Fordi vi skal vide mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi vi skal vide mere"

Transkript

1 Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002

2 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE 3. ANDRE ARBEJDSOMRÅDER 4. KATEGORISERING AF UDDANNELSESØNSKER 5. INDHOLD I EFTERUDDANNELSEN 6. TYPE AF EFTERUDDANNELSE 7. TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNING 8. ANDRE BARRIERER 9. KOMMENTARER FRA DELTAGERNE

3 BILAG 1: SPØRGESKEMA 6S UJHVNHPD IRU NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH RP EHKRYHQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH 7DN IRUGL GX YDOJWH DW PHGYLUNH L YRUHV VS UJHVNHPDXQGHUV JHOVH 'LQ PHGYLUNHQ KDU WLO IRUPnO DW DIG NNH EHKRYHQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH EODQGW NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH 5HVXOWDWHUQH YLO GX NXQQH O VH RP L EODQGW DQGHW 0DJLVWHUEODGHW RJ.RPPXQLNDW UHQ 'HW WDJHU FLUND PLQXWWHU DW XGI\OGH VS UJHVNHPDHW 'LQ EHVYDUHOVH HU KHOW DQRQ\P 2J GLQ GHOWDJHOVH J U HQ IRUVNHO 'HU HU RYHURUGQHGH NDWHJRULHU L XQGHUV JHOVHQ VRP GX VNDO LJHQQHP IRU DW EHVYDUH DOOH VS UJVPnO 'H U GH KM OSHWHNVWHU YLVHU GLJ KYRU GX KDU JOHPW HW VS UJVPnO EHW\GHU DW GX NDQ Y OJH IOHUH VYDU LQGHQ IRU VDPPH VS UJVPnO EHW\GHU DW GX NXQ NDQ Y OJH pw VYDU 'HQQH DQDO\VH HU LY UNVDW DI HQ QHWY UNVJUXSSH DI NRPPXQLNDWLRQV PDJLVWUH XQGHU 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ $QDO\VHQ HU XGDUEHMGHW L VDPDUEHMGH PHG 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ 'DQVN.RPPXQLNDWLRQVIRUHQLQJ RJ DQDO\VHILUPDHW 5HVSRQDWRU 6WDUW DQDO\VHQ $OPHQH 'DWD (U GX XGGDQQHW PDJLVWHU" -D 1HM 8QGHU XGGDQQHOVH (U GX PHGOHP DI (U GX 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ 'DQVN.RPPXQLNDWLRQVIRUHQLQJ 0DQG.YLQGH +YRU JDPPHO HU GX" nu %RU GX 9HVW IRU 6WRUHE OW VW IRU 6WRUHE OW 1 VWH VLGH 1

4 8GGDQQHOVH (U HQ GHO DI GLQ XGGDQQHOVH EDVHUHW Sn NRPPXQLNDWLRQVIDJ" -D 1HM +YRU O QJH HU GHW VLGHQ DW GX DIVOXWWHGH GLQ XGGDQQHOVH" nu nu nu 2YHU nu 8DIVOXWWHW 1 VWH VLGH (UKYHUYVHUIDULQJ +YRU PDQJH nu KDU GX DUEHMGHW PHG NRPPXQLNDWLRQ" nu nu nu 2YHU nu +YLONH RPUnGHU DUEHMGHU GX PHG" 6WUDWHJL $QDO\VH 7HNVWSURGXNWLRQ 35SUHVVH 5HGDNWLRQ,QWHUQHWLQWUDQHW $QGHW +YLV DQGHW VNULY YHQOLJVW KYDG +YRUGDQ HU GLQ DUEHMGVVLWXDWLRQ L MHEOLNNHW" / QPRGWDJHU )UHHODQFH 6HOYVW QGLJ /HGLJ 1 VWH VLGH 2

5 $UEHMGVSODGV +YLONHQ W\SH RUJDQLVDWLRQ HU GX DQVDW L" 2IIHQWOLJ 3ULYDW,QWHUHVVHRUJDQLVDWLRQ.RQVXOHQWYLUNVRPKHG +YRU PDQJH DQVDWWH HU GHU L YLUNVRPKHGHQ" 2YHU +YRU PDQJH XG RYHU GLJ VHOY DUEHMGHU PHG NRPPXQLNDWLRQ L GLQ DIGHOLQJ ",QJHQ 2YHU 1 VWH VLGH %HKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH 1 YQ L SULRULWHUHW U NNHI OJH RS WLO HPQHU KYRU GX KDU EHKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW 3n GH I OJHQGH VLGHU YLO YL EHGH GLJ RP DW GHWDOMHUH GLW HIWHUXGGDQQHOVHVEHKRY 'HU HU pq VLGH IRU KYHU DI GLQH SULRULWHWHU 'HQ Q VWH VLGH KDQGOHU GHUIRU RP GLQ SULRULWHW 1 VWH VLGH 3

6 'LQ I UVWH SULRULWHW YDU +YLONHW IRNXV QVNHU GX DW HIWHUXGGDQQHOVHQ VNDO KDYH" 7HRULPHWRGHU,QWURGXNWLRQ WLO Q\W IDJRPUnGH 3UDNWLVNH Y UNW MHU %UXVKXS 9HG LNNH +YLONHQ W\SH HIWHUXGGDQQHOVH HU GX LQWHUHVVHUHW L" 0DVWHUGLSORP / QJHUHYDUHQGH NXUVXV (QNHOWIDJ.RUW NXUVXV 9HG LNNH +YRUGDQ IRUHWU NNHU GX DW XQGHUYLVQLQJHQ HU WLOUHWWHODJW" 6DPOHW IRUO E )MHUQXQGHUYLVQLQJ 6SUHGWH PRGXOHU 6HPLQDUHU IMHUQXQGHUYLVQLQJ 9HG LNNH 1 VWH VLGH (NVDPHQVEHYLV (U GHW JHQHUHOW YLJWLJW IRU GLJ DW XGGDQQHOVHNXUVHU NDQ DIVOXWWHV PHG HNVDPHQVEHYLV" -D 1HM 9HG LNNH 1 VWH VLGH 4

7 8QGHUYLVQLQJVWLGVSXQNW +YRUQnU YLO GX KHOVW GHOWDJH L XQGHUYLVQLQJ" 'DJ :HHNHQG $IWHQ 6RPPHUIHULH,QJHQ EHW\GQLQJ +DU GX EHGVW WLG WLO HIWHUXGGDQQHOVH Sn EHVWHPWH nuvwlghu" )RUnU (IWHUnU 6RPPHU 9LQWHU,QJHQ EHW\GQLQJ 1 VWH VLGH %DUULHUHU IRU DW GHOWDJH L HIWHUXGGDQQHOVH 2SOHYHU GX EDUULHUHU IRU DW GHOWDJH L QVNHW HIWHUXGGDQQHOVH" 1HM -D +YLV MD KYLONH" 9 OJ GH WUH PHVW UHOHYDQWH -HJ KDU VY UW YHG DW In IUL L DUEHMGVWLGHQ -HJ KDU VY UW YHG DW RYHUEHYLVH PLQ DUEHMGVJLYHU RP DW MHJ KDU EHKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH -HJ KDU VY UW YHG DW In WLG WLO EnGH HIWHUXGGDQQHOVH RJ IDPLOLHOLY -HJ KDU VY UW YHG DW In PLQ DUEHMGVJLYHU WLO DW EHWDOH -HJ KDU LNNH UnG WLO VHOY DW EHWDOH -HJ PDQJOHU HW RYHUEOLN RYHU PXOLJKHGHUQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH -HJ NDQ LNNH ILQGH HW UHOHYDQW HIWHUXGGDQQHOVHVWLOEXG -HJ NDQ LNNH In SODGV Sn GHQ QVNHGH HIWHUXGGDQQHOVH $QGHW +YLV DQGHW Vn NRPPHQWpU NRUW 1 VWH VLGH 5

8 (YHQWXHOW DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU +DU GX GHUXGRYHU DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU RP HIWHUXGGDQQHOVH HOOHU WLO DQDO\VHQ L YULJW Vn HU GX YHONRPPHQ WLO DW VNULYH GHP KHU $IVOXW DQDO\VHQ 0DQJH WDN IRU GLQ EHVYDUHOVH RJ IRU DW GX YDOJWH DW J UH HQ IRUVNHO 3n JUXQGODJ DI GHQQH XQGHUV JHOVH YLO GHU EOLYH XGDUEHMGHW HQ UDSSRUW VRP VNDO DIVO UH KYDG XGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQHUQH ± RJ YL VHOY ± NDQ J UH IRU DW YL VRP NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH InU EHGUH RJ PHUH NYDOLILFHUHGH PXOLJKHGHU IRU HIWHU XGGDQQHOVH 5DSSRUWHQ EOLYHU IULW WLOJ QJHOLJ RJ YLO QDWXUOLJYLV EOLYH XGVHQGW WLO DOOH LQWHUHVVH UHGH NXUVXVXGE\GHUH ± PDQJH DI GHP KDU DOOHUHGH XGWDOW DW GH JO GHU VLJ WLO DW VH UHVXOWDWHUQH 'X InU RJVn VHOY PXOLJKHG IRU DW O VH RP UHVXOWDWHUQH L EOD 0DJLVWHUEODGHW RJ.RPPXQLNDW UHQ 6H QRJOH DI GH HNVLVWHUHQGH HIWHUXGGDQQHOVHVWLOEXG KHU (U GX PHGOHP DI 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ NDQ GX JUDWLV NRPPH PHG L 1HWY U NHW DI.RPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH YHG DW VHQGH HQ HPDLO WLO PUW#PDJLVWHUGN 6S UJVPnO" 6n VNULY WLO.RPPXQLNDWLRQVPDJLVWHU /H /\E\ OH#O\E\GN $QDO\VHEXUHDXHW 5HVSRQDWRU SRVW#UHVSRQDWRUGN 6

9 BILAG 2: UDSENDTE Dansk Magisterforening udsendte følgende to til kommunikationsmagistrene i netværket. Dansk Kommunikationsforening bragte dernæst teksten fra ene i deres trykte nyhedsbrev. 2.A: OPFORDRING TIL KOMMUNIKATIONSMAGISTRE Emne: Fortæl om dine behov og få bedre efteruddannelsesmuligheder Dato: 16/ Spørgeskema for Kommunikationsmagistre Holder du dine kvalifikationer ved lige, kan det påvirke dine karrieremuligheder, din løn og din arbejdsglæde. For at hjælpe kursusudbyderne til at give os de bedst mulige efteruddannelsestilbud, har Netværket for Kommunikationsmagistre i Dansk Magisterforening udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som vi vil bede dig udfylde på adressen Din deltagelse gør en forskel. For at få så mange deltagere i undersøgelsen som muligt, vil vi desuden bede dig om at videresende denne til dine magistervenner eller -kolleger, som også arbejder med kommunikation. Venlig hilsen Kommunikationsmagister 2.B: REMINDER TIL KOMMUNIKATIONSMAGISTRE Emne: Husk det nu: Spørgeskema for Kommunikationsmagistre Dato: 29/ Tak til alle jer, der har taget jer tid til at udfylde spørgeskemaet om Kommunikationsmagistrenes efteruddannelsesbehov. Til jer andre, som endnu ikke har været forbi skemaet på adressen kan jeg bare sige: Det ta'r kun 5 minutter. Og jeres deltagelse gør en forskel. Spørgeskemaet ligger kun på nettet i få dage endnu. Efter sommerferien kan I læse om resultaterne i bl.a. Magisterbladet. Venlig hilsen Kommunikationsmagister 7

10 BILAG 3: ANDRE ARBEJDSOMRÅDER 65 kommunikationsmagistre har udfyldt feltet andet under arbejdsområder i spørgeskemaet. De arbejdsområder, som de har beskrevet, fremgår i uredigeret form af den følgende oversigt. * Administration Administration af projektansøgninger, praktisk organisering af konferencer og seminarer Administrativt, markedsføring Analyse, PR/presse og internet/intranet Andet: undervisning og koordinator ved personlig netværksdannelse Corporate identity Dannelse af lokale netværk Databaser, dialogmarkedsføring Design, trykning, IT Dtp E-learning Erhvervskonsulent og netværksmedarbejder Forandringsprocesser Freelance fagblade Grafisk design I praktik hos et produktionsselskab Implementering af strategi Informations- og markedsføringsmateriale for arbejdspladsens videnprodukter (forskningsresultater, konferencer og kurser) Informationskampagner Informationsstrategi og kommunikationsplaner Intern kommunikation og organisation Intern kommunikation, Projektledelse Interpersonel kommunikation IT-strategi/layout Iværksætter kampagner og opmærksomhedsskabende events Kursusudvikling Layout Ledelse Ledelsesrådgivning Markedsføring Markedsføring, Kundearrangementer Medieplanlægning Medieprojektleder: videomultimediekonsulent, udviklingsprojekter i undervisningsbranchen, e-learning oa. Menneske - maskin kommunikation Multimedieudviklingsmetoder og kommunikationsplanlægning ift. dette Mundtlig formidling, foredrag, seminarer Musiklærer Oversættelse fra svensk til dansk Pædagogik/psykologi Personalekonsulent Personalepolitik, rådgivning Presseovervågning, IT og digital forvaltning, dtp Primært vejledninger vendt til statslige myndigheder Projektarbejde, f.eks. p.t. et bookingsystem for idrætsfaciliteter Projektledelse Rådgivning i udviklende kommunikations- og organisationsformer, såsom e-communities, e-debatfora og netværk Radio og tv Radio, tv, undervisning Sprogkonsulent og underviser i skriftlig formidling Sprogrevision, rådgivning om sprog og formidling, layout/design Stillingsrekruttering, dialogprocesser/netværkskommunikation Systemanalyse, kulturanalyse Tv/film produktion Udformning af undervisningsmateriale Udvikling og koordinering af undervisningsaktiviteter Underviser/vejleder Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning i kommunikation Undervisning i personlig kommunikation, massekommunikation og pædagogik Undervisning i sprog, formidling og tekstproduktion Undervisning, formidling og rådgivning Usability 8

11 BILAG 4: KATEGORISERING AF UDDANNELSESØNSKER Kommunikationsmagistrenes ønsker til uddannelse har vi inddelt i 8 kategorier: Kommunikation i bred forstand, strategi og analyse, formidling og journalistik, PR og marketing, internet/intranet, IT og edb, ledelse og organisation samt andre emner. I oversigten fremgår indholdet af de forskellige kategorier udtrykt med deltagernes egne ord. * Hvis flere deltagere har skrevet nøjagtig samme emne er antallet angivet i en parentes bagefter. KOMMUNIKATION I BRED FORSTAND (37) Almen kommunikation Andre relaterede emner Assertiv kommunikation Dialogprocesser En stor offentlig organisations information Faglig vedligeholdelse Forebyggende arbejde og kommunikation Generel up-date om ny forskning og viden Generelt mit fag Hvordan perciperer brugere Interkulturel kommunikation International formidling Interpersonel kommunikation Kommunikation - gode redskaber Kommunikation (3) Kommunikation i bred forstand Kommunikationsfag Kommunikationsmedarbejderen som konsulent Kommunikationsteori (2) Kommunikationsværktøjer Netværkskommunikation Nye tendenser inden for kommunikation (2) Nyere semiotisk kommunikationsanalyse Opdatering inden for faget Personlig kommunikation Retorik (2) Skriftlig kommunikation vs. netkommunikation i det offentlige Specifikt kommunikation (3) Sprogforskning - opdatering Sundhedskommunikation STRATEGI OG ANALYSE (66) Analyse (3) Analyse af kommunikation via elektronisk... Analyse og teori Analyseværktøjer Evaluering Forbrugerundersøgelser Informations- og pressestrategisk arbejde Informationsstrategi (4) Kommunikationsanalyse Kommunikationsplanlægning Kommunikationsregnskab Kommunikationsstrategi (12) Kommunikationsstrategi og analyse Kvalitative analysemetoder Kvalitative spørgeteknikker Kvalitative undersøgelser Kvantitative metoder Kvantitative undersøgelser Metoder til afprøvning af om kommunikation Målgruppeanalyse (3) Målgrupper Målgrupper, feedback Målgruppeundersøgelser Strategi (9) Strategi og analyse (2) Strategi og planlægning (2) Strategisk formidling Strategisk kommunikation (8) Strategisk planlægning af kommunikation Strategiudarbejdelse Vidensregnskab 9

12 FORMIDLING OG JOURNALISTIK (103) Artikelskrivning At skrive kreativt Bedre journalistik Billedbrug Design (2) Design/layout Effektiv formidling Faglig formidling Faglig journalistik (inkl. web) Forbedret skrivekvalitet Formidling (2) Formidling til unge Formulering af info-materiale Forskningsformidling Fra tekst til pjece-produktion Fængende tekstskrivning Grafisk design (2) Grafisk design/programmer Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation/layout Grafisk produktion Interviewteknik (2) Interviewtræning Journalistik - ej begynder Journalistik (23) Journalistisk skriveredskab Journalistiske arbejdsmetoder Journalistiske discipliner Journalistiske redskaber (2) Journalistiske skrivefærdigheder Journalistiske teknikker Journalistiske værktøjer Kampagner Kommatering Kommunikation - skriftlig/mundtlig Layout Layout/design/foto Mundtlig formidling (5) Mundtlig fremstillingsform Mundtlig kommunikation Målrettet skriftlig formidling Praktisk skrivning/vinkling Præsentation Præsentationsteknik (4) Redaktion (3) Skriftlig formidling (2) Skriftlig formidling af teknisk stofområde Skriftlig fremstilling (2) Skriftlig produktion Skriv bedre Skriv bedre/forskellige medier Skriv en pressemeddelelse Skrive journalistisk Skrivefærdigheder Skrivekurser (vedligeholde) Skrivning inden for forskellige tekstgenrer Sproglig kommunikation Tekstformidling Tekstproduktion (2) Typografi Udarbejdelse af pjecer Udvikle skrivefærdigheder Visuel kommunikation Visuel præsentation i skriftligt materiale PR OG MARKETING (57) Business-to-consumer marketing Customer Relation Management Journalistik - skrivning til presse Kommunikation med erhvervsvinkel Krisehåndtering Krisekommunikation Markedsanalyse Markedsføring (5) Markedsføring/presse Markedsføringsstrategi Marketing (5) Marketingsfag Marketingsfag - fx. CRM Medieområdet generelt Medietræning Målrettede PR-kampagner Netværk/PR Politisk journalistik PR (5) PR (på Internet) PR og markedsføring PR/presse PR-arbejde Presse (2) Pressearbejde (3) Pressehåndtering (4) Pressekontakt (6) Pressekontakt/relationer Presserelationer Pressestrategi PR-redskaber Relationsopbygning Risikokommunikation Spindoctor 10

13 INTERNET/INTRANET (123) Avanceret web-design Billeder på nettet Brug af grafik/video i webformidling Content Management Dialogbaseret intranet/internet Digital forvaltning Elektronisk kommunikation Elektroniske kanaler E-medier Formidling (tekst) på internet/intranet Formidling på nettet (2) Formidling på web Grafik/internet Gruppearbejde på nettet Hensigtsmæssigt sprog på nettet Hjemmeside Hjemmesidefabrikation Informationsarkitektur (intranet) Integration af internet og databaser Interaktivitet på nettet Internet - lyd og billede Internet - planlægning, teknik, indhold Internet - skriftlig fremstilling Internet (15) Internet og brugervenlighed Internet/elektronisk kommunikation Internet/intranet-udvikling Internetbaserede netværk Internetformidling (3) Internetformidling og systemer Internet-intranet strategi Internetkommunikation (2) Internetproduktion Internet-redskaber Internetstrategi Internet-teknik Internettekster generelt Internetteori Internetudnyttelse Intranet (7) Intranet/databasestyring Intranet/internet Intranet: kommunikation og viden Intranetredskaber IT og internetkommunikation IT/internet IT-web Kommunikation på nettet (4) Koordinering af internetbaseret kommunikation Kurser i forhold til at informere elektronisk Målrettet kommunikation på nettet Netbaseret kommunikation Netflow Netjournalistik Nye medier Produktion af hjemmeside (2) Projektstyring internet/intranet Skrift/tekster til internet Strategi for websider i det offentlige Strukturering af hjemmesider Tekster til nettet (4) Tekster/nyheder på nettet Tekstskrivning til nettet Teoretisk viden om de nye medier Tv på internettet Vedligeholdelse af webside Via elektroniske medier Web (6) Web i organisationen Web og multiplatform Web-baseret kommunikation Web-design (7) Web-journalistik Webkommunikation: strategi, struktur Web-kurser af mere teknisk karakter Web-produktion (3) Web-produktion/IT Web-redigering Webudvikling/usability IT OG EDB (49) APL Avanceret IT Billedbehandling Brugen af forskellige programmer/it-værktøjer Brugerfladeanalyser Brugergrænseflader Brugertests Computermedier Diverse edb-værktøjer Dreamweaver DTP (4) EDB/IT-kurser Edb-programmer som FrontPage og PowerPoint Edb-værktøjer IT - Excel og PowerPoint IT - præsentationsprogrammer og web-design IT - teoretisk som praktisk IT (16) IT i en organisatorisk og teknisk sammenhæng IT-kundskab IT-området IT-programmer IT-programmering IT-redskaber Javascript Multimedier (2) Photoshop Teknisk viden om databaser Tekstbehandling/PowerPoint Usability 11

14 LEDELSE OG ORGANISATION (88) Arbejde i politiske organisationer Coaching (4) Forandringskommunikation HRM i forhold til intern kommunikation Human Ressource (5) Human Ressources værktøjer Intern kommunikation Intern kommunikation, organisationskommunikation International projektledelse Kommunikationsledelse Ledelse - projektledelse Ledelse (4) Ledelse og organisationsudvikling Ledelse og økonomi Ledelseskommunikation Ledelsesudvikling Lederuddannelse (2) Management Motiveringsværktøjer (2) Organisation og ledelse Organisationen (3) Organisationskommunikation (2) Organisationsforståelse Organisationsforståelse/HR Organisationsstruktur Organisationsteori (2) Organisationsudvikling (3) Organisatorisk forståelse (teori) Personaleledelse Personaleudvikling Proceskonsulent/coaching Projektarbejde- og ledelse Projektledelse (22) Projektledelse/deltagelse Projektledelse/styring Projektstyring (3) Projektstyringsværktøjer Redaktionsledelse (2) Samarbejde/projektledelse Samarbejdsmetodik Semiotisk kommunikationsanalyse fra organisationssynspunkt Vilje til forandring Virksomhedskultur Virksomhedsledelse Værktøjer til projektledelse Øget kendskab til virksomhedsbehov ANDRE EMNER (81) Adfærdsforskning Adfærdsændringer Administration Afsætningsøkonomi Arbejdet med frivillige Effektiv mødeledelse E-learning (3) Engelsk (4) Engelsk fagsprog Etablere netværk EU Finansielle spørgsmål i samarbejdsrelationer Forhandling Forhandlingsteknik Forlagsbrancheviden Forretningsstrategi Forskeruddannelse Forvaltning Fra produktion til procesudvikling Freelancer/ hvordan gør man? Fremmede sprog Handelsfag Idéskabning Jobansøgning Karriereplanlægning Karriereudvikling Kend det private erhvervsliv Kommunikationsøkonomi Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling - praktisk og teoretisk Kreativ idéudvikling Kreativ tænkning (2) Læringsprocesser; børn og voksne Markedsføring - af mig selv Metodeudvikling i forbindelse med kompetenceudvikling Mødeplanlægning/strategi Networking/erfaringsudveksling NLP Offentlig forvaltning Oversættelse - svensk til dansk Personlig udvikling (3) Praksisfællesskaber/kultur Psykologi (2) Pædagogik (4) Salg Skrive ansøgning Sociologi (3) Sprog Sprog - skriftlig engelsk Sprog/fagsprog Statistik - eks. SPSS (2) Statistik (2) Undervisning Undervisningspædagogik Undervisningsteknikker Videnopsamling Voksenpædagogik (3) Økonomi (3) Økonomi (aktier, investor relations) Økonomisk indsigt/regnskab Økonomistyring 12

15 BILAG 5: INDHOLD I EFTERUDDANNELSEN Når det drejer sig om efteruddannelsens indhold, så efterspørger kommunikationsmagistrene især praktiske værktøjer (87%), men de viser også en relativt stor interesse for teori og metoder (70%). Introduktion til et nyt fagområde udgør 35%, hvorimod behovet for brush-up kun er 14%. * Fordelingen af ønsker til indhold inden for de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Teori og metode 81% Teori og metode 91% Praktiske værktøjer 54% Praktiske værktøjer 83% Introduktion 32% Introduktion 26% Brush-up 24% Brush-up 12% 0% 0% 100% 100% Formidling og journalistik PR og marketing Teori og metode 58% Teori og metode 72% Praktiske værktøjer 93% Praktiske værktøjer 93% Introduktion 19% Introduktion 37% Brush-up 17% Brush-up 5% 2% 0% 100% 100% Internet/intranet IT og edb Teori og metode 66% Teori og metode 47% Praktiske værktøjer 93% Praktiske værktøjer 96% Introduktion 31% Introduktion 41% Brush-up 14% Brush-up 10% 0% 0% 100% 100% Ledelse og organisation Andre emner Teori og metode 85% Teori og metode 67% Praktiske værktøjer 86% Praktiske værktøjer 81% Introduktion 49% Introduktion 52% Brush-up 6% Brush-up 23% 0% 1% 100% 100% 13

16 BILAG 6: TYPE AF EFTERUDDANNELSE Hovedparten af kommunikationsmagistrene foretrækker korte kurser (65%), mens en mindre del ønsker længerevarende kurser (40%). Master- og diplomuddannelser har kun en efterspørgsel på 15%, mens interessen for at tage enkeltfag fra ordinære og åbne uddannelser ligger på 39%. * Fordelingen af ønsker til uddannelsestype i de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Master/diplom 19% Master/diplom 18% Enkeltfag 35% Enkeltfag 27% Længere kursus 41% Længere kursus 42% Kort kursus 57% Kort kursus 71% 3% 2% Formidling og journalistik PR og marketing Master/diplom 17% Master/diplom 5% Enkeltfag 45% Enkeltfag 37% Længere kursus 42% Længere kursus 30% Kort kursus 68% Kort kursus 67% 2% 4% Internet/intranet IT og edb Master/diplom 10% Master/diplom 16% Enkeltfag 37% Enkeltfag 43% Længere kursus 35% Længere kursus 39% Kort kursus 70% Kort kursus 61% 1% 2% Ledelse og organisation Andre emner Master/diplom 16% Master/diplom 15% Enkeltfag 47% Enkeltfag 37% Længere kursus 49% Længere kursus 43% Kort kursus 57% Kort kursus 62% 3% 2% 14

17 BILAG 7: TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNING Kommunikationsmagistrene foretrækker, at undervisningen er tilrettelagt som et samlet forløb (58%) frem for i spredte moduler (37%). Fjernundervisning kombineret med seminarer er den næstmest populære form (40%), hvorimod der er mindst interesse for ren fjernundervisning (13%). * Fordelingen af ønsker til tilrettelæggelse i de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Samlet forløb 43% Samlet forløb 55% Spredte moduler 35% Spredte moduler 42% Fjernundervisning 5% Fjernundervisning 24% Seminar/fjernundervisning 46% Seminar/fjernundervisning 45% 3% 11% Formidling og journalistik PR og marketing Samlet forløb 54% Samlet forløb 61% Spredte moduler 40% Spredte moduler 28% Fjernundervisning 14% Fjernundervisning 14% Seminar/fjernundervisning 44% Seminar/fjernundervisning 42% 9% 7% Internet/intranet IT og edb Samlet forløb 58% Samlet forløb 71% Spredte moduler 33% Spredte moduler 29% Fjernundervisning 11% Fjernundervisning 14% Seminar/fjernundervisning 46% Seminar/fjernundervisning 29% 5% 6% Ledelse og organisation Andre emner Samlet forløb 59% Samlet forløb 62% Spredte moduler 47% Spredte moduler 37% Fjernundervisning 6% Fjernundervisning 16% Seminar/fjernundervisning 32% Seminar/fjernundervisning 35% 10% 6% 15

18 BILAG 8: ANDRE BARRIERER 24 kommunikationsmagistre har udfyldt feltet andet under oplevede barrierer i spørgeskemaet. Disse barrierer har vi her inddelt i: økonomi, tid, geografisk afstand, projektansættelse og diverse.* ØKONOMI Min arbejdsgiver har ingen penge! Viljen fejler ikke noget. Freelancere har ingen arbejdsgiver til at betale. Ønskeligt, hvis Magisterforeningen kunne træde ind her. Det ved jeg ikke p.t., da jeg ikke er startet i mit nye job. Som ledig har jeg dog ikke råd til at betale selv. TID Kombinationen af fuldtidsjob med udfordringer og udvikling, et uddannelsesforløb og familie er næsten umulig. Virksomhedens velvillige indstilling mht. "uddannelsesdage" eller lignende er afgørende. Har svært ved at få tid til at indpasse efteruddannelse i arbejdet. Tid til overhovedet at være på efteruddannelse i arbejdstiden. Vi er tre kolleger der skal følges ad på det samme kursus - den ene kollega har ikke tid foreløbig - så må vi andre vente. Der mangler tid. Tid. På samfundsmæssigt plan er det eneste fornuftige ret til betalt opdatering/videreuddannelse en vis del af arbejdstiden. Arbejdsfordeling så arbejdsløse kommer i arbejde. GEOGRAFISK AFSTAND Det gælder for DM's egne kurser, som ofte er interessante og relevante, at de for langt hovedpartens vedkommende finder sted i København, subsidiært i Århus. Desværre - for hvis man er bosiddende på f.eks. Fyn eller i Sydjylland, er transporten en meget stor barriere for deltagelse. Både tidsmæssigt og økonomisk. Det er f.eks. meget vanskeligt at deltage i et længerevarende kursus med fast ugentlig kursusdag, hvis transporttiden er to timer hver vej. At der ikke gives transporttilskud, er heller ikke befordrende. Jeg har ikke tal for det, men er sikker på, der er en overrepræsentation af kurser placeret i København i forhold til antallet af DM-medlemmer. Det var derfor ønskeligt, om DM bestræbte sig på en større geografisk spredning af sine kurser. Fjernundervisning kan i øvrigt ikke løse problemet - dertil er samværet og dialogen alt for vigtig. Afstand til København ca. 130 km. Kurserne ligger på Sjælland. Jeg mangler noget relevant i Midtjylland, evt. i Silkeborg. 16

19 PROJEKTANSÆTTELSE Jeg er nyuddannet og ansat i et etårigt vikariat og finder det derfor svært at forlange kurser mv. - selvom jeg egentlig har behov for det. Samtidig ved jeg faktisk ikke rigtig, hvor jeg skal kigge efter kurser og uddannelser. Jeg er ansat i en midlertidig deltidsstilling og er derfor ikke p.t. i en position, hvor jeg kan anmode min arbejdsplads om efteruddannelse. Som projektansat bliver der ikke brugt penge på efteruddannelse. DIVERSE Det er svært at overskue, hvad der også er relevant om et eller to år frem. Det er ikke ønskeligt at gennemføre 1-2 års efteruddannelse og bagefter finde ud af at det var nyttesløst. Når man sidder og koger i hverdagen kan det være svært at få overskud til 1) se på muligheder 2) få energi til 'abstrakte projekter'. Jeg har især svært ved at finde nogle kurser, som giver et overblik over nutidige og fremtidige mulige web-værktøjer - dvs. en blanding af redskabskursus og mere overordnet om hvilke redskaber, man skal vælge. Jeg er ledig og kan derfor kun komme på kurser arrangeret specielt for ledige, eller et kursus arrangeret af min fagforening. A-kassen og arbejdsformidlingen? Da jeg er helt nyuddannet har jeg ikke selv følt det største behov for efteruddannelse endnu. De ting, jeg har ønsket kurser i, er blevet bevilget. Men jeg ved ikke, hvordan situationen ser ud på længere sigt. Kommunikation er ikke et område, som vægtes højt i organisationen. Vi kan alle kommunikere med det næb, som vi nu engang er udstyret med. 17

20 BILAG 9: KOMMENTARER FRA DELTAGERNE 47 kommunikationsmagistre har benyttet muligheden for at aflevere en afsluttende kommentar. Et repræsentativt udvalg af deres kommentarer har vi her inddelt i: behov for efteruddannelse, ønsker til tilrettelæggelse, barrierer for deltagelse, kommentarer til undersøgelsen samt diverse. * BEHOV FOR EFTERUDDANNELSE Jeg skal efteruddannes. Jeg kan ikke forestille mig ikke at komme på "skolebænken" igen. Det er blot et spørgsmål om tid. Alle har brug for det, om det så er et længerevarende eller et kort kursus. Både én selv og ens arbejdsplads bliver "rigere". Ingen tvivl om, at behovet er stort. Vi kommer fra alle hjørner uddannelsesmæssigt og oplever ofte "huller" og nye arbejdsfelter. Mange magistre bruger ofte ikke hele deres uddannelse, men får job, som udnytter dele af uddannelsen. Derfor er efteruddannelse en tvetydig størrelse. Der er et behov for at dels få ny viden på sit fagområde, og dels at få efteruddannelse på arbejdsområder, som ligger uden for uddannelse. Jeg har generelt meget behov for værktøjsorienteret efteruddannelse, hvor jeg kan operationalisere min teoretiske viden. Jeg finder det vigtigt, at kurserne er praktisk orienteret. Alt for mange kurser for akademikere forsætter det akademiske navlepilleri fra universitetet. Men det er vigtigt i et så praktisk fag som kommunikation, at der er praktiske redskaber, der forbedrer vores evner på arbejdsmarkedet og vores jobmuligheder generelt. Kurser på dette felt bør være i samarbejde med medier og arbejdsgivere, så man giver magistre, der arbejde med kommunikation, præcis de redskaber, der gør os til det bedste valg på arbejdsmarkedet. Praktiske, teoretiske og selvstændige. Hvis efteruddannelsen virkelig skal batte, så mener jeg, at der skal være sammenhæng mellem teori og praksis. Forstået på den måde, at begge dele skal indgå i uddannelsen - gerne integreret i ens eget arbejde. De tilbud der er på efteruddannelse i faglig formidling er næsten udelukkende introducerende. Jeg savner et videregående forløb - baseret på at deltagerne har erfaring/uddannelse inden for området. Det er sjældent at finde et tilbud, som har et vist niveau. Der er ofte for meget, man ved i forvejen. Aha-oplevelserne mangler. Mange web-kurser er enten meget tekniske eller er begynderkurser (lær en browser at kende). Jeg kunne godt tænke mig nogen midt imellem kurser rettet til magistre, der arbejder med web-formidling, men som har svært ved at følge med i den tekniske udvikling - og derfor også kan have svært ved at prioritere hvilke mere hardcore redskabskurser, man har behov for. Da jeg for nylig har set en repræsentant for Magisterforeningen udtale, at universitetsuddannelserne fortsat skal være forskerorienterede på trods af ændrede jobvaner/større fagspredning, er det endog meget relevant med efteruddannelse, der så kan udfylde de "sorte huller", universitetet efterlader, fx for kommunikationsmagistre. 18

21 ØNSKER TIL TILRETTELÆGGELSE Korte intensive kurser. Praktisk betonede. Billige (aftenskole niveau - ikke det med flere 1000 pr dag ) - da jeg selv skal betale. Jeg har stor motivation, men det skal passes ind i arbejdstid og familie (sidste har høj prioritet, f.eks. vil jeg ikke bruge sommerferie - og det er derfor jeg har krydset fjernundervisning af, selvom jeg tror udbyttet er større ved kontakt. Fjernundervisning er også ensomt (det er mit arbejde også - selvom det er et stort sted, er jeg helt alene med mit område). Det er et problem, at man som oftest får betalt og fri til korte kurser, men de giver ikke nok fagligt. Omvendt er det svært at passe ind i familielivet at tage længerevarende kurser, fordi der er så lidt fritid - men alligevel finder jeg det mest tilfredsstillende. Jeg orker ikke lange kurser, og har ikke brug for flere eksamensbeviser, men vil godt deltage i korte dagskurser à 1-2 dages varighed med inspirerende, dynamiske, rasende dygtige og velkvalificerede undervisere. Jeg ønsker mig kurser, der kræver noget af mig som deltager, og som giver mig den nødvendige inspiration/ny viden til at gå videre i mit arbejde som kommunikationsmedarbejder. BARRIERER FOR DELTAGELSE Jeg har meget svært ved at finde relevante kurser til mit arbejdsområde. Jeg sidder alene som informationsmagister i en international virksomhed og har et stort behov for at "følge med" i, hvad der sker udenfor vores lille verden. Ikke andet end at jeg hidtil har haft svært ved at finde attraktive uddannelsestilbud. Det er nok lettest at overtale arbejdsgivere til kurser, hvor man i høj grad tager udgangspunkt i de daglige arbejdsopgaver. Kurserne skal spredes mere. Det kan være svært altid at skulle møde op i Århus, Odense eller København. Ønske: mindre (færre deltagere) og mere intensive kurser spredt rundt i hele landet - gerne i Silkeborgområdet. KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN Det er godt med en analyse som denne. Som kommunikationsmagistre famler vi os tit frem, da vores uddannelse er bred. Alt for ofte tilpasser vi os andres behov, frem for en gang imellem at tænke på os selv og vores behov. Håber det medfører nogle brugbare efteruddannelsesforløb! God fornøjelse. Selve undersøgelsen er god, fordi den tvinger til at se på muligheder og erkende mangler. Tak for et klart og entydigt spørgeskema... det forpligter :-) Håber at opfølgningen bliver ligeså ambitiøs som spørgsmålene lægger op til. Jeg glæder mig til at læse om resultatet. God idé med en sådan analyse! Godt initiativ! Ta det roligt - det går jo nok! 19

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006

Ledere i udvikling. Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet. August 2006 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt ledermedlemmer i Kost & Ernæringsforbundet August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Resumé...4 Del 1. Introduktion...7 1. Formål...8 2. Baggrund...8 3. Målgruppe...8

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Virker akutpakkerne?

Virker akutpakkerne? Virker akutpakkerne? De lediges vurderinger af den ekstraordinære indsats til personer med risiko for at miste dagpengeretten Maj 2013 Undersøgelse lavet af Akademikerne i samarbejde med de akademiske

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012

Dimittendundersøgelse 2012 Dimittendundersøgelse 2012 Page 1/30 Indhold 1.0 Indledende bemærkninger... 2 1.1 Metodiske overvejelser... 3 2.0 Overordnede konklusioner... 4 3.0 Hvem er respondenterne?... 5 4.0 Beskæftigelsessituationen...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere