie. Alle offentlige ansatte og myndigheder har en skærpet underretnings pligt. Der foretages løbende vurdering af kvaliteten for hver henvendelse der kommer fra Center for Misbrug til Myndighedsfunktionen i Varde kommune. Klagemuligheder De afgørelser, som kommunen træffer efter den sociale lovgivning, kan indbringes for Ankestyrelsen. Ansvarlig for opgaven, herunder krav til kompetencer Målgruppen - hvem er berettiget til ydelsen De nærmere regler om sagsbehandling og klageadgang er beskrevet i detaljer og er tilgængelige på Varde Kommunes hjemmeside. 2. Visitation og tildeling Efter henvendelse i den åbne rådgivning udredes den enkelte borgers behandlingsbehov og situation, hvorefter der indenfor rammerne af behandlingsgarantien iværksættes en foreløbig handleplan. Center for Misbrug sender den foreløbige handleplan til Myndighedsfunktionen i Varde Kommune, dvs. Social og Handicap. Generelt er målgruppen socialt og psykisk medtagne borgere; unge og voksne med symptomer som stofmisbrug evt. kombineret med kriminalitet. Stoffri behandling: Målgruppen er borgere, der ønsker at arbejde med stoffrihed som mål. Center for Misbrug kører løbende projekter baseret på den nyeste viden indenfor misbrugsbehandling samt på borgernes ønsker. Dette kunne fx være projekter, hvor reduktion i forbruget er målet i stedet for stoffrihed. For viden om hvilke projekter der kører aktuelt henvises til Center for Misbrug. Substitution: Målgruppen er fortrinsvis personer over 20 år med et mangeårigt misbrug af heroin og/eller andre morfinlignende præparater. Behandlingen er en mulighed for personer, der ønsker hjælp til at ophøre med eller få kontrol over deres misbrug, men som ikke umiddelbart kan overskue et behandlingsforløb med stoffrihed som det primære mål. 2

3 Der kan træffes aftale om social støtte enten med Center for Misbrug eller med Varde Kommune. Kriterier for tildeling Såfremt borgeren er motiveret for behandling og er omfattet af målgruppen sørger Varde kommune for tilbud om behandling senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen eller til Center for Misbrug i Esbjerg. Varde Kommunes borgere kan henvende sig direkte til Center for Misbrug i Esbjerg eller kontakten kan etableres gennem læge, Psykiatri og Voksenservice, Center for Sundhedsfremme, SSP, misbrugskonsulenten, Kriminalforsorgen eller anden offentlig/privat organisation. Pris dokumentati on Kvalitetskrav for visitationen Behandling iværksat af Varde Kommune er gratis. Dog kan der forekomme egenbetaling for kost og logi. Varde Kommune har ikke en fast takst for borgernes egenbetaling af kost og logi. Denne fastsættes med baggrund i en vurdering af forhold vedrørende borgerens økonomiske formåen. Center for Misbrug foretager denne vurdering. Center for Misbrug dokumenterer løbende til Myndighedsfunktionen i Varde Kommune, dvs. til Social og Handicap Umiddelbart efter henvendelse til Center for Misbrug iværksættes der en udredning, som indeholder beskrivelse af borgerens baggrund samt aktuelle situation af den sagsstyrende socialrådgiver i samarbejde med borgeren. Relevante samarbejdspartnere inddrages i dette arbejde. Med baggrund i dialogen mellem borgeren og den sagsstyrende socialrådgiver udarbejdes indenfor 14 dage en handleplan for intervention på kort sigt og på længere sigt. I motivationsbehandlingen præsenteres borgeren for de forskellige behandlingsretninger og informeres om muligheden for frit at vælge behandlingsform. Målet er at sikre et godt fagligt grundlag for valg af intervention - herunder at borgeren inddrages aktivt og således støttes i sin motivation for forandring. Når handleplanen er udarbejdet fremsendes den foreløbige handleplan inden 14 dage til myndighedsrådgiver hos Social og Sundhed i Varde Kommune med henblik på koordination. Al dokumentation samles på borgerens sag. opfølgning Ansvarlig for opgaven Omfang Handleplanen er herefter styreredskab for behandlingsforløbet og justeres løbende efter behov. 3. Indhold Center for Misbrug i Esbjerg er ansvarlig for, at handleplanen følges. De overordnede mål for indsatsen er Nem og synlig adgang til behandling. Behandling tilpasset den enkelte. At styrke indsatsen i forhold til psykiske syge misbrugere. At sikre en optimal kvalitetsstyring på området. 3

4 Varde Kommunes overordnede målsætning på stofmisbrugsområdet er, at sikre let og synlig adgang til en række differentierede behandlingstilbud. Dette gøres ved, at borgeren igennem strukturerede samtaler og motivationsbehandling visiteres til den behandling, der matcher den enkelte borgers reelle behandlingsbehov. Åben Rådgivning Borgere, der ønsker behandling samt andre med behov for rådgivning, henvises til at møde i den åbne rådgivning, som finder sted hver onsdag fra kl Der kræves ingen henvisning hertil. Rådgivning ydes til alle borgere, eksempelvis misbrugere, pårørende, fagpersoner, studerende, arbejdsgivere, interesseorganisationer m.fl. Den første kontakt er en sonderende samtale med en socialrådgiver, hvor borgerens aktuelle situation udredes. Samtidig gives der en orientering om behandlingstilbud i forhold til misbruget eller andre mulige hjælpeforanstaltninger. Efterfølgende udarbejdes en udredning, jf. behandlingsgarantien om borgerens aktuelle misbrug og sociale forhold. En helbredsmæssig undersøgelse ved centerlægen afgør, om der kan tilbydes medicinsk behandling, såfremt dette ønskes. Med udgangspunkt i den sociale udredning og evt. lægeundersøgelse udarbejdes en handleplan i samarbejde med borgeren. Såfremt der gives afslag på den ansøgte behandling vil der, som udgangspunkt, blive peget på en anden mulighed for hjælp i forhold til misbruget, ligesom der vil blive givet en klagevejledning. Motivationsbehandling Center for Misbrug og MotivationsHuset har indgået samarbejde omkring varetagelse af motivationsbehandlingen. Motivationsbehandlingen hos MotivationsHuset foregår på adressen Kongensgade 39, 1., 6700 Esbjerg, hvortil borgere der har henvendt sig i den åbne rådgivning på Bakkevej visiteres. Borgere, der ønsker stoffri behandling i enten dag- eller døgnregi, skal som udgangspunkt have gennemgået motivationsbehandlingen. Borgere visiteret til dette tilbud møder mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 9 til kl. 14. Målet med motivationsbehandlingen er at give borgeren et mere klart og nuanceret indtryk af, hvad det indebærer at leve et liv uden stoffer samt hjælp og støtte til at nå dette mål, og hjælpe med at opstille egne definerede mål for behandlingen. Indholdet i motivationsbehandlingen er modulopbygget og tilpasset den enkeltes behov. I motivationsbehandlingen arbejdes der ud fra et helhedsorienteret og 4

5 løsningsfokuseret perspektiv, og behandlingens indhold veksler mellem arbejde i grupper, individuelle samtaler, coaching, fysisk træning, undervisning/workshops og skriftlige opgaver. Der er derudover tematiserede forløb med fokus på bl.a. nye målsætninger, økonomisk restrukturering, arbejde/uddannelse og relationsrestrukturering. De borgere, der er indskrevet i motivationsbehandlingen, vil blive screenet på områder som: Misbrugstype, stadie af afhængighed, opvækstbetingelser, mental & følelsesmæssig status, behandlingshistorie, tilbagefaldshistorie, psykiatrisk historie, medicinsk behandlingshistorie, kriminalitetshistorie og fængselshistorie. Døgnbehandling Centret benytter en bred vifte af behandlingssteder, som er forskellige i struktur og behandlingskoncepter. Der lægges vægt på, at borgerne ses som individuelle individer, og at det konkrete behandlingstilbud matcher den enkeltes problemsæt. Hovedkoncepter: Minnesotainstitutioner Socialpædagogiske opholdssteder Terapeutiske institutioner Phoenix House modellen Specialinstitutioner: Familiebehandling Ved valg af en konkret foranstaltning lægges der vægt på borgerens egen motivation, da fastholdelse er en nødvendig forudsætning for et vellykket behandlingsforløb. Opgaven er således at etablere et miljø og en dagligdag, hvor borgeren kommer til at opleve og møde forskellige sider af sig selv. Personer i døgnbehandling bliver tilknyttet en konsulent fra Dagcenter for Misbrug. Konsulenten følger pågældende i hele behandlingsforløbet. Det vil sige, at konsulenten jævnligt aflægger besøg på behandlingsinstitutionen. Behandlingen, hvoraf sidste del foregår i dagregi, afsluttes med et efterbehandlingsforløb. Dagbehandling Dagbehandling foregår på Dagcenter for Misbrug, som er en selvstændig afdeling under Center for Misbrug. Målgruppen er borgere, der ønsker at arbejde med stoffrihed som mål, og hvor det vurderes, at den behandlingsmæssige intervention kan ske i dagregi. Behandlingen er gruppeopdelt: Primærbehandling Kombinationsbehandling, hvor borgeren færdiggør den behandling, der er påbegyndt i døgnregi Tilbagefalds- og tilbagefaldsforebyggende behandling Ambulante samtaler Der vil inden opstart i dagbehandling blive afholdt forsamtaler med henblik 5

6 på at afklare, hvordan borgeren bedst kan hjælpes. Der kræves 4 ugers stoffrihed før dagbehandling iværksættes. Dette kan man få hjælp til via en kortvarig afgiftning i døgnregi. Dagbehandlingen kan tilrettelægges, så der tages hensyn til borgere i arbejde eller under uddannelse. Behandlingens længde og indhold varierer, idet der lægges stor vægt på individuel behandling, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes liv og problemstllinger, så vedkommende bliver rustet bedst muligt til et liv uden stoffer og misbrug. Borgerens samlever eller nærmeste familie tilbydes korte pårørendekurser for at kunne støtte borgeren under og efter endt behandling. Substitutionsbehandling Formålet men substitutionsbehandling er at forene den læge- og socialfaglige indsats i forhold til borgeren med henblik på at bringe et illegalt stofmisbrug til ophør eller få kontrol over misbruget - herunder at forsøge mindsket de såvel fysiske som psykiske og sociale skader. At ophøre med den kriminelle adfærd og om muligt - via den sociale handleplan - at opnå tilknytning til arbejde eller uddannelsesfremmende foranstaltninger. Substitutionsbehandling er fortrinsvis for personer over 20 år med et mangeårigt misbrug af heroin og/eller andre morfinlignende præparater. Behandlingen er en mulighed for personer, der ønsker hjælp til at ophøre med eller få kontrol over deres misbrug, men som ikke umiddelbart kan overskue et behandlingsforløb med stoffrihed som det primære mål. Borgere, der ønsker behandling, henvises til at møde i den åbne rådgivning, som finder sted hver onsdag fra kl kl Lægeordineret Heroin I december 2010 åbnede Centret sit tilbud om heroinbehandling (lægeligt ledet). Når borgeren er undersøgt af Centrets læger, er tilbuddet tilrettelagt således, at borgeren skal møde to gange dagligt i Centrets klinik for at injicere heroinen under overværelse af sundhedspersonalet. Den læge- og sundhedsfaglige indsats bygger på Sundhedsstyrelsens vejledning. Centret betragter heroin på lige fod med de øvrige præparater, som Centrets læger kan ordinere i forbindelse med stofmisbrugsbehandlingen. Esbjerg-modellen Behandlingen, der er blevet til i et samarbejde mellem Esbjerg Arrest, Esbjerg Politi, Esbjerg Kommune, Kriminalforsorgen i Esbjerg samt Center for Misbrug, blev indledt i 2000 finansieret af satspuljemidler. Der er nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra de involverede myndigheder. Disse repræsentanter har til opgave dels at følge de konkrete forløb i Arresten og dels overfor Justits- og Socialministeriet at være ansvarlig for udførelsen af forløbene. Målet med forbehandlingen er at forbedre den indsattes forudsætninger for stoffri behandling efter endt afsoning eller eventuelt tidligere. Den konkrete behandlingsindsats tilrettelægges og udføres af 6

7 behandlingsmedarbejdere fra Center for Misbrug. Forbehandlingen strækker sig - som udgangspunkt - over 8 uger og består af gruppe- og enesamtaler med behandlingsmedarbejderen. Der bliver under hele forløbet arbejdet med både skriftlige og mundtlige opgaver. Den indsatte observeres med hensyn til motivation, ansvarlighed, åbenhed, udvikling m.v. samt for andre former for misbrug eller lidelser. Omfatter ikke Fleksibilitet og bytteret Efter 8 uger udarbejdes der i samarbejde med den enkelte indsatte et konkret behandlingstilbud under hensyntagen til den enkeltes situation. Der kan være tale om behandlings- eller afsoningstilbud. Direktoratet for Kriminalforsorgen har besluttet at der fra 2007 skal være et tilsvarende tilbud i samtlige arresthuse i Danmark. Borgere der skal udtrappes af lægeordineret medicin. Her gælder, at det er den praktiserende læge der skal forestå udtrapningen. En borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til. Retten til at vælge kan begrænses, hvis hensynet til vedkommende taler herfor. dokumentati on Center for Misbrug dokumenterer løbende overfor Social og Handicap. Kvalitetskrav At borgerne er tilfredse med den hjælp der leveres indenfor det politisk udmeldte serviceniveau. Såfremt en borger ikke er tilfreds, opfordres der til at man henvender sig hos sagsbehandleren i Social og Handicap som følger op på sagen. opfølgningen Ansvarlig for opgaven, herunder krav til kompetencer Opfølgning foretages løbende af Social og Handicap. 4. Udførelsen af ydelsen Da Varde Kommune henviser til Center for Misbrug i Esbjerg, er Center for Misbrug ansvarlige for behandlingen af stofmisbrug. Opgaveløsningens bredde i forhold til centrets indsatsområder lader sig kun gengive stikordsmæssigt; da der er mange variabler i løsningens karakter. Et grundigt udredningsarbejde betyder, at Center for Misbrug matcher såvel den ambulante som den døgnmæssige behandling i forhold til den enkelte borgers behandlingsbehov. I forhold til døgnbehandling arbejder Center for Misbrug med forskellige behandlingskoncepter. Formålet er, at iværksætte en konstruktiv personlighedsudvikling, så livet kan leves på en mere hensigtsmæssig måde under hensyn til borgerens specifikke problemsæt og udviklingsmuligheder. I forhold til dagbehandling arbejder Center for Misbrug ud fra en kognitiv referenceramme med inddragelse af elementer fra det socialpædagogiske felt med henblik på at give borgerne redskaber til at holde sig fri af stoffer i et udviklingsforløb. 7

8 Behandlingen er gruppebaseret med opdeling i forhold til såvel alder som problemkompleks. Endvidere tilbydes individuelle samtaleforløb og pårørendekurser. I forhold til substitutionsbehandling arbejder Center for Misbrug på, at medvirke til at give den enkelte borger et liv med en højnet livskvalitet samt undgå evt. kriminalitet. Dette udfører Center for Misbrug ved at tilbyde rådgivende støttesamtaler samt hjælp til evt. særlige foranstaltninger i samarbejde med Varde Kommune. Substitutionsbehandlingen er december 2010 udvidet til også at omfatte behandling med lægeordineret heroin. Opgaveløser Center for Misbrug i Esbjerg løser opgaven med behandling af stofmisbrug for Varde kommune. Center for Misbrugs Åbne Rådgivning findes på Bakkevej 6 i Esbjerg, hvor der er åbent hver onsdag fra kl Tilbagemeldingspligt dokumentati on Center for Misbrug, Esbjerg, orienterer løbende Social og Handicap i Varde kommune. Center for Misbrug dokumenterer løbende overfor Social og Handicap, således at der er en løbende dialog om borgerens videre forløb. Kvalitetskrav At alle borgere med behov for misbrugsbehandling tilbydes et behandlingsforløb tilpasset den enkeltes behov, som beskrevet ovenfor. opfølgningen I forbindelse med udløbet af den visiterede aktivitet evaluerer leverandøren handleplanen og giver besked til visitationen, om målet for aktiviteten er indfriet. 8

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for Aarhus Kommune, Center for Misbrugsbehandlings tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service 1 Formål med kvalitetsstandarden Ifølge bekendtgørelse

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Bilag 1. Slagelse Kommunens Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Ambulant psykosocial behandling...2 Dagbehandling...3 Kursusforløb Krop og Læring :...3 Forbehandlingsgruppen:...3

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere