Undervisningsplan for: Grundmodul for skibsassistenter, Skoleskibet DANMARK og MARTEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan for: Grundmodul for skibsassistenter, Skoleskibet DANMARK og MARTEC"

Transkript

1 Undervisningsplan for: Grundmodul for skibsassistenter, Skoleskibet DANMARK og MARTEC

2 INDHOLDSFORTEGNELSE MASKINLÆRE... 4 EL LÆRE... 5 MARITIMT ENGELSK... 6 ARBDEJSMILJØ... 7 BRANDBEKÆMPELSE... 8 VAGTTJENESTE, SØVEJSREGLER OG NAVIGATION... 9 PRAKTISK SØMANDSKAB SKIBSTEKNIK SØSIKKERHED SUNDHEDSLÆRE TANKER FAMILIARIZATION COURSE VEDLIGEHOLDELSE TEKNISK DOKUMENTATION MATERIALELÆRE VÆRKSTEDSTEKNIK/ARBEJDSSIKKERHED SKRUESTIKS- OG PLADEARBEJDE... 24

3 : et med nærværende undervisningsplan er at tilføre eleverne faglige kompetencer som beskrevet i Søfartsstyrelsens Uddannelsesplan for Grundmodul for skibsassistenter, version 2.0 af 21. januar Organisation Afhængig af togtets varighed og kompetencerne samt mulighederne i øvrigt ombord, gennemføres dele af undervisningen i henhold til denne undervisningsplan om bord på Skoleskibet DANMARK. Den resterende del gennemføres på MARTEC. 3

4 MASKINLÆRE Eleven skal opnå viden om de væsentligste maskinkomponenter, der indgår i et skibsmaskinanlæg med hensyn til formål og primær funktion. Endvidere skal vedkommende have kendskab til normale driftstilstande for fremdrivnings- og hjælpemaskineri med tilhørende systemer, herunder have kendskab til klargøring, start, stop og afrigning af skibsdieselmotoranlæg. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at eleven skal: have kendskab til konstruktion og virkemåde af en dieselmotor, herunder totakts- og firtaktsmotorer, trunk- og krydshovedmotorer samt turboladere. have kendskab til konstruktion og virkemåde af almindeligt forekommende pumper, filtre og afspærringsmidler. have kendskab til den principielle opbygning af smøreolie-, brændselsolie-, startluft- og kølevandssystemer hørende til en dieselmotor. have kendskab til normale driftstilstande og til klargøring, start, stop og afrigning af skibsdieselmotoranlæg. kunne klargøre, starte, passe under gang og standse en dieselmotor. Undervisningsmidler Maskinrummet Bogen Duelighedsbevis i motorpasning samt kompendier. I undervisningsforløbet inddrages vagtholdsbekendtgørelsen for maskinvagthavende. Undervisningen Brændselsoliesystemer, herunder brændselsolietyper, brændselsolieanalyser, rensning af brændselsolier Smøring og smøreoliesystemer, herunder glidelejer, smøring af lejer, smøreoliesystemer for fremdrivningsmotorer, cylindersmøreoliesystem, systemer for stævnrør og akselbærelejer Kølevandssystemer, herunder søkølevandssystem, højtemperatur ferskvandskølesystem, lavtemperatur ferskvandskølesystem Trykluftsystemer, herunder starteluftsystem, arbejds- og styreluftsystem Højtrykssøvandsservicesystem, herunder brand- og spulesystem, ballast- og lænsesystem. Ud over ovennævnte kan følgende indgå i undervisningen: Overvågnings- og alarmanlæg i maskinen, herunder systemer for hovedmotor og hjælpemotor overvågning, systemer for overvågning af hjælpe- og servicesystemer Overvågnings- og alarmanlæg på broen, herunder automatiske brandalarmeringsanlæg, lanternekontrolanlæg, fjernstyring af vandtætte døre. Evaluering Eleverne afslutter faget med en duelighedsprøve i motorpasning 4

5 EL LÆRE Eleven skal opnå et elementært kendskab til skibes el-forsyningsanlæg, herunder generatorer, systemopbygning og forbrugere. Der skal opnås et sådant kendskab, at eleven i praktikperioden ikke udsætter sig for personlig risiko eller forårsager driftsforstyrrelser. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at eleven: 1. Skibshovedfordelingsanlæg: SHFA på etstrengsdiagram skal kunne identificere hovedkomponenterne i skibes elektriske hovedfordelingsanlæg, herunder nødforsyningsmuligheder. 2. Overstrømsbeskyttelse: OSB skal kunne redegøre for formålet med overstrømsbeskyttelse af afgangene på skibes fordelingsanlæg 3. Systemspænding: SS skal have tilegnet sig viden om de normalt forekommende systemspændinger og disses anvendelse, herunder anvendelse af sikkerhedsspænding og batteriforsyning 4. Personlig fare:ps skal kunne identificere situationer, hvor der ved omgangen med elektrisk anlæg kan opstå berøringsfare, kortslutning eller brandfare. 5. Faremomenter ved svejsning: FVS have forståelse for faremomenter ved brug af elsvejseaggregater 6. Afbrydelse af forsyningen: AAF skal kunne redegøre for, hvorledes elforsyningen kan afbrydes under normale forhold og i nødsituationer Undervisningsmaterialer 1 SHFA side 99 til 113 og side og side 133 til egne kopier 2 OSB side egne kopier 3 SS side 32 til 42 4 PS side 43 til 45 5 FVS side 45 til 48 6 AAF egne kopier (HPFI relæ mv.) Ud over ovennævnte kan følgende indgå i undervisningen: Styringsteknik (diagramlæsning, hovedstrømsskema, nøgleskema, PLC-styring, grundlæggende dokumentation, opbygning af alarmanlæg) Procesregulering (reguleringskredse, PID-regulering, øvelser med reguleringskredse, måleværdiomsættere, måling og justering på reguleringskredse) Evaluering Undervisningen afsluttes med en intern skriftlig prøve. 5

6 MARITIMT ENGELSK Eleven skal kunne opnå sådanne færdigheder i maritimt engelsk, at vedkommende kan forstå almindeligt forekommende skriftlige vejledninger og anvisninger samt kunne kommunikere mundtligt vedrørende den daglige skibstjeneste, herunder vagttjeneste. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at eleven: skal have tilegnet sig et grundlæggende aktivt engelsk ordforråd inden for områderne skibsteknik, maskinlære og værkstedsteknik. skal kunne forstå engelsksproget skiltning og mærkning, som er almindeligt forekommende i skibe og havne, samt kunne forstå elementære skriftlige sikkerheds- og arbejdsprocedurer og lignende instruktioner. skal kunne samtale på engelsk om observationer og hændelser i forbindelse med den daglige skibsdrift. skal have tilegnet sig et aktivt engelsk ordforråd inden for området vagttjeneste, sådan at vedkommende mundtligt på engelsk kan redegøre for kommandoer og hændelser i forbindelse med bro- og maskinvagttjeneste samt fortøjningsarbejde. Undervisningsmaterialer Kompendier Uddannelsesbog Undervisningen omfatter The crew The ship Mooring The handling of various types of goods The bridge/wheelhouse and connected orders The engine compartment and its elements Standard tools and power tools in ordinary use Safety and emergency equipment Evaluering Resultatkontrol gennemføres som løbende delkontrol samt slutkontrol, der består i en skriftlig prøve. 6

7 ARBDEJSMILJØ At give eleven forståelse for skibes almene sikkerheds- og miljømæssige forhold og for brugen af personlige værnemidler. Desuden skal eleven have forståelse for skibes almene sikkerhed- og miljømæssige forhold. Endvidere skal eleven have forståelse for brugen af personlige værnemidler og kunne anvende disse værnemidler korrekt. Eleven kan redegøre for personlige værnemidlers anvendelse i forbindelse med arbejdet om bord samt anvende disse værnemidler korrekt. have kendskab til de gældende arbejdsmiljøregler for handelsskibe, herunder regler om handelsskibes sikkerhedsorganisation. kunne redegøre for personlige værnemidlers anvendelse i forbindelse med arbejde og færdsel om bord i skibe samt kunne anvende disse værnemidler korrekt. kunne beskrive, hvorledes stoffer, der udgør en sundheds- eller sikkerhedsrisiko, skal mærkes og behandles. kunne identificere og beskrive mærkningen af farligt gods og kunne beskrive sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i forbindelse med farligt gods. Undervisningsmaterialer Søfartens ABC Personlige værnemidler Diverse film IMDG-koden, MFAG, EMS, beredskabsplaner eudstyr Undervisningen Ulykker, årsager og forebyggelse Personlige beskyttelsesmidler Vurdering af farlige forhold og farlige handlinger Ergonomi, løfteteknik Sikkerhedsorganisationen om bord Farligt gods Arbejdspladsvurdering og arbejdspladsbrugsanvisning ISM og SMS, MAL-koden Undervisningen foretages som teoriundervisning, og indgår endvidere som en integreret del i de vedligeholdelsesmæssige arbejder som eleverne udfører ombord Evaluering Resultatkontrol gennemføres som løbende delkontrol samt skriftlig slutkontrol. 7

8 BRANDBEKÆMPELSE Undervisningen i brandbekæmpelse og Røgdykning Undervisningen i brandbekæmpelse og røgdykning jf. STCW code table A-VI/1-2 varetages ved Nordjysk Brand- og Redningsskole der varetager undervisningsplanlægning og dokumentation. 8

9 VAGTTJENESTE, SØVEJSREGLER OG NAVIGATION Eleven skal opnå viden om grundlæggende principper og gældende bestemmelser for vagthold ombord i skibe. Eleven skal kunne opfylde STCW-konventionens reg. II/4 i løbet af første sejlperiode Efter afsluttet uddannelse skal eleven: være bekendt med den gældende bekendtgørelse om vagthold i skibe og kunne redegøre for de heri givne regler vedrørende meniges deltagelse i vagtordninger. kunne anvende og forstå rorkommandoer på dansk og engelsk. kunne anvende og forstå de internationale søvejsregler, hvad angår nødsignaler, dagsignaler, skibslys, vigeregler samt almindeligt brugte signalflag kunne forstå og anvende kompasset i grader, samt redegøre for og anvende relative pejlinger Undervisningsmaterialer De internationale søvejsregler Vagtholdsbekendtgørelsen Skoleskibet DANMARK Undervisningen Undervisningen dækkes som en kombination af: fagene Maritimt engelsk og Søsikkerhed samt tjenesten som hhv. vaghavende elev på broen, udkig og rorgænger samt de i SMSen beskrevne kend dit skib procedurer. Evaluering Bevis for teoretisk uddannelse til vagtholdsbevis. 9

10 PRAKTISK SØMANDSKAB Eleven skal opnå færdigheder i praktisk sømandskab, således at vedkommende under ledelse og faglig vejledning kan anvende og udvikle disse færdigheder ved praktiske opgaver i forbindelse med almindeligt skibsarbejde, herunder almindeligt vedligeholdelsesarbejde, arbejde med fortøjning, ankring, surring, lodslejder, landgang og betjening af spil. Eleven skal kunne anvende de knob og stik, der er hensigtsmæssige i en given almindelig arbejdssituation, og kunne forklare fordele og ulemper ved de enkelte knob og stiks anvendelse. selvstændigt kunne udføre øjesplejsninger i treslået og flettet tovværk samt wirer. kunne anvende (herunder til- og afrigge) en talje, stilling, lodslejder og bådsmandsstol. kunne demonstrere almindeligt fortøjningsarbejde, som forekommer i forbindelse med ankomst og afgang, herunder kunne betjene spil, samt kunne forklare om til- og afrigning af landgang. kunne demonstrere surring af løst gods efter anvisning. selvstændigt udføre knob og stik og øjesplejs på treslået tovværk og flettet tovværk samt opnå begyndende færdighed i wiresplejs. Undervisningsmaterialer Søfartens ABC Tovværk Taljer, stilling, bådsmandsstol og lodslejder Undervisningen Knob og stik Taklinger, lagte og syede Treslået øjesplejs og kortsplejs Bændsler, musninger og tovværkssurringer Øjesplejs og langsplejs i flettet trosse Taljer, gier Bådsmandsstol og stilling Øjesplejs på wire (forbedret westcoast) Pullerter, trosser og kasteliner Evaluering Resultatkontrol gennemføres som løbende delkontrol af de praktiske arbejder samt slutkontrol, der består af praktisk prøve i: knob og stik. Øjesplejs, treslået tovværk. Øjesplejs, kvadratflettet trosse. Øjesplejs, seksslået wire. 10

11 SKIBSTEKNIK Eleven skal opnå teoretisk og praktisk kendskab til skibes opbygning, indretning og udstyr. Eleven skal opnå kendskab til begreberne dybgang og styrlastighed samt være orienteret om begrebet stabilitet og de faktorer der har indflydelse derpå. Kunne anvende almindeligt forekommende stopper, sling og anhugningsgrej under nødvendig hensyntagen hensyntagen til sikkerheden. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at eleven skal: kunne beskrive forskellige skibstypers almindelige opbygning, indretning og udrustning under anvendelse af de navne og benævnelser, der benyttes om bord. Kunne definere begreberne tyngdepunkt, opdriftcenter, metacenter, flydecenter, dybgang og styrlastighed kunne beregne SWL på wire og tovværk ud fra brudstyrketabeller, når sikkerhedsfaktoren er kendt, samt kunne redegøre for kassationsårsager. kunne redegøre for gældende sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med anhugning og anhugningsgrej være orienteret om anvendelse af PC-baseret software til skibstekniske beregninger Undervisningsmaterialer Søfartens ABC Surringsgrej Skibstegninger Modeller Film PC-software Undervisningen SWL Spredningsvinkler Surringsgrej Tovværk, wirer og kæder Håndteringssymboler, containerafmærkning og bayplaner Skibstyper, ladningsarter Skibes opbygning Ankergrej Ror og styregrejer Luger Ventilation og lastebehandling Lossegrej, anhugning Fortøjning og vægt, enheder Skibets mål Dybgang, styrlastighed Tonnage Deplacement Rumfangskoefficienter 11

12 Tyngdepunkt Opdriftcenter PC- bacerede beregningsprogrammer Evaluering Resultatkontrol udføres som løbende delkontrol samt slutkontrol, der består i to skriftlige prøver. Skibsteknik, beregninger Skibsteknik, teoretisk sømandskab 12

13 SØSIKKERHED Eleven skal opnå et sådant kendskab til skibes sikkerhedsorganisation og sikkerhedsruller (båd-, brand- og MOB-ruller), at vedkommende kan indgå i rullerne på funktionsniveau. Eleven skal endidere kunne anvende personlige redningsmidler og overlevelsesteknikker og skal under ledelse og faglig vejledning kunne anvende og vedligeholde skibes sikkerhedsudrustning, herunder redningsbåde og -flåder. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at den eleven skal: kunne anvende og afprøve personlige redningsmidler korrekt. kunne skelne de alarmsignaler, der anvendes i handelsskibe, kunne forklare opbygningen og anvendelsen af et handelsskibs sikkerhedsruller samt kunne demonstrere korrekt optræden i henhold til disse. kunne anvende pyroteknisk nødsignalmateriel samt kunne redegøre for brugen af nødradioer og nødbøjer. kunne redegøre for redningsbådes- og flåders indretning og anvendelse samt om forholdsregler ved ophold i sådanne. kunne demonstrere udsætning af redningsbåd og -flåde samt af MOB-båd. være orienteret om vedligeholdelse af et handelsskibs redningsmateriel. Undervisningsmaterialer Søfartens ABC SOLAS-film m.fl. Personlige redningsmidler Davider og kran MOB-båd Redningsfartøjer og davider Udrustning til redningsbåde og flåder Oppustelig redningsflåde Redningsdragt Undervisningen Alarmsignaler, sikkerhedsruller Redningstjenestens organisation Overlevelsesteknik Personlige redningsmidler Udsætning, sejlads og optagning af MOB-både og redningsbåde Pyroteknik Ophold i redningsflåde Opretning af kæntret flåde og entring fra vandet Marine Escape Slides og Chutes Brug af redningsdragt Brug af heli-hoist Udsætning af nedfirbar flåde Eftersyn og vedligeholdelse af redningsmidler, herunder smøring af wire og davider. Evaluering 13

14 Resultatkontrol gennemføres som løbende delkontrol samt slutkontrol, der består i en praktisk prøve. 14

15 SUNDHEDSLÆRE Gennem teoretisk undervisning og praktiske øvelser at sætte eleven i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselige sygdomme. Desuden at give eleven kendskab til almene sundhedsmæssige forhold, der har særlig relation til søfartserhvervet. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at eleven skal: bestå et af Dansk Røde Kors godkendt grundkursus i førstehjælp. have kendskab til risikoen for smitte med tropesygdomme samt forholdsregler herimod kunne redegøre for varmes og kuldes indvirkning på mennesket, herunder påvirkning ved ophold i koldt vand kunne redegøre for særlige forholdsregler ved ophold i troperne og i kolde områder have kendskab til seksuelt overførte sygdomme kunne forklare risici ved forskellige rusmidler Undervisningsmaterialer Søfartsstyrelsens lægebog Røde Kors førstehjælpsbøger diverse pjecer og film førstehjælpsdukke, tæpper mv. almindelig båre og mandehulsbåre oppustelig frakturskinner mobilt genoplivningsudstyr Undervisningen Grundkursus i førstehjælp transport af tilskadekommen tropesygdomme og forebyggelse ophold i troperne og kolde områder hypotermi overlevelse i koldt vand seksuelt overførte sygdomme AIDS misbrug af rusmidler Evaluering Resultatkontrol udføres som løbende delkontrol og slutkontrol, der består af prøve i førstehjælp. Bevis Eleven får bevis for bestået prøve i 1. hjælp. 15

16 TANKER FAMILIARIZATION COURSE At eleven får et sådant kendskab til de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der er forbundet med ladningshåndtering ombord i tankskibe, så vedkommende kan medvirke ved udførelsen af arbejdet ombord under iagttagelse af de gældende sikkerheds- og sundhedsforskrifter. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at eleven skal: kunne redegøre for risici og sikkerhedsudstyr ved tankskibsoperationer kunne redegøre for forskellige ladningers egenskab og giftighed kunne redegøre for forholdsregler ved udslip, hudkontakt og indånding af ladning. Undervisningsmaterialer Søfartens ABC Videofilm IMDG koden Sikkerhedsudstyr Undervisning Tanke Begreberne: Gas-freeing, Press-Vac, inert og vapour return Ladningsarter Tankrensning Miljøregler for udpumpning Gastankskibe Faget gennemføres i kombination med fagene Skibsteknik samt Arbejdssikkerhed Evaluering Resultatkontrol gennemføres som løbende delkontrol samt slutkontrol, der består i en skriftlig prøve. Der udstedes bevis for gennemført kursus iht. STCW reg. V/1 16

17 VEDLIGEHOLDELSE At sætte eleven i stand til at medvirke ved udførelse af almindeligt forekommende vedligeholdelsesarbejder med de rette værktøjer og midler og under iagttagelse af gældende forskrifter for sundhed og sikkerhed. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at eleven skal: skriftligt eller mundtligt, selvstændigt løse opgaver vedrørende anvendelse af rengøringsmidler, opløsningsmidler og malingssystemer. redegøre for betydningen af faresymboler, R- og S sætninger, MAL-koder, samt personlig sikkerhed ved rengørings- og malerarbejder. redegøre for grundprincipperne omkring tankrensning, herunder især krav til undgåelse af forurening af havmiljøet. redegøre for smøresystemer og vigtigheden af korrekt smøring træffe foranstaltninger, så de gældende sundheds- og sikkerhedsmæssige krav, der tilgodeser deres egen og omgivelsernes sikkerhed om bord. efter anvisning og ved hjælp af smøreskema selvstændigt eller sammen med kollegaer udføre nødvendige smøreopgaver. Undervisningsmaterialer Søfartens ABC Databøger om maling og rengøringsmidler Videofilm Rengøringsmidler Luftværktøj Smøreudstyr Tankrensningsudstyr Sikkerhedsudstyr Undervisning, teori Vedligeholdelsesprincipper rengøringsprincipper Rengøringsmetoder, rengøringsmidler og rengøringsmaskiner Sikkerhed ved rengøring (faresymboler, R/S sætninger) Stål, rustbehandling og rensningsgrader Malingssystemer Brug af databøger om maling Opløsningsmidlers virkning på mennesker Sikkerhed ved malerarbejde Smøring Undervisning, praktik Sikkerhedsudstyr, åndedrætsbeskyttelse Trykluftsværktøjs praktiske brug Evaluering Resultatkontrol gennemføres som løbende delkontrol samt slutkontrol, der består i en skriftlig prøve. 17

18 TEKNISK DOKUMENTATION Den studerende skal opnå teoretiske og praktiske færdigheder, således at vedkommende kan anvende og fremstille teknisk dokumentation i form af tekniske tegninger, håndværksmæssige Instruktioner og andre tekniske vedligeholdsforskrifter eller anvisninger til brug inden for vedkommendes tekniske uddannelse og arbejdsområder. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at den studerende skal: 1. kunne anvende relevante tegneregler og tegningsanvisninger ( målsætning, tolerancer, kanter og overfladebeskaffenhed mv. ) med henblik på at kunne fremstille egnede tekniske tegninger og arbejdsinstruktioner, 2. kunne fremstille egnet dokumentationsmateriale, gerne ved benyttelse af EDB- baserede dokumentationsprogrammer, 3. kunne anvende og udvikle kendskabet til teknisk dokumentation i den fortsatte læringsproces, 4. kunne anvende teknisk dokumentation ved fremstilling af maskintekniske komponenter og konstruktioner, 5. kunne anvende teknisk dokumentation ved planlægning og udførelse af vedligehold og reparationer, 6. kunne anvende teknisk dokumentation som værktøj ved eventuelle forslag til forbedringer og ændringer. Undervisningsmidler Teknisk Fagtegning Grundkursus Eget materiale. Undervisnings indhold og delmål Beskrivelse af tekst Kapitel eller side Taksonomi 3 Afbildning sætning Snit Signaturer / gevind forhold Svejse- og loddesymboler Geometri 3 Udfoldningsøvelser 3 18

19 Undervisningsmetoder: Der undervises på et teoretisk samt praktisk plan i emner, som danner grundlag for en dybere forståelse af opbygning, brug af ISO standarter samt tegneregler for at kunne fremstille teknisk dokumentation. Der tages udgangspunkt i den studerendes standpunkt, således at der sikres en videreudvikling af forståelsen for brug af teknisk dokumentation og fremover vedligeholdelse af denne. Evaluering Undervisningen evalueres mundtligt, og det foregår løbende, idet alle problemer af undervisningsmæssig art diskuteres og løses ved samtale med klassen, når de opstår. Evalueringen vil danne grundlag for evt. ændringer i undervisningsmetoden. Evalueringen skal dokumenteres. Evaluering af de studerende Skriftlig intern tegningsprøve varighed 2 lektioner. Obligatoriske opgaver Ingen 19

20 MATERIALELÆRE Den studerende skal opnå sådanne kvalifikationer, at vedkommende kan vælge egnede materialer i form af konstruktions-, sammenføjnings- og pakningsmaterialer, der benyttes indenfor maskin- og elteknisk vedligehold og ved reparationer. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at den studerende skal: 1. - Kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af konstruktionsmaterialer i form af jern, stål, kobber, aluminium og metaller, herunder lejemetaller, med vægt på disse materialers begrænsninger, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses Kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af sammenføjningsmaterialer og metoder i form af skrue og boltesamlinger, termisk sammenføjning - svejsning, hård- og blødlodning - og hertil anvendte tilsatsmaterialer, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses Kunne forstå hensigtsmæssig anvendelse af pakningsmaterialer i form af natur- og kunststofprodukter, således at krav til styrke, formstabilitet, tæthed og korrosion samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses Have praktisk kendskab til metoder for materialeprøvning, herunder trækprøve, slagsejhedsprøve, hårdhedsmåling. Endvidere praktisk kendskab til spændingstilstande i konstruktioner samt til begreber som krybning og udmattelse og kunne benytte denne viden, således at krav til styrke, formstabilitet, og andre materialeegenskaber samt egnede fremstillings- og arbejdsmetoder tilgodeses. 5. Have kendskab til metoder, omfattende af bl.a. varmebehandling, overfladebehandling og deformations-hærdning, der anvendes til ændring af materialestruktur og / eller materialespændinger. Undervisningsmidler Materialelære Materialelære Materialeforståelse 1 Materialeforståelse 3 K. Offer Andersen. B. Pedersen M. Andersen. Industriens forlag. Industriens forlag. 20

21 Undervisnings indhold og delmål / Punkt Beskrivelse af tekst Historisk tilbageblik Kapitel eller side Taksonomi Kemiske og fysiske tilstande Fremstilling af råjern Stålfremstilling Støbejern og tempergods Metallers struktur og egenskaber Jern og stål Stålets styrke Ståltyper Letmetaller De tunge metaller De lavtsmeltende metaller Loddemetaller og lejemetaller Korrosion og beskyttelse Ikke metalliske materialer Materialeprøvning Undervisningsmetoder: Der undervises teoretisk i faget materialelære, og praktiske øvelser i værkstedet, som danner grundlag for en god forståelse, omkring materialerne og ders egenskaber. Der laves 3 små projekter 3-5 sider i emnerne råjern stål støbejern Evaluering af de studerende. Evalueringen foregår ved hjælp af skriftlige opgaver, der omhandler alle de gennemgåede afsnit i bogen. De 3 projekter evalueres for sig selv. Men indgår i den samlede evaluering. Der evalueres løbende og efter 7 trins skalaen. Obligatoriske opgaver Alle opgaver i mappen materialelære. Projekter i råjern stål støbejern. 21

22 VÆRKSTEDSTEKNIK/ARBEJDSSIKKERHED Den studerende skal opnå sådanne kvalifikationer at vedkommende i praksis kan vælge egnede og hensigtsmæssige metoder og værktøjer samt kontroludstyr til maskintekniske processer inden for fremstilling, vedligehold, reparation og montage Efter afsluttet uddannelse er det målet, at den studerende skal: 1. Have forståelse af de korrekte funktioner og sikkerhed for håndværktøjer og måleudstyr samt værktøjsmaskiner inklusive tilhørende værktøjer. 2. Have forståelse af form og positionstolerancer samt kunne vælge egnede måleteknikker ved kontol og fremstillingsprocesser. 3. Kunne vælge korrekt anvendelse af normalt forekommende komponenter i form af skruer, bolte, skiver, møtrikker, stifter, splitter, låseringe, lejer og tætninger mm. samt hertil hørende principper og metoder, som anvendes ved samling/adskillelse og montage/demontage af maskinkomponenter, herunder at forstå sikringsmetoder imod at komponenterne utilsigtet løsner sig. 4. Have kendskab til udstyr og metoder, der anvendes til tæthedskontrol og lækagesøgning. 5. Have forståelse af ikke destruktive metoder ved revneundersøgelse af maskinkomponenter i form af magnaflux, penetrerende væske og ultralyd. 6. Have forståelse af metoder til at konstatere/vurdere et lejes tilstand 7. Have gennemført et 26 sikkerhedskursus Undervisningsmidler V. Utkes værkstøjsteknik ESAB svejsehåndbog SKF- rulningsleje hæfte Industrien forlag svejsebøger anvendes som supplement til ESAB svejse håndbog Eget materiale Undervisnings indhold og delmål Beskrivelse af tekst 22 Kapitel eller side Skydelære Filen Save Mejsler ing Mikrometerskrue Tolerancer, pasninger, overfladeruhed Drejning, standtider og skære hastighed Fræsning Håndværktøj, skruer, bolte og Bor, sænkning, rivning Taksonomi 3

23 Gevind, snittappe, bakke Tæthedskontrol, lækage, søgning, revneundersøgelse Eget mat. 3 ved ESAB svejse håndbog Svejsning, MIG, MAG,TIG Side ved SKF- rulingsleje hæfte Rulningsleje Hele bogen 1 Undervisningsmetoder: Der undervises på et teoretisk plan i emner, som danner grundlag for en dybere forståelse af de håndværksmæssige fag og kvalifikationer, som er en nødvendighed for at blive en dygtig maskinmester. Der tages løbende hensyn til den udvikling og nytænkning i nye metoder, som foregår i industrien. Ligesom det er af stor vigtighed at krydre undervisningen med gode eksempler fra de virksomheder og skibe, hvor de studerende skal i praktik. Der skal dog altid lægges stor vægt på den grundfaglige forståelse, der for den studerende skal danne basis for egen udvikling og mulighed for at løse de opgaver der stilles i værkstedet. Evaluering af de studerende. Skriftlig intern prøve - varighed 2 lektioner. Evalueres kun af læreren. Obligatoriske opgaver Ingen 23

24 SKRUESTIKS- OG PLADEARBEJDE Den studerende skal opnå praktiske færdigheder i brug af håndværktøj samt måleudstyr og diverse værktøjsmaskiner, der tilhører dette arbejdsområde, således at vedkommende kan anvende relevant værktøj og udstyr ved arbejdsopgaver, der omfatter fremstilling, reparation, afprøvning og vedligehold indenfor maskinanlæg med tilhørende systemer og komponenter samt andre beslægtede konstruktioner og tekniske installationer. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at den studerende skal: 1. Kunne anvende de til et maskinteknisk vedligeholds og reparationsværksted normalt hørende håndværktøjer og måleudstyr til almindelig forekommende fremstillings, vedligeholdsog reparationsopgaver og kunne demonstrere dette ved praktiske opgaver i pladebearbejdning, hvor de grundlæggende færdigheder udvikles ved praktisk udførelse af egnede og godkendte maskintekniske opgaver med en gradvis stigende selvstændighed, sværhedsgrad og kompleksitet. 2. Kunne foretage almindelig brugerkontrol og vedligehold af værktøj og andet udstyr. 3. Kunne anvende gængse metoder til at adskillelse af vanskelige problematiske gevindsamlinger samt metoder til reparation af ødelagt eller beskadiget gevind. Undervisningsmidler Værkstedsteknik UTKE Mappen i skruestiksarbejde Mappen i pladearbejde Undervisningsmetoder: Der undervises i praktiske opgaver i værkstedet suppleret med teori. Evaluering af de studerende. Der evalueres løbende på alle opgaverne, der bedømmes efter 7 trins skalaen. Obligatoriske opgaver Alle emnerne i mappen skruestiksarbejde + pladearbejde. 24

25 TERMISK SAMMENFØJNING Det overordnede formål med emnet termisk sammenføjning herunder Lysbuesvejsning med beklædt elektrode, Autogensvejsning og flammeskæring/lodning er, at den studerende skal opnå grundlæggende praktiske færdigheder, således at vedkommende sikkerhedsmæssigt forsvarligt dels kan anvende svejseudstyr og egnede svejsemetoder til at udføre simple svejseopgaver og dels kan udføre loddeopgaver. Efter afsluttet uddannelse er det målet, at den studerende skal: 1. Kunne anvende og vedligeholde svejseanlæg og udstyr og herunder kunne foretage indretning af en arbejdsplads, hvor der udføres svejsning 2. Kunne udføre forekommende svejseopgaver ved anvendelse af lysbuesvejsning med beklædt elektrode og autogensvejsning for sammenføjning af jern/stål med ringe kulstofindhold. 3. Kunne udføre kunne udføre hårdlodning i form af sølvslaglodning ved anvendelse af gasbrænder. 4. Kunne anvende udstyr til grundlæggende flammeskæringsopgaver Undervisningsmidler V. Utkes værkstøjsteknik ESAB svejse håndbog Industrien forlag svejsebøger anvendes som supplement til ESAB svejsehåndbog Undervisningsmetoder: Der gives eksempler på, hvor den pågældende svejse-/loddeopgave kan bruges i det virkelige liv efterfulgt af en demonstration i selve udførelsen af den aktuelle opgave. Den studerende tilses med jævne mellemrum og eventuelle fejl og misforståelser angående opgavens udførelse rettes løbende. Evaluering af de studerende. Hvert emne bedømmes særskilt efter 7-trins skalaen 25

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MATROSER TIL SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MATROSER TIL SKIBSASSISTENTER UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MATROSER TIL SKIBSASSISTENTER Version 1.0 Dato: 10. maj 2005 et med uddannelsen er, at personer, der er kvalificeret som matroser, uddannes til befaren skibsassistent.

Læs mere

GENERELT OM DE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER:

GENERELT OM DE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER: GENERELT OM DE E FÆRDIGHEDER: Eleven skal opnå teoretiske og praktiske håndværksmæssige færdigheder, således at eleven dels kan udvikle sine kvalifikationer i den efterfølgende uddannelse, dels kan udføre

Læs mere

GENERELT OM DE MARITIME FAG

GENERELT OM DE MARITIME FAG GENERELT OM DE De maritime fag består en lange række større og mindre fag, som alle er særligt rettet på kendskab til det maritime område. Fagene skal give eleverne et grundlæggende kendskab til arbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v.

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v. BEK nr 787 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forsksningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul BEK nr 1328 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER UDDANNELSEPLAN FOR UDDANNELSE AF MOTORMÆND TIL SKIBSASSISTENTER Version 1.0 Dato: 10. maj 2005 et med uddannelsen er, at personer, der er kvalificeret som motormænd, uddannes til befaren skibsassistent.

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE Indhold: 1. Formål 2. Adgangskrav 3. Uddannelsens indhold 4. Undervisning og samarbejdsformer 5. Eksamens metoder og karakter 6. Merit

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse I medfør af 12, 13, stk. 1, 23, stk. 1, og 24, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015,

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter BEK nr 394 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

GENERELT OM DE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER:

GENERELT OM DE HÅNDVÆRKSMÆSSIGE FÆRDIGHEDER: GENERELT OM DE E FÆRDIGHEDER: Eleven skal opnå teoretiske og praktiske håndværksmæssige færdigheder, således at eleven dels kan udvikle sine kvalifikationer i den efterfølgende uddannelse, dels kan udføre

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev BEK nr 1333 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0

Forår 2011. Poul Erik Petersen: 5. udgave 2002 ISBN 87-7463-272-8. Poul Erik Petersen 4. udgave 2004 ISBN 87-7463-276-0 Fredericia Maskinmesterskole Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: ca. 68 Uddannelsesmål: 1. Formål. Den studerende skal have en elektroteknisk viden vedrørende elektriske maskiner i et sådant omfang,

Læs mere

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS

Revisionsnummer: 4 14.06.2010. Udarbejdet af: TS TM 1 Side 1 af 10 Formål Det er formålet med modulet, at den studerende skal opnå forståelse for de kemiske og fysiske processer der foregår i termiske maskiner og relaterede områder, herunder olier. Herunder

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om HF-Søfart

Bekendtgørelse om HF-Søfart Bekendtgørelse om HF-Søfart I medfør af 12, stk. 1, 13, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013 som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

Læs mere

Bemærkninger til lektionsoversigten

Bemærkninger til lektionsoversigten Lektionsoversigtens inddeling: Fag: Fagområde. Lektionsnummer: Den enkelte lektions placering i faget. Bemærkninger til lektionsoversigten : Den beregnede tid til den enkelte lektion. en er angivet som

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse BEK nr 1609 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 8

Undervisningsplan Side 1 af 8 Undervisningsplan Side 1 af 8 Hold:. og 5. semester Lektionsantal: 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal til konfrontation på 2 lektioner. 2 ECTS til vagttjeneste med et planlagt lektionsantal

Læs mere

En rigtig håndværker.

En rigtig håndværker. En rigtig håndværker. Hvis denne beskrivelse opfylder dine mål, er det starten på de første 20 uger af din uddannelse. Beskrivelsen indeholder de krav samfundet og skolen forlanger du kan efter 20 ugers

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok

Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok BEK nr 400 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 7. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Sømandskab MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1481 Udgivelse FEB 2016 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten kunne løse opgaver og anvende materiel, der vedrører dæksarbejde

Læs mere

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP

Læringsplan. for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, SØMANDSKAB MFP Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 12 V Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og skæring i metal ( 26) (Kursus nr. 42749) Uddannelsesplan med præciseringer af landbrugets særlige behov Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag

Grundforløb Uddannelsesrelateret Smedefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelsesrelateret Smedefag Dækker følgende uddannelser: Klejnsmed Plade- og konstruktion smed Bygnings og landbrug smed Aluminium

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 5

Undervisningsplan Side 1 af 5 Undervisningsplan Side 1 af 5 Lektionsantal: Op til 6 lektioner pr. uge. Uddannelsesmål: Efter afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal kunne opfylde de efterfølgende delmål: : Den

Læs mere

Studieordning for Nyborg Søfartsskole

Studieordning for Nyborg Søfartsskole Studieordning for Nyborg Søfartsskole Skibsassistentuddannelsens grundmodul 2016 Studieordningens indhold 1. uddannelsens mål 2. optagelse 3. uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus BEK nr 963 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Personvognsmekaniker (udkast 4)

Personvognsmekaniker (udkast 4) Bilag 5 Personvognsmekaniker (udkast 4) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til personvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse I medfør af 12, 13, stk. 1, 15, 23, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, som ændret ved 4

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus

H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDFORDRINGER. & HF-kursus H F - S Ø F A R T F R E D E R I K S H A V N UDDANNELSE UDFORDRINGER OPLEVELSER Skagen Skipperskole Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF-Søfart HF-Søfart er en treårig gymnasial uddannelse, hvor du veksler

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: Op til 7 lektioner pr. uge.(kma) Uddannelsesmål:. KMA Kunne redegøre for forskellige forbrændingmotorers arbejdsprincipper, herunder: - Diesel princippet og

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

Yachtskipper 3 kursus

Yachtskipper 3 kursus Yachtskipper 3 kursus Undervisning: Undervisningen foregår i Gilleleje Sejlklub hver torsdag fra den 26. oktober 2017 til den 10. maj 2018. Undervisningen tilrettelægges som workshops, instruktøren gennemgår

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag

Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Industriteknikeruddannelsen Grundforløb Uddannelsesrelateret Områdefag Dækker følgende uddannelser: Industritekniker Produktion Industritekniker

Læs mere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere

Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Uddannelsesplan for kursus i Dansk Søfartslovgivning, Skibsadministration, og Arbejdsmiljø for udenlandske fiskeskippere Version 1.0 Dato: 27. juli 2006 Indhold: Forudsætninger... 2 Formål... 2 Varighed...

Læs mere

Undervisningsvejledning Undervisningsemne:

Undervisningsvejledning Undervisningsemne: Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 2 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner... 4 2.1.1 Maritimt Engelsk 1... 4 2.1.2 Søret og Skibsadministration... 5

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Tillæg B. Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE Tillæg B Studieordning for elementet SØVÆRNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE 2015 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSENS GENERELLE MÅL FOR LÆRINGSUDBYTTE... 3 4. UDDANNELSENS OMFANG OG

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2761 Titel: Opbygning og drift af offshore installationer Kort titel: offshore inst. Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmekaniker BEK nr 493 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.33T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2012

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2012 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 0 Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næste elever. Tak I slutningen af spørgeskemaet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus I medfør af 12, 13, stk. 1, 15 og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland

Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Lokal undervisningsplan for struktør uddannelsen på AMU-Nordjylland Grundforløb AMU-Nordjylland d. 2011-03-18 1 Kompetencemål for grundforløbet 4. De fælles kompetencemål,eleverne skal opfylde for at begynde

Læs mere

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO

Revisionsnummer: Udkast 1 02.11.2012. Udarbejdet af: EST/LRO Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 2 1.1 PA relateret uddrag fra bekendtgørelse om uddannelsen til maskinmester... 2 2. Deltagerforudsætninger... 4 3. Varighed... 4 4. PA undervisningens mål... 5 5. Opdeling

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 255 af 14/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)

UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) UDDANNELSESPLAN FOR Uddannelse og træning i Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) Version 1.0 Dato: 18. oktober 2006 Bilag 1: Uddannelsesplan for kursus i Electronic Chart Display and

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner)

til industritekniker, specialet Industritekniker-maskin Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2.

Varighed (timer, dage eller uger samt lektioner) Fagligt oplæg er et tværfagligt projekt på hhv. HF1 og HF2. Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale HF1 og HF2 Læringsaktivitet Fagligt oplæg

Læs mere

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014

Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Evalueringsskema for elever Skoleskibet GEORG STAGES togt 2014 Elev nr:_optalt af 59 elever Besvar venligst spørgeskemaet, det er et vigtigt redskab for os for at kunne forbedre opholdet for de næst elever.

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere