Fordi vi skal vide mere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi vi skal vide mere"

Transkript

1 Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002

2 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE 3. ANDRE ARBEJDSOMRÅDER 4. KATEGORISERING AF UDDANNELSESØNSKER 5. INDHOLD I EFTERUDDANNELSEN 6. TYPE AF EFTERUDDANNELSE 7. TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNING 8. ANDRE BARRIERER 9. KOMMENTARER FRA DELTAGERNE

3 BILAG 1: SPØRGESKEMA 6S UJHVNHPD IRU NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH RP EHKRYHQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH 7DN IRUGL GX YDOJWH DW PHGYLUNH L YRUHV VS UJHVNHPDXQGHUV JHOVH 'LQ PHGYLUNHQ KDU WLO IRUPnO DW DIG NNH EHKRYHQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH EODQGW NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH 5HVXOWDWHUQH YLO GX NXQQH O VH RP L EODQGW DQGHW 0DJLVWHUEODGHW RJ.RPPXQLNDW UHQ 'HW WDJHU FLUND PLQXWWHU DW XGI\OGH VS UJHVNHPDHW 'LQ EHVYDUHOVH HU KHOW DQRQ\P 2J GLQ GHOWDJHOVH J U HQ IRUVNHO 'HU HU RYHURUGQHGH NDWHJRULHU L XQGHUV JHOVHQ VRP GX VNDO LJHQQHP IRU DW EHVYDUH DOOH VS UJVPnO 'H U GH KM OSHWHNVWHU YLVHU GLJ KYRU GX KDU JOHPW HW VS UJVPnO EHW\GHU DW GX NDQ Y OJH IOHUH VYDU LQGHQ IRU VDPPH VS UJVPnO EHW\GHU DW GX NXQ NDQ Y OJH pw VYDU 'HQQH DQDO\VH HU LY UNVDW DI HQ QHWY UNVJUXSSH DI NRPPXQLNDWLRQV PDJLVWUH XQGHU 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ $QDO\VHQ HU XGDUEHMGHW L VDPDUEHMGH PHG 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ 'DQVN.RPPXQLNDWLRQVIRUHQLQJ RJ DQDO\VHILUPDHW 5HVSRQDWRU 6WDUW DQDO\VHQ $OPHQH 'DWD (U GX XGGDQQHW PDJLVWHU" -D 1HM 8QGHU XGGDQQHOVH (U GX PHGOHP DI (U GX 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ 'DQVN.RPPXQLNDWLRQVIRUHQLQJ 0DQG.YLQGH +YRU JDPPHO HU GX" nu %RU GX 9HVW IRU 6WRUHE OW VW IRU 6WRUHE OW 1 VWH VLGH 1

4 8GGDQQHOVH (U HQ GHO DI GLQ XGGDQQHOVH EDVHUHW Sn NRPPXQLNDWLRQVIDJ" -D 1HM +YRU O QJH HU GHW VLGHQ DW GX DIVOXWWHGH GLQ XGGDQQHOVH" nu nu nu 2YHU nu 8DIVOXWWHW 1 VWH VLGH (UKYHUYVHUIDULQJ +YRU PDQJH nu KDU GX DUEHMGHW PHG NRPPXQLNDWLRQ" nu nu nu 2YHU nu +YLONH RPUnGHU DUEHMGHU GX PHG" 6WUDWHJL $QDO\VH 7HNVWSURGXNWLRQ 35SUHVVH 5HGDNWLRQ,QWHUQHWLQWUDQHW $QGHW +YLV DQGHW VNULY YHQOLJVW KYDG +YRUGDQ HU GLQ DUEHMGVVLWXDWLRQ L MHEOLNNHW" / QPRGWDJHU )UHHODQFH 6HOYVW QGLJ /HGLJ 1 VWH VLGH 2

5 $UEHMGVSODGV +YLONHQ W\SH RUJDQLVDWLRQ HU GX DQVDW L" 2IIHQWOLJ 3ULYDW,QWHUHVVHRUJDQLVDWLRQ.RQVXOHQWYLUNVRPKHG +YRU PDQJH DQVDWWH HU GHU L YLUNVRPKHGHQ" 2YHU +YRU PDQJH XG RYHU GLJ VHOY DUEHMGHU PHG NRPPXQLNDWLRQ L GLQ DIGHOLQJ ",QJHQ 2YHU 1 VWH VLGH %HKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH 1 YQ L SULRULWHUHW U NNHI OJH RS WLO HPQHU KYRU GX KDU EHKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW SULRULWHW 3n GH I OJHQGH VLGHU YLO YL EHGH GLJ RP DW GHWDOMHUH GLW HIWHUXGGDQQHOVHVEHKRY 'HU HU pq VLGH IRU KYHU DI GLQH SULRULWHWHU 'HQ Q VWH VLGH KDQGOHU GHUIRU RP GLQ SULRULWHW 1 VWH VLGH 3

6 'LQ I UVWH SULRULWHW YDU +YLONHW IRNXV QVNHU GX DW HIWHUXGGDQQHOVHQ VNDO KDYH" 7HRULPHWRGHU,QWURGXNWLRQ WLO Q\W IDJRPUnGH 3UDNWLVNH Y UNW MHU %UXVKXS 9HG LNNH +YLONHQ W\SH HIWHUXGGDQQHOVH HU GX LQWHUHVVHUHW L" 0DVWHUGLSORP / QJHUHYDUHQGH NXUVXV (QNHOWIDJ.RUW NXUVXV 9HG LNNH +YRUGDQ IRUHWU NNHU GX DW XQGHUYLVQLQJHQ HU WLOUHWWHODJW" 6DPOHW IRUO E )MHUQXQGHUYLVQLQJ 6SUHGWH PRGXOHU 6HPLQDUHU IMHUQXQGHUYLVQLQJ 9HG LNNH 1 VWH VLGH (NVDPHQVEHYLV (U GHW JHQHUHOW YLJWLJW IRU GLJ DW XGGDQQHOVHNXUVHU NDQ DIVOXWWHV PHG HNVDPHQVEHYLV" -D 1HM 9HG LNNH 1 VWH VLGH 4

7 8QGHUYLVQLQJVWLGVSXQNW +YRUQnU YLO GX KHOVW GHOWDJH L XQGHUYLVQLQJ" 'DJ :HHNHQG $IWHQ 6RPPHUIHULH,QJHQ EHW\GQLQJ +DU GX EHGVW WLG WLO HIWHUXGGDQQHOVH Sn EHVWHPWH nuvwlghu" )RUnU (IWHUnU 6RPPHU 9LQWHU,QJHQ EHW\GQLQJ 1 VWH VLGH %DUULHUHU IRU DW GHOWDJH L HIWHUXGGDQQHOVH 2SOHYHU GX EDUULHUHU IRU DW GHOWDJH L QVNHW HIWHUXGGDQQHOVH" 1HM -D +YLV MD KYLONH" 9 OJ GH WUH PHVW UHOHYDQWH -HJ KDU VY UW YHG DW In IUL L DUEHMGVWLGHQ -HJ KDU VY UW YHG DW RYHUEHYLVH PLQ DUEHMGVJLYHU RP DW MHJ KDU EHKRY IRU HIWHUXGGDQQHOVH -HJ KDU VY UW YHG DW In WLG WLO EnGH HIWHUXGGDQQHOVH RJ IDPLOLHOLY -HJ KDU VY UW YHG DW In PLQ DUEHMGVJLYHU WLO DW EHWDOH -HJ KDU LNNH UnG WLO VHOY DW EHWDOH -HJ PDQJOHU HW RYHUEOLN RYHU PXOLJKHGHUQH IRU HIWHUXGGDQQHOVH -HJ NDQ LNNH ILQGH HW UHOHYDQW HIWHUXGGDQQHOVHVWLOEXG -HJ NDQ LNNH In SODGV Sn GHQ QVNHGH HIWHUXGGDQQHOVH $QGHW +YLV DQGHW Vn NRPPHQWpU NRUW 1 VWH VLGH 5

8 (YHQWXHOW DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU +DU GX GHUXGRYHU DIVOXWWHQGH NRPPHQWDUHU RP HIWHUXGGDQQHOVH HOOHU WLO DQDO\VHQ L YULJW Vn HU GX YHONRPPHQ WLO DW VNULYH GHP KHU $IVOXW DQDO\VHQ 0DQJH WDN IRU GLQ EHVYDUHOVH RJ IRU DW GX YDOJWH DW J UH HQ IRUVNHO 3n JUXQGODJ DI GHQQH XQGHUV JHOVH YLO GHU EOLYH XGDUEHMGHW HQ UDSSRUW VRP VNDO DIVO UH KYDG XGGDQQHOVHVLQVWLWXWLRQHUQH ± RJ YL VHOY ± NDQ J UH IRU DW YL VRP NRPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH InU EHGUH RJ PHUH NYDOLILFHUHGH PXOLJKHGHU IRU HIWHU XGGDQQHOVH 5DSSRUWHQ EOLYHU IULW WLOJ QJHOLJ RJ YLO QDWXUOLJYLV EOLYH XGVHQGW WLO DOOH LQWHUHVVH UHGH NXUVXVXGE\GHUH ± PDQJH DI GHP KDU DOOHUHGH XGWDOW DW GH JO GHU VLJ WLO DW VH UHVXOWDWHUQH 'X InU RJVn VHOY PXOLJKHG IRU DW O VH RP UHVXOWDWHUQH L EOD 0DJLVWHUEODGHW RJ.RPPXQLNDW UHQ 6H QRJOH DI GH HNVLVWHUHQGH HIWHUXGGDQQHOVHVWLOEXG KHU (U GX PHGOHP DI 'DQVN 0DJLVWHUIRUHQLQJ NDQ GX JUDWLV NRPPH PHG L 1HWY U NHW DI.RPPXQLNDWLRQVPDJLVWUH YHG DW VHQGH HQ HPDLO WLO PUW#PDJLVWHUGN 6S UJVPnO" 6n VNULY WLO.RPPXQLNDWLRQVPDJLVWHU /H /\E\ OH#O\E\GN $QDO\VHEXUHDXHW 5HVSRQDWRU SRVW#UHVSRQDWRUGN 6

9 BILAG 2: UDSENDTE Dansk Magisterforening udsendte følgende to til kommunikationsmagistrene i netværket. Dansk Kommunikationsforening bragte dernæst teksten fra ene i deres trykte nyhedsbrev. 2.A: OPFORDRING TIL KOMMUNIKATIONSMAGISTRE Emne: Fortæl om dine behov og få bedre efteruddannelsesmuligheder Dato: 16/ Spørgeskema for Kommunikationsmagistre Holder du dine kvalifikationer ved lige, kan det påvirke dine karrieremuligheder, din løn og din arbejdsglæde. For at hjælpe kursusudbyderne til at give os de bedst mulige efteruddannelsestilbud, har Netværket for Kommunikationsmagistre i Dansk Magisterforening udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som vi vil bede dig udfylde på adressen Din deltagelse gør en forskel. For at få så mange deltagere i undersøgelsen som muligt, vil vi desuden bede dig om at videresende denne til dine magistervenner eller -kolleger, som også arbejder med kommunikation. Venlig hilsen Kommunikationsmagister 2.B: REMINDER TIL KOMMUNIKATIONSMAGISTRE Emne: Husk det nu: Spørgeskema for Kommunikationsmagistre Dato: 29/ Tak til alle jer, der har taget jer tid til at udfylde spørgeskemaet om Kommunikationsmagistrenes efteruddannelsesbehov. Til jer andre, som endnu ikke har været forbi skemaet på adressen kan jeg bare sige: Det ta'r kun 5 minutter. Og jeres deltagelse gør en forskel. Spørgeskemaet ligger kun på nettet i få dage endnu. Efter sommerferien kan I læse om resultaterne i bl.a. Magisterbladet. Venlig hilsen Kommunikationsmagister 7

10 BILAG 3: ANDRE ARBEJDSOMRÅDER 65 kommunikationsmagistre har udfyldt feltet andet under arbejdsområder i spørgeskemaet. De arbejdsområder, som de har beskrevet, fremgår i uredigeret form af den følgende oversigt. * Administration Administration af projektansøgninger, praktisk organisering af konferencer og seminarer Administrativt, markedsføring Analyse, PR/presse og internet/intranet Andet: undervisning og koordinator ved personlig netværksdannelse Corporate identity Dannelse af lokale netværk Databaser, dialogmarkedsføring Design, trykning, IT Dtp E-learning Erhvervskonsulent og netværksmedarbejder Forandringsprocesser Freelance fagblade Grafisk design I praktik hos et produktionsselskab Implementering af strategi Informations- og markedsføringsmateriale for arbejdspladsens videnprodukter (forskningsresultater, konferencer og kurser) Informationskampagner Informationsstrategi og kommunikationsplaner Intern kommunikation og organisation Intern kommunikation, Projektledelse Interpersonel kommunikation IT-strategi/layout Iværksætter kampagner og opmærksomhedsskabende events Kursusudvikling Layout Ledelse Ledelsesrådgivning Markedsføring Markedsføring, Kundearrangementer Medieplanlægning Medieprojektleder: videomultimediekonsulent, udviklingsprojekter i undervisningsbranchen, e-learning oa. Menneske - maskin kommunikation Multimedieudviklingsmetoder og kommunikationsplanlægning ift. dette Mundtlig formidling, foredrag, seminarer Musiklærer Oversættelse fra svensk til dansk Pædagogik/psykologi Personalekonsulent Personalepolitik, rådgivning Presseovervågning, IT og digital forvaltning, dtp Primært vejledninger vendt til statslige myndigheder Projektarbejde, f.eks. p.t. et bookingsystem for idrætsfaciliteter Projektledelse Rådgivning i udviklende kommunikations- og organisationsformer, såsom e-communities, e-debatfora og netværk Radio og tv Radio, tv, undervisning Sprogkonsulent og underviser i skriftlig formidling Sprogrevision, rådgivning om sprog og formidling, layout/design Stillingsrekruttering, dialogprocesser/netværkskommunikation Systemanalyse, kulturanalyse Tv/film produktion Udformning af undervisningsmateriale Udvikling og koordinering af undervisningsaktiviteter Underviser/vejleder Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning i kommunikation Undervisning i personlig kommunikation, massekommunikation og pædagogik Undervisning i sprog, formidling og tekstproduktion Undervisning, formidling og rådgivning Usability 8

11 BILAG 4: KATEGORISERING AF UDDANNELSESØNSKER Kommunikationsmagistrenes ønsker til uddannelse har vi inddelt i 8 kategorier: Kommunikation i bred forstand, strategi og analyse, formidling og journalistik, PR og marketing, internet/intranet, IT og edb, ledelse og organisation samt andre emner. I oversigten fremgår indholdet af de forskellige kategorier udtrykt med deltagernes egne ord. * Hvis flere deltagere har skrevet nøjagtig samme emne er antallet angivet i en parentes bagefter. KOMMUNIKATION I BRED FORSTAND (37) Almen kommunikation Andre relaterede emner Assertiv kommunikation Dialogprocesser En stor offentlig organisations information Faglig vedligeholdelse Forebyggende arbejde og kommunikation Generel up-date om ny forskning og viden Generelt mit fag Hvordan perciperer brugere Interkulturel kommunikation International formidling Interpersonel kommunikation Kommunikation - gode redskaber Kommunikation (3) Kommunikation i bred forstand Kommunikationsfag Kommunikationsmedarbejderen som konsulent Kommunikationsteori (2) Kommunikationsværktøjer Netværkskommunikation Nye tendenser inden for kommunikation (2) Nyere semiotisk kommunikationsanalyse Opdatering inden for faget Personlig kommunikation Retorik (2) Skriftlig kommunikation vs. netkommunikation i det offentlige Specifikt kommunikation (3) Sprogforskning - opdatering Sundhedskommunikation STRATEGI OG ANALYSE (66) Analyse (3) Analyse af kommunikation via elektronisk... Analyse og teori Analyseværktøjer Evaluering Forbrugerundersøgelser Informations- og pressestrategisk arbejde Informationsstrategi (4) Kommunikationsanalyse Kommunikationsplanlægning Kommunikationsregnskab Kommunikationsstrategi (12) Kommunikationsstrategi og analyse Kvalitative analysemetoder Kvalitative spørgeteknikker Kvalitative undersøgelser Kvantitative metoder Kvantitative undersøgelser Metoder til afprøvning af om kommunikation Målgruppeanalyse (3) Målgrupper Målgrupper, feedback Målgruppeundersøgelser Strategi (9) Strategi og analyse (2) Strategi og planlægning (2) Strategisk formidling Strategisk kommunikation (8) Strategisk planlægning af kommunikation Strategiudarbejdelse Vidensregnskab 9

12 FORMIDLING OG JOURNALISTIK (103) Artikelskrivning At skrive kreativt Bedre journalistik Billedbrug Design (2) Design/layout Effektiv formidling Faglig formidling Faglig journalistik (inkl. web) Forbedret skrivekvalitet Formidling (2) Formidling til unge Formulering af info-materiale Forskningsformidling Fra tekst til pjece-produktion Fængende tekstskrivning Grafisk design (2) Grafisk design/programmer Grafisk kommunikation Grafisk kommunikation/layout Grafisk produktion Interviewteknik (2) Interviewtræning Journalistik - ej begynder Journalistik (23) Journalistisk skriveredskab Journalistiske arbejdsmetoder Journalistiske discipliner Journalistiske redskaber (2) Journalistiske skrivefærdigheder Journalistiske teknikker Journalistiske værktøjer Kampagner Kommatering Kommunikation - skriftlig/mundtlig Layout Layout/design/foto Mundtlig formidling (5) Mundtlig fremstillingsform Mundtlig kommunikation Målrettet skriftlig formidling Praktisk skrivning/vinkling Præsentation Præsentationsteknik (4) Redaktion (3) Skriftlig formidling (2) Skriftlig formidling af teknisk stofområde Skriftlig fremstilling (2) Skriftlig produktion Skriv bedre Skriv bedre/forskellige medier Skriv en pressemeddelelse Skrive journalistisk Skrivefærdigheder Skrivekurser (vedligeholde) Skrivning inden for forskellige tekstgenrer Sproglig kommunikation Tekstformidling Tekstproduktion (2) Typografi Udarbejdelse af pjecer Udvikle skrivefærdigheder Visuel kommunikation Visuel præsentation i skriftligt materiale PR OG MARKETING (57) Business-to-consumer marketing Customer Relation Management Journalistik - skrivning til presse Kommunikation med erhvervsvinkel Krisehåndtering Krisekommunikation Markedsanalyse Markedsføring (5) Markedsføring/presse Markedsføringsstrategi Marketing (5) Marketingsfag Marketingsfag - fx. CRM Medieområdet generelt Medietræning Målrettede PR-kampagner Netværk/PR Politisk journalistik PR (5) PR (på Internet) PR og markedsføring PR/presse PR-arbejde Presse (2) Pressearbejde (3) Pressehåndtering (4) Pressekontakt (6) Pressekontakt/relationer Presserelationer Pressestrategi PR-redskaber Relationsopbygning Risikokommunikation Spindoctor 10

13 INTERNET/INTRANET (123) Avanceret web-design Billeder på nettet Brug af grafik/video i webformidling Content Management Dialogbaseret intranet/internet Digital forvaltning Elektronisk kommunikation Elektroniske kanaler E-medier Formidling (tekst) på internet/intranet Formidling på nettet (2) Formidling på web Grafik/internet Gruppearbejde på nettet Hensigtsmæssigt sprog på nettet Hjemmeside Hjemmesidefabrikation Informationsarkitektur (intranet) Integration af internet og databaser Interaktivitet på nettet Internet - lyd og billede Internet - planlægning, teknik, indhold Internet - skriftlig fremstilling Internet (15) Internet og brugervenlighed Internet/elektronisk kommunikation Internet/intranet-udvikling Internetbaserede netværk Internetformidling (3) Internetformidling og systemer Internet-intranet strategi Internetkommunikation (2) Internetproduktion Internet-redskaber Internetstrategi Internet-teknik Internettekster generelt Internetteori Internetudnyttelse Intranet (7) Intranet/databasestyring Intranet/internet Intranet: kommunikation og viden Intranetredskaber IT og internetkommunikation IT/internet IT-web Kommunikation på nettet (4) Koordinering af internetbaseret kommunikation Kurser i forhold til at informere elektronisk Målrettet kommunikation på nettet Netbaseret kommunikation Netflow Netjournalistik Nye medier Produktion af hjemmeside (2) Projektstyring internet/intranet Skrift/tekster til internet Strategi for websider i det offentlige Strukturering af hjemmesider Tekster til nettet (4) Tekster/nyheder på nettet Tekstskrivning til nettet Teoretisk viden om de nye medier Tv på internettet Vedligeholdelse af webside Via elektroniske medier Web (6) Web i organisationen Web og multiplatform Web-baseret kommunikation Web-design (7) Web-journalistik Webkommunikation: strategi, struktur Web-kurser af mere teknisk karakter Web-produktion (3) Web-produktion/IT Web-redigering Webudvikling/usability IT OG EDB (49) APL Avanceret IT Billedbehandling Brugen af forskellige programmer/it-værktøjer Brugerfladeanalyser Brugergrænseflader Brugertests Computermedier Diverse edb-værktøjer Dreamweaver DTP (4) EDB/IT-kurser Edb-programmer som FrontPage og PowerPoint Edb-værktøjer IT - Excel og PowerPoint IT - præsentationsprogrammer og web-design IT - teoretisk som praktisk IT (16) IT i en organisatorisk og teknisk sammenhæng IT-kundskab IT-området IT-programmer IT-programmering IT-redskaber Javascript Multimedier (2) Photoshop Teknisk viden om databaser Tekstbehandling/PowerPoint Usability 11

14 LEDELSE OG ORGANISATION (88) Arbejde i politiske organisationer Coaching (4) Forandringskommunikation HRM i forhold til intern kommunikation Human Ressource (5) Human Ressources værktøjer Intern kommunikation Intern kommunikation, organisationskommunikation International projektledelse Kommunikationsledelse Ledelse - projektledelse Ledelse (4) Ledelse og organisationsudvikling Ledelse og økonomi Ledelseskommunikation Ledelsesudvikling Lederuddannelse (2) Management Motiveringsværktøjer (2) Organisation og ledelse Organisationen (3) Organisationskommunikation (2) Organisationsforståelse Organisationsforståelse/HR Organisationsstruktur Organisationsteori (2) Organisationsudvikling (3) Organisatorisk forståelse (teori) Personaleledelse Personaleudvikling Proceskonsulent/coaching Projektarbejde- og ledelse Projektledelse (22) Projektledelse/deltagelse Projektledelse/styring Projektstyring (3) Projektstyringsværktøjer Redaktionsledelse (2) Samarbejde/projektledelse Samarbejdsmetodik Semiotisk kommunikationsanalyse fra organisationssynspunkt Vilje til forandring Virksomhedskultur Virksomhedsledelse Værktøjer til projektledelse Øget kendskab til virksomhedsbehov ANDRE EMNER (81) Adfærdsforskning Adfærdsændringer Administration Afsætningsøkonomi Arbejdet med frivillige Effektiv mødeledelse E-learning (3) Engelsk (4) Engelsk fagsprog Etablere netværk EU Finansielle spørgsmål i samarbejdsrelationer Forhandling Forhandlingsteknik Forlagsbrancheviden Forretningsstrategi Forskeruddannelse Forvaltning Fra produktion til procesudvikling Freelancer/ hvordan gør man? Fremmede sprog Handelsfag Idéskabning Jobansøgning Karriereplanlægning Karriereudvikling Kend det private erhvervsliv Kommunikationsøkonomi Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling - praktisk og teoretisk Kreativ idéudvikling Kreativ tænkning (2) Læringsprocesser; børn og voksne Markedsføring - af mig selv Metodeudvikling i forbindelse med kompetenceudvikling Mødeplanlægning/strategi Networking/erfaringsudveksling NLP Offentlig forvaltning Oversættelse - svensk til dansk Personlig udvikling (3) Praksisfællesskaber/kultur Psykologi (2) Pædagogik (4) Salg Skrive ansøgning Sociologi (3) Sprog Sprog - skriftlig engelsk Sprog/fagsprog Statistik - eks. SPSS (2) Statistik (2) Undervisning Undervisningspædagogik Undervisningsteknikker Videnopsamling Voksenpædagogik (3) Økonomi (3) Økonomi (aktier, investor relations) Økonomisk indsigt/regnskab Økonomistyring 12

15 BILAG 5: INDHOLD I EFTERUDDANNELSEN Når det drejer sig om efteruddannelsens indhold, så efterspørger kommunikationsmagistrene især praktiske værktøjer (87%), men de viser også en relativt stor interesse for teori og metoder (70%). Introduktion til et nyt fagområde udgør 35%, hvorimod behovet for brush-up kun er 14%. * Fordelingen af ønsker til indhold inden for de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Teori og metode 81% Teori og metode 91% Praktiske værktøjer 54% Praktiske værktøjer 83% Introduktion 32% Introduktion 26% Brush-up 24% Brush-up 12% 0% 0% 100% 100% Formidling og journalistik PR og marketing Teori og metode 58% Teori og metode 72% Praktiske værktøjer 93% Praktiske værktøjer 93% Introduktion 19% Introduktion 37% Brush-up 17% Brush-up 5% 2% 0% 100% 100% Internet/intranet IT og edb Teori og metode 66% Teori og metode 47% Praktiske værktøjer 93% Praktiske værktøjer 96% Introduktion 31% Introduktion 41% Brush-up 14% Brush-up 10% 0% 0% 100% 100% Ledelse og organisation Andre emner Teori og metode 85% Teori og metode 67% Praktiske værktøjer 86% Praktiske værktøjer 81% Introduktion 49% Introduktion 52% Brush-up 6% Brush-up 23% 0% 1% 100% 100% 13

16 BILAG 6: TYPE AF EFTERUDDANNELSE Hovedparten af kommunikationsmagistrene foretrækker korte kurser (65%), mens en mindre del ønsker længerevarende kurser (40%). Master- og diplomuddannelser har kun en efterspørgsel på 15%, mens interessen for at tage enkeltfag fra ordinære og åbne uddannelser ligger på 39%. * Fordelingen af ønsker til uddannelsestype i de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Master/diplom 19% Master/diplom 18% Enkeltfag 35% Enkeltfag 27% Længere kursus 41% Længere kursus 42% Kort kursus 57% Kort kursus 71% 3% 2% Formidling og journalistik PR og marketing Master/diplom 17% Master/diplom 5% Enkeltfag 45% Enkeltfag 37% Længere kursus 42% Længere kursus 30% Kort kursus 68% Kort kursus 67% 2% 4% Internet/intranet IT og edb Master/diplom 10% Master/diplom 16% Enkeltfag 37% Enkeltfag 43% Længere kursus 35% Længere kursus 39% Kort kursus 70% Kort kursus 61% 1% 2% Ledelse og organisation Andre emner Master/diplom 16% Master/diplom 15% Enkeltfag 47% Enkeltfag 37% Længere kursus 49% Længere kursus 43% Kort kursus 57% Kort kursus 62% 3% 2% 14

17 BILAG 7: TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNING Kommunikationsmagistrene foretrækker, at undervisningen er tilrettelagt som et samlet forløb (58%) frem for i spredte moduler (37%). Fjernundervisning kombineret med seminarer er den næstmest populære form (40%), hvorimod der er mindst interesse for ren fjernundervisning (13%). * Fordelingen af ønsker til tilrettelæggelse i de enkelte emnekategorier fremgår af følgende figurer: Kommunikation i bred forstand Strategi og analyse Samlet forløb 43% Samlet forløb 55% Spredte moduler 35% Spredte moduler 42% Fjernundervisning 5% Fjernundervisning 24% Seminar/fjernundervisning 46% Seminar/fjernundervisning 45% 3% 11% Formidling og journalistik PR og marketing Samlet forløb 54% Samlet forløb 61% Spredte moduler 40% Spredte moduler 28% Fjernundervisning 14% Fjernundervisning 14% Seminar/fjernundervisning 44% Seminar/fjernundervisning 42% 9% 7% Internet/intranet IT og edb Samlet forløb 58% Samlet forløb 71% Spredte moduler 33% Spredte moduler 29% Fjernundervisning 11% Fjernundervisning 14% Seminar/fjernundervisning 46% Seminar/fjernundervisning 29% 5% 6% Ledelse og organisation Andre emner Samlet forløb 59% Samlet forløb 62% Spredte moduler 47% Spredte moduler 37% Fjernundervisning 6% Fjernundervisning 16% Seminar/fjernundervisning 32% Seminar/fjernundervisning 35% 10% 6% 15

18 BILAG 8: ANDRE BARRIERER 24 kommunikationsmagistre har udfyldt feltet andet under oplevede barrierer i spørgeskemaet. Disse barrierer har vi her inddelt i: økonomi, tid, geografisk afstand, projektansættelse og diverse.* ØKONOMI Min arbejdsgiver har ingen penge! Viljen fejler ikke noget. Freelancere har ingen arbejdsgiver til at betale. Ønskeligt, hvis Magisterforeningen kunne træde ind her. Det ved jeg ikke p.t., da jeg ikke er startet i mit nye job. Som ledig har jeg dog ikke råd til at betale selv. TID Kombinationen af fuldtidsjob med udfordringer og udvikling, et uddannelsesforløb og familie er næsten umulig. Virksomhedens velvillige indstilling mht. "uddannelsesdage" eller lignende er afgørende. Har svært ved at få tid til at indpasse efteruddannelse i arbejdet. Tid til overhovedet at være på efteruddannelse i arbejdstiden. Vi er tre kolleger der skal følges ad på det samme kursus - den ene kollega har ikke tid foreløbig - så må vi andre vente. Der mangler tid. Tid. På samfundsmæssigt plan er det eneste fornuftige ret til betalt opdatering/videreuddannelse en vis del af arbejdstiden. Arbejdsfordeling så arbejdsløse kommer i arbejde. GEOGRAFISK AFSTAND Det gælder for DM's egne kurser, som ofte er interessante og relevante, at de for langt hovedpartens vedkommende finder sted i København, subsidiært i Århus. Desværre - for hvis man er bosiddende på f.eks. Fyn eller i Sydjylland, er transporten en meget stor barriere for deltagelse. Både tidsmæssigt og økonomisk. Det er f.eks. meget vanskeligt at deltage i et længerevarende kursus med fast ugentlig kursusdag, hvis transporttiden er to timer hver vej. At der ikke gives transporttilskud, er heller ikke befordrende. Jeg har ikke tal for det, men er sikker på, der er en overrepræsentation af kurser placeret i København i forhold til antallet af DM-medlemmer. Det var derfor ønskeligt, om DM bestræbte sig på en større geografisk spredning af sine kurser. Fjernundervisning kan i øvrigt ikke løse problemet - dertil er samværet og dialogen alt for vigtig. Afstand til København ca. 130 km. Kurserne ligger på Sjælland. Jeg mangler noget relevant i Midtjylland, evt. i Silkeborg. 16

19 PROJEKTANSÆTTELSE Jeg er nyuddannet og ansat i et etårigt vikariat og finder det derfor svært at forlange kurser mv. - selvom jeg egentlig har behov for det. Samtidig ved jeg faktisk ikke rigtig, hvor jeg skal kigge efter kurser og uddannelser. Jeg er ansat i en midlertidig deltidsstilling og er derfor ikke p.t. i en position, hvor jeg kan anmode min arbejdsplads om efteruddannelse. Som projektansat bliver der ikke brugt penge på efteruddannelse. DIVERSE Det er svært at overskue, hvad der også er relevant om et eller to år frem. Det er ikke ønskeligt at gennemføre 1-2 års efteruddannelse og bagefter finde ud af at det var nyttesløst. Når man sidder og koger i hverdagen kan det være svært at få overskud til 1) se på muligheder 2) få energi til 'abstrakte projekter'. Jeg har især svært ved at finde nogle kurser, som giver et overblik over nutidige og fremtidige mulige web-værktøjer - dvs. en blanding af redskabskursus og mere overordnet om hvilke redskaber, man skal vælge. Jeg er ledig og kan derfor kun komme på kurser arrangeret specielt for ledige, eller et kursus arrangeret af min fagforening. A-kassen og arbejdsformidlingen? Da jeg er helt nyuddannet har jeg ikke selv følt det største behov for efteruddannelse endnu. De ting, jeg har ønsket kurser i, er blevet bevilget. Men jeg ved ikke, hvordan situationen ser ud på længere sigt. Kommunikation er ikke et område, som vægtes højt i organisationen. Vi kan alle kommunikere med det næb, som vi nu engang er udstyret med. 17

20 BILAG 9: KOMMENTARER FRA DELTAGERNE 47 kommunikationsmagistre har benyttet muligheden for at aflevere en afsluttende kommentar. Et repræsentativt udvalg af deres kommentarer har vi her inddelt i: behov for efteruddannelse, ønsker til tilrettelæggelse, barrierer for deltagelse, kommentarer til undersøgelsen samt diverse. * BEHOV FOR EFTERUDDANNELSE Jeg skal efteruddannes. Jeg kan ikke forestille mig ikke at komme på "skolebænken" igen. Det er blot et spørgsmål om tid. Alle har brug for det, om det så er et længerevarende eller et kort kursus. Både én selv og ens arbejdsplads bliver "rigere". Ingen tvivl om, at behovet er stort. Vi kommer fra alle hjørner uddannelsesmæssigt og oplever ofte "huller" og nye arbejdsfelter. Mange magistre bruger ofte ikke hele deres uddannelse, men får job, som udnytter dele af uddannelsen. Derfor er efteruddannelse en tvetydig størrelse. Der er et behov for at dels få ny viden på sit fagområde, og dels at få efteruddannelse på arbejdsområder, som ligger uden for uddannelse. Jeg har generelt meget behov for værktøjsorienteret efteruddannelse, hvor jeg kan operationalisere min teoretiske viden. Jeg finder det vigtigt, at kurserne er praktisk orienteret. Alt for mange kurser for akademikere forsætter det akademiske navlepilleri fra universitetet. Men det er vigtigt i et så praktisk fag som kommunikation, at der er praktiske redskaber, der forbedrer vores evner på arbejdsmarkedet og vores jobmuligheder generelt. Kurser på dette felt bør være i samarbejde med medier og arbejdsgivere, så man giver magistre, der arbejde med kommunikation, præcis de redskaber, der gør os til det bedste valg på arbejdsmarkedet. Praktiske, teoretiske og selvstændige. Hvis efteruddannelsen virkelig skal batte, så mener jeg, at der skal være sammenhæng mellem teori og praksis. Forstået på den måde, at begge dele skal indgå i uddannelsen - gerne integreret i ens eget arbejde. De tilbud der er på efteruddannelse i faglig formidling er næsten udelukkende introducerende. Jeg savner et videregående forløb - baseret på at deltagerne har erfaring/uddannelse inden for området. Det er sjældent at finde et tilbud, som har et vist niveau. Der er ofte for meget, man ved i forvejen. Aha-oplevelserne mangler. Mange web-kurser er enten meget tekniske eller er begynderkurser (lær en browser at kende). Jeg kunne godt tænke mig nogen midt imellem kurser rettet til magistre, der arbejder med web-formidling, men som har svært ved at følge med i den tekniske udvikling - og derfor også kan have svært ved at prioritere hvilke mere hardcore redskabskurser, man har behov for. Da jeg for nylig har set en repræsentant for Magisterforeningen udtale, at universitetsuddannelserne fortsat skal være forskerorienterede på trods af ændrede jobvaner/større fagspredning, er det endog meget relevant med efteruddannelse, der så kan udfylde de "sorte huller", universitetet efterlader, fx for kommunikationsmagistre. 18

21 ØNSKER TIL TILRETTELÆGGELSE Korte intensive kurser. Praktisk betonede. Billige (aftenskole niveau - ikke det med flere 1000 pr dag ) - da jeg selv skal betale. Jeg har stor motivation, men det skal passes ind i arbejdstid og familie (sidste har høj prioritet, f.eks. vil jeg ikke bruge sommerferie - og det er derfor jeg har krydset fjernundervisning af, selvom jeg tror udbyttet er større ved kontakt. Fjernundervisning er også ensomt (det er mit arbejde også - selvom det er et stort sted, er jeg helt alene med mit område). Det er et problem, at man som oftest får betalt og fri til korte kurser, men de giver ikke nok fagligt. Omvendt er det svært at passe ind i familielivet at tage længerevarende kurser, fordi der er så lidt fritid - men alligevel finder jeg det mest tilfredsstillende. Jeg orker ikke lange kurser, og har ikke brug for flere eksamensbeviser, men vil godt deltage i korte dagskurser à 1-2 dages varighed med inspirerende, dynamiske, rasende dygtige og velkvalificerede undervisere. Jeg ønsker mig kurser, der kræver noget af mig som deltager, og som giver mig den nødvendige inspiration/ny viden til at gå videre i mit arbejde som kommunikationsmedarbejder. BARRIERER FOR DELTAGELSE Jeg har meget svært ved at finde relevante kurser til mit arbejdsområde. Jeg sidder alene som informationsmagister i en international virksomhed og har et stort behov for at "følge med" i, hvad der sker udenfor vores lille verden. Ikke andet end at jeg hidtil har haft svært ved at finde attraktive uddannelsestilbud. Det er nok lettest at overtale arbejdsgivere til kurser, hvor man i høj grad tager udgangspunkt i de daglige arbejdsopgaver. Kurserne skal spredes mere. Det kan være svært altid at skulle møde op i Århus, Odense eller København. Ønske: mindre (færre deltagere) og mere intensive kurser spredt rundt i hele landet - gerne i Silkeborgområdet. KOMMENTARER TIL UNDERSØGELSEN Det er godt med en analyse som denne. Som kommunikationsmagistre famler vi os tit frem, da vores uddannelse er bred. Alt for ofte tilpasser vi os andres behov, frem for en gang imellem at tænke på os selv og vores behov. Håber det medfører nogle brugbare efteruddannelsesforløb! God fornøjelse. Selve undersøgelsen er god, fordi den tvinger til at se på muligheder og erkende mangler. Tak for et klart og entydigt spørgeskema... det forpligter :-) Håber at opfølgningen bliver ligeså ambitiøs som spørgsmålene lægger op til. Jeg glæder mig til at læse om resultatet. God idé med en sådan analyse! Godt initiativ! Ta det roligt - det går jo nok! 19

Fordi vi skal vide mere. En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse

Fordi vi skal vide mere. En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 Undersøgelsen Fordi vi skal vide mere er udarbejdet

Læs mere

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni 2003 +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6(

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om efteruddannelse, 2013. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om efteruddannelse, 213 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 91% (N=134)Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 78 Mand 632 Svar i alt 134 8 Er du: 7 6 5 4 3 78 632 2 1 Kvinde Mand Hvor gammel

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet

1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet 1 Ernæring og aldring, Ugeskrift for Læger 2002; 164(49):5757. 2 : Ernæring og diætetik, DSR 3 Emner markeret med fede tekst findes beskrevet fortløbende i denne mappe. 6DPWLGLJW PHG DW YL KDU KHQWHW YLGHQ

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3.

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3. Ansøgning Skarp & kreativ kommunikatør Som nyuddannet kandidat i markedsføring, tidligere selvstændig med egen detailvirksomhed, og adskillige uddannelsesforløb bag sig, da er jeg den rette nye markedsførings-

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere

Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Bilag 1 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt aftenskoleledere Profil: 30 indkomne besvarelser fordelt på 17 kvinder og 13 mænd. Hovedparten af lederne er mellem 46-55 år (14) og 56 65 år (10).

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation

Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation Virksomhedspraktik (praktikophold) Professionsbachelor i Engelsk og IT-baseret markedskommunikation marts 2011 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i Engelsk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Personlige data: Resume. Erfaren Grafiker/Kontorassistent søger fleksjob. Erhvervserfaring. Administrative funktioner

Personlige data: Resume. Erfaren Grafiker/Kontorassistent søger fleksjob. Erhvervserfaring. Administrative funktioner Curriculum Vitae Personlige data: Navn: Gitte Hougaard Adresse: Udsigten 2 8220 Brabrand Tlf.: 86 11 81 80 Mobil: 26 35 86 80 E-mail: gittehougaard@gmail.com Fødselsdato: 28. november 1968 Civilstand:

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984

Resume. Erhvervserfaring. Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø. Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 CV Navn: Adresse: Zeljko Klen Edvard Griegs Gade 21, 3. tv. 2100 København Ø Telefon: 26 24 14 26 E-mail: zeljkoklen@gmail.com Fødselsdato: 26 01 1984 Resume Jeg er en ung fyr på 31 med rødder fra Kroatien.

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Uddannelsesbarometer 2014

Uddannelsesbarometer 2014 Uddannelsesbarometer 2014 Brug af uddannelse i 2014 Har du været på seminar, kursus eller uddannelse i 2014? Type uddannelse og arbejdsområde Salg Marketing Konsulent/rådgivning Andet Total Nej; 47,4%

Læs mere

Resumé. Mig i punktform. Thomas Michaelsen Fuglebakken 254 5210 Odense NV. Tlf: 23 96 35 37 CVR: Mail: thomas@boelgebryder.dk web: www.boelgebryder.

Resumé. Mig i punktform. Thomas Michaelsen Fuglebakken 254 5210 Odense NV. Tlf: 23 96 35 37 CVR: Mail: thomas@boelgebryder.dk web: www.boelgebryder. Thomas Michaelsen Fuglebakken 254 5210 Odense NV Tlf: 23 96 35 37 CVR: Mail: thomas@boelgebryder.dk web: www.boelgebryder.dk Fødselsdato: 30. juli 1973 Resumé Min uddannelse som cand.mag i organisationskultur

Læs mere

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Frivillighedsformidlinger i Danmark. Februar 2001. Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark Februar 2001 Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA Frivillighedsformidlinger i Danmark CASA, februar 2001 ISBN 87-90751-44-2 Elektronisk

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet

STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer. Anders Dybdal, Ekstern lektor, Roskilde Universitet STRATEGISK PUBLIC RELATIONS Arbejde med organisationers omverdensrelationer Undervisere Anders Dybdal Kommunikationsrådgiver i PR-bureauet Operate A/S Ekstern lektor i kommunikation på RUC Tidl. arbejdet

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere