Aftale. Skanderborg Kommune 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. Skanderborg Kommune 2010"

Transkript

1 Aftale kanderborg Kommune 2010 Vedtaget af kanderborg Byråd, den 26. januar 2011

2 2 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

3 Aftale mellem kanderborg Festival Klub og kanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål HHDAN FOR DYRHAVN 2010

4 I denne aftale fastsættes vilkårene for kanderborg Festival Klubs lån af et kommunalt ejet areal i Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival. Inden 1. april: kanderborg Festival Klub ansøger kanderborg Kommune, lan & rhverv om tilladelse til afholdelse af planlagte aktiviteter og installationer inden for festivalområdet ån af arealet Arealet i Dyrehaven 1. Arealet, der udlånes til kanderborg Festival Klub fremgår af det tilhørende kortbilag Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed for Festival Klubben til afholdelse af en årlig festival fra onsdag til og med søndag i den 2. weekend i august. 3. Dyrehaven er fredsskov og Festival Klubben er ansvarlig for, at skoven behandles efter de retningslinjer, der er beskrevet i Helhedsplan for Dyrehaven 2010, i kanderborg Festival Klubs INFO-folder: Bevar Dyrehaven smuk (2010) Bilag 1 og regler og retningslinjer i kovplan for tore Dyrehaven. 4. Brug af arealerne skal samtidig følge principperne i beskyttelseskataloget i Dyrehaven, lan for Danmarks mukkeste Festival, som blev udarbejdet i 2005 Bilag 2, samt de anvisninger, der udarbejdes og aftales med repræsentanter for skoven, kanderborg Kommune og Festival Klubben efter hver festival. 5. Der må ikke foretages ændringer af arealet, herunder planering, opfyldning, nedgravning af ledninger m.v. uden tilladelse fra kanderborg Kommune og kov- og Naturstyrelsen. Kontakten går via lan & rhverv. kanderborg Kommune undersøger, om de planlagte aktiviteter og installationer er i overensstemmelse med vilkårene for kanderborg Festival Klub lån af festivalområdet, eller om der kræves særskilte tilladelser til at gennemføre aktiviteterne. Inden 1. maj: kanderborg Kommune oplyser kanderborg Festival Klub om eventuelle særskilte tilladelser, der skal indhentes til de planlagte aktiviteter og installationer i festivalområdet. 15. maj I særlige tilfælde kan kanderborg Festival Klub fremsende sidste øjebliks -forslag om aktiviteter og installationer, der kræver særskilt godkendelse. kanderborg Kommune skal meddele kanderborg Festival Klub sin afgørelse senest den 15. juli. Inden 15. juni Beskæring og fældning af træer i festivalskoven. 15. juli I særlige tilfælde kan kanderborg Festival Klub fremsende forslag om aktiviteter og installationer, der er i overensstemmelse med vilkårene for kanderborg Festival Klubs lån af området til afholdelse af festivalaktiviteter. kanderborg kommune tilkendegiver senest den 1. august, om de foreslåede aktiviteter anses for at være i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. kovforyngelse i festivalområdet n del af festivalområdet i alt ca m2 - vil i løbet af de kommende 10 år skulle anvendes til skovforyngelse. Den nærmere afgrænsning af arealer til skovforyngelse i de enkelte år vil fremgå af detaljeret kort, der udarbejdes af kanderborg Kommunes fagsekretariat for Miljø og eknik i samarbejde med kanderborg Festival Klub. Kortet fremsendes til Festival Klubben senest 6 måneder inden festivalens afholdelse. Arealet, der anvendes til skovforyngelse, afspærres under festivalens forberedelse, afholdelse og oprydning. (Festival Klubben) idsfrister: enest 15. november: kanderborg Kommune tilkendegiver, hvilke arealer der ikke vil kunne anvendes pga. skovforyngelse. Forberedelse af festivalen begrænses tidsmæssigt til 6 uger forud for afvikling af festivalen, idet der herudover en uge forinden kan køres materiel til omladepladserne. Nedtagning af materiel efter festivalen forudsættes at være afsluttet senest 14 dage efter festivalen. kanderborg Festival Klub færdigmelder oprydningen til lan & rhverv 2 uger efter festivalens afslutning med henblik på afholdelse af syn. Ansøgningen Det skal fremgå af ansøgningen, hvornår de forskellige festivalaktiviteter indledes herunder camping, parkering og aktiviteterne inden for festivalområdet og omkring det midlertidige søbad. HHDAN FOR DYRHAVN 2010

5 ån af arealet er gratis. Ydelser, der afholdes af kanderborg Kommune uden udgift for Festival Klubben, er mærket (kommunal udgift) og afholdes over de pågældende driftskonti. Ydelser, der udføres af kommunen efter rekvisition fra Festival Klubben, er mærket (Festival Klubben) betales af Festival Klubben Renovering af arealet efter festivalens afholdelse herunder genplantning - betales af Festival Klubben. Istandsættelse af bænke på festivalpladsen foretages af ntreprenørafdelingen. Udgifterne hertil fordeles således: 2. øbadet Under festivalen skal øbadet leve op til kravene om blåt flag. Af hensyn til sikkerhedsforholdene under festivalen lukkes søbadet for offentlig adgang i sammenlagt højst 2½ uge før, under og efter festivalen. kanderborg Festival Klub etablerer et midlertidigt, offentligt tilgængelig søbad i den periode, hvor det permanente søbad er lukket for offentligheden. Istandsættelse af bænke før festivalen inden 1. juni:...(kommunal udgift) Istandsættelse af bænke efter festivalen inden 15. september:... (Festival Klubben) Alm. vedligehold og oprydning i Dyrehaven (festivalområdet) inden 15. juni...(kommunal udgift) Istandsættelse af veje i området før festivalen inden 1. juni...(kommunal udgift) Udgiften til etablering af det midlertidige søbad afholdes af Festival Klubben. Festival Klubben har ansvaret for etablering af faciliteter som toiletter, omklædning, opholdsfaciliteter til livredder og badebroer. Festival Klubben har ansvaret for og betaler udgiften til livredder i festivalugen (onsdag søndag) 5 Istandsættelse af veje i området efter festivalen inden 15. september... (Festival Klubben) Udgifter i øvrigt, der afholdes af Festival Klubben reetablering af anlæg, boldbaner, området ved øbadet og hegn ved ølund efter festivalen etablering af omladepladser materialer til etablering af ny vej og vejudvidelser i forbindelse med festivalaktiviteter HHDAN FOR DYRHAVN 2010

6 3. Hegn Indhegningen skal principielt være placeret som angivet på kortbilaget. Ændringer i hegnets ydre placering skal aftales med kanderborg Kommune. Ansøgning fremsendes via lan & rhverv. Hegn skal være fritstående og må ikke befæstes mod eksisterende bevoksning/træstammer. Udgifter ved opsætning og nedtagning af hegn og udbedring af eventuelle skader, der opstår ved op- og nedtagningen påhviler Festival Klubben. 5. Adgangsveje, omladepladser og transport i festivalområdet Færdsel i Dyrehavens festivalområde er opdelt i følgende tre kategorier 1) Områder hvor al kørsel er tilladt (adgangsveje, pladser) 2) Områder hvor kørsel med maskiner, der opfylder kov- og Naturstyrelsen krav til maksimalt marktryk, eller hvor udkørsel på køreplader er tilladt. 3) Områder hvor kun færdsel til fods er tilladt. å kortbilag er den tilladte færdsel vist. 6 Kommunen vedligeholder områdets skovveje. Vejene fremgår af kortmaterialet (Kommunal udgift). 4. kiltning kanderborg Festival Klub informerer på skilte ved indgangsvejene til festivalområdet om offentlighedens adgang og begrænsninger i adgang til skoven i festivalperioden. kanderborg Kommune opbevarer Festival Klubbens skilte. kanderborg Kommune forestår såvel opsætning som nedtagning af skilte - i tæt samarbejde med kanderborg oliti og Festival Klubben (Kommunal udgift). Boring af huller til stibelysning m.v. foretages af ntreprenørafdelingen (Kommunal udgift). Opsætning og nedtagning af vejbomme på køreveje til lotsholmen, Horsensvej, adgang til ølund foretages af Festival Klubben. Festival Klubben skal søge om tilladelse til opsætning af vejbomme ved olitiet og hos lan & rhverv. Øvrige vejbomme opsættes af kanderborg Kommune (Kommunal udgift). HHDAN FOR DYRHAVN 2010

7 6. lforsyning kanderborg kommune ejer tilslutningsrettigheder for installation og De etablerede lavspændingsanlæg i området tilhører Festival Klubben og kan frit benyttes af kommunen. Alle installationer skal udføres af autoriseret el-installatør og efter anvisning fra Østjysk nergi. Festival Klubben tager kontakt med Østjysk nergi. 8. Brandværnsforanstaltninger kanderborg Festival Klub kan låne slukningsredskaber, skilte m.v. ved henvendelse til Brand og Redning, Vestergade 131. Festival Klubbens eget materiel forvaltes og vedligeholdes af Brand & Redning. Brand & Redning må uden for festivalperioden benytte materiellet uden beregning. Den faste årlige afgift for installationerne nr og (Kommunal udgift). trømforbruget, fra alle el-installationer og fra installationen ved øbadet under festivalforberedelserne, under festivalen og i oprydningsperioden betales af Festival Klubben. ån af slukningsredskaber m.v. er gratis. Materiel, der beskadiges eller går tabt, skal erstattes af Festival Klubben. ransport og opstilling/nedtagning af materiel på festivalpladsen og campingområderne betales af Festival Klubben efter medgået tid. Regning fremsendes fra Brand og Redning Flagning Materialerne til vedligeholdelse af Festival Klubbens materiel betales af Festival Klubben efter regning fremsendt af Brand & Redning. De nødvendige tilladelser til flagning indhentes af Festival Klubben via lan og rhverv. Flag og skilte udleveres af Festival Klubben. Flagning på strækningen Banegårdsvej, Adelgade og Dyrehaven etableres i festivalperioden ved kommunens foranstaltning (Kommunal udgift). Ved indfaldsvejene (tidl. amtsveje) opsættes flagborge med reklameskilte for Danmarks mukkeste Festival. Arbejdet udføres af ntreprenørafdelingen uden udgift for Festival Klubben (Kommunal udgift). 9. Myndighedstilladelser Alle ansøgninger om fysisk omforandring, tekniske anlæg og forsyningsanlæg m.v. skal fremsendes til lan & rhverv. lan & rhverv vurderer, om der kan gives tilladelse fra kanderborg Kommune, eller om andre myndigheder, herunder kov- og Naturstyrelsen, skal søges. kanderborg Kommune skal sørge for at indhente tilladelse efter skovloven hos kov- og Naturstyrelsen. Festival Klubben skal sørge for alle øvrige nødvendige myndighedsaftaler, f.eks. politi, bevillingsnævn, brandvæsen, levnedsmiddelkontrol m.v. lan & rhverv skal orienteres med kopi om alle myndighedsaftaler. HHDAN FOR DYRHAVN 2010

8 10. Campingarealer kanderborg Festival Klub har rådighed over campingarealerne 1 uge inden festivalen (fra onsdag) og ind til fredag efter festivalen, hvor arealer afleveres rengjorte. Dyrehaven ved Hotel kanderborghus og boldbanerne i Vrold stilles frit til rådighed for Festival Klubben i festivalperioden. tadion og boldbanerne ved Vestergade aftales mellem parterne. 11. tadepladser tadeholdere skal indhente tilladelse fra Festival Klubben til alle midlertidige stadepladser samt salg i øvrigt i forbindelse med Festivalen. Festival Klubben er ansvarlig for, at stadeholdere gøres bekendt med gældende regler og love samt regler om beskyttelse af skoven jf. Dyrehaven, lan for Danmarks mukkeste Festival. ølunds arealer - efter aftale med ølund. rivate arealer - aftales direkte mellem Festival Klubben og ejerne. lan & rhverv orienterer Hotel kanderborghus om, at der er meddelt tilladelse til Festivalens afholdelse, herunder brug af Dyrehavens græsarealer til festivalaktiviteter. Festival Klubben aftaler detaljer med ejeren af Hotel kanderborghus og ejeren af Capri om afgrænsningen af teltslagningsområdet. 12. rafikregulering A10 afspærres jfr. ansøgning under Festivalen fra Dagmarbroen til Rasses kovpølser. 8 ntreprenørafdelingen sørger for græsslåning af alle kommunale arealer, der anvendes til camping samt Dyrehaven/Festivalpladsen efter en plan aftalt med Festival Klubben (Kommunal udgift). Festival Klubben indhenter tilladelse fra Vej og ark og kanderborg oliti. Ønsker om yderligere trafikregulering sker efter tilladelse fra Vej og ark og kanderborg oliti. Ansøgningen fremsendes via lan og rhverv. Festival Klubben udsteder de nødvendige køretilladelser og orienterer de omkringboende. Festival Klubben leverer de nødvendige skilte og afspærringsmateriel. Opsætning/nedtagning af skilte og afspærringsmateriel foretages af ntreprenørafdelingen (Kommunal udgift). Anskaffelse af skilte og afspærringsmateriel (Festival Klubben). HHDAN FOR DYRHAVN 2010

9 13. Busforbindelser Festival Klubben etablerer faste shuttlebusforbindelser mellem campingområder, p-pladsen og festivalområdet i festivalperioden efter aftale med Vej og rafik. Festival Klubben aftaler med Vej og rafik vedrørende Midttrafiks rute 107 og bybusforbindelsen i festivalperioden. 15. Diverse rekvisitioner Alle ydelser udført af kommunens personel og materiel betales af Festival Klubben efter regning. Undtaget er de emner, der er angivet som (Kommunal udgift). Rekvisitioner kan foretages af en eller to ansvarlige navngivne personer til driftslederen på ntreprenørafdelingen og for kanderborg Forsyningsvirksomhed A/ s vedkommende til afdelingslederen. 14. Oversigtskort og tegningsbilag kanderborg Kommune leverer vederlagsfrit de nødvendige opdaterede eksemplarer af tegninger / kort af området. egningsbilag/oversigtskort over det samlede område er bilagt denne aftale. 16. Aftaleperiode Nærværende aftale er gældende fra 1. februar 2011 til 30. september For kanderborg Festival Klub For kanderborg Kommune Dato / Dato / Claus Visbye booker og formand Jørgen Gaarde borgmester eter Ib Hansen beredskabs- og logistikkoordinator Jens Kaptain kommunaldirektør HHDAN FOR DYRHAVN 2010

10 10 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

11 Bilag Bilag 1 - Kontaktpersoner Kortbilag 1 Dyrehavens festivalområde Kortbilag 2 Kort over ledningsplan m.v. 11 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

12 Aftale mellem kanderborg Festival Klub og kanderborg Kommune om lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål Bilag 1: Kontaktpersoner lan & rhverv Konsulent Finn Ramsgaard, lan og rhverv koordinerende funktion lf ansøgninger/godkendelser ntreprenørafdelingen Gartnerformand Carsten etersen, daglig drift lf / kanderborg Forsyningsvirksomhed A/ Afdelingsleder Jens chelde lf Brand & Redning Beredskabschef Bjarne Vinther lf kovansvarlig Vej og rafik Kultur og Fritid/tadion Kultur- og Fritidskonsulent kov- og landskabsingeniør homas Brandt bbesen, Natur og Miljø lf one arsson lf Idrætskoordinator ars Jørgensen lf Benedikte ten Andersen lf edelsesmæssigt ansvar lan & rhvervschef Bente Hornbæk lf HHDAN FOR DYRHAVN 2010

13 Kortbilag 1: Dyrehavens festivalområde 13 ignatur Festivalområde i skov rstatningsareal til festi Kun færdsel til fods Veje, stier og festivalpla Omladepladser ksisterende vej udvide Ny vej Nye vejlukninger ignatur Dyrehaven H Dato: Festivalområde i skov Kort & GI - Innov rstatningsareal til festivalformål ignatur ignatur I ignatur Festivalområde i skov ( m2 inddrages Festivalområde i skovtil skovrejsning) rstatningsareal til festivalformål rstatningsareal til festivalformål Kun færdsel til fods Kun færdsel til fods Veje, stier og festivalpladser Veje, stier og festivalpladser Omladepladser Omladepladser ksisterende vej udvides ksisterende vej udvides Ny vej Ny vej Nye vejlukninger Nye vejlukninger Kun færdsel til fods I Veje, stier og festivalpladser Omladepladser ksisterende vej udvides Ny vej Nye vejlukninger Dyrehaven Helhedsplan H H D AN FOR DYR HAVN 2010 OROFO kanderborg Ko Adelgade kanderborg 0 37, m Mål: 1:1.500 Kort og matr Kortet må al

14 I I I I I Kortbilag 2: Kort Måler over ledningsplan m.v. Dyrehaven Grøndals kovvej Måler Hovedcentralen Computerkabelrør B Måler B 39(I) Vbr Vbr V-grav ydtelt Gl.sufflør ransporttunnel B 14 Vbr II) Dyrehaven Dyrehaven ignatur Vbr 57 Klüversvej B B HHDAN FOR elefonledning DYRHAVN 2010 Kindlersvej B B ysleder brønd l brønd l skab Gl.sufflør I I I I ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand Brønddæksel vand Målerbrønd vand Brandstander lledning yslederkabel ignatur Dyrehaven l underføring elefon skab V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand Vbr Vbr Brønddæksel vand Målerbrønd vand Brandstander lledning yslederkabel elefonledning Kabelrør teknik Øl pipeline 43(II) pildevandsledning rykledning 49(III) Vbr ignatur ysleder brønd l brønd l underføring l skab elefon skab Gl.sufflør V-grav Jordspyd Øl brønd Brønddæksel Nedløbsrist umpebrønd pulebrønd tuds afløb Ventil vand Brønddæksel vand Målerbrønd vand Brandstander lledning yslederkabel elefonledning ,5 m Kabelrør teknik Øl pipeline pildevandsledning rykledning rykledning afbrudt Overfladevand Vandledning Hegn DF okt edningsregis Dato: Mål: 1:1.000 kanderborg K Kort & GI - Inn Adelgade kanderb rykledning afbrudt edningsregistrering Overfladevand Festival Kort og m Kortet må

15 NOR 15 HHDAN FOR DYRHAVN 2010

16

Aftale mellem Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål

Aftale mellem Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål [forside] Aftale Skanderborg Kommune 2014 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den [side 3] Aftale mellem Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til

Læs mere

Aftale mellem Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål fra

Aftale mellem Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål fra [forside] Aftale Skanderborg Kommune 20154 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 29/04-2015. [side 3] Aftale mellem Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune om festivalens lån og brug af et areal i

Læs mere

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010

Kontrakt. Skanderborg Kommune 2010 Kontrakt Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 2 Kontrakt for Skanderborg Festival Klubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring

Læs mere

Kontrakt Skanderborg Kommune 2015

Kontrakt Skanderborg Kommune 2015 Kontrakt Skanderborg Kommune 2015 2 Kontrakt for Skanderborg Festivalklubs lån af en afgrænset del af Dyrehaven til afholdelse af en årlig festival omkring den 1. og 2. weekend i august. 3 Skanderborg

Læs mere

Aftale Skanderborg Kommune 2015

Aftale Skanderborg Kommune 2015 Aftale Skanderborg Kommune 2015 2 Aftale mellem Skanderborg Festivalklub og Skanderborg Kommune om Festivalklubbens lån og brug af et areal i Dyrehaven til festivalformål a 201 2019. I denne aftale fastsættes

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Retningslinjer for udlån af grønne områder

Retningslinjer for udlån af grønne områder Retningslinjer for udlån af grønne områder Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Generelle retningslinjer for udlån af grønne områder Dette regulativ angiver retningslinjerne for udlån af Kommunens

Læs mere

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer)

Brugsretsaftale. Der er indgået aftale mellem. Rudersdal Kommune Øverødvej Holte (i det følgende kaldet ejer) Brugsretsaftale Der er indgået aftale mellem Rudersdal Kommune Øverødvej 2 2840 Holte (i det følgende kaldet ejer) og 21. marts 2013 Kultur Kultur Administration Tlf. 46 11 56 11 hsk@rudersdal.dk Sagsnr.:

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Hvad er deadline for ansøgning om akkreditering? Seneste frist for at søge medieakkreditering til Roskilde Festival 2017 er d. 15. maj.

Hvad er deadline for ansøgning om akkreditering? Seneste frist for at søge medieakkreditering til Roskilde Festival 2017 er d. 15. maj. Q&A om medieakkreditering Her har vi samlet svar på en række praktiske spørgsmål for at gøre det nemmere for dig at komme ubesværet gennem Check-in og finde dig til rette på Roskilde Festival 2017. AKKREDITERING

Læs mere

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon:

Gågaderegulativ. for Frederiksværk kommune. Nyttige adresser. Frederiksværk Kommune. Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: Nyttige adresser Frederiksværk Kommune Rådhuset 3300 Frederiksværk Telefon: 47 77 10 22 Åbningstid: Man - ons 9.30-15.00 Torsdag 9.30-18.00 Fredag 9.30-13.00 Telefontid: Man - ons 8.00-15.00 Torsdag 8.00-18.00

Læs mere

Praktisk information vedr. deltagelse med madstade

Praktisk information vedr. deltagelse med madstade Praktisk information vedr. deltagelse med madstade Tid og sted Heartland Festival afholdes lørdag d. 3. juni og søndag d. 4. juni 2017. Åbningstider: Samtlige madstader skal som udgangspunkt have åbent

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE

ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE ANVENDELSE AF GÅGADER TORVE PLADSER FORTOVE SKIVE KOMMUNE Side 2 Gågaderegulativ for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S Januar 2007 Fælles spilleregler

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Campingtilladelse Bildsø Camping

Campingtilladelse Bildsø Camping Bildsø Camping v/ Dorthe Kristensen 4200 Slagelse Sendt som digitalt post Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Campingtilladelse Bildsø Camping Slagelse

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

2016-23. Koncessionsaftale. Center for Park og Vej Frederikshavn Kommune Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn

2016-23. Koncessionsaftale. Center for Park og Vej Frederikshavn Kommune Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Koncessionsaftale For passagerbefordring med Sandormen på Grenen 2016-23 Center for Park og Vej Frederikshavn Kommune Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 1 Aftalens Parter Koncessionsgiver Koncessionshaver

Læs mere

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet

Grundejerforeningen Fredensborg Søpark. Ordensregler. Retningslinjer for fællesskabet Grundejerforeningen Fredensborg Søpark Ordensregler Retningslinjer for fællesskabet 2014 Forord Nedenstående retningslinjer er udarbejdet på baggrund af mere eller mindre uskrevne regler, som stort set

Læs mere

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer

Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Brug af Randers kommunes arealer og anlæg til idræt og arrangementer Indholdsfortegnelse 1. Torve, veje og pladser 2. Byparker og grønne områder 2.1 Justesens Plæne 2.2 Cirkuspladser 2.3 Festivalpladsen

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser

Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Politik: for kortvarigt udlån af arealer ejet af Skanderborg Kommune og for stadepladser Godkendt i Byrådet 23. februar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Formål...3 2 Afgrænsning...4 3

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer

Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer Retningslinjer for etablering af bade- og bådebroer TEKNIK OG MILJØ Retningslinjer for etablering af broer Kysten opdeles i tre reguleringszoner, som fremgår af nedenstående to kortudsnit. Zone 1 består

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet Guide for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Aarhus Festuge Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Aarhus C T 0 +45 8730 8300 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan også findes

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Vejledning. Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014

Vejledning. Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014 Ullasvej 23 3700 Rønne Tlf.: 56 92 13 08 Fax: 56 92 00 01 Vejledning E-mail: folkemoedet@brk.dk CVR: 26-69-63-48 Leje af kommunale arealer - Folkemødet 2014 www.folkemoedet.dk Til Folkemødet 2014 udlejer

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET

FORSLAG FRA MILJØ- OG PLANUDVALGET Oversigt: M01. Udvendig bygningsvedligeholdelse (930.000 kr.)...2 M02. Administrationsbygninger (300.000 kr.)...2 M03. Offentlige toiletter (311.000 kr.)...2 M04. Grønne områder og naturområder (692.000

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Svend Erik Tvergaard På Lyngen 20. Campingtilladelse Lynæs Camping. Halsnæs Kommune giver hermed campingtilladelse til: Lynæs Camping

Svend Erik Tvergaard På Lyngen 20. Campingtilladelse Lynæs Camping. Halsnæs Kommune giver hermed campingtilladelse til: Lynæs Camping Plan og Byg Rådhuspladsen 1 DK 3300 Frederiksværk 11. november 2015 Side 1 af 5 Sagsnr 2014/0005004 Svend Erik Tvergaard På Lyngen 20 3390 Hundested Campingtilladelse Lynæs Camping Halsnæs Kommune giver

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Genopførelse og udvidelse af eksisterende bro ud for Løveroddevej

Genopførelse og udvidelse af eksisterende bro ud for Løveroddevej Kolding Kommune, Vej & Park Nytorv 11 6000 Kolding marie@kolding.dk Genopførelse og udvidelse af eksisterende bro ud for Løveroddevej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune har den 23. juni 2016 modtaget en

Læs mere

aug/2017 wonderfestiwall

aug/2017 wonderfestiwall INFORMATION OG VILKÅR FOR MADBODER PÅ WONDERFESTIWALL 2017 17. 20. aug/2017 wonderfestiwall Ansøgning Ansøgningsfrist for madboder er 1. april 2017 (jo tidligere, jo bedre). Ansøgningerne behandles og

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk Naturstyrelsen Bornholm Sendes pr. mail: bon@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014 Dispensation til opførelse af multihus inden for strandbeskyttelseslinjen på

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg

Hjemmel for afgørelsen Afgørelsen er truffet med hjemmel i Planlovens 2 51, stk. 5. Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Skanderborg Sø Camping Horsensvej 21 8660 Skanderborg Sendt på mail til: Skanderborg Sø Camping [info@campingskanderborg.dk] Dato: 16-09-2014 Sagsnr.: 14/65351 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Vejledning om afholdelse af midlertidige arrangementer Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal

Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal Pjece om ophængning af valgplakater i vejbelysningsmaster og på vejareal 0 Indholdsfortegnelse Generelt Side 2 Lovhjemmel til ophængning af valgplakater... Side 3 Hvor må valgplakater ophænges.... Side

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Økonomi i 2016 Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Drift af fodboldbaner og lysanlæg Vedtaget budget 2016 Fodboldbaner 2015 2016 Drift 3.130.000 2.985.000 Mindre renoveringer 390.000 395.000 Anskaffelser

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere