ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE AALBORG Tlf ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr."

Transkript

1 ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE AALBORG Tlf J.NR /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr

2 1. PARTERNE 3 2. DET LEJEDE 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE 4 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE **VÆLG 5 5. OPSIGELSE **VÆLG MELLEM 5.1., 5.2., 5.3. ELLER LEJE OG DEPOSITUM 7 7. REGULERING AF LEJEN **VÆLG MELLEM 7.1. og VARME OG VARMT VAND, EL OG VAND FÆLLESUDGIFTER **(HVOR DER ER FLERE LEJEMÅL I EJENDOMMEN) DET LEJEDES INDRETNING OG UDSTYR **VÆLG VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER RENOVATION **VÆLG FORSIKRING DET LEJEDES AFLEVERING VED FRAFLYTNING **VÆLG MELLEM 14.1., og FREMLEJE-, AFSTÅELSES- OG GENINDTRÆDELSESRET **VÆLG MELLEM 15.1., og SKILTNING **VÆLG ELLER OMKOSTNINGER OG TINGLYSNING FORKØBSRET GENERELT BETINGELSER PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 2

3 1. PARTERNE Mellem ***** Cvr. nr. ***** ***** ***** (i det følgende kaldet udlejeren) og ***** Cvr. nr. ***** ***** ***** (i det følgende kaldet lejeren) er indgået følgende lejekontrakt vedrørende lejemålet beliggende i ejendommen matr.nr. *****. 2. DET LEJEDE 2.1. Det lejedes postadresse er ***** Lejemålet omfatter følgende bebyggede arealer: A. ***** m² B. ***** m² **MULIGHED, HVIS DER ER FÆLLESAREAL: Lejemålets nettoareal ***** m² C. Andel af fællesareal ***** m² Lejemålets bruttoareal ***** m². Lejemålets beliggenhed og indretning er vist på vedhæftede tegning/er og beskrivelse, bilag *****. **VÆLG 2.3. ELLER 2.4.: PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 3

4 2.3. Til lejemålet hører brugsret til ***** parkeringspladser samt udenomsarealer, som beskrevet i bilag ***** Lejer og de andre lejere i ejendommen har fælles brugsret til udenomsarealer og P- pladsen i et omfang som beskrevet i bilag *****. 3. DET LEJEDES BENYTTELSE 3.1. Det lejede skal benyttes til ***** og må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke benyttes til anden formål Lejeren er i enhver henseende ansvarlig for, at der i eller fra det lejede ikke udøves virksomhed, som er i strid med offentlige vedtægter eller forskrifter, ligesom lejeren alene påtager sig ansvaret og risikoen for, at der ved lejemålets indgåelse samt til stadighed kan opnås de fornødne offentlige tilladelser til den af lejeren ønskede anvendelse af lejemålet Lejeren må ikke foretage nogen forurenende aktivitet på ejendommen Det forudsættes, at benyttelsen af det lejede ikke medfører lugt, støj eller på anden måde nogen form for gene eller ulempe for ejendommens øvrige beboere eller naboer Lejeren må ikke uden udlejerens godkendelse foretage ændringer af bygningsmæssig karakter, herunder ændre indretning, og sådanne eventuelle ændringer skal i alle tilfælde opfylde myndighedernes krav Lejer har dog ret til at foretage sædvanlige installationer i det lejede, jf. ELL 37, samt ret til efter udlejers rimeligt begrundede anvisninger at foretage installationer og ombygninger, når ændringerne sker for at opfylde krav fra en offentlig myndighed vedrørende kontraktsmæssig anvendelse af det lejede, jf. ELL 8, stk **GÆLDER KUN, HVOR DER ER FLERE LEJEREUdgifter til ændringer af ejendommens fælles indretninger, fælles el-installationer, fælles vand- og varmeforsyningsanlæg, der påføres udlejeren som følge af ændrede eller skærpede myndighedskrav, betales af lejeren i det omfang sådanne krav direkte eller indirekte er foranlediget af lejeren PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 4

5 3.8. Ved lejemålets ophør er lejeren forpligtet til, såfremt det ønskes af udlejeren, at sørge for fornøden retablering af det lejede uden udgift for udlejeren, idet udlejeren kan kræve, at der til sikkerhed for retableringsudgiften stilles separat depositum **HVIS MAN REPRÆSENTERER EN LEJER, SKAL MAN HUSKE AT INDSÆTTE BESTEMMELSE OM KONKURRENCEBESKYTTELSE, F.EKS.:Udlejer må ikke udleje eller selv benytte andre lokaler inden for ejendommen inden for samme branche. 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE **VÆLG 4.1. Lejemålet træder i kraft den ***** Under forudsætning af lejerens accept af nærværende kontrakt senest den *****, træder lejemålet i kraft den ***** **KNYTTER SIG TIL 4.1Såfremt det på grund af manglende bygningsmæssig færdiggørelse ikke er muligt for udlejeren at stille det lejede til lejerens disposition på overtagelsesdagen, skal udlejeren være berettiget til at udskyde overtagelsesdagen i op til ***** måneder, uden at dette af lejeren kan betragtes som misligholdelse af aftalen Såfremt den bygningsmæssige færdiggørelse forsinkes på grund af forhold, der hverken kan lægges udlejeren eller udlejerens entreprenører til last, skal udlejeren være berettiget til at udskyde overtagelsesdagen i yderligere op til ***** måneder, uden at dette kan betragtes som misligholdelse af aftalen Afvigelser fra det forventede ikrafttrædelsestidspunkt giver ikke lejeren ret til at hæve, at kræve erstatning eller afslag i huslejen, men lejeren betaler ikke leje eller andre ydelser i henhold til denne kontrakt fra et tidspunkt tidligere end den endelige ikrafttræden, jf. dog **8.13. (KONTROLLER HENVISNINGEN) Eventuelle mindre væsentlige mangler ved færdiggørelsen, der ikke hindrer lejerens egen indretning og klargøring, udskyder ikke lejemålets ikrafttræden. **EFTERFØLGENDE 2 PUNKTER KAN EVT. MEDTAGES 4.7. På overtagelsesdagen eller på et andet mellem parterne aftalt tidspunkt gennemgår udlejeren og lejeren sammen lejemålet med henblik på at konstatere, hvorvidt der påhviler PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 5

6 udlejeren mangler at udbedre. Synlige mangler ved det lejede skal påtales af lejeren senest to uger efter lejemålets overtagelse Udlejeren udarbejder en mangelliste, som sendes til lejeren. Lejerens eventuelle indsigelser mod mangellisten skal meddeles udlejeren senest 8 dage efter, at mangellisten er kommet frem til lejeren, og udlejeren har ret og pligt til på egen foranstaltning at afhjælpe de påtalte mangler hurtigst muligt Lejeren er forpligtet til at give udlejeren eller dennes repræsentant adgang til det lejede indenfor normal arbejdstid med henblik på at udføre eventuelle afhjælpningsarbejder. 5. OPSIGELSE **VÆLG MELLEM 5.1., 5.2., 5.3. ELLER Lejemålet er fra udlejerens side uopsigeligt, men tidsbegrænset, således at det ophører uden yderligere varsel til fraflytning den ***** Lejemålet er fra såvel udlejerens som lejerens side uopsigeligt, men tidsbegrænset, således at det ophører uden yderligere varsel til fraflytning den ***** Lejemålet kan af begge parter opsiges skriftligt med ***** måneders varsel til den 1. i en måned. Dog kan lejemålet fra udlejerens side tidligst opsiges til fraflytning den *****, og fra lejerens side tidligst opsiges til ophør den ***** Lejemålet kan af enhver af parterne opsiges til ophør med ***** måneders forudgående skriftligt varsel til den 1. i en måned Lejeren accepterer, at lejeren ikke vil modtage erstatning, såfremt udlejeren opsiger lejeaftalen. ELL 66 gælder således ikke for dette lejeforhold. **KAN KUN AFTALES VED IKKE-ERHVERVSBESKYTTEDE LEJEFORHOLD 5.6. Når opsigelse er afgivet, er udlejeren berettiget til i op til 3 måneder før ophørsdagen at anbringe skilte med tekster "Til leje" eller "Til salg" i det lejede, ligesom lejer er forpligtet til at acceptere, at lejemålet fremvises til nye lejere eller købere, hvis det lejede påtænkes solgt PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 6

7 6. LEJE OG DEPOSITUM 6.1. Den årlige leje er aftalt til kr. *****. **VÆLG MELLEM 6.2. ELLER Lejen betales månedsvis forud, første gang den ***** for perioden fra ***** og til *****. Næste lejebetaling finder sted den ***** Lejen betales kvartalsvis forud, første gang den ***** for perioden fra ***** og til *****. Næste lejebetaling finder sted den 1. i den måned i det følgende kvartal, altså henholdsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. **VÆLG MELLEM 6.4., 6.5., 6.6. OG Samtidig med underskrift af nærværende lejekontrakt betaler lejeren et depositum svarende til ***** måneders leje, samt ***** måneders a conto beløb i henhold til pkt. **8.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN) Senest ***** dage efter underskrift af nærværende lejekontrakt betaler lejeren et depositum svarende til ***** måneders leje, samt ***** måneders a conto beløb i henhold til pkt. **8.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN) Senest samtidig med underskrift af nærværende lejekontrakt stiller lejer sikkerhed i form af bankgaranti på anfordringsvilkår for et beløb svarende til ***** måneders leje, samt ***** måneders a conto beløb i henhold til pkt. **8.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN) Senest samtidig med underskrift af nærværende lejekontrakt stiller lejeren sikkerhed i form af kontant depositum svarende til ***** måneders leje og i form af bankgaranti på anfordringsvilkår, svarende til ***** måneders leje samt ***** måneders acontobeløb i henhold til pkt. **8.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN). **VÆLG MELLEM 6.8 og Depositum tjener til sikkerhed for lejerens opfyldelse af samtlige forpligtelser ifølge nærværende lejekontrakt, herunder lejebetalingerne, for lejerens eventuelle gennemførelse af ombygningsarbejder og retablering af sådanne, samt til sikkerhed for lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositum forrentes ikke PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 7

8 6.9. Bankgarantien tjener til sikkerhed for lejerens opfyldelse af samtlige forpligtelser ifølge nærværende lejekontrakt, herunder lejebetalingerne, for lejers eventuelle gennemførelse af ombygningsarbejder og eventuel retablering af samme, samt til sikkerhed for lejerens forpligtelser i forbindelse med fraflytning Depositum/bankgarantien tjener endvidere til sikkerhed for lejerens betaling af et af forsyningsselskaberne opkrævet gebyr til aflæsning af varme m.v., såfremt aflæsning skal ske i løbet af et varmeregnskabsår. **VÆLG MELLEM og Depositum/bankgarantien reguleres samtidig med lejen, jfr. pkt. **7.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN), således at depositum/bankgaranti til enhver tid svarer til ***** måneders leje samt ***** måneders a conto beløb i henhold til pkt. **8.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN) Bankgarantien reguleres hvert 5. år, således at bankgarantien forhøjes med den anslåede stigning i lejen og a conto beløb for de kommende 5 år Lejeren er pligtig at betale moms af samtlige ydelser, herunder depositum i henhold til nærværende kontrakt. Momsen er pligtig pengeydelse i lejeforholdet og erlægges samtidig med ydelserne ifølge nærværende kontrakt. Lejeren er forpligtet til at respektere senere ophævelse af momsregistreringen. Såfremt lejen pålægges anden lovpligtig ydelse af hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms Udlejeren anviser, hvor og hvordan ydelserne skal betales Lejers modregning i pligtig pengeydelse kan kun ske med krav, der er fastslået ved forlig eller dom. 7. REGULERING AF LEJEN **VÆLG MELLEM 7.1. OG Den til enhver tid gældende leje forhøjes hvert år pr. 1. januar, dog første gang den ***** med *****% af foregående års leje PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 8

9 7.2. Den til enhver tid gældende leje reguleres hvert år pr. 1. januar med nettoprisindekset som reguleringsfaktor. Reguleringen foretages således, at den til enhver tid gældende leje ændres med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober forrige år til oktober i året før reguleringsåret, f.eks. dog min. *****% af foregående års leje. Første regulering finder sted pr ***** og foretages uanset aftalt uopsigelighed Såfremt Danmarks Statistik måtte ophøre med at beregne nettoprisindekset, vil regulering være at foretage med det af Danmarks Statistik da til afløsning af nettoprisindekset beregnede indeks, henholdsvis et andet indeks, der tjener samme formål og beror på samme grundlag, såfremt parterne herved indbyrdes i alt væsentligt stilles på samme måde som hidtil Såfremt lejen er blevet forhøjet som følge af regulering til markedslejen, forbedringer, forøgede skatter og afgifter eller andre eksisterende reguleringsbestemmelser, eller som følge af reguleringsbestemmelser, som måtte blive indføjet ved ændringer i Erhvervslejeloven, således at den årlige leje er større end den automatisk regulerede leje, skal den årlige automatiske forhøjelse alligevel gennemføres, og forhøjelsen skal fortsat beregnes på grundlag af den hidtil gældende leje Pålægges efter lejemålets begyndelse ejendommen nye eller øgede skatter og afgifter af enhver art, også sådanne der skyldes ejendommens højere ansættelse i ejendomsværdi, kan udgiftsforhøjelsen kræves betalt gennem en forhøjelse af lejen. Lejeforhøjelse kan kræves uanset aftalt uopsigelighed Det er mellem parterne aftalt, at 12 i Erhvervslejeloven ikke skal være gældende i nærværende lejeforhold Lejeforhøjelse som følge af stigning i de ejendommen påhvilende skatter og afgifter samt dækningsafgift sker med udgangspunkt i de ejendommen pr. ***** påhvilende skatter og afgifter, herunder dækningsafgift. **HUSK - SKAL ALTID UDFYLDES - SKAL ALTID MED!!! 7.8. Uanset de forannævnte reguleringer af lejen og uanset tillagt uopsigelighed, jfr. pkt. *****, er udlejeren berettiget til at kræve regulering af lejen i henhold til Erhvervslejelovens almindelige regler herom. Herunder er parterne berettiget til at kræve lejen reguleret til markedslejen, jfr. Erhvervslejeloven PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 9

10 7.9. Uanset pkt. ** KONTROLLER HENVISNINGEN!. har parterne dog gensidigt fraskrevet sig retten til at kræve lejen reguleret til markedslejen i en periode på ***** år fra lejemålets ikrafttræden. 8. VARME OG VARMT VAND, EL OG VAND 8.1. Varme Ejendommen opvarmes med centralvarmeanlæg/fjernvarme. **VÆLG MELLEM 8.1.2, OG Alle driftsudgifter til det lejedes forsyning med varme og varmt vand betales af lejeren direkte til forsyningsselskabet, hvor lejeren registreres som selvstændig bruger Alle driftsudgifter til det lejedes forsyning med varme og varmt vand betales af lejeren i forhold til det lejedes bruttoareal, jfr. lejekontraktens pkt. ***** Alle driftsudgifter til det lejedes forsyning med varme og varmt vand betales af lejeren efter målere Varmeregnskabet opgøres en gang årligt og løber fra den ***** til den *****. Udlejeren kan omlægge varmeregnskabsperioden. På varmeregnskabet optages følgende udgifter: a. Alle udgifter til brændsel og skorstensfejning m.v. samt tekniske driftsudgifter, f.eks. løn til personale, der er beskæftiget ved varmeanlægget og dettes pasning og tilsyn, alle vedligeholdelsesudgifter ved anlægget, herunder anskaffelse og fornyelse af reservedele og værktøj. b. Henlæggelser til fornyelser/afskrivninger på varmeanlægget med baggrund i nyanskaffelsesværdien. c. Omkostninger til udfærdigelse af varmeregnskab, herunder udgifter til teknisk bistand samt administrationshonorar. d. Udgifter til energimærkning/energiplan, herunder løbende registrering af energiforbruget m.v. ** (KAN UDVIDES MED RELVANTE UDGIFTSARTER) PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 10

11 8.7. Lejeren betaler et a conto bidrag til dækning af sin andel af forventede udgifter, der erlægges senest samtidig med lejen. A conto beløbet er for øjeblikket fastsat til kr. ***** pr. m² pr. år, hvortil kommer moms, hvoraf kr. ***** excl. moms er a conto varme Størrelsen af de omhandlede beløb er foreløbig opgjort i overensstemmelse med det i vedhæftede bilag ***** anførte, hvor udlejeren udtrykkeligt har specificeret, hvilke udgifter, der ud over brændsel indgår i varmeregnskabet. Den anslåede størrelse af den enkelte udgift er tillige anført i bilaget, som lejeren hermed bekræfter at have gjort sig bekendt med. Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejeren derfor tillige kan lade indgå i varmeregnskabet El Udlejeren opsætter selvstændig el-måler i lejemålet. Lejeren betaler el-forbrug m.v. direkte til forsyningsselskabet, hvor lejeren registreres som selvstændig bruger. 9. VAND. **VÆLG MELLEM OG Lejeren betaler alle udgifter til det lejedes forsyning med vand og tilmeldes forsyningsselskabet som selvstændig bruger Lejeren betaler alle udgifter til det lejedes forsyning med vand efter målere og betaler et a conto bidrag til dækning af sin andel af de forventede udgifter. A conto beløbet er for øjeblikket fastsat til årligt kr. ***** excl. moms. Ved opgørelse af vandforbruget medtages den samlede udgift, herunder vandafledningsafgift og lignende. Udlejeren aflægger regnskab for disse udgifter Udlejeren har ikke ansvar for forbigående forstyrrelser i el-, varme-, ventilations- og vandforsyningen, men skal snarest, uden unødigt ophold, afhjælpe sådanne forstyrrelser. Udlejeren er berettiget til at lukke for forsyningen i fornødent omfang for eftersyn eller reparation af anlæg PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 11

12 9.4. Ved fraflytning sørger lejeren selv for aflæsning og bekoster udgiften herved Lejeren betaler alle udgifter i henhold til pkt. **8.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN) fra det tidspunkt, hvor lejemålet står til lejers rådighed. 10. FÆLLESUDGIFTER **(HVOR DER ER FLERE LEJEMÅL I EJENDOMMEN) Udover den aftalte leje betaler lejeren en forholdsmæssig andel af ejendommens fællesudgifter, idet fordelingen af fællesudgifterne sker i forhold til lejerens andel af ejendommens samlede areal Fællesudgifterne omfatter samtlige ejendomsskatter, dækningsafgifter og øvrige afgifter af enhver art, herunder forbrugsafgifter, der ikke opgøres særskilt i henhold til punkt **8.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN), forsikringsudgifter og præmier, jfr. pkt. **13.0. (KONTROLLER HENVISNINGEN), bidrag til vej, kloak, renovation, vandaflednings- og rensningsbidrag, og det hvad enten ydelsen skal erlægges til det offentlige eller private, udgifter til viceværtfunktion, herunder renholdelse, snerydning og vedligeholdelse m.v. af udenomsarealer, beplantning, fornyelse af samme, fælles belysning, renholdelse, samt vedligeholdelse af øvrige fællesarealer, henlæggelse til fornyelser/afskrivninger på driftsmateriale, tillige med et passende administrationsvederlag til udlejeren eller dennes administrator. **KAN UDVIDES MED ANDRE RELEVANTE UDGIFTSARTER, F.EKS. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSESABONNEMENTER VEDRØRENDE VENTILATION, ELEVATOR, KLIMAANLÆG, DØRAUTOMATIK, DRIFTSUDGIFTER VEDRØRENDE LAUG OG GRUNDEJERFORENINGER Ovennævnte udgifter kan kræves med virkning fra lejemålets ikrafttræden, selv om de ikke kendes i forbindelse med kontraktens indgåelse I bilag "Specifikation af lejemålsydelser" har udlejeren udtrykkeligt specificeret, hvilke udgifter udlejeren vil opkræve hos lejeren ud over den i pkt. ***** anførte leje og de i pkt. ***** anførte udgifter til vand, varme og el. Den anslåede størrelse af den enkelte udgift er anført i bilaget "Specifikation af lejemålsydelser", som lejeren hermed bekræfter at have gjort sig bekendt med. Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejeren derfor tillige kan kræve refunderet ud over lejen PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 12

13 10.5. Udlejeren forestår administrationen af ovennævnte og aflægger regnskab for disse udgifter på samme tid og med samme frist som varmeregnskabet, jfr. punkt ***** Lejeren betaler a conto ovennævnte udgifter, der erlægges samtidig med den anførte leje, jfr. pkt. *****. Acontobeløbet er for øjeblikket fastsat til kr. ***** pr. m² årligt. Beløbet tillægges moms, p.t. 25%. 11. DET LEJEDES INDRETNING OG UDSTYR **VÆLG Det lejede stilles ved lejemålets start til lejerens disposition nyistandsat og i indflytningsklar stand med den i bilag ***** beskrevne indretning og udstyr Enhver yderligere indretning eller inventarfremskaffelse sker ved lejerens foranstaltning og for dennes regning, idet dog en sådan indretning, som lejeren måtte ønske at foretage på forhånd skal godkendes af udlejeren, jfr. pkt. ***** Det lejede overtages af lejeren som det er og forefindes og som beset af lejeren Mellem lejeren og udlejeren er det aftalt, at de i bilag ***** beskrevne særindretninger skal udføres af udlejeren for lejerens regning inden lejemålets ikrafttræden Da lejemålet er beliggende i en bygning, der endnu ikke er opført eller færdigindrettet, henvises der vedrørende bygningens konstruktion og indretning til vedhæftede beskrivelse med tilhørende bilag. Indretningen vil blive udført som anført i denne beskrivelse, idet udlejeren dog har ret til at foretage mindre væsentlige ændringer. 12. VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Al indvendig vedligeholdelse, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejeren, der forpligter sig til at holde det lejede i god vedligeholdelsesmæssig stand Lejerens vedligeholdelses- og fornyelsespligt omfatter eksempelvis følgende: PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 13

14 a. Maling, hvidtning og vægbeklædning. b. Gulve og gulvbelægning, herunder tæpper. c. Vinduer incl. ruder. d. Installationer og fast inventar af enhver art, herunder vvs- og elinstallationer. e. Rensning af afløb og vandlåse. f. Indvendige bygningsdele, herunder låse, nøgler, beslag og dørhåndtag. g. Cisterner, haner, wc-skåle med sæde, vaskekummer m.v. Alt arbejde skal udføres lovligt og håndværksmæssigt korrekt Lejeren (og lejeren af de øvrige erhvervslokaler i ejendommen) har i fællesskab pligt til at renholde grundens areal, herunder sørge for saltning og snerydning, vedligeholdelse og fornyelse af beplantninger incl. friarealer. Arbejdet sker på udlejers foranledning og udgifterne hertil opkræves over fællesudgiftsregnskabet, jfr. pkt. ***** og fordeles mellem lejerne i forhold til det lejede areal. **ANVENDES HVOR DER ER FLERE LEJERE I EJENDOMMEN **ALTERNATIV TIL PKT FORRIGE PUNKT Lejeren skal endvidere selv sørge for renholdelse af udvendige ruder m.v. samt renholde adgangsarealer til det lejede, herunder i fornødent omfang foretage snerydning, grusning og saltning ved indgangsdøre Al udvendig renholdelse af belægninger og friarealer m.v. og pasning af de ved ejendommen værende beplantninger og fællesarealer samt snerydning, grusning, saltning i fornødent omfang på veje og parkeringspladser påhviler lejeren Lejeren skal lade de ham påhvilende arbejder udføre så ofte, at det lejede til enhver tid fremstår i god og velholdt stand Udlejeren er berettiget til - til enhver tid - at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsespligten er opfyldt PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 14

15 12.8. Lejeren er forpligtet til straks at lade udføre sådanne vedligeholdelsesarbejder m.v., som udlejeren kræver til vedligeholdelsespligtens opfyldelse. Såfremt lejeren ikke uden ugrundet ophold efter skriftlig opfordring har udført ham påhvilende vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder, er udlejeren berettiget til at lade de omhandlede arbejder udføre for lejerens regning. Sådan udgift betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet. **SKAL TILPASSES BESTEMMELSEN OVENFOR Den udvendige vedligeholdelse i øvrigt påhviler udlejeren. Udlejeren har således pligt til at vedligeholde og reparere terrænbelægninger samt facade- og tagkonstruktioner, ligesom udlejeren har pligt til at vedligeholde udvendige fuger ved facader, porte, døre og vinduer samt udvendig maling af porte, døre og vinduer. Udbedring af skader som følge af graffiti eller andet hærværk betales af lejerne som en del af driftsudgifterne, jfr. pkt. *****. Forekommer skader åbenbart rettet mod en bestemt lejer, bærer denne alene udgiften Udlejer er ikke erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af mangler ved lejemålet, men udlejer er forpligtet til uden ugrundet ophold at udbedre konstaterede skader, for hvilke han hæfter. 13. RENOVATION **VÆLG Enhver udgift til renovation, herunder afgifter betales af lejer ud over lejen Lejerens renovationsbehov, som ikke er omfattet af det sædvanlige renovationsbidrag, påhviler lejeren, som skal efterkomme myndighedernes krav om affaldets bortskaffelse Enhver udgift til renovation, herunder afgifter betales af lejer over driftsudgiftsregnskabet, jfr. pkt. ***** Emballage, opbevaring af varer, lagring m.v. må ikke forekomme uden for det lejede uden skriftlig tilladelse fra udlejeren PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 15

16 13.5. Opstilling af affaldscontainere på de udvendige arealer må kun ske efter tilladelse fra udlejeren. 14. FORSIKRING Det påhviler udlejeren at holde bygningen bygnings- og brandforsikret. En forøgelse af præmien, der skyldes lejerens særlige brug af det lejede, betales af lejeren ved påkrav. Alle andre forsikringer påhviler lejeren, herunder eventuel glasforsikring, der i så fald tegnes af lejeren selv for egen regning, idet lejeren bærer risikoen for glas, sanitet, tab af goodwill ved brand. Ligeledes må lejeren tegne en forsikring mod vandskade, såfremt dette ønskes af lejer, idet det bemærkes, at udlejeren ikke påtager sig noget ansvar for vandskade, uanset hvordan vandskaderne er opstået, med mindre bygningsforsikringen dækker skaden. 15. DET LEJEDES AFLEVERING VED FRAFLYTNING **VÆLG MELLEM 14.1., OG Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddeliggjort og rengjort og som ved overtagelsen nyistandsat med ny gulvbelægning, og i øvrigt uden mangler af nogen art og med samtlige installationer i god og brugbar stand Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddeliggjort, rengjort og velvedligeholdt og med samtlige overflader nymalede, det vil sige vægge, lofter og alt træværk Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres ryddeliggjort og rengjort og i samme stand som ved overtagelsen, dog med undtagelse af den forringelse, som skyldes slid og ælde Ved lejemålets ophør forbliver de på ejendommen opførte bygninger og disses mur- og nagelfaste tilbehør og installationer af enhver art udlejerens ejendom. Særlige indretninger opsat af lejer, såsom skillevægge, skilte og lignende, herunder ændringer foretaget af lejer, kan udlejeren kræve fjernet af lejeren, ligesom udlejer kan kræve sporene efter den særlige indretning retableret. Udlejeren kan i stedet vælge at lade de pågældende indretninger forblive i ejendommen uden kompensation til lejer PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 16

17 15.5. Lejeren har dog ret til inden fraflytningsdagen at fjerne alt det af lejeren bekostede løsøre og inventar, f.eks. kontormøbler, reklameskilte, teknisk udstyr m.v. mod at bringe det lejede tilbage til dets oprindelige stand Såfremt nødvendige istandsættelsesarbejder ikke er udført inden flyttedagen, sker istandsættelsen ved udlejerens foranstaltning. Lejer er i så fald forpligtet til at betale leje og andre ydelser i henhold til denne kontrakt for den periode, der medgår til istandsættelsen Lejeren er ved fraflytning forpligtet til at aflevere samtlige nøgler til alle låse i lejemålet, herunder også til sådanne låse, som lejeren selv har installeret. 16. FREMLEJE-, AFSTÅELSES- OG GENINDTRÆDELSESRET **VÆLG MELLEM 15.1., OG Lejeren har ikke ret til hverken helt eller delvist at fremleje det lejede Lejeren har ret til hel eller delvis fremleje uden særskilt afgift, men på aftalevilkår godkendt af udlejeren og til en af udlejeren godkendt person indenfor samme branche og til samme benyttelse. Udlejeren kan kun modsætte sig fremleje til tredjemand, såfremt der kan rejses berettiget kritik af dennes forretningsmæssige eller økonomiske kvalifikationer, eller der foreligger andre vægtige grunde Lejeren har ret til hel eller delvis fremleje uden særskilt afgift, dog kun til benyttelse i overensstemmelse med pkt. 3.0.**KONTROLLER HENVISNINGEN!!. Udlejeren kan kun modsætte sig fremleje til tredjemand, såfremt der kan rejses berettiget kritik af dennes forretningsmæssige eller økonomiske kvalifikationer, eller der foreligger andre vægtige grunde. **VÆLG MELLEM 15.4., 15.5., ELLER Lejeren har ikke afståelses- eller genindtrædelsesret. **HUSK AT TAGE STILLING TIL, OM DET OGSÅ OMFATTER AFSTÅELSESRET TIL ET SELSKAB! PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 17

18 16.5. Lejeren har ret til at lade en anden lejer inden for samme branche fortsætte lejemålet på uændrede lejevilkår, med mindre udlejeren har vægtige grunde, herunder den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab, til at modsætte sig dette. Lejeren har dog ikke genindtrædelsesret Lejeren har afståelses- og genindtrædelsesret i et omfang som beskrevet i Erhvervslejelovens Lejeren har ret til at afstå lejemålet til en person eller et selskab, mod hvem eller hvilket udlejeren ikke kan rejse berettigede saglige indsigelser vedrørende den indtrædende lejers økonomi eller branchekendskab. Afstående lejer er selvskyldnerkautionist for ethvert krav ifølge kontrakten, som den til enhver tid værende udlejer måtte få overfor den indtrædende lejer, så længe denne lejekontrakt er uopsigelig fra lejerens side, jfr. pkt. *****. Misligholder den indtrædende lejer lejekontrakten inden for denne periode, kan udlejeren forlange, at den afstående lejer genindtræder i lejemålet. Afstående lejer kan vælge at frigøre sig for kautionsforpligtelsen over for udlejeren ved at tegne en af udlejeren godkendt kautionsforsikring i et anerkendt selskab eller ved at stille anfordringsgaranti med dækningsomfang svarende til forpligtelsen Enhver omdannelse af den virksomhed, der drives fra det lejede, betragtes som afståelse. Som omdannelse betragtes indtræden og udtræden af deltagere i en personligt ejet virksomhed, herunder K/S, samt ændring af en personligt ejet virksomhed til et selskab med begrænset ansvar Såfremt lejer er et selskab med begrænset ansvar, herunder K/S, skal enhver overgang af den bestemmende indflydelse i selskabet betragtes som afståelse I de tilfælde, hvor omdannelsen betragtes som afståelse, påhviler den ovenfor nævnte selvskyldnerkautionsforpligtelse den part, som afgiver den bestemmende indflydelse Lejeren er forpligtet til, når som helst ved påkrav fra udlejeren, at dokumentere, at ejerforholdet i virksomheden er som ved lejeforholdets begyndelse PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 18

19 17. SKILTNING **VÆLG ELLER Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen må kun foretages efter udlejerens forud indhentede skriftlige godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og kommunale bestemmelser, der er gældende for ejendommen. Skiltning vil normalt kunne tillades ud for eget lejemål Al iøjnefaldende skiltning samt anden form for reklame på og ved ejendommen må kun foretages efter udlejerens forud indhentede skriftlige godkendelse og skal i øvrigt ske i overensstemmelse med de servitutter og kommunale bestemmelser, der er gældende for ejendommen. Skiltning vil normalt kunne tillades ud for eget lejemål Alle omkostninger i forbindelse med lejerens tiltag i henhold til pkt **KONTROLLER HENVISNINGEN!betales af lejeren, der også selv må drage omsorg for, at alle myndighedsgodkendelser indhentes og til stadighed opfyldes. 18. OMKOSTNINGER OG TINGLYSNING Lejekontrakten stemples ikke. Hver part betaler egne omkostninger til oprettelse af denne kontrakt Lejeren er berettiget til ved egen foranstaltning og for egen regning at lade lejekontrakten tinglyse på ejendommen, således at tinglysningen respekterer de på ejendommen tinglyste servitutter, byrder og pantehæftelser. Desuden skal tinglysningen af kontrakten respektere fremtidige på ejendommen tinglyste pantehæftelser og servitutstiftende deklarationer (med eller uden pant) på ejendommen. Ligeledes skal respekteres ejendommens opdeling i ejerlejligheder Såfremt lejekontrakten tinglyses, er lejeren ved lejemålets ophør pligtig til for egen regning at lade den aflyse og tilstille udlejeren en kopi af aflysningspåtegningen Såfremt lejeren ikke efter lejemålets ophør straks berigtiger forholdet efter skriftligt påkrav herom, er udlejeren berettiget til at gennemføre aflysningen, idet lejerens skriftlige opsigelse skal tjene udlejeren som tilstrækkelig fuldmagt til at begære kontrakten slettet PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 19

20 af tingbogen. 19. FORKØBSRET Lejeren har i lejeperioden forkøbsret til ejendommen, såfremt udlejeren ønsker at sælge. Forkøbsretten kan kun gøres gældende til den pris og på de vilkår, som beviseligt kan opnås ved salg til anden side. Lejeren skal inden for 14 dage efter fremkomst af skriftligt tilbud meddele, om han ønsker at udnytte forkøbsretten I tilfælde af, at lejeren gør forkøbsretten gældende, skal lejeren senest samtidig med, at forkøbsretten gøres gældende, stille sikkerhed for købesummen Såfremt forkøbsretten ikke gøres gældende inden for den i pkt **KONTROLLER HENVISNINGEN! anførte frist, eller såfremt der ikke stilles behørig sikkerhed, jfr. pkt **KONTROLLER HENVISNINGEN!, bortfalder forkøbsretten uden yderligere varsel. 20. GENERELT Enhver aftale indgået mellem parterne om dette lejemål, indgået såvel før som efter lejekontraktens underskrift, skal bekræftes skriftligt som tillæg til denne kontrakt for at kunne gøres gældende parterne imellem Erhvervslejelovens bestemmelser er gældende for dette lejemål, for så vidt disse ikke er fraveget gennem foranstående. **VÆLG ELLER Lejer har forinden lejekontraktens indgåelse været opfordret til at søge behørig information om de med aftalen forbundne konsekvenser, ligesom lejer inden lejekontraktens underskrift har modtaget kopi af den af Boligministeren udarbejdede checkliste, hvormed lejer har gjort sig bekendt Lejer har forinden kontraktens indgåelse været rådgivet af ***** PLL/JBF - 1. februar 2008 Side 20

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland v/regionshospitalet Randers Skottenborg 26 8800 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa CVR nr. 29189986 (i

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler

GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler GENERELLE LEJEBETINGELSER ved leje af Kontor eller Erhvervslokaler 1. Det lejede 1.1 Lejekontrakt indgås mellem ErhvervsMart Foerlev Møllevej 3 8660 Skanderborg v/ Vagn Hvam Pedersen CVR nr.: 17112791

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er.

1.1. Det lejede er beliggende på matr.nr., hvis grund og bygninger herefter er kaldet ejendommen. Lejemålets postadresse er. Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Tidsbegrænset lejekontrakt Mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S CVR nr. 64 94 22

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND

LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND UDKAST 16.09.2014 LEJEKONTRAKT NORDSJÆLLANDS HOSPITAL FREDERIKSSUND Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø Danmark Tlf: 35 44 70 00 Fax: 35 44 70 01 www.ntadvokater.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Nyere lagerhaller. Lejeopstilling. Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237. Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens

Nyere lagerhaller. Lejeopstilling. Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237. Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens Lejeopstilling Nyere lagerhaller Beliggende i industriområdet Horsens Syd Sag 110237 Chr. Nielsens Vej 6, 8700 Horsens God beliggenhed nær Vejlevej/Vestvejen/motorvej E45 Højloftede, søjlefri haller med

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Tidsbegrænset lejekontrakt

Tidsbegrænset lejekontrakt Tidsbegrænset lejekontrakt 1: Paterne og det lejede. Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter benævnt udlejer) Og Hvidovre Fodbold A/S Sollentuna Alle 1-3 2650 Hvidovre (herefter

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. Forest Hill Property ApS CVR-nr. 29 19 03 80 Plejeltvej 20 3100 Hornbæk (i det følgende kaldet udlejer) J.nr. 21008170 baa/gj Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor,

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes

Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Nyrenoverede kontorlokaler udlejes Beliggende ved trafikeret hovedvej i Nordjylland Sag K1407-24 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Lyse og attraktive

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Vermundsgade 38, 2100 København Ø. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Information Bo med New Yorker stemning på Østerbro Det ledige lejemål på 10.991 m² er indrettet fra stuen til 6. sal med kontorer i flere størrelser, mødecenter, flot reception, kantine på 5. sal med tagterrasse

Læs mere

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T ADVOKAT EIGIL PEDERSEN KAJ MUNKS VEJ 4 7400 HERNING Tlf. 96 26 40 00 J.NR. 6023567 /TMH T I D S B E G R Æ N S E T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede Innovatorium A/S Birk Centerpark

Læs mere

Erhvervslejekontrakt

Erhvervslejekontrakt Erhvervslejekontrakt mellem Bastian I/S Boller Slotsvej 17 8700 Horsens Cvr.nr.: 26532612 og Boligselskabet Domea Hedensted-Tørring Boligselskabet Domea Horsens Boligselskabet Domea Nr. Snede Skanderborg

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:!

Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben! Navn/ensemble:!!! Kontaktpersonens fulde navn:! Parterne Udlejer: Foreningen Kammerklubben Ørnevej 69, 2400 KBH. NV. (Herefter benævnt som udlejer) Lejer: Kontrakt og ordensregler for Kammerklubben Denne lejekontrakt indgås mellem (Benyt venligst BLOK-bogstaver,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig

Læs mere

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler

Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Lejeopstilling Velbeliggende kontor-/kliniklokaler Holme Møllevej 11, 8260 Viby J God beliggenhed og velholdt lejemål Lyse og venlige lokaler Gode parkeringsmuligheder Attraktive offentlige transportmuligheder

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne

Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Lejeprospekt Fremleje Lokalerne Bjødstrupvej 20A, 8270 Højbjerg Synlige lækre indrettede butikslokaler Samlet areal: 1.200 m 2 Årlig leje ekskl. drift: 1. år kr. 300,- pr. m 2 2. år. kr. 400,- pr. m 2

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Flot butik opføres på Borgergade

Flot butik opføres på Borgergade Flot butik opføres på Borgergade Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed Årlig leje kr. 306.000 Etageareal m 2 255 Årlig

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum.

Lejeprospekt. Vedrørende butikslokalet. Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning. Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. clausen-erhverv.dk, ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Vedrørende butikslokalet Dalgas Plads 7 B, 7400 Herning Velbeliggende butikslokale i butikscenter i Herning Centrum. Samlet areal inkl. fællesareal:

Læs mere

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik

2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik 2 flotte butikker under opførelse på Borgergade Den ene er udlejet til tøjbutik Borgparken Sag 862208 TIL LEJE Silkeborg - Borgergade 64 Facade direkte til Borgergade Butik med stil Attraktiv beliggenhed

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede.

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66. 1. Det lejede. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 490-303-03 L E J E K O N T R A K T Denne lejekontrakt indgås mellem udlejer: og A/B

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Eltangvej, Lilballe Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr:

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Køkken og cateringfaciliteter udlejes

Køkken og cateringfaciliteter udlejes Køkken og cateringfaciliteter udlejes Fuldt apteret køkken m/kantine-/selskabslokale Sag R1407-25 TIL LEJE Pandrup - Klokkestøbervej 4 (del af) Der er gode parkeringsmuligheder ved ejendommen Mulighed

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Information & besigtigelse. Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler

Information & besigtigelse. Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler Kontorhotel - fra 1 person + fælles mødelokaler Få en god arbejdsplads fra kun kr. 2.035 + moms pr. måned, og hvis du skal bruge lidt arkiv, kan du frit vælge at leje et pænt rum fra kun kr. 490 + moms

Læs mere