Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv"

Transkript

1 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/ Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer Kapitel 3 Vederlæggelse af ikkekommunalbestyrelsesmedlemmer Kapitel 4 Godtgørelse af udgifter Kapitel 5 Vederlag og pension til borgmestre m.fl. Kapitel 6 Fælles bestemmelser Kapitel 7 Overgang og ikrafttræden Bilag 1 Oversigt over det nye pensionssystem Bilag 2 Oversigt over ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Kapitel 1 Indledning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, der trådte i kraft den 1. januar Sammen med bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv, der ligeledes trådte i kraft den 1. januar 2007, erstatter bekendtgørelsen Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 584 af 9. juli 2002 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv som ændret ved bekendtgørelse nr. 943 af 21. november Udstedelsen af de to nye bekendtgørelser er bl.a. foranlediget af et behov for ændringer i forbindelse med kommunalreformen. Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv indebærer bl.a. nye, forhøjede rammer for udvalgsvederlag. Endvidere er der fastsat regler om et helt nyt pensionssystem for borgmestre samt en række overgangsbestemmelser, der bl.a. knytter sig til overgangen fra ét pensionssystem til et andet. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en præcisering af visse bestemmelser i det omfang, der er fundet behov herfor. Bekendtgørelsen gælder for kommunerne. Der er i bekendtgørelsen dog tillige fastsat visse overgangsbestemmelser vedrørende pension til tidligere amtsborgmestre. For pligtelsen til som pensionsgiver at indestå for samt administrere og udbetale pension til tidligere amtsborgmestre påhviler fra den 1. januar 2007 regionsrådene med refusion fra staten, hvorfor nærværende vejledning i et vist omfang tillige er relevant for regionsrådene. Vejledningen indeholder en oversigtlig fremstilling af de gældende regler i loven samt en fremstilling af de gældende regler i bekendtgørelsen med særlig omtale af nye regler samt praksis på områder, hvor der har vist sig at være et særligt behov herfor. Der er ikke tale om en udtømmende gennemgang af regelsættet og den hertil knyttede praksis. Ved loven forstås i denne vejledning lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2006).

2 Ved bekendtgørelsen forstås i denne vejledning Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 9. februar Til toppen Kapitel 2 Vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer 2.1. Den grundlæggende vederlæggelse Fast vederlag Efter 16, stk. 1, i loven modtager kommun albestyrelsesmedlemmer et fast vederlag. I 2, stk. 1, i bekendtgørelsen er det bestemt, at det faste vederlag udgør kr. årligt. I kommuner med et indbyggertal på over indbyggere udgør vederlaget dog kr., og i Københavns Kommune udgør det faste vederlag kr. Det faste vederlag reguleres i lighed med vederlagene til borgmestre efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn. Beløbene er angivet som grundbeløb pr. 1. oktober 1997, jf. 2, stk. 2, i bekendtgørelsen. De gældende reguleringssatser fremgår af Finansministeriets lønoversigt, der udgives af Finansministeriet, Personalestyrelsen, og opreguleres hvert år pr. 1. april. Ændringer i vederlagene til borgmestre, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen, vil også fremgå heraf. Pr. 1. april 2006 er reguleringsprocenten 19,4136 pct. Det betyder, at et kommunalbestyrelsesmedlem i en kommune med mindre end indbyggere pr. 1. april 2006 modtager ,80 kr. i fast årligt vederlag og i en kommune med mere end indbyggere pr. 1. april 2006 modtager ,16 kr. i fast årligt vederlag, i Københavns Kommune dog ,52 kr. Ved en kommunes indbyggertal forstås kommunens indbyggertal pr. 1. juli i det foregående år i henhold til den af Danmarks Statistik offentliggjorte opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner, jf. 33, stk. 1, i bekendtgørelsen. Falder indbyggertall et i kommunen, opretholdes de ovenfor anførte beløb indtil udløbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelsen Hvad omfatter det faste vederlag? I 16, stk. 1, litra a-g, i loven er det udtømmende angivet, hvi lke aktiviteter det faste vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem omfatter. Opregningen er foretaget af hensyn til en nærmere afgrænsning af de tilfælde, hvor et medlem har krav på eller af kommunalbestyrelsen kan tillægges ret til erstatning for tabt arbej dsfortjeneste samt godtgørelse af afholdte udgifter.»a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,«litra a vedrører deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg, stående udvalg, udvalg nedsat i henhold til 17, stk. 4, i loven samt de underudvalg, der er nedsat af økonomiudvalget og de stående udvalg. Af forarbejderne til 16, stk. 1, litra a, fremgår det, at mødebetingelsen indebærer, at samtlige medlemmer af organet skal være indkaldt til det pågældende m øde, og at medlemmerne af organet skal deltage i en forhandling og træffe beslutning eller i hvert fald have mulighed herfor. Også deltagelse med observatørstatus efter 20, stk. 5, i loven hvorefter økonomiudvalget kan tillade kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af økonomiudvalget, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag er omfattet af bestemmelsen.»b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udfør es efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,«

3 Litra b vedrører deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen omfatter ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre. Betydningen af udtrykket»efter valg af kommunalbestyrelsen«indebærer endvidere, at vedkommende reelt skal være udpeget af kommunalbestyrelsen. Hvis kommunalbestyrelsen ved udpegningen er bundet af indstillinger fra foreninger eller organisationer på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, kan vedkommende ikke anses for at være valgt af kommunalbestyrelsen. Omvendt kan der efter omstændighederne være tale om e t hverv udført efter valg af kommunalbestyrelsen, selv om kommunalbestyrelsen alene har indstillingsret til det pågældende hverv. Det vil således være tilfældet, hvis kommunalbestyrelsens indstilling er retligt bindende for den udpegende myndighed. Det gæl der efter ministeriets opfattelse også, selv om der af ligestillingsmæssige hensyn skal indstilles både en mand og en kvinde, som den udpegende myndighed skal vælge imellem. Som eksempel på hverv, der på den baggrund ikke kan anses som omfattet af 16, s tk. 1, litra b, kan nævnes medlemskab af de kommunale ældreråd, hvor medlemmerne vælges ved direkte valg, jf. 31, stk. 1, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (lovbekendtgørelse nr. 56 af 18. januar 2007). Uanset at de kommunale ældreråd nedsættes af kommunalbestyrelsen, kan hvervene som medlemmer af ældrerådene således ikke betragtes som kommunale hverv udført efter valg af kommunalbestyrelsen. Dette indebærer, at medlemmerne ikke i medfør af lovens 16 a, jf. 16, stk. 1, li tra b, kan ydes diæter, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller udgiftsgodtgørelse. Det følger endvidere af 16, stk. 1, litra b, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er valgt til at varetage et hverv, kan modtage såvel det faste vederlag efter den kommunale styrelseslov som en særlig vederlæggelse i form af f.eks. diæter og honorarer m.v. i de tilfælde, hvor der på særligt grundlag i særlovgivningen eller i vedtægter for kommunale fællesskaber, selvejende institutioner el.lign. er fastsat bestemmelser herom. Det betyder f.eks., at kommunalbestyrelsesmedlemmer vil have krav på diæter i forbindelse med varetagelsen af hvervet som medlem af valgbestyrelsen efter 18, stk. 3, i lov om kommunale og regionale valg (lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006) og 31, stk. 3, i folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr af 8. december 2006) samt for deltagelse i møder i folkeoplysningsudvalget efter 40, stk. 2, i folkeoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved 2 i lov nr. 593 af 24. juni 2005 og ved lov nr af 20. december 2006). Dette gælder dog ikke borgmestre, idet en borgmester ikke kan oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse for bestridelse af et kommunalt hverv, jf. 19, stk. 4, i bekendtgørelsen.»c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse af kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,«ved kurser i henhold til litra c forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Herudover antages bestemmelsen også at omfatte kursuslignende arrangementer som konferencer, årsmøder og orienteringsmøder. Der er i praksis lagt vægt på, at de arrangementer, der kan henføres under kurser m.v., er af almen karakter og uden direkte sammenhæng med konkrete sager i kommunen. Ministeriet har i en konkret sag udtalt, at bestemm elsen ikke om fatter en kompetencegivende uddannelse af længere varigh ed (MPAuddannelse), der kun i mindre grad har betydning for varetagelsen af det kommunale hverv. Kompetencen til at afgøre, om et kursus anses for at have betydning for varetagelsen af de nævnte hverv, tilkommer kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfæld e. Kommunalbestyrelsen kan overlade kompetencen til at træffe afgørelse om kursers betydning til økonomiudvalget, men ikke til et stående udvalg, andre udvalg, råd o. lign. eller til forvaltningen. De praktiske problemer, der måtte være forbundet med dette delegationsforbud, kan eventuelt afhjælpes ved udarbejdelse af

4 generelle regler f.eks. i et særligt regulativ for, hvilke kurser m.v. kommunalbestyrelsen anser for at have betydning for varetagelsen af de i 16, stk. 1, litra a og b, nævnte hverv. De t skal efter sådanne faste regler hovedsageligt bero på objektivt konstaterbare kendsgerninger, om et kursus, som et kommunalbestyrelsesmedlem eller et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem, jf. 16 a, stk. 1 ønsker at deltage i, er omfattet. Reglerne skal s åledes ikke overlade et skøn til de medarbejdere, der administrerer kursusdeltagelsen. Studieture o. lign. anses som udgangspunkt ikke for omfattet af 16, stk. 1, litra c. Det er dog i praksis antaget, at en studietur i særlige tilfælde kan indeholde ak tiviteter, der har karakter af kursusvirksomhed eller kursuslignende virksomhed. Det betyder, at disse aktiviteter vil kunne være omfattet af litra c. Dette indebærer, at der for den tid, der medgår til disse aktiviteter, er ret til udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvor medlemmet generelt har valgt dette, og udgiftsgodtgørelse, men ikke for den tid, der medgår til andre aktiviteter. Studieture, der foretages efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, kan d og som helhed være omfattet af litra f, jf. nedenfor.»d) deltagelse i seminarer, jf. 9 a,«litra d omhandler seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer efter 9 a i loven, f.eks. budgetseminarer. Seminarer for udvalg er ikke omfattet af bestemmelsen.»e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. 42 c,«litra e vedrører kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møder, hvor revisionen forelægger sin beretning mundtligt for den samlede kommunalbestyrelse, jf. lovens 42 c. Der kan, jf. lovens 42 c, stk. 4, ikke træffes beslutninger i forbindelse med revisionens forelægge lse for kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i mødet er således ikke omfattet af 16, stk. 1, litra a. Bestemmelsen i litra e sikrer kommunalbestyrelsens medlemmer, der har mødepligt til de møder, hvor revisionen forelægger sine beretninger mundtligt for kommunalbestyrelsen, ret til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, når medlemmet har valgt dette, samt udgiftsgodtgørelse.»f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg«litra f vedrører varetagelse af andre kommunale hverv end møder efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, herunder særlige udvalg nedsat i henhold til lovens 17, stk. 4. Der er efter forarbejderne til bestemmelsen tale om hverv, hvor mødebetingelsen ikke er opfyldt. Bestemmelsen omfatter f.eks. deltagelse i forhandlinger med andre kommunale, regionale eller statslige myndigheder, studieture, repræsentativt arbejde, besigtigelser og deltagelse i borgermøder, i det omfang udførelsen af hvervet sker efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Såfremt der planlægges f.eks. en studietur eller en besigtigelse for et udvalg som helhed, skal deltagelse heri ske efter anmodning fra kommunalbestyrel sen, for at aktiviteten kan anses for omfattet af litra f. Hvis en aktivitet er omfattet af litra f, kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til et medlem, såfremt medlemmet har valgt dette, jf. 16, stk. 5, i loven, men kommunalbestyrelsen er ikke som ved de under litra a -e nævnte aktiviteter forpligtet hertil. Selvom det i loven alene er anført udtrykkeligt i tilknytning til litra b om deltagelse i møder, at der på andet grundlag kan ydes særskilt vederlæggelse for varetagelse af hverv efter valg af kommunalbestyrelsen, antages dette at gælde tilsvarende ved varetagelse af andre aktiviteter efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Således har kommunalbestyrelsesmedlemmer f.eks. ret til at modtage diæter efter 18, stk. 3, i lov om kommunale og regionale valg og 31, stk. 3, i folketingsvalgloven i forbindelse med udførelse af hverv som tilforordnede eller valgstyrere.»g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder m.v.«

5 Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a-f. Under bestemmelsen hører således mødeforberedelse samt besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsb ybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Møder i underudvalg, der ikke er nedsat af økonomiudvalget eller et stående udvalg, men af særlige udvalg nedsat i henhold til 17, stk. 4, i loven, anses tillige som en aktivitet, der er omfattet af litra g. Hvis en aktivitet er omfattet af litra g, kan der ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med aktiviteten, jf. lovens 16, stk. 5. Dett e gælder også for rejsetid i forbindelse med studieture, hvor hovedformålet med turen og den overvejende del af turens program vedrører forhold, der er omfattet af litra g. Derimod vil kommunalbestyrelsen kunne træffe beslutning om at yde godtgørelse for u dgifter til befordring, fravær fra hjemstedet samt dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og til pasning af syge, nære pårørende, jf. lovens 16, stk. 11. Kommunalbestyrelsen er dog ikke som ved de under litra a -f nævnte aktiviteter forpligtet hertil, jf. lovens 16, stk Tillægsvederlag Efter 16, stk. 4, i loven modtager kommunalbestyrelsesmedlemmer med hjemmeboende børn under 10 år et tillægsvederlag. Dette vederlag er i 3, stk. 1, i bekendtgørelsen fastsat til kr. årligt. Tillægsvederlaget er angivet som et grundbeløb pr. 1. oktober 1997 og reguleres som det faste vederlag efter de for tjenestemænd i staten gældende reguleringssatser for løn, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelsen og pkt Det er som udgangspunkt en betingelse for tillægsvederlaget, at kommunalbestyrelsesmedlemmet eller dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over det hjemmeboende barn. Der gælder en række undtagelser hertil, jf. nærmere bekendtgørelsens 3, stk Der ydes kun ét vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmet, uanset om der bor flere børn under 10 år i hjemmet. To kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bor sammen og har et eller flere hjemmeboende børn under 10 år, har begge ret til vederlaget, idet de begge hver for sig vil opfylde lovens betingelser. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem tillige er medlem af et reg ionsråd, ydes tillægsvederlag for begge hverv Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Hvornår ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Et medlem af kommunalbestyrelsen kan vælge erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eft er reglerne i lovens 16, stk. 5. I så fald reduceres det faste vederlag med kr., jf. 2, stk. 3, i bekendtgørelsen. Beløbet på kr. er ikke omfattet af reglerne om regulering. Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskab sår ad gangen, jf. 2, stk. 3, i bekendtgørelsen. Der er ikke hjemmel til at fravige dette, uanset at der i løbet af året indtræder uforudsete ændringer i kommunalbestyrelsesmedlemmets indtjeningsforhold, eller vedkommende af andre årsager ønsker at ændre sit valg. Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet. Erstatningsbeløbet kan således pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. 16, stk. 5, i loven. For 2007 er det maksimale erstatningsbeløb 5 x 365 kr. = kr. pr. dag, jf. 5, stk. 2, sammenholdt med 4, stk. 2, i bekendtgørelsen. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem vælger erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, har vedkommende ret til erstatning i forbindelse med varetagelsen af de i l ovens 16, stk. 1, litra a-e, nævnte hverv.

6 Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et medlems varetagelse af de i lovens 16, stk. 1, litra f, nævnte hverv. Der er således adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med udførelsen af hverv efter kommunalbestyrelsens eller et udvalgs anmodning, selv om der ikke er tale om et møde. Som eksempel kan nævnes, at et kommunalbestyrelsesmedlem af kommunalbestyrelsen bl iver anmodet om at forelægge en sag for en minister eller et folketingsudvalg. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning herom fra gang til gang. Beslutningen kan imidlertid også træffes mere generelt, forudsat at det er præcist angivet, hvilke hverv der skal kunne begrunde udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som i henhold til ovennævnte regler har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, eller som kommunalbestyrelsen i henhold til ovennævnte regler har besluttet at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, kan dog ikke modtage en sådan erstatning i forbindelse med varetagelse af hverv, hvor der i henhold til særlovgivningen eller på andet særligt grundlag ydes særskilt vederlæggelse, jf. lovens 16, stk. 6. Eksempelvis vil et kommunalbestyrelsesmedlem, der fungerer som valgstyrer ved et kommunalt valg, ikke kunne modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af dette hverv, idet den pågældende modtager særs kilt vederlæggelse herfor i form af diæter efter 18, stk. 3, i lov om kommunale og regionale valg. Tilsvarende kan der ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hvervet som formand for et udvalg, hvis dette hverv særskilt vederlægges, jf. pkt. 2.4., eller for hvervet som stedfortræder i kommunalbestyrelsen, der særskilt vederlægges efter reglerne i lovens 16, stk. 8. Derimod kan der efter lovens 16, stk. 6, godt ydes et medlem erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hvervet som medlem af et udvalg, uanset om dette hverv særskilt vederlægges, jf. pkt Der er ikke adgang til at yde erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et medlems varetagelse af de i lovens 16, stk. 1, litra g, nævnte hverv, jf. pkt Dokumentation for tabet Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv. Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt hverv, kan også kræves erstattet. Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i for bindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger m.v. Erstatningen ydes for selve mødetiden m.v. og den samlede rejsetid i forbindelse med mødet m.v. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatnin gsberegningen. Da det er det tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og befordring frem og tilbage. Kun hvis indholdet eller karakteren af vedkommendes arbejde gør, at kommunalbestyrelsesmedlemmet lider tab derudover, kan dette tab erstattes. Kommunalbestyrelsen må i givet fald tage stilling til, hvorvidt arbejdsforholdet har en sådan karakter, at der kan dokumenteres indtægtstab for en hel arbejdsdag eller et vist antal timer, uanset at varetagelsen af det kommunale hverv ikke har haft en tilsvarende tidsmæssig udtrækning. Der er ikke efter loven eller bekendtgørelsen noget krav om, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem skal søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der består ikke nogen adgang for kommunalbestyrelsen til at stille krav herom. Det vil formentlig være vanskeligt at påvise et tab, såfremt et kommunalbestyrelsesmed lem vælger at bruge f.eks. opsparet flextid til at varetage det kommunale hverv. Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret.

7 For lønmodtageres vedkommende vil en skriftlig erklæring fra vedkommendes arbejdsgiver normalt være tilstrækkelig dokumentation. For selvstændige erhvervsdrivende, der driver virksomhed i selskabsform, vil det lidte tab ofte ikke umiddelbart give sig udtryk i reduceret indtjening, men tabet vil i stedet manifestere sig som et formuetab i selskabet. Dette har principielt ingen betydning for retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Kommunalbestyrelsen vil normalt kunne anse tabet for dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende selvstændige erhvervsdrivende, forudsat at de foreliggende om stændigheder i øvrigt sandsynliggør, at det påståede tab er lidt Udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste sker som udgangspunkt til kommunalbestyrelsesmedlemmet. Ministeriet har imidlertid tidligere tilkendegivet, at ministeriet kan anerkende en ordning, hvorefter udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste på visse betingelser sker til et kommunalbestyrelsesmedlems arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren undlader at reducere medlemmets løn. Et kommunalbestyrelsesmedlem har dog ikke krav på, at udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste sker til arbejdsgiveren, såfremt denne er indforstået. Den enkelte kommunalbestyrelse afgør selv, om man ønsker at medvirke til en sådan ordning. Gennemførelse af ordningen forudsætter endvidere, at der indgås en aftale med den enkelte arbejdsgiver, hvorved vedkommende accepterer ordningen, herunder at udbetale den fulde løn til den an satte uanset dennes fravær og at opfylde de øvrige krav, som stilles til arbejdsgiveren. Det er en betingelse for, at udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan ske til arbejdsgiveren, at kommunen forud for udbetalingen modtager en erklæring fra arbejdsgiveren om medlemmets fravær i arbejdstiden som følge af varetagelse af kommunalbestyrelsesarbejde med angivelse af dato for fraværet, antallet af mistede arbejdstimer de enkelte dage, medlemmets timesats samt størrelsen af det i ndtægtstab, den ansatte ville have lidt i den pågældende måned, hvis arbejdsgiveren havde trukket vedkommende i løn i fraværsperioden. Denne erklæring skal sammenholdes med opgørelsen fra medlemmet over deltagelse i møder m.v., herunder med angivelse af ka rakteren af de enkelte aktiviteter. En generel aftale mellem kommunalbestyrelsesmedlemmet og arbejdsgiveren om en fast nedsættelse af arbejdstiden uden samtidig reduktion i medlemmets løn kan ikke danne grundlag for udbetalingen af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til arbejdsgiveren. Det er endvidere en betingelse, at der på baggrund af lønseddel eller lønspecifikation kan sondres mellem løn for de timer, hvor den pågældende faktisk har været beskæftiget for arbejdsgiveren, og det, der udbetales som følge af, at arbejdsgiveren modtager erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen. Den beskrevne udbetalingsordning kan ikke benyttes i forhold til statstjenestemænd, tjenestemænd i folkekirken eller andre ansatte i staten og folkekirken samt ansatte ved tilskudsinstitutioner m.v., for hvilke en minister fastsætter eller godkender løn - og ansættelsesvilkår. Det skyldes, at disse grupper af ansatte alene mod lønafkortning kan ydes tjenestefrihed til varetagelse af kommunale hverv, jf. Finansministeriets bekendtgørelse om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud o. lign. (bekendtgørelse nr. 536 af 25. november 1985 som ændret ved bekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1987 og bekendtgørelse nr. 859 af 2. november 1993) og Finansministeriets cirkulære nr. 128 af 25. november 1985 om tjenestefrihed og lønafkortning for ansatte i staten m.v., der varetager ombud o. lign. Personalestyrelsen har tilkendegivet, at man vil overveje at ændre den nævnte bekendtgørelse, således at ansatte i staten m.v. i denne sammenhæng kan sidestilles med andre borgere Det konstituerende møde

8 For deltagelse i det konstituerende møde ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. lovens 16, stk. 3. Det gæld er også den, der på mødet vælges til borgmester, samt den eventuelt deltagende borgmester for indeværende valgperiode. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes også til medlemmer, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge denne ordning under forudsætning af, at de pågældende har lidt et tab, jf. pkt Ydelsen af diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste sker ifølge lovens 16, stk. 3, i øvrigt efter de regler, der gælder for ydelse af diæter og erstatning for dokumen teret tabt arbejdsfortjeneste til personer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen. Der henvises til kapitel 3, pkt Udvalgsvederlag Reglerne om vederlag til udvalgsmedlemmer er fastsat i bekendtgørelsens 7 og 8, 14 (faste udvalg i magistratsstyre) og 17 (medlemskab af det udvalg, der i kommuner med udvalgsløst styre behandler sager om hjælp til enkeltpersoner på det sociale områ de, jf. 17 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område). Kommunalbestyrelsen kan i udvalgsstyrede kommuner efter bekendtgørelsens 7, stk. 1, beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økon omiudvalget og stående udvalg og til de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen til børn og unge - udvalget efter 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Der er afhængigt af kommunens indbyggertal fastsat en pulje, der ud gør det maksimale beløb, som kommunalbestyrelsen kan beslutte at anvende til vederlæggelse af samtlige de af ordningen omfattede udvalg. Ekstraudgifter til vederlæggelse af stedfortrædere for udvalgsmedlemmer, jf. 28, stk. 2, i loven, kan dog om fornødent afholdes uden for puljen. Ved en kommunes indbyggertal forstås kommunens indbyggertal pr. 1. juli i det foregående år i henhold til den af Danmarks Statistik offentliggjorte opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner, jf. 33, stk. 1, i bekendtgørelsen. Falder indbyggertallet i kommunen, opretholdes de ovenfor anførte puljer indtil udløbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelsen. Puljerne er med virkning fra den 1. januar 2007 i forbindelse med tilførslen af nye opgaver til kommunerne ved kommunalreformen blevet forhøjet med henblik på at understøtte et eventuelt behov for at oprette flere udvalg end hidtil. Kommunalbestyrelsens beslutning om fordeling af udvalgsvederlag mellem de enkelte udvalg skal efter bekendtgørelsens 7, stk. 3, træffes forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen, dog således at en nyvalgt kommunalbestyrelse kan træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter beslut ningens vedtagelse. Beslutning kan endvidere træffes på det konstituerende møde, hvis der er enighed herom. Fordelingen kan efter bekendtgørelsens 7, stk. 3, i øvrigt ændres i løbet af regnskabsåret, hvis kommunalbestyrelsen foretager ændringer i udvalgsstrukturen. En nyvalgt kommunalbestyrelse vil indtil en ny beslutning om udvalgsvederlag eventuelt træffes i løbet af første kvartal af funktionsperioden kunne yde udvalgsvederlag i henhold til den hidtidige kommunalbestyrelsesbeslutning herom. Hvis en nyvalgt kom munalbestyrelse træffer beslutning om fordeling af udvalgsvederlag i januar måned, vil udvalgsvederlag for januar måned således blive ydet i henhold til den tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning herom, mens den nyvalgte kommunalbestyrelses beslutning får virkning fra 1. februar. Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter størrelsen af vederlaget til de enkelte udvalg. Den samlede sum af de årlige udvalgsvederlag, herunder udvalgsvederlag ydet i henhold til en tidligere kommunalbestyrelses beslutning herom, kan højst udgøre den i 7, stk. 2, fastsatte ramme. Kommunalbestyrelsernes første funktionsperiode i de nye kommuner, der er dannet i forbindelse med kommunalreformen, regnes fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2009, jf. 7 i lov om revision af den kommunale inddeling.

9 Beslutning om at yde udvalgsvederlag efter bekendtgørelsens 7, stk. 1, i kommunalbestyrelsernes første funktionsperiode i de nye kommuner, jf. ovenfor, kunne træffes af sammenlægningsudvalget som led i dettes forberedelse af oprettelsen af den nye kommune. Sammenlægningsudvalgets eventuelle beslutning herom kan omgøres af kommunalbestyrelsen i første kvartal af funktionsperioden, dvs. indtil den 31. marts Det beløb, som kommunalbestyrelsen efter de ovennævnte regler har fordelt til et udvalg, fordeles efter bekendtgørelsens 7, stk. 4, ligeligt mellem de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlem af udvalget. Ved fordelingen ses bort fra udvalgets formand, hvis denne modtager vederlag for formandshvervet, jf. herom pkt Dette gælder også, hvis udvalgets formand er borgmester, jf. kapitel 5. Der er ikke hjemmel til at vederlægge medlemskab af et udvalg nedsat i medfør af lovens 17, stk. 4, eller eventuelle underudvalg Vederlæggelse af udvalgsformænd Formandsvederlag Reglerne om vederlag til udvalgsformænd er fastsat i bekendtgørelsens 9 og 10, 15 (faste udvalg i kommuner med magistratsstyre) og 18 (det udvalg, der i kommuner med udvalgsløst styre behandler sager om hjælp til enkeltpersoner på det sociale område, jf 17 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område). Kommunalbestyrelsen kan i udvalgsstyrede kommuner efter bekendtgørelsens 9, stk. 1, beslutte at yde udvalgsformandsvederlag til formænd for stående udvalg, for manden for børn og ungeudvalget og formanden for et eventuelt folkeoplysningsudvalg. Formandsvederlag kan også ydes til et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem, i den udstrækning et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem er valgt til formand for et folkeoplysningsudval g. Den fastsatte pulje, jf. 9, stk. 2, udgør det maksimale beløb, som kommunalbestyrelsen kan beslutte at anvende til vederlæggelse af samtlige de af ordningen omfattede udvalgsformænd. Puljen er afhængig af kommunens indbyggertal. Ved en kommunes indby ggertal forstås kommunens indbyggertal pr. 1. juli i det foregående år i henhold til den af Danmarks Statistik offentliggjorte opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner, jf. 33, stk. 1, i bekendtgørelsen. Falder indbyggertallet i kommunen, opretholdes de oven for anførte puljer indtil udløbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelsen. Der er endvidere i 9, stk. 3-5, fastsat maksimumbeløb for vederlæggelsen af det enkelte formandshverv. Det maksimale vederlag for et formandshverv i et stående udvalg er således 40 pct. af vederlaget til formanden for kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune, jf. 9, stk. 3. Vederlaget til formanden for børn og unge-udvalget kan i kommuner med indtil indbyggere højst udgøre 10 pct. af vederlaget til den pågældende kommunes borgmester og i kommuner med over indbyggere højst 20 pct. Vederlaget til formanden for folkeoplysningsudvalget kan højst udgøre 10 pct. af vederlaget til den pågældende kommunes borgmester. Der er ikke efter loven og bekendtgørelsen noget til hinder for, at det samme kommunalbestyrelsesmedlem kan varetage og blive vederlagt for flere udvalgsformandsposter. En vederlagt udvalgsformand, der har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til 16, stk. 5, i loven, kan ikke modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der udføres i dennes egenskab af udvalgsformand, jf. lovens 16, stk. 6. Eksempelvis anses en formands deltagelse i møder m.v., der vedr ører forhold, som falder inden for udvalgets område, for at være forbundet med den pågældendes hverv som udvalgsformand. Der kan således ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i sådanne møder. Formanden vil endvidere ikke kunne modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i kurser, der vedrører udvalgets forretningsområde. Der er ikke hjemmel til at vederlægge formanden for et udvalg nedsat i medfør af lovens 17, stk. 4, eller eventuelle underudvalg.

10 I 9, stk. 1, 15, stk. 1, og 18 i bekendtgørelsen er det bestemt, at samtlige de omhandlede formandsvederlag skal fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt Funktionsvederlag Et udvalgsmedlem, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst to uger, eller en næstformand, der på grund af formandens fravær fungerer som formand for et udvalg i en periode på mindst to uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. 10 i bekendtgørelsen. Det følger heraf, at hver konstituering eller funktionsperiode skal udgøre en uafbrudt periode på mindst to uger for at berettige til funktionsvederlag. Kortere perioder k an således ikke lægges sammen. Funktionsvederlag kan maksimalt ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder, jf. bekendtgørelsens Efterløn til udvalgsformænd I henhold til bekendtgørelsens 11 ydes der efterløn til udvalgsformænd. Efterlønnen e r fastsat således, at den svarer til formandens funktionstid i påbegyndte hele år gange det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag med et maksimum på 3 måneders vederlag. Det er dog en betingelse for at opnå efterløn, at formanden har haft mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg. Ved beregningen af efterlønnen er det udelukkende funktionstidens varighed, der er afgørende ikke dens fordeling på kalenderår. Ved beregningen kan der således ikke stilles krav om, at funktionstiden er inden for samme valgperiode, eller at den pågældende har fungeret for det samme udvalg, såfremt funktionstiden i øvrigt er uafbrudt. Som eksempel kan nævnes, at en udvalgsformand, der går af den 1. februar efter at have fungeret som formand i 1 ½ år, og på fratrædelsestidspunktet vederlægges med kr. om måneden, har krav på kr. i efterløn. I bekendtgørelsens 11, stk. 3, er det fastsat, at der ikke ydes efterløn, hvis den fratrådte udvalgsformand tiltræder som vederlagt formand for et andet udvalg. Dette gælder uden hensyn til størrelsen af det vederlag, der oppebæres. Det indebærer, at der ikke er adgang til at udbetale efterløn svarende til differencen mellem to udvalgsformandsvederlag, selv om det formandshverv, der overtages, indebærer, at den pågældende ydes et væsentligt lavere udvalgsformandsvederlag end hidtil. En udvalgsformand, der samtidig har varetaget flere vederlagte formandshverv, kan være berettiget til efterløn på baggrund af varetagelsen af hvert af disse hverv. Det gæ lder, uanset om hvervene fratrædes samtidig, eller om et eller flere hverv fortsat bestrides. En fratrådt udvalgsformand kan således være berettiget til efterløn, selv om udvalgsformanden fortsat bestrider en eller flere andre udvalgsformandsposter. Det skyldes, at den fratrådte udvalgsformand ikke i denne situation tiltræder som formand for et andet vederlagt udvalg, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 3. I forbindelse med fratræden af det sidste hverv kan tidligere formandsperioder, der allerede én gang er in dgået i grundlaget for beregningen af efterløn, ikke på ny indgå i beregningen, selvom det måtte kunne anføres, at funktionstiden også i det foreliggende tilfælde har været uafbrudt. Det skyldes, at en funktionsperiode kun kan indgå i beregningsgrundlaget én gang. Begrundelsen herfor er, at efterløn til udvalgsformænd er indført for at sikre en udvalgsformand økonomisk ved fratræden. Efterløn giver en udvalgsformand en bedre mulighed for at tilrettelægge sin arbejdssituation efter de ændrede vilkår. Efterl øn er som sådan ikke en rettighed, der løbende optjenes, men en (overgangs)ydelse, der beregnes på grundlag af vederlaget og ancienniteten som udvalgsformand på fratrædelsestidspunktet.

11 Efterløn ydes ikke, hvis den fratrådte udvalgsformand tiltræder som f ormand for kommunalbestyrelsen, som magistratsmedlem, som formand for stående udvalg i kommuner, der har styreform med delt administrativ ledelse, eller som regionsrådsformand, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 3. Bestemmelsen er derimod ikke til hinder for, at der ydes efterløn til en fratrådt udvalgsformand i en kommune, hvis den pågældende tiltræder som formand for et særligt udvalg af midlertidig karakter i et regionsråd. Det skyldes, at der ikke er hjemmel til at yde sådanne formænd et traditionelt, særskilt formandsvederlag, men alene et vederlag på op til det dobbelte af det vederlag, der ydes et medlem i samme udvalg. Efterløn kan også ydes til et ikke-kommunalbestyrelsesm edlem, i den udstrækning et ikkekommunalbestyrelsesmedlem har været valgt til formand for et eventuelt folkeoplysningsudvalg. Bestemmelsen giver ikke adgang til at yde efterindtægt til ægtefælle eller børn i tilfælde, hvor en udvalgsformand afgår ved døden Vederlæggelse af næstformænd Vederlæggelse af næstformand for kommunalbestyrelsen Reglerne om vederlag til kommunalbestyrelsens næstformand findes i bekendtgørelsens 12 og 13. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde vederlag på indtil 10 pct. af formandens vederlag til en næstformand. I Københavns Kommune kan Borgerrepræsentationen dog beslutte at tillægge såvel første som anden næstformand et vederlag på indtil 15 pct. af formandens vederlag. Kommunalbestyrelsens beslutning om næstformandsvederlag skal træffes forud f or og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen, dog således at en nyvalgt kommunalbestyrelse kan træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Beslutning om vederlæggelse af næstformanden for kommunalbestyrelsen kan endvidere træffes på det konstituerende møde. Kommunalbestyrelsernes første funktionsperiode i de nye kommuner, der er dannet i forbindelse med kommunalreformen, regnes fra den 1. januar 2007 til den 31. d ecember 2009, jf. 7 i lov om revision af den kommunale inddeling. Om vederlæggelse i de tilfælde, hvor en næstformand fungerer som borgmester, se kapitel 5, pkt Vederlæggelse af næstformand for udvalg Der er ikke mulighed for at tillægge næstformænd for udvalg et særligt vederlag. Dog gælder det, at næstformanden for børn og unge-udvalget i Københavns Kommune kan tillægges et vederlag, der højst kan udgøre 6 pct. af vederlaget til formanden for Borgerrepræsentationen. For så vidt angår vederlæggelse i de tilfælde, hvor en næstformand fungerer som udvalgsformand, henvises til pkt Til toppen Kapitel 3 Vederlæggelse af ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.1. Diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Efter 16 a, stk. 1, i loven kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde ikke - kommunalbestyrelsesmedlemmer diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i den type kommunale hverv, der er nævnt i lovens 16, stk. 1, litra a -f. Kommunalbestyrelsen kan vælge at udbetale begge ydelser, kun den ene af ydelserne eller ingen af disse.

12 Kommunalbestyrelsen har således f.eks. mulighed for at beslutte, at der til et ikke - kommunalbestyrelsesmedlem, der er medlem af et særligt udvalg nedsat i henhold t il lovens 17, stk. 4, eller til et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem, der varetager et kommunalt hverv efter valg af kommunalbestyrelsen, alene skal ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med møderne, jf. lovens 16, stk. 1, li tra a og b. Der vil herefter ikke være adgang til at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis et udvalg anmoder et medlem om at udføre et hverv, jf. lovens 16, stk. 1, litra f. Det er forudsat, at offentligt ansatte ikke kan modtage di æter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af hverv, der er et led i de pågældendes embedsgerning. Kommunalbestyrelsens kompetence til at træffe beslutninger om ydelse af diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter lovens 16 a, stk. 1, kan ikke delegeres til et af kommunalbestyrelsen nedsat udvalg eller til forvaltningen. Efter bemærkningerne til bestemmelsen kan kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbind else med varetagelsen af de enkelte hverv eller generelt, f.eks. i form af et diætregulativ. Det er i den forbindelse i praksis antaget, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste inden for en nærm ere angivet grænse, f.eks. et bestemt antal møder eller en beløbsgrænse. Hvis kommunalbestyrelsens hjemmel til at yde diæter m.v. findes i særlovgivningen, må adgangen til at fastsætte en grænse for udbetalingerne afhænge af en fortolkning af den pågældend e hjemmelsbestemmelse. Der kan ikke ydes et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til styrelseslovens regler i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, hvis der er tillagt den pågældende særligt honorar eller vederlag for varetagelsen af dette hverv, jf. lovens 16 a, stk. 4. Som eksempel kan nævnes reglerne om vederlag til medlemmer af de af kommunalbestyrelserne nedsatte bestyrelser for kommunale undervisningsinstitutioner efter lov om special undervisning for voksne (lovbekendtgørelse nr. 658 af 3. juli 2000 som ændret ved 62 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og ved 2 i lov nr. 592 af 24. juni 2005). I det omfang kommunalbestyrelsen har vedtaget at yde diæter og erstatning for tabt arbejdsfor tjeneste efter bestemmelsen i 6 e i lov om specialundervisning for voksne, er det udelukket at yde diæter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i bestyrelsens møder i medfør af den kommunale styrelseslov til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget som medlemmer af bestyrelsen, jf. lovens 16 a, stk. 4. Derimod kan ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der varetager hvervet som bestyrelsesmedlem i en institutionsbestyrelse, ydes diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i medfør af den kommunale styrelseslov for deltagelsen i kurser, der af kommunalbestyrelsen anses at have betydning for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem. Dette gælder, selv om der ikke kan gives disse ydelser for deltagelsen i bestyrelsesmøder. Det skyldes, at der alene er tillagt et bestyrelsesmedlem særligt vederlag for deltagelsen i bestyrelsesmøder efter reglerne i lov om specialundervisning for voksne, men ikke for deltagelsen i kurser af betydning for hvervet. Diætsatsen for hverv, der beslaglægger højst 4 timer, udgør i kr. pr. dag. Dette beløb vil hvert år den 1. januar, første gang den 1. januar 2008, blive forhøjet med 5 kr. I 2008 vil diætbeløbet således udgøre 370 kr. pr. dag. Hvis hvervet beslagl ægger mere end 4 timer, ydes der dog det dobbelte af det for det pågældende år gældende diætbeløb. Der henvises i det hele til 4, stk. 2, i bekendtgørelsen. Ved beregningen af den tid, varetagelsen af hvervet beslaglægger, medtages også den tid, der er fornøden til at rejse til og fra det sted, hvor hvervet udføres, medmindre hele rejsen foregår inden for samme kommunes grænser, jf. lovens 16 a, stk. 2. I tilfælde, hvor der varetages flere diætberettigende hverv samme dag, skal mødetiderne sammenlægges ved beregningen af diætbeløbet. Der kan således ikke foretages selvstændig

13 beregning af diæter for de enkelte kommunale hverv for sig. Et møde, der har strakt sig ud over kl , betragtes også diætmæssigt som ét møde. Erstatning for tabt arbejdsfort jeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. 16 a, stk. 3, i loven. For 2007 er det maksimale erstatningsbeløb 5 x 365 kr. = kr. pr. dag, jf. 5, stk. 2, sammenholdt med 4, stk. 2, i bekendtgørelsen. Ydelse af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab, jf. kapitel 2, pkt Til toppen Kapitel 4 Godtgørelse af udgifter 4.1. Godtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer Obligatorisk godtgørelse I henhold til 16, stk. 10, litra a-c, i loven er tre godtgørelsestyper obligatoriske i forbindelse med et kommunalbestyrelsesmedlems deltagelse i de møder m.v., der er nævnt i lovens 16, stk. 1, litra a-f. Det gælder også, selv om der er tale om møder m.v. inden for kommunegrænsen. Efter loven har et kommunalbestyrelsesmedlem ikke pligt til at modtage de godtgørelser, der er nævnt i 16, stk. 10. Et kommunalbestyrelsesmedlem har imidlertid krav på at modtage de nævnte godtgørelser, og kommunalbestyrelsen kan derfor ikke heller ikke i enighed træffe beslutning om en begrænsning af medlemmernes krav på godtgørelse.»a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,«befordringsgodtgørelse Bestemmelsen i 16, stk. 10, litra a, giver kun adgang til dækning af positive udgifter til befordring. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at en kommunalbestyrelse generelt beslutter som udgangspunkt alene at godtgøre udgifter til en bestemt type befordring f.eks. bus eller tog. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor et kommunalbestyrelsesmedlem desuagtet vil have krav på (anden) befordringsgodtgørelse, f.eks. hvis busserne i kke kører eller lader sig benytte, eller hvis medlemmet af helbredsmæssige årsager er afskåret fra at benytte offentlige transportmidler. Tilsvarende er det antaget, at en kommunalbestyrelse kan træffe en generel beslutning om at yde kommunalbestyrelsesmedlemmer befordringsgodtgørelse gennem fast ydelse af et på forhånd fastsat antal færgebilletter årligt, forudsat at dette er udtryk for de faktiske omkostninger ved rejser med henblik på varetagelse af de i 16, stk. 10, litra a -f, nævnte hverv. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der dokumenterer større udgifter til færgebilletter ved varetagelse af de i 16, stk. 1, litra a-f, nævnte hverv, har imidlertid uanset kommunalbestyrelsens beslutning krav på godtgørelse af disse yderligere udgifter, da godtgørelsen s om nævnt er obligatorisk. Det forhold, at der skal være tale om positive udgifter, dvs. omkostningsdækning, er efter forarbejderne til bestemmelsen imidlertid ikke til hinder for, at der fastsættes generelle godtgørelsessatser, når blot dette sker under h ensyn til de faktiske omkostninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i en konkret sag udtalt, at adgangen til at fastsætte generelle godtgørelsessatser ikke er ensbetydende med, at sådanne satser kan anvendes som grundlag for udbetaling af godtgørelse til et medlem, der rent faktisk ikke har afholdt udgifter. Eksempelvis kan der anvendes generelle satser for befordring i bil, uanset at udgiften pr. kilometer vil variere afhængig af, hvilken bil der er tale om. Dette er dog ikke ensbetydende med, at den generelle kilometersats kan udbetales til en person, som rent faktisk ikke har haft udgifter til befordringen. Et kommunalbestyrelsesmedlem, som får stillet en bil til rådighed, hvor alle udgifter er afholdt af en anden end kommunalbestyrelsesmedlemmet, er således ikke berettiget til at få godtgjort udgifter, idet vedkommende ingen udgifter har haft. Dette gælder, uanset hvem der stiller bilen til rådighed. Reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse fastsættes af Skatterådet. De med virkning fra 1. januar 2007 gældende satser for skattefri befordringsgodtgørelse er således fastsat i

14 bekendtgørelse nr af 21. november 2006 om Skatterådets satser for 2007 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads mv. Bekendtgørelsen bestemmer bl.a., at der skattefrit kan udbetales indtil 3,35 kr. pr. km ved kørsel til og med km årligt. For kørsel udover km årligt er satsen 1,78 kr. pr. km. Bekendtgørelsen fastsætter således et maksimum for, hvor stort et beløb der kan udbetales skattef rit. Udbetales befordringsgodtgørelse med et højere beløb end Skatterådets satser, anses hele beløbet for personlig indkomst. Det gælder dog ikke, såfremt arbejdsgiveren/hvervgiveren ved den endelige opgørelse anser det beløb, der overstiger satsen, for løn i relation til A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og SP-bidrag. Den skattemæssige behandling af befordringsgodtgørelsen er ikke i sig selv afgørende for, om godtgørelsen er i overensstemmelse med reglerne i lov om kommunernes styrelse. Efter 16, stk. 10, litra a, har kommunalbestyrelsen således adgang til under hensyn til de faktiske udgifter at fastsætte egne generelle satser for befordringsgodtgørelse, der kan være højere end satserne for skattefri befordringsgodtgørelse. I så fald skal der ske beskatn ing, jf. ovenfor. Særlige befordringsudgifter, der er begrundet i handicap, er ligesom udgifter til befordring i øvrigt omfattet af reglen i lovens 16, stk. 10, litra a. Dette gælder uanset den særlige regel i 16, stk. 10, litra b, der giver adgang til godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter i forbindelse med et fysisk handicap. Det vil således ikke være i overensstemmelse med 16, stk. 10, litra a, på forhånd at udelukke bestemte arter af befordringsudgifter, f.eks. særlige udgifter til han dicappede, fra godtgørelse efter bestemmelsen. Det antages dog som anført, at kommunalbestyrelsen generelt kan beslutte som udgangspunkt at godtgøre udgiften til en bestemt type befordring f.eks. bus eller tog. Dette betyder, at en fysisk handicappet per son ikke har krav på godtgørelse af ekstraudgifter til f.eks. transport med taxa, såfremt vedkommende faktisk er i stand til uden særlige gener at benytte bus eller tog. Uanset, at der ikke i lovens 16, stk. 10, er fastsat begrænsninger i kommunernes pl igt til at yde befordringsgodtgørelse, antages det, at bestemmelsen først og fremmest tager sigte på transport fra bopælen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves. Der vil dog efter bestemmelsen tillige være krav på godtgørelse af transportomkostnin ger fra et arbejdssted eller et andet opholdssted til mødestedet. Dette gælder også, selv om arbejdssted eller opholdssted ligger uden for kommunegrænsen, hvis det under hensyn til transporttiden og de dermed forbundne udgifter må anses for naturligt, at d en pågældende deltager i mødet m.v. Det må imidlertid antages, at kravet på befordringsgodtgørelse har sammenhæng med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud. Har kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke mødepligt, og er medlemmet dermed ikke forpligtet til at varetage hvervet, har kommunalbestyrelsesmedlemmet ikke krav på befordringsgodtgørelse. Ministeriet har i en konkret sag udtalt, at en afstand på 45 km fra arbejdssted til mødested ikke i sig selv medførte, at der ikke var mødepligt ved kommunalbestyrelsesmøder m.v., og der ville derfor i en sådan situation være pligt til at yde befordringsgodtgørelse til det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem, der kørte fra arbejdsstedet for at deltage i et møde og returnerede til arbejdsstedet. Der er derimod i kke adgang til at godtgøre transportomkostninger, hvis medlemmet har lovligt forfald, f.eks. på grund af bortrejse i forbindelse med arbejde eller ferie. Det bemærkes i den forbindelse, at det er antaget, at sommerhusophold o. lign. ikke kan anses som lovligt forfald, medmindre opholdet skyldes forhold, der kan opveje det borgerlige ombud, f.eks. forretninger, ferie og sygdom, herunder hos nære pårørende. Der kan endvidere være situationer, hvor medlemmet henset til afstanden mellem arbejdsstedet eller opholdsstedet uden for kommunegrænsen og mødestedet og de dermed forbundne meget omfattende rejseudgifter ikke har mødepligt. Det kan være tilfældet, hvis medlemmet arbejder eller opholder sig i en meget betydelig afstand fra mødestedet, f.eks. i Bruxelles. Der kan endvidere være situationer, hvor medlemmet henset til afstanden mellem arbejdsstedet eller opholdsstedet uden for kommunegrænsen og mødestedet og de dermed forbundne omfattende rejseudgifter har mødepligt uden at have krav på befordringsgodtgørelse. Dette kan være tilfældet, hvis medlemmet uden at have lovligt forfald opholder sig i betydelig afstand fra mødestedet. Ministeriet har i en konkret sag fundet, at en afstand på 200 km fra et sommerhus til det sted, hvor

15 det kommunale hverv udøvedes, ikke fritog et kommunalbestyrelsesmedlem, der var pensioneret, fra mødepligt, når vedkommende uden at holde ferie m.v. opholdt sig i sommerhuset. Ministeriet fandt imidlertid videre, at der var tale om så betydelig afstand, at kommunen ikke var forpligtet eller berettiget til at godtgøre de hermed forbundne befordringsudgifter. Kommunalbestyrelsen kan ud over de tilfælde, hvor kommunen har pligt til at yde befordringsgodtgørelse vælge at udbetale befordringsgodtgørelse i særlige tilfælde, hvis kommunen har en saglig interesse i, at en bestemt person varetager et kommunalt hverv uanset afstanden mellem mødestedet og vedkommendes opholdssted eller arbejdssted. Det forhold, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke har brug for en betalt hjemrejse, berettiger ikke til alternativt at få en anden ydelse, f.eks. overnatning. Kun nødvendige udgifter kan dækkes i medfør af 16, stk. 10, litra a. Hvorvidt f.eks. en overnatning er nødvendig af hensyn til en fornuftig varetagelse af det kommunale hverv, skal vurderes af ko mmunalbestyrelsen. Godtgørelse for fravær fra hjemstedet fraværsgodtgørelse Bestemmelsen i 16, stk. 10, litra a, giver endvidere adgang til dækning af positive udgifter i forbindelse med fravær fra hjemstedet. Der vil typisk være tale om merudgifter til forplejning og logi. Hvis kommunalbestyrelsen afholder udgifterne direkte, eller hvis udgifterne afholdes som udlæg efter regning, skal det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem ikke betale skat af beløbet. Det forhold, at der skal være tale om positive udgifter, dvs. omkostningsdækning, er efter forarbejderne til bestemmelsen imi dlertid ikke til hinder for, at der fastsættes generelle godtgørelsessatser, når blot dette sker under hensyn til de faktiske omkostninger. Kommunalbestyrelsen kan herunder generelt beslutte, at der som udgangspunkt maksimalt kan godtgøres udgifter af en bestemt størrelse til forplejning og logi, f.eks. maksimumtakster for morgenmad, frokost og aftensmad og en maksimumtakst pr. overnatning. Adgangen til at fastsætte generelle godtgørelsessatser indebærer ikke, at sådanne satser kan anvendes som grundlag for udbetaling af godtgørelse til et medlem, der rent faktisk ikke har afholdt udgifter. Kommunalbestyrelsen har således en forpligtelse til at tilrettelægge administrationen af udbetaling af fraværsgodtgørelser således, at det sikres, at der ikke udbetales g odtgørelser til medlemmer, der ikke har haft positive udgifter. Det kan f.eks. ske i form af en erklæring om, at medlemmet har haft positive udgifter i forbindelse med fraværet. De fraværsgodtgørelser, kommunerne kan udbetale efter de ovennævnte regler, kan kun udbetales som skattefri fraværsgodtgørelse i henhold til de regler, der fastsættes af Skatterådet for skattefri rejsegodtgørelse. De med virkning fra 1. januar 2007 gældend e satser for skattefri rejsegodtgørelse er fastsat i SKAT-meddelelse (SKM SKAT) om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter. Meddelelsen bestemmer, at der bl.a. ikke kan udbetales skattefri godtgørelse for rejser under 24 timer eller for rejser uden overnatning. Meddelelsen fastsætter endvidere et maksimum for, hvor stort et beløb der kan udbetales skattefrit. Den skattemæssige behandling af fraværsgodtgørelsen er ikke i sig selv afgørende for, om godtgørelsen er i overensstemmelse med r eglerne i lov om kommunernes styrelse. Efter 16, stk. 10, litra a, har kommunalbestyrelsen således adgang til under hensyn til de faktiske udgifter at fastsætte egne generelle satser for fraværsgodtgørelse, der kan være højere end satser for skattefri rejsegodtgørelse. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at fastsætte generelle satser for godtgørelse for fravær fra bopælen uden overnatning, når blot det sker under hensyn til de faktiske udgifter til forplejning. Det er heller ikke en betingelse for ydelse af fraværsgodtgørelse i medfør af bestemmelsen, at der er tale om fravær fra bopælen i mindst 24 timer. Opmærksomheden henledes på, at sådanne fraværsgodtgørelser efter generelle satser er skattepligtige, jf. ovenfor. Det må antages, at kravet på fraværsgodtgørelse ligesom kravet på befordringsgodtgørelse, jf. ovenfor, har sammenhæng med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud.»b) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap,«

16 Efter bemærkningerne til loven har bestemmelsen til formål at sikre, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et fysisk handicap, i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Som eksempler på udgifter, der skal godtgøres efter bestemmelsen, kan nævnes udgifter til hjælpemidler, særlig sekretærbistand m.v. F.eks. skal blinde og andre personer, der ikke kan læse almindelig skrift, sikres en anden og lige så tilfredsstillende adgang til information ved godtgørelse af udgifter til l ydbånd, punktskrift eller bistand til oplæsning. For personer med hørehandicap kan der være tale om godtgørelse af udgifter til tolkebistand. I visse tilfælde vil det kunne give anledning til tvivl, om en udgift er nødvendig for den fysisk handicappedes m uligheder for at deltage på rimelige vilkår i de nævnte møder m.v. Der kan være tale om, at behovene varierer under hensyn til de lokale forhold. Efter bemærkningerne til bestemmelsen må kommunalbestyrelsen derfor indrømmes et vist skøn, navnlig med hensyn til arten og omfanget af ydelserne. Godtgørelse af udgifter til hjælpemidler m.v. forudsætter, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler m.v. efter den sociale lovgivning er udtømt. Det må antages, at kravet på denne type godtgørelse har samme nhæng med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud, jf. ovenfor under pkt. a.»c) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.«efter bemærkningerne til bestemmelsen er det en forudsætning, at vedkommende normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at der ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en perso n, med hvem medlemmet i øvrigt lever i fast parforhold. Det må antages, at kravet på denne type godtgørelse har sammenhæng med den mødepligt, der følger af det borgerlige ombud, jf. ovenfor under pkt. a Anden godtgørelse Efter 16, stk. 11, i loven kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der til et medlem, der udfører de i 16, stk. 1, litra g, nævnte aktiviteter, skal ydes de godtgørelsestyper, der er nævnt i 16, stk. 10, litra a-c, dvs. befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemste det, godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. Beslutningen om at yde de nævnte godtgørelser kan træffes fra gang til gang. Så fremt beslutningen træffes generelt, må det være en forudsætning, at det er præcist angivet, hvilke aktiviteter der skal begrunde udbetaling af godtgørelser. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til, at alle aktiviteter, der er omfattet af 16, stk. 1, litra g, kan begrunde udbetaling af godtgørelse. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af kommunale hverv, eller beslutte at yde anden støtte i den forbindelse. Kommunalbestyrelsen kan f.eks. beslutte at godtgøre udgifter til telefon, telefax, internetadgang, avishold m.v. eller beslutte at stille lokaler eller pc til rådighed. Ministeriet har i en konkret sag meddelt, at betaling for et kommunalbestyrelsesmedlems behandling for alkoholmisbrug ikke er omfattet af 16, stk. 11, da støtten ikke findes at have en sådan nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som den pågældende varetager i sin egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem, som må kræves for at yde st øtte i medfør bestemmelsen. Tilsvarende har ministeriet udtalt, at bestemmelsen ikke giver hjemmel til, at en kommune afholder udgifter til betaling af forsikringspræmien for en sundhedsforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der dækker udgifter til operationer. Bestemmelsen er ikke til hinder for, at der fastsættes et maksimumbeløb, inden for hvilket støtte kan ydes f.eks. avisabonnement til én avis Godtgørelse til borgmestre m.fl.

17 Borgmestre, magistratsmedlemmer, jf. 64 i loven, samt f ormænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med delt administrativ ledelse, jf. 64 a i loven, har som udgangspunkt tilsvarende krav på og adgang til udgiftsgodtgørelse som andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. Efter 16, stk. 12, i loven kan de pågældende dog ikke modtage den i lovens 16, stk. 10, litra c, nævnte godtgørelse af udgifter til pasning af syge nære pårørende. De pågældende har således som anført i bekendtgørelsens 19, stk. 4, krav på at modtage de godtgørelsestyper, der er n ævnt i lovens 16, stk. 10, litra a og b, dvs. befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemstedet og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap, ligesom de pågældende har adgang til efter kommunalbestyrel sens beslutning at modtage anden godtgørelse som nævnt i lovens 16, stk. 11. Det antages, at bestemmelserne i lovens 16, stk. 10, og 16, stk. 11, ikke giver adgang til at godtgøre borgmestres, magistratsmedlemmers og de nævnte udvalgsformænds udgift er i forbindelse med fremmøde for at varetage funktionen som administrationsleder. Det afgørende for, om bestemmelserne finder anvendelse, er således, om de aktiviteter, som borgmesteren, magistratsmedlemmet eller de i 64 a nævnte udvalgsformænd skal udf øre den pågældende dag, efter en konkret vurdering anses for omfattet af bestemmelsen i lovens 16, stk. 1. Det samme gælder i forhold til en udvalgsformand, der møder op på rådhuset for at drøfte sager med forvaltningen eller i øvrigt tage del i det adm inistrative arbejde. Aktiviteten skal efter en konkret vurdering være omfattet af lovens 16, stk. 1, for at berettige til udgiftsgodtgørelse i forbindelse med fremmødet. Det er antaget, at det ligger inden for kommunens driftsmæssige råderum at stille e n tjenestebil til rådighed for borgmesteren. Tjenestebilen, der ikke må bruges privat, er en mere generel støtte til borgmesteren, som ydes af kommunen som arbejdsgiver, idet borgmesterhvervet har karakter af fuldtidsbeskæftigelse og ud fra hensynet til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kommunens drift. At stille en tjenestebil til rådighed for borgmesteren adskiller sig således markant fra at dække borgmesterens udgifter til befordring. Det er imidlertid antaget, at 16, stk. 12, i loven ikke er til hinder for, at der af kommunen ydes anden støtte til borgmesteren, når støtten har direkte forbindelse med borgmesterhvervet. Kommunalbestyrelsen må således have mulighed for at yde borgmesteren støtte til alle dele af borgmesterhvervet. Det bemærkes, at en tjenestebil ikke anses som anden økonomisk ydelse af kommunens kasse, som borgmesteren i givet fald ikke må modtage, jf. 19, stk. 4, i bekendtgørelsen og kapitel 5, pkt Godtgørelse til ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer Efter 16 a, stk. 6, i loven har ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager i de i 16, stk. 1, litra a-c, nævnte møder m.v., krav på de godtgørelsestyper, der er nævnt i 16, stk. 10, litra a -c, dvs. befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemstedet, god tgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende. I lighed med, hvad der gælder for kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. pkt. 4.1., har kommunalbestyrelsen ikke pligt til at yde godtgørelse til et ikke-kommunalbestyrelsesmedlem i tilfælde, hvor der er betydelig afstand mellem mødestedet og vedkommendes opholdssted eller arbejdssted. Kommunalbestyrelsen kan dog ud over de tilfælde, hvor kommunen har pligt til at yde befordringsgodtgørelse vælge at udbetale befordringsgodtgørelse til et ikkekommunalbestyrelsesmedlem i særlige tilfælde, hvis kommunen har en saglig interesse i, at en bestemt person varetager et kommunalt hverv uanset afstand en mellem mødestedet og vedkommendes opholdssted eller arbejdssted. Herudover har ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager i de pågældende møder m.v., efter 16 a, stk. 6, i loven krav på godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning.

18 I henhold til 16 a, stk. 7, i loven kan kommunalbestyrelsen endvidere beslutte at godtgøre ikke - kommunalbestyrelsesmedlemmer, der deltager i aktiviteter omfattet af 16, stk. 1, litra d -g, de tilsvarende udgifter. Kommunalbestyrelsen kan efter 16 a, stk. 7, i loven yderligere beslutte at godtgøre ikke - kommunalbestyrelsesmedlemmer andre udgifter, som de pågældende har afholdt i forbindelse med varetagelsen af kommunale hverv, eller beslutte at yde anden støtte i de n forbindelse. Det bemærkes, at det med affattelsen af lovens 16 a, stk. 6 og 7, er præciseret, at der alene kan udbetales godtgørelser til personer, der enten er valgt af kommunalbestyrelsen til at varetage kommunale hverv, eller som deltager i seminar er, jf. 9 a i loven, eller møder, hvor revisionen mundtligt forelægger sin beretning for kommunalbestyrelsen, jf. 42 c i loven, eller varetager kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg, jf. 16, stk 1, litra f. Til toppen Kapitel 5 Vederlag og pension til borgmestre m.fl Vederlag Reglerne om vederlag til borgmestre er fastsat i 19 i bekendtgørelsen. Omfattet af borgmesterbegrebet er formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer, jf. 64 i loven, samt formænd for stående udvalg i kommuner, der har en styreform med delt a dministrativ ledelse, jf. 64 a i loven. Borgmestre vederlægges i forhold til indbyggertallet i kommunen. Borgmestrene er på den baggrund indplaceret i lønrammer for statslige tjenestemænd og oppebærer den til enhver tid gældende løn for en tjenestemand i staten, der er i samme lønramme, jf. bilag 1 i bekendtgørelsen. Ved en kommunes indbyggertal forstås kommunens indbyggertal pr. 1. juli i det foregående år i henhold til den af Danmarks Statistik offentliggjorte opgørelse over befolkningen i de enkelte kommuner, jf. 33, stk. 1, i bekendtgørelsen. Falder indbyggertallet i kommunen, oppebærer borgmesteren dog sit hidtidige vederlag indtil udløbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. 33, stk. 2, i bekendtgørelsen. Den, der modtager vederlag som borgmester, kan ikke samtidig oppebære anden økonomisk ydelse af kommunens kasse, jf. 19, stk. 4, i bekendtgørelsen. Der henvises dog for så vidt angår godtgørelse til kapitel 4, pkt En borgmester, der tillige er formand for eller medlem af en ha vnebestyrelse, kan derimod godt oppebære vederlag for dette hverv, da vederlaget i medfør af 8 i bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser afholdes af havnekassen og ikke kommunekassen Funktionsvederlag Reglerne om vederlag til en fungerende borgmester er fastsat i 34, stk. 3-6, i loven og 19, stk. 2-4, i bekendtgørelsen. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der er udpeget til at fungere som borgmester, jf. 15, stk. 5, i loven, oppebærer i funktionsperioden et vederlag svarende til borgmesterens, jf. 34, stk. 3, i loven og 19, stk. 2, i bekendtgørelsen. Det er en betingelse for, at kommunalbestyrelsen kan udpege en fungerende borgmester, at borgmesterens stedfortræder er indk aldt som følge af borgmesterens fravær på mindst en måned, jf. lovens 15, stk. 2, og at fraværet forventes at have en varighed på mindst 2 måneder, jf. lovens 15, stk. 5. Et tilsvarende vederlag oppebæres af det medlem, der under tilsvarende betingelser er udpeget til at fungere som magistratsmedlem, jf. 34, stk. 3, i loven og 19, stk. 2, i bekendtgørelsen. Et medlem af et stående udvalg, der i en kommune med delt administrativ ledelse er udpeget til at fungere som udvalgsformand, jf. 64 a, stk. 4, i loven, oppebærer ligeledes i funktionsperioden et vederlag svarende til borgmesterens, jf. 34, stk. 3, i loven og 19, stk. 2, i bekendtgørelsen. Det er en betingelse for at udpege en

19 fungerende udvalgsformand i en kommune med delt administrativ led else, at udvalgsformanden har forfald i mindst 1 måned, jf. 64 a, stk. 4. Et medlem, der i henhold til 66, stk. 2, jf. tillige 64 a, stk. 3, i loven, er udpeget til at fungere som borgmester, magistratsmedlem eller udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse i tilfælde af borgmesterens, magistratsmedlemmets eller udvalgsformandens suspension som følge af grov eller gentagen vægring ved udførelsen af sine lovpligtige opgaver, oppebærer ligeledes i funktionsperioden et vederlag svarende t il borgmesterens, jf. 34, stk. 3, i loven og 19, stk. 2, i bekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen har pligt til at yde disse vederlag. Efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kan der endvidere i henhold til 34, stk. 4, i loven ydes vederlag til et medlem, som uden for de ovennævnte tilfælde varetager opgaver, der påhviler kommunalbestyrelsens formand. I tilfælde, hvor en næstformand eller et andet medlem af kommunalbestyrelsen uden for de i bekendtgørelsens 19, stk. 2, (lovens 34, stk. 3) nævnte ti lfælde fungerer i borgmesterens fravær, kan der kun ydes funktionsvederlag, når kommunalbestyrelsen træffer konkret beslutning herom, jf. lovens 34, stk. 4. Forarbejderne til bestemmelsen forudsætter, at bestemmelsen yderst sjældent kommer i anvendelse. Kommunalbestyrelsens beslutning om ydelse af vederlag i henhold til lovens 34, stk. 4, skal træffes på grundlag af de konkrete forhold. Beslutning må derfor træffes fra gang til gang, f.eks. for en bestemt periode eller for bestemte hverv. Der kan ikke vedtages en generel ordning om vederlæggelse, f.eks. om nærmere angivet vederlag til viceborgmesteren hver gang, denne varetager borgmesterens opgaver. Størrelsen af vederlaget efter lovens 34, stk. 4, må fastsættes af kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering. I vurderingsgrundlaget kan indgå arbejdsbyrdens omfang og varighed, herunder hvorvidt borgmesterens fravær nødvendiggør, at den fungerende borgmester varetager alle borgmesterfunktioner. Der kan endvidere tages hensyn til den vederlæggelse, som vedkommende i forvejen modtager fra kommunen. Vederlaget efter 34, stk. 4, skal således ikke nødvendigvis modsvare borgmestervederlaget. Såfremt en næstformand, der er vederlagt efter 12 og 13 i bekendtgørelsen, fungerer som borgmester, kan vedkommende kun modtage funktionsvederlag for den funktionsperiode, der ligger ud over 5 uger i et regnskabsår, jf. 34, stk. 5, i loven og 19, stk. 3, i be kendtgørelsen. Det bemærkes endvidere, at der i lovens 34, stk. 6, er fastsat en begrænsning for vederlagets størrelse, idet det funktionsvederlag, som en næstformand eller et medlem af kommunalbestyrelsen måtte modtage efter lovens 34, stk. 2-4, sammen med de øvrige vederlag m.v., som den pågældende modtager fra kommunens kasse, inden for et regnskabsår ikke kan overstige borgmestervederlaget Efterløn Formålet med efterlønsordningen for aftrådte borgmestre er bl.a. i en overgangsperiode at give de pågældende en bedre mulighed for at indrette sig økonomisk efter deres fratræden og den deraf følgende indtægtsnedgang, inden de eventuelt på ny indtræder på arbejdsmarkedet. Det er således ikke sikkert, at den fratrådte borgmester umiddelbart kan g enoptage sit tidligere erhverv ved borgmesterhvervets ophør. Eventuelle økonomiske problemer i den anledning modvirkes af efterlønsordningen. Det bemærkes endvidere, at efterlønsbeløbets størrelse afhænger af, hvor længe den pågældende har stået uden for det almindelige arbejdsmarked som følge af varetagelsen af hvervet som borgmester. Efterlønsordningen gælder også for aftrådte magistratsmedlemmer og formænd for stående udvalg i kommuner med en styreform med delt administrativ ledelse, der er omfattet af borgmesterbegrebet, jf. pkt Efterløn til en borgmester ydes således, jf. 20, stk. 1, i bekendtgørelsen, med et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, borgmesterens seneste sammenhængende funktionstid har varet, svarer

20 til 1 ½ gange det sidst ydede månedlige vederlag, dog højst 12 gange det sidst ydede månedlige vederlag. I den sammenhængende funktionstid medregnes, jf. 20, stk. 2, i bekendtgørelsen, som ændret ved bekendtgørelse nr. 133 af 9. februar 2007, funktionstid som formand for et sammenlægningsudvalg, som formand for et forberedelsesudvalg, som magistratsmedlem, som udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse og som regionsrådsformand. Bestemmelsen indebærer, at der ikke ydes efterløn separat for de enkelte hverv, når f.ek s. en borgmester bliver formand for et sammenlægningsudvalg og umiddelbart efter varetagelsen af dette hverv fortsætter som borgmester. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i 20, stk. 4, i bekendtgørelsen, hvorefter der ikke ydes efterløn, hvis en fratrådt borgmester (herunder magistratsmedlem eller formand for et stående udvalg i en kommune med delt administrativ ledelse) senere tiltræder som regionsrådsformand eller på ny tiltræder som borgmester (herunder som magistratsmedlem eller som f ormand for et stående udvalg i en kommune med delt administrativ ledelse). I tilfælde, hvor en formand for et sammenlægningsudvalg i 2006 samtidig har været borgmester, magistratsmedlem eller udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse, medregnes funktionstiden som formand for sammenlægningsudvalget dog ikke i den sammenhængende funktionstid, jf. bekendtgørelsens 20, stk. 2. Bestemmelsen sikrer, at funktionstid i to samtidige kommunale hverv i 2006 ikke tæller dobbelt. Det er kommunen, hvori den pågældende sidst er i funktion, der skal beregne, udbetale og afhold e den samlede udgift til efterløn, uanset om der i den pågældende borgmesters sammenhængende funktionstid indgår en periode som f.eks. regionsrådsformand eller som borgmester i en kommune, der pr. 1. januar 2007 er sammenlagt med andre kommuner. Efterlønnen udbetales i henhold til reglerne i 20, stk. 3, i bekendtgørelsen. Eksempelvis modtager en borgmester, der går af den 31. december 2007 med 8 års anciennitet eller mere, 6 måneders efterløn som et engangsbeløb den 1. januar 2008, og herefter 6 måneders efterløn, der udbetales månedsvis, første gang den 1. februar 2008 og sidste gang den 1. juli Såfremt den pågældende på dette tidspunkt er fyldt 60 år, kan pensionen herefter påbegyndes udbetalt den 1. august 2008, jf. 24, stk. 1. Der kan ikke ydes efterløn og pension samtidig, jf. 24, stk. 1, i bekendtgørelsen Egenpension Reglerne om egenpension til borgmestre er fastsat i i bekendtgørelsen Funktionstid Pensionssystemet er ændret som et led i kommunalreformen. Ændring en indebærer, at borgmestre i lighed med folketingsmedlemmer og ministre når betingelserne for pensionens udbetaling opfyldes, jf. afsnit er berettigede til egenpension efter 1 års funktionstid, jf. bekendtgørelsens 22, stk. 1. I funktionstiden medregnes de perioder, hvor den pågældende efter valg har varetaget hvervet som borgmester. Endvidere medregnes funktionstid som amtsborgmester, formand for et sammenlægningsudvalg, formand for et forberedelsesudvalg, regionsrådsformand, magistratsmedlem og udvalgsformand i en kommune med delt administrativ ledelse. Udover de perioder, hvor den pågældende efter valg har varetaget hvervet som borgmester, medregnes også de perioder, hvor den pågældende har fungeret som borgmester, magistratsmedlem eller fo rmand for et stående udvalg med delt administrativ ledelse ved dennes forfald eller vægring, jf. 7, stk. 3, 15, stk. 5, 64 a, stk. 4, og 66, stk. 2, i loven. Funktionstiden skal i givet fald sammenlægges. Der henvises i det hele til 22, stk. 2, pkt., i bekendtgørelsen. I 2006 har der været mulighed for at varetage flere af de nævnte hverv samtidig, f.eks. hvervet som borgmester og formand for et sammenlægningsudvalg. Ved samtidig funktionstid i 2006 medregnes alene funktionstid i det ene hverv ved beregningen af egenpension, jf. bekendtgørelsens 22, stk.

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE 2007 Side 2 I medfør af 14 og 38 i tjenestemandsregulativ for ansatte

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen

Lov om kommunernes styrelse. Kapitel I Almindelige bestemmelser. Kapitel II Kommunalbestyrelsen 581 af 24/06 2009. Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Lov om kommunernes styrelse (Kommunale styrelseslov) Nr. 223 af 31. maj 1968 Indenrigsministeriet Jf. lovbek. nr. 581 af 24. juni

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124591 Side 1 af 19 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Almindelige bestemmelser Kapitel II Kommunalbestyrelsen Kapitel III Udvalg m.v. LBK nr 581 af 24/06/2009 Gældende (Kommunestyrelsesloven) Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 166 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne LBK nr 787 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 153.93M.541 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse LBK nr 769 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-3732 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Kommunale diæter og vederlag. Betænkning fra det af indenrigsministeren den 15. april 1983 nedsatte udvalg om diæter og vederlag

Kommunale diæter og vederlag. Betænkning fra det af indenrigsministeren den 15. april 1983 nedsatte udvalg om diæter og vederlag Kommunale diæter og vederlag Betænkning fra det af indenrigsministeren den 15. april 1983 nedsatte udvalg om diæter og vederlag Betænkning nr. 1027 1984 . i ISBN 87-503-5328-4 In 00-59-bet JJ trykteknik

Læs mere