Fordi vi skal vide mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi vi skal vide mere"

Transkript

1 Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002

2 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE 3. ANDRE ARBEJDSOMRÅDER 4. KATEGORISERING AF UDDANNELSESØNSKER 5. INDHOLD I EFTERUDDANNELSEN 6. TYPE AF EFTERUDDANNELSE 7. TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNING 8. ANDRE BARRIERER 9. KOMMENTARER FRA DELTAGERNE

3 BILAG 1: SPØRGESKEMA 6S UJHVNHPD IRU NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH RP EHKRYHQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH 7DN IRUGL GX YDOJWH DW PHGYLUNH L YRUHV VS UJHVNHPDXQGHUV JHOVH 'LQ PHGYLUNHQ KDU WLO IRUPnO DW DIG NNH EHKRYHQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH EODQGW NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH 5HVXOWDWHUQH YLO GX NXQQH O VH RP L EODQGW DQGHW 0DJLVWHUEODGHW RJ.RPPXQLNDW UHQ 'HW WDJHU FLUND PLQXWWHU DW XGI\OGH VS UJHVNHPDHW 'LQ EHVYDUHOVH HU KHOW DQRQ\P 2J GLQ GHOWDJHOVH J U HQ IRUVNHO 'HU HU RYHURUGQHGH NDWHJRULHU L XQGHUV JHOVHQ VRP GX VNDO LJHQQHP IRU DW EHVYDUH DOOH VS UJVPnO 'H U GH KM OSHWHNVWHU YLVHU GLJ KYRU GX KDU JOHPW HW VS UJVPnO EHW\GHU DW GX NDQ Y OJH IOHUH VYDU LQGHQ IRU VDPPH VS UJVPnO EHW\GHU DW GX NXQ NDQ Y OJH pw VYDU 'HQQH DQDO\VH HU LY UNVDW DI HQ QHWY UNVJUXSSH DI NRPPXQLNDWLRQV PDJLVWUH XQGHU 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ $QDO\VHQ HU XGDUEHMGHW L VDPDUEHMGH PHG 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ 'DQVN.RPPXQLNDWLRQVIRUHQLQJ RJ DQDO\VHILUPDHW 5HVSRQDWRU 6WDUW DQDO\VHQ $OPHQH 'DWD (U GX XGGDQQHW PDJLVWHU" -D 1HM 8QGHU XGGDQQHOVH (U GX PHGOHP DI (U GX 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ 'DQVN.RPPXQLNDWLRQVIRUHQLQJ 0DQG.YLQGH +YRU JDPPHO HU GX" nu %RU GX 9HVW IRU 6WRUHE OW VW IRU 6WRUHE OW 1 VWH VLGH 1

4 8GGDQQHOVH (U HQ GHO DI GLQ XGGDQQHOVH EDVHUHW Sn NRPPXQLNDWLRQVIDJ" -D 1HM +YRU O QJH HU GHW VLGHQ DW GX DIVOXWWHGH GLQ XGGDQQHOVH" nu nu nu 2YHU nu 8DIVOXWWHW 1 VWH VLGH (UKYHUYVHUIDULQJ +YRU PDQJH nu KDU GX DUEHMGHW PHG NRPPXQLNDWLRQ" nu nu nu 2YHU nu +YLONH RPUnGHU DUEHMGHU GX PHG" 6WUDWHJL $QDO\VH 7HNVWSURGXNWLRQ 35SUHVVH 5HGDNWLRQ,QWHUQHWLQWUDQHW $QGHW +YLV DQGHW VNULY YHQOLJVW KYDG +YRUGDQ HU GLQ DUEHMGVVLWXDWLRQ L MHEOLNNHW" / QPRGWDJHU )UHHODQFH 6HOYVW QGLJ /HGLJ 1 VWH VLGH 2

5 $UEHMGVSODGV +YLONHQ W\SH RUJDQLVDWLRQ HU GX DQVDW L" 2IIHQWOLJ 3ULYDW,QWHUHVVHRUJDQLVDWLRQ.RQVXOHQWYLUNVRPKHG +YRU PDQJH DQVDWWH HU GHU L YLUNVRPKHGHQ" 2YHU +YRU PDQJH XG RYHU GLJ VHOY DUEHMGHU PHG NRPPXQLNDWLRQ L GLQ DIGHOLQJ ",QJHQ 2YHU 1 VWH VLGH %HKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH 1 YQ L SULRULWHUHW U NNHI OJH RS WLO HPQHU KYRU GX KDU EHKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW 3n GH I OJHQGH VLGHU YLO YL EHGH GLJ RP DW GHWDOMHUH GLW HIWHUXGGDQQHOVHVEHKRY 'HU HU pq VLGH IRU KYHU DI GLQH SULRULWHWHU 'HQ Q VWH VLGH KDQGOHU GHUIRU RP GLQ SULRULWHW 1 VWH VLGH 3

6 'LQ I UVWH SULRULWHW YDU +YLONHW IRNXV QVNHU GX DW HIWHUXGGDQQHOVHQ VNDO KDYH" 7HRULPHWRGHU,QWURGXNWLRQ WLO Q\W IDJRPUnGH 3UDNWLVNH Y UNW MHU %UXVKXS 9HG LNNH +YLONHQ W\SH HIWHUXGGDQQHOVH HU GX LQWHUHVVHUHW L" 0DVWHUGLSORP / QJHUHYDUHQGH NXUVXV (QNHOWIDJ.RUW NXUVXV 9HG LNNH +YRUGDQ IRUHWU NNHU GX DW XQGHUYLVQLQJHQ HU WLOUHWWHODJW" 6DPOHW IRUO E )MHUQXQGHUYLVQLQJ 6SUHGWH PRGXOHU 6HPLQDUHU IMHUQXQGHUYLVQLQJ 9HG LNNH 1 VWH VLGH (NVDPHQVEHYLV (U GHW JHQHUHOW YLJWLJW IRU GLJ DW XGGDQQHOVHNXUVHU NDQ DIVOXWWHV PHG HNVDPHQVEHYLV" -D 1HM 9HG LNNH 1 VWH VLGH 4

7 8QGHUYLVQLQJVWLGVSXQNW +YRUQnU YLO GX KHOVW GHOWDJH L XQGHUYLVQLQJ" 'DJ :HHNHQG $IWHQ 6RPPHUIHULH,QJHQ EHW\GQLQJ +DU GX EHGVW WLG WLO HIWHUXGGDQQHOVH Sn EHVWHPWH nuvwlghu" )RUnU (IWHUnU 6RPPHU 9LQWHU,QJHQ EHW\GQLQJ 1 VWH VLGH %DUULHUHU IRU DW GHOWDJH L HIWHUXGGDQQHOVH 2SOHYHU GX EDUULHUHU IRU DW GHOWDJH L QVNHW HIWHUXGGDQQHOVH" 1HM -D +YLV MD KYLONH" 9 OJ GH WUH PHVW UHOHYDQWH -HJ KDU VY UW YHG DW In IUL L DUEHMGVWLGHQ -HJ KDU VY UW YHG DW RYHUEHYLVH PLQ DUEHMGVJLYHU RP DW MHJ KDU EHKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH -HJ KDU VY UW YHG DW In WLG WLO EnGH HIWHUXGGDQQHOVH RJ IDPLOLHOLY -HJ KDU VY UW YHG DW In PLQ DUEHMGVJLYHU WLO DW EHWDOH -HJ KDU LNNH UnG WLO VHOY DW EHWDOH -HJ PDQJOHU HW RYHUEOLN RYHU PXOLJKHGHUQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH -HJ NDQ LNNH ILQGH HW UHOHYDQW HIWHUXGGDQQHOVHVWLOEXG -HJ NDQ LNNH In SODGV Sn GHQ QVNHGH HIWHUXGGDQQHOVH $QGHW +YLV DQGHW Vn NRPPHQWpU NRUW 1 VWH VLGH 5

8 (YHQWXHOW DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU +DU GX GHUXGRYHU DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU RP HIWHUXGGDQQHOVH HOOHU WLO DQDO\VHQ L YULJW Vn HU GX YHONRPPHQ WLO DW VNULYH GHP KHU $IVOXW DQDO\VHQ 0DQJH WDN IRU GLQ EHVYDUHOVH RJ IRU DW GX YDOJWH DW J UH HQ IRUVNHO 3n JUXQGODJ DI GHQQH XQGHUV JHOVH YLO GHU EOLYH XGDUEHMGHW HQ UDSSRUW VRP VNDO DIVO UH KYDG XGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQHUQH ± RJ YL VHOY ± NDQ J UH IRU DW YL VRP NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH InU EHGUH RJ PHUH NYDOLILFHUHGH PXOLJKHGHU IRU HIWHU XGGDQQHOVH 5DSSRUWHQ EOLYHU IULW WLOJ QJHOLJ RJ YLO QDWXUOLJYLV EOLYH XGVHQGW WLO DOOH LQWHUHVVH UHGH NXUVXVXGE\GHUH ± PDQJH DI GHP KDU DOOHUHGH XGWDOW DW GH JO GHU VLJ WLO DW VH UHVXOWDWHUQH 'X InU RJVn VHOY PXOLJKHG IRU DW O VH RP UHVXOWDWHUQH L EOD 0DJLVWHUEODGHW RJ.RPPXQLNDW UHQ 6H QRJOH DI GH HNVLVWHUHQGH HIWHUXGGDQQHOVHVWLOEXG KHU (U GX PHGOHP DI 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ NDQ GX JUDWLV NRPPH PHG L 1HWY U NHW DI.RPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH YHG DW VHQGH HQ HPDLO WLO PUW#PDJLVWHUGN 6S UJVPnO" 6n VNULY WLO.RPPXQLNDWLRQVPDJLVWHU /H /\E\ OH#O\E\GN $QDO\VHEXUHDXHW 5HVSRQDWRU SRVW#UHVSRQDWRUGN 6

9 BILAG 2: UDSENDTE Dansk Magisterforening udsendte følgende to til kommunikationsmagistrene i netværket. Dansk Kommunikationsforening bragte dernæst teksten fra ene i deres trykte nyhedsbrev. 2.A: OPFORDRING TIL KOMMUNIKATIONSMAGISTRE Emne: Fortæl om dine behov og få bedre efteruddannelsesmuligheder Dato: 16/ Spørgeskema for Kommunikationsmagistre Holder du dine kvalifikationer ved lige, kan det påvirke dine karrieremuligheder, din løn og din arbejdsglæde. For at hjælpe kursusudbyderne til at give os de bedst mulige efteruddannelsestilbud, har Netværket for Kommunikationsmagistre i Dansk Magisterforening udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som vi vil bede dig udfylde på adressen Din deltagelse gør en forskel. For at få så mange deltagere i undersøgelsen som muligt, vil vi desuden bede dig om at videresende denne til dine magistervenner eller -kolleger, som også arbejder med kommunikation. Venlig hilsen Kommunikationsmagister 2.B: REMINDER TIL KOMMUNIKATIONSMAGISTRE Emne: Husk det nu: Spørgeskema for Kommunikationsmagistre Dato: 29/ Tak til alle jer, der har taget jer tid til at udfylde spørgeskemaet om Kommunikationsmagistrenes efteruddannelsesbehov. Til jer andre, som endnu ikke har været forbi skemaet på adressen kan jeg bare sige: Det ta'r kun 5 minutter. Og jeres deltagelse gør en forskel. Spørgeskemaet ligger kun på nettet i få dage endnu. Efter sommerferien kan I læse om resultaterne i bl.a. Magisterbladet. Venlig hilsen Kommunikationsmagister 7

10 BILAG 3: ANDRE ARBEJDSOMRÅDER 65 kommunikationsmagistre har udfyldt feltet andet under arbejdsområder i spørgeskemaet. De arbejdsområder, som de har beskrevet, fremgår i uredigeret form af den følgende oversigt. * Administration Administration af projektansøgninger, praktisk organisering af konferencer og seminarer Administrativt, markedsføring Analyse, PR/presse og internet/intranet Andet: undervisning og koordinator ved personlig netværksdannelse Corporate identity Dannelse af lokale netværk Databaser, dialogmarkedsføring Design, trykning, IT Dtp E-learning Erhvervskonsulent og netværksmedarbejder Forandringsprocesser Freelance fagblade Grafisk design I praktik hos et produktionsselskab Implementering af strategi Informations- og markedsføringsmateriale for arbejdspladsens videnprodukter (forskningsresultater, konferencer og kurser) Informationskampagner Informationsstrategi og kommunikationsplaner Intern kommunikation og organisation Intern kommunikation, Projektledelse Interpersonel kommunikation IT-strategi/layout Iværksætter kampagner og opmærksomhedsskabende events Kursusudvikling Layout Ledelse Ledelsesrådgivning Markedsføring Markedsføring, Kundearrangementer Medieplanlægning Medieprojektleder: videomultimediekonsulent, udviklingsprojekter i undervisningsbranchen, e-learning oa. Menneske - maskin kommunikation Multimedieudviklingsmetoder og kommunikationsplanlægning ift. dette Mundtlig formidling, foredrag, seminarer Musiklærer Oversættelse fra svensk til dansk Pædagogik/psykologi Personalekonsulent Personalepolitik, rådgivning Presseovervågning, IT og digital forvaltning, dtp Primært vejledninger vendt til statslige myndigheder Projektarbejde, f.eks. p.t. et bookingsystem for idrætsfaciliteter Projektledelse Rådgivning i udviklende kommunikations- og organisationsformer, såsom e-communities, e-debatfora og netværk Radio og tv Radio, tv, undervisning Sprogkonsulent og underviser i skriftlig formidling Sprogrevision, rådgivning om sprog og formidling, layout/design Stillingsrekruttering, dialogprocesser/netværkskommunikation Systemanalyse, kulturanalyse Tv/film produktion Udformning af undervisningsmateriale Udvikling og koordinering af undervisningsaktiviteter Underviser/vejleder Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning i kommunikation Undervisning i personlig kommunikation, massekommunikation og pædagogik Undervisning i sprog, formidling og tekstproduktion Undervisning, formidling og rådgivning Usability 8

11 BILAG 4: KATEGORISERING AF UDDANNELSESØNSKER Kommunikationsmagistrenes ønsker til uddannelse har vi inddelt i 8 kategorier: Kommunikation i bred forstand, strategi og analyse, formidling og journalistik, PR og marketing, internet/intranet, IT og edb, ledelse og organisation samt andre emner. I oversigten fremgår indholdet af de forskellige kategorier udtrykt med deltagernes egne ord. * Hvis flere deltagere har skrevet nøjagtig samme emne er antallet angivet i en parentes bagefter. KOMMUNIKATION I BRED FORSTAND (37) Almen kommunikation Andre relaterede emner Assertiv kommunikation Dialogprocesser En stor offentlig organisations information Faglig vedligeholdelse Forebyggende arbejde og kommunikation Generel up-date om ny forskning og viden Generelt mit fag Hvordan perciperer brugere Interkulturel kommunikation International formidling Interpersonel kommunikation Kommunikation - gode redskaber Kommunikation (3) Kommunikation i bred forstand Kommunikationsfag Kommunikationsmedarbejderen som konsulent Kommunikationsteori (2) Kommunikationsværktøjer Netværkskommunikation Nye tendenser inden for kommunikation (2) Nyere semiotisk kommunikationsanalyse Opdatering inden for faget Personlig kommunikation Retorik (2) Skriftlig kommunikation vs. netkommunikation i det offentlige Specifikt kommunikation (3) Sprogforskning - opdatering Sundhedskommunikation STRATEGI OG ANALYSE (66) Analyse (3) Analyse af kommunikation via elektronisk... Analyse og teori Analyseværktøjer Evaluering Forbrugerundersøgelser Informations- og pressestrategisk arbejde Informationsstrategi (4) Kommunikationsanalyse Kommunikationsplanlægning Kommunikationsregnskab Kommunikationsstrategi (12) Kommunikationsstrategi og analyse Kvalitative analysemetoder Kvalitative spørgeteknikker Kvalitative undersøgelser Kvantitative metoder Kvantitative undersøgelser Metoder til afprøvning af om kommunikation Målgruppeanalyse (3) Målgrupper Målgrupper, feedback Målgruppeundersøgelser Strategi (9) Strategi og analyse (2) Strategi og planlægning (2) Strategisk formidling Strategisk kommunikation (8) Strategisk planlægning af kommunikation Strategiudarbejdelse Vidensregnskab 9

12 FORMIDLING OG JOURNALISTIK (103) Artikelskrivning At skrive kreativt Bedre journalistik Billedbrug Design (2) Design/layout Effektiv formidling Faglig formidling Faglig journalistik (inkl. web) Forbedret skrivekvalitet Formidling (2) Formidling til unge Formulering af info-materiale Forskningsformidling Fra tekst til pjece-produktion Fængende tekstskrivning Grafisk design (2) Grafisk design/programmer Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation/layout Grafisk produktion Interviewteknik (2) Interviewtræning Journalistik - ej begynder Journalistik (23) Journalistisk skriveredskab Journalistiske arbejdsmetoder Journalistiske discipliner Journalistiske redskaber (2) Journalistiske skrivefærdigheder Journalistiske teknikker Journalistiske værktøjer Kampagner Kommatering Kommunikation - skriftlig/mundtlig Layout Layout/design/foto Mundtlig formidling (5) Mundtlig fremstillingsform Mundtlig kommunikation Målrettet skriftlig formidling Praktisk skrivning/vinkling Præsentation Præsentationsteknik (4) Redaktion (3) Skriftlig formidling (2) Skriftlig formidling af teknisk stofområde Skriftlig fremstilling (2) Skriftlig produktion Skriv bedre Skriv bedre/forskellige medier Skriv en pressemeddelelse Skrive journalistisk Skrivefærdigheder Skrivekurser (vedligeholde) Skrivning inden for forskellige tekstgenrer Sproglig kommunikation Tekstformidling Tekstproduktion (2) Typografi Udarbejdelse af pjecer Udvikle skrivefærdigheder Visuel kommunikation Visuel præsentation i skriftligt materiale PR OG MARKETING (57) Business-to-consumer marketing Customer Relation Management Journalistik - skrivning til presse Kommunikation med erhvervsvinkel Krisehåndtering Krisekommunikation Markedsanalyse Markedsføring (5) Markedsføring/presse Markedsføringsstrategi Marketing (5) Marketingsfag Marketingsfag - fx. CRM Medieområdet generelt Medietræning Målrettede PR-kampagner Netværk/PR Politisk journalistik PR (5) PR (på Internet) PR og markedsføring PR/presse PR-arbejde Presse (2) Pressearbejde (3) Pressehåndtering (4) Pressekontakt (6) Pressekontakt/relationer Presserelationer Pressestrategi PR-redskaber Relationsopbygning Risikokommunikation Spindoctor 10

13 INTERNET/INTRANET (123) Avanceret web-design Billeder på nettet Brug af grafik/video i webformidling Content Management Dialogbaseret intranet/internet Digital forvaltning Elektronisk kommunikation Elektroniske kanaler E-medier Formidling (tekst) på internet/intranet Formidling på nettet (2) Formidling på web Grafik/internet Gruppearbejde på nettet Hensigtsmæssigt sprog på nettet Hjemmeside Hjemmesidefabrikation Informationsarkitektur (intranet) Integration af internet og databaser Interaktivitet på nettet Internet - lyd og billede Internet - planlægning, teknik, indhold Internet - skriftlig fremstilling Internet (15) Internet og brugervenlighed Internet/elektronisk kommunikation Internet/intranet-udvikling Internetbaserede netværk Internetformidling (3) Internetformidling og systemer Internet-intranet strategi Internetkommunikation (2) Internetproduktion Internet-redskaber Internetstrategi Internet-teknik Internettekster generelt Internetteori Internetudnyttelse Intranet (7) Intranet/databasestyring Intranet/internet Intranet: kommunikation og viden Intranetredskaber IT og internetkommunikation IT/internet IT-web Kommunikation på nettet (4) Koordinering af internetbaseret kommunikation Kurser i forhold til at informere elektronisk Målrettet kommunikation på nettet Netbaseret kommunikation Netflow Netjournalistik Nye medier Produktion af hjemmeside (2) Projektstyring internet/intranet Skrift/tekster til internet Strategi for websider i det offentlige Strukturering af hjemmesider Tekster til nettet (4) Tekster/nyheder på nettet Tekstskrivning til nettet Teoretisk viden om de nye medier Tv på internettet Vedligeholdelse af webside Via elektroniske medier Web (6) Web i organisationen Web og multiplatform Web-baseret kommunikation Web-design (7) Web-journalistik Webkommunikation: strategi, struktur Web-kurser af mere teknisk karakter Web-produktion (3) Web-produktion/IT Web-redigering Webudvikling/usability IT OG EDB (49) APL Avanceret IT Billedbehandling Brugen af forskellige programmer/it-værktøjer Brugerfladeanalyser Brugergrænseflader Brugertests Computermedier Diverse edb-værktøjer Dreamweaver DTP (4) EDB/IT-kurser Edb-programmer som FrontPage og PowerPoint Edb-værktøjer IT - Excel og PowerPoint IT - præsentationsprogrammer og web-design IT - teoretisk som praktisk IT (16) IT i en organisatorisk og teknisk sammenhæng IT-kundskab IT-området IT-programmer IT-programmering IT-redskaber Javascript Multimedier (2) Photoshop Teknisk viden om databaser Tekstbehandling/PowerPoint Usability 11

14 LEDELSE OG ORGANISATION (88) Arbejde i politiske organisationer Coaching (4) Forandringskommunikation HRM i forhold til intern kommunikation Human Ressource (5) Human Ressources værktøjer Intern kommunikation Intern kommunikation, organisationskommunikation International projektledelse Kommunikationsledelse Ledelse - projektledelse Ledelse (4) Ledelse og organisationsudvikling Ledelse og økonomi Ledelseskommunikation Ledelsesudvikling Lederuddannelse (2) Management Motiveringsværktøjer (2) Organisation og ledelse Organisationen (3) Organisationskommunikation (2) Organisationsforståelse Organisationsforståelse/HR Organisationsstruktur Organisationsteori (2) Organisationsudvikling (3) Organisatorisk forståelse (teori) Personaleledelse Personaleudvikling Proceskonsulent/coaching Projektarbejde- og ledelse Projektledelse (22) Projektledelse/deltagelse Projektledelse/styring Projektstyring (3) Projektstyringsværktøjer Redaktionsledelse (2) Samarbejde/projektledelse Samarbejdsmetodik Semiotisk kommunikationsanalyse fra organisationssynspunkt Vilje til forandring Virksomhedskultur Virksomhedsledelse Værktøjer til projektledelse Øget kendskab til virksomhedsbehov ANDRE EMNER (81) Adfærdsforskning Adfærdsændringer Administration Afsætningsøkonomi Arbejdet med frivillige Effektiv mødeledelse E-learning (3) Engelsk (4) Engelsk fagsprog Etablere netværk EU Finansielle spørgsmål i samarbejdsrelationer Forhandling Forhandlingsteknik Forlagsbrancheviden Forretningsstrategi Forskeruddannelse Forvaltning Fra produktion til procesudvikling Freelancer/ hvordan gør man? Fremmede sprog Handelsfag Idéskabning Jobansøgning Karriereplanlægning Karriereudvikling Kend det private erhvervsliv Kommunikationsøkonomi Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling - praktisk og teoretisk Kreativ idéudvikling Kreativ tænkning (2) Læringsprocesser; børn og voksne Markedsføring - af mig selv Metodeudvikling i forbindelse med kompetenceudvikling Mødeplanlægning/strategi Networking/erfaringsudveksling NLP Offentlig forvaltning Oversættelse - svensk til dansk Personlig udvikling (3) Praksisfællesskaber/kultur Psykologi (2) Pædagogik (4) Salg Skrive ansøgning Sociologi (3) Sprog Sprog - skriftlig engelsk Sprog/fagsprog Statistik - eks. SPSS (2) Statistik (2) Undervisning Undervisningspædagogik Undervisningsteknikker Videnopsamling Voksenpædagogik (3) Økonomi (3) Økonomi (aktier, investor relations) Økonomisk indsigt/regnskab Økonomistyring 12

15 BILAG 5: INDHOLD I EFTERUDDANNELSEN Når det drejer sig om efteruddannelsens indhold, så efterspørger kommunikationsmagistrene især praktiske værktøjer (87%), men de viser også en relativt stor interesse for teori og metoder (70%). Introduktion til et nyt fagområde udgør 35%, hvorimod behovet for brush-up kun er 14%. * Fordelingen af ønsker til indhold inden for de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Teori og metode 81% Teori og metode 91% Praktiske værktøjer 54% Praktiske værktøjer 83% Introduktion 32% Introduktion 26% Brush-up 24% Brush-up 12% 0% 0% 100% 100% Formidling og journalistik PR og marketing Teori og metode 58% Teori og metode 72% Praktiske værktøjer 93% Praktiske værktøjer 93% Introduktion 19% Introduktion 37% Brush-up 17% Brush-up 5% 2% 0% 100% 100% Internet/intranet IT og edb Teori og metode 66% Teori og metode 47% Praktiske værktøjer 93% Praktiske værktøjer 96% Introduktion 31% Introduktion 41% Brush-up 14% Brush-up 10% 0% 0% 100% 100% Ledelse og organisation Andre emner Teori og metode 85% Teori og metode 67% Praktiske værktøjer 86% Praktiske værktøjer 81% Introduktion 49% Introduktion 52% Brush-up 6% Brush-up 23% 0% 1% 100% 100% 13

16 BILAG 6: TYPE AF EFTERUDDANNELSE Hovedparten af kommunikationsmagistrene foretrækker korte kurser (65%), mens en mindre del ønsker længerevarende kurser (40%). Master- og diplomuddannelser har kun en efterspørgsel på 15%, mens interessen for at tage enkeltfag fra ordinære og åbne uddannelser ligger på 39%. * Fordelingen af ønsker til uddannelsestype i de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Master/diplom 19% Master/diplom 18% Enkeltfag 35% Enkeltfag 27% Længere kursus 41% Længere kursus 42% Kort kursus 57% Kort kursus 71% 3% 2% Formidling og journalistik PR og marketing Master/diplom 17% Master/diplom 5% Enkeltfag 45% Enkeltfag 37% Længere kursus 42% Længere kursus 30% Kort kursus 68% Kort kursus 67% 2% 4% Internet/intranet IT og edb Master/diplom 10% Master/diplom 16% Enkeltfag 37% Enkeltfag 43% Længere kursus 35% Længere kursus 39% Kort kursus 70% Kort kursus 61% 1% 2% Ledelse og organisation Andre emner Master/diplom 16% Master/diplom 15% Enkeltfag 47% Enkeltfag 37% Længere kursus 49% Længere kursus 43% Kort kursus 57% Kort kursus 62% 3% 2% 14

17 BILAG 7: TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNING Kommunikationsmagistrene foretrækker, at undervisningen er tilrettelagt som et samlet forløb (58%) frem for i spredte moduler (37%). Fjernundervisning kombineret med seminarer er den næstmest populære form (40%), hvorimod der er mindst interesse for ren fjernundervisning (13%). * Fordelingen af ønsker til tilrettelæggelse i de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Samlet forløb 43% Samlet forløb 55% Spredte moduler 35% Spredte moduler 42% Fjernundervisning 5% Fjernundervisning 24% Seminar/fjernundervisning 46% Seminar/fjernundervisning 45% 3% 11% Formidling og journalistik PR og marketing Samlet forløb 54% Samlet forløb 61% Spredte moduler 40% Spredte moduler 28% Fjernundervisning 14% Fjernundervisning 14% Seminar/fjernundervisning 44% Seminar/fjernundervisning 42% 9% 7% Internet/intranet IT og edb Samlet forløb 58% Samlet forløb 71% Spredte moduler 33% Spredte moduler 29% Fjernundervisning 11% Fjernundervisning 14% Seminar/fjernundervisning 46% Seminar/fjernundervisning 29% 5% 6% Ledelse og organisation Andre emner Samlet forløb 59% Samlet forløb 62% Spredte moduler 47% Spredte moduler 37% Fjernundervisning 6% Fjernundervisning 16% Seminar/fjernundervisning 32% Seminar/fjernundervisning 35% 10% 6% 15

18 BILAG 8: ANDRE BARRIERER 24 kommunikationsmagistre har udfyldt feltet andet under oplevede barrierer i spørgeskemaet. Disse barrierer har vi her inddelt i: økonomi, tid, geografisk afstand, projektansættelse og diverse.* ØKONOMI Min arbejdsgiver har ingen penge! Viljen fejler ikke noget. Freelancere har ingen arbejdsgiver til at betale. Ønskeligt, hvis Magisterforeningen kunne træde ind her. Det ved jeg ikke p.t., da jeg ikke er startet i mit nye job. Som ledig har jeg dog ikke råd til at betale selv. TID Kombinationen af fuldtidsjob med udfordringer og udvikling, et uddannelsesforløb og familie er næsten umulig. Virksomhedens velvillige indstilling mht. "uddannelsesdage" eller lignende er afgørende. Har svært ved at få tid til at indpasse efteruddannelse i arbejdet. Tid til overhovedet at være på efteruddannelse i arbejdstiden. Vi er tre kolleger der skal følges ad på det samme kursus - den ene kollega har ikke tid foreløbig - så må vi andre vente. Der mangler tid. Tid. På samfundsmæssigt plan er det eneste fornuftige ret til betalt opdatering/videreuddannelse en vis del af arbejdstiden. Arbejdsfordeling så arbejdsløse kommer i arbejde. GEOGRAFISK AFSTAND Det gælder for DM's egne kurser, som ofte er interessante og relevante, at de for langt hovedpartens vedkommende finder sted i København, subsidiært i Århus. Desværre - for hvis man er bosiddende på f.eks. Fyn eller i Sydjylland, er transporten en meget stor barriere for deltagelse. Både tidsmæssigt og økonomisk. Det er f.eks. meget vanskeligt at deltage i et længerevarende kursus med fast ugentlig kursusdag, hvis transporttiden er to timer hver vej. At der ikke gives transporttilskud, er heller ikke befordrende. Jeg har ikke tal for det, men er sikker på, der er en overrepræsentation af kurser placeret i København i forhold til antallet af DM-medlemmer. Det var derfor ønskeligt, om DM bestræbte sig på en større geografisk spredning af sine kurser. Fjernundervisning kan i øvrigt ikke løse problemet - dertil er samværet og dialogen alt for vigtig. Afstand til København ca. 130 km. Kurserne ligger på Sjælland. Jeg mangler noget relevant i Midtjylland, evt. i Silkeborg. 16

19 PROJEKTANSÆTTELSE Jeg er nyuddannet og ansat i et etårigt vikariat og finder det derfor svært at forlange kurser mv. - selvom jeg egentlig har behov for det. Samtidig ved jeg faktisk ikke rigtig, hvor jeg skal kigge efter kurser og uddannelser. Jeg er ansat i en midlertidig deltidsstilling og er derfor ikke p.t. i en position, hvor jeg kan anmode min arbejdsplads om efteruddannelse. Som projektansat bliver der ikke brugt penge på efteruddannelse. DIVERSE Det er svært at overskue, hvad der også er relevant om et eller to år frem. Det er ikke ønskeligt at gennemføre 1-2 års efteruddannelse og bagefter finde ud af at det var nyttesløst. Når man sidder og koger i hverdagen kan det være svært at få overskud til 1) se på muligheder 2) få energi til 'abstrakte projekter'. Jeg har især svært ved at finde nogle kurser, som giver et overblik over nutidige og fremtidige mulige web-værktøjer - dvs. en blanding af redskabskursus og mere overordnet om hvilke redskaber, man skal vælge. Jeg er ledig og kan derfor kun komme på kurser arrangeret specielt for ledige, eller et kursus arrangeret af min fagforening. A-kassen og arbejdsformidlingen? Da jeg er helt nyuddannet har jeg ikke selv følt det største behov for efteruddannelse endnu. De ting, jeg har ønsket kurser i, er blevet bevilget. Men jeg ved ikke, hvordan situationen ser ud på længere sigt. Kommunikation er ikke et område, som vægtes højt i organisationen. Vi kan alle kommunikere med det næb, som vi nu engang er udstyret med. 17

20 BILAG 9: KOMMENTARER FRA DELTAGERNE 47 kommunikationsmagistre har benyttet muligheden for at aflevere en afsluttende kommentar. Et repræsentativt udvalg af deres kommentarer har vi her inddelt i: behov for efteruddannelse, ønsker til tilrettelæggelse, barrierer for deltagelse, kommentarer til undersøgelsen samt diverse. * BEHOV FOR EFTERUDDANNELSE Jeg skal efteruddannes. Jeg kan ikke forestille mig ikke at komme på "skolebænken" igen. Det er blot et spørgsmål om tid. Alle har brug for det, om det så er et længerevarende eller et kort kursus. Både én selv og ens arbejdsplads bliver "rigere". Ingen tvivl om, at behovet er stort. Vi kommer fra alle hjørner uddannelsesmæssigt og oplever ofte "huller" og nye arbejdsfelter. Mange magistre bruger ofte ikke hele deres uddannelse, men får job, som udnytter dele af uddannelsen. Derfor er efteruddannelse en tvetydig størrelse. Der er et behov for at dels få ny viden på sit fagområde, og dels at få efteruddannelse på arbejdsområder, som ligger uden for uddannelse. Jeg har generelt meget behov for værktøjsorienteret efteruddannelse, hvor jeg kan operationalisere min teoretiske viden. Jeg finder det vigtigt, at kurserne er praktisk orienteret. Alt for mange kurser for akademikere forsætter det akademiske navlepilleri fra universitetet. Men det er vigtigt i et så praktisk fag som kommunikation, at der er praktiske redskaber, der forbedrer vores evner på arbejdsmarkedet og vores jobmuligheder generelt. Kurser på dette felt bør være i samarbejde med medier og arbejdsgivere, så man giver magistre, der arbejde med kommunikation, præcis de redskaber, der gør os til det bedste valg på arbejdsmarkedet. Praktiske, teoretiske og selvstændige. Hvis efteruddannelsen virkelig skal batte, så mener jeg, at der skal være sammenhæng mellem teori og praksis. Forstået på den måde, at begge dele skal indgå i uddannelsen - gerne integreret i ens eget arbejde. De tilbud der er på efteruddannelse i faglig formidling er næsten udelukkende introducerende. Jeg savner et videregående forløb - baseret på at deltagerne har erfaring/uddannelse inden for området. Det er sjældent at finde et tilbud, som har et vist niveau. Der er ofte for meget, man ved i forvejen. Aha-oplevelserne mangler. Mange web-kurser er enten meget tekniske eller er begynderkurser (lær en browser at kende). Jeg kunne godt tænke mig nogen midt imellem kurser rettet til magistre, der arbejder med web-formidling, men som har svært ved at følge med i den tekniske udvikling - og derfor også kan have svært ved at prioritere hvilke mere hardcore redskabskurser, man har behov for. Da jeg for nylig har set en repræsentant for Magisterforeningen udtale, at universitetsuddannelserne fortsat skal være forskerorienterede på trods af ændrede jobvaner/større fagspredning, er det endog meget relevant med efteruddannelse, der så kan udfylde de "sorte huller", universitetet efterlader, fx for kommunikationsmagistre. 18

21 ØNSKER TIL TILRETTELÆGGELSE Korte intensive kurser. Praktisk betonede. Billige (aftenskole niveau - ikke det med flere 1000 pr dag ) - da jeg selv skal betale. Jeg har stor motivation, men det skal passes ind i arbejdstid og familie (sidste har høj prioritet, f.eks. vil jeg ikke bruge sommerferie - og det er derfor jeg har krydset fjernundervisning af, selvom jeg tror udbyttet er større ved kontakt. Fjernundervisning er også ensomt (det er mit arbejde også - selvom det er et stort sted, er jeg helt alene med mit område). Det er et problem, at man som oftest får betalt og fri til korte kurser, men de giver ikke nok fagligt. Omvendt er det svært at passe ind i familielivet at tage længerevarende kurser, fordi der er så lidt fritid - men alligevel finder jeg det mest tilfredsstillende. Jeg orker ikke lange kurser, og har ikke brug for flere eksamensbeviser, men vil godt deltage i korte dagskurser à 1-2 dages varighed med inspirerende, dynamiske, rasende dygtige og velkvalificerede undervisere. Jeg ønsker mig kurser, der kræver noget af mig som deltager, og som giver mig den nødvendige inspiration/ny viden til at gå videre i mit arbejde som kommunikationsmedarbejder. BARRIERER FOR DELTAGELSE Jeg har meget svært ved at finde relevante kurser til mit arbejdsområde. Jeg sidder alene som informationsmagister i en international virksomhed og har et stort behov for at "følge med" i, hvad der sker udenfor vores lille verden. Ikke andet end at jeg hidtil har haft svært ved at finde attraktive uddannelsestilbud. Det er nok lettest at overtale arbejdsgivere til kurser, hvor man i høj grad tager udgangspunkt i de daglige arbejdsopgaver. Kurserne skal spredes mere. Det kan være svært altid at skulle møde op i Århus, Odense eller København. Ønske: mindre (færre deltagere) og mere intensive kurser spredt rundt i hele landet - gerne i Silkeborgområdet. KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN Det er godt med en analyse som denne. Som kommunikationsmagistre famler vi os tit frem, da vores uddannelse er bred. Alt for ofte tilpasser vi os andres behov, frem for en gang imellem at tænke på os selv og vores behov. Håber det medfører nogle brugbare efteruddannelsesforløb! God fornøjelse. Selve undersøgelsen er god, fordi den tvinger til at se på muligheder og erkende mangler. Tak for et klart og entydigt spørgeskema... det forpligter :-) Håber at opfølgningen bliver ligeså ambitiøs som spørgsmålene lægger op til. Jeg glæder mig til at læse om resultatet. God idé med en sådan analyse! Godt initiativ! Ta det roligt - det går jo nok! 19

Fordi vi skal vide mere. En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse

Fordi vi skal vide mere. En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 Undersøgelsen Fordi vi skal vide mere er udarbejdet

Læs mere

Hva laver du, din åndsbolle?!

Hva laver du, din åndsbolle?! Hva laver du, din åndsbolle?! - Projekt om formidling af førstehjælp til børn gennem et digitalt multimedie RUC KOMMUNIKATION MODUL 1 2001/2002 Malene Andersen Christina Schnell Madsen Signe Thorup Mia

Læs mere

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker

Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Unges arbejdsmiljø og risiko for arbejdsulykker Resultater fra to undersøgelser Claus D. Hansen, sociolog Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning Hvad ved vi om unges arbejdsulykker? *HQHUHOWIRUOLGWIRUGL

Læs mere

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Sagsnr. 50.10-05-619 Vores ref. MLK/kfr Deres ref. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Susanne S. Clausen Den 4. november 2005.RPPHQWDUHU WLO IRUVODJ

Læs mere

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO

3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO ,3 Bruxelles, den 24. juli 2002 3XQNWDIJLIWHU.RPPLVVLRQHQIRUHVOnUKDUPRQLVHULQJ DIEHVNDWQLQJHQDIGLHVHOROLHWLOHUKYHUYVIRUPnO 0HG KHQEOLN Sn DW VW\UNH PLOM EHVN\WWHOVHQ RJ IMHUQH GH EHW\GHOLJH NRQNXUUHQFHIRUYULGQLQJVSUREOHPHU

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(.5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5

5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(.5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5 5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(,1'. % 9('+- /3$).5,7(5,(51()25(80,/- 0 5.(7 129(0%(5 5(71,1*6/,1-(5)250(5(0,/- 9(1/,*(2))(17/,*(,1'. %9('+- /3$).5,7(5,(51()25(8 0,/- 0 5.(7(November 2001) 9LJWLJW'HQQHYHMOHGQLQJVNDOKRYHGVDJHOLJWEUXJHVDIPHGOHPPHUQHDI'HQ(XURS

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL

.RPPLVVLRQHQVVWUDWHJL ,3 Bruxelles, den 2. juli 2002 9LUNVRPKHGHUQHV VRFLDOH DQVYDU 1\ VWUDWHJL IUD.RPPLVVLRQHQ PHG GHW IRUPnO DW IUHPPH YLUNVRPKHGHUQHVELGUDJWLOE UHG\JWLJXGYLNOLQJ (XURSD.RPPLVVLRQHQ KDU L GDJ YHGWDJHW HQ Q\

Læs mere

Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA).

Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA). Sagsnr. 20.02-01-1114 Ref. HLU/KBA/bch Den 25. november 2002 Arbejdspapir til projektet På vej mod den bæredygtige arbejdsplads (DBA). 9HMHQWLOE UHG\JWLJKHGJnUJHQQHPDUEHMGHW Udarbejdet af Henrik Lund,

Læs mere

KIRKEBLADET. Storring Stjær Høver

KIRKEBLADET. Storring Stjær Høver KIRKEBLADET Storring Stjær Høver jan feb mar 2016 Adresser Sognepræst Carsten Marvig Storring Præstegård, 8464 Galten Tlf.: 8695 0074 E-mail: cma@km.dk Web: www.storring-stjær-dk E-mail: 8083@sogn.dk Menighedsråd

Læs mere

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease

QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease QUOTE-questionaire for patients with Inflammatory Bowel Disease Name Language Number of items Developed by QUOTE-IBD Available in Dutch, Danish, English, Greek, Italian, Norwegian and Portuguese Focus

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3.

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3. Ansøgning Skarp & kreativ kommunikatør Som nyuddannet kandidat i markedsføring, tidligere selvstændig med egen detailvirksomhed, og adskillige uddannelsesforløb bag sig, da er jeg den rette nye markedsførings-

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Forord...5. Sammenfatning og konklusion...6

Forord...5. Sammenfatning og konklusion...6 ,QGOHGQLQJ I undersøgelsen: Virksomhedernes vurdering af BST-rådgivningen offentliggjort i maj 2003 gav en gruppe virksomheder udtryk for, at de vil melde sig ud af BST såfremt BSTpligten ophæves, men

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Visuel og kreativ formidling af budskabet

Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Visuel og kreativ formidling af budskabet Sæt billeder på dine budskaber, og inspirér dit publikum Kreative virkemidler inspirerer dit publikum Effektiv formidling

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET. 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL...

BUDGETKONTROLUDVALGET. 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL... BUDGETKONTROLUDVALGET 69$53c63 5*60c/7,/+ 5,1*(1$)'(7,1'67,//('(.200,66,2160('/(0 1(,/.,112&. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL... 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER.. 8 REFORM AF KOMMISSIONEN. 10

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser

om videre... Journalistiske arbejdspladskurser om videre... Journalistiske arbejdspladskurser Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet JOURNALISTISKE ARBEJDSPLADSKURSER Kom videre... Som noget nyt tilbyder Center for Journalistik på

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår

I den undersøgte periode har 6416 deltaget i en af de 4 arbejdsmarkedsuddannelser, der indgår Den Grundlæggende Lederuddannelse Deltagernes evaluering af Den Grundlæggende Lederuddannelse i 2004 August 2005 Den Grundlæggende Lederuddannelse Denne undersøgelse giver en sammenfatning af deltagernes

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7-2 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7-2 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation KVALIFIKATIONSPROFIL Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og kommunikation som bifag Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2.

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet)

SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) SurveyXact Semesterevalueringsrapport Læring og Forandringsprocesser, Aalborg - 8. semester foråret 2014 (Kommentarer i rapporten er fjernet) Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til

Læs mere