Aftale. Skanderborg Kommune 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. Skanderborg Kommune 2010"

Transkript

1 Aftale kanderborg Kommune 2010 Vedtaget af kanderborg Byråd, den 26. januar 2011

2 2 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

3 Aftale mellem kanderborg Festival Klub og kanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål HHDAN FOR DYRHAVN 2010

4 I denne aftale fastsættes vilkårene for kanderborg Festival Klubs lån af et kommunalt ejet areal i Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival. Inden 1. april: kanderborg Festival Klub ansøger kanderborg Kommune, lan & rhverv om tilladelse til afholdelse af planlagte aktiviteter og installationer inden for festivalområdet ån af arealet Arealet i Dyrehaven 1. Arealet, der udlånes til kanderborg Festival Klub fremgår af det tilhørende kortbilag Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for Festival Klubben til afholdelse af en årlig festival fra onsdag til og med søndag i den 2. weekend i august. 3. Dyrehaven er fredsskov og Festival Klubben er ansvarlig for, at skoven behandles efter de retningslinjer, der er beskrevet i Helhedsplan for Dyrehaven 2010, i kanderborg Festival Klubs INFO-folder: Bevar Dyrehaven smuk (2010) Bilag 1 og regler og retningslinjer i kovplan for tore Dyrehaven. 4. Brug af arealerne skal samtidig følge principperne i beskyttelseskataloget i Dyrehaven, lan for Danmarks mukkeste Festival, som blev udarbejdet i 2005 Bilag 2, samt de anvisninger, der udarbejdes og aftales med repræsentanter for skoven, kanderborg Kommune og Festival Klubben efter hver festival. 5. Der må ikke foretages ændringer af arealet, herunder planering, opfyldning, nedgravning af ledninger m.v. uden tilladelse fra kanderborg Kommune og kov- og Naturstyrelsen. Kontakten går via lan & rhverv. kanderborg Kommune undersøger, om de planlagte aktiviteter og installationer er i overensstemmelse med vilkårene for kanderborg Festival Klub lån af festivalområdet, eller om der kræves særskilte tilladelser til at gennemføre aktiviteterne. Inden 1. maj: kanderborg Kommune oplyser kanderborg Festival Klub om eventuelle særskilte tilladelser, der skal indhentes til de planlagte aktiviteter og installationer i festivalområdet. 15. maj I særlige tilfælde kan kanderborg Festival Klub fremsende sidste øjebliks -forslag om aktiviteter og installationer, der kræver særskilt godkendelse. kanderborg Kommune skal meddele kanderborg Festival Klub sin afgørelse senest den 15. juli. Inden 15. juni Beskæring og fældning af træer i festivalskoven. 15. juli I særlige tilfælde kan kanderborg Festival Klub fremsende forslag om aktiviteter og installationer, der er i overensstemmelse med vilkårene for kanderborg Festival Klubs lån af området til afholdelse af festivalaktiviteter. kanderborg kommune tilkendegiver senest den 1. august, om de foreslåede aktiviteter anses for at være i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. kovforyngelse i festivalområdet n del af festivalområdet i alt ca m2 - vil i løbet af de kommende 10 år skulle anvendes til skovforyngelse. Den nærmere afgrænsning af arealer til skovforyngelse i de enkelte år vil fremgå af detaljeret kort, der udarbejdes af kanderborg Kommunes fagsekretariat for Miljø og eknik i samarbejde med kanderborg Festival Klub. Kortet fremsendes til Festival Klubben senest 6 måneder inden festivalens afholdelse. Arealet, der anvendes til skovforyngelse, afspærres under festivalens forberedelse, afholdelse og oprydning. (Festival Klubben) idsfrister: enest 15. november: kanderborg Kommune tilkendegiver, hvilke arealer der ikke vil kunne anvendes pga. skovforyngelse. Forberedelse af festivalen begrænses tidsmæssigt til 6 uger forud for afvikling af festivalen, idet der herudover en uge forinden kan køres materiel til omladepladserne. Nedtagning af materiel efter festivalen forudsættes at være afsluttet senest 14 dage efter festivalen. kanderborg Festival Klub færdigmelder oprydningen til lan & rhverv 2 uger efter festivalens afslutning med henblik på afholdelse af syn. Ansøgningen Det skal fremgå af ansøgningen, hvornår de forskellige festivalaktiviteter indledes herunder camping, parkering og aktiviteterne inden for festivalområdet og omkring det midlertidige søbad. HHDAN FOR DYRHAVN 2010

5 ån af arealet er gratis. Ydelser, der afholdes af kanderborg Kommune uden udgift for Festival Klubben, er mærket (kommunal udgift) og afholdes over de pågældende driftskonti. Ydelser, der udføres af kommunen efter rekvisition fra Festival Klubben, er mærket (Festival Klubben) betales af Festival Klubben Renovering af arealet efter festivalens afholdelse herunder genplantning - betales af Festival Klubben. Istandsættelse af bænke på festivalpladsen foretages af ntreprenørafdelingen. Udgifterne hertil fordeles således: 2. øbadet Under festivalen skal øbadet leve op til kravene om blåt flag. Af hensyn til sikkerhedsforholdene under festivalen lukkes søbadet for offentlig adgang i sammenlagt højst 2½ uge før, under og efter festivalen. kanderborg Festival Klub etablerer et midlertidigt, offentligt tilgængelig søbad i den periode, hvor det permanente søbad er lukket for offentligheden. Istandsættelse af bænke før festivalen inden 1. juni:...(kommunal udgift) Istandsættelse af bænke efter festivalen inden 15. september:... (Festival Klubben) Alm. vedligehold og oprydning i Dyrehaven (festivalområdet) inden 15. juni...(kommunal udgift) Istandsættelse af veje i området før festivalen inden 1. juni...(kommunal udgift) Udgiften til etablering af det midlertidige søbad afholdes af Festival Klubben. Festival Klubben har ansvaret for etablering af faciliteter som toiletter, omklædning, opholdsfaciliteter til livredder og badebroer. Festival Klubben har ansvaret for og betaler udgiften til livredder i festivalugen (onsdag søndag) 5 Istandsættelse af veje i området efter festivalen inden 15. september... (Festival Klubben) Udgifter i øvrigt, der afholdes af Festival Klubben reetablering af anlæg, boldbaner, området ved øbadet og hegn ved ølund efter festivalen etablering af omladepladser materialer til etablering af ny vej og vejudvidelser i forbindelse med festivalaktiviteter HHDAN FOR DYRHAVN 2010

6 3. Hegn Indhegningen skal principielt være placeret som angivet på kortbilaget. Ændringer i hegnets ydre placering skal aftales med kanderborg Kommune. Ansøgning fremsendes via lan & rhverv. Hegn skal være fritstående og må ikke befæstes mod eksisterende bevoksning/træstammer. Udgifter ved opsætning og nedtagning af hegn og udbedring af eventuelle skader, der opstår ved op- og nedtagningen påhviler Festival Klubben. 5. Adgangsveje, omladepladser og transport i festivalområdet Færdsel i Dyrehavens festivalområde er opdelt i følgende tre kategorier 1) Områder hvor al kørsel er tilladt (adgangsveje, pladser) 2) Områder hvor kørsel med maskiner, der opfylder kov- og Naturstyrelsen krav til maksimalt marktryk, eller hvor udkørsel på køreplader er tilladt. 3) Områder hvor kun færdsel til fods er tilladt. å kortbilag er den tilladte færdsel vist. 6 Kommunen vedligeholder områdets skovveje. Vejene fremgår af kortmaterialet (Kommunal udgift). 4. kiltning kanderborg Festival Klub informerer på skilte ved indgangsvejene til festivalområdet om offentlighedens adgang og begrænsninger i adgang til skoven i festivalperioden. kanderborg Kommune opbevarer Festival Klubbens skilte. kanderborg Kommune forestår såvel opsætning som nedtagning af skilte - i tæt samarbejde med kanderborg oliti og Festival Klubben (Kommunal udgift). Boring af huller til stibelysning m.v. foretages af ntreprenørafdelingen (Kommunal udgift). Opsætning og nedtagning af vejbomme på køreveje til lotsholmen, Horsensvej, adgang til ølund foretages af Festival Klubben. Festival Klubben skal søge om tilladelse til opsætning af vejbomme ved olitiet og hos lan & rhverv. Øvrige vejbomme opsættes af kanderborg Kommune (Kommunal udgift). HHDAN FOR DYRHAVN 2010

7 6. lforsyning kanderborg kommune ejer tilslutningsrettigheder for installation og De etablerede lavspændingsanlæg i området tilhører Festival Klubben og kan frit benyttes af kommunen. Alle installationer skal udføres af autoriseret el-installatør og efter anvisning fra Østjysk nergi. Festival Klubben tager kontakt med Østjysk nergi. 8. Brandværnsforanstaltninger kanderborg Festival Klub kan låne slukningsredskaber, skilte m.v. ved henvendelse til Brand og Redning, Vestergade 131. Festival Klubbens eget materiel forvaltes og vedligeholdes af Brand & Redning. Brand & Redning må uden for festivalperioden benytte materiellet uden beregning. Den faste årlige afgift for installationerne nr og (Kommunal udgift). trømforbruget, fra alle el-installationer og fra installationen ved øbadet under festivalforberedelserne, under festivalen og i oprydningsperioden betales af Festival Klubben. ån af slukningsredskaber m.v. er gratis. Materiel, der beskadiges eller går tabt, skal erstattes af Festival Klubben. ransport og opstilling/nedtagning af materiel på festivalpladsen og campingområderne betales af Festival Klubben efter medgået tid. Regning fremsendes fra Brand og Redning Flagning Materialerne til vedligeholdelse af Festival Klubbens materiel betales af Festival Klubben efter regning fremsendt af Brand & Redning. De nødvendige tilladelser til flagning indhentes af Festival Klubben via lan og rhverv. Flag og skilte udleveres af Festival Klubben. Flagning på strækningen Banegårdsvej, Adelgade og Dyrehaven etableres i festivalperioden ved kommunens foranstaltning (Kommunal udgift). Ved indfaldsvejene (tidl. amtsveje) opsættes flagborge med reklameskilte for Danmarks mukkeste Festival. Arbejdet udføres af ntreprenørafdelingen uden udgift for Festival Klubben (Kommunal udgift). 9. Myndighedstilladelser Alle ansøgninger om fysisk omforandring, tekniske anlæg og forsyningsanlæg m.v. skal fremsendes til lan & rhverv. lan & rhverv vurderer, om der kan gives tilladelse fra kanderborg Kommune, eller om andre myndigheder, herunder kov- og Naturstyrelsen, skal søges. kanderborg Kommune skal sørge for at indhente tilladelse efter skovloven hos kov- og Naturstyrelsen. Festival Klubben skal sørge for alle øvrige nødvendige myndighedsaftaler, f.eks. politi, bevillingsnævn, brandvæsen, levnedsmiddelkontrol m.v. lan & rhverv skal orienteres med kopi om alle myndighedsaftaler. HHDAN FOR DYRHAVN 2010

8 10. Campingarealer kanderborg Festival Klub har rådighed over campingarealerne 1 uge inden festivalen (fra onsdag) og ind til fredag efter festivalen, hvor arealer afleveres rengjorte. Dyrehaven ved Hotel kanderborghus og boldbanerne i Vrold stilles frit til rådighed for Festival Klubben i festivalperioden. tadion og boldbanerne ved Vestergade aftales mellem parterne. 11. tadepladser tadeholdere skal indhente tilladelse fra Festival Klubben til alle midlertidige stadepladser samt salg i øvrigt i forbindelse med Festivalen. Festival Klubben er ansvarlig for, at stadeholdere gøres bekendt med gældende regler og love samt regler om beskyttelse af skoven jf. Dyrehaven, lan for Danmarks mukkeste Festival. ølunds arealer - efter aftale med ølund. rivate arealer - aftales direkte mellem Festival Klubben og ejerne. lan & rhverv orienterer Hotel kanderborghus om, at der er meddelt tilladelse til Festivalens afholdelse, herunder brug af Dyrehavens græsarealer til festivalaktiviteter. Festival Klubben aftaler detaljer med ejeren af Hotel kanderborghus og ejeren af Capri om afgrænsningen af teltslagningsområdet. 12. rafikregulering A10 afspærres jfr. ansøgning under Festivalen fra Dagmarbroen til Rasses kovpølser. 8 ntreprenørafdelingen sørger for græsslåning af alle kommunale arealer, der anvendes til camping samt Dyrehaven/Festivalpladsen efter en plan aftalt med Festival Klubben (Kommunal udgift). Festival Klubben indhenter tilladelse fra Vej og ark og kanderborg oliti. Ønsker om yderligere trafikregulering sker efter tilladelse fra Vej og ark og kanderborg oliti. Ansøgningen fremsendes via lan og rhverv. Festival Klubben udsteder de nødvendige køretilladelser og orienterer de omkringboende. Festival Klubben leverer de nødvendige skilte og afspærringsmateriel. Opsætning/nedtagning af skilte og afspærringsmateriel foretages af ntreprenørafdelingen (Kommunal udgift). Anskaffelse af skilte og afspærringsmateriel (Festival Klubben). HHDAN FOR DYRHAVN 2010

9 13. Busforbindelser Festival Klubben etablerer faste shuttlebusforbindelser mellem campingområder, p-pladsen og festivalområdet i festivalperioden efter aftale med Vej og rafik. Festival Klubben aftaler med Vej og rafik vedrørende Midttrafiks rute 107 og bybusforbindelsen i festivalperioden. 15. Diverse rekvisitioner Alle ydelser udført af kommunens personel og materiel betales af Festival Klubben efter regning. Undtaget er de emner, der er angivet som (Kommunal udgift). Rekvisitioner kan foretages af en eller to ansvarlige navngivne personer til driftslederen på ntreprenørafdelingen og for kanderborg Forsyningsvirksomhed A/ s vedkommende til afdelingslederen. 14. Oversigtskort og tegningsbilag kanderborg Kommune leverer vederlagsfrit de nødvendige opdaterede eksemplarer af tegninger / kort af området. egningsbilag/oversigtskort over det samlede område er bilagt denne aftale. 16. Aftaleperiode Nærværende aftale er gældende fra 1. februar 2011 til 30. september For kanderborg Festival Klub For kanderborg Kommune Dato / Dato / Claus Visbye booker og formand Jørgen Gaarde borgmester eter Ib Hansen beredskabs- og logistikkoordinator Jens Kaptain kommunaldirektør HHDAN FOR DYRHAVN 2010

10 10 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

11 Bilag Bilag 1 - Kontaktpersoner Kortbilag 1 Dyrehavens festivalområde Kortbilag 2 Kort over ledningsplan m.v. 11 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

12 Aftale mellem kanderborg Festival Klub og kanderborg Kommune om lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål Bilag 1: Kontaktpersoner lan & rhverv Konsulent Finn Ramsgaard, lan og rhverv koordinerende funktion lf ansøgninger/godkendelser ntreprenørafdelingen Gartnerformand Carsten etersen, daglig drift lf / kanderborg Forsyningsvirksomhed A/ Afdelingsleder Jens chelde lf Brand & Redning Beredskabschef Bjarne Vinther lf kovansvarlig Vej og rafik Kultur og Fritid/tadion Kultur- og Fritidskonsulent kov- og landskabsingeniør homas Brandt bbesen, Natur og Miljø lf one arsson lf Idrætskoordinator ars Jørgensen lf Benedikte ten Andersen lf edelsesmæssigt ansvar lan & rhvervschef Bente Hornbæk lf HHDAN FOR DYRHAVN 2010

13 Kortbilag 1: Dyrehavens festivalområde 13 ignatur Festivalområde i skov rstatningsareal til festi Kun færdsel til fods Veje, stier og festivalpla Omladepladser ksisterende vej udvide Ny vej Nye vejlukninger ignatur Dyrehaven H Dato: Festivalområde i skov Kort & GI - Innov rstatningsareal til festivalformål ignatur ignatur I ignatur Festivalområde i skov ( m2 inddrages Festivalområde i skovtil skovrejsning) rstatningsareal til festivalformål rstatningsareal til festivalformål Kun færdsel til fods Kun færdsel til fods Veje, stier og festivalpladser Veje, stier og festivalpladser Omladepladser Omladepladser ksisterende vej udvides ksisterende vej udvides Ny vej Ny vej Nye vejlukninger Nye vejlukninger Kun færdsel til fods I Veje, stier og festivalpladser Omladepladser ksisterende vej udvides Ny vej Nye vejlukninger Dyrehaven Helhedsplan H H D AN FOR DYR HAVN 2010 OROFO kanderborg Ko Adelgade kanderborg 0 37, m Mål: 1:1.500 Kort og matr Kortet må al

14 I I I I I Kortbilag 2: Kort Måler over ledningsplan m.v. Dyrehaven Grøndals kovvej Måler Hovedcentralen Computerkabelrør B Måler B 39(I) Vbr Vbr V-grav ydtelt Gl.sufflør ransporttunnel B 14 Vbr II) Dyrehaven Dyrehaven ignatur Vbr 57 Klüversvej B B HHDAN FOR elefonledning DYRHAVN 2010 Kindlersvej B B ysleder brønd l brønd l skab Gl.sufflør I I I I ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand Brønddæksel vand Målerbrønd vand Brandstander lledning yslederkabel ignatur Dyrehaven l underføring elefon skab V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand Vbr Vbr Brønddæksel vand Målerbrønd vand Brandstander lledning yslederkabel elefonledning Kabelrør teknik Øl pipeline 43(II) pildevandsledning rykledning 49(III) Vbr ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand Brønddæksel vand Målerbrønd vand Brandstander lledning yslederkabel elefonledning ,5 m Kabelrør teknik Øl pipeline pildevandsledning rykledning rykledning afbrudt Overfladevand Vandledning Hegn DF okt edningsregis Dato: Mål: 1:1.000 kanderborg K Kort & GI - Inn Adelgade kanderb rykledning afbrudt edningsregistrering Overfladevand Festival Kort og m Kortet må

15 NOR 15 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

16

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER AARHUS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR ANVENDELSE AF KOMMUNALE AREALER TIL UDENDØRS ARRANGEMENTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2016 OKTOBER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund.. 3 Tilladelse til brug af Aarhus Kommunes

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart

Udbudsmateriale. For Middelfart Kommune udbydes projektejendom. Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart 1. december 2011 Udbudsmateriale For Middelfart Kommune udbydes projektejendom Teglgårdsparken 103, 5500 Middelfart v/ Cand. Jur. & Ejendomsmægler MDE Lars Peter Bang, Fuglesangsvej 30, 3460 Birkerød,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere