Bilag: Oversigter over interne procedurer Side 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Oversigter over interne procedurer... 18. Side 2"

Transkript

1 UDBUDSPOLITIK Marts 2011

2 Indledning Lovgrundlag Procedurer for politisk behandling Foranalyse ved udlicitering Politisk behandling Udbud af tjenesteydelser Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af vareindkøb Administrativ behandling Ansvar for opgavernes udførelse Nationalt udbud eller EU-udbud Tilbudsindhentning/udbud indenfor tilbudsloven Varer og tjenesteydelser Bygge- og anlægsarbejder EU-udbud Tilbudsindhentning udenfor tilbudsloven og EU-direktiverne Hvilke opgaver egner sig til konkurrenceudsættelse Kontrolbud og omkostningskalkulation Kontrolbud Omkostningskalkulation Udbudsmaterialet og valg af leverandør Kravspecifikation Kontraktlængde Udvælgelseskriterier og tildelingskriterier Sociale klausuler Miljøkrav Kvalitetskontrol Medarbejderforhold (inddragelse af personalet) Medarbejdernes inddragelse ved beslutning om udbud Gældende lovgivning virksomhedsoverdragelsesloven Håndtering af lokalaftaler og kutymer Personalemæssige forhold ved hjemtagelse af opgaver Ikrafttræden og ændringer Bilag: Oversigter over interne procedurer Side 2

3 1. INDLEDNING I henhold til 62 i lov nr. 629 af 29. juni 2001 om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse nr. 881 af 24. oktober 2002 om servicestrategi skal kommunerne udarbejde en udbudspolitik, der bl.a. skal indeholde en beskrivelse af kommunens principper for forhold vedrørende valg af leverandør, kravspecifikation og betingelser ved udbud, omkostningskalkulation ved kontrolbud, kvalitetsopfølgning, procedure, personaleinddragelse samt anvendelsen af sociale klausuler. Formålet med at udfærdige en udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over Byrådets holdninger til og beslutninger om, hvordan udbud skal gribes an i kommunen. Udbudspolitikken er et element i kommunens indsats for at sikre, at de opgaver, som kommunen har ansvaret for, udføres med den størst mulige effektivitet og bedst mulige kvalitet inden for de økonomiske rammer samt under hensyn til de kvalitets- og servicemål, som Byrådet fastlægger. Udbudspolitikken skal bl.a. sikre: At der foreligger et kvalificeret og ensartet grundlag for beslutninger om, hvorvidt en opgave skal konkurrenceudsættes. At grundelementerne i udbudsmaterialet er i orden. At medarbejderne informeres og inddrages i overvejelserne. At der sker en løbende opfølgning af de opgaver, som udføres af en ekstern leverandør. Nyborg Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af varer samt ved indgåelse af kontrakter om tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Nyborg Kommune skal ved enhver tilbudsindhentning/ethvert udbud overholde de grundlæggende principper inden for forvaltningsretten og konkurrenceretten: 1. Konkurrence: Alle relevante virksomheder skal igennem fri konkurrence have mulighed for at få tildelt opgaver for offentlige myndigheder. 2. Ligebehandling: For at sikre at konkurrencen er fri, skal alle budgivere behandles ens og på samme vilkår. 3. Gennemsigtighed: Udbudsforretninger skal gennemføres på en sådan måde, at det kan dokumenteres, at alle bliver behandlet lige og på ensartet grundlag. 4. Forbud mod diskrimination: Udenlandske virksomheder skal gives samme muligheder som danske for deltagelse i udbudsforretninger og udførelse af offentlige opgaver. Side 3

4 Begrebsafklaring: Udlicitering: Udtryk for, at kommunen midlertidigt overdrager en opgave til en ekstern leverandør. Kommunen skal fortsat finansiere og kontrollere opgaven. Udbud: Udtryk for selve udbudsprocessen, hvor interesserede leverandører kan afgive tilbud på en given opgave. (Udbud af en bygge- og anlægsopgave kaldes en licitation). 1. gangs udliciteringer: Første gang kommunen udbyder en opgave, som hidtil har været varetaget af kommunen, og udbuddet medfører, at opgaven overdrages til en ekstern leverandør. Andre udbud af tjenesteydelser: De efterfølgende regelmæssige udbud af en udliciteret opgave, samt udbud af opgaver, som aldrig har været og evt. ikke kan varetages af kommunen, f.eks. produktion af skolemad, revisionsopgaver, bankopgaver m.v. 2. LOVGRUNDLAG Der gælder ud over de ovenfor nævnte grundlæggende principper to regelsæt vedrørende udbud: 1. EU s udbudsdirektiver for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter i henhold til bekendtgørelse nr. 937 af 16/09/2004. Ved indkøb over tærskelværdierne for vareindkøb og tjenesteydelser (ca. 1,6 mil. kr. i 2007) samt bygge- og anlægsarbejder (ca. 39 mil. kr. i 2007) gælder EUudbudsdirektiverne. 2. Den danske tilbudslov, lov nr. 338 af 18/05/2005, der er ændret pr. 1. juli 2007, hvorefter tilbudsloven udover bygge- og anlægsarbejder nu også omfatter varer og tjenesteydelser. Den danske tilbudslov gælder for: Offentlige bygge- og anlægsarbejder, hvis værdi er under EU s tærskelværdi. Offentlige vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i EU- udbudsdirektivet. Offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvis værdi overstiger kr., men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i EUudbudsdirektivet. (Bilag IIA omfatter f.eks. ydelser vedr. forsikring, bank, revision, vedligeholdelse og reparation m.v.). Offentlige tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, hvis værdi overstiger kr. (Bilag IIB omfatter f.eks. ydelser vedrørende juridisk bistand, sundheds- og socialvæsen, erhvervsuddannelse, personalerekruttering m.v.). Side 4

5 3. PROCEDURER FOR POLITISK BEHANDLING 3.1 Foranalyse ved udlicitering Forinden, der træffes beslutning om udlicitering, skal der foretages en grundig foranalyse af udliciteringsområdet. Analysen har til formål at skabe et velfunderet beslutningsgrundlag forud for, at en beslutning om udlicitering gennemføres. Analysen skal belyse omfanget af opgaven, de økonomiske konsekvenser samt afledte effekter ved en evt. udlicitering af en konkret opgave. Nøgleelementer: Personaleforhold, herunder hvorledes interne medarbejdere bliver berørt ved udlicitering af opgaven. Beskrivelse af opgaven. Afledte effekter i organisationen, herunder graden af tab/fastholdelse af viden og kompetence. Beskrivelse af markedet er det præget af konkurrence? Økonomiske forhold og konsekvenser. Opgavens egnethed til udlicitering. I analysefasen skal det sikres, at den/de berørte afdelinger høres således, at deres synspunkter og forslag kan indgå i beslutningsgrundlaget. 3.2 Politisk behandling Udbud af tjenesteydelser Alene Byrådet har kompetence til at beslutte, om en opgave skal udliciteres 1. Beslutning om udlicitering træffes på baggrund af resultaterne fra foranalysen. Ved 1. gangs udliciteringer 2 er det Byrådet, der godkender udbudsmaterialet for at fastlægge serviceniveauet. Byrådet skal godkende administrationens indstilling om valg af leverandør, hvis der er tale om en udlicitering, og Byrådet skal evt. afgive en bevilling, hvis en sådan ikke foreligger. 1 Udlicitering: Udtryk for, at kommunen midlertidigt overdrager en opgave til en ekstern leverandør. Kommunen skal fortsat finansiere og kontrollere opgaven gangs udlicitering: Første gang kommunen udbyder en opgave, som hidtil har været varetaget af kommunen, og udbuddet medfører, at opgaven overdrages til en ekstern leverandør. Side 5

6 Ved andre udbud af tjenesteydelser 3 er det som udgangspunkt de respektive fagudvalg, der godkender udbudsmaterialet. Kun hvis der er tale om en principiel sag, ligger kompetencen i Byrådet. Ved andre udbud af tjenesteydelser skal det respektive fagudvalg godkende administrationens indstilling om valg af leverandør. I tilfælde af, at valget af leverandør medfører en større bevilling, end der er afsat til opgaven, vil valg af leverandør skulle godkendes af Byrådet med henblik på afgivelse af tillægsbevilling, med mindre fagudvalget kan rumme den øgede udgift indenfor sin budgetramme. Det skal bemærkes, at valget af leverandør ikke kan være en politisk beslutning, da valget alene sker som følge af de fastsatte tildelingskriterier. Det er således administrationen, der på baggrund af de politisk fastsatte tildelingskriterier foretager et objektivt, fagligt skøn over, hvilken tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud. Administrationen indstiller herefter valg af leverandør til politisk godkendelse. Det er således særdeles vigtigt, at politikerne er meget opmærksomme på tildelingskriteriernes udformning, da disse er afgørende for valget af leverandør. Politikerne kan i visse situationer have mulighed for at annullere et udbud. Der skal være en saglig grund til annullering. Annullering af et udbud kan f.eks. forekomme, hvis kommunens kontrolbud har været det bedste tilbud, hvis der er alvorlige fejl i udbudsmaterialet, hvis der er tale om inhabilitet, eller hvis en licitation af en anlægsopgave kun har resulteret i tilbud med en langt højere pris end forventet og budgetteret Udbud af bygge- og anlægsopgaver Hvis der er afsat et rådighedsbeløb i budgettet, gennemfører administrationen/ fagudvalget en licitation. Når licitationen er gennemført, skal licitationsresultatet forelægges Byrådet til godkendelse med anmodning om afgivelse af en anlægsbevilling med frigivelse af rådighedsbeløb. Hvis der er frigivet en anlægsbevilling, har administrationen kompetencen til at godkende licitationsresultatet, hvis det ligger indenfor bevillingen. I dette tilfælde skal licitationsresultatet efterfølgende forelægges Teknik- og Miljøudvalget til orientering Udbud af vareindkøb Udbud af vareindkøb foretages af Fællesindkøb Fyn. Disse udbud behandles ikke politisk. 3 Andre udbud af tjenesteydelser: De efterfølgende regelmæssige udbud af en udliciteret opgave, samt udbud af opgaver, som aldrig har været og evt. ikke kan varetages af kommunen, f.eks. produktion af skolemad, revisionsopgaver, bankopgaver m.v. Side 6

7 3.3 Administrativ behandling Udarbejdelse af foranalyse, hvis der er tale om udlicitering. Udarbejdelse af udbudsmateriale/annoncering. Når kommunen selv afgiver et internt bud, skal der ske en klar adskillelse mellem de, der udarbejder udbudsmaterialet og de, der skal udarbejde eget bud. Ansvaret for adskillelsen påhviler administrationen. Sikre medarbejderinddragelse. Indstille valg af leverandør i henhold til opstillede tildelingskriterier til politisk godkendelse. Der indgås kontrakt med den tilbudsgiver, der vinder udbuddet. Ved EU-udbud skal der gå mindst 10 dage fra offentliggørelse af udbudsresultatet, til der underskrives kontrakt med den vindende tilbudsgiver. 4. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE Nyborg Kommune har sammen med Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune og Nordfyns Kommune oprettet et fælles indkøbskontor ved navn Fællesindkøb Fyn. Der er vedtaget en fælles indkøbspolitik for de deltagende kommuner. Fællesindkøb Fyn forestår udbud af kontrakter vedrørende vare- og tjenesteydelser, der skal i EU-udbud (over ca. 1,6 mil. kr. i 2007), dog ikke tjenesteydelseskontrakter inden for anlægsarbejder. Fællesindkøb Fyn indgår på baggrund af disse udbud aftaler med de vindende leverandører, og alle kommunernes enheder/afdelinger/institutioner er herefter forpligtede til at indkøbe vare- og tjenesteydelser hos de pågældende leverandører. Alle aftalerne er samlet i et aftalekatalog. Fællesindkøb Fyn er i samarbejde med afdelingen/institutionen ligeledes ansvarlig for tilbudsindhentning/annoncering af kontrakter vedrørende vare- og tjenesteydelser, der er under grænseværdien for EU-udbud eller ikke er omfattet af EU-direktivet (bilag II B- ydelser). Teknik- og Miljøafdelingen forestår alle udbud af bygge- og anlægsopgaver, både efter tilbudsloven og efter EU-direktivet. Ved store opgaver kan det være nødvendigt at overdrage opgaven til eller samarbejde med et konsulentfirma. Side 7

8 5. NATIONALT UDBUD ELLER EU-UDBUD 5.1. Tilbudsindhentning/udbud indenfor tilbudsloven Varer og tjenesteydelser Hvis kommunen ønsker at indgå kontrakt om køb af varer og tjenesteydelser, der har en værdi over kr., har kommunen pligt til at offentliggøre en annonce i pressen eller i et elektronisk medie forud for indhentning af tilbud. Annoncen skal indeholde følgende oplysninger: Beskrivelse af opgaven Kontaktoplysninger Frist for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse Adresse for modtagelse af tilbud eller anmodning om deltagelse Kriterier for tildeling af opgaven Det er ikke et krav, at en leverandør skal kunne byde direkte på opgaven på baggrund af de oplysninger, der fremgår af annoncen. Kommunen er endvidere ikke forpligtet til at lave et egentligt udbudsmateriale. Samtidig er der ingen krav til proceduren for aftaleindgåelse, så der er mulighed for at indgå aftaler gennem forhandling. Proceduren skal blot overholde de generelle principper om gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet. Udbyder skal hurtigst muligt underrette alle tilbudsgivere om, hvilken afgørelse, der er truffet med hensyn til ordretildelingen, herunder i givet fald begrundelsen for at annullere proceduren. Efter anmodning skal udbyder underrette tilbudsgiverne om begrundelsen for at forkaste tilbuddet. Annonceringspligten skal sikre, at potentielle tilbudsgivere orienteres om den kommende kontrakt og derved give en bred kreds af virksomheder mulighed for at komme i betragtning. Som hovedregel annonceres der på kommunens hjemmeside og/eller på Fællesindkøb Fyns hjemmeside og på (Erhvervs- og Byggestyrelsen og KLs platform for mindre udbud). Efter behov kan der tillige annonceres i Fyens Stiftstidende Bygge- og anlægsarbejder Tilbudsindhentning ved bygge- og anlægsarbejder, som ligger under tærskelværdien for EU-udbud, er omfattet af tilbudsloven. Tilbudsloven beskriver i overordnede træk, hvornår der skal benyttes underhåndsbud og licitation (udbud). Side 8

9 Byrådet har den 15. marts 2011 vedtaget følgende retningslinjer for tilbudsindhentning på det tekniske område: Arbejder under kr. Arbejder mellem kr. og 1. mio. kr. Mest muligt søges udført af lokale håndværkere (indenfor Nyborg Kommune). Der indhentes op til 3 tilbud. Hvis det vurderes, at der ikke er tilstrækkelig konkurrence indenfor kommunen, kan Teknik- og Miljøudvalget beslutte, at der indhentes yderligere ét tilbud fra et firma udenfor kommunen. Afhængigt af arbejdets karakter og omfang indhentes underhåndsbud eller tilbud i begrænset licitation. Ved underhåndsbud indhentes der 2 eller 3 tilbud fra firmaer indenfor kommunen og 1 tilbud fra et firma udenfor kommunen for at sikre den nødvendige priskonkurrence. Arbejder mellem 1 mio. kr. og 5. mio. kr. Arbejder mellem 5 mio. kr. og EU s tærskelværdi (ca. 36 mio. kr. i 2010) Arbejder over EU s tærskelværdi Ved begrænset licitation kan der indbydes et vilkårligt antal bydende, såfremt de er kvalificerede til at udføre det pågældende arbejde. Der indhentes tilbud i begrænset licitation fra mindst 3 og højst 5 firmaer indenfor kommunen og 1-3 firmaer udenfor kommunen. Det kan efter en konkret vurdering besluttes at afholde offentlig licitation. Teknik- og Miljøudvalget beslutter ad hoc, hvordan udbuddet skal gennemføres. Der afholdes EU-udbud i henhold til gældende lovgivning EU-udbud Ofte er kommunen forpligtet til at udbyde et indkøb af varer, tjenesteydelser eller byggeanlægsopgaver i EU-udbud på grund af indkøbets værdi. Der kan vælges mellem følgende udbudsformer: Offentligt udbud alle interesserede kan afgive tilbud Begrænset udbud tilbud kan kun afgives af dem, der er opfordret eller indbudt hertil af kommunen Ved offentligt udbud er der mulighed for en bred afprøvning af markedet. Ved offentligt udbud kan der være mange tilbud at tage stilling til, og tilbudsgiverne kan have meget forskellige forudsætninger for at løfte opgaven. Det vil tidsmæssigt være en fordel at anvende offentligt udbud, når der ikke forventes mange tilbud, eller når en forudgående Side 9

10 vurdering af tilbudsgivernes virksomhed ikke er så afgørende, fordi indkøbet kan beskrives meget klart og præcist. Ved indkøb af standardprodukter/ydelser, eller hvis ydelsen er relativt ukompliceret, kan de tidsmæssige fordele tale for at anvende offentligt udbud. Et begrænset udbud giver kommunen mulighed for at vurdere de potentielle tilbudsgiveres virksomhed, inden der afgives tilbud, og herefter vælge det antal tilbudsgivere, som det er hensigtsmæssigt at lade byde på opgaven. Udvælgelsen bør ske, så der sikres en bred konkurrencesituation. Det vil være en fordel at anvende begrænset udbud, når der forventes mange tilbudsgivere, eller der er tale om udbud af mere komplicerede ydelser, hvor en forudgående vurdering af virksomhedens formåen er relevant for at mindske antallet af ukvalificerede tilbud. Hvor det er muligt, bør 5-7 tilbudsgivere anmodes om at afgive tilbud. Det må vurderes ad hoc, om det vil være mest hensigtsmæssigt at vælge et offentligt udbud eller et begrænset udbud. Kommunen/Fællesindkøb Fyn offentliggør ved annoncering i EF-Tidende afholdelsen af udbudsforretningen og vilkårene for deltagelse. Alle udbud offentliggøres desuden på kommunens hjemmeside, Fællesindkøb Fyns hjemmeside samt på Efter behov annonceres ligeledes i Fyens Stiftstidende. Det skal af annonceringen fremgå, hvilket af følgende kriterier der vil blive lagt til grund ved udvælgelsen blandt tilbuddene: Laveste pris Økonomisk mest fordelagtigt tilbud Det vil ofte sikre den bedste løsning, at kommunen vælger kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, således at kommunen kan lægge vægt på både prisen og andre forhold såsom: kvalitet, teknisk værdi, miljøforhold, service, leveringsbetingelser, arbejdsmiljø, personalepolitik m.v. Den indbyrdes prioritering af tildelingskriterierne skal oplyses i udbudsmaterialet Tilbudsindhentning udenfor tilbudsloven og EU-direktiverne Ved køb af varer og tjenesteydelser for mindre end kr. stilles der ikke gennem lovgivningen krav om udbud eller annoncering. Kommunen er dog altid forpligtet til gennem afprøvning af markedssituationen at sikre sig det mest fordelagtige køb eller opgaveløsning i forhold til de ønskede krav. I disse situationer skal kommunen fortsat overholde de overordnede principper om konkurrence, ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination. Afdelingerne/institutionerne indkøber som udgangspunkt varer og tjenesteydelser i henhold til de i Fællesindkøb Fyns aftalekatalog registrerede aftaler. Hvis Fællesindkøb Fyn ikke har indgået aftale vedrørende den pågældende vare/tjenesteydelse, skal den muligvis i et fælles udbud. Hvis Fællesindkøb Fyn vurderer, at vareindkøbet/opgaven ikke skal i et fælles udbud, indhenter afdelingen/institutionen selv tilbud fra mindst tre leverandører for at sikre den bedste pris (eller pristjekker på anden måde). Side 10

11 Det skal bemærkes, at Nyborg Kommunes serviceområder, enheder og institutioner i udbudsmæssig sammenhæng som udgangspunkt opfattes som én samlet organisation, hvorfor bl.a. beregning af kontraktsum i forhold til gældende tærskelværdier sker samlet for hele Nyborg Kommune. 6. HVILKE OPGAVER EGNER SIG TIL KONKURRENCEUDSÆTTELSE I princippet kan alle opgaver konkurrenceudsættes. Hovedreglen er dog, at myndighedsopgaver ikke må udliciteres med mindre, der er hjemmel i lovgivningen. Desuden findes der i særlovgivningen visse specifikke begrænsninger for, hvilke opgaver, der ikke må udliciteres. Om en opgave egner sig til udbud afhænger i høj grad af de særlige forhold, der knytter sig til opgaven på det tidspunkt og i den kommune, hvor opgaven skal løses. Kommunen bør være opmærksom på følgende forhold: Konkurrenceforhold: Før en opgave udbydes, bør kommunen vurdere markedet og forvisse sig om, at der er nok kvalificerede leverandører, der kan afgive tilbud. Følgeomkostninger: Kommunen skal beregne de afledte omkostninger, der følger med en evt. udlicitering, for at sikre at disse omkostninger ikke overstiger gevinsten ved udliciteringen. Hyppige ændringer: Hvis et områdes behov og forudsætninger ændrer sig hurtigt, bør kommunen enten søge en vis fleksibilitet indføjet i kontrakten eller være tilbageholdende med at udbyde opgaven. Den nuværende opgaveløsning: Man bør tage højde for, hvor godt opgaven løses i dag, og man bør overveje, hvilke muligheder kommunens udførerafdeling skal have for at deltage i konkurrencen med private leverandører. Forsyningssikkerhed: Kommunen skal overveje, om den kan tåle at miste den faglige ekspertise hos de medarbejdere, der evt. skal overdrages til en ekstern leverandør. Opgavens størrelse: Det kan give problemer at udbyde såvel for store som for små opgaver. Det er vigtigt, at opgavens størrelse hverken afskærer for mange potentielle leverandører eller forhindrer stordriftsfordele. Fastholdelse af forvaltningsretlige grundsætninger: En opgave skal kunne udliciteres uden at komme i konflikt med principperne for god forvaltning. Disse hensyn skal derfor kunne indarbejdes i kontrakten. 7. KONTROLBUD OG OMKOSTNINGSKALKULATION 7.1. Kontrolbud Nyborg Kommune vurderer ad hoc, om det vil være hensigtsmæssigt at udarbejde et kontrolbud. Ved 1. gangs udlicitationer vil kommunen dog altid udarbejde et kontrolbud for at vurdere, om det vil være mest fordelagtig for kommunen at beholde opgaven i eget regi eller at Side 11

12 overdrage opgaven til en ekstern leverandør. Hvis kommunen ved sit kontrolbud vinder udbuddet, kan kommunen annullere udbuddet og bevare opgaven i kommunalt regi. Hvis kommunen ikke udarbejder kontrolbud, vil den tilbudsgiver, der afgiver det bedste tilbud, vinde udbuddet, og opgaven skal dermed overdrages til den vindende tilbudsgiver, uanset om det vil medføre væsentligt øgede omkostninger for kommunen. En sådan situation kan dog muligvis betragtes som en saglig grund til annullation af udbuddet. Med et kontrolbud beregner kommunen, hvad opgavevaretagelsen koster i eget regi og sikrer sig derved mod meromkostninger ved overdragelse til en ekstern leverandør. Når der udarbejdes kontrolbud, sikrer Nyborg Kommune, at der er en klar adskillelse mellem den eller de enheder, der udarbejder kontrolbud, og den enhed, der udarbejder udbudsmateriale og vurderer de indkomne tilbud. De omkostningsberegninger, som foretages i forbindelse med kontrolbudet, er fortrolige, indtil budet er afleveret. Den enhed, der udarbejder kontrolbud, skal afgive et tilbud på linje med de eksterne tilbud. Økonomien beregnes ud fra præcist det service- og kvalitetsniveau, der er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis kontrolbudet viser, at kommunen har afgivet den laveste pris/det økonomisk mest fordelagtige tilbud, annulleres udbudsforretningen. Der udarbejdes en intern samarbejdsaftale om udførelse af opgaven i eget regi. Dette skal sikre, at en evt. effektiviseringsgevinst fastholdes Omkostningskalkulation Der skal foretages en omkostningskalkulation, der er en udregning af de omkostninger, der er nødvendige for produktionen af den kommunale leverandørs ydelse. Nyborg Kommune følger retningslinjerne i Finansministeriets udbudscirkulære, idet reglerne sikrer, at alle omkostninger tages med i kontrolbudet, så det kan sammenlignes direkte med de private tilbud. Omkostningskalkulationen skal indeholde følgende: Alle direkte omkostninger indregnes, f.eks. løn, overarbejdsbetaling, befordring, fremmede tjenesteydelser, vedligeholdelsesudgifter, forsikringer, forbrugsafgifter, materialer, lejeudgifter m.v. Alle indirekte omkostninger indregnes, f.eks. lokaleudgifter, administrationsudgifter, edb-udgifter, kontorudgifter, andele af ledelses- og administrationsomkostninger, udviklingsomkostninger, diverse beregnede forsikringer m.v. I indirekte omkostninger indgår forrentning af anlægs- og driftskapital, ligesom også afskrivninger på aktiver i forbindelse med investeringsomkostninger i maskiner, bygninger mv. indgår. Afskrivning beregnes i forhold til de pågældende anlægs forventede levetid og i øvrigt efter retningslinjerne og vejledningen til det kommunal budget- og regnskabssystem. På grund af de indirekte omkostningers udelelige karakter må de typisk fordeles efter en beregnet fordelingsnøgle. I udbudssituationen kan indkomne tilbud fra eksterne leverandører evt. tillægges; Midlertidige omkostninger i forbindelse med skift til privat leverandør. Side 12

13 Omkostninger, der opstår ved skift til privat leverandør (f.eks. rådighedsløn til tjenestemænd som ikke udlånes/overflyttes, forsikringsudgifter m.m.) Omkostninger til kommunens tilsynsfunktion med leverandørens opgaveløsning og andre nye omkostninger. Omkostninger i forbindelse med sagsbehandling, kontraktindgåelse og kontraktvedligeholdelse. Udgifter til moms indgår ikke i sammenligningen, hvis kommunen opnår momsafløftning på det pågældende område. I forlængelse af omkostningsberegningerne kan følgende indgå ved den økonomiske sammenligning af indkomne tilbud og omkostningerne ved egen produktion: Kommunens mulighed for at varetage opgaven igen på et senere tidspunkt Kommunale udgifter der ikke umiddelbart bortfalder ved anvendelse af ekstern leverandør: ledige kommunale lokaler, andele af fællesfunktioner mv. Evt. forestående kommunale investeringer i anlæg på det pågældende område Evt. muligheden for salg af anlæg ved overgang til privat leverandør Herudover skal indgå vurdering af kvalitet og personaleforhold m.m. 8. UDBUDSMATERIALET OG VALG AF LEVERANDØR 8.1 Kravspecifikation Ved ethvert udbud udarbejdes en detaljeret og dækkende kravspecifikation for den konkrete opgave. Af kravspecifikationen fremgår omfanget af og indholdet i den ydelse, der skal leveres. Tilbudsgivere skal her kunne se, hvilken opgave kommunen ønsker løst og på hvilket serviceniveau. Kravspecifikationen udarbejdes af den ansvarlige afdeling/fællesindkøb Fyn. Ved store eller indviklede udbud kan det være nødvendigt at overdrage opgaven til et konsulentfirma. 8.2 Kontraktlængde Kontraktperioden skal tilpasses individuelt til den udliciterede opgave og vil typisk variere fra 2-5 år. Nyborg Kommune beslutter ad hoc, hvilken kontraktlængde, der vil være mest hensigtsmæssig. En kort aftaleperiode kan være begrundet i et behov for en hurtig revurdering af, om opgaven fortsat skal udføres af private, om opgaven ønskes prøvet i en fornyet konkurrence, og om der er behov for at revurdere vilkårene for udbuddet. En forudsætning for en kort periode er, at der ikke er tale om en investeringstung opgave. Fordelen ved en lang aftaleperiode er, at en udbudsrunde er en omkostningskrævende proces, og at virksomheden skal have en vis indkøringsperiode. Hvis et område kræver Side 13

14 store investeringer kan det være nødvendigt med længere kontraktperioder for overhovedet at få en reel konkurrence på det pågældende marked. Hensynet til medarbejderne kan også tale for en længere aftaleperiode, så der ikke kan skabes unødvendig usikkerhed omkring arbejdspladsen. Der kan som alternativ arbejdes med kortere aftaleperioder med mulighed for forlængelse uden udbudsprocedure, dog maksimalt 5 år for den samlede aftaleperiode. 8.3 udvælgelseskriterier og tildelingskriterier Kommunen fastsætter udvælgelses- og tildelingskriterier i henhold til gældende lovgivning ud fra en vurdering af, hvilke kriterier, der i det konkrete tilfælde måtte have relevans for kommunen. Udvælgelseskriterierne relaterer sig til virksomhedens forudsætninger for at kunne løse den påtænkte opgave, herunder økonomisk, teknisk, social og miljømæssig formåen. Tildelingskriterierne relaterer sig til selve ydelsen. Det overordnede tildelingskriterium er enten den laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Vælger man det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal man fastsætte, hvilke delkriterier, der afgør, hvilket bud, der samlet set er det økonomisk mest fordelagtige. De mest anvendte delkriterier er; pris, kvalitet, driftsikkerhed, service, leveringsbetingelser, kvalitetssikring, personalemæssige og organisatoriske forhold. Den indbyrdes prioritering mellem flere kriterier skal også fremgå. Disse oplysninger kan ikke fraviges i den efterfølgende behandling af modtagne tilbud. 8.4 Sociale klausuler En social klausul er et krav til leverandøren om at opfylde en nærmere angiven social forpligtelse ved opgaveløsninger for kommunen med henblik på at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt. Sociale klausuler kan både være med til at mindske risikoen for, at virksomhedens nuværende medarbejdere bliver udstødt, og bidrag til, at udsatte grupper bliver integreret på arbejdsmarkedet. Nyborg Kommune ønsker at fremme det rummelige arbejdsmarked og anvender derfor som hovedregel sociale klausuler ved udbud af kontrakter om tjenesteydelser samt ved større bygge- og anlægsarbejder. Nyborg Kommune anvender arbejdsklausuler ved ethvert udbud i Nyborg Kommune. Der stilles krav om, at de individuelle rettigheder og pligter i den til enhver tid gældende danske overenskomst skal følges, ligesom enhver entreprenør, der entrerer med Nyborg Kommune, forpligtes til at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder overenskomsten for så vidt angår individuelle rettigheder og pligter. Samtidig knyttes der en ret til at ophæve kontrakten, hvis kravene ikke overholdes. Ved brug af sociale klausuler skal det fremgå af udbudsmaterialet og kontrakten, at den, der vinder udbuddet, påtager sig en nærmere angivet social forpligtelse. Sociale klausuler skal opfattes bredt og kan tillige eksempelvis indebære formulering af krav vedrørende tilgængelighed for ældre og handicappede m.v. Side 14

15 Ved udbud af tjenesteydelser skal der som hovedregel stilles krav om, at tilbudsgiver beskriver ledelses- og personaleforhold samt personalepolitik. Der kan også stilles krav om, at tjenesteyder beskriver forhold vedrørende medarbejdernes fortsatte uddannelse og jobkvalificering, arbejdsmiljø samt samarbejdsog sikkerhedsforhold. Det er en betingelse for brug af sociale klausuler, at målgrupperne defineres præcist og uafhængigt af bestemte danske ordninger som f.eks. fleks- og skånejobs (dette gælder kun ved EU-udbud). Til brug for vurderingen af, om der i et konkret tilfælde kan anvendes en social klausul henvises til Erhvervsministeriets vejledning Sociale klausuler i praksis. 8.5 Miljøkrav Nyborg Kommune har vedtaget en fælles miljøvenlig indkøbspolitik, der er gældende for alle kommunens afdelinger og institutioner. Nyborg Kommune ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Endvidere ønsker Nyborg Kommune aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel kommunens egne afdelinger, institutioner m.v. som hos kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser. Det fremgår af indkøbspolitikken, at der ved ethvert indkøb stilles miljøspørgsmål til leverandører og produkter i nødvendigt og relevant omfang. De indkomne oplysninger indgår i en helhedsbetragtning af de indkomne tilbud i det omfang, det ikke strider mod gældende ret, herunder EU-direktiverne. I forbindelse med vurdering af leverandører, kan der indhentes oplysning om, hvorvidt virksomheden er miljøcertificeret. Hvis virksomheden ikke er miljøcertificeret kan der indhentes oplysninger om, hvorvidt virksomheden har en miljøpolitik eller en miljøhandleplan, om virksomheden har aflagt grønt regnskab, og om virksomheden overholder miljømyndighedernes lovkrav i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Ved vurdering af produkter bør der tages hensyn til, om produktet er mere eller mindre miljøbelastende og ressourceforbrugende ved produktion, levering, anvendelse, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Ved vurdering af produkterne kan der indhentes oplysninger om, hvorvidt produkterne er mærket med et anerkendt miljømærke, produktets indhold af miljømæssige uønskede stoffer, emballering, omfanget af forureningen ved produktion og anvendelse af produktet, levetiden af produktet samt bortskaffelse af produktet. Miljøbelastende produkter erstattes i størst muligt omfang af mindre miljøbelastende produkter. I vurderingen af produkter og ydelser indgår såvel det ydre miljø som arbejdsmiljøet. Side 15

16 9. KVALITETSKONTROL Når kommunen har udliciteret en opgave, er det en privat leverandør, der udfører den konkrete opgave, men Byrådet har stadig det fulde ansvar for, at opgaven bliver løst i overensstemmelse med de krav, som er beskrevet i kontrakten om kvalitet og serviceniveau. Det er derfor nødvendigt at foretage en løbende kvalitetskontrol. Kvalitetssikringen skal beskrives i udbudsmaterialet, og kontrakten skal indeholde en bestemmelse om leverandørens oplysningspligt, f.eks. faste rapporteringer samt regler om kommunens adgang til kontrol og tilsyn. Der foretages kvalitetsopfølgning på alle leverancer i henhold til indgåede aftaler efter behov skønnet af den ansvarlige afdeling, dog mindst én gang om året. 10. MEDARBEJDERFORHOLD (INDDRAGELSE AF PERSONALET) 10.1 Medarbejdernes inddragelse ved beslutning om udbud af driftsopgaver Inddragelse af medarbejderne ved beslutning om udbud følger af 6 i Lokalaftale for Nyborg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse. Det fremgår bl.a. heraf, at der skal informeres/drøftes vedrørende beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdet, herunder beslutninger om virksomhedsoverdragelse. Beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdet træffes af Byrådet efter forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Principperne er i overensstemmelse med Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering, som er underskrevet af hovedorganisationerne den 24. maj Personalet skal således i overensstemmelse med protokollatet inddrages i overvejelser, undersøgelser og analyser, forinden et udbud besluttes, og personalerepræsentanters synspunkter, herunder eventuelle forslag om alternative løsninger, skal indgå i beslutningsgrundlaget, forinden en evt. beslutning om iværksættelse af udbud tages Gældende lovgivning virksomhedsoverdragelse Ved overdragelse af ansvaret for en opgave fra kommunen til en ekstern leverandør forudsættes det, at det berørte overenskomstansatte personale i alle situationer tilbydes overdragelse til den eksterne leverandør i overensstemmelse med lov om virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelsesloven beskytter medarbejderne mod afskedigelse med baggrund i en virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelsesloven indebærer generelt, at Nyborg Kommune i rimelig tid inden overdragelsen skal indlede forhandlinger med lønmodtagernes repræsentanter eller de berørte lønmodtagere med henblik på at nå frem til en aftale. Hvis Nyborg Kommune udliciterer en opgave, der hidtil har været varetaget af kommunale medarbejdere i kommunalt regi, anvendes virksomhedsoverdragelsesloven altid. Side 16

17 Afdelingen vurderer ved førstegangsudliciteringer i hvert tilfælde, om der er særlige forhold, som taler for at udstrække medarbejderbeskyttelsen udover den i virksomhedsoverdragelsesloven fastlagte minimumsbeskyttelse. Den eksterne leverandør skal ved overtagelse af overenskomstansat personale overholde kommunens overenskomst, indtil denne udløber eller opsiges i overensstemmelse med overenskomstens opsigelsesbestemmelse. Hvis personalet ved overenskomstens udløb har en højere løn, end den der er aftalt efter leverandørens overenskomst, skal det overførte personale sikres de lønforhold, der gælder ved udløbet af overenskomstperioden i resten af kontraktperioden. Ved 2. gangs udliciteringer gælder alene reglerne i lov om virksomhedsoverdragelse. Nyborg Kommune stiller i denne situation således ikke krav om, at leverandøren i hele kontraktperioden fastholder en løn, der ikke ligger under kommunens overenskomst på samme område. Virksomhedsoverdragelsesloven omfatter ikke tjenestemænd, for hvem overgang til ansættelse hos en privat arbejdsgiver altid er frivillig. Via forhandling søges udlånsaftale etableret. Tjenestemanden forudsættes at bevare løn, pensions- og ansættelsesvilkår hos kommunen i udlånsperioden. Tjenestemanden orienteres endvidere om muligheden for ansættelse hos den eksterne leverandør. Såfremt der ikke indgås en frivillig aftale i form af udlån eller stillingsovergang, og det ikke er muligt at anvise den tjenestemandsansatte et andet passende arbejde, kan det blive nødvendigt at afskedige den pågældende. Nyborg Kommune lægger ved vurderingen af tilbudsgiverens virksomhed og igennem kontraktvilkår vægt på, at medarbejdere, der overgår til anden arbejdsgiver, sikres klare og gennemskuelige forhold samt god information om konsekvenserne af overgangen til anden arbejdsgiver Håndtering af lokalaftaler og kutymer Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer medarbejdernes rettigheder i form af lokalaftaler og kutymer, som knytter sig tæt til de kollektive overenskomster og fortolker/uddyber disse. Nyborg Kommune stiller som hovedregel krav om, at beskyttelsen skal udstrækkes til at gælde i hele kontraktperioden. Kommunen vurderer i hvert enkelt tilfælde, om der er særlige forhold, som taler for at anvende den i virksomhedsoverdragelsesloven fastlagte minimumsbeskyttelse. Da lokalaftaler og kutymer, som ikke knytter sig tæt til de kollektive overenskomster og fortolker/uddyber disse i udgangspunktet ikke sikres i mere end tre måneder, pålægges kommunen i hvert enkelt tilfælde at vurdere, om der er behov for særlige krav vedrørende lokalaftaler og kutymer Personalemæssige forhold ved hjemtagelse af opgaver Såfremt Nyborg Kommune vælger at hjemtage en opgave, vil selve hjemtagelsen være omfattet af virksomhedsoverdragelseslovens regler, såfremt opgaven fortsat udgør en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet. Side 17

18 11. Ikrafttræden og ændringer Nyborg Kommunes udbudspolitik er første gang vedtaget af Nyborg Byråd den 17. november 2007 og vil løbende blive justeres for at være i overensstemmelse med love og regler på området. Ændringer i udbudspolitikken skal godkendes af Byrådet. Seneste ændring er vedtaget den 15. marts Side 18

19 Tjenesteydelser (udførelse af personligt arbejde, f.eks. kørsel, madproduktion, vikarydelser, revisionsopgaver, rengøring m.v.) Lovgrundlag Ansvarlig afdeling Under kr. Ingen lovregulering dog gælder de overordnede EUretlige principper om fri konkurrence, ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination altid. Fællesindkøb Fyn eller afdelingen/institutionen. Mellem kr. og EU s tærskelværdi ca. 1,6 mio. kr. i 2007 Tilbudsloven annonceringspligt. Afdelingen/institutionen i samarbejde med Fællesindkøb Fyn. Over EU s tærskelværdi EU s udbudsdirektiv. Fællesindkøb Fyn i samarbejde med kommunen og brugergrupper. Proces Afdelingerne/institutionerne skal indgå aftaler om tjenesteydelser med de leverandører, som Fællesindkøb Fyn har indgået aftaler med på baggrund af udbud af opgaven. Hvis Fællesindkøb Fyn ikke har indgået aftale vedr. den pågældende tjenesteydelse, skal den muligvis i et fælles udbud. Der annonceres efter tilbud på udførelse af opgaven i henhold til reglerne i tilbudsloven, medmindre Fællesindkøb Fyn allerede har indgået aftale med en leverandør på baggrund af udbud af opgaven. Der gennemføres EU-udbud i henhold til reglerne i direktivet og kommunens indkøbspolitik. Hvis Fællesindkøb Fyn vurderer, at opgaven ikke skal i et fælles udbud, indhenter afdelingen/institutionen selv tilbud fra mindst tre leverandører for at sikre den bedste pris (eller pristjekker på anden måde). Politisk behandling Ingen politisk behandling. Det vurderes ad hoc, om annonceringsprocessen skal forelægges fagudvalget til godkendelse. Godkendelse af udbudsmateriale og valg af leverandør: Byrådet ved udliciteringer. Fagudvalgene ved andre udbud. Visse løbende udbud af tjenesteydelser varetages af Fællesindkøb Fyn uden politisk behandling (fx vikarydelser). Side 19

20 Tabellen vedrører alene ansvaret for tilbudsindhentningen/udbuddet, herunder udbudsmaterialet og valg af leverandør, og forudsætter, at der er bevillingsmæssig dækning. Vareindkøb (Indkøb af diverse varer, f.eks. biler, kontorartikler, fødevarer, hjælpemidler m.v.) Lovgrundlag Ansvarlig afdeling Proces Under kr. Ingen lovregulering dog gælder de overordnede EU-retlige principper om fri konkurrence, ligebehandling, gennemsigtighed og forbud mod diskrimination for alle indkøb. Fællesindkøb Fyn eller afdelingen/institutionen. Afdelingerne/institutionerne indkøber varer i henhold til de i Fællesindkøb Fyns aftalekatalog registrerede indkøbsaftaler. Hvis Fællesindkøb Fyn ikke har indgået aftale vedr. den pågældende vare, skal den muligvis i et fælles udbud. Mellem kr. og EU s tærskelværdi ca. 1,6 mio. kr. i 2007 Tilbudsloven annonceringspligt. Afdelingen/institutionen i samarbejde med Fællesindkøb Fyn. Der annonceres efter tilbud på varen i henhold til reglerne i tilbudsloven, medmindre Fællesindkøb Fyn allerede har indgået en indkøbsaftale omfattende den pågældende vare. Over EU s tærskelværdi EU s udbudsdirektiv. Fællesindkøb Fyn i samarbejde med kommunen og brugergrupper. Fællesindkøb Fyn gennemfører EU-udbud i henhold til reglerne i direktivet og kommunens indkøbspolitik. Hvis Fællesindkøb Fyn vurderer, at vareindkøbet ikke skal i et fælles udbud, indhenter afdelingen/institutionen selv tilbud fra mindst tre leverandører for at sikre den bedste pris (eller pristjekker på anden måde). Politisk behandling Ingen politisk behandling af tilbudsindhentningen. Ingen politisk behandling af tilbudsindhentningen. Ingen politisk behandling af udbudsprocessen. Side 20

21 Tabellen vedrører alene ansvaret for tilbudsindhentningen/udbuddet, herunder udbudsmaterialet og valg af leverandør, og forudsætter, at der er bevillingsmæssig dækning. Bygge- og anlægsopgaver Under Mellem kr. og kr. Mellem kr. og 1. mio. kr. Mellem 1 mio. kr. og 5 mio. kr. Mellem 5 mio. kr. og EU s tærskelværdi Over EU s tærskelværdi ca. 39 mio. kr. i 2007 Lovgrundlag Ingen lovregulering Ingen lovregulering Tilbudsloven Tilbudsloven Tilbudsloven EU s udbudsdirektiv Ansvarlig for tilbudsindhentning Proces Politisk behandling Teknik- og Miljøafd. Teknik- og Miljøafd. Teknik- og Miljøafd. Teknik- og Miljøafd. Teknik- og Miljøudvalget Mest muligt søges udført af lokale håndværkere (indenfor Nyborg Kommune), hvis der er tilstrækkelig konkurrence. Ingen politisk behandling af tilbudsindhentningen Mindst 2 tilbud fra lokale firmaer. Afhængigt af arbejdets karakter og omfang indhentes underhåndsbud eller tilbud i begrænset licitation. Ingen politisk behandling af tilbudsindhentningen Mindst 2 tilbud fra lokale firmaer og 1 tilbud udenfor lokalområdet. Afhængigt af arbejdets karakter og omfang indhentes underhåndsbud eller tilbud i begrænset licitation. Teknik- og Miljøudvalget Som minimum begrænset licitation fra mindst 3 og højst 5 lokale firmaer og 1-3 firmaer udenfor lokalområdet. Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og miljøudvalget beslutter ad hoc, hvordan udbuddet skal gennemføres. Byrådet Teknik og Miljøudvalget Der afholdes EUudbud i henhold til direktivet og kommunens indkøbspolitik. Byrådet Tabellen vedrører alene ansvaret for tilbudsindhentningen/udbuddet, herunder udbudsmaterialet og valg af leverandør, og forudsætter, at der er bevillingsmæssig dækning. Side 21

22 Torvet Nyborg Side 22

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde

UDBUDSPOLITIK. Indledning. Principper for offentligt-privat samarbejde UDBUDSPOLITIK 2012 Indledning Langeland Kommunes udbudspolitik gælder ved kommunens indkøb af tjenesteydelser og varer samt ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken udgør

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 02-02-2015 Vedtaget den: 17-02-2015 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER

Læs mere

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud

Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Syddjurs Kommunes politik for indkøb og udbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Politikkens omfang og afgrænsning.... 2 3. Lovgivning.... 2 4. Indkøb.... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse....

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt den. 9. dec. 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Udbudsplan 5 4. Strategier

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2012 1. Indkøbs- og udbudspolitikkens overordnede formål Det overordnede formål med Svendborg Kommunes indkøbs- og udbudspolitik er at sikre rammer for, at kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Gentofte Kommunes Udbudspolitik

Gentofte Kommunes Udbudspolitik Gentofte Kommunes Udbudspolitik 1. Om udbudspolitikken Hensigten med Gentofte Kommunes udbudspolitik er at give borgere, potentielle leverandører og medarbejdere et overblik over kommunalbestyrelsens holdninger

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Næstved Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1 FORMÅL... 4 2 INDKØBS- OG UDBUDSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING... 4 3 ORGANISERING... 4 3.1 INDKØBS- OG UDBUDSKONTORET...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbuds og indkøbspolitik 2014

Udbuds og indkøbspolitik 2014 Udbuds og indkøbspolitik 2014 Center for Økonomi og Personale, Budget og indkøb 2014 Indholdsfortegnelse 1. Formål og principper... 3 2. Ressourcerne skal bruges rigtigt!... 3 3. Kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Københavns Kommunes Udbudspolitik

Københavns Kommunes Udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være meget

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver

Retningslinje. for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver Retningslinje for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsproceduren... 7 Gennemførelse af udbud...

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017

Syddjurs Kommune Indkøbs- og udbudspolitik 18. januar 2017 Syddjurs Kommunes indkøbs- og udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Politikkens omfang og afgrænsning... 2 3. Lovgivning... 2 4. Formål... 3 4.1 Indkøbsaftaler... 3 4.2 Inddragelse...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013

Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Udbudsstrategi Udbudspolitik 2010-2013 Vejen Kommune 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune, Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud

Hillerød Kommune. Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød Kommune Vejledning i brug af sociale klausuler ved udbud Hillerød, august 2012 Der er bred politisk enighed om, at både det offentlige og det private arbejdsmarked skal gøres mere rummeligt. Det

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune

Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune Drejebog for konkurrenceudsættelse og udlicitering af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 1 Indledning... 3 Overvejelser før en driftsopgave udbydes... 4 Medarbejderinddragelse ved udbud af kommunale opgaver...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik ndkøbs- og udbudspolitik Forslag Juni 2014 Fællescenter Sekretariat - 1 - Juni Oktober 2014 ndholdsfortegnelse 1. ndledning... 3 2. Mål... 3 3. Definitioner... 4 4. Forpligtelser ved indkøb og udbud...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Retningslinjerne omfatter konkurrenceudsættelse af alle varekøb, køb af tjenesteydelser og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter. ADMINISTRATIV RETNINGSLINJE Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. oktober 2010 Sagsident: 10/13342

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014

UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 UDBUDSPOLITIK Udfærdiget den: 25-11-2014 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES UDFØRELSE... 4 6. STYRENDE PRINCIPPER VED KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere