E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T"

Transkript

1 Error! Not a valid filename. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem Sundhedshus Sæby I/S c/o Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø (i det følgende kaldet udlejeren) og Frederikshavn Kommune cvr.nr Rådhus Allé Frederikshavn (i det følgende kaldet lejeren) er indgået følgende lejekontrakt vedrørende lokaler i Sundhedshus Sæby beliggende Sæbygårdvej 31, 9300 Sæby

2 DET LEJEDE 1.1. Lejemålet omfatter følgende arealer: A. Basisareal 1006 m² B. Andel af fællesareal 305 m² Samlede lejeareal 1311 m² Ved fællesareal forstås areal som lejer har adgang til sammen med samtlige øvrige lejere i sundhedshuset. Lejers andel af fællesareal er bestemt forholdsmæssigt på baggrund af basisarealet. Forholdstallet kaldet fordelingsprocenten udgør herefter 30 %. Pga. ejendommens indretning er 70 % af fællesarealerne henført til blå arealer og 30 % af fællesarealerne henført til gule arealer, jf. bilag 1. Forholdstallet kaldet fordelingsprocenten i forhold til fællesareal udgør herefter 30 %. Denne fordelingsprocent i forhold til fællesarealet anvendes til fordeling af de fællesudgifter, som alene vedrører fællesarealerne jf. pkt. 8. Fordelingsprocenten i forhold til øvrige fællesudgifter, som vedrører hele ejendommen, udgør 47 % svarende til det samlede lejeareal i forhold til ejendommens samlede areal. Skitse over de lejede lokaler og herunder basisarealer og fællesarealer fremgår af bilag 1. Lejemålets beliggenhed og indretning er vist og beskrevet på vedhæftede tegning/er og beskrivelse, bilag Til lejemålet hører brugsret til parkeringspladser samt udenomsarealer, som beskrevet i bilag Efter erhvervsejendommens endelige opførelse foretages en endelig opmåling af arealet. Ved arealafvigelser i forhold til ovennævnte bruttoareal reguleres lejen forholdsmæssigt jf. pkt. 5 endeligt i overensstemmelse hermed.

3 Såfremt arealafvigelsen udgør mere end +/- 15 % i forhold til ovennævnte bruttoareal, er parterne frit stillet til at vælge at annullere kontrakten. I så fald har ingen af parterne krav mod hinanden Såfremt der efter endelig opmåling af ejendommen måtte være arealafvigelse, skal der uanset størrelsen af denne ske præcisering af det opmålte areal til brug for beregningsgrundlaget vedrørende fordelingsprocenterne samt driftsudgifterne jf. pkt. 8 samt bilag 7, således at disse beregnes på baggrund af de faktiske arealer Lejemålet indrettes af udlejer som beskrevet i bilag 2. Lejers egne indretningsarbejder er udlejer uvedkommende Ejendommen er forsynet med lovpligtigt brandalarmeringsanlæg samt udvendigt skal-sikringsanlæg mod indbrud. Lejers behov for etablering af yderligere alarmanlæg eksempelvis interne tyverialarmer er udlejer uvedkommende Ejendommen er under opførelse. Udlejer orienterer løbende lejer om projektets fremdrift, herunder om tidspunktet for forventet ibrugtagning. Byggeperioden forventes at vare således som skitseret i udleveret tidsplan Lejer har ret til brug af fællesfaciliteter i det omfang og på den måde, som fremgår af vedhæftede bilag 4. Brugen skal til enhver tid opfylde de offentlige myndigheders krav herunder til flugtveje mv. Fællesfaciliteterne skal i sin helhed være røgfrit areal Lejer skal tåle mindre ændringer i projektet i det omfang sådanne ændringer må skønnes at være af mindre betydning for lejer, og/eller i det omfang de måtte kræves af myndighederne. 2. DET LEJEDES BENYTTELSE 2.1. Det lejede må alene anvendes til kommunale sundhedsaktiviteter. Det lejede må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke benyttes til andet formål Lejeren er i enhver henseende ansvarlig for, at der i eller fra det lejede ikke udøves virksomhed, som er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter, ligesom lejeren alene påtager sig ansvaret og risikoen for, at der ved

4 - 4 - lejemålets indgåelse samt til stadighed kan opnås de fornødne offentlige tilladelser til den af lejeren ønskede anvendelse af lejemålet Udlejeren har ansvaret for, at de af udlejeren foretagne indretningsarbejder i lejemålet er lovlige ved lejeaftalens ikrafttræden, mens lejer alene bærer ansvaret og risikoen for, at de af lejeren foretagne indretningsarbejder er lovlige i forhold til lejers anvendelse Lejeren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for skade, som lejeren eller dennes repræsentanter, herunder kunder, leverandører mv., påfører det lejede udover normal slitage Lejeren skal respektere de servitutter og andre ejendomsbyrder, der ved lejeaftalens indgåelse er tinglyst på ejendommen Lejeren må ikke foretage nogen forurenende aktivitet på ejendommen Lejeren må ikke uden udlejerens godkendelse foretage ændringer af bygningsmæssig karakter, herunder ændre indretning, og sådanne eventuelle ændringer skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav Lejer har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, jf. ELL 37, samt ret til efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktsmæssig anvendelse af det lejede, jf. ELL 38, stk Ved lejemålets ophør er lejeren forpligtet til, såfremt det ønskes af udlejeren, at sørge for fornøden retablering af det lejede uden udgift for udlejeren. 3. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE 3.1. Lejemålet træder i kraft, når lejemålet afleveres til lejer i den i bilag 2 anførte stand, forventeligt den 1. september Udlejer kan udskyde lejemålets ikrafttræden. Senest 3 måneder før ovennævnte tidspunkt skal udlejer dog give bindende besked til lejer om det endelige ikrafttrædelsestidspunkt. Lejer er herefter forpligtet til at overtage lejemålet fra denne dato.

5 Lejemålet skal træde i kraft senest den 1. marts Hvis denne betingelse ikke opfyldes, er lejeren frit stillet til at annullere aftalen, hvorefter ingen af parterne har krav mod hinanden Såfremt lejemålets ikrafttræden udskydes udover den 1. marts 2015 som følge af force majeure, materialemangel, strejke, myndighedsforhold samt andre forhold beskrevet i AB 92 24, kan udlejer udskyde ikrafttrædelsen til et senere tidspunkt end 1. marts 2015 uden misligholdelsesbeføjelser for lejer. Lejer bibeholder dog muligheden for annullation efter pkt. 3.3 også i dette tilfælde Forsinkelse af andre grunde end nævnt i pkt. 3.4, som medfører, at ikrafttræden af lejemålet udskydes udover den 1. marts 2015, medfører, at lejer har sædvanlige misligholdelsesbeføjelser, herunder eventuelt krav på erstatning efter dansk rets almindelige regler dog bortset fra adgang til ophævelse og erstatning i forbindelse hermed, idet lejer i stedet må benytte sin ret til annullation efter pkt Eventuelle mindre væsentlige mangler ved færdiggørelsen, der ikke hindrer lejerens egen indretning og klargøring, udskyder ikke lejemålets ikrafttræden Efter lejemålets ikrafttræden kan lejer udføre egne indretningsarbejder. Lejer skal dog have adgang til dele af lejemålet ca. 4 uger inden lejemålets ikrafttræden med henblik på at kunne påbegynde lejers indretningsarbejder Lejer skal tåle, at der efter lejers overtagelse af lejemålet vil være udvendige arbejder på ejendommen og i området generelt, der dog skal udføres med størst mulig hensyntagen til lejers drift. Tilsvarende gælder sædvanlig mangelsafhjælpning i lejemålet og på fællesarealerne På overtagelsesdagen eller på et andet mellem parterne aftalt tidspunkt gennemgår udlejeren og lejeren sammen lejemålet med henblik på at konstatere, hvorvidt der påhviler udlejeren mangler at udbedre. Synlige mangler ved det lejede skal påtales af lejeren senest to uger efter lejemålets overtagelse Lejeren er forpligtet til at give udlejeren eller dennes repræsentant adgang til det lejede indenfor normal arbejdstid med henblik på at udføre eventuelle

6 - 6 - afhjælpningsarbejder. 4. OPSIGELSE 4.1. Lejemålet kan fra lejers side opsiges skriftligt med 6 måneders varsel til den 1. i en måned dog tidligst til fraflytning 10 år efter lejemålets ikrafttræden Lejemålet kan fra udlejers side opsiges skriftligt med 12 måneders varsel til den 1. i en måned dog tidligst til fraflytning 20 år efter lejemålets ikrafttræden Lejeren accepterer, at lejeren ikke vil modtage erstatning, såfremt udlejeren opsiger lejeaftalen. ELL 66 gælder således ikke for dette lejeforhold. 5. LEJE OG DEPOSITUM 5.1. Den årlige leje er aftalt til kr. 596 pr. m² bruttoareal som basisleje i niveau. Efter pristalsregulering jf. pkt. 6.1 udgør lejen i alt kr. pr. 1. januar 2014 svarende til 612 kr. pr. kvm. pr. år Lejen tillægges ikke moms Lejen betales kvartalsvis forud 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, første gang ved overtagelse af lejemålet for en periode svarende til den resterende del af kvartalet Lejer betaler ikke depositum Udlejeren anviser, hvor og hvordan ydelserne skal betales. 6. REGULERING AF LEJEN 6.1. Den til enhver tid gældende leje reguleres hvert år pr. 1. januar med nettoprisindekset som reguleringsfaktor. Reguleringen foretages således, at den til enhver tid gældende leje ændres med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober forrige år til oktober i året før reguleringsåret.

7 - 7 - Første regulering finder sted pr. 1. januar 2015 og foretages uanset aftalt uopsigelighed Såfremt Danmarks Statistik måtte ophøre med at beregne nettoprisindekset, vil regulering være at foretage med det af Danmarks Statistik da til afløsning af nettoprisindekset beregnede indeks, henholdsvis et andet indeks, der tjener samme formål og beror på samme grundlag, såfremt parterne herved indbyrdes i alt væsentligt stilles på samme måde som hidtil Uanset de forannævnte reguleringer af lejen og uanset tillagt uopsigelighed, er udlejeren berettiget til at kræve regulering af lejen i henhold til Erhvervslejelovens almindelige regler herom. Herunder er parterne berettiget til at kræve lejen reguleret til markedslejen, jfr. Erhvervslejeloven 13. Lejen kan dog tidligst reguleres til markedslejen 20 år efter lejemålets ikrafttræden. 7. VARME OG VARMT VAND, EL OG VAND 7.1. Varme Ejendommen opvarmes med fjernvarme Alle driftsudgifter til det lejedes forsyning med varme og varmt vand betales af lejeren efter målere samt efter fordelingsprocenter jf. pkt. 1.1 i forhold til forsyning til fællesarealer og i øvrigt efter vilkår beskrevet i pkt Varmeregnskabet opgøres en gang årligt og løber fra den 1. august til den 31. juli. Varmeregnskabsperioden følger til stadighed forsyningsselskabets regnskabsår. På varmeregnskabet medtages samtlige udgifter til det lejedes opvarmning og forsyning med varmt vand, herunder følgende udgifter: a. Alle udgifter til fjernvarmeleverandøren herunder til brændsel og skorstensfejning m.v. samt tekniske driftsudgifter, f.eks. løn til personale, der er beskæftiget ved varmeanlægget og dettes pasning og tilsyn, alle vedligeholdelsesudgifter ved anlægget, herunder anskaffelse og fornyelse af reservedele og værktøj. b. Omkostninger til udfærdigelse af varmeregnskab, herunder udgifter til teknisk bistand samt administrationshonorar. c. Udgifter til energimærkning/energiplan, herunder løbende registrering af energiforbruget m.v.

8 - 8 - d. Målerservice Lejeren betaler et a contobidrag til dækning af sin andel af forventede udgifter, der erlægges senest samtidig med lejen. A contobeløbet er for øjeblikket fastsat til kr. 75 pr. m² basisareal pr. år, hvortil kommer moms. Udlejer er berettiget til med 6 ugers varsel til varmeregnskabsperiodens udløb at regulere a contobeløbet. Efterbetaling og tilbagebetaling i henhold til regnskabet forfalder til betaling 14 dage efter påkrav Størrelsen af de omhandlede beløb er foreløbig opgjort i overensstemmelse med det i vedhæftede bilag 5 anførte, hvor udlejeren udtrykkeligt har specificeret, hvilke udgifter, der ud over brændsel indgår i varmeregnskabet. Den anslåede størrelse af den enkelte udgift er tillige anført i bilaget, som lejeren hermed bekræfter at have gjort sig bekendt med. Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejeren derfor tillige kan lade indgå i varmeregnskabet El Alle driftsudgifter til det lejedes forsyning med el betales af lejeren efter målere samt efter fordelingsprocenter jf. pkt. 1.1 i forhold til forsyning til fællesarealer og i øvrigt efter vilkår beskrevet i pkt Lejer betaler et a contobidrag til dækning af sin andel af de forventede udgifter. A contobeløbet, som betales sammen med lejen, er for øjeblikket fastsat til årligt kr. 45 pr. m² basisareal pr. år, hvortil kommer moms. Ved opgørelse af elforbruget medtages den samlede udgift. Udlejeren aflægger regnskab for disse udgifter Vand Lejer betaler alle udgifter til det lejedes forsyning med vand efter målere samt efter fordelingsprocenter jf. pkt. 1.1 i forhold til forsyning til fællesarealer o.l. Lejer betaler et a contobidrag til dækning af sin andel af de forventede udgifter. A contobeløbet, som betales sammen med lejen, er for øjeblikket fastsat til årligt kr. 18 pr. m² basisareal pr. år, hvortil kommer moms. Ved opgørelse af vandforbruget medtages den samlede udgift, herunder vandafledningsafgift og lignende. Udlejeren aflægger regnskab for

9 - 9 - disse udgifter Generelt Udlejeren har ikke ansvar for forbigående forstyrrelser i el-, varme-, ventilation- og vandforsyningen, men skal snarest, uden unødigt ophold, afhjælpe sådanne forstyrrelser. Udlejeren er berettiget til at lukke for forsyningen i fornødent omfang for eftersyn eller reparation af anlæg. 8. FÆLLES DRIFTSUDGIFTER 8.1. Ejendommens fællesudgifter fordeles på basisarealer, fællesarealer, laboratorium og uddannelseslokaler i forhold til arealernes størrelse Udover den aftalte leje betaler lejeren en forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter, idet fordelingen af fællesudgifterne vedrørende fællesarealer henholdsvis den samlede ejendom sker efter fordelingsprocenterne jf. pkt Fællesudgifterne omfatter udlejers udgifter vedrørende ejendommen bortset fra afdrag og forrentning af lån samt udvendig bygningsvedligeholdelse og herunder henlæggelser til nødvendige fornyelser som led i bygningsvedligeholdelsen. Fællesudgifterne omfatter således: a. samtlige ejendomsskatter, dækningsafgifter og øvrige afgifter af enhver art, herunder forbrugsafgifter, der ikke opgøres særskilt i henhold til punkt 7, b. forsikringsudgifter og præmier, jfr. pkt. 12, c. bidrag til vej, kloak, vandaflednings- og rensningsbidrag, renovation vedrørende fællesarealer mv. og det hvad enten ydelsen skal erlægges til det offentlige eller private, d. udgifter til viceværtfunktion, herunder renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse, e. vedligeholdelse og renholdelse m.v. af udenomsarealer, beplantning, fornyelse af samme, fælles belysning samt rengøring og vedligeholdelse af fællesarealer, f. el til fælles belysning og til drift af tekniske indretninger, herunder elevator og ventilation-/køleanlæg, samt udgifter til vand og varme i

10 relation til fællesarealer, medmindre udgifterne opkræves særskilt hos lejer, g. henlæggelse til fornyelser/afskrivninger på samtlige ejendommens tekniske installationer herunder vand-, varme- og elinstallationer, elevator, køle- og ventilationsanlæg og øvrigt ejendommen tilhørende anlæg, som ikke er omfattet af lejernes vedligeholdelsespligt, h. udgifter til reparation, vedligeholdelse og service på vandinstallationer, ventilation-/køleanlæg, elevator, dørautomatik, CTS-anlæg samt øvrige tekniske anlæg herunder alarmanlæg. i. et passende administrationsvederlag til udlejeren eller dennes administrator Ovennævnte udgifter kan kræves med virkning fra lejemålets ikrafttræden, selv om de ikke kendes i forbindelse med kontraktens indgåelse I bilag 6, har udlejeren udtrykkeligt specificeret, hvilke udgifter udlejeren vil opkræve hos lejeren ud over den anførte leje og de i pkt. 7 anførte udgifter til vand, varme og el. Den anslåede størrelse af den enkelte udgift er anført i bilaget. Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejeren derfor tillige kan kræve refunderet ud over lejen Udlejeren forestår administrationen af ovennævnte og aflægger regnskab for disse udgifter på samme tid og med samme frist som varmeregnskabet, jfr. pkt. 7. Efterbetaling og tilbagebetaling i henhold til regnskabet forfalder til betaling 14 dage efter påkrav Lejeren betaler a contobidrag til ovennævnte udgifter, der erlægges samtidig med lejen. A contobeløbet er for øjeblikket fastsat til kr. 169 pr. m² samlet areal årligt. Beløbet tillægges moms. Udlejer er berettiget til at regulere a contobeløbet med 6 ugers varsel Såfremt ejendommens alarmeringsanlæg aktiveres ved fejl, som skyldes den enkelte lejers forhold, herunder at lejer eller lejers medarbejdere ikke følger gældende instrukser for deaktivering af alarmer, opkræves sådanne ekstraordinære udgifter til vagtfirma e.l. i anledning af udrykning o.l. til fejlalarmer hos lejer særskilt. 9. DET LEJEDES INDRETNING OG UDSTYR

11 Det lejede overtages nyopført jf. bilag Enhver yderligere indretning eller inventarfremskaffelse sker ved lejerens foranstaltning og for dennes regning, idet dog en sådan indretning, som lejeren måtte ønske at foretage på forhånd skal godkendes af udlejeren, jfr. pkt VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren, der forpligter sig til at holde det lejede i god vedligeholdelsesmæssig stand. Al vedligeholdelse herunder fornøden fornyelse af bygningsdele, indretninger, anlæg og installationer inden for lejemålets ydre rammer, påhviler således lejer, uanset om de pågældende bygningsdele, indretninger, installationer mv. er bekostet af lejeren eller udlejeren eller tilhører lejeren eller udlejeren. Pligten til vedligeholdelse gælder, uanset om forringelsen skyldes slid og ælde, hændelige begivenheder eller skyldes tredjemand eller andre forhold Lejerens vedligeholdelses- og fornyelsespligt omfatter eksempelvis følgende: a. Maling af alle malbare flader herunder vægge, lofter, vinduer, døre samt ventilationskanaler. b. Gulve og gulvbelægning, herunder tæpper. c. Vinduer incl. ruder samt alle døre til lejemålet herunder skydedørspartier. d. Indvendige installationer og fast inventar af enhver art, herunder vvsog elinstallationer. e. Rensning af afløb og vandlåse. f. Indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag, radiatorer, termostater, dørautomatik mv.. g. Cisterner, haner, wc-skåle med sæde, armaturer, vaskekummer, hårde hvidevarer m.v.

12 Alt arbejde skal udføres lovligt og håndværksmæssigt korrekt Vedligeholdelse og rengøring af fællesarealer samt vedligeholdelse og pasning af udenomsarealer mv. iværksættes af udlejer men betales af lejeren via driftsudgiftsregnskabet, jf. pkt Udlejer forestår alle arbejder til vedligeholdelse/fornøden fornyelse af ejendommens indretninger og installationer til det lejedes forsyning med varme udenfor det areal, hvortil lejeren har særskilt brugsret. Udlejers udgifter til vedligeholdelse af varmeanlæg medtages i varmeregnskabet. Udlejers udgifter til vedligeholdelse af elevator, ventilation/køleanlæg mv. medtages i driftsudgiftsregnskabet jf. pkt Lejeren skal lade de ham påhvilende arbejder udføre så ofte, at det lejede til enhver tid fremstår i god og velholdt stand Lejeren er forpligtet til at lade udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder m.v., som udlejeren kræver til vedligeholdelsespligtens opfyldelse. Såfremt lejeren ikke uden ugrundet ophold efter skriftlig opfordring har udført ham påhvilende vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder, er udlejeren berettiget til at lade de omhandlede arbejder udføre for lejerens regning. Sådan udgift betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet Den udvendige vedligeholdelse i øvrigt påhviler udlejeren. Udlejeren har således pligt til at vedligeholde og reparere terrænbelægninger samt facadeog tagkonstruktioner, ligesom udlejeren har pligt til at vedligeholde udvendige fuger ved facader, porte, døre og vinduer samt udvendig maling af porte, døre og vinduer. Udbedring af skader som følge af graffiti eller andet hærværk betales af lejerne som en del af driftsudgifterne, jfr. pkt Udlejer er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af mangler ved lejemålet, men udlejer er forpligtet til uden ugrundet ophold at udbedre konstaterede skader, for hvilke han hæfter. 11. RENOVATION Lejer sørger selv for etablering af den fornødne renovation til lejers virksomhed herunder vedrørende farligt affald. Udlejer sørger for etablering

13 af fornøden renovation til fællesarealer. Enhver udgift til renovation, herunder afgifter betales af lejerne som en del af driftsudgifterne jf. pkt Opstilling af affaldscontainere på de udvendige arealer må kun ske efter tilladelse fra udlejeren. 12. FORSIKRING Det påhviler udlejeren at holde bygningen bygnings- og brandforsikret. Udgiften hertil opkræves over driftsudgiftsregnskabet. En forøgelse af præmien, der skyldes lejerens særlige brug af det lejede, betales af lejeren ved påkrav. Alle andre forsikringer påhviler lejeren, herunder eventuel glasforsikring, der i så fald tegnes af lejeren selv for egen regning, idet lejeren bærer risikoen for glas, sanitet, tab af goodwill ved brand mv. Ligeledes må lejeren tegne en forsikring mod vandskade, såfremt dette ønskes af lejer, idet det bemærkes, at udlejeren ikke påtager sig noget ansvar for vandskade, uanset hvordan vandskaderne er opstået. 13. DET LEJEDES AFLEVERING VED FRAFLYTNING Udlejeren indkalder med mindste 1 uges varsel til en afleveringsforretning, der medmindre andet aftales skal afholdes snarest muligt og senest 1 uge efter fraflytningen Ved afleveringsforretningen udfærdiges en fortegnelse ( afleveringsrapport ) over hvilke vedligeholdelsesarbejder m.v., der skal udføres for at bringe det lejede i aftalt stand. Fortegnelsen underskrives af begge parter. Er parterne ikke enige om omfanget af lejerens vedligeholdelsespligt, skal det fremgå af fortegnelsen, hvori uenigheden består Lejeren afleverer det lejede nyistandsat. Således afleveres det lejede nymalet overalt, og uden mangler af nogen art, med samtlige installationer i god og brugbar stand. Samtlige malbare flader skal være nymalede. Eventuelle gulvtæpper skal afleveres uden pletter og lignende, således at tæpperne uden videre kan anvendes af en ny lejer. Trægulve skal slibes og behandles, således at de fremtræder som nye.

14 Ved lejemålets ophør forbliver de på ejendommen opførte bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art udlejerens ejendom. Særlige indretninger opsat af lejer, såsom skillevægge, skilte og lignende, herunder ændringer foretaget af lejer, kan udlejeren kræve fjernet af lejeren, ligesom udlejer kan kræve sporene efter den særlige indretning retableret. Udlejeren kan i stedet vælge at lade de pågældende indretninger forblive i ejendommen uden kompensation til lejer Lejeren har dog ret til inden fraflytningsdagen at fjerne alt det af lejeren bekostede løsøre og inventar, f.eks. kontormøbler, reklameskilte, teknisk udstyr m.v. mod at bringe det lejede tilbage til dets oprindelige stand Såfremt nødvendige istandsættelsesarbejder ikke er udført inden flyttedagen, sker istandsættelsen ved udlejerens foranstaltning. Lejer er i så fald forpligtet til at betale leje og andre ydelser i henhold til denne kontrakt for den periode, der medgår til istandsættelsen dog max. i 8 uger efter lejemålets ophør Udlejerens fraflytningskrav skal være rejst overfor lejer senest 8 uger efter fraflytningen Lejeren er ved fraflytning forpligtet til at aflevere samtlige nøgler til alle låse i lejemålet, herunder også til sådanne låse, som lejeren selv har installeret. 14. FREMLEJE-, AFSTÅELSES- OG GENINDTRÆDELSESRET Lejer har hel eller delvis fremleje- og afståelsesret til anvendelse i overensstemmelse med pkt Lejeren har genindtrædelsesret jf Erhvervslejeloven SKILTNING Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen må kun foretages efter udlejerens forud indhentede godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og kommunale bestemmelser, der er gældende for ejendommen. Skiltning vil normalt kunne tillades ud for eget lejemål.

15 PLIGTMÆSSIGT MEDLEMSSKAB AF LEJERFORENING VEDRØRENDE FÆLLESAREALER Der etableres en forening af samtlige lejere, navnlig med henblik på varetagelse af lejernes fællesforhold Som fællesforhold kan nævnes : - anskaffelse af inventar til fællesarealer samt vedligeholdelse heraf - fælles receptionsbetjening - udarbejdelse af husorden for fællesarealer og herunder retningslinier for benyttelsen Samtlige lejere er pligtige at være medlem af denne forening. Et eksemplar af foreningens vedtægter er vedhæftet nærværende lejeaftale som bilag 7. Ved underskrift på nærværende lejeaftale er lejeren forpligtet overfor foreningen i overensstemmelse med vedtægternes indhold. Foreningens udgifter er udlejer uvedkommende Bidraget til foreningen skal indbetales til denne, men udlejer kan på foreningens foranledning tage bidraget til incasso som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. 17. OMKOSTNINGER OG TINGLYSNING Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og for egen regning at lade lejekontrakten tinglyse på ejendommen, således at tinglysningen respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser. Desuden skal tinglysningen af kontrakten respektere fremtidige på ejendommen tinglyste pantehæftelser og servitutstiftende deklarationer (med eller uden pant) på ejendommen Såfremt lejekontrakten tinglyses, er lejeren ved lejemålets ophør pligtig til for egen regning at lade den aflyse og tilstille udlejeren en kopi af aflysningspåtegningen. 18. GENERELT Enhver aftale indgået mellem parterne om dette lejemål, indgået såvel før som efter lejekontraktens underskrift, skal bekræftes skriftligt som tillæg til

16 denne kontrakt for at kunne gøres gældende parterne imellem Erhvervslejelovens bestemmelser er gældende for dette lejemål, for så vidt disse ikke er fraveget gennem foranstående. Bilag: Bilag 1: Skitse over lejede lokaler og fællesarealer Bilag 2: Beskrivelse af indretningen af lejemålet Bilag 3: Oversigt over p-pladser og udenomsarealer Bilag 4: Regler for brug af fællesfaciliteter Bilag 5: Varmebudget Bilag 6: Driftsbudget Bilag 7: Vedtægter for lejerforening vedrørende fællesarealer Aalborg, den Som udlejer: Frederikshavn, den Som lejer: Sundhedshus Sæby I/S Frederikshavn Kommune

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 (i det følgende kaldet udlejer) og SOM LEJER: Navn Adresse Post By CVR (i det følgende

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T

L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T L E J E K O N T R A K T F O R T R A F I K T Å R N E T 1. PARTERNE... 3 2. DET LEJEDE... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE... 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE... 4 5. OPSIGELSE... 4 6. LEJE... 5 7. REGULERING AF LEJEN...

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

er indgået følgende lejekontrakt vedrørende lejemålet Sølyst, matr. nr. 18a, Stokkebjerg By, Hjembæk, Sølystvej 2, 4450 Jyderup.

er indgået følgende lejekontrakt vedrørende lejemålet Sølyst, matr. nr. 18a, Stokkebjerg By, Hjembæk, Sølystvej 2, 4450 Jyderup. Lejekontrakt mellem Holbæk Kommune Center for Ejendomme 0899 Kommuneservice (herefter kaldet udlejer) og Jyderup Højskole Sølystvej 2 4450 Jyderup Cvr. nr: 34765960 (herefter kaldet lejer) er indgået følgende

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder

Er der indgået følgende aftale om leje af del af matrikel nr. 6A, Ladegården, Holbæk jorder VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Lejekontrakt Mellem Holbæk Kommune Kanalstræde 2, 4300 Holbæk CVR.nr.: 2918 9447 (herefter kaldet udlejer) Fonden Sidesporet Ahlgade 1B, 4300 Holbæk (herefter kaldet lejer) Er der

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T

Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Mellem.xx... som lejer og Naturstyrelsen, Trekantsområdet som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T Lejemålet omfatter stuehus, samt garage /staldbygning og have som vist på det vedhæftede

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

Har indgået følgende lejekontrakt vedrørende lejemålet beliggende i ejendommen matr.nr.1xu Nr. Vrå By, Vrå.

Har indgået følgende lejekontrakt vedrørende lejemålet beliggende i ejendommen matr.nr.1xu Nr. Vrå By, Vrå. Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Cvr.nr.: 291 894 39 (i det følgende kaldet lejeren)

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Munkegård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Munkegård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig

Om hvordan du skal. vedligeholde og renholde. din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt

Herlev Boligselskab 3917-4 Cederbo Gældende indtil afdelingen vedtager eget. Vedligeholdelsesreglement. Model A. A-ordningen - kort fortalt udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

EGHØJ. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen med normalistandsættelse - kort fortalt I boperioden skal du sørge for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og

Læs mere

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

VESTERVANG. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Lejekontrakt for Rungstedhus

Lejekontrakt for Rungstedhus Dato: xx. xx 2016 Journal nr. NST-xxx Lejekontrakt for Rungstedhus mellem Naturstyrelsen, Hovedstaden Dyrehavehus 6, 2930 Klampenborg, tlf. xx (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR (herefter Lejer)

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje

Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje Erhvervslejeaftale Aftale om fremleje 1. Parterne Mellem undertegnede og medundertegnede Region Syddanmark Damhaven 12, 7100 Vejle (i det følgende kaldet udlejer) xxx Gadenavn x xxxx by CVR-nr. xx xx xx

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer)

Fremlejekontrakt. Peter Sabroes Gade 1, st. 2450 København SV Cvr.nr. 27389562. ( i det følgende benævnt fremlejer) Fremlejekontrakt Fremlejer : SydhavnsCompagniet Lejer : Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg Det lejede : Lejemålet beliggende Mozarts Plads 5, st., 2450 København SV Undertegnede: SydhavnsCompagniet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse.

Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. Vedligeholdelsesreglement for Boligselskabet Holstebro. Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 64, Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48

Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Bilag 4 Vedligeholdelsesreglement Afdeling 48 Udgivet: 23. maj 2013 1. GENERELT «Lejekontrakt_Selskab»«Lejekontrakt_Afdeling»«Lejekontrakt_Lejemål»«Lejekontrakt_Lejernr» Reglernes ikrafttræden 1.1 Med

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 29. april 2015 J.nr. NST-5232-00508 Standard lejekontrakt (Halkær Mølle stuehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse

Morbærhavens vedligeholdelsesreglement Model A med normalistandsættelse Morbærhavens vedligeholdelsesreglement er udarbejdet efter reglerne i lov nr. 961 af 11. august 2010 om leje af almene boliger og bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Standard vedligeholdelsesreglement

Standard vedligeholdelsesreglement Alabu Bolig Standard vedligeholdelsesreglement Pr. 1. januar 2016 Alabu Bolig gør venligst opmærksom på, at flere afdelinger har eget vedligeholdelsesreglement. Kontakt Beboerservice for yderligere oplysninger.

Læs mere

Udlåns- og driftsaftale

Udlåns- og driftsaftale Udlåns- og driftsaftale Farimagsvej 16, 4700 Næstved Frivilligcenter Næstved flytter i juli 2017 ind i den kommunale ejendom på Farimagsvej 16, 4700 Næstved. Ejendommen skal endvidere danne rammen om De

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: 25. juni 2014 J.nr. NST-5232-00485 Standard lejekontrakt (Rebild Hedehus) mellem Naturstyrelsen Himmerland Møldrupvej 26, 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

ENGHUSENE. Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 1. april 1999 erstatter dette vedligeholdelsesreglement Standard-vedligeholdelsesreglement efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger bekendtgørelse

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 32. Stadionparken Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/

L E J E K O N T R A K T edoc 2011/ L E J E K O N T R A K T edoc 2011/05143-52 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Skjoldborg 3300 Frederiksværk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vordingborg Boligselskab Afd. 110 Stege Havblik Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 19, Sallingsundvej 1-73 / 2-36 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8

Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 Vedligeholdelsesreglement Hvidovrebo afdeling 8 B-ordning godkendt ved urafstemning iht. beslutning på beboermøde september 2013 Sidst redigeret efter beboermødebeslutning den 10. september 2014 Indhold

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning.

Vedligeholdelsesreglement for afdeling Markedspladsen Model A med istandsættelse Ved fraflytning. Boligselskabet DFB Domea Oldenburg Alle 3 2630 Høje-Taastrup Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 8 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 8 sider

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement For afdeling 28. Smedegade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med maling af lofter, tapetsering

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT Standard vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordning kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i

Læs mere

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget

Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Domea Rødekro Afdeling 38/25 Søvænget Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. Udkast

Vedligeholdelsesreglement. Udkast Vedligeholdelsesreglement Udkast Udgivet: oktober 2013 1. GENERELT Reglernes ikrafttræden 1.1 Med virkning fra afdelingens første indflytninger i oktober 2013. Ændring af lejekontrakten 1.2 Vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A-ordning

Vedligeholdelsesreglement A-ordning Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Skovlund Boligselskab

Skovlund Boligselskab Vedligeholdelsesreglement for Skovlund Boligselskab. Udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 27/ erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 607 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere