Love for Lederne. Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj Navn. Organisationens navn er Lederne med hjemsted i København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Love for Lederne. Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2012. Navn. Organisationens navn er Lederne med hjemsted i København."

Transkript

1 Love for Lederne Vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2012 Navn Organisationens navn er Lederne med hjemsted i København. Idégrundlag og formål Lederne skal som en selvstændig og partipolitisk uafhængig part være en naturlig og nødvendig del af alt, der har betydning for udøvelse og udvikling af ledelsesmæssig kompetence. Lederne tilbyder medlemskab til ledere, betroede medarbejdere samt ejerledere i henhold til de fastlagte love. Dette ledermedlemskab er organisationens kerne. Organisationen skal herudover tilbyde medlemsformer for uddannelsessøgende, der interesserer sig for ledelse, for ansatte på vej mod et lederjob (kommende ledere) og for ansatte, der i en periode forlader lederjobbet (transitledere). Gennem disse medlemsformer sikres en forbindelse til Lederne, der tilskynder de pågældende til at opnå ledermedlemskab, når medlemsbetingelserne herfor er opfyldt. Lederne skal både som interesseorganisation og serviceorganisation arbejde for, at medlemmernes forhold varetages bedst muligt i relation til deres stilling som ledere, herunder bl.a. løn, pension og uddannelse. Ledermedlemskab 1 Som medlemmer af organisationen kan optages ledere/ledende medarbejdere, som er tillagt et ansvar, en kompetence eller en dispositionsret, der forpligter virksomheden samt ejerledere. For ansatte optagelsessøgende skal den pågældendes løn give udtryk for, at der er tale om en lederstilling indenfor den pågældendes erhvervsområde. Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for lønniveauet inden for de forskellige erhvervsområder. Optagelse af medlemmer 2 Skriftlig anmodning om optagelse i organisationen indsendes til Ledernes administration, hvorefter den pågældende, såfremt optagelsesbetingelserne er opfyldt, optages i den afde-

2 ling, der geografisk omfatter vedkommendes bopæl, eller såfremt pågældende ønsker det, den afdeling, der geografisk omfatter vedkommendes ansættelsessted. Optagelsen er gældende fra den dato, optagelsesbegæringen er modtaget i Lederne. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning godkende, at medlemmer af foreninger med primært offentligt ansatte ledere som medlemmer optages kollektivt. Medlemmer omfattet af kollektivt medlemskab har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer. Kommentar Der er ikke med bestemmelsen tiltænkt nogen generel mulighed for kollektiv optagelse af grupper af privat ansatte ledere. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra de geografiske optagelseskriterier nævnt i stk. 1. Kontingent 3 Kontingentet indbetales kvartalsvis forud senest den første hverdag i kvartalets første måned. Såfremt kontingentet indbetales senere, opkræves et administrationsgebyr fastsat af hovedbestyrelsen. Indbetales kontingentet ikke inden udgangen af kvartalets anden måned, kan medlemmet uden varsel slettes og har derefter intet krav på organisationen. Arbejdsløshedskasse og medlemsbistand. Arbejdsløshedskasse og medlemsbistand 4 Til organisationen er knyttet en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Medlemskab heraf er frivilligt for organisationens medlemmer. For arbejdsløshedskassen gælder særlige vedtægter, hvortil henvises. 5 Ethvert medlem har, efter hovedbestyrelsens eller formandens godkendelse, ret til juridisk assistance i sager, der vedrører den pågældendes ansættelsesforhold som funktionær eller direktør. Det gælder dog ikke uddannelsessøgende. 6 Såfremt en sag er rejst på grundlag af et medlems urigtige eller bevidst tilbageholdte oplysninger, kan omkostningerne kræves afholdt af det pågældende medlem. 7 Der ydes hjælp til medlemmer, som mister deres stilling på grund af en af hovedbestyrelsen godkendt konflikt.

3 8 Såfremt et medlem på grund af arbejdsgiverens konkurs, betalingsstandsning eller likvidation ikke får udbetalt løn, kan organisationen yde et lån svarende til indtil en måneds løn, derefter kan der i opsigelsesperioden udbetales lån til dagpengeberettigede svarende til dagpenge. Medlemsforpligtelser 9 Ethvert medlem har pligt til at overholde organisationens love. Sker der ændringer i lovene, skal medlemmerne og afdelingerne orienteres herom. 10 Et medlem, som bliver opsagt fra sin stilling, eller selv siger op, skal inden otte dage, fra opsigelsen er modtaget, anmelde dette til Lederne. Kommentar Bestemmelsen tager sigte på at tilskynde medlemmerne til, såfremt de er opsagt, at rette henvendelse til Lederne så hurtigt som muligt, idet jo længere tid der går, jo sværere kan det ofte være at gennemføre en sag med succes for medlemmet. Bestemmelsen administreres ikke sådan, at ethvert medlem, der henvender sig senere end otte dage fra opsigelsen er modtaget, bliver afvist. Det skal derimod betragtes som en bestemmelse, der tilskynder medlemmet til at henvende sig så hurtigt som muligt. 11 Et medlem, der søger ny stilling, bør henvende sig til organisationen, forinden bindende aftale træffes. Forandring af løn, opsigelsesfrist m.m. bør godkendes af organisationen. Nye ansættelsesforhold skal, såfremt hovedbestyrelsen kræver det, attesteres af arbejdsgiveren. Kontrakter bør forelægges organisationen til godkendelse. Det tilstræbes, at de af organisationen godkendte kontraktformularer benyttes. 12 Ethvert medlem har pligt til at udfylde og rettidigt indsende de spørgeskemaer, som organisationen udsender. Oplysningerne behandles fortroligt. Hovedbestyrelsen kan i konkrete tilfælde indføre et rykkergebyr for de medlemmer, der ikke opfylder denne pligt.

4 Kategorier af medlemskab og medlemsformer i øvrigt 13 Den, der opfylder betingelserne for ledermedlemskab, kan ikke være tilknyttet organisationen gennem andre medlemsformer eller opnå passivt medlemskab. Uddannelsessøgende 14 Uddannelsessøgende, som afgiver en erklæring om at målet med uddannelsen er at opnå en lederstilling, kan optages som uddannelsesmedlem af Lederne. Uddannelsessøgende har efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse ret til at modtage et afgrænset udvalg af services og tilbud. Uddannelsessøgende kan umiddelbart efter afslutning af sin uddannelse optages som kommende leder uanset om betingelserne jf. 15 kan anses for opfyldt. Den pågældende har i forbindelse med første job pligt til at underrette organisationen herom og skal for fortsat at være medlem opfylde betingelserne enten efter 1 eller 15. Uddannelsessøgende kan deltage i organisationens lokale møder, men de har på disse ikke stemmeret, og de kan ikke vælges til tillidsposter i organisationen. Stk. 4 Kontingent for uddannelsessøgende fastsættes af generalforsamlingen som en procent af organisationskontingentet til Lederne, det tilstræbes, at kontingentet maksimalt udgør 10 procent af kontingentet for ledermedlemskabet. Kommende ledere 15 En funktionær kan optages som kommende leder, hvis den pågældende: 1) Er tilmeldt eller påbegyndt en lederuddannelse, eller 2) Indgår i et udviklingsprogram, der kan føre frem til en lederstilling, eller 3) Er ansat i en stilling, der er tiltænkt at træne den pågældende til en lederstilling, og 4) Der afgives en erklæring til Lederne om at målet er at opnå en lederstilling eller ansættelse som særligt betroet medarbejder. En funktionær, der optages som kommende leder betaler samme kontingent som fastsat for ledermedlemskabet og har ret til at modtage de samme services og tilbud, som følger af ledermedlemskabet.

5 Kommende ledere har stemmeret på afdelingernes generalforsamling og er valgbare til tillidsposter i Lederne. Transitledere 16 Et medlem, der i en ny ansættelse som funktionær ikke længere opfylder betingelserne for ledermedlemskab efter lovenes 1, kan optages som transitleder, såfremt den pågældende over for Lederne erklærer, at det er den pågældendes mål at opnå en lederstilling eller at opnå ansættelse som særligt betroet medarbejder. En funktionær, der optages som transitleder betaler samme kontingent som det, der er fastsat for ledermedlemskabet og har ret til at modtage de samme services og tilbud, som følger af dette. Transitledere har stemmeret på afdelingernes generalforsamling og er valgbare til tillidsposter i Lederne. Passivt medlemskab 17 Et medlem, der ikke mere opfylder betingelserne for ledermedlemskab eller ikke længere kan omfattes af medlemsformerne i henhold til 13-16, overgår til passivt medlemskab. Kontingent for passivt medlemskab udgør ¼ af det kontingent, der er fastsat for ledermedlemskabet, jf. dog 18. Plus 55 og medlemskab ved overgang til efterløn og pension 18 Fra det tidspunkt hvor et medlem fylder 55 år, har den pågældende ret til at gøre brug af en række produkter, der er særligt målrettet denne aldersgruppe Plus 55 produkter. Ret til brug af Plus 55 produkter forudsætter betaling af fuldt kontingent. Ledermedlemmer, der overgår til pension, har dog ret til at modtage produkterne mod betaling af halvt kontingent. 19 Et medlem, der overgår til efterløn, har stemmeret på afdelingernes generalforsamlinger. Fravælges retten til i henhold til 18 at gøre brug af Plus 55 Produkter betales halvt kontingent. Et medlem, der overgår til pension, har ikke stemmeret på afdelingernes generalforsamlin-

6 ger og kan ikke vælges til tillidsposter. Fravælges retten i henhold til 18 til at gøre brug af Plus 55 produkter betales ¼ af det kontingent, der er fastsat for ledermedlemskabet. Udmeldelse og eksklusion 20 Udmeldelse af organisationen skal ske skriftligt med fire måneders varsel til en 31. marts eller 30. september. Kommentar Bestemmelsen anvendes naturligvis ikke i de tilfælde, hvor der skal ske overflytning til anden organisation som følge af jobskifte, flytning til udlandet eller den pågældende går på efterløn eller pension 21 Et medlem, der modarbejder organisationens formål, overtræder dens love eller i øvrigt optræder ukollegialt, kan af hovedbestyrelsen ekskluderes af organisationen. Forud for hovedbestyrelsens behandling af eksklusionen underrettes medlemmet herom i anbefalet brev. Medlemmet har ret til at fremlægge sin sag for hovedbestyrelsen. Stk. 4 Eksklusion skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer i hovedbestyrelsen LederPension 22 Med henblik på at varetage medlemmernes pensionsforhold har Lederne oprettet Leder- Pension. Ethvert medlem har mulighed for at søge optagelse i LederPension. Talsmænd 23 I virksomheder, hvor flere medlemmer er ansat, kan der ved afstemning blandt medlemmerne vælges en talsmand/talsmænd og evt. dannes en ledersektion/ledersektioner. Valg skal finde sted mindst hvert andet år. Genvalg er muligt og valgresultatet skal meddeles organisationen, der foretager den nødvendige anmeldelse og registrering. Talsmandens opgave er at sikre et formaliseret samarbejde mellem ledergruppen og virk-

7 somheden samt at sikre medlemmernes interesser på virksomheden med hensyn til bl.a. arbejdsforhold, ferieplanlægning, uddannelse, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper. Organisationens hovedbestyrelse har udarbejdet særskilte regler for anmeldte og registrerede talsmænds virke og arbejde herunder beskyttelse af talsmænd. Afdelinger 24 Lederne repræsenteres lokalt gennem et antal selvstændige afdelinger. Generalforsamlingen træffer beslutning om antallet af afdelinger og om afdelingernes geografiske udstrækning. Afdelingerne har ansvaret for lokalt at sikre, at organisationen gennem bl.a. lokalpolitisk arbejde og markedsføring er synlig omkring ledere og ledelse. Afdelingerne skal navnlig drage omsorg for at varetage organisationens ledelsespolitiske interesser i alle relevante fora. Afdelingerne skal, i det omfang det er muligt, være Ledernes administration behjælpelig med fremskaffelse af relevante oplysninger af interesse for organisationen. Enhver afdelingsbestyrelse er pligtig til hurtigst muligt at meddele administrationen de forandringer, der måtte indtræde i afdelingsbestyrelsens sammensætning. 25 Enhver afdeling vedtager selv sine love, som skal være i overensstemmelse med Ledernes love og godkendes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen vedtager en standardvedtægt for organisationens afdelinger. En afdeling har ikke ret til at opkræve kontingent. Afdelinger - bestyrelse 26 En afdelingsbestyrelse består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer inklusiv formand og næstformand. Afdelingens formand er medlem af hovedbestyrelsen. Ethvert medlem af en afdelingsbestyrelse er delegeret ved organisationens årlige generalforsamling. Bestemmelserne i stk. 2, 1. pkt. er for afdelinger med særstatus fraveget ved generalforsamlingsbeslutning, jf. lovenes bilag 1.

8 Stk. 4 Afdelingsbestyrelserne skal sammensættes således, at disse afspejler, at ledermedlemskabet er organisationens kerne, hvorfor der blandt de øvrige medlemsformer kun kan vælges én kommende leder eller én transitleder til en afdelingsbestyrelse. Der kan til en bestyrelse kun vælges én ledig. Bestyrelsesmedlemmer, der er ledige, transitledere eller kommende ledere, kan kun genvælges én gang. Pensionister og efterlønsmodtagere kan ikke vælges til en afdelingsbestyrelse, heller ikke selv om de i henhold til 18 har udnyttet retten til at modtage Plus 55 produkter. Afdelinger - godtgørelse 27 Hovedbestyrelsen fastsætter retningslinjer for godtgørelsen til bestyrelsesmedlemmer, herunder størrelse. Det enkelte afdelingsbestyrelsesmedlem kan beslutte at fravælge godtgørelsen helt eller delvist. Afdelinger - finansiering mv. 28 En afdeling har ret til at modtage et årligt aktivitetstilskud til dækning af omkostningerne ved afdelingens bestyrelsesarbejde og aktiviteter. Aktivitetstilskuddets maksimale størrelse beregnes ud fra afdelingens medlemstal pr. 1. januar. Størrelsen af aktivitetstilskuddet fastsættes af hovedbestyrelsen og gradueres faldende, således at de første medlemmer får et større beløb end de sidste. Forudsætningen for udbetalingen af aktivitetstilskuddet følger 29, stk. 2 og 3. En afdeling finansierer og beslutter selv enhver aktivitet. Hovedbestyrelsen kan fastsætte regler for, hvilke aktiviteter der kan finansieres ved foreningsmidler. Stk. 4 Uanset bestemmelserne i stk. 3 afholder Lederne omkostningerne ved den af organisationens arrangerede uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, ved leverance og service af IT udstyr, ved netopkobling til afdelingerne samt rejseomkostninger ved deltagelse i organisationens generalforsamling efter retningslinjer, som vedtages af hovedbestyrelsen. 29 Fra 1. januar 2010 må en afdelings formue ikke overstige 50 % af det maksimale årlige aktivitetstilskud.

9 Det er en forudsætning for udbetaling af aktivitetstilskud til dækning af afdelingens årlige aktiviteter, jf. 28, stk. 2, at der for en afdeling er udarbejdet en handlingsplan med tilhørende budget for det kommende år. Handlingsplan og budget skal være Ledernes administration i hænde senest den 30. november. Afdelingerne er pligtige til at indsende et årligt regnskab samt den ved generalforsamlingen afholdte beretning til hovedbestyrelsen senest 30 dage efter afdelingens generalforsamling. Stk. 4 Er der i en afdeling oprettet en seniorklub, modtager afdelingen en andel af det organisationskontingent, der betales af passive medlemmer, som er pensionister, jf. 17. Andelen fastsættes af hovedbestyrelsen svarende til det beløb, der resterer efter fradrag af de udgifter, som organisationen har ved administrationen af pensionisterne. En seniorklubs aktiviteter indgår, som en del af afdelingens budget og regnskab. 30 Hvis der i en afdeling er sket misbrug af afdelingens midler, har afdelingsbestyrelsen pligt til straks at underrette Ledernes administration herom. Organisationens generalforsamling 31 Generalforsamlingen er organisationens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj måned med en dagsorden, som mindst skal indeholde flg. punkter: 1. Valg af dirigent 2. Hovedbestyrelsens beretning, herunder om organisationens virksomhed, jf. 54, stk Årsregnskab 4. Forslag 5. Fastsættelse af vederlag til hovedbestyrelsens medlemmer 6. Fremlæggelse af hovedbestyrelsens honorarfastsættelse for næstformændene 7. Budget og kontingent 8. Valg 9. Fastlæggelse af datoen for næste ordinære generalforsamling 10. Eventuelt 32 Forslag, herunder også ændringsforslag til lovene, kan af generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed.

10 Generalforsamling - Delegerede 33 Generalforsamlingens delegerede udgøres af bestyrelsesmedlemmerne fra hver af organisationens afdelinger. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning tildele kollektivt optagne grupper med over 200 medlemmer en observatørpost til generalforsamlingen. 34 Hver delegeret på generalforsamlingen har én stemme. En delegeret kan kun møde med fuldmagt for én delegeret fra den afdeling vedkommende selv tilhører. Såfremt mere end 20 delegerede anmoder om det, afholdes der skriftlig afstemning, hvorefter hver delegeret har en stemmeandel svarende til antallet af afdelingens stemmeberettigede medlemmer delt med antallet af afdelingens delegerede. Antallet opgøres hvert år den 1. januar og meddeles afdelingerne inden udgangen af januar. Generalforsamling - forslag 35 Forslag, herunder navne på kandidater til valg, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse og skal være vedtaget på en afdelingsgeneralforsamling. Dette gælder dog ikke forslag fra hovedbestyrelsen. Forslag af personer behøver ikke at være vedtaget på en afdelingsgeneralforsamling. Forkaster en afdeling et forslag, kan forslagsstilleren indsende forslaget til hovedbestyrelsen, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt forslaget kan komme til behandling på generalforsamlingen eller ej. Dagsordenen til generalforsamlingen og forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, bekendtgøres for de delegerede senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

11 Kontingent 36 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling hvert år. Kommentar Det er intentionen, at det årlige kontingent til Lederne følger udviklingen i den normale omkostningsstigning i samfundet svarende til en indeksregulering af kontingentet. 37 Den ordinære generalforsamling vælger for fire år ad gangen en formand, der har det fulde ansvar over for generalforsamlingen og hovedbestyrelsen. Ethvert erhvervsaktivt medlem af Lederne er valgbart til posten som formand for organisationen. Den valgte formand kan ikke være medlem af en afdelingsbestyrelse og må ikke ved valget sidde i opsagt stilling. 38 Den ordinære generalforsamling vælger for to år ad gangen to næstformænd. Den ene næstformand vælges i ulige år og den anden i lige år. Begge næstformænd skal beklæde en lederstilling i erhvervslivet, og kan ikke vælges, hvis de sidder i opsagt stilling. Ved ledighed skal fratræden ske ved valgperiodens udløb. Vælges en afdelingsformand som næstformand for Lederne indsættes afdelingens næstformand som repræsentant for afdelingen i hovedbestyrelsen. Afdelingsformanden fortsætter i øvrigt uændret som formand for afdelingen. 39 Ved formandens fratræden i valgperioden skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af en ny formand. Ved en næstformands fratræden i valgperioden konstituerer hovedbestyrelsen af sin midte en efterfølger frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Kommentar Ved opsagt stilling forstås, at vedkommende er sagt op og endnu ikke har fået ny stilling. Formanden og de to næstformænd forbereder og tilrettelægger hovedbestyrelsens arbejde. De to næstformænd fungerer som formandens sparringspartnere og rådgivere i organisationspolitiske spørgsmål. Herudover skal næstformændene efter aftale stå til rådighed for møder med afdelingerne.

12 40 Generalforsamlingen fastsætter datoen for næste ordinære generalforsamling, der afholdes på Ledernes adresse, p.t. Vermlandsgade 65, 2300 København S. 41 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af generalforsamlingens delegerede eller mindst 10 % af organisationens stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes ved formandens fratræden i en valgperiode, jf. 39, stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal bekendtgøres med mindst otte ugers varsel. Hovedbestyrelsen 42 Hovedbestyrelsen leder organisationens virksomhed i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning. Formanden leder hovedbestyrelsens møder. Ved formandens forfald ledes møderne af den af næstformændene, der har længst anciennitet som næstformand. 43 I forbindelse med afholdelse af organisationens ordinære generalforsamling konstitueres en hovedbestyrelse bestående af formændene for afdelingerne, medmindre afdelingen i henhold til generalforsamlingsbeslutning er tillagt særstatus, jf. lovenes bilag 1. Hovedbestyrelsens formand og de to næstformænd er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen. 44 Hovedbestyrelsesmøde afholdes, så ofte det er nødvendigt, dog mindst otte gange hvert år. Enhver af organisationens ansatte har, såfremt hovedbestyrelsen ønsker det, pligt til at deltage i hovedbestyrelsesmøder. 45 Kun hovedbestyrelsen kan slutte bindende overenskomster eller udstede bemyndigelse hertil. 46 Hovedbestyrelsen udarbejder ansættelseskontrakt for formanden.

13 47 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver vedtagelse i hovedbestyrelsen. 48 Hovedbestyrelsen fastlægger hvert år i fjerde kvartal budgettet for de kommende to regnskabsår. 49 I tilfælde af afstemning har hvert hovedbestyrelsesmedlem en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller ved dennes forfald stemmen fra den af næstformændene, der leder hovedbestyrelsesmødet, udslagsgivende. 50 Retningslinier for honorarer, rejsegodtgørelse og diæter i organisationens anliggender fastsættes af hovedbestyrelsen. Vederlag til hovedbestyrelsesmedlemmer fastsættes af den årlige generalforsamling. Dog fastsætter hovedbestyrelsen næstformændenes honorarer. Dette sker umiddelbart før den årlige generalforsamling, hvorefter det meddeles generalforsamlingen. 51 Hovedbestyrelsen vælger to kontroludvalgsmedlemmer, som foretager stikprøve-kontrol af originalbilagene. 52 Hovedbestyrelsen kan ekstraordinært sammenkaldes, når medlemmer skriftligt begærer det og indsender forslag herom, eller det forlanges af fem medlemmer af hovedbestyrelsen. 53 Referat af hovedbestyrelsesmøderne bekendtgøres for hovedbestyrelsens medlemmer og deres suppleanter. 54 Formanden forestår den daglige ledelse af organisationens virksomhed og drager omsorg for, at alle forespørgsler til organisationen besvares omgående. Formanden skal i alle tilfælde handle i overensstemmelse med den af hovedbestyrelsen udarbejdede forretningsorden, der fastlægger kompetencefordelingen mellem hovedbestyrelsen og formanden. Endvidere skal formanden lade fremskaffe og udarbejde alt fornødent materiale organisationen vedrørende. Formanden udarbejder og forelægger til hver ordinær

14 generalforsamling en oversigt over organisationens virksomhed, der bekendtgøres for de delegerede senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. 55 Organisationen forpligtes af: 1. Den samlede hovedbestyrelse 2. Hovedbestyrelsens formand og en af de to næstformænd i foreningen. 56 Fuldmagt kan udstedes til betroede medarbejdere efter hovedbestyrelsens skriftlige godkendelse. 57 Organisationens regnskabsår er kalenderåret. Senest tre måneder efter afslutning af kalenderåret bekendtgøres regnskabet i revideret stand til hovedbestyrelsen og forelægges derefter generalforsamlingen. 58 Organisationens regnskaber revideres af statsautoriserede revisorer, og der tegnes en kautionsforsikring efter hovedbestyrelsens bestemmelse. Ikrafttrædelse mv. 59 Nærværende love er vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj 2012 og træder i kraft straks. Hovedbestyrelsen bemyndiges til at foretage de redaktionelle ændringer i lovene, som er en følge af de skete vedtagelser, herunder ændring af paragrafnumre.

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København.

1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. Love for VIRKSOM 1. Navn 1.1 Organisationens navn er VIRKSOM med hjemsted i København. 2. Idégrundlag og formål 2.1 VIRKSOM tilbyder medlemskab til personer, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed,

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug

Vedtægter. for. Horsens Frisørlaug Vedtægter for Horsens Frisørlaug 2 1.1 Laugets navn er: Horsens frisørlaug 1. Navn, formål og hjemsted 1.2 Laugets formål er at varetage laugsmedlemmernes interesser i økonomisk og faglig henseende, samt

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord

Vedtægter for grundejerforeningen Egebjerglund-Nord Vedtægter af 26. marts 2015 Version 1.0.doc Side 1 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Egebjerglund Nord. 2. Dens hjemsted er Egebjerg i Ballerup kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Vedtægter for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Haandværkerforeningens hjemsted er København. Formål 2 Haandværkerforeningens

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING

VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING VEDTÆGTER FOR DANSK SOLCELLE FORENING 2011-06-17 Side 1 af 9 NAVN OG HJEMSTED 1 Stk. 1: Foreningens navn er: Dansk Solcelle Forening - (DSF). På engelsk: Danish PV association. Stk. 2: Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling

GENERALFORSAMLING 10 Valg af repræsentanter til Træsektionens generalforsamling 11 Generalforsamling august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse, genvalg,

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter Ekstraordinær generalforsamling Dagsordenen pkt. 1. genbehandling af forslag til vedtægtsændringer Hovedbestyrelsens forslag til nye vedtægter 1 Foreningens navn er: IT-Branchen med binavnene: 1) IT-Brancheforeningen

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP

VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP VEDTÆGTER FOR ERHVERVSRÅDET I HØJE-TAASTRUP 1 Erhvervsrådet i Høje-Taastrup er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Erhvervsrådet omfatter Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004

Bech-Bruun Dragsted V E D T Æ G T E R. for. IT-foreningen Alexandra. Maj 2004 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Tlf. 89 31 00 00 Fax 89 31 01 01 J.nr. 021577-0010 jbs/spe/jn V E D T Æ G T E R for IT-foreningen Alexandra Maj 2004 standardbreve1 K A P

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere