Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 17. juni 2003 UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW"

Transkript

1 '$16.$5%(-'6*,9(5)25(1,1* /$1'625*$1,6$7,21(1,'$10$5. Den 17. juni RYHGRUJDQLVDWLRQHUQHVUHGHJ UHOVH RP UHWWHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNW WLOVW WWHIRUNUDYRPRYHUHQVNRPVW København, juni 2003

2 - 2 -,1'+2/'6)257(*1(/6( 1. Indledning... 3 a) Beslutningsforslaget (B 83)... 3 b) DA/LO s skrivelser til Beskæftigelsesministeriet... 5 c) Beslutningsforlagets behandling i Folketinget... 5 d) Udvalgets nedsættelse Problemafgrænsning og disposition Ældre retstilstand a) Praksis b) Arbejdsretlig teori Nyere retstilstand a) Indledning b) Praksis c) Arbejdsretlig teori Sammenfatning af retstilstanden a) Almindelige betingelser b) Særlige betingelser, hvor en konkurrerende lønmodtagerorganisation rejser krav om egen overenskomst c) Opregning af de indskrænkninger, der er sket i konfliktadgangen siden

3 - 3 -,QGOHGQLQJ Denne redegørelse er foranlediget af et beslutningsforslag, der blev fremsat i Folketinget den 12. marts 2002 af medlemmer af Kristeligt Folkeparti om begrænsning af faglige organisationers konfliktret over for virksomheder med overenskomst (B 83) D %HVOXWQLQJVIRUVODJHW% Beslutningsforslaget har følgende ordlyd: 5HJHULQJHQSnO JJHVLQGHQGHQQRYHPEHUDWIUHPV WWHORYIRUVODJGHUEHJU QVHUIDJ OLJHRUJDQLVDWLRQHUVNRQIOLNWUHWRYHUIRUDUEHMGVJLYHUHPHGRYHUHQVNRPVWVnOHGHVDWGHUNXQVNDO Y UH NRQIOLNWUHW QnU GHU IRUHOLJJHU PHJHW VW UNH JUXQGH GHU WDOHU IRU RSUHWWHOVH DIHQ Q\RYHU HQVNRPVWIHNVKYLVGHQHNVLVWHUHQGHRYHUHQVNRPVWLNNHLGHWY VHQWOLJHVYDUHUWLOEUDQFKHQV 'HWVNDOSU FLVHUHVDWRYHUHQVNRPVWHUPHOOHPODQGVG NNHQGHDUEHMGVJLYHURJO QPRGWDJHURU JDQLVDWLRQHUDQVHVVRPXGWU\NIRUHWDFFHSWDEHOWEUDQFKHQLYHDX )RUVODJHW VNDO J OGH KYRU GHU LNNH HU KRYHGDIWDOHP VVLJH ELQGLQJHU PHOOHP YLUNVRPKHGHQRJ GHQNRQIOLNWHQGHIDJOLJHRUJDQLVDWLRQ Forslaget var ledsaget af følgende bemærkninger: %HP UNQLQJHUWLOIRUVODJHW,JHQQHPPDQJHnUKDUIDJOLJHRUJDQLVDWLRQHUIULWNXQQHLY UNV WWHNRQIOLNWIRUDWRSQnRYHUHQV NRPVW PHG HQ YLUNVRPKHG GH LNNH KDU KRYHGDIWDOHP VVLJH ELQGLQJHU PHG 'HW VNHU VHOY RP YLUNVRPKHGHQ DOOHUHGH HU RYHUHQVNRPVWG NNHW IRU GHW NRQIOLNWUDPWH DUEHMGH IHNV L NUDIW DI PHGOHPVNDEDIHQDUEHMGVJLYHUIRUHQLQJPHQPHGHQNRQNXUUHUHQGHIDJOLJRUJDQLVDWLRQGHUVWnU XGHQ IRU GH WUDGLWLRQHOOH KRYHGRUJDQLVDWLRQHU, PDQJH WLOI OGH KDU YLUNVRPKHGHQ Y UHW RYHU HQVNRPVWG NNHWLPDQJHnUIRUXGIRUNRQIOLNWHQRJPHGDUEHMGHUQHKDUDOOHUHGHWLOIUHGVVWLOOHQGH O QRJDQV WWHOVHVIRUKROG$OOLJHYHONDQHQYLUNVRPKHGEOLYHXGVDWIRUHQ GHO JJHQGHNRQIOLNW KYRU DUEHMGVJLYHUHQ ULVLNHUHU NRQNXUV IRU VLQ YLUNVRPKHG RJ KYRU O QPRGWDJHUQH ULVLNHUHU DW PLVWHGHUHVMRE 'HQ QXY UHQGH UHWVWLOVWDQG Sn GHW Q YQWH RPUnGH EHW\GHU DW GH IDJOLJH RUJDQLVDWLRQHU KDU HQ PHJHWYLGWJnHQGHNRQIOLNWUHWRJLV UV\PSDWLNRQIOLNWUHW'HUVWLOOHVLNNHNUDYRPDWRUJDQLVDWLR QHQ VNDO KDYH PHGOHPPHU Sn GHQ NRQIOLNWUDPWH YLUNVRPKHG IRU DW IRUI OJH HW ORYOLJW IDJOLJW IRU PnO 'HW KDU KHOOHULQJHQEHW\GQLQJDWYLUNVRPKHGHQDOOHUHGHKDU RYHUHQVNRPVWIRUGHWVDPPH DUEHMGH $UEHMGVUHWWHQV SUDNVLV YLVHU DW GHU DOHQH O JJHV Y JW Sn RP HQ IDJOLJ RUJDQLVDWLRQ UHSU VHQWHUHUHWEHW\GHOLJWDQWDOPHGOHPPHUSnODQGVEDVLVRJRPGHLQYROYHUHGHIDJIRUHQLQJHU HULQGHQIRUHOOHUXGHQIRUVDPPHKRYHGRUJDQLVDWLRQ +YLV GHQ NRQNXUUHUHQGH IDJOLJH RUJDQLVDWLRQ HU LQGHQ IRU VDPPH KRYHGRUJDQLVDWLRQ KDU GHQ DOHQH NRQIOLNWUHW KYLV PHJHW VW UNH JUXQGH WDOHU IRU GHW L GHQ NRQNUHWH VLWXDWLRQ 'HWWH SULQFLS KDU$UEHMGVUHWWHQVHQHVWIDVWVOnHWLHQGRPDIGHFHPEHU6DJHQRPKDQGOHGHXGOLFLWHULQJ DI QRJOH RIIHQWOLJH EXVUXWHU 'HQ RIIHQWOLJH EXVN UVHO YDU G NNHW DI HQRYHUHQVNRPVWPHG )RU EXQGHW DI 2IIHQWOLJW $QVDWWH 'HW SULYDWH VHOVNDE /LQLHEXV VRP RYHUWRJ EXVUXWHUQH KDYGH LPLG OHUWLGRYHUHQVNRPVWPHG6L'7LOVW WWHIRUHQNRQIOLNWUHWKHQYLVWH)2$WLODWPDQUHHOWEORWV JWH DWIRUVYDUHHWDEOHUHGHSRVLWLRQHULHWDOOHUHGHHWDEOHUHWRYHUHQVNRPVWIRUKROG

4 - 4 - $UEHMGVUHWWHQIDQGWLPLGOHUWLGLNNHDWIRUEXQGHWKDYGHO IWHWEHYLVE\UGHQIRUGHIRUQ GQHVW UNH JUXQGHWLODWDQHUNHQGHHQNRQIOLNWUHW $UEHMGVUHWWHQXGWDOWH ª'HWHUHQDUEHMGVUHWOLJJUXQGV WQLQJDWHWIDJIRUEXQGLNNHORYOLJWNDQHWDEOHUHNRQIOLNWRYHUIRU HQ DUEHMGVJLYHU PHG KHQEOLN Sn DW RSQn RYHUHQVNRPVW RP HW DUEHMGVRPUnGH GHU DOOHUHGH HU G NNHWDIHQRYHUHQVNRPVWPHGHWDQGHWIRUEXQGQnUGHNRQNXUUHUHQGHRUJDQLVDWLRQHUEHJJHHU PHGOHPPHUDI/DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN(QIUDYLJHOVHIUDGHQQHJUXQGV WQLQJPnLKYHUW IDOG NU YH PHJHW VW UNH JUXQGH $UEHMGVUHWWHQ ILQGHU DW LQGNODJHGH LNNH KDU SnYLVW DW GHU DI KHQV\Q WLO GH DQVDWWH HU HW VnGDQW V UOLJW EHKRY DW GHWWH NDQ EHJUXQGH HQ IUDYLJHOVH IUD GHQ Q YQWH JUXQGV WQLQJ 'HW NDQ KHOOHU LNNH DQVHV VRP HQ V UOLJ RPVW QGLJKHG GHU NDQ I UHWLO DFFHSW DI HQ NRQIOLNWUHW WLO EHYDUHOVH DI GHW JDPOH RYHUHQVNRPVWRPUnGH DW XGYLNOLQJHQ L ORYJLY QLQJHQ KDU PHGI UW DW WUDQVSRUWRPUnGHU GHU KLGWLO WUDGLWLRQHOW YDU DQVHW VRP RIIHQWOLJH YHG XGOLFLWHULQJ HU RYHUJnHW WLO SULYDW GULIW PHG GHQ I OJH DW HW RYHUHQVNRPVWRPUnGH GHU KLVWRULVN KDUKHQK UWXQGHU)RUEXQGHWDI2IIHQWOLJWDQVDWWHJUDGYLVHUEOHYHWXGKXOHW $UEHMGVUHWWHQV GRP E\JJHU Sn GHW V\QVSXQNW DW GHU NXQ YLO Y UH NRQIOLNWUHW L GHW WLOI OGH KYRU GHUDIKHQV\QWLOGHDQVDWWHHUHWVnGDQWV UOLJWEHKRY 'HWHULNNHLVLJVHOYQRNDW GHQIDJOLJH RUJDQLVDWLRQ KDU ODQJW KRYHGSDUWHQ DI PHGOHPPHUQH Sn GHW VSHFLILNNH RPUnGH RJ DWHWEHW\GH OLJWDQWDOPHGOHPPHUHUEHVN HQNRQIOLNWUHWVDPPHQPHGV IWLJHWPHGRPUnGHWLDOPLQGHOLJKHG$UEHMGVUHWWHQKDUKHUNQ\WWHW UOLJHEHKRYWLOGHDQVDWWH 'HWHUEHP UNHOVHVY UGLJWDWGHULUHWVSUDNVLVHUPHJHWVWRUIRUVNHOSnHQIDJOLJRUJDQLVDWLRQV NRQIOLNWUHW DIK QJLJW DI RP HQ DUEHMGVJLYHU Sn IRUKnQG KDU HQ RYHUHQVNRPVW PHG HW IRUEXQG LQGHQIRUHOOHUXGHQIRUVDPPHKRYHGRUJDQLVDWLRQ'HQQHIRUVNHOLUHWVWLOVWDQGHQIRUHQYLUNVRP KHG GHU HU RYHUHQVNRPVWG NNHW HU LNNH ULPHOLJ RJ LNNH L RYHUHQVVWHPPHOVH PHG UHWVSULQFLS SHUQHLHWPRGHUQHVDPIXQG'HWNDQLNNHY UHYLUNVRPKHGHQVSUREOHPDWWRIDJOLJHRUJDQLVDWL RQHU VWULGHV RP DW RUJDQLVHUH RJ RYHUHQVNRPVWG NNH GHW VDPPH DUEHMGH (QGYLGHUHE UKHQV\ QHWWLODUEHMGVJLYHUHQVLQWHUHVVHLDWXQGJnGREEHOWRYHUHQVNRPVWHURJVnKDYHHQEHW\GQLQJLIRU KROG WLO YLUNVRPKHGHU GHU KDU WHJQHW RYHUHQVNRPVW PHG HQ IDJOLJ RUJDQLVDWLRQ XGHQIRUGHWUD GLWLRQHOOHKRYHGRUJDQLVDWLRQHU )RUPnOHW PHG IRUVODJHW WLO UHJXOHULQJDI IDJOLJH RUJDQLVDWLRQHUV NRQIOLNWUHW RYHU IRU GH HQNHOWH DUEHMGVJLYHUH HU DW OLJHVWLOOH YLUNVRPKHGHU Vn NRQIOLNWUHWWHQ HU XDIK QJLJ DI RP GHQ IDJOLJH RUJDQLVDWLRQHUPHGOHPDIVDPPHKRYHGRUJDQLVDWLRQ.RQIOLNWUHWE UVnOHGHVLDOOHWLOI OGHY UH EHWLQJHW DI DW GHU IRUHOLJJHU ªPHJHW VW UNH JUXQGH VRP $UEHMGVUHWWHQ KDU IDVWVOnHW LVLQUHWV SUDNVLV QnU GHW J OGHU IDJOLJH RUJDQLVDWLRQHU LQGHQ IRU VDPPH KRYHGRUJDQLVDWLRQ 3n GHQQH PnGHRSQnUDOOHYLUNVRPKHGHUGHQVDPPHUHWVWLOVWDQG )RUVODJHWWLOUHJXOHULQJDINRQIOLNWUHWWHQRPIDWWHUDOHQHGHVLWXDWLRQHUKYRUHQYLUNVRPKHGDOOH UHGH HU RYHUHQVNRPVWG NNHW PHG O Q RJDQV WWHOVHVYLONnU GHULGHWY VHQWOLJHVYDUHUWLOEUDQ FKHQV 6S UJVPnOHW RP IDJOLJH RUJDQLVDWLRQHUV NRQIOLNWUHW RYHU IRU GH HQNHOWH DUEHMGVJLYHUH GHUDOOH UHGHHU RYHUHQVNRPVWG NNHW PHQVRP LNNH KDU HQ KRYHGDIWDOHP VVLJ ELQGLQJ LIRUKROGWLOGHQ NRQIOLNWHQGH IDJOLJH RUJDQLVDWLRQ NDQ DOHQH O VHV YHG HQORYUHJXOHULQJLGHWGLVVHNRQIOLNWHUHU NDUDNWHULVHUHWYHGDWNRQIOLNWHQVSDUWHULNNHHUXQGHUODJWRYHUHQVNRPVWP VVLJHELQGLQJHULIRU YHMHQ'HUHNVLVWHUHUGHUIRULNNHIRUPHOOHUHJOHUIRUNRQIOLNWHUDIGHQQHNDUDNWHU

5 - 5 - (QORYJLYQLQJSnGHWWHRPUnGHYLOLNNHEU\GHLQGLQXY UHQGHDIWDOHUSnDUEHMGVPDUNHGHWRJYLO GHUIRUKHOOHULNNHY UHHWEUXGPHGGHQGDQVNHDIWDOHPRGHO7Y UWLPRGEDVHUHUIRUVODJHWVLJSn GHWNULWHULXPªPHJHWVW UNHJUXQGH VRPHUXGYLNOHWLQGHQIRUGHWIDJUHWOLJHV\VWHP E '$/2 VVNULYHOVHUWLO%HVN IWLJHOVHVPLQLVWHULHW Beslutningsforslaget gav anledning til skrivelser fra DA og LO til beskæftigelsesministeren. I skrivelse af 17. april 2002 fra DA er der anført:,'$huylehnhqgwphgdw.ulvwholjw)ronhsduwlghqpduwvkduiuhpvdwiruvodjwloiro NHWLQJVEHVOXWQLQJ RP EHJU QVQLQJ DI IDJOLJH RUJDQLVDWLRQHUV NRQIOLNWUHW RYHU IRU YLUNVRPKHGHU PHGRYHUHQVNRPVW 9LHURSP UNVRPPHSnDWIRUVODJHWUHWWHUVLJLPRGGHNRQIOLNWHUIDJEHY JHOVHQIUDWLGWLODQGHQ LY UNV WWHU PRG YLUNVRPKHGHU XGHQ IRU '$RPUnGHW 6HOYRP KRYHGNRQIOLNWHQ OLJJHU XGHQ IRU YRUHVIHOWNDQORYOLJHV\PSDWLNRQIOLNWHULPLGOHUWLGEHU UHYLUNVRPKHGHUSn'$RPUnGHW,'$YLOYLILQGHGHWSUREOHPDWLVNKYLVHWEHVOXWQLQJVIRUVODJVYHGWDJHOVHLQGHE UHUHQLQGJULEHQ LGHWDUEHMGVUHWOLJHV\VWHP'HWWHJ OGHULV UOLJJUDGIRUVnYLGWDQJnUVS UJVPnOHWRPDGJDQJ WLO DW HWDEOHUH NRQIOLNW KYRU V\VWHPHW MR L K M JUDG HU XGYLNOHW JHQQHP UHWVSUDNVLV 'HQQH KDU IDVWODJW HQ EDODQFH PHOOHP GH PLGOHUGHUORYOLJWNDQWDJHVLDQYHQGHOVHRJGHWORYOLJHIRUPnO PDQIRUI OJHUKYRUIRUSROLWLVNLQGJULEHQ LHQVnGDQEDODQFHHUYDQVNHOLJRJLNNHE UIRUHWDJHV XGHQDWPDQWLOEXQGVNHQGHUNRQVHNYHQVHUQHDIHWLQGJUHE 9L NDQ RSO\VH DW '$ JHUQH GHOWDJHU L HQ JHQQHPJDQJ DI GHQ DUEHMGVUHWOLJH SUDNVLV YHGU UHQGH DGJDQJHQWLODWLY UNV WWHNRQIOLNWKHUXQGHUHQJHQQHPJDQJDIGHDUEHMGVUHWOLJHGRPPHGHUHU DIVDJWKHURPVDPWGHQXGYLNOLQJGHUKDUIXQGHWVWHG'DGHUMRLYLGWRPIDQJHUWDOHRPVDJHU GHUKDUY UHWI UWDI'$RJ/2VNDOYLIRUHVOnDWHQVnGDQNXOHJUDYQLQJLJLYHWIDOGJHQQHPI UHVDIGHKRYHGRUJDQLVDWLRQHUHYHQWXHOWPHGPLQLVWHULHWVGHOWDJHOVH I skrivelse af 18. april 2002 fra LO er der anført: /DQGVRUJDQLVDWLRQHQ L 'DQPDUN HU EOHYHW EHNHQGW PHG DW 'DQVN $UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ YHG VNULYHOVH DI DSULO KDU UHWWHW KHQYHQGHOVH WLO %HVN IWLJHOVHVPLQLVWHUHQ YHGU UHQGH.UL VWHOLJ )RONHSDUWLV GHQ PDUWVIUHPVDWWHIRUVODJWLO)RONHWLQJHWVEHVOXWQLQJRPEHJU QV QLQJDIIDJOLJHRUJDQLVDWLRQHUVNRQIOLNWUHWRYHUIRUYLUNVRPKHGHUPHGRYHUHQVNRPVW 'HW NDQ L GHQ IRUELQGHOVH RSO\VHV DW /2 OLJHVRP '$ ILQGHU GHW SUREOHPDWLVN KYLV EHVOXWQLQJV IRUVODJHWVYHGWDJHOVHLQGHE UHUHQLQGJULEHQLGHWDUEHMGVUHWOLJHV\VWHP (QGYLGHUHNDQGHWRSO\VHVDW/DQGVRUJDQLVDWLRQHQHUYLOOLJWLODWLQGJnLGHWDI'DQVN$UEHMGVJL YHUIRUHQLQJ IRUHVOnHGH DUEHMGH PHG JHQQHPJDQJ DI GH DUEHMGVUHWOLJH GRPPH GHU HU DIVDJW RP NRQIOLNWUHWWHQVDPWGHQXGYLNOLQJGHUKDUIXQGHWVWHG F %HVOXWQLQJVIRUODJHWVEHKDQGOLQJL)RONHWLQJHW Beslutningsforslag nr. B 83 blev førstebehandlet i Folketinget den 3. maj Regeringen kunne ikke støtte beslutningsforslaget. Beskæftigelsesministeren udtalte under forhandlingen:

6 - 6-5HJHULQJHQILQGHUOLJHVRPIRUVODJVVWLOOHUQHDWGHULYLVVHWLOI OGHNDQVWLOOHVVS UJVPnORPGHW ULPHOLJH L RPIDQJHW RJ EUXJHQ DI NRQIOLNWUHWWHQ IHNV QnU HQ NRQIOLNW LY UNV WWHV RYHU IRU HQ YLUNVRPKHG VRP DOOHUHGH KDU HQ RYHUHQVNRPVW VRP IXOGW XG JLYHU GH DQVDWWH RUGQHGH O QRJ DUEHMGVYLONnU HOOHUQnU GH DQVDWWH XGWU\NNHOLJWIUDEHGHUVLJLQGEODQGLQJIUDYHGNRPPHQGHIRU EXQG -HJ VNDO LNNH VNMXOH DW LV U 6L'V EORNDGHU PRG YLUNVRPKHGHUQH,NDGDQ RJ %U UXS YDU VW UNW SURYRNHUHQGHIRUUHWVI OHOVHQKRVULJWLJPDQJHPHQQHVNHU 5HJHULQJHQKDUGHUIRUIRUVWnHOVHIRULQWHQWLRQHUQHEDJIRUVODJHWPHQPHQHUVDPWLGLJDWHQORY UHJXOHULQJ DI NRQIOLNWHQ E U Y UH GHQ VLGVWH XGYHM 'HW YLO Y UH \GHUVW SUREOHPDWLVN RJYDQVNH OLJW YLD ORYJLYQLQJ DW JULEH LQG Sn HW Vn FHQWUDOW RPUnGH VRP DOWLG KDU Y UHW RYHUODGW WLO DU EHMGVPDUNHGHWVSDUWHUVHJHQUHJXOHULQJRJ$UEHMGVUHWWHQVSUDNVLV 'HWHU$UEHMGVUHWWHQVRPYLDVLQHDIJ UHOVHUIDVWO JJHUIRUKROGHWPHOOHPGHPLGOHUVRPORYOLJW NDQDQYHQGHV RJGHWIRUPnOVRPNDQIRUI OJHV (QHYHQWXHO QGULQJDIGHWWHIRUKROGE ULNNH VNH XGHQ DW WLQJHQH HU PHJHW JUXQGLJW XQGHUV JW RJ XGHQ DW PDQ WLO EXQGV NHQGHU NRQVHNYHQ VHUQH $WGHULNNHHUQRJHQQHPPHO VQLQJHURPNULQJUHJXOHULQJHQDINRQIOLNWUHWWHQIUHPJnUEODDIHQ UDSSRUW VRPL HUXGDUEHMGHW RP SUREOHPVWLOOLQJHQDI SURIHVVRU -HQV.ULVWLDQVHQ. EHQ KDYQV 8QLYHUVLWHW HIWHU DQPRGQLQJ IUD.ULVWHOLJ $UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ /2 RJ '$ KDURYHUIRU UHJHULQJHQWLONHQGHJLYHWDWPDQJHUQHYLOVHSnSUREOHPVWLOOLQJHQHIWHUHQJUXQGLJJHQQHPJDQJ DI GHQ DUEHMGVUHWOLJH SUDNVLV YHGU UHQGH DGJDQJHQ WLO DW LY UNV WWHNRQIOLNW KHUXQGHU HQ JHQ QHPJDQJ DI GH DUEHMGVUHWOLJH GRPPH GHU HU DIVDJW KHURP VDPW GHQ XGYLNOLQJ VRP KDU IXQGHW VWHG 5HJHULQJHQ KLOVHU GHWWH LQLWLDWLY IUD /2 RJ '$ YHONRPPHQ RJ WDJHU GHW VRP XGWU\N IRU DW DU EHMGVPDUNHGHWVSDUWHULPHJHWK MJUDGHUEHYLGVWHRPGHWDQVYDUGHUSnKYLOHUGHP5HJHULQJHQ YLOGHUIRULI UVWHRPJDQJDIYHQWHUHVXOWDWHWDISDUWHUQHVNXOHJUDYQLQJDIRPUnGHWVRPUHJHULQ JHQIRUYHQWHUYLOY UHDIVOXWWHWLDSULO +YLVGHWYLVHUVLJDWSDUWHUQHLNNHNDQQnIUHPWLOHQO VQLQJSnSUREOHPHWYXUGHUHUUHJHULQJHQ DWGHQQHVDJYLOYHQGHWLOEDJHWLOGHQSROLWLVNHGDJVRUGHQ6DJHQRSWDJHUVRPVDJWULJWLJPDQJH PHQQHVNHURJEHN\PULQJHQDIVSHMOHVGDRJVnKHULVDOHQ 5HJHULQJHQNDQLNNHVW WWHEHVOXWQLQJVIRUVODJHWRPLQGHQQRYHPEHUDWIUHPV WWHHWORY IRUVODJ RP EHJU QVQLQJ DI IDJOLJH RUJDQLVDWLRQHUV NRQIOLNWUHW 1X Pn YL HIWHU UHJHULQJHQV PH QLQJVHKYDGSDUWHUQHQnUIUHPWLO Ved 2. behandlingen den 4. juni 2002 blev forslaget til folketingsbeslutning forkastet, idet 83 (V, S, KF, SF og EL) stemte imod. G 8GYDOJHWVQHGV WWHOVH Beskæftigelsesministeren tilskrev herefter DA og LO den 5. juli 2002 således:,iruelqghovhphg.ulvwholj)ronhsduwlviuhpv WWHOVHDI%RPEHJU QVQLQJDINRQIOLNWUHWWHQ VNUHY'$GHQDSULORJ/2GHQDSULOWLOPLQLVWHULHW

7 - 7 -,EUHYHQH SnSHJHU/2 RJ'$GHWSUREOHPDWLVNHLDWORYJLYHRPNRQIOLNWUHWWHQ0HQVDPWLGLJWLO NHQGHJLYHU EnGH /2 RJ '$ DW GH JHUQH YLO GHOWDJH L HW DUEHMGH PHG DW JHQQHPJn GHQ DUEHMGV UHWOLJH SUDNVLV YHGU LY UNV WWHOVH DI NRQIOLNW KHUXQGHU DW JHQQHPJn GH GRPPH VRP HU DIVDJW RJGHQXGYLNOLQJVRPKDUIXQGHWVWHG,IRUELQGHOVHPHG EHKDQGOLQJHQL )RONHWLQJHWWLONHQGHJDYHWIOHUWDOL)RONHWLQJHWWLOIUHGVKHGPHG /2RJ'$ VLQLWLDWLY %HVOXWQLQJVIRUVODJHW EOHY VRP EHNHQGW LNNH YHGWDJHW PHQ Sn EDJJUXQG DI GU IWHOVHUQH L )RONH WLQJHW HU GHU Q SSH WYLYO RP DW VS UJVPnOHW RP NRQIOLNWUHWWHQ L IRUKROG WLO DOOHUHGH RYHUHQV NRPVWG NNHGH YLUNVRPKHGHU YLO YHQGH WLOEDJH WLO GHQ SROLWLVNH GDJVRUGHQ KYLV LNNH /2 RJ '$ NDQQnIUHPWLOHQWLOIUHGVVWLOOHQGHO VQLQJ 5HJHULQJHQKDUXQGHUEHKDQGOLQJHQL)RONHWLQJHWWLONHQGHJLYHWDWGHULYLVVHWLOI OGHNDQVWLOOHV VS UJVPnOYHGGHWULPHOLJHLRPIDQJHWRJEUXJHQDINRQIOLNWUHWWHQLIRUKROGWLODOOHUHGHRYHUHQV NRPVWG NNHGH YLUNVRPKHGHU 5HJHULQJHQ KDU GRJ VDPWLGLJ WLONHQGHJLYHW DW HQ ORYUHJXOHULQJ DI NRQIOLNWUHWWHQE UY UHGHQDEVROXWVLGVWHXGYHMLGHWGHWYLOY UH\GHUVWSUREOHPDWLVNRJYDQVNH OLJW YLD ORYJLYQLQJ DW JULEH LQG Sn HW Vn FHQWUDOW RPUnGH VRP DOWLG KDU Y UHW RYHUODGW WLO DU EHMGVPDUNHGHWVSDUWHUVHJHQUHJXOHULQJRJ$UEHMGVUHWWHQVSUDNVLV 5HJHULQJHQ LP GHVHU GHUIRU UHVXOWDWHW DI /2 RJ '$ V LQLWLDWLY VRP IRUKnEHQWOLJW IRUHOLJJHU L DSULO DA og LO drøftede herefter det nærmere arbejde og besluttede at anmode en repræsentant for Arbejdsretten om at tiltræde udvalgsarbejdet. I en skrivelse af 31. oktober 2002 til Arbejdsretten er der anført følgende: /2RJ'$KDUIUD%HVN IWLJHOVHVPLQLVWHU&ODXV+MRUW)UHGHULNVHQPRGWDJHWYHGODJWHVNULYHOVH YHGU UHQGHNRQIOLNWUHWWHQ 'HW IUHPJnUKHUDIDWHWIOHUWDOL )RONHWLQJHWXQGHU IRONHWLQJVGHEDWWHQKDU WLOVOXWWHWVLJKRYHGRU JDQLVDWLRQHUQHVIRUVODJRPDWV JHDUEHMGVUHWVOLJSUDNVLVRJXGYLNOLQJHQKHULDIG NNHW +RYHGRUJDQLVDWLRQHUQH ILQGHU GHW LPLGOHUWLG QDWXUOLJW RJ V UGHOHV KHQVLJWVP VVLJW KYLV $U EHMGVUHWWHQLQGJnULGHWWHDUEHMGHGDJU QVHUQHIRUNRQIOLNWDGJDQJMRHUIDVWODJWJHQQHPGRPV SUDNVLV, IDOG $UEHMGVUHWWHQ NDQ WLOVOXWWH VLJ GHW KHQVLJWVP VVLJH L DW LQGJn L GHWWH DUEHMGH VNDO /2 RJ '$ DQPRGH UHWWHQ RP DW PHGGHOH KRYHGRUJDQLVDWLRQHUQH QDYQHW Sn GHQ SHUVRQ VRP YLO GHO WDJH Arbejdsretten fulgte hovedorganisationernes opfordring og Arbejdsrettens formand, højesteretsdommer Mogens Hornslet anførte i en skrivelse af 22. november 2002 følgende:, DQOHGQLQJ DI KRYHGRUJDQLVDWLRQHUQHV KHQYHQGHOVH WLO PLJ DI RNWREHU «VNDO MHJ PHGGHOH DW $UEHMGVUHWWHQV VHNUHWDULDWVOHGHU DGPLQLVWUHUHQGH GRPPHU - UQ $QGHUVHQ JHUQH ELVWnU KRYHGRUJDQLVDWLRQHUQH L DUEHMGHW PHG DW NRUWO JJH GHQ DUEHMGVUHWOLJH SUDNVLV RP NRQ IOLNWUHWWHQ

8 - 8 - Udvalget mellem DA og LO har afholdt flere møder. Udvalget har med Arbejdsrettens sekretariatsleder drøftet den nærmere tilrettelæggelse af arbejdet med at kortlægge den arbejdsretlige praksis om konfliktretten. Herefter er der mellem hovedorganisationerne enighed om, at konfliktrettens udvikling og udstrækning kan beskrives som under afsnit UREOHPDIJU QVQLQJRJGLVSRVLWLRQ Som det fremgår af afsnit 1, tilstræbes der med det fremsatte beslutningsforslag alene indskrænkninger i adgangen til at etablere konflikt i det tilfælde, hvor en arbejdsgiver, der står uden for en hovedorganisation, allerede har indgået overenskomst med en lønmodtagerorganisation, der ikke er tilknyttet samme hovedorganisation som den lønmodtagerorganisation, der ønsker at opnå en egen overenskomst og om nødvendigt under anvendelse af kollektive kampskridt. Altså situationer, hvor de to lønmodtagerorganisationer som udgangspunkt står i et frit konkurrenceforhold til hinanden, og hvor der ikke består hovedaftalemæssige bindinger imellem organisationerne. Da der i forslaget imidlertid lægges op til en sidestilling af disse situationer med retsstillingen for så vidt angår arbejdsgivere, der har indgået overenskomst med en konkurrerende lønmodtagerorganisation under samme hovedorganisation, vil der i nærværende afsnit kort blive redegjort for de almindelige betingelser for etablering af konflikt, såvel hovedkonflikter som sympatikonflikter. Dernæst følger i afsnit 3 og 4 en mere detailleret redegørelse for praksis og arbejdsretlig teori vedrørende adgangen til at etablere konflikt på det af beslutningsforslaget indeholdte område, således at afsnit 3 beskriver retsudviklingen fra 1910 og frem til 1973 og afsnit 4 retsudviklingen fra 1973 og til dato. Herefter sammenfattes i afsnit 5 retstilstanden og herunder de indskrænkninger i konfliktretten, som retsudviklingen i den afdækkede periode har medført. Baggrunden for denne opdeling er først og fremmest den ændring af Arbejdsrettens kompetence, der blev gennemført med vedtagelsen af arbejdsretsloven af Arbejdsretsloven af 1973 udvidede rettens kompetence, hvilket netop fik betydning for de forhold, der undersøges i nærværende redegørelse. Om baggrunden for udvidelsen henvises til indledningen til afsnit 4. Af interesse for redegørelsen er herefter de bestemmelser, der i 1973 som noget nyt blev indføjet i arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 3 og 5, der er sålydende: )RUDUEHMGVUHWWHQLQGEULQJHVVDJHURP «ORYOLJKHGHQDIYDUVOHGHNROOHNWLYHNDPSVNULGWHOOHUDIGHLGHQQHDQOHGQLQJXGVWHGWHYDUVOHU VnIUHPW GHQ EHU UWH SDUWVKRYHGRUJDQLVDWLRQHOOHU GHUVRPSDUWHQ LNNHHUPHGOHPDIHQVn

9 - 9 - GDQSDUWHQVHOYYHGDQEHIDOHWEUHYLQGHQGDJHKDUSURWHVWHUHWRYHUIRUYHGNRPPHQGHRU JDQLVDWLRQHOOHUHQNHOWYLUNVRPKHGPRGORYOLJKHGHQDINDPSVNULGWHWHOOHUYDUVOHW «ORYOLJKHGHQ DI DQYHQGHOVH DI NROOHNWLYH NDPSVNULGW WLO VW WWH IRU NUDY RP RYHUHQVNRPVW Sn RPUnGHUKYRUNROOHNWLYRYHUHQVNRPVWLNNHHULQGJnHW Den nye bestemmelse i arbejdsretslovens 9, stk. 1, nr. 5, er kommenteret af C. Ove Christensen i en kommentar til loven, der udkom i Der anføres her side 44 ff: %HVWHPPHOVHQL VWNQUHUQ\RJGHQHUHWEUXGSnGHQKLGWLOJ OGHQGHIDVWHOLQLHDW UHWWHQ NXQ EHKDQGOHU VDJHU PHOOHP SDUWHU PHOOHP KYLONH GHU EHVWnU HQ NROOHNWLY RYHUHQVNRPVW HOOHU SnVWnV DWEHVWnHQRYHUHQVNRPVW%HVWHPPHOVHQWDJHUVLJWHSnVLWXDWLRQHUKYRUIRUHNVHP SHOHQIDJRUJDQLVDWLRQLY UNV WWHUNDPSVNULGWRYHUIRUHQLNNHRYHUHQVNRPVWG NNHWDUEHMGVJLYHU HOOHUDUEHMGVJLYHURUJDQLVDWLRQPHGGHWIRUPnODWWYLQJHPRGSDUWHQWLODWVOXWWHHQRYHUHQVNRPVW 'HUHUDOWVnWDOHRPHQUHQLQWHUHVVHNRQIOLNW ««'HQXPLGGHOEDUHDQOHGQLQJWLODWEHVWHPPHOVHQHURSWDJHWLORYHQPnQRNV JHVLGHQVnNDOGWH ILVNHULNRQIOLNW KYRU VS UJVPnOHW RP DIJLYQH VWUHMNH RJ V\PSDWLVWUHMNHYDUVOHUV ORYOLJKHG EOHY DIJMRUWYHGHQYROGJLIWVNHQGHOVHDIRNWREHUVH8I5$SII$IYROGJLIWVNHQ GHOVHQ NDQ GHW VHV DW ILVNHULRUJDQLVDWLRQHUQH KDYGH DQODJW VDJ YHG VWUH /DQGVUHW PRG 'DQVN $UEHMGVPDQGV RJ 6SHFLDODUEHMGHUIRUEXQG IRU DW In KRYHGNRQIOLNWHQ NHQGW XORYOLJ 'D GHU LNNH EHVWRG QRJHQ RYHUHQVNRPVW PHOOHP IRUEXQGHW RJ ILVNHUQH HOOHU GHUHV RUJDQLVDWLRQHU YDU PDQ XGHOXNNHWIUDDWLQGEULQJHVDJHQIRU$UEHMGVUHWWHQ6DPWLGLJKDYGH'DQVN$UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ SnHQU NNHPHGOHPPHUVYHJQHLQGEUDJWNODJHIRU$UEHMGVUHWWHQPHGSnVWDQGRPDWGHYDUVOHGH V\PSDWLDNWLRQHUNHQGWHVXORYOLJH 9HGHWIRUEHUHGHQGHP GHL$UEHMGVUHWWHQHQHGHVVDPWOLJHLNRQIOLNWHQLPSOLFHUHGHSDUWHURPDW QHGV WWH HQ YROGJLIWVUHW WLO DW DIJ UH VDJHQ L GHQV KHOKHG 6DJHUQH YHG VWUH /DQGVUHW RJ $U EHMGVUHWWHQK YHGHVVDPWLGLJ (QV\PSDWLNRQIOLNWVORYOLJKHGHUI UVWRJIUHPPHVWDIK QJLJDIDWKRYHGNRQIOLNWHQHUORYOLJ'HW HU GHUIRU nehqeduw DW GHW YDU HQ KHOW XWLOIUHGVVWLOOHQGH RUGQLQJ DW KRYHGNRQIOLNWHQV ORYOLJKHG VNXOOH DIJ UHV YHG GH RUGLQ UH GRPVWROH KYRU VDJHQ NXQQH VY YH HW nu HOOHU PHUH 'HW YDU L GHQQHODQJHWLGLNNHPXOLJWIRU$UEHMGVUHWWHQDWWDJHVWLOOLQJWLOORYOLJKHGHQDILY UNVDWWHV\PSD WLNRQIOLNWHU 'HWPnGHUIRUDQVHVIRUDWY UHHQPHJHWKHQVLJWVP VVLJRUGQLQJGHUHUVNDEWYHGGHQQ\HEH VWHPPHOVH L DUEHMGVUHWVORYHQ 'HW Pn RJVn HULQGUHV L GHQQH IRUELQGHOVH DW V\PSDWLNRQIOLNWHUQH RIWHHUPHJHWPHUHWDEIRUYROGHQGHRJJHQHUHQGHHQGVHOYHKRYHGNRQIOLNWHQKYRUIRUGHWNDQYLUNH GREEHOWXULPHOLJWDWGHDIV\PSDWLNRQIOLNWUDPWHYLUNVRPKHGHU HOOHURUJDQLVDWLRQHUVNDODIYHQWH HQODQJYDULJFLYLOSURFHVYHGGHRUGLQ UHGRPVWROH

10 'HWHUVnYHOVS UJVPnOHWRPYDUVOHWVORYOLJKHGVRPRPVHOYHKRYHGNRQIOLNWHQVORYOLJKHGGHUNDQ LQGEULQJHVWLODIJ UHOVHIRUUHWWHQ5HJOHQRPSURWHVWLQGHQGDJHHIWHUORYHQV VWNQU NDQLNNHDQWDJHVDWY UHDQYHQGHOLJSnYDUVOHWRPKRYHGNRQIOLNWHQMIUL YULJWEHP UNQLQJHUQH IRUDQDG VWNQU 'HWNDQXQGHUVDJHQRPNRQIOLNWHQVORYOLJKHGJ UHV J OGHQGHDWRPUnGHWLIRUYHMHQHUG NNHW DIHQRYHUHQVNRPVWPHGHWDQGHWIRUEXQGRJDWNRQIOLNWHQHOOHUYDUVOHWVRPI OJHKHUDIVNDOY UH XORYOLJ$UEHMGVUHWWHQNDQDIJ UHVS UJVPnOHWPHQKYLVGHWGUHMHUVLJRPHQEHG PPHOVHDIGHQ SnEHUnEWH RYHUHQVNRPVWV IDJOLJH RPUnGH YLO PDQ QRN KHQVN\GH VS UJVPnOHW WLO DIJ UHOVH YHG IDJOLJYROGJLIWKYLVGHUHUPXOLJKHGIRUDWInHQVnGDQHWDEOHUHWXQGHUGHIRUHOLJJHQGHRPVW Q GLJKHGHU $OPLQGHOLJHEHWLQJHOVHUIRUHWDEOHULQJDINRQIOLNW I Septemberforliget fra 1899 (senere Hovedaftalen mellem LO og DA) blev nogle grundlæggende betingelser for retten til lovligt at etablere arbejdsstandsning fastslået. Septemberforligets vedtagelser blev efterfølgende fulgt op af Augustudvalgets forslag til Norm for regler for behandling af faglig strid, som blev vedtaget i På grundlag af disse to regelsæt udvikledes den grundlæggende sondring mellem UHWVWYLVWHU, det vil sige tvister om forståelsen af eller brud på eksisterende aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, som skal søges afgjort ved retslige skridt og LQWHUHVVHWYLVWHU hvorved forstås uenighed om indgåelse af aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, hvor kollektive kampskridt som hovedregel er lovlige. Efterfølgende har man i retspraksis udfyldt og suppleret de to regelsæt gennem afgørelser. Herved har man i retspraksis opstillet en række formelle og materielle betingelser der skal være opfyldt før en arbejdsstandsning til støtte for opnåelse af en overenskomst lovligt kan etableres overfor enarbejdsgiver, der står uden for en hovedorganisation. I det følgende vil de materielle betingelser, som har størst relevans for nærværende redegørelse, kort blive skitseret. $%HWLQJHOVHUIRUHWDEOHULQJDIHQORYOLJKRYHGNRQIOLNW Hovedbetingelsen for at en konflikt lovligt kan etableres er, at den skal forfølge et lovligt fagligt formål. En konflikt til støtte for opnåelse af en overenskomst vil som udgangspunkt have et lovligt formål. Om konflikten tillige forfølger et lovligt IDJOLJW formål beror herefter på, om forbundet må antages at have den fornødne faglige interesse i at opnå overenskomst. Vurderingen heraf afhænger af, om den arbejdsgiver, overfor hvem overenskomstkravet rettes, i forvejen er dækket af en overenskomst eller ej, og - hvis dette er tilfældet om de i så fald konkurrerende lønmodtagerorganisationer er tilknyttet samme hovedorganisation eller ej. Retstilstanden kan således kort skitseres som følger: 9LUNVRPKHGHQLNNHRYHUHQVNRPVWG NNHW I disse situationer er der en formodning om, at lønmodtagerorganisationen har den fornødne faglige interesse, hvorfor det påhviler arbejdsgiveren at godtgøre, at dette ikke er tilfældet. Praksis er dækkende opsummeret i VDJQU, hvori det anføres:

11 $I 'HQ )DVWH 9ROGJLIWVUHWV SUDNVLV E\JJHQGH Sn 6HSWHPEHUIRUOLJHWV SNW ILQGHV GHU QnU GHW RPVWULGWH DUEHMGH LNNH XQGHU QRJHQ IRUP HU G NNHW DI RYHUHQVNRPVW PHG DQGUHIDJRUJDQLVDWLR QHU LNNH DW NXQQH XGOHGHVPHUHHQGDWDNWLRQHQYLO Y UHXORYOLJVnIUHPWGHWJRGWJ UHVDWGHQ SnJ OGHQGHRUJDQLVDWLRQLNNHKDUHQULPHOLJEHJUXQGHWIDJOLJLQWHUHVVHLDWNU YHRYHUHQVNRPVW RSUHWWHWHOOHUDWDUEHMGHWNODUWKHQK UHUXQGHUHQDQGHQIDJRUJDQLVDWLRQVQDWXUOLJHRPUnGH $UEHMGVJLYHUHQKDURYHUHQVNRPVWPHGHQNRQNXUUHUHQGHO QPRGWDJHURUJDQLVDWLRQ I arbejdsretlig praksis har man tillagt det betydning, om det arbejde der kræves overenskomst for i forvejen er overenskomstdækket af en konkurrerende lønmodtagerorganisation. Denne praksis er første gang fastslået som en arbejdsretlig grundsætning i en sag mellem PROSA/STAT og Finansministeriet i VDJQU: «.ODJHUQH KDU PHG ELLQWHUYHQLHQWHQV VW WWH JMRUW J OGHQGH DW DNWLRQHQ HU XORYOLJ LGHW GHQ LNNHIRUI OJHU HW ORYOLJWIDJOLJWIRUPnOGDRPUnGHWDOOHUHGHHUG NNHWDIHQJ OGHQGHRYHUHQV NRPVW 8DQVHWDW +. RYHUHQVNRPVWHQG NNHU ('%DUEHMGHILQGHVGHULPLGOHUWLGLNNHDWNXQQH JLYHVNODJHUQHPHGKROGKHUL'HWKDUYHO±PHGVW WWHL6HSWHPEHUIRUOLJHWRJ+RYHGDIWDOHQDI QRYHPEHU Y UHW DQWDJHW DW J OGH VRP HQ DUEHMGVUHWOLJ JUXQGV WQLQJ DW GHW NXQQH Y UH XORYOLJW VnIUHPW HW IRUEXQG L RYHUHQVNRPVWSHULRGHQ DNWLRQHUHU IRU DW RSQn RYHUHQVNRPVW PHGHWDQGHWIRUEXQG'HWPnLPLGOHUWLGDQWDJHVDWGHQQHDUEHMGVUHWOLJHJUXQGV WQLQJLV UOLJ JUDG NDQ J UHVJ OGHQGH KYLV EHJJH IRUEXQG HU RUJDQLVHUHW XQGHU VDPPH KRYHGRUJDQLVDWLRQ $UEHMGVJLYHUQH Pn QDYQOLJ KHU KDYH HW ± IRU Vn YLGW DQJnU GHW WUDGLWLRQHOOH DUEHMGVPDUNHG Sn 6HSWHPEHUIRUOLJHW RJ +RYHGDIWDOHQV IRUXGV WQLQJHU VW WWHW ± ULPHOLJW NUDY Sn DW GHQ UR RJVWD ELOLWHW LDUEHMGVRJO QIRUKROGHQHVRPGHQQ YQWHJUXQGV WQLQJPHGI UHUHUWLOVLNUHWGHPRJ DW GHVnOHGHV LNNHQnUGHKDUDIVOXWWHW RYHUHQVNRPVWPHGHWIRUEXQGXQGHUGHQSnJ OGHQGHKR YHGRUJDQLVDWLRQ NRPPHU XG IRU NUDY RP RYHUHQVNRPVW PHG HW DQGHW IRUEXQG XQGHU VDPPH KR YHGRUJDQLVDWLRQRJHYHQWXHOWXGV WWHVIRUDWEOLYHRIIHUIRUIRUEXQGHQHVLQGE\UGHVVWULGLJKHGHU Som det fremgår af kendelsen, er kravene til styrken af lønmodtagerorganisationens faglige interesse afhængig af, om de konkurrerende lønmodtagerorganisationer er tilknyttet samme hovedorganisation eller ej. Årsagen hertil er, at en part omfattet af Hovedaftalen har en særlig og berettiget forventning om, at den overenskomstmæssige fredspligt overholdes af den modstående hovedorganisation og dennes medlemsorganisationer. D'HNRQNXUUHUHQGHRUJDQLVDWLRQHUHUWLONQ\WWHWVDPPHKRYHGRUJDQLVDWLRQ Udgangspunktet er her, at det i henhold til ovennævnte retsgrundsætning ikke vil være lovligt at etablere konflikt, med mindre stærke grunde taler herfor. I den seneste arbejdsretsdom på området, VDJ QU, hvor Forbundet af Offentligt Ansatte varslede konflikt overfor et busselskab, der havde overenskomst med Specialarbejderforbundet i Danmark udtalte Arbejdsretten således: «'HWHUHQDUEHMGVUHWOLJJUXQGV WQLQJDWHWIDJIRUEXQGLNNHORYOLJWNDQHWDEOHUHNRQIOLNWRYHU IRUHQDUEHMGVJLYHU PHGKHQEOLNSnDWRSQnRYHUHQVNRPVW RPHWDUEHMGVRPUnGHGHUDOOHUHGHHU G NNHWDIHQRYHUHQVNRPVWPHGHWDQGHWIRUEXQGQnUGHNRQNXUUHUHQGHRUJDQLVDWLRQHUEHJJHHU PHGOHPPHUDI/DQGVRUJDQLVDWLRQHQL'DQPDUN(QIUDYLJHOVHIUDGHQQHJUXQGV WQLQJPnLKYHUW IDOGNU YHPHJHWVW UNHJUXQGH $UEHMGVUHWWHQILQGHUDW LQGNODJHGH LNNH KDU SnYLVW DWGHU DIKHQV\QWLOGHDQVDWWHHUHWVnGDQW V UOLJWEHKRYDWGHWWHNDQEHJUXQGHHQIUDYLJHOVHIUDGHQQ YQWHJUXQGV WQLQJ

12 E)ULWNRQNXUUHUHQGHO QPRGWDJHURUJDQLVDWLRQHU Da den i PROSA/STAT-sagen omtalte retsgrundsætning ikke har samme gennemslagskraft i tilfælde, hvor de to lønmodtagerorganisationer står i et frit konkurrenceforhold må arbejdsretten i hver enkelt tilfælde konkret vurdere om lønmodtagerorganisationens faglige interesse i at opnå overenskomst, har den fornødne styrke og aktualitet. I arbejdsretlig praksis har man lagt vægt på følgende forhold, der kan indgå i den konkrete afvejning: Om den konfliktende lønmodtagerorganisation såvel relativt (på virksomheden) som absolut (på landsplan) har en betydelig del af medlemmerne inden for det arbejdsområde der ønskes overenskomstdækket. Om den eksisterende overenskomst hjemler ringere løn- og ansættelsesvilkår end hovedoverenskomsten på området, og Om den konfliktende lønmodtagerorganisation har udvist en betydelig grad af passivitet overfor det allerede eksisterende overenskomstforhold. Om det nærmere indhold af gældende praksis henvises til afsnit 3 og 4. %%HWLQJHOVHUIRUHWDEOHULQJDIORYOLJ6\PSDWLNRQIOLNW I den arbejdsretlige teori og praksis er det almindelig anerkendt, at sympatikonflikten som lovligt kampskridt må vurderes i to relationer. For det første må sympatikonfliktens lovlighed vurderes i relation til den aktionerende lønmodtagerorganisation og den af sympatikonflikten direkte berørte arbejdsgiver. For det andet må sympatikonfliktens lovlighed vurderes i relation til den af hovedkonflikten ramte arbejdsgiver. Den afgørende forudsætning og betingelse for at en sympatikonflikt lovligt kan iværksættes er, at den etableres til støtte for HQORYOLJRJLY UNVDW hovedkonflikt. I praksis er der dog set eksempler på, at sådanne sympatikonflikter er blevet tilsidesat som ulovlige, hvorfor man i den arbejdsretlige teori har opstillet følgende supplerende betingelser: 1 o. Sympatikonflikten skal forfølge et lovligt formål, hvoraf følger: a) at sympatisøren skal have en faglig interesse i at varsle og iværksætte sympatikonflikt. Heri ligger, at der skal bestå et interessefællesskab mellem den hoved- og den sympatikonfliktende lønmodtagerorganisation. Dette interessefællesskab vil altid foreligge når også sympatikonflikten alene omfatter den aktionerende lønmodtagerorganisations egne medlemmer. Derimod vil det nødvendige interessefællesskab sjældent foreligge på tværs af hovedorganisationerne, det vil sige i de tilfælde hvor de hoved- og sympatikonfliktende lønmodtagerorganisationer er tilknyttet forskellige hovedorganisationer. b) at sympatikonflikten skal være egnet til at påvirke hovedkonflikten. Et eksempel på at en konflikt blev erklæret ulovlig, fordi dette kriterium ikke var opfyldt, findes i arbejdsrettens VDJ QU, den såkaldte La Cabana-sag. I den pågældende sag havde Bryggeriarbejderforbundet varslet sympatikonflikt med henblik på at hindre leverancer af øl og vand til tre bryggeridepoter i Herning. I Arbejdsrettens dom herom anføres det:

13 «6RP DI SDUWHUQH DQI UW HU DGJDQJHQ HIWHU +RYHGDIWDOHQV VWN SNW WLO DW YDUVOH V\PSDWLNRQIOLNW WLOVW WWHIRUHQORYOLJWLY UNVDWKRYHGNRQIOLNWVRPXGJDQJVSXQNWLNNHXQGHU JLYHW Y VHQWOLJH EHJU QVQLQJHU 'H DI NODJHUQH QHGODJWH SnVWDQGH NDQ GHUIRU NXQ WDJHVWLO I OJHKYLVNODJHUQHJRGWJ UDWGHULGHQQHVDJIRUHOLJJHUVnGDQQHV UOLJHIRUKROGVRPNDQ EHJUXQGHDWGHQDILQGNODJHGHYDUVOHGHV\PSDWLDNWLRQDOOLJHYHOPnDQVHVIRURYHUHQVNRPVW VWULGLJ Og videre anføres det: (IWHU GH IRUNODULQJHU VRP HU DIJLYHW DI LQGHKDYHUQH DI GHSRWHUQH NDQ GHW LPLGOHUWLG LNNH DQWDJHVDWGHUHIWHUGHQRNWREHUHUOHYHUHW ORJPLQHUDOYDQGWLOUHVWDXUDQWHUQHIUD GLVVHGHSRWHU8DQVHWGHWWHKDUGHWHIWHUGHWRSO\VWHY UHWPXOLJWIRUUHVWDXUDQWHUQHDWVNDIIH VLJ ORJYDQGWLOEUXJIRUGHQIRUVDWWHGULIW 'HWPnKHUHIWHUO JJHVWLOJUXQGDWHQVW WWHDNWLRQEHVWnHQGHLVWDQGVQLQJDIOHYHUDQFHUQHWLO GH GHSRWHU L +HUQLQJ LNNHYLOY UHHJQHWWLODWIUHPPHHQO VQLQJDIKRYHGNRQIOLNWHQVn PHJHWPLQGUH VRPKRYHGNRQIOLNWHQVDUEHMGVJLYHUSDUWLNNHHU PHGOHPDIQRJHQRUJDQLVDWLRQ XQGHU'$ OGUHUHWVWLOVWDQG Under litra a gennemgås de afgørelser, der er truffet af Arbejdsretten indtil Af de 13 afgørelser, der ses at være af interesse, har retten i 6 tilfælde fundet en varslet konflikt ulovlig. I de resterende tilfælde er der sket frifindelse. Fra de civile domstole er gengivet 1 afgørelse. Under litra b gennemgås den arbejdsretlige teoris udlægning af retstilstanden i perioden. Spørgsmålet er berørt af Illum bl.a. i udgaverne af Den Kollektive Arbejdsret fra 1939, 1951 og 1964, af Rise og Degerbøl i Grundregler i dansk arbejdsret (5. udg., 1971) af C. Ove Christensen i 1972 samt af Per Jacobsen i 1. udgave fra 1972 af Kollektiv Arbejdsret. D 3UDNVLV I Arbejdsrettens VDJ QU fra 1934 var en papæskefabrikant medlem af en arbejdsgiverforening, der havde overenskomst med Bogbinderforbundet. Denne overenskomst omfattede utvivlsomt også noget arbejde, som blev udført af nogle kvindelige arbejdere, der oprindelig var uorganiserede, men som indmeldte sig i Typografforbundet, der varslede konflikt for at få arbejdet overenskomstdækket. Under en sag i Arbejdsretten gjorde arbejdsgiverne gældende, DW GD GHU PHOOHP 3DS VNHIDEULNDQWIRUHQLQJHQ RJ %RJELQGHUIRUEXQGHW EHVWDDU 2YHUHQVNRPVW RPGHWSDDJ OGHQGH$UEHMGH±HQ2YHUHQVNRPVWGHULI OJH2SPDQGVNHQGHOVHQDI-XOL RPIDWWHUVDPWOLJHL)DEULNDWLRQHQEUXJHOLJH%RJWU\NPDVNLQHUDOWVDDRJVDD+XUWLJSUHVVHU±PDD 7\SRJUDIIRUEXQGHWY UHXEHUHWWLJHWWLOPHGHQVGHQQH2YHUHQVNRPVWHUO EHQGHDWYDUVOH6WUHMNH PHGGHW)RUPDDODWWLOYHMHEULQJHHQ QGULQJL/ QYLONDDUHQHSDDGHWWH2PUDDGH'HQ2PVW Q

14 GLJKHG DW GH SDDJ OGHQGH $UEHMGHUVNHU GHU KLGWLO KDU Y UHW XRUJDQLVHUHGH QX HUEOHYHW LQG PHOGW L 7\SRJUDIIRUEXQGHW ± HW )RUKROG VRP )LUPDHW HU XGHQ,QGIO\GHOVHSDD ±NDQLNNHEHUHW WLJH)RUEXQGHWWLODWDNWLRQHUHSDDGHUHV9HJQH Typografforbundet anførte følgende: 'HWSDDJ OGHQGH$UEHMGHK UHUHIWHUVLQ%HVNDIIHQKHGLQGXQGHU%RJWU\NNHUIDJHWRJGHQ2P VW QGLJKHG DW HW DQGHW )RUEXQG XGHQ 7\SRJUDIIRUEXQGHWV 9LGHQGH KDU RSUHWWHW 2YHUHQVNRPVW RPGHWWH$UEHMGHPDDY UH7\SRJUDIIRUEXQGHWXYHGNRPPHQGH7\SRJUDIIRUEXQGHWV0HGOHPPHU HULI OJH7DULIIHQIRUSOLJWHGHWLOLNNHDWDUEHMGHXQGHUULQJHUH9LONDDUHQGGHL7DULIIHQIDVWVDWWH RJ HIWHU DW GH SDDJ OGHQGH NYLQGHOLJH 7U\NNHULDUEHMGHUH HU EOHYHW 0HGOHPPHU DI )RUEXQGHW PDDGHWWHY UHEHUHWWLJHWWLODWHWDEOHUH$UEHMGVVWDQGVQLQJRYHUIRU)LUPDHWQDDUGHWWHLNNHJHQ QHP)RUKDQGOLQJNDQ IRUPDDVWLODW DIO QQHHIWHU)DJHWV7DULI'H,QGNODJHGHKDUL YULJWIUHP K YHWDW)LUPDHWLNNHKDURYHUKROGWGHQ2YHUHQVNRPVWGHUSDDEHUDDEHV,I OJHGHQQHPDDNXQ XGO UWH VNHDUEHMGHUH DQYHQGHV WLO 7U\NNHULDUEHMGH PHQ GH KHU RP KDQGOHGH NYLQGHOLJH 7U\N NHULDUEHMGHUHHULNNHªXGO UWH VNHDUEHMGHUH Arbejdsretten udtalte: (IWHU5HWWHQV0HQLQJPDDGHWDIJ UHQGHIRU6S UJVPDDOHWRPGHXGVWHGWH6WUHMNHYDUVOHUV/RY OLJKHG Y UH DW GHU LNNH PHOOHP )LUPDHW. %DXQJDDUGV 3DS VNHIDEULN RJ 7\SRJUDIIRUEXQGHW EHVWDDUQRJHQ2YHUHQVNRPVW GHURPIDWWHUGHWRPKDQGOHGH$UEHMGHVRPLRJIRUVLJIDOGHULQG XQGHU 7\SRJUDIIDJHW )RUEXQGHW PDD XQGHU GLVVH 2PVW QGLJKHGHU KDYH $NWLRQVUHW RYHUIRU )LUPDHWRJVDDPHG+HQV\QWLOGHSDDJ OGHQGHKLGWLOXRUJDQLVHUHGH.YLQGHURJGHWILQGHVLNNH DW NXQQH Y UH DIJ UHQGH L PRGVDW 5HWQLQJ DW GHQ 2UJDQLVDWLRQ KYRUXQGHU )LUPDHW K UHU KDU DIVOXWWHW2YHUHQVNRPVWPHGHWDQGHW)RUEXQGDQJDDHQGHGHWVDPPH$UEHMGH +HUHIWHUYLOGHXGVWHGWH6WUHMNHYDUVOHUY UHDWNHQGHORYOLJHXGK YHWKHU I VDJQU fra 1935 havde Dansk Arbejdsmandsforbund i 1933 indgået overenskomst med et entreprenørfirma om jord- og vejarbejde ved Storestrømsbroen. I 1935 varslede Stenindustriarbejderforbundet strejke for at opnå overenskomst for stenkløvning og glacissætning. Dette arbejde blev udført af medlemmer af begge forbund. Der var under arbejdet sket overflytning af medlemmer mellem forbundene. Arbejdsretten kendte strejkevarslerne ulovlige med bl.a. følgende bemærkninger: $I GH IRU 5HWWHQ IRUHODJWH 2SO\VQLQJHU IUHPJDDU DW $UEHMGHW PHG *ODFLVV WQLQJ RJ 6WHQNO Y QLQJ KDUY UHWXGI UWDI)LUPDHWYHG$UEHMGVP QGL+HQKROGWLO2YHUHQVNRPVWHQDI$XJXVW IUD (IWHUDDUHW WLO )RUDDUHW RJ DW GHW L 6DJHQ RPKDQGOHGH *ODFLVV WQLQJVDU EHMGHHUSDDEHJ\QGWDI$UEHMGHUHGHUGDDOOHYDU0HGOHPPHUDI$UEHMGVPDQGVIRUEXQGHW$OOH UHGHVRPHQ) OJHKHUDINDQ6WHQLQGXVWULDUEHMGHUIRUEXQGHWLNNHIRUGLQRJOHDIGHSDDJ OGHQGH

15 $UEHMGHUH HIWHU $UEHMGHWV 3DDEHJ\QGHOVH RYHUIO\WWHV WLO GHWWH )RUEXQG LQGOHGH HQ $NWLRQ PRG )LUPDHW IRU DW RSQDD HQ DQGHQ2YHUHQVNRPVWV UOLJLNNHLQ UY UHQGH7LOI OGH KYRU)LUPDHW KDU VOXWWHW 2YHUHQVNRPVW PHG VLQ QDWXUOLJH 0HGNRQWUDKHQW 'DQVN $UEHMGVPDQGVIRUEXQG RP GHWSDDJ OGHQGH$UEHMGHRJJHQQHPO QJHUH7LGIDDHWGHWXGI UWDIGHWWH)RUEXQGV0HGOHPPHU +YDG6WHQNO YQLQJVDUEHMGHWDQJDDUPDD5HWWHQJDDXGIUDDWGHWWHRJVDDRPIDWWHVDI2YHUHQV NRPVWHQDI$XJXVWLGHWGHWWH$UEHMGHVRPQ YQWIDNWLVNKDUY UHWXGI UWDI0HGOHPPHU DI 'DQVN $UEHMGVPDQGVIRUEXQG RJ VDDIUHPW )RUEXQGHW PHQWH DW GHWWH $UEHMGH XGHOXNNHQGH KHQK UWHXQGHU)RUEXQGHWV 2PUDDGHVWRGGHW)RUEXQGHWIULWIRUDWIRUE\GHVLQH0HGOHPPHUDW SDDWDJH VLJ VDDGDQW $UEHMGH IRULQGHQ )RUEXQGHW KDYGH WUXIIHW HQ WLOIUHGVVWLOOHQGH $IWDOH PHG )LUPDHWRPGHWWH$UEHMGHPHQQDDU)RUEXQGHWKDUODGHWVLQH0HGOHPPHUSDDEHJ\QGH$UEHMGHW L HU +HQKROG WLO GHQ DI )LUPDHW PHG 'DQVN $UEHMGVPDQGVIRUEXQG VOXWWHGH 2YHUHQVNRPVW NDQ )RUEXQGHW LNNH QDDU GHWV )RUKDQGOLQJHU PHG )LUPDHW HQGHU UHVXOWDWO V GHNUHWHUH 6WUHMNH RJ %ORNDGHRJGHUYHGVNDEH8URLHW$UEHMGVIRUKROGIRUKYLONHW)LUPDHWKDU2YHUHQVNRPVWPHGVLQ PRGVWDDHQGH2UJDQLVDWLRQ 8QGHUGHIRUHOLJJHQGH2PVW QGLJKHGHUYLOGHRPKDQGOHGH6WUHMNHYDUVOHUY UHDWNHQGHXJ\GLJ XGK YHWKHU I VDJ QU fra 1940 havde Dansk Arbejdsmandsforbund og Dansk Gartnerforbund i 1936 indgået en grænseaftale. Den 14. august 1939 indgik førstnævnte forbund en overenskomst med en planteskoleejerforening, der under forhandlingerne blev gjort bekendt med grænseaftalen. Gartnerforbundet varslede konflikt for at få overenskomstdækket arbejdet. Arbejdsgiverne påstod under en sag anlagt for Arbejdsretten strejkevarslet kendt ulovligt. Arbejdsretten fulgte påstanden med følgende bemærkninger: )RUHO ELJ EHP UNHV DW GHW XQGHU 3URFHGXUHQHU RSO\VWDW 'DQVN *DUWQHUIRUEXQG VRP 0HG OHPPHURSWDJHUVDDYHOIDJO UWHVRPXIDJO UWHOLJHVRPGHURJVDDUHQWIDNWLVNILQGHVIDJXGGDQ QHGH *DUWQHUH L 'DQVN $UEHMGVPDQGVIRUEXQG RJ DW GHQ RPWDOWH *U QVHRYHUHQVNRPVW LNNH HU RSVDJWIUDQRJHQDI6LGHUQH 8QGHU +HQV\Q KHUWLO RJ WLO DW *U QVHRYHUHQVNRPVWHQ PHG +HQV\Q WLO 3ODQWHVNROHU NXQ Q YQHU 3ODQWHVNROHUXGHQ)RUELQGHOVHPHG/DQGEUXJVRPK UHQGHXQGHU*DUWQHUIRUEXQGHWV2PUDDGH KDU$UEHMGVJLYHUQHKDIW) MHWLODWJDDXGIUDDW'DQVN$UEHMGVPDQGVIRUEXQGYDUNRPSHWHQWWLO DW LQGJDD 2YHUHQVNRPVW RJVDD IRU GH IDJO UWHV 9HGNRPPHQGH LQGHQIRU GHW YHG *U QVHRYHU HQVNRPVWHQDIVWXNQH2PUDDGHQHPOLJYHG3ODQWHVNROHUL)RUELQGHOVHPHG/DQGEUXJ'D2YHU HQVNRPVWHQDI$XJXVWGHUKRVLNNHLQGHKROGHUKHUKHQK UHQGH%HJU QVQLQJHUHOOHU)RU EHKROGPDDGHWVWDWXHUHVDW2YHUHQVNRPVWHQRPIDWWHUVDDYHOIDJO UWHVRPXIDJO UWH*DUWQHUH KYRUIRU 'DQVN *DUWQHUIRUEXQG LNNHSDDGHWQXIRUHOLJJHQGH*UXQGODJNDQ KDYH5HW WLODWJULEH LQGLGHWVDDOHGHVEHVWDDHQGH2YHUHQVNRPVWIRUKROG

16 i Arbejdsrettens VDJ QU fra 1942 havde en virksomhed, der fremstillede kapsler, tuber og staniol overenskomst med Dansk Arbejdsmandsforbund og Kvindeligt Arbejderforbund. Dansk Typograf-Forbund varslede nu strejke for noget af arbejdet. Arbejdsretten kendte strejkevarslet for ulovligt med følgende bemærkninger: 6RPL.HQGHOVHL6DJ1UXGWDOWKDU6HOVNDEHWVLQHRYHUHQVNRPVWP VVLJH)RUKROGG NNHW DI2YHUHQVNRPVWHUPHG)DEULNDUEHMGHUQHV)RUEXQGRJ.YLQGHOLJW$UEHMGHUIRUEXQG) U/RYRP $UEHMGVIRUKROGWUDDGWHL.UDIWHUGHWJHQWDJQH*DQJHXGWDOWDI'HQIDVWH9ROGJLIWVUHWDW)RUDQ GULQJ L EHVWDDHQGH 2YHUHQVNRPVWIRUKROGLNNHDIHWXGHQIRUVWDDHQGH )RUEXQGNDQNU YHVHOOHU IUHPWYLQJHV VDD O QJH GHQ 2YHUHQVNRPVW GHU G NNHU SDDJ OGHQGH $UEHMGH LNNH HU XGO EHW 6HOYRPQXRJVDDGH,QGNODJHGHPDDWWHKDYH5HWLDWHQ'HO$UEHMGHYHGGHRPWDOWH0DVNLQHU QDWXUOLJW PDDWWH KHQK UH XQGHU 7\SRJUDIHUQHV $UEHMGVRPUDDGH ILQGHV GH EHVWDDHQGH 2YHU HQVNRPVWIRUKROG DW Y UH WLO +LQGHU IRU DW 'DQVN 7\SRJUDI)RUEXQGHW YHG 7UXVHO RP $UEHMGV VWDQGVQLQJ V JHU DW IUHPWYLQJHDW HW DQGHW )RUEXQG IRUWU QJHV IUDGHWWHVQXY UHQGH RYHUHQV NRPVWP VVLJH2PUDDGHXGK YHWKHU Ved læsning af de følgende 2 afgørelser må man være opmærksom på, at disse er afsagt under og umiddelbart efter krigen, hvor der var vedtaget særlige regler om arbejdsforhold. I VDJ QU fra 1942 var en virksomhed omfattet af en overenskomst med Kurvemagernes Fagforening. Nogle kvinder, der udførte monteringsarbejde bestående af stopning og syning af løse puder, der skulle lægges på kurvemøbler, indmeldte sig i Skandinavisk Sadel- og Tapetsererforbund, der derefter varslede strejke for arbejdet. Varslet blev kendt ulovligt af Arbejdsretten, der bl.a. udtalte: 6RPGHWIUHPJDDUDIGHWIRUDQDQI UWHGUHMHU6WULGHQVLJRP%HWDOLQJIRUHW$UEHMGHGHULKHQ YHGHQKDOY6QHV$DULQ YQWH)LUPDHUXGI UWDIXIDJO UWH.YLQGHURJEHWDOWHIWHU2YHUHQVNRPVW PHG.XUYHPDJHUIRUEXQGHW 5HWWHQ PDD GHUIRU PHQH DW GHW KRV «IRUHIDOGHQGH $UEHMGH DI GHQ SDDJ OGHQGH $UW IUD VDDYHO )LUPDHWV VRP.XUYHPDJHUIRUEXQGHWV 6LGH HU RSIDWWHW VRP KHQK UHQGH XQGHU.XUYHPDJHURYHUHQVNRPVWHQ KYLONHW RJVDD EHVW\UNHV GHUYHG DW EHJJH 3DUWHUSDD YLVVH7LGVSXQNWHUKDUK YGHWGHQQH$QVNXHOVH ««(Q)RUDQGULQJL2YHUHQVNRPVWIRUKROGHWNDQLNNHNU YHVHOOHUIUHPWYLQJHVVDDO QJH2YHU HQVNRPVWHQPHOOHP)LUPDHWRJ.XUYHPDJHUIRUEXQGHWLNNHHUXGO EHWXGK YHWKHU I VDJ QU fra 1947 var et mejeri omfattet af en overenskomst med Mejeriforbundet. Dansk Arbejdsmandsforbund varslede strejke for nogle medlemmer. Mejerioverenskomstens 4 indeholdt følgende bestemmelse:

17 ª0HMHULHUQH PDD WLO / Q HIWHU IUL $IWDOH EHVN IWLJH XIDJO UW $UEHMGVNUDIW YHGI OJHQGH$UEHM GHU.ORDNUHQVQLQJ *DDUGIHMQLQJ R OLJQ VDPW 3U YHXGWDJQLQJ *HUEHUHULQJ )ODVNHYDVNQLQJ.YDVI\ULQJ.RQWRUDUEHMGH%XWLNVHNVSHGLWLRQ0 ONHXGYHMQLQJ2VWHSDNQLQJVDPW2VWHVN ULQJ 'HUXGRYHU PDD 0HMHULHUQH LNNH XGHQ HIWHU Q UPHUH $IWDOH PHOOHP $UEHMGVJLYHUIRUHQLQJHQ RJ )RUEXQGHW DQWDJH XIDJO UW $UEHMGVNUDIW WLO HQ ODYHUH 'DJO Q HQG VYDUHQGH WLO GHQ IRU 0HMHUL VWHUQHJ OGHQGH8JHO Q Arbejdsgiverne gjorde gældende: 6LGVWH3XQNWXPL YLVHUDW2YHUHQVNRPVWHQSULQFLSLHOWRPIDWWHURJVDDXIDJO UW$UEHMGHRJ DWGHWWHHQWHQPDDEHWDOHVPHGGHQµ/ QGHUHUIDVWVDWIRU0HMHULVWHUHOOHUIRUVDDYLGWGHWGUH MHU VLJRP GHV UOLJQ YQWH$UEHMGHUHIWHUIUL$IWDOH RJLLQJHQDI7LOI OGHQHNDQGHULGHQO EHQGH 2YHUHQVNRPVWSHULRGH UHMVHV.UDY RP 6SHFLDORYHUHQVNRPVW KHUIRU KHOOHU LNNH VHOY RP $UEHMGHUQHVWDDUWLOVOXWWHW'DQVN$UEHMGVPDQGV)RUEXQGLGHWPDQLNNHYHGDWIO\WWH$UEHMGHUQH RYHU IUDHW )RUEXQGWLOHW DQGHWNDQIRUDQGUHGH RYHUHQVNRPVWP VVLJH9LONDDUIRU$UEHMGVJLYH UHQ Forbundet gjorde gældende, DWGHDIJLYQH6WUHMNHYDUVOHUNXQVLJWHUWLODWRSQDD2YHUHQVNRPVWSDD9DDOVH$QGHOVPHMHULRP GHW $UEHMGH GHU RPIDWWHV DI Q VWVLGVWH 3NW K YGHU DW GHWWH $UEHMGH LNNH KDU Y UHW *HQ VWDQG IRU QRJHQ $IWDOH GHU NDQ KLQGUH 'DQVN $UEHMGVPDQGV )RUEXQG IUDDW LY UNV WWH6WUHMNH IRUDWIDDVDDGDQ2YHUHQVNRPVWRSUHWWHW Arbejdsretten udtalte: 'DQVN $UEHMGVPDQGV )RUEXQGHU LNNHSDUWLGHQRPKDQGOHGH2YHUHQVNRPVWRJGHWV0HGOHP PHUV,QWHUHVVHU NDQ LNNH DQVHV YDUHWDJQH YHG GHQ LQGHKROGHU PHG +HQV\Q WLO GHW V UOLJ Q YQWH $UEHMGH LQJHQ %HVWHPPHOVHU GHU WLOVLJWHU DW RUGQH$UEHMGVIRUKROGHQH IRU GHWWH RJ KDU IRU GHW YULJH $UEHMGHV 9HGNRPPHQGH NXQ HQ 5HJHO RPDWXIDJO UW $UEHMGVNUDIWLNNHPDDO Q QHVODYHUHHQGGHQIDJO UWH 'DGHUVDDOHGHV LNNHIRUHOLJJHUQRJHW2YHUHQVNRPVWIRUKROGGHUNDQLQGVNU QNHGHQ'DQVN$U EHMGVPDQGV )RUEXQG HIWHU DOPLQGHOLJH 5HWVUHJOHU WLONRPPHQGH 6WUHMNHUHW RJ GD GHU LNNH IRUH OLJJHU QRJHW RP DW 2YHUIO\WQLQJ DI $UEHMGHUH IUD 0HMHULVWIRUEXQGHW KDU IXQGHW 6WHG ILQGHV GHU LQWHW*UXQGODJIRU.ODJHUQHV3DDVWDQGRP6WUHMNHYDUVOHUQHV8ORYOLJKHG«XGK YHWKHU

18 I 8I5 VLGH + havde et uldspinderi på Læsø indgået overenskomst med Kristelig Fagforening. Dansk Tekstilarbejder Forbund iværksatte nu konflikt for også at opnå overenskomst. Strejken og blokaden af virksomheden blev kendt lovlig men blokadeforanstaltninger over for virksomhedens forretningsforbindelser samt færgeforbindelser blev kendt retsstridige. I Højesterets dom hedder det: 'HW WLOWU GHV DWDSSHOODQWHQ XDQVHWGHQ DILQGVW YQWHPHG.ULVWHOLJ)DJIRUEXQG DIVOXWWHGH RYHUHQVNRPVW LNNH KDU Y UHW XEHUHWWLJHW WLO IRU DW RSQn RYHUHQVNRPVW PHG LQGVW YQWH RYHUIRU GHQQHDWHWDEOHUHGHQRPKDQGOHGHVWUHMNHOLJHVRPGHQLIRUELQGHOVHKHUPHGHWDEOHUHGHEORNDGH DI LQGVW YQWHV HJHQ YLUNVRPKHG PHG KHQV\Q WLO WLOJDQJ DI DUEHMGVNUDIW LNNH NDQDQVHVIRUXUHW P VVLJ,GHWGHWHQGYLGHUHWLOWU GHVDWGHDIDSSHOODQWHQLY UNVDWWHEORNDGHIRUDQVWDOWQLQJHURYHUIRULQG VW YQWHVIRUUHWQLQJVIRUELQGHOVHURJGDPSVNLEVVHOVNDEHW/ V DI GHLGRPPHQDQI UWHJUXQGH KDU Y UHW UHWVVWULGLJH RYHUIRU GH LQGVW YQWH RJ DW DSSHOODQWHQ HIWHU DOW IRUHOLJJHQGH Pn Y UH DQVYDUOLJ IRU GH WUXIQH EORNDGHIRUDQVWDOWQLQJHU L GHUHV KHOKHG VWHPPHU GLVVH GRPPHUH IRU DW VWDGI VWHGHQLQGDQNHGHGRP««I landsrettens dom hed det herom: 'HULPRGILQGHVGHL YULJWRYHUIRUVDJV JHUQHLY UNVDWWHEORNDGHIRUDQVWDOWQLQJHUDWPnWWHEH WHJQHVVRPUHWVVWULGLJHXQGHUKHQV\QWLODWGHHUJHQQHPI UWYHGKHQYHQGHOVHUWLORJWUXVOHURP VWUHMNHRJEORNDGHRYHUIRUVDJV JHUQHVIRUUHWQLQJVIRUELQGHOVHURJRYHUIRUGHQHQHVWHRUGLQ UH WUDQVSRUWIRUELQGHOVHPHG/ V RJDWGHWKHUHIWHUPnDQWDJHVDWKDYHY UHWGHVDJV JWHVKHQVLJW KHOW DW DIVN UH VDJV JHUQH IUD HUKYHUYHOVHQ DI UnYDUHU RJ DIV WWHOVHQ DI GHUHV SURGXNWLRQ,GHW GHUQ VWEHVOXWQLQJHUQHRPGHDI'HVDPYLUNHQGH)DJIRUEXQGRJGHQQHVXQGHUDIGHOLQJHULY UN VDWWHV\PSDWLDNWLRQHUPnDQWDJHVDWY UHWUXIIHWHIWHUGHVDJV JWHVWLOVN\QGHOVHRJGLVVHI OJHOLJ RJVn Pn Y UH DQVYDUOLJ IRU GLVVH IRUDQVWDOWQLQJHU ILQGHV VDJV JHUQHV SnVWDQG IRU Vn YLGW DQ JnU EORNDGHQ RYHU IRU GHUHV NXQGHU RJ YULJH IRUELQGHOVHU VDPW 'DPSVNLEVVHOVNDEHW / V DW EXUGHWDJHVWLOI OJH I VDJ QU fra 1952 havde en kommune udliciteret rengøringsarbejdet til et selskab, der havde overenskomst med Kvindeligt Arbejderforbund. Dansk Kommunalarbejderforbund, der hidtil havde overenskomstdækket arbejdet iværksatte nu en uvarslet blokade mod selskabet for at opnå overenskomst. Arbejdsretten fandt blokaden lovlig med bl.a. følgende bemærkninger: 'HWNDQLNNHLVLJVHOYDQVHVVWULGHQGHPRGQRJHQDUEHMGVUHWOLJUHJHODWHWIRUEXQGLY UNV WWHU HQ WLO GHWV PHGOHPPHU LQGVNU QNHW EORNDGH IRU DW RSQn RYHUHQVNRPVWPHGHQ YLUNVRPKHGWLO KYLONHQGHWLNNHLIRUYHMHQERUWVHWIUDVHSWHPEHUIRUOLJHWVWnULQRJHWRYHUHQVNRPVWP KROG 'HW NDQ KHOOHU LNNH NHQGHV XORYOLJW VRP VDYQHQGH ULPHOLJW VDJOLJW IRUPnO L HW WLOI VVLJWIRU OGH VRP GHW IRUHOLJJHQGH KYRU HW DUEHMGH GHU KLGWLO HU XGI UW HIWHU RYHUHQVNRPVW DI IRUEXQGHWV PHG OHPPHU XQGGUDJHV GLVVH SnGH KLGWLO J OGHQGH YLONnU DW LY UNV WWH EORNDGH RYHUIRUHQ YLUN VRPKHG WLO KYHP DUEHMGHW HU RYHUI UW DI GHQ KLGWLGLJH DUEHMGVJLYHU RJ RYHUHQVNRPVWSDUW VRP

19 DUEHMGVKHUUHRJVRPODGHUGHWXGI UHHIWHURYHUHQVNRPVWPHGHWDQGHWIRUEXQGPHGODYHUHO Q VDWVHU (Q VnGDQ EORNDGHV GLUHNWH YLUNQLQJ YLOY UH DW KLQGUH DUEHMGHWV XGI UHOVH YHG GH KLGWLO GHUYHG EHVN IWLJHGH HOOHU DQGUH PHGOHPPHU DI IRUEXQGHW RJ GHUYHG IRU DW RSQn EHGUH O QIRU KROGIRUPHGOHPPHUQHDWO JJHHWSUHVSnYLUNVRPKHGHQVRPGHWHUHQORYOLJLY UNVDWEORNDGHV OHJLWLPHIRUPnODWKLGI UHXGK YHWKHU 6DJ QU fra 1952 drejede sig om opstilling af elementhuse. Entreprenøren var medlem af Entreprenørforeningen, der havde overenskomst med Murerforbundet i Danmark. Arbejdet blev udført af både murersvende og arbejdsmænd. Murerforbundet varslede blokade mod entreprenøren for murerarbejdet, og der blev bebudet en sympatikonflikt. Arbejdsretten fandt, at arbejdet var dækket af den eksisterende overenskomst, hvorfor blokaden var ulovlig. Om sympatikonflikten udtalte retten: 1nU KRYHGNRQIOLNWHQ VnOHGHV HU XORYOLJ I OJHU DOOHUHGH KHUDI DW RJVn V\PSDWLVWUHMNHYDUVOHW HU XORYOLJW RJ GHW EOLYHU KHUHIWHU LNNH Q GYHQGLJW DW WDJH VWLOOLQJ WLO KYRUYLGW HQ DNWLRQ VRP GHQ KHURPKDQGOHGHGHUHUHWIRUV JSnDWWLOWYLQJHVLJHWDUEHMGHGHUXGI UHVLKHQKROGWLORYHUHQV NRPVW PHG HW DQGHW IDJV DUEHMGHUH RJ VnOHGHV L Y VHQWOLJ JUDG HU HQ NRQIOLNW PHOOHP XQGHU VDPPH KRYHGRUJDQLVDWLRQY UHQGH IDJV LQWHUHVVHU RYHUKRYHGHW NDQ GDQQHJUXQGODJIRUHQDI GHQQHLY UNVDWV\PSDWLVWUHMNHXGK YHWKHU I VDJ QU fra 1953 havde et forbund krævet overenskomst for DOW arbejde ved to maskiner. Retten måtte imidlertid lægge til grund, at ikke alt dette arbejde faldt ind under forbundets naturlige faglige område. Hovedkonflikten var derfor ulovlig. Retten tilføjede: 'HWEOLYHUKHUHIWHULNNHQ GYHQGLJWDWWDJHVWLOOLQJWLOKYRUYLGWDUEHMGHWKRV6$6DOOHUHGHPn VLJHVDWY UHRYHUHQVNRPVWG NNHWRJRPIRUEXQGHQHGHVXDJWHWYLOOHNXQQHHWDEOHUHEORNDGHRJ GHYDUVOHGHV\PSDWLDNWLRQHU I VDJ QU fra 1954 var der varslet blokade og sympatikonflikt med henblik på, at Dansk Litografisk Forbund kunne overenskomstdække betjeningen af en klichémaskine på et dagblad. Arbejdsgiveren indbragte konflikten for Arbejdsretten men erkendte, at arbejdet ikke var overenskomstdækket. Arbejdsretten udtalte bl.a.: 'HW Pn DQVHV IDVWVOnHW JHQQHP SUDNVLV DW HQ L YULJW ORYOLJEORNDGH HOOHU DQGHQ IDJOLJDNWLRQ NDQ EOLYH XORYOLJ YHG DW GHQV IRUPnO OLJJHU XGHQIRU YHGNRPPHQGH RUJDQLVDWLRQV QDWXUOLJH IDJ OLJHRPUnGH«$I'HQIDVWH9ROGJLIWVUHWVSUDNVLVE\JJHQGHSnHQIRUWRONQLQJDI6HSWHPEHUIRU

20 OLJHWVSNWILQGHVGHUQnUGHWRPVWULGWHDUEHMGHLNNHXQGHUQRJHQIRUPHUG NNHWDIRYHUHQV NRPVWPHGDQGUHIDJRUJDQLVDWLRQHULNNHDWNXQQHXGOHGHVPHUHHQGDWDNWLRQHQYLOY UHXORY OLJVnIUHPWGHWJRGWJ UHVDWGHQSnJ OGHQGHRUJDQLVDWLRQLNNHKDUHQULPHOLJEHJUXQGHWIDJOLJ LQWHUHVVH L DWNU YHRYHUHQVNRPVWRSUHWWHWHOOHUDWDUEHMGHWNODUWKHQK UHUXQGHUHQ DQGHQIDJ RUJDQLVDWLRQVQDWXUOLJHRPUnGHXGK YHWKHU I VDJ QU fra 1968 havde Dansk Arbejdsmandsforbund overenskomst med Rutebilejernes Arbejdsgiverforening. En nystiftet forening, der var udbryder af Dansk Arbejdsmandsforbund, organiserede ud af på landsplan og ønskede nu overenskomst med en virksomhed, der beskæftigede foreningens medlemmer og varslede strejke efter udløbet af nævnte overenskomst, som man havde opsagt. Arbejdsgiveren bestred lovligheden med henvisning til den eksisterende overenskomst. Arbejdsretten udtalte bl.a.: +YDG VDJHQV UHDOLWHW DQJnU WLOWU GHV GHW DW GH LQGNODJHGH VRP DI GHP HUNHQGW XDQVHW GH VWHGIXQGQHXGPHOGHOVHUYDUEXQGHWDIGHKLGWLGLJHRYHUHQVNRPVWHULQGWLOGLVVHRSK UWHYHGRSVL JHOVHU SU PDUWV (IWHU GHWWH WLGVSXQNW KDUPHGOHPPHUQH DI &KDXII UHUQHV )RU EXQG LNNH Y UHW EXQGHW DI ODQGVRYHUHQVNRPVWHQ PHOOHP 5XWHELOHMHUQHV $UEHMGVJLYHUIRUHQLQJ RJ 'DQVN $UEHMGVPDQGV RJ 6SHFLDODUEHMGHU )RUEXQG L KYLONHQ RYHUHQVNRPVW IRUEXQGHW LNNH HU SDUWRJ GHW NDQ DI GH LQGNODJHGH DQI UWH JUXQGH LNNH I UH WLO HW DQGHW UHVXOWDW DW IRUEXQGHW GHOWRJ L DI VWHPQLQJHQ RP P JOLQJVIRUVODJHW RJ DW DIO QQLQJHQ RJVn HIWHU PDUWV HU VNHW HIWHU ODQGV RYHUHQVNRPVWHQV EHVWHPPHOVHU OLJHVRP IRUEXQGHW LNNH YHG DW IRUV JH DW In VS UJVPnOHQH O VW JHQQHP IRUKDQGOLQJHU KDU WDEW VLQ UHW WLO DW LY UNV WWH NDPSVNULGW QnU GLVVH IRUKDQGOLQJHU HU VWUDQGHW,GHQVnOHGHVIRUHOLJJHQGHVLWXDWLRQKYRUGHULNNHILQGHVHQIRUGHLQGNODJHGHELQGHQGHRYHUHQV NRPVWHUGHQYDUVOHGHVWUHMNHORYOLJ I VDJ QU fra 1969 havde Dansk Bogbinder og Kartonnagearbejder Forbund varslet strejke mod en aluminiumsvirksomhed. 36 medlemmer i virksomheden havde tidligere været medlemmer af Dansk Arbejdsmandsforbund og omfattet af en jernoverenskomst men var efter aftale med dette forbund blevet overflyttet. Arbejdsgiveren indbragte konflikten for Arbejdsretten og anførte, DWGHWYHGRSPDQGVNHQGHOVHQDIDSULOHUIDVWVOnHWDWDUEHMGHWHUG NNHWDI&HQWUDORU JDQLVDWLRQHQVRYHUHQVNRPVWRJDWGHWWHLNNHE UNXQQH QGUHVJHQQHPQ UY UHQGHVDJ(WIRU EXQGGHUNROOHNWLYWRYHUWDJHUHQJUXSSHDUEHMGHUHRYHUWDJHURJVnRYHUHQVNRPVWHUQH+YLVGHWWH LNNH IDVWKROGHV neqhv GHU DGJDQJ WLO RPJnHOVH DI RYHUHQVNRPVWHUQH &HQWUDORUJDQLVDWLRQHQV RYHUHQVNRPVW EOHY IRUQ\HW YHG P JOLQJVIRUVODJHW L PDUWV RJ GHW LQGNODJHGH IRUEXQG HU GHUIRU XEHUHWWLJHW WLO DW WU QJH LQG Sn HW RYHUHQVNRPVWG NNHW RPUnGH )RUEXQGHW HU DFFHSWHUHW VRP RYHUHQVNRPVWSDUW L ORNDODIWDOHQ RJ HU RSWUnGW VRP VnGDQ EnGH L IDJOLJH YROGJLIWHU RJ L $U

21 EHMGVUHWWHQVVDJQU+HUYHGDGVNLOOHUQ UY UHQGHVDJVLJIUDVDJQUKYRUGHULQJHQ RYHUHQVNRPVW YDU RJ KYRU &KDXII UHUQH )RUEXQG L YULJW LNNH NU YHGH QRJHQ EHGUH RYHUHQV NRPVW HQG GHQ GHU YDU J OGHQGH IRU GH YULJH FKDXII UHU 'HQ YDUVOHGH VWUHMNH HU GHUIRUXORY OLJ Man henviste til Arbejdsrettens domme i sagerne nr. 2117, 2127, 2745, 3056, 3071, 4331, 4495 og Forbundet anførte, DWHQJU VHOYNDQY QVHDIWDOHRPRYHUI UVHODIHQJUXSSHDUEHMGHUHIUDHWIRUEXQGWLOHWDQGHWYHOLNNHLVLJ UHDIJ UHQGH'HULPRGHUGHWDIJ UHQGHDW6DPPHQVOXWQLQJHQXQGHUYROGJLIWVVDJHQL PDUWV DQHUNHQGWH DW DUEHMGHW IDJOLJW KHQK UHU XQGHU GHW LQGNODJHGH IRUEXQG 'HW YLOKHU HIWHUY UHnEHQEDUWXULPHOLJWKYLVDUEHMGHUQHIRUEHVWDQGLJVNDOY UHEXQGHWDI&HQWUDORUJDQL VDWLRQHQV RYHUHQVNRPVW VRP GHLNNHKDUQRJHQLQGIO\GHOVHSnLGHWGHWLQGNODJHGHIRUEXQGLNNH HU PHGOHP DI &HQWUDORUJDQLVDWLRQHQ $UEHMGHUQH YDU EXQGHW DI YROGJLIWVNHQGHOVHQ LQGWLO RYHU HQVNRPVWHUQHEOHYRSVDJW PHQNDQQXSn VDPPHPnGHVRPLVDJQUIULJ UHVLJ$WHQ VnGDQIULJ UHOVHVDGJDQJRSVWnUQnURYHUHQVNRPVWHUQHXGO EHUHURJVnIRUXGVDWLIOHUHDIGHDI NODJHUQHDQI UWHGRPPH'HLQGNODJHGHKDUKHUYHGKHQYLVWWLODWHQDUEHMGVJLYHUGHUXGPHOGHU VLJ DI VLQ RUJDQLVDWLRQ HU EXQGHW DI RYHUHQVNRPVWHUQH LQGWLO GH RSVLJHV PHQ DW KDQ GHUHIWHU IULJ UHVVHOYRPRYHUHQVNRPVWHUQHDIRUJDQLVDWLRQHUQHIRUO QJHVPHGHOOHUXGHQ QGULQJHU $WIRUEXQGHWKDURSWUnGWIRUVLQHPHGOHPPHULIDJOLJHWYLVWHUKHUXQGHULVDJQUXDQVHWDW GHWNXQQHKDYHSnVWnHWVDJHQDIYLVWNDQLNNHSnEHUnEHVLPRGGHLQGNODJHGH Retten udtalte: 6DJHQGUHMHUVLJRPKYRUYLGWHWIRUEXQGNDQNU YHRYHUHQVNRPVWSnHWRPUnGHGHUKLGWLOKDU Y UHW G NNHW DI HQ RYHUHQVNRPVW PHG HW DQGHWIRUEXQG HWVS UJVPnOGHULUHWVSUDNVLVQ SSH NDQ VLJHV DW Y UH IXOGW DINODUHW L KYHUW IDOG LNNH XQGHU VnGDQQH V UOLJH RPVW QGLJKHGHU VRP IRUHOLJJHULQ UY UHQGHVDJ$IJ UHQGHKHUIRUPnY UHRPIRUEXQGHWILQGHVDWKDYHHQEHUHWWL JHW IDJOLJ LQWHUHVVH L DW NU YHVnGDQRYHUHQVNRPVWRJGHWNDQVRPDIGHLQGNODJHGHHUNHQGW KHUYHG LNNH LVLJVHOYY UHWLOVWU NNHOLJWDWGHUVNHUHQ QGULQJDIDUEHMGHUQHVRUJDQLVDWLRQV P VVLJHWLOK U,Q UY UHQGHVDJPnUHWWHQWLOO JJHGHWDIJ UHQGHEHW\GQLQJDW6DPPHQVOXWQLQJHQXQGHUYROG JLIWVVDJHQ L PDUWV DQHUNHQGWH DUEHMGHW VRP KHQK UHQGH XQGHU GHW LQGNODJHGH IRUEXQGV IDJRPUnGH +HUWLO NRPPHU DW DIVOXWQLQJHQ DI ORNDODIWDOHQ L RNWREHU L VLJ VHOY WDOHU IRU DW IRUEXQGHW GHU LNNH HU PHGOHP DI &HQWUDORUJDQLVDWLRQHQ E U NXQQH RSWU GH VRP RYHUHQVNRPVW SDUWIRUVLQHPHGOHPPHU (IWHUGHWVnOHGHVIRUHOLJJHQGHILQGHVIRUEXQGHWDWKDYHGHQIRUQ GQHIDJOLJHLQWHUHVVHLDWInVLQ HJHQ RYHUHQVNRPVW RJ GD IRUEXQGHW L IRUELQGHOVH PHG RYHUHQVNRPVWHUQHV RSVLJHOVH SU PDUWV KDUSU FLVHUHWVLQVWLOOLQJRJGDDQPRGQLQJHQRPDIVOXWQLQJDIVHOYVW QGLJRYHUHQVNRPVW

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH

,1'+2/' 6LGH. )RUYDOWQLQJHQ RJ GH IDJOLJH NRQVXOHQWHUV UROOH 0nO PHG IRUDQVWDOWQLQJHUQH )UD HQ WLO IOHUH EHERHUH ,1'+2/' 6LGH )RURUG.DSLWHO,QGOHGQLQJ %DJJUXQG IRU UDSSRUWHQ )RUPnO PHG 5DSSRUW RP HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 'HILQLWLRQ DI HQNHOWPDQGVSURMHNWHU 8QGHUV JHOVHQV WLOUHWWHO JJHOVH RJ UDSSRUWHQV RSE\JQLQJ.DSLWHO

Læs mere

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003

Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 Sagsnr. 32.20-02-1248 Ref. TAH/has Den 25. september 2003 7,//,'65(35 6(17$17352-(.7 ,1'+2/'6)257(*1(/6( Indledning...3 1. Arbejdstid...4 a) Frihed til tillidsrepræsentantsarbejde...4 b) Vikar/afløser...7

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus.

P R E S S E M E D D E L E L S E. Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Den 12. december 2007 P R E S S E M E D D E L E L S E Sympatikonflikter til støtte for en hovedkonflikt rettet mod Nørrebro Bryghus. Arbejdsretten har i dag afsagt dom i en sag om lovligheden af en række

Læs mere

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse

Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse &3+$,5.UHDWLYNRPSHWHQFHRJNXOWXUXGYLNOLQJL. EHQKDYQV/XIWKDYQH Et pilotprojekt og dets implikationer for praksis - med særlig henblik på kreativitets- og innovationsledelse Af Billedkunstner, cand. psych.

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005

Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 1 Arbejdsrettens kendelse af 3. november 2005 i sag nr. A2004.325: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Leo Lybæk Hansen) mod Skov & Haveservice v/henning Lübcke Vedskøllevej

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008 UDENRIGSMINISTERIET Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere Asiatisk Plads 2 DK-1448 København 1K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http:/ /www.um.dk

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

ARBEJDSRETTENS OG TJENESTEMANDSRETTERNES

ARBEJDSRETTENS OG TJENESTEMANDSRETTERNES ARBEJDSRETTENS OG TJENESTEMANDSRETTERNES ÅRSBERETNING 2008 Forord Årsberetning 2008 omfatter aktiviteterne i Arbejdsretten og Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Den indeholder

Læs mere

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014

Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Analyse af kutymebegrebet i dansk arbejdsret anno 2014 Analysis of the custom concept in Danish Labour law anno 2014 Ronnie Siegumfeldt Andersen Studienr. 201201401 Vejleder: Martin Gräs Lind Master opgave

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10

FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 BETÆNKNING OM FUNKTIONÆRLOVENS 1,8 og10 Afgivet af det af arbejdsministeriet den 20. maj 1964 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 513 1968 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Side Indledning.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011

Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 Arbejdsrettens dom af 16. marts 2011 i sag nr. A2010.0525: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger

Læs mere

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch

Den Danske Model. Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Den Danske Model Forfattere: Mads Søe Hammer (Eksamensnr: 301287) Martin Porsborg-Smith (Eksamensnr: 302219) Vejledere: Ole Hasselbalch Juridisk Institut Peder J. Pedersen Institut for økonomi Aarhus Universitet

Læs mere

Fordi vi skal vide mere

Fordi vi skal vide mere Fordi vi skal vide mere En undersøgelse af kommunikationsmagistres behov, ønsker og barrierer for efteruddannelse Bilag Netværket for Kommunikationsmagistre 2002 BILAG 1. SPØRGESKEMA 2. UDSENDTE E-MAIL

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013

Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 Arbejdsrettens dom af 5. september 2013 I sag nr.: AR2013.0076 Østervang Sjælland A/S (advokat Søren Aagaard) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3F) for Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Vejleder: Ole Hasselbalch. Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv

Vejleder: Ole Hasselbalch. Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv Cand.Merc.(jur.) Kandidatafhandling Forfatter: Agnethe Toft Andresen Vejleder: Ole Hasselbalch Lønsystemet i Industriens overenskomst -i et juridisk og økonomisk perspektiv Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

Læs mere

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes

Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Arbejdsretten og Tjenestemandsretternes Årsberetning 2014 Forord Årsberetningen for 2014 omfatter såvel Arbejdsretten som Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret. Den indeholder

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 7. april 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri. for HK/Privat. for A og B PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 7. april 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0186): CO-industri for HK/Privat for A og B (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Post Danmark A/S (advokat

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere