Sygedagpenge, sygesikring Bistandslov-området Pension, ældreforsørgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygedagpenge, sygesikring Bistandslov-området Pension, ældreforsørgelse"

Transkript

1 Sygedagpenge, sygesikring Bistandslov-området Pension, ældreforsørgelse 343

2 Politisk/økonomisk kalender År måned dag Redaktion sluttet ( Regering Baunsgaard - RKV). Arb.min.: Lauge Dalgaard Soc.min.: Nathalie Lind L 227 om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender mv. (SoSL) Første del af socialreformen Moms op fra 12.5% til 15% (diverse kompensationer). BCV mod AFY Forlig ml. regering og tjenestemandsorganisationer om nulstilling af pristal pr Lov om prisstop forlænges Forlig om overenskomst på arbejdsmarkedet - forhøjelser på normal- og minimalløn-områderne Børnetilskud og andre familieydelser L 236 om Børne-tilskud og andre familieydelse (BTL). Børnetilskud, moderskabsydelse, dagpenge ved graviditet og fødsel, forskudsvis bidrag. ( Lbkg. 388 om børnetilskud og andre familieydelser) L 138 BTL Forhøjelse af børnetilskud, ændret refusionsregel vedr. dagpenge i anledning af svangerskab og fødsel. Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse L (112, 113) 114 om arbejdsformidling og arbejdsløshedsunderstøttelse (ALL) Større revision sammen med Lov om erhvervsmæssig uddannelse af ikke-faglærte arbejdere, Lov om iværksættelse af offentlige arbejder mv. og beskæftigelse af arbejdsløse. Forhøjelse af max. Dagpenge-sats, lempelse af optagelses-kriterier (alder), tildelingskriterier vedr. ældre, fordobling af arbejdskøberbidrag L 71 ALL Forhøjelse af medlemsbidrag L 104 ALL Mobilitetsfremmende ydelser, beskæftigelse af arbejdsløse Pristal "nulstilles" = udhuling af pristalsregulering. Alle mod Y L 214 BTL m.fl. Ændring af pristalsregulering Folketingsvalg. A 70, B 27, C 31, F 17, V J. O. Krag III - Socialdemokratisk mindretalsregering. Arb.min.: Erling Dinesen. Soc.min.: Eva Gredal "Smithsonian agreement" i 10-lande-gruppen om fastkurs politik. 344 DANSK SOCIALPOLITIK

3 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 214 SDPL m.fl. "Nulstilling" af pristal L 311 Lov om offentlig sygesikring (SySi). Overførsel af sygekassefunktioner til amter og kommuner - led i socialreformen. Ikrafttræden pr , ophævelse af lov om offentlig sygeforsikring L 214 Omsorgslov m.fl. "Nulstilling" af pristal L 214/ FIE m.fl. "Nulstilling" af pristal. KRONOLOGISK OVERSIGT 345

4 Politisk/økonomisk kalender År måned dag Børnetilskud og andre familieydelser Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse Indsnævring af valutasamarbejde mellem centralbankerne i EF-lande Lov vedtages om dansk tilslutning til EF Folkeafstemning om EFtilslutning. 63.3% ja, 36.7% nej J. O.Krag går af - Anker Jørgensen I regering. Arbejdsminster: Erling Dinesen. Socialminister: Eva Gredal Restriktioner vedr. privat byggeri L 272 BTL Regler om dagpenge ved svangerskab og fødsel fjernes fra BTloven - samles i SDPL L 93 ALL Dækningsprocent op fra 80 til 90% af beregningsgrundlag, beregningsgrundlag dyrtidsreguleres, midlertidige regler om nyuddannedes ret til DP forlænges med 1 år L 116 om Lønmodtagernes garantifond (LG) Sikrer lønmodtagere ved virksomhedskrak L 616 BTL Ændrede klageregler - konsekvens af ankestyrelseslov. 346 DANSK SOCIALPOLITIK

5 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 127 SySi Max-satser forhøjet. Dækningsgrad op fra 80% til 90%. Parallel til ALL-ændring L 260 SySi Ændringer vedr. fødselshjælp mv. - konsekvens af vedtagelse af lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp L 262 SDPL Dagpengeloven giver mulighed for syge- og barselsdagpenge til den erhvervsaktive del af befolkningen. Loven sikrer dagpenge fra arbejdskøber eller socialudvalg til lønarbejdere, og hjemler mulighed for selvstændige til at forsikre sig til dagpenge ved sygdom efter karenstid i det offentlige sygeforsikringssystem. Dagpenge udgør 90% af beregningsgrundlag (pglds årlige løn eller anden erhvervsindtægt). Dagpenge finansieres i arbejdsgiverperioden af arbejdsgiver, og uden for arbejdsgiverperioden af staten (dagpengefond) med 75% og af kommunen med 25% L 34 ATP Om visse lærlinges undtagelse fra ATP-medlemskab. (Meddelelser af om FPL og IPL) L 416 FPL. Nedsættelse af FP-bidrag til 1% L 614 SySi Ændrede administrative regler - klageadgang mv. Konsekvens af ankestyrelseslov L 621 SDPL Ændret klageadgang - konsekvens af ASL L 615, Offentlig forsorg, omsorg, revalidering, åndssvage, børne- og ungdomsforsorg. Ændrede klageregler - konsekvens af ankestyrelseslov L 605 om den sociale ankestyrelse (AnSL) (del af social-reformen). Konsekvensrettelser i mange love L FIE Ændring af klageregler (i anledning af ankestyrelseslov) og regler med relation til sygekasserne (ophævelse af sygeforsikringslov pr ). KRONOLOGISK OVERSIGT 347

6 Politisk/økonomisk kalender Børnetilskud og andre familieydelser Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse Forlig på arbejds-marked: lønforhøjelse på minimal- og normallønområderne. Forhøjelse af dyrtidsportioner, nedsættelse af normalarbejdstid til 40 timer pr. uge Igangsættelsesstop for offentligt byggeri indtil 1. november Boligforlig (A, F) - om bl.a. omkostningsbestemt" husleje i ældre udlejningsbyggeri (lejeforhøjelser). Forliget blev kun delvis gennemført Igangsættelsstoppet forlænges til Finanspolitisk stramning ("afgiftsbuket") Oliekrise. Første restriktioner, efter oktoberkrig i Mellemøsten Folketingsvalg. A 46, B 20, C 16, E 5, F 11, K 6, M 14, Q 7, V 22, Z Poul Hartling danner mindretalsregering (Venstre). Arb.min.: Johan Philipsen. Soc.min.: Jacob Sørensen L 336 BTL Almindeligt og forhøjet BT forhøjes pga. prisstigning på mejeriprodukter. Forhøjet og ekstra BT ydes kun efter ansøgning til "reelt enlige" forsørgere (mod hidtil retligt enlige forsørgere). Særligt BT kan ydes til børn, som adopteres af afdød mors eller fars ægtefælle eller slægtning. Moderskabsydelsen afskaffes - mødre henvises i trangstilfælde til at søge hjælp efter forsorgsloven L 338 "Særlig ydelse" Særlig ydelse" på 32 kr. til BTmodtagere i juli kvartal 1973 i anledning af dyrere mejeriprodukter L 163 ALL Mobilitetsfremmende ydelser forhøjes, bopæl i riget som betingelse for A-kasse-medlemsskab ophæves, begrænsninger i pensionsmodtageres adgang til DP ophæves, alle nyuddannedes ret til DP efter 1 måned fastslås (hidtil kun for lærligeuddannede), lempelser i regler om DP til medlemmer af A- kasser, inden for hvis område, der er konflikt. 348 DANSK SOCIALPOLITIK

7 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 152 SySi Tilskud til lægemidler - amtligt tilskud på 75% til "særligt vigtige", 50% til midler, hvor "tendensen til overforbrug søges mindsket". Statens refusion til amterne: 35% L FPL, IPL Pensionstillæg, ægteskabstillæg, hustrutillæg mv. Hustrus pension år erstattes af et hustrutillæg, som er belagt med større fradrag for samtidig indkomst end hustrus pension var, og som ikke udbetales i udlandet L 418 FIE Midlertidigt tillæg til FIEpensionerne. Midlertidig forhøjelse af ydelsesgrænser (LOF, EPL). KRONOLOGISK OVERSIGT 349

8 Politisk/økonomisk kalender Børnetilskud og andre familieydelser Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse "Prisstop" indføres pr , til , stop for indenlandsk inducerede prisstigninger. ABCFMQV mod EZ, K undlod Folketinget ophæver olierestriktionerne Lov vedtaget om "udbyttebegrænsning" eller rettere: begrænsning mht. udbetaling af udbytte. ABMQV mod CEZ, FK undlod Lov vedtages om bunden opsparing mia. bindes til AMQV mod BCEFKUZ "Bededagsforlig" - alle partier minus AFK - om skattelettelser og udgiftsnedskæringer samt "valutalov" L 317 ALL "Ventetidsreglen" i 60 ophæves (vedr. personer, som i en periode har mere end fuld arbejdstid) (bededagsforlig) Boligforlig (ABCMQV) om bl.a. øget boligbyggeri ( boliger/år, heraf sociale), og gennemførelse af princippet om "omkostningsbestemt" leje Diverse lovvedtagelser i tilknytning til "bededagsforliget" Bygge- og anlægsstop for kommunale arbejder ophæves pr. 15. august DANSK SOCIALPOLITIK

9 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 132 Omsorgslov Forhøjelse af beløb til personlige fornødenheder L FIE Forhøjelse af grundbeløb mv. pr og med indregning i grundbeløbet af det "midlertidige tillæg" ( L 418) samt fastlæggelse af årligt omberegningstidspunkt L 314 SySi Befordringsgodtgørelse ved lægebesøg bortfalder (undtagen for pensionister) (dog ikke ved afstand på godt 30 km. mellem hjem og konsultation, herom fastsættes regler administrativt). Refusion fra staten vedr. medicin afskaffes, og nedsættes vedr. begravelseshjælp (Bededagsforlig) L 334 SySi Nyt tilskudsområde: kiropraktisk behandling L 506 (SDPL) Udskrivningslov. DP-bidrag 1% af skalaindkomst, adgang til nedsættelse jfr. kildeskattelovens 36, 37 og 37B L Omsorgslov, B&U-Lov. Indførelse af refusionsmaksimumsgrænser vedr. alderdoms- og plejehjem samt institutioner for børn og unge (Bededagsforlig) L 333 om social bistand vedtages. Ikrafttræden 01. april 1976, socialreformens hovedlov. Afløser forsorgslov, revalideringslov, mødrehjælpslov, omsorgslov, børne- og ungdomsforsorgslov oma. ABEV for, FKZ imod, CMQ undlod L 316 Omsorgslov. Refusionsmaksimums-grænser for driftsudgifter vedr. alderdoms- og plejehjem (bededags-forlig). ( Lbkgr om Folkepension, om Invalidepension mv., om pension og hjælp til enker m.fl. (FIE) L 506 FPL FP-bidrag op fra 1 til 1.2%. KRONOLOGISK OVERSIGT 351

10 Politisk/økonomisk kalender Folketingsvalg. A 53, B 13, C 10, F 9, K 7, M 4, Q 9, V 42, Y 4, Z Socialdemokratisk mindretalsregering (Anker Jørgensen II). Arb.min.: Erling Dinesen (til ), Erling Jensen. Soc.min.: Eva Gredal "Martsforlig 1975 ABCMQV imod FKYZ, om bl.a. mæglingsforslags ophøjelse til lov: Overenskomster forlænges med 2 år med de i forligsmandens mæglingsforslag indeholdte ændringer: - dyrtidsportioner op fra 40 øre til 60 øre (<18-årige dog 30 øre) - "nulstilling" af pristal januar 1975 = 100, - taktregulering for off. ansatte. - ensartet dyrtidsregulering for alle (pensionister dog fortsat %-vis regulering) USA ud af Vietnam "Septemberforlig" 1975 (ABMQV) om - midlertidig momsnedsættelse - frigivelse af bunden opsparing (april 1974) mia. erhvervsstøtte - isoleringstilskud, 650 mill. ekstra, - beskæftigelsesfremme - konkurrenceevneforbedring Børnetilskud og andre familieydelser L 310 BTL Almindeligt og forhøjet BT nedsættes med 148 kr./år og begrænses til 0-15-årige. Der indføres Ungdomsydelse for de årige (indkomstreguleret, højst 7000 kr. til familier med samlet indkomst < Barns indkomst må højst være 4000 kr.) Ankebestemmelser ændres. Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse L 207 ALL Udvidede opgaver til LAN og AMN L 236 ALL Aldersgrænse for nydende medlemskab af A-kasser nedsættes fra 18 år til 17 år. Dagpenge reguleres herefter 2 gange årligt (mod hidtil 1 gang årligt). Ventetid nedsættes til 1/2 år (hidtil 1 år) og for nyuddannede til 0 dage (hidtil 1 mdr.), særligt arbejdskrav for <22-årige medlemmer ophæves, bedre udmålingsregler for deltidsforsikrede. (Martsforlig 1975) L 271 ALL Adgang for A-kasse til at udbetale dagpenge som lån til medlemmer med krav på Lønmodtagernes Garantifond (s.m. ændring af garantifondslov) L 293 LG Overdra-gelse af krav. ( Lbkg. 473 om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring - ALL) L 681 om Arbejdsmiljø AML. 352 DANSK SOCIALPOLITIK

11 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 176 SySi Pristalsomlægning (martsforlig) Aktstykke 332 B&U Nedskæring af daginstitutionspersonale (antaget 5000) L 124 (BiL) LOF Ny 54a om hjælp til underhold ved arbejdsløshed hjemler "udvidet hjælp" også til arbejdsløse - forløber for BiL L 176 flere love Pristalsomlægning (Martsforlig) L 93 FIE Ændring af pristalsregulering af ydelser i pensionslovene (omlægning af pristal fra januar 1970=100 til januar 1975=100). Kompensation for bortfald af to dyrtidsportioner gennem forhøjelse af grundbeløb og alle tillæg og fradragsbeløb (Martsforlig) Bekg. 216 SySi Tilskudsregler ændres - præparater fjernes fra "tilskudslisten", andre flyttes fra afsnit I (75% tilskud) til afsnit II (50% tilskud). (Martsforlig 1975) L 200 SySi Nedskæring af tilskud til briller samt ændring af klageregler. (Marts-forlig 1975) L 240 SySi Ophævelse af "Sygekassegrænsen", genindførelse af brilletilskud til børn under 16 år L 285 SDPL Forskellige ændringer: anmeldelse og dokumentation for sygdom, samt for atypiske tilfælde, ændret klageadgang. Adgang til afbrydelse af barselshvile ved barns hospitalisering og til dagpenge ved adoption, og lettelse af adgang til dagpenge for ledige kvinder. Redaktionelle ændringer L 245, 249, 254 LOF, B&U, omsorg, mødrehjælp m.fl. Ændringer som forberedelse til sammenlægning i BiL L 246 BiL Udvidet klageadgang ( 58) L 238 Sygehuslov Statshospitalerne overflyttes til amtskommunerne L 269 Social pensionsfond. Udsættelse af lovforslag om udbetalinger fra fonden L , 283 FIE Opgaveflytning mellem ministerium og styrelser, ændrede klageregler. Forhøjelse af ventetillæg og fradragsfrit beløb vedr. pensionstillæg L FIE Ændringer vedr. førtidig folkepension, dispensation, rådighedsbeløb, refusioner mv. KRONOLOGISK OVERSIGT 353

12 Politisk/økonomisk kalender Børnetilskud og andre familieydelser Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse Lov om "prisdæmpning" - staten betaler i tiden virksomhedernes lønudgift som følge af pristalsregulering udover 1 portion pr (cirka). (Forlænget septemberforlig 1975) L 150 ALL Dispensationsbeføjelse til ministeren vedr. refusionsregler ang. ophør og genoptagelse af status som anerkendt A-kasse L 157 ALL Redaktionelle ændringer som følge af ændringer af udbetalingsregler i pensionslovene "Augustforlig I" 1976 (ABMQ, tildels C): Finanspolitisk stramning (afgifter), udskrivnings%, begrænsning af udbytteudbetaling, tilskud til isolering, indtægtsregulering af BT mv., indgreb i pengeinstitutters rentemarginal aftale om videreførelse af "prisdæmpningsordning", off. "besparelser", øget erhvervsstøtte, ledighedsbekæmpelse Pris-, løn- og huslejestop L 425 BTL Indtægtsregulering af BT - 6% af indtægt > kr./år. ( Lbkg. 531 om BTL) L 238 ALL Forhøjelse af arbejdskøbers bidrag til arbejdsløshedsforsikring med 50% til 135 kr./arbejder/år L 272 UL Bedre mulighed for anerkendelse af erhvervssygdomme og for erstatning L 311 ALL AL-forsikring for selvstændige, lavere dagpenge til nyuddannede, ophør af særlig DP-varighedsgrænse for nyuddannede, midlertidig lempelse af 26-ugers reglen fra 3 til 4 år, lempelse af fremmødepligt i ferier. ( Lbkg. 417 om AF og ALF) L 622 ALL Ændring af overgangsregler vedr. nyuddannedes lavere DP (lempeligere ikrafttræden). 354 DANSK SOCIALPOLITIK

13 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg ( Lbkg. 94 om offentlig sygesikring - SySi) L 144 BiL Ændring af 42: indførelse af lån som støtteandel. Stipendium skal søges L 152 BiL Overgangsregler vedr. overflytning af institutioner. ( Lbkg FIE) L FIE. Pensioner udbetales fra den 1. i måneden efter pensionsrettens indtræden (hidtil fra datoen for pensionsret). Pension bortfalder, og lommepenge udbetales, ved visitation til plejehjem L 217 Skattelovændring: Skattefrihed for trangsbestemte sociale ydelser. ( Lbkg. 455 om SDPL) Bistandsloven træder i kraft - afløser love om.. herberger, arbejdshjem mv... mødrehjælpsinstitutioner... revalidering... offentlig forsorg... børne- og ungdomsforsorg... omsorg for invalide- og folkepensionister... husmoderafløsning og hjemme-hjælp L 217 BiL (ændring af forskellige skattelove mv.) skattefrihed for trangsbestemte sociale ydelser mv., mod nedsættelse af personfradrag L 222 BiL Forhøjelse af ydelser ( 84, 114) L 313 BiL Efterværnsregler (20 års aldersgrænsen). Krav om samtykke fra den unge årige, for at en foranstaltning kan opretholdes ( 123.2) L 217 FPL Redaktionel ændring som følge af skattelovændring: trangbestemte sociale ydelser skattefrie mod reduktion i personfradrag L FIE "Velstandsregulering" af pensioner pr og L 324 (Boligsikring). Adgang for pensionister til fortsat boligsikring ved andelsovertagelse Cirkulære FIE Pensionisters mulighed for medicintilskud i form af personligt tillæg strammes. KRONOLOGISK OVERSIGT 355

14 Politisk/økonomisk kalender Folketingsvalg. A 65, B6, C 15, E 6, F7, K 7, M 11, Q6, V 21, Y5, Z "Februarforlig 1977" (ABCQV) om beskæftigelsesforanstaltninger, boligpolitiske ændringer, nye afgifter, forsvarsordning Kollektive overenskomster forlænges i 2 år ved ophøjelse af mæglingsforslag til lov - garantibetaling 29 kr., timelønsatser op med 70 øre pr og og '78 (ABCMQ imod EFKYZ, V undlader) Lov om midlertidig indbetaling fra staten til ATP af visse dyrtidsportioner - nemlig dem, der ligger udover 1 portion pr. regulering i 2 år. ABCMQ, imod EFKVYZ "Augustforlig II" 1977 om beskæftigelsesforanstaltninger og "omkostningsdæmpende foranstaltninger" samt skatte- og afgiftsforhøjelser - MOMS op fra 15 til 18%. "Omkostningsdæmpningen" består hovedsagelig i, at staten betaler en del af arbejdskøbernes udgifter til sociale formål. ABCV, skiftende mindretal imod. Børnetilskud og andre familieydelser L 280 BTL Ændring af regler vedr. inddrivelse af bidrag (opgaven overført til kommunerne) L 486 BTL BT forhøjes som kompensation for momsforhøjelse til 18%. (Augustforlig II, 1977). Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse L 38 ALL Ny regel om A-købers pligt til at varsle forud for større fyringer L 230/ ALL, ATP "Dyrtidsportions-indbetalingslov": delvis suspension af dyrtidsregulering (se ) L 254 ALL Værnepligtige kan optages i A-kasse under indkaldelsen. Kategorien "bidragsydende" afskaffes. Aldersgrænse for optagelse i A-kasse ned til 16 år. (Februarforlig 1977). ( Lbkg. 455 om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring L 488 Ekstraordinære beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i kommuner og amtskommuner. Disse forpligtes til at afsætte et årligt beløb pr. indbygger (hhv. 40 og 20 kr.) til brug for ekstraordinære foranstaltninger til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden. Ikke forbrugte beløb indbetales til statskassen (Augustforlig II) L ALL Finansår omlagt til kalenderår L ALL "Moratorieordning". Forlængelse af den midlertidige 4 års regel indtil (L 301/ ). 356 DANSK SOCIALPOLITIK

15 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 211 SySi Det centrale forhandlingsudvalg tiltrædes af rep. for finans-, indenrigs- og socialministerierne "af hensyn til samordningen med statens økonomiske og sociale politik" L 262 SDLP Mindre arbejdskøbere slipper for at betale DP i de første 3 uger. Halvårlig regulering af DP-max. Ændring af løsarbejderreglen. Ophævelse af aldersgrænsen for den frivillige sikring. Diverse redaktionelle ændringer. Nedsættelse af bidrag til frivillig sikring L 481 SDPL Nedsat bidrag fra mindre arbejdskøbere til forsikringsordningen. (Augustforlig II 1977) L 566 SDPL Finansår omlagt til kalenderår L 613 SDPL Refusion af arbejdskøbers udgifter til DP i 4. og 5. uge i tiden og forøgelse af refusionen, afskaffelse af kapitalgrænsen for udbetaling af DP til selvstændige. Redaktionelle ændringer som følge af arbejdsskadelov. Ændret straffebestemmelse ( 56.2) L 266 BiL Forhøjelse af ydelser ( 84, 114) L 480 BiL 75% refusion af udgifter vedr. ekstra ansat hjemmehjælp. (August-forlig II 1977) L 485 BiL Forhøjelse af ydelser (momskompensation). (Augustforlig II 1977) Cirk. BiL Om ophævelse af refusionsmaksimumsgrænsen vedr. plejehjem L 209 FIE L / lempes (pensions bortfald ved visitation til plejehjem). Herefter kan enlige pensionister udover lommepenge få et beløb til dækning af husleje o.l L 253 FPL Der åbnes mulighed for tilkendelse af førtidig FP fra 55 års alderen, "når særlige sociale og arbejdsmæssige forhold gør sig gældende". I medfør af loven fastsættes administrativt, at tilkendelsen forudsætter mislykket forsøg (i samarbejde med AF) på genplacering på arbejdsmarkedet, og at tilkendelse forudsætter, at evt. ægtefælle har udnyttet sine arbejdsmuligheder L FIE "Velstandsregulering" af pensioner (forhøjelse af grundbeløb mv.) L 480 (BiL) Om beskæftigelsesfremmende foranstaltninger inden for ældreområdet (forhøjet refusion, 75% til ekstra ansat hjemmehjælp). (Augustforlig II, 1977) L FIE. Forhøjelse af grundbeløb og tillæg som kompensation for momsforhøjelse (Augustforlig II, 1977). KRONOLOGISK OVERSIGT 357

16 Politisk/økonomisk kalender Børnetilskud og andre familieydelser Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse Overgangsperiode vedr. dansk indtræden i EF slut MOMS-lovændring - momspligt på tjenesteydelser (EFharmonisering) L 111 BTL Ændret regulering af samlet bevilling til ungdomsydelse L 79 Arbejdsskadeforsikringslov (ASL) Afløser Arbejdsulykkeforsikringsloven af 1899 og love om krigs-ulykkesforsikring for søfarende og lodser, m.fl. love L 158 AML Indførelse af Bedriftssundhedstjeneste BST L 160 ALL "Parallelanvisning", samtale-henvisning, 65 samtale, administrative ændringer, og skærpelse af kasseansvar ved fejludbetaling L 298 Jobtilbudslov (ALL) 97b om jobtilbudsordning med tilskud til arbejdskøbere ved "genoptræning" Regering Anker Jørgensen III - SV-regering. Arb.min.: Svend Auken. Soc.min.: Erling Jensen. Programerklæring: (Augustforlig III) (SV) om nedbringelse af underskud på statsbudget gennem besparelser og merindtægter, "prisog omkostningsstabilisering", og erhvervsstøtte Lov om pris- og indkomststop, til Lov om momsforhøjelse EF-stats- og regeringschefsamarbejde om at etablere et Europæisk valutakurssamarbejde (EMS) L 457 BTL BT forhøjes som kompensation for forhøjelse af moms til 20.25%. ( Lbkg. 609 om børnetilskud og andre familieydelser. BTL). ( Lbkg. 471 om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring) L 555 Efterløn (ALL 75a-g) Efterlønsordning, til ikrafttræden pr A-kassemedlemmer mellem 60 og 66 år, med mindst 5 års medlemsskab inden for de seneste 10 år. Finansiering: øgede medlems- og A- køberbidrag L 637 ALL Ændring af AF-systemets opbygning. "Moratorieordning" forlænges for <60- årige indtil jobtilbud, dog længst til DANSK SOCIALPOLITIK

17 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg ( Lbkg. 66 om dagpenge ved sygdom og barsel) L 79 BiL (ASL) Konsekvensrettelser i BiL L 112 IPL Forhøjelse fra 31 til 50 kr. pr. beskæftiget helårsarbejder af arbejdskøbers bidrag til invalidepensions-finansiering L 159 ATP Ægtefællepension mv L 255 BiL Ændrede beregningsregler for kontanthjælp (underhold) pga. indregning af (noget af) pensionstillægget i FPgrundbeløbet L BiL Udlægning af særforsorgen pr L 251, 256 Boligydelse (BoY) til pensionister, i stedet for boligsikring. Højere ydelse L FIE. Forhøjelse af grundbeløbet med 1/3 af pensionstillægget og forhøjelse af de tilbageblevne 2/3 af pensionstillægget. Forenkling af regler om vente- og alderstillæg L 258 BiL m.fl. Særforsorgen udlægges til kommuner og amtskommuner L 456 BiL Moms-kompensation L FIE Forhøjelse af grundbeløb mv. ved ændring af moms fra 18% til 20.25% (forhøjelse med 1-1.5%) L 539 SySi Udskydelse af revision af sygesikringsloven. ( Lbkg FIE) 1979 jan.-febr Stigende oliepriser pga. uro i Mellemøsten Begrænsning i valutaudlændinges adgang til køb af danske statsobligationer fra o KRONOLOGISK OVERSIGT 359

18 Politisk/økonomisk kalender Lov om forlængelse af pris- og lønstop (sept. 78 til ) EMS træder i kraft Lov om forlængelse af kollektive overenskomster i 2 år, med visse ændringer: garantibetaling op til kr./t pr , forskellige lønforhøjelser, bortfald af "indefrosne" dyrtidsportioner. 2 dages ferieforlængelse, ferie% op fra 10 til 12.5%, forhøjet taktregulering, avancestoplov til afløsning af prisstoplov ult. marts OPEC hæver oliepriserne - 'den anden oliekrise' medfører stærkt voksende vanskeligheder for dansk betalingsbalance Afgiftslove aht. Betalingsbalanceproblemer, formål: begrænsning af energiforbrug (A,V) på i alt 4.6 mia. kr., samt begrænsning af stigning af kommunale udgifter til 3% fra 1979 til Beskæftigelsesforanstalt-ninger til 1.3 mia. kr Folketingsvalg. A 68, B 10, C 22, E 5, F 11, M 6, Q 5, V 22, Y 6, Z Regering Anker Jørgensen IV (S-mindretal). Arb.min.: Svend Auken. Soc.min.: Ritt Bjerregaard Love om lønstop, pris- og udbyttestop, tinglysningsstop vedr. forbrugspantebreve. Forsikringsselskabers og pensionskassers anbringelsesmuligheder begrænses. Stop for udstykning af ejerlejligheder i visse ejendomme (skiftende flertal). --> Børnetilskud og andre familieydelser (forts fra sp. 1) Indkomst- og finanspolitiske indgreb (aht. betalingsbalancen) ("December-pakke"). Dyrtidsregulering: nulstilling pr. januar 1980, energipriserne ud af pristallet. Bortfald af reguleringen pr. januar "Prisstop" , udenlandsk inducerede stigninger dog undtaget. Stramning af visse erhvervsfradragsregler. Skiftende flertal. Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse AF-cirkulære 7 Børnepasningscirkulære. Lediges rådighedspligt strammes. Augustforlig III L 129 om forlængelse af overenskomst L 229 ALL Arbejdskøberbetaling ved ledighed ved visse helligdage. Særregler for A-kassemedlemmer med selvstændig næringsdrivende ægtefælle: 130 dages reglen bortfalder. Bemyndigelse til A-direktør vedr. regler om dagpenge ved arbejdsfordelingsordninger. Stramning af 26 ugersreglen til kun at omfatte medlemsperioden. Stramning af rådighedsbegrebet (hidtil stod medlem ikke til rådighed, hvis det var sygt eller i øvrigt uarbejdsdygtigt, værnepligtig eller anstaltsanbragt - nu skal det blot stå til rådighed - 62). Bemyndigelse til A-direktør til at give regler om vægring (hidtil i standardvedtægterne). Dagpenge under ferie efter start i nyt job efter ledighed. Medlemstal op fra 1000 til 5000 som betingelse for statsanerkendelse. Regler om offentlige myndigheders og A-kassers oplysningspligt, og om arbejdskøberbidrag. Ny regel om overflytning af overtimer til næste uge. Stramning af deltidsforsikredes adgang til supplerende dagpenge. Lempelse i 61 stk. 3 om lukning for DP til ledige, når deres fagforening er i konflikt. "Frigørelsesattest" bliver betingelse for fuldtidsforsikrede, deltidsbeskæftigedes supplementsret. ( Lbkg. 308 ALL) L 454 om midlertidigt stop for lønstigninger. L 532/ (All mv.) om ændring af dyrtidsregulering 360 DANSK SOCIALPOLITIK

19 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 133 SySi Læge-overenskomst forlænget ved lov Soc.min.Bekg. 102 BiL Forhøjelse af fripladsgrænser vedr. daginstitutioner for børn L 533 SySi Ændret dyrtidsregulering af lægeoverenskomster L 514 FPL Kommuners rådighedsbeløb til personlige tillæg til "ganske særligt vanskeligt" stillede pensionister forøges i 1979 og 1980 (varmehjælp). KRONOLOGISK OVERSIGT 361

20 Politisk/økonomisk kalender År måned dag "Maj-forlig 1980" (AMBQ) Skatte- og afgiftsforhøjelser (5 mia.). Offentlige udgiftsnedskæringer (8 mia.), socialindkomstlov som del af udgiftsnedskæringen, nedskæring af BT, mv. Erhvervs- og beskæftigelsesplan (5.4 mia. kr) Socialindkomstlov ( L 257) vedtages (SIL). Skal skabe "retfærdighed" ved udmåling af sociale ydelser. Socialindkomst opgøres som seneste slutlignede indkomst, med fradrag for visse "skattetekniske" fradrag og med tillæg for visse former for formuebesiddelse. (ABMQ, imod CVYZ. F undlod). Børnetilskud og andre familieydelser L 231 BTL BT forhøjes. (kompensation for momsforhøjelse) (Maj-forlig 1980) L 262 BTL, SIL BT beregnes herefter pga. socialindkomst. Indtægtsgrænserne nedsættes, regler fastsat for omberegning af BT uht. ændrede indkomst- og formueforhold. (Majforlig, 1980). Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse L 7 Lønmodtagernes dyrtidsfond L 43 ALL "Velstandsregulering" afløses af dyrtidsregulering (også i SDP-lov og tjenestemandspensionslov), en éngangsforhøjelse. (Decemberforlig 1979) L 127 LG Udvidet dækning af lønkrav via lønmodtagernes Garantifond L 212 ALL (ekstra-ord.) Loven forlænges til L 217 ALL Ændr. af best. om opkrævning af arbejdskøberbidrag og oplysninger. LAN- sammensætning ændres. Ret til efterløn udstrækkes indtil tidspunkt for udbetaling af første folkepension - og bortfalder derefter, lige som ADP-ret bortfalder for medlemmer, der er fyldt 67 år L 235 ALL (Jobtilbud). Arbejdstilbudslov forlænges indtil Stramning til 10 års medlemsskab i løbet af de seneste 15 år som forudsætning for ret til efterløn (hidtil 5 år inden for 10 år) (maj-forlig 1980). ( Lbkg. 284 om LG). ( Lbkg. 351 om ekstraordinære beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i kommuner og amtskommuner). ( Lbkg. 373 om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring) Aftale ml. regering og landbrugets organisationer om ekstra tilskud til landbruget (forskellige ordninger) L 509 ALL Ventetid op fra 1/2 år til 1 år. Ændret regulering af max. DP-sats (kombineret overenskomst- og dyrtidskriterium). (Majforlig 1980). 362 DANSK SOCIALPOLITIK

21 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 43 SDPL DP-max reguleres i forhold til reguleringstal = 100, med udgangspunkt i satsen pr , pr (tidligere fulgte reguleringen timelønindex). Reguleringer pr og bortfalder. (Decemberforlig 1979) L 233 SDPL Adskillige ændringer: - Lettere adgang til DP for løsarbejdere. - Alle arbejdskøbere fritages for at betale DP ved sygdom inden for de første 3 ugeer af ansættelsen (tidligere gjaldt denne fritagelse kun de mindre arbejdskøbere). - Regulering af DP-max. sker efter halvårligt, første gang Forbedret mulighed for DP ved fødsel og adoption: barsels-frihed fra 4 uger før til 14 uger efter fødsel, nu også for selvstæn-dige ugers orlov ved adoption. - Redaktionelle ændringer uht. arbejdsskadelov L 234 om barselsorlov mv L 255 SySi Pristalsregulering - omlægning af beregningsgrundlag. (Maj-forlig 1980) Bekg. 453 SySi Nedsættelse af tandplejetilskud. (Maj-forlig 1980) L 545 SDPL Ændring af reguleringsbestemmelser: regulering af DP-max. sker hver og med fast kronebeløb pr. 3% dyrtidsregulering, pr tillige under hensyn til løntalsudviklingen L 78 BiL Forhøjelse af ydelser ( 84, 114) (decemberforlig 1979) L 91 BiL Ændrede regler om fastsættelse af betaling for børns ophold i daginsti-tutioner Soc.min.cirk.skr. BiL om kontanthjælp til studerende i sommerferie: ingen hjælp fra begyndelsen af skoleår L 230 BiL Forskellige ydelser forhøjes (kompensation for momsforhøjelse). (Maj-forlig 1980) L 258 BiL Stramning af kontanthjælpsregler: - tilbagebetaling af afdrags-dele af terminshjælp, - forlængelse af forældelsesfrist vedr. tilbagebetaling, - "dagpenge-maksimum" ( ) - stramning af 39 - trangskriteriet "såfremt familien ikke selv har midler" indsættes i 40.2, 46.2, ændres bl.a. uht. SIL - 'støttepædagoger' bevilges herefter ikke særskilt, men skal betales via institutionens ordinære budget. (Ikrafttræden ) - i regler om betaling for børns ophold i daginstitution og dagpleje gøres forældrebetaling socialindkomstafhængig fra (Majforlig 1980). ( Lbkg. 333 om social bistand) Bekg. 470 BiL afskaffer medicinhjælp under BiL's 58. (Maj-forlig 1980) L 43 TPL (se ALL) L 77 FIE Forhøjelse af pensionstillæg og hustrutillæg (pga. satsforhøjelse på arbejdsmarkedet) L 157 BoY Ændret boligydelse L 216 ATP Om fondsmiddel-anbringelse L FIE Moms-kompensation (moms op fra til 22%) forhøjelse 1.2% af grundbeløb (maj-forlig 1980) L 232 IPL Administrativ ændring af opkrævning af IPbidrag L 255 FIE Pristalsomlægning: fra jan. '75 = 100 til jan = 100, brændsel og energiforsyning pilles ud af pristallet. (Maj-forlig 1980) L 256 FPL Forhøjelse af kommuners rådighedsbeløb til personlige tillæg til ganske særlig vanskeligt stillede pensionister, 13.a. Maj-forlig L FIE, SIL Konsekvensændringer efter SIL - tillæg, samt for pensionister <67 år grundbeløb, indtægtsreguleres under hensyn til socialindkomst. Det medfører for en del pensionister, især førtidspensionister, med illikvid formue (fritidshus, landbrugsejendom) betydelig pensionsnedgang, selvom de ikke har løbende indkomst. Invaliditetsydelse gøres (social-) indkomstafhængig pr (Maj-forlig 1980) L 264 BoY, SIL Boligydelse til pensionister udmåles i forhold til socialindkomst. (Maj-forlig 1980). ( Lbkg. 360 om boligydelse til pensionister L 608 IPL Afskaffelse af skattefradrag for arbejdskøbers renter af bidragsrestancer. KRONOLOGISK OVERSIGT 363

22 Politisk/økonomisk kalender Overenskomster på privat arbejdsmarked. Lønstigninger anslået 8% p.a Lov-indgreb i slagterikonflikt: forlængelse af overenskomst "Martsforlig 1981" (videreførelse af "Majforlig 1980"), se (ABMQ): Beskæftigelsesfremme, energibesparelse, opbremsning af offentlige udgiftsstigninger, "justering" (opad) af punktafgifter Udskrivningslov - % sat ned med 1 til 90. Bortfald af bidrag til social pensionsfond, og forhøjelse af FP-bidrag fra 1.2% til 3.5%. Børnetilskud og andre familieydelser L 55 BTL, SIL A-købers pensionsbidrag medregnes i socialindkomst. Administrative ændringer vedr. forskudsvis udbetalt børnebidrag. Rådighedsbeløb til ungdomsydelse nedsættes. Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse L 194 overenskomstforlængelse på slagteriområdet L 275 ALL LAN og AMN sammensætning ændres. Særlig regulering af DP for personer, der ikke er på højeste sats. Stramning af dokumentationspligt L 276 om uddannelsesog erhvervsvejledning L 2771 Arbejdstilbudslov. Jobtilbudsordningen videreføres nu som særlig Lov om arbejdstilbud. Fremrykning af tilbud for unge <25 år. "Genoptræningsstøtte" forhøjes. ( Lbkg. 423 om AF og ALF) Folketingsvalg. A 59, B 9, C 26, F 21, M 15, Q 4, V 20, Y 5, Z Regering Anker Jørgensen V (S-mindretal). Arbejdsminister: Svend Auken. Socialminister: Bent Rold Andersen. 364 DANSK SOCIALPOLITIK

23 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 54 BiL, SIL A-købers pensionsbidrag medregnes i socialindkomst (også tillæg for tjenestemænds ikkeindbetalte pensionsbidrag 12%) L 54 FIE, SIL SIL ændres - arbejdskøbers pensionsbidrag medregnes i SI fra (dog vedr. SU fra ). Vil kun i særlige tilfælde få betydning for FIE-pensionister L 243 BiL Forhøjelse af ydelser ( 84, 118) L FIE Forhøjelse af grundbeløb og tillæg som følge af satsforhøjelser på arbejdsmarkedet L 272 SySi Tolkebistand ved lægebesøg Bekg. 360 SySi Beskæring af medicintilskud ved ændring af "tilskudslisten" L 271 SoSL L 273 BiL, SIL Regler om, at forældre alligevel ikke skal betale en %-del af socialindkomsten for børns ophold i dagpleje og daginstitution, men skal betale som hidtil. ("Ritt's regnefejl") Soc.min. bekg. 274 (BiL) om betaling for ophold i daginstitutioner mv. for børn (35% for førskolebørn, 25% for børn i skolealderen, 20% for fritidsklubber). ( Lbkg. 518 om socialstyrelseslov) Bekg. 360 (FIE, SySi) Medicintilskud ned (Maj-forlig 1980) L 271 SoSL (R&P-nævn) ( Lbkg. 518 om Socialstyrelseslov) L 513 FPL, udskr.lov L 521 FPL, SPFL - "Folkepensionsbidrag" ( 34.3) forhøjes fra 1.2% af skalaindkomst til 3.5%. - Indbetalinger til Den Sociale Pensionsfond ophører pr Udbetalinger fra DSP udsættes. - Folkepensionisterne kompenseres for det forhøjede FP-bidrag gennem personfradragsforhøjelse. KRONOLOGISK OVERSIGT 365

24 Politisk/økonomisk kalender Lov om udbetaling af den skattemæssige værdi af visse renteudgifter ("negativ indkomstskat") til visse by- og øvrige landmænd Kulbrinteskatte-lov Love til ledighedsbekæmpelse - "martspakke" samt afgiftsforhøjelser til finansiering af samme. Jobskabelseslov, lære- og praktikpladstilskud, ændring af jobtilbudslov (om undervisningsaktiviteter), forhøjelse af kommunernes pligtige beløb. Erhvervstilskud i øvrigt. Afgifter på i alt 3.8 mia. ABF mod forskellige mindretal Anker Jørgensen regeringen går af Poul Schlüter I regering (CMQV-mindretal). Arb.min. Grethe Fenger Møller Soc.min. Palle Simonsen Omfattende politiskøkonomisk forlig (indkomstpolitik og finanspolitik): - dyrtidsregulering suspenderes indtil taktregulering for off. ansatte bortfalder fra oktober udb. af udbytte begrænses - avancestop i privat sektor - lønstop visse pristalsreguleringer for sociale ydelser bortfalder - karensdag indf. fra A-kasse-bidrag forøges - dimittendsats til modtagere af supplerende dagpenge åriges FP reguleres efter arbejdsindkomst - suspension af pristalsregulering af skatteskalatrin og personfradrag - skatteloft op fra 70 til 73% - formueskattebundgrænse i kr Finanslovvedtagelse (ABCMQV for, FYZ imod). (forts sp. 2) Børnetilskud og andre familieydelser L 694 BTL pristalsregulering afløses af regulering med fast beløb. (forts fra sp. 1) L. midlertidig formueafgift af pensionskapitaler ('realrente-skat'), det forslag, som Anker Jørgensen regeringen ikke kunne få flertal for. Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse L 113 ALL Forhøjelse af medlems- og arbejdskøber-bidrag til hhv og 3.25 gange højeste DP-sats. Forhøjelse af efterlønnens laveste sats til 70% L 169 ALL Ændrede regler om opkrævning af arbejdskøberbidrag Bekg. 182 ALL om ledige A-kassemedlemmers rådighedspligt L ATP, LD om anbringelse af ATP- og dyrtidsfondsmidler L 285 om beskyttelse mod afskedigelse pga. foreningsforhold L 286 Jobskabelse. Lov om jobskabelse - statsstøtte under visse betingelser til offentlige og især private arbejdskøbere, som starter ny, ikke-konkurrerende produktion med brug af unge (18-24 årige) L 287 ATL Undervisning i tilbudsperioden, forhøjet støtte L 288 Ungdomsvejledning. Om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Pligt for kommunalbestyrelsen at tilbyde vejledning til unge <19 år L 290 Tilskud til lære- og praktikpladser. ( Lbkg. 430 om ekstraordinære beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i kommuner og amtskommuner). ( Lbkg om ATPog LD-fond). ( Lbkg lønmodtagernes garantifond, LG) Bekg. 569 Jobtilbud i offentlig sektor ned fra 9 mdr. til 7 mdr L 572 om begrænsning af løn under sygdom (oktoberforlig). (forts sp. 4) 366 DANSK SOCIALPOLITIK

25 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 273 SDPL Udvidelse af selvstændiges adgang til SDP. ( Lbkg. 500 om dagpenge ved sygdom eller fødsel) L 571 SDPL - karensdag - forlængelse af arbejdsgiverperiode til 13 uger, - ventetid i forhold til arbejdsgiverforpligtelsen (tidligst efter 8 ugers ansættelse), - midlertidigt bortfald af regulering af DP-max. til og med april 1985, - varighedsgrænse for udbetaling af DP 91 uger i 36 mdr., - stop for DP-udbetaling ved pensionsindstilling. - varig nedsættelse af arbejdskøberbidrag til DP-fond. (Oktoberforlig 1982) L 574 SySi Suspension af dyrtidsregulering. Fast % regulering i (Oktoberforlig 1982) Bekg. 598 SySi Nedsættelse af tilskud til tandpleje ( 4). Ny aldersgrænse 30 år for deltagelse i "regelmæssig tandpleje" ( 5.4) (hidtil 37 år). (AF m.v. - forts. fra sp. 3) L 574 ALL - pristalsregulering og taktregulering af DP-max. bortfalder til januar 1985, - fastfrysning af nyuddannedes DP-sats til 1985, - "dimittend-sats" til modtagere af supplerende DP, herunder havnearbejdere og timelønnede undervisere, - DP-stop v. vejrligsledighed. - medlems- og arbejdskøberbidrag op til hhv. 6 og gange max. DP-sats. - en vis velstandsregulering af efterlønnen. (Oktoberforlig 1982). ( Lbkg. 587 om arbejdstilbud til ledige) L130 BiL Procedure vedr. tvangsfjernelse af børn skærpes ( 65, 123, 128) L 272 BiL føres tilbage til oprindelig skikkelse (før trangsbedømmelsen, L 158) Soc.min.cirk.skr. om lavere kontanthjælp til unge ('sultecirkulære') L 574 (BiL) SIL Suspension af dyrtidsregulering af formuegrænser i SIL okt apr. 1985, og erstattes med 4% p.a. regulering. (Oktoberforlig 1982) L 620 BiL Ændring af kontanthjælpsregler: - hjælp til terminsydelser tilbagebetales fuldtud ( , og 25.2) - underholdshjælp ( ) ned-sættes med 1/9, og opreguleres indtil april 1985 med 4% p.a. (altså afskaffelse af den gamle tilknytning til FP-grundbeløbet) ( 37.5) indføres: efter 9 mdr. på midlertidig hjælp, ydes hjælp med varig hjælps takst ( 43) (som også reguleres med 4% p.a.) - forældrebetaling til fritidshjem øges over 4 år til 35% - forsøgsparagraf ( 138a-b) indføres (overgangsregler) - kompetence henlægges til socialudvalg mht. 43.3, jfr (Oktoberforlig 1982) Cirk. 218 BiL strammer 'fortolkningen' af regler om 40.1 hjælp og 46.1 hjælp (enkeltudgifter hhv. medicinhjælp) væsentligt L 69 FPL Kommunernes rådighedsbeløb til personlige tillæg til ganske særligt vanskeligt stillede pensionister forhøjes (varmehjælp, medicinhjælp) ( 13.1, 13.a, ) og reglerne om pension til årige videreføres (ophævelse af revisionsbestemmelsen, 40) L FIE I pensionslovene lempes beregningen af ejerboligfradrag aht. ældre ejere af tofamilies- eller landbrugsejendomme L 169 IPL Ændrede regler om opkrævning af arbejdskøberbidrag L 271 FPL Kommunernes rådighedsbeløb til personlige tillæg til "ganske særligt vanskeligt stillede pensionister" forhøjes (varmehjælp, 13a) efter afgiftsbuket L 274 IPL Indkomstregulering af invaliditetsydelse ophæves (L 260 / ) Lbkg om Folkepension, Invalidepension og enkepension L 571 FIE, SDPL DP ophører ved indstilling til pension. (Oktoberforlig 1982) L 573 FPL FP-grundbeløb indkomstafhængigt for de årige (kun arbejdsindkomstafhængigt). "Venteydelse" til personer, der opsætter begæring om FP mere end 1/2 år efter 67 års alder. (Oktoberforlig 1982) L 695 FPL Forhøjelse af kommunernes rådighedsbeløb, 13a (varmehjælp). KRONOLOGISK OVERSIGT 367

26 Politisk/økonomisk kalender Børnetilskud og andre familieydelser Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse Mæglingsforslag vedtaget - stort set inden for den af regeringen "henstillede" ramme: 4% lønstigning pr. år EF's landbrugsministre enes om landbrugs-prisforhøjelser - 4% pr. år. Stramning af visse skatteregler om etableringskonti og leasing L 196 BTL, AnS-L Konsekvensændring som følge af, at ankenævnets afgørelser herefter i reglen er endelige L 200 ALL Administrative lettelser, sikring imod, at medlemmer slettes for restance uden påmindelse. Nye klageregler. 5-ugersregel: mindst 5 uger mellem overgang til efterløn og påbegyndelse af (evt.) 200 timers arbejde 'Realrente-afgift' af visse pensionskapitaler permanent (AB CFMQVY, Z imod) 'Mini-forlig' om beskæring af bloktilskud og om personfradrag for pensionister (BCMQ VZ + 4UP for, AFY imod) "Rio Bravo"-forlig om - forhøjelse af personfradrag - statsskatteskala 1984 (14% af , 28.8% af næste kr. og 39.6% af resten) - modregning af ægtefælleskat - SDP-bidrag op til 1.85% - AbejdsMarkedsUddannelsesfond til betaling af hidtil skattefinansierede arbejdsmarkedsuddannelser - særligt børnefradrag på kr. pr. 0-9 årigt barn - tinglysningsafgift - udbetaling fra Den Sociale Pensionsfond undlades - mineralvandsafgift (BCMQVZ for, AFY imod) Rentestøtteordning til landbruget mia. over 8 år Finanslovsforslag 1984 forkastes (for BCMQV, imod AFYZ). (Det er sidst sket i 1929, da Madsen-Mygdals finanslovforslag nedstemtes af A, mens BC undlod) L 250 BTL (I- & FPL) Herefter særligt BT til alle pensionister L 241 ALL Forlængelse af L 488, pristalsregulering af amters og kommuners pligtige beløb L 244 ATL Erstatning til A-tilbudsberettigede, som mister DP uden at have fået A-tilbud L 245 ALL Ophævelse af vejrligsreglerne L 573 om barselsorlov L 614 AUD (Lbkg. 8/ ALL, ekstra-ord.) 368 DANSK SOCIALPOLITIK

27 Sygedagpenge, -sikring Bistandslov-området LRA - LAS LSS - INT Pensioner, omsorg L 196 SDPL, A-styr-L Ændring og indskrænkning af ankeadgang (ankestyrelseslov). ( Lbkg SDPL) L 502 SDPL Forhøjelse af "personligt bidrag" til DP-fond fra 1% til 1.85% L 128 BiL 'Sultecirkulæret' lovfæstes, efter adskillige ankeafgørelser om dets u-lovmedholdelighed. Studerende udelukkes af lovens personkreds f.s.v. angår kontanthjælp ( 38.2, dog bemyndiges ministeren til at give regler om, hvornår stud. alligevel godt må få kontanthjælp) L 163 (SoSL) Ændrede regler om SOS-planlægning L 196 BiL, AnSL Indskrænkning af ankeadgang. ( Lbkg. 356 Bistandslov) L 56 FIE, SIL Ændring af regler om beregning af ejerboligfradrag for pensionister i 2-familieshuse, blandede ejendomme og landbrugsejendomme. Regler i SIL tilpasses skattelovgivningen om beskatning af ægtefællers formue og formueindkomst L 196 FIE, SIL, AnSL Indskrænkning af ankemulighederne L 248 FIE Ophævelse af regler om: Enkepension, Laveste Invalidepension, Folkepension til enlige kvinder år, førtidig FP til personer i alderen og år, hustrutillæg, ægteskabstillæg (regler om tildeling, se p. 197) L 249 Konsekvensændringer efter nye regler om førtidspension. ( Lbkg. 436 Folkepension) ( Lbkg. 437 om invalideog førtidspension mv.) L 572 SDPL Forlængelse af DP-perioden ved barsel og adoption, til ialt 24 uger, deraf indtil 10 uger til faderen. Overgangsregler L 573 Barselsorlov (Sammenhæng med L 572) L 612 SDPL Konsekvensændringer ( 26) af lov om invalide- og førtidspension mv L 580 BiL "Bagatelgrænse" i 48.1 samt undtagelse fra "bagatelgrænsen" i nyt Støtte til anskaffelse af motorkøretøj ydes herefter altid som lån, med max. grænse (og dispensationsmulighed fra maxgrænse) L 581 BiL Lapning af 37.4 og 43 (sikring af kontanthjælpsbeløb efter 43.1 og boligudgift efter 43.3) L 613 BiL Betaling for hjemmehjælp: beregnes herefter kun 1 gang pr. år L 612 om forskellige sociale love (ændringer i konsekvens af førtidspensionslovændringer). KRONOLOGISK OVERSIGT 369

28 Politisk/økonomisk kalender Folketingsvalg. A 56, B 10, C 42, F 21, M 8, Q 5, V 22, Y 5, Z 6. Schlüter-regering fortsætter (CMQV). Socialminister: Palle Simonsen ( ), Elsebeth Koch Pedersen. Arbejdsminister: Grete Fenger Møller Finanslov '84 vedtages (BCMQV - imod FYZ, A undlod) Forlig ml. B og CMQV regeringen om hovedtræk af finansloven for Børnetilskud og andre familieydelser L 152 Særligt tilskud i 1984 til børnefamilier: 800 kr. pr. barn, som pr ikke er fyldt 10 år ("Schlüter-check"). Arbejdsformidling, Arbejdsløshedforsikr. Ledighedbekæmpelse ( Lbkg. 8 ALL, ekstraord.) ( Lbkg. 55 om AUD) L 117. ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse L 118 ALL Ændring af reguleringsbestemmelser (mindre forhøjelse af satser) Beskæring af bloktilskud med 1.8 mia. i l986, 0.9 mill. i 1985, 1987 ff. "Tvangsopsparing" for kommuner og amter L 211, 213, 214 BCMQVZ mod AFY Økonomisk-politisk forlig (BCMQV mod AFYZ): 1) dyrtidsregulering suspenderet til og med reguleringspristal jan. ' L ) SDP-bidrag op 0.15% til 2% 3) øl- og tobaksafgifter op 4) A-kassebidrag fra medlemmer op med 16.7% 5) udskrivnings% uændret ) fastsættelse af statsskatteintervaller og personfradrag Boligpolitisk forlig (ABCFMQVZ) om byggekvoter, finansiering, styring m.m Detailjusteres april-aftalen mellem CMQV-regeringen og B - om bl.a. ALL-ændringer med virkning fra L 241 BTL Pristalsregulering ændres for at mindske tilskud til modtagere af særligt BT og forskuds-bidrag L 218 ALL Konsekvenser af ændret pensionslov L 219 ATL - uddannelsesydelse til unge <25 år i indtil 2 år, sats: halvt DP-max L 237 ALL m.fl. Forlænget suspension af dyrtidsregulering L 238 ALL Forhøjelse af arbejdskøber- og medlemsbidrag til hhv og 7 x max. DP, fortsat ophævelse af dyrtidsregulering L 239 Jobskabelse Lov om privat jobskabelse ændres til bevillingsramme-styring L 278 Ekstraordinære Nedsættelse af amters og kommuners pligtbeløb, delvis AERfinansiering L 649 ALL om statens forskudsbetaling af dagpenge, og om arbejdsgiverbidrag (red.). 370 DANSK SOCIALPOLITIK

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Bilag. Bilag 1: Skema over love. Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968. Træder i kraft: Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Bilag Bilag 1: Skema over love Træder i kraft: Lov 40 1967 Lov 220 1968 Lov 248 1968 Forslagsstiller (parti): Erling Dinesen (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister) Lauge Dahlgaard (arbejdsminister)

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Nr,495. 30. Juni 1993. Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (ATP-bidrag af dagpenge m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Nr. 1077: 6908 29. december 1999. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Nedsættelse af kompensation for arbejdsgivernes bidrag) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

l. Hvad er problemstillingen (kort)

l. Hvad er problemstillingen (kort) Det Politisk-Økonomiske Udvalg, Finansudvalget PØU alm. del - Bilag 54 Offentligt l. Hvad er problemstillingen (kort) I fremtidens samfund bliver der flere ældre. Fremtidens ældre vil desuden have en stigende

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. 1997 kontor I:\orienteringsbrev Dato: 16. December Kontor: 1. økonomiske J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere