Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan , hvor der er givet svar til borgerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne."

Transkript

1 Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan , hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument nr ) Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46 har indsendt et høringssvar, hvor der blev stillet spørgsmål til omkostningerne ved kloakeringen, og om der er blevet overvejet andre muligheder. Svar (dokument nr ): Der er pr brev blevet oplyst hvor stort tilslutningsbidraget er. Der er også oplyst at andre muligheder er overvejet, men at det er mest økonomisk og samfundsmæssigt fordelagtigt at kloakere. Steffen Nielsen, Storegade 85, Husby, 5592 Ejby (dokument nr ) Telefonisk samtale: Steffen Nielsen, Storegade 85 ville vide hvorfor de skal kloakeres og hvad konsekvensen bliver for dem. Svar: Det blev forklaret, at det på grund af afstanden til nærmeste tilslutningsmulighed er teknisk og økonomisk fordelagtigt at kloakere. Omkostningen vil blive tilslutningsbidrag, tilslutning på egen grund ved kloakmester samt fremover vandafledningsbidrag. Peter Bøgholm, Fruerhøjvej 29, 5464 Brenderup (dokument nr ) Telefonisk samtale: Peter Bøgholm, Fruerhøjvej 29 ville vide hvorfor hans ejendom er markeret i bilag 3. Han ville også vide detaljer vedrørende forsikringsforhold hvis der sker strømsvigt så pumpen stopper. Svar: Mht. hvorfor ejendommen er på bilag 3, blev det forklaret, at det er fordi der skal eksproprieres areal til en minipumpestation som skal have el. Mht. forsikringsspørgsmål ved pumpestop blev der oplyst at det ikke har betydning for om han skal kloakeres. Problemet kan tages op igen hvis det bliver aktuelt, men han er som udgangspunkt ikke stillet dårligere end alle andre der er kloakeret. Pia Halskov Jacobsen på vegne af Mette Halskov Jacobsen, Hylkedamvej 92, 5591 Gelsted (dokument nr ) Telefonisk samtale: Pia Halskov Jacobsen ville gerne have vidst, at der var planer om kloakering da de købte ejendommen. Svar: Det blev oplyst at der på det tidspunkt købet fandt sted, ikke var planlagt kloakering. 1

2 Børge Dalgas Sørensen, Hylkedamvej 73, 5591 Gelsted (dokument nr ) Børge Dalgas Sørensen oplyser at der er lavet et nedsivningsanlæg i Han har afleveret en kopi af den gamle godkendelse. Svar: Der kan gives en dispensation på 20 år (fra anlægget er færdigmeldt) til tilslutning til den offentlige kloak. Det kræver at der indsendes en ansøgning. Jørgen Kastrup på vegne af Anders Kastrup, Vejrupvej 59, 5464 Brenderup (dokument nr ) Telefonisk samtale: Jørgen Kastrup vil høre hvornår de skal spildevandskloakeres og hvad det medfører. De skal have skiftet deres rør i nærmeste fremtid og vil derfor høre om der er forbehold, så de ikke skal til at lave det om. Svar: Det blev oplyst at kloakeringen vil bliver i 2013 eller 2014 og at de selv skal aflede deres regnvand, mens spildevandet skal på et tryksat system med minipumpe station. Mht. placering af nye rør blev der henvist til Middelfart Spildevand as. 2

3 Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan , hvor der ikke er givet svar. Niels Eriksen, Gelstedvej 47, 5591 Gelsted. Regnvandsbassin ved Fjelsted (dokument nr ) Niels Eriksen, lodsejer af matrikel Fjelsted By, Fjelsted, 20y, gør opmærksom på at den måde regnvandsbassinet er placeret på, er uhensigtsmæssigt i forhold til at dyrke jorden omkring den. Forslag til svar: Det er meningen at det nye bassin skal ligge inden for det område der er markeret i tillægget. Det kommer ikke til at fylde hele det markerede området og udformningen af bassinet ligger ikke fast. Af hensyn til det funktionelle, økonomiske og visuelle er det ikke hensigtsmæssigt at lave et langt smalt bassin. Derfor fastholdes placeringen af bassinet inden for det markerede område. Steffen Nissen på vegne af Storegade 85, 87 og 89 samt Tybrindvej 10 og 11, 5592 Ejby (dokument nr ) Steffen Nissen har på vegne af i alt 5 ejendomme ved Husby indsendt en indsigelse hvor han kommer med flere grunde til at ejendommene ikke skal kloakeres: Ejendommene leder uden problemer spildevandet væk ned til Trybrind vig. Badevandet ved Husby Strand er af god kvalitet. Der skal ved kloakeringen anlægges nye, store og dyre ledninger. Der skal tages hensyn til ejendommenes økonomiske situation. Der skal bruges energi til at pumpe spildevandet til renseanlægget. De 5 ejendomme er planlagt til kloakering fordi der er problemer med vandkvaliteten i dette område, og fordi ejendommene ligger samlet og nær eksisterende kloakledning vil det være samfundsmæssigt økonomisk fordelagtigt, at de tilsluttes den offentlige kloak. I forbindelse med udarbejdelsen af Middelfart Kommunes Spildevandsplan blev der lavet en beregning for, hvornår det er økonomisk fordelagtigt at kloakere en ejendom. Beregningen viste, at det kan betale sig at kloakere, hvis ejendomme i gennemsnit ligger tættere end 200 meter på en ledning. Miljøbeskyttelsesloven giver ikke mulighed for at tage hensyn til de enkelte ejendommes økonomi. 3

4 Peter Bogaard, Hørkærvej 30, 5591 Gelsted (dokument nr ) Peter Bogaard har indsendt en indsigelse hvor han argumenterer for at ejendommen, Hørkærvej 30, ikke skal kloakeres. Ejendommen er et sommerhus hvor der over de sidste 4 år ikke har været et vandforbrug på over 10 m 3. Forslag til svar: Middelfart kommune vælger at udtage ejendommen af kloakering på baggrund af at det er et sommerhus, med et meget lavt vandforbrug. Udtagelsen har ikke nogen betydning for kloakeringen af de andre huse i området. Mette Halskov Jacobsen, Hylkedamvej 92, 5591 Gelsted (dokument nr ) Metter Halskov Jacobsen har indsendt en indsigelse, hvor hun argumenterer for at ejendommen, Hylkedamvej 92, ikke skal kloakeres: Der blev i februar - marts 2012 spurgt til om der var planer for kloakering af ejendommen. På dette tidspunkt var der ikke nogle planer om kloakering. Huset er totalrenoveret, men bruger det eksisterende nedsivningsanlæg. Der måtte fjernes en gammel olietank, som der ellers var oplyst var fjernet. Der er en fælles vej, som ikke benyttes som ønskes lukket. Problemer med at lave indhegning til sine hunde da placeringen af kloakken ikke kendes. Da der før renoveringen af ejendommen blev spurgt ind til planerne for kloakering var der ikke nogle. Først under udarbejdelse af Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan blev det klarlagt, at det ville være fordelagtigt at medtage ejendommen i kloakeringen. At en ejendom er totalrenoveret har ikke betydning for en kloakering. I forbindelse med renoveringen af huset er nedsivningsanlægget ikke blevet renoveret. Det har heller ikke betydning for en kloakering, at det har været nødvendigt at opgrave en gammel olietank. Spørgsmål om lukning af en privat fællesvej skal rettes til Vej- og Trafikafdelingen. Det har ikke betydning for en kloakering. Placeringen af kloakken fremgår ikke af Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan , da placeringen først bliver detailplanlagt hvis tillægget bliver endelig vedtaget. I forbindelse med detailplanlægningen vil de enkelte ejendomme blive inddraget i blandt andet placeringen af skelbrønd. Der er derved muligt i samarbejde at finde den mest optimale placering. 4

5 Dieter Britzelmayr, Hørkærvej 19, 5591 Gelsted (dokument nr ) Dieter Britzelmayr har indsendt en indsigelse, hvor han argumenterer for at ejendommen, Hørkærvej 19, ikke skal kloakeres: Det er kun Hørkærvej nr. 19, 21 og 30 der skal kloakeres. Ved anlæggelse af ledningen vil vejen blive afskåret så det ikke vil være muligt at komme ind til ejendommene. Der er ikke råd til en kloakering. En række ejendomme i området er udpeget til at skulle kloakeres. Udpegningen er blandt andet sket i forholdt til afstanden fra ejendommene til den eksisterende spildevandsledning som ligger langs Hylkedamvej. Da der ikke er lavet en detailplanlægning, kan det endnu ikke siges hvordan kloakledningen vil blive anlagt, men under anlæggelsen vil der blive taget hensyn til at beboerne på ejendommene vil kunne komme til og fra deres huse og at hjælp vil kunne komme frem hvis der sker en ulykke. Det er dog muligt at vejen vil blive spærret i perioder. Miljøbeskyttelsesloven giver ikke mulighed for at tage hensyn til de enkelte ejendommes økonomi. Anette og Tue Wiemann, Bolsvej 18, 5500 Middelfart (dokument nr ) Anette og Tue Wiemann har indsendt en indsigelse i forbindelse med kloakering af ejendommen, Bolvej 18: De ønsker ikke at levere strøm eller jord til den pumpebrønd som skal anlægges i forbindelse med kloakeringen. De ønsker en forklaring på hvorfor kloakering er den bedste løsning miljømæssigt. Ved kloakering med et tryksat system bliver det muligt at kloakere langt flere ejendomme i det åbne land, så det stadig er samfundsmæssigt økonomisk forsvarligt og godt for miljøet. Spildevandsrensning på store renseanlæg er underlagt strenge krav til blandt andet rensegraden og analyse af spildevandet som almindelige spildevandsanlæg for enkeltejendomme ikke er underlagt. Når en ejendom skal levere strøm til en trykpumpe på egen grund sker der en reducering i vandafledningsbidraget som betaling for strømmen. Selve pumpebrønden kan sættes i skel, men det kan give problemer i forhold til dybden af brønden, da spildevandet fra huset skal gravitere til brønden. Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan giver mulighed for at Middelfart Spildevand as kan foretage en ekspropriation så pumpebrønden kan sættes mest optimalt. 5

6 Ole M. Jakobsen, Agerstien 2, 5591 Gelsted (dokument nr ) Ole M. Jakobsen har indsendt bemærkninger, hvor en placering af pumpebrønd, dimensionering m.v. ønskes præciseret. Forslag til svar. Placering af pumpebrønd sker i samarbejde mellem Middelfart Spildevand as og grundejer. Det anbefales derfor at aftale et møde parterne imellem til en drøftelse af sagen. Kurt Bech Christensen, Varbjergvej 15, 5464 Brenderup (dokument nr ) Kurt Bech Christensen har indsendt en indsigelse i forbindelse med kloakering af ejendommen, Varbjergvej 15: Spildevandet fra ejendommen ledes til et gammelt rodzoneanlæg og der ønskes derfor dispensation. Der vil blive ledt meget overfladevand til kloakken og renseanlægget. Rodzoneanlægget på ejendommen er over 20 år gammelt og anses derfor for at være afskrevet. Ejendommen vil kun blive tilsluttet for spildevand. Overfladevand skal afledes som hidtil og vil derfor ikke have påvirkning på kloakken, renseanlægget eller Stor Å. Claus C. Vogel på vegne af Torben Nybo og Susanne Hagemann Knudsen, Vindebjergvej 57 (dokument nr ) Claus C. Vogel har på vegne af Torben Nybo og Susanne Hagemann Knudsen indsendt bemærkninger til placeringen af det nye regnvandsbassin ved Fjelsted: Har andre placeringer være overvejet, evt. gamle grusgrave? Kan problemet med at vandløbene i området har svært ved at lede vandet væk evt. løses ved mere grødebeskæring? Er der taget højde for at grundvandet står højt i området? Er det muligt at anlægge bassinet på en sådan måde at matr. nr. 35 b kun anvendes under etablering af bassinet og at ledningsnettet servitutdeklareres? Forslag til svar: Bassinet er placeret på det markerede areal, da dette er den mest optimale placering i forhold til afledning af vandet til åen og i forhold til de områder hvor bassinet skal modtage vand fra. Det vil ikke være muligt at løse problemet med udledning ved at ændre på vandløbsplejen. Middelfart Spildevand as skal kun have retten til at lægge ledninger ind over arealet. Bassinet vil ikke komme til at ligge på jeres grund. 6

7 Birgit Eriksen og Poul Dreyer Nielsen, Varbjergvej 19, 5464 Brenderup (dokument nr ) Birgit Eriksen og Poul Dreyer Nielsen har indsendt en indsigelse i forbindelse med kloakering af ejendommen, Varbjergvej 19: Der ønskes at etablere privat renseanlæg i stedet. Det er dyrt at blive kloakeret i forhold til anlæggelse af privat anlæg. Elledningen til huset leverer ikke nok strøm i forvejen, så der vil ikke være nok til en pumpebrønd. Der er stor højdeforskel på pumpebrønd og hovedledningen oppe ved vejen. Der er lang afstand fra vejen til ejendommen. Der sker en forskelsbehandling i forhold til andre ejendomme der har fået lov at etablere private anlæg. Forslag til svar: Middelfart kommune vælger at udtage ejendommen af kloakering på baggrund af at der er for langt til hovedkloakken i Varbjergvej. Omkostningerne for både Middelfart Spildevandsselskab og ejerne vil blive for høje og derved ikke længere en økonomisk fordelagtig løsning. Ejendommen skal i stedet lave en individuel renseløsning. Tillæg 2 til Middelfart Spildevandsplan er blevet tilrettet i forhold til dette. Stig Vestergaard, Æblegyden 39, 5580 Nørre Aaby (dokument nr ) Stig Vestergaard har indsendt bemærkninger i forbindelse med kloakering af ejendommen, Æblegyden 39. Han ønsker at få erstatning/betaling for udnyttelse af hans grund. Han ønsker desuden ikke at levere strøm til den pumpe der skal etableres. Såfremt at Middelfart Spildevand as og ejeren af ejendommen ikke kan nå til enighed, har Middelfart Spildevand as mulighed for at ekspropriere jord til minipumpestation og strømforsyning. 7

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag

Syddjurs Kommune Side 1 Følle Strand - Spildevandskloakering Oktober 2007 Dispositionsforslag Syddjurs Kommune Side 1 0. Resumé For afhjælpning af de konstaterede problemer i forbindelse med spildevandsafledning ved Følle Strand sommerhusområde, har Syddjurs Kommune valgt at gennemføre en spildevandskloakering

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel

HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Nyhedsbrev Damhusledningen/Hvidovre, oktober/november 2013 HOFOR snart klar til at bore den nye kloaktunnel Straks i det nye år er HOFOR klar til at sende den underjordiske boremaskine af sted, som skal

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 15. Indhold. Kloakprojekter. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 15 Kloakprojekter Indhold 1 Oversigt over kloakprojekter... 2 1.1 Vejafvanding i Jægerspris Nord... 3 1.2 Udløbspumpestation på Linderupvej... 4 1.3

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere