Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3

2 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning I vederlagsregulativet redegøres for honoreringen af medlemmerne af Regionsrådet. Bestemmelserne om vederlag m.v. til Regionsrådet fremgår af lov om regioner af 24. juni 2005, 11. I 11 i lov om regionerne henvises generelt til reglerne i 16 og 16 a i lov om kommunernes styrelse. De nærmere regler om vederlag til Regionsrådet medlemmer er udmøntet i bekendtgørelse nr af 19. december Fast vederlag. Stk. 1. Der ydes fast vederlag til Regionsrådets medlemmer med undtagelse af formanden for Regionsrådet. Vederlaget ydes for: a) Deltagelse i møder i Regionsrådet og Regionsrådets underudvalg, b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter valg af Regionsrådet, med mindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, c) deltagelse i kurser m.v., der af Regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under punkt a og b nævnte hverv. I vedlagte bilag 1 er det nærmere beskrevet, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer Regionsrådets medlemmer kan deltage i uden forudgående godkendelse i Regionsrådet, d) deltagelse i seminarer, e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,

3 f) varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra Regionsrådet og g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under punkt a-f nævnte møder m.v../. I bilag 1 er der fastsat retningslinjer for deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer i henhold til stk. 1. litra g../. I bilag 2 er der fastsat retningslinjer for deltagelse i studierejser til udlandet. Stk. 2. Det faste vederlag for medlemskab af Regionsrådet udgør kr. årligt i 1. oktober 1997-niveau eller kr. i 1. januar 2006-niveau. Det faste vederlag reduceres med kr. (beløbet reguleres ikke), såfremt et medlem af Regionsrådet har valgt at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 3. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. 2. Formanden og 1. og 2. næstformand for Regionsrådet. Stk. 1. Der ydes vederlag til formanden for Regionsrådet svarende til skalatrin 53 med et særligt tillæg på kr. (1. oktober 1997-niveau) eller i alt kr. i 1. januar niveau. Stk. 2. Der ydes et vederlag til 1. og 2. næstformand for Regionsrådet på 10 % af formandsvederlaget. Stk. 3. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. 3. Vederlag for medlemskab af forretningsudvalget. Stk. 1. Summen af det årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af forretningsudvalget, udgør 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet. Stk. 2. Det beløb, der efter stk. 1 er fordelt til forretningsudvalget, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand. Stk. 3. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. Side 2/18

4 4. Vederlag for medlemskab af udvalg af midlertidig karakter. Regionsrådet fastsætter årligt vederlaget for medlemskab af midlertidige udvalg nedsat under Regionsrådet og Forretningsudvalget. 5. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 1. Et regionsrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald nedsættes det faste vederlag med kr. Beløbet er ikke omfattet af reglerne om regulering. Stk. 2. Har et medlem af Regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes dette for varetagelse af regionale aktiviteter som nævnt under 1, stk. 1, litra a-f. Stk. 3. Der kan dermed ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved udførelse af aktiviteter, som nævnt under 1, stk. 1, litra g. Stk. 4. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen, der pr. 1. januar 2007 udgør 365 kr. Ved opgørelsen af den tid, der skal ydes erstatning for, medtages den medgåede rejsetid til og fra mødet/aktiviteten, mens forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. ikke kan indgå i erstatningsberegningen. Stk. 5. Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste sker for en lønmodtager ved, at vedkommendes arbejdsgiver afgiver en skriftlig erklæring over for Region Midtjylland over tabets størrelse. Stk. 6. For selvstændige erhvervsdrivende vil tabet normalt kunne anses dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende (evt. erklæring fra revisor), forudsat at der foreligger omstændigheder i øvrigt, der sandsynliggør, at tabet er lidt. Stk. 7. Regionsrådet afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. Stk. 8. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. Side 3/18

5 6. Børnetillægsvederlag. Stk. 1. Til et medlem af Regionsrådet, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag på kr. årligt i 1. januar 2006-niveau. Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. Stk. 2. Vederlaget ydes, hvis medlemmet af Regionsrådet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet, eller har barnet i familiepleje eller netværkspleje jf. 142, stk. 1 og 2 i lov om social service. Stk. 3. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes tillægsvederlaget kun, hvis barnet bor mest hos medlemmet af Regionsrådet. Hvis barnet bor lige meget hos begge forældremyndighedsindehavere, ydes vederlaget kun, hvis barnet er tilmeldt samme folkeregisteradresse som medlemmet af Regionsrådet. Stk. 4. Vederlag efter stk. 1 ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor de i stk. 1-3 nævnte betingelser i øvrigt er opfyldt. Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. 7. Ophør af vederlæggelse. Stk. 1. Vederlæggelse af Regionsrådets medlemmer ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Stk. 2. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt, er der fortsat ret til vederlag i indtil 9 måneder. Stk. 3. Børnetillægsvederlag ophører ved udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år, eller hvor de nævnte betingelser for at modtage vederlaget i henhold til 6 ikke længere er til stede. 8. Befordringsgodtgørelse Stk. 1. Der ydes befordringsgodtgørelse til Regionsrådets medlemmer i forbindelse med varetagelsen af de under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter under litra g Side 4/18

6 hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes konkret af Regionsrådet. Stk. 2. Befordringsgodtgørelse ydes først og fremmest ved transport fra bopælen til det sted, hvor hvervet skal varetages, men der vil også være krav på godtgørelse af omkostninger til transport fra et arbejdssted til mødestedet, selvom arbejdsstedet ligger uden for regionen. Stk. 3. Ved benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes godtgørelsen på grundlag af de af Ligningsrådet fastsatte satser for kilometergodtgørelse. Stk. 4. Ved benyttelse af offentlige transportmidler ydes der godtgørelse for de faktiske udgifter mod dokumentation. Stk. 5. Et medlem har krav på befordringsgodtgørelse, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. 9. Fraværsgodtgørelse Stk. 1. Der ydes fraværsgodtgørelse til Regionsrådet medlemmer for merudgifter ved fravær fra hjemstedet i forbindelse med varetagelsen af de under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter efter følgende regler: Møder m.v. med overnatning i indland og udland Der ydes skattefri fraværsgodtgørelse med ligningslovens til enhver tid gældende skattefri sats som gælder, når det er nødvendigt med overnatning, i 2006, 417 kr. pr. døgn. Det skattefrie beløb reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Fraværsgodtgørelsen forudsættes at dække medlemmernes udgifter til blandt andet mad- og drikkevarer udenfor måltiderne. Møder m.v. uden overnatning Der ydes ikke fraværsgodtgørelse til møder m.v. uden overnatning. Dokumenterede merudgifter ved fravær fra hjemstedet refunderes efter regning. Af aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes konkret af Regionsrådet. Side 5/18

7 Stk. 2. Et medlem har krav på fraværsgodtgørelse, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. 10. Fysisk handicappedes ekstra udgifter Stk. 1. Der kan ydes godtgørelse til Regionsrådets medlemmer for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap i forbindelse med varetagelsen af de under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes konkret af Regionsrådet. Stk. 2. Der ydes godtgørelse til forskellige hjælpemidler f.eks. særlig sekretærbistand, lydbånd, punktskrift, bistand til oplæsning eller tolkebistand for personer med hørehandicap. Det er forudsat, at Regionsrådet kan udøve et vist skøn med hensyn til arten og omfanget af ydelserne. Det er endvidere en forudsætning for at opnå godtgørelse, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler m.v. efter den sociale lovgivning er udtømt. Stk. 3. Et medlem har krav på godtgørelse af nævnte udgifter, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. 11. Udgifter til pasning af syge, nære pårørende Stk. 1. Der ydes godtgørelse til Regionsrådets medlemmer for dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende i forbindelse med varetagelse af de i under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes særskilt af Regionsrådet. Stk. 2. Det er en forudsætning for at opnå godtgørelse, at medlemmet normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Stk. 3. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en person, med hvem medlemmet i øvrigt lever i et fast parforhold. Stk. 4. Et medlem har krav på godtgørelse af nævnte udgifter, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. Side 6/18

8 12. PC, printer og netopkobling Stk. 1. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en bærbar pc med tilhørende multifunktionsprinter til rådighed. Dette gælder uanset, om medlemmerne af Regionsrådet også varetager andre offentlige hverv og allerede derigennem har udstyr stillet til rådighed. Stk. 2. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en netopkobling, så vidt muligt bredbånd, til rådighed. Formanden og de to næstformænd får desuden tilbud om at få etableret netopkobling til en relevant sekundær adresse, f.eks. et sommerhus. 13. Telefon Stk. 1. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en mobiltelefon / Pocket PC (PDA) med indbygget telefon til rådighed i forbindelse med varetagelsen af hvervet../. Stk. 2. Region Midtjylland betaler oprettelsesudgifterne og de løbende abonnementer og samtaler i et rimeligt omfang. I bilag 3 er der fastlagt retningslinjerne for telefongodtgørelse. Stk. 3. Hvis et medlem af Regionsrådet samtidig varetager et andet offentligt hverv, kan tilskuddet kun ydes i det omfang, telefonudgifterne ikke er betalt fra anden side. Det påhviler det enkelte medlem at rette henvendelse til Regionsrådet (sekretariatet) herom. I tvivlstilfælde forelægges sagen for Regionsrådet. 13. Navigationssystem til bil Regionsrådets medlemmer får tilbud om et navigationssystem til bilen i forbindelse med varetagelse af hvervet. 14. Avisabonnement og tidsskrifter Stk. 1. Regionsrådets medlemmer har mulighed for at tegne abonnement på to aviser efter eget valg. Såfremt et medlem i forvejen har fri avisabonnement i kraft af andet offentligt hverv, kan det samlede antal betalte avisabonnementer dog ikke overstige to. Side 7/18

9 Stk. 2. Der dækkes herudover udgifter til abonnement på tidsskrifter, som Regionsrådet finder relevante i varetagelsen af hvervet. 15. Forsikringer For Regionsrådets medlemmer tegnes der ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, rejseforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring. 16. Øvrige udgifter Regionsrådet kan herudover beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med forberedelsesudvalgsmedlemmernes deltagelse af de under 1, stk. 1 nævnte møder m.v. eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed. Det er en betingelse, at støtten har nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som den pågældende varetager i sin egenskab af medlem af Regionsrådet. 17. Stedfortrædere Stk. 1. Til en stedfortræder, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i Regionsrådet, ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 2. Til en stedfortræder, der er indtrådt i Regionsrådet, ydes vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Ydelserne ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af udvalget. Stk. 3. Indtræder stedfortræderen som medlem af Regionsrådet, ydes vederlag m.v. forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i udvalget. Stk. 4. Stedfortræderen er forpligtet til at modtage de ydelser (diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, midlertidigt vederlag), som måtte tilkomme den pågældende i medfør af ovennævnte bestemmelser. 18 Vederlæggelse til personer, der ikke er medlem af Regionsrådet Side 8/18

10 Stk. 1. Regionsrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af Regionsrådet, deltager i møder, m.v., omfattet af 1 stk. 1, a-f. Stk. 2. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et regionalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. Stk. 3. I forbindelse med deltagelse i de i 1, stk. 1, a-c nævnte møder, m.v., yder der befordringsgodtgørelse efter 8 og fraværsgodtgørelse efter 8. Fysisk handicappedes ekstra udgifter efter 10 og udgifter til pasning af syge, nære pårørende efter Diæter Diæter for hverv omfattet af 17, stk. 1 og 18 udgør 365 kr. pr. dag i For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Retningslinjerne er gældende fra 20. juni Retningslinjerne er vedtaget på Regionsrådets møde den 20. juni Bent Hansen Formand Bo Johansen Regionsdirektør Side 9/18

11 Retningslinier for forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer - med bemærkninger 1 Retningslinier for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer Forberedelsesudvalget finder omfattet af lov om regioner, 50 og lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1, litra c. Kurser og kursuslignende arrangementer 2 Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Stk. 2. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder m.v. anses tillige som kurser. Stk. 3. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Region Midtjylland. 3 Kurser, der henvender sig til Forberedelsesudvalgets medlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører Region Midtjyllands styrelse lovgivning og aftaler m.v. på regionens område regionens budgetlægning og økonomistyring regionens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder, Forberedelsesudvalget og dets udvalg varetager introduktionskurser for nye medlemmer anses for relevante. Stk. 2. Kurser, der henvender sig til Forberedelsesudvalgets medlemmer og er udbudt af Region Midtjylland Danske Regioner Amtsrådsforeningen i 2006 Regionale aktiviteter i KL-regi Side 10/18

12 Den Kommunale Højskole (COK), Grenå Danmarks Forvaltningshøjskole Ministerier og andre statsinstitutioner anses tillige som relevante. Stk. 3. Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 1, litra a og b, anses tillige relevant for det pågældende medlem. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v. 4 Deltagelse i kurser er omfattet af forberedelsesudvalgsmedlemmets faste vederlag, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 1. Stk. 2. For medlemmer af Forberedelsesudvalget, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. lov om kommunernes styrelse 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som falder ind under 2 og 3. Stk. 3. Der udbetales endvidere godtgørelser, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 10, i forbindelse med kurser, som falder ind under 2 og 3, jf. vederlagsregulativet 6-9. Administration m.v. 5 Kursustilbud tilgår Region Midtjyllands administration. Stk. 2. Kursustilbud, som er omfattet af 2 og 3, formidles til forberedelsesudvalgsmedlemmerne med mulighed for tilmelding via sekretariatet. Stk. 3. Kursustilbud, som retter sig mod forberedelsesudvalgsmedlemmer, men ikke umiddelbart er omfattet af opremsningen i 3, forelægges Forberedelsesudvalget, som vurderer, om kurserne er omfattet af lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 1, litra c. Side 11/18

13 6 Retningslinierne gælder alene kurser, som afholdes i Danmark. Kurser uden for Danmark godkendes af formanden for Forberedelsesudvalget, i henhold til praksis fastsat af Underudvalget vedrørende generelle sager. Ikrafttræden m.v. 7 Retningslinierne træder i kraft med Forberedelsesudvalgets vedtagelse herom. Retningslinierne er vedtaget på Forberedelsesudvalgets møde den 29. marts 2006 Formanden for Regionsrådet Regionsdirektør Side 12/18

14 Bemærkninger til Region Midtjyllands retningslinier vedrørende forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer Bemærkningerne til Region Midtjyllands retningslinier vedrørende forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer er udarbejdet således, at der knyttes bemærkninger til retningsliniernes enkelte bestemmelser som bidrag til forståelsen af disse. Bemærkninger: 1 Retningslinierne indledes med en henvisning til det lovgrundlag, der gælder for forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer, ligesom rammerne og formålet med retningslinierne lægges fast. 2 Definition af begrebet kursus. Ved kurser forstås, jf. den kommenterede styrelseslov, arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Ifølge styrelseslovens 16, stk. 1, litra c, er første betingelse for, at deltagelse i et konkret kursus er omfattet af forberedelsesudvalgsmedlemmers faste vederlag eller hvis et forberedelsesudvalgsmedlem har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste at der kan ske udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i kurser, at der er tale om et kursus m.v. Kursuslignende arrangementer. Også kursuslignende arrangementer som f.eks. seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder og lignende er omfattet af bestemmelsen. Både kurser og kursuslignende arrangementer er endvidere kendetegnet ved at være af alment orienterende karakter og uden direkte sammenhæng med verserende sager i Regionen. Side 13/18

15 3 Relevans. Er et konkret arrangement omfattet af afgrænsningen i retningslinierne og således kan betegnes som et kursus/kursuslignende arrangement, skal det endvidere være relevant for forberedelsesudvalgsmedlemmernes varetagelse af deres hverv. Forberedelsesudvalgsmedlemmernes hverv består først og fremmest i deltagelse i forberedelsesudvalgsmøder, underudvalgsmøder og lovbestemte fora. I 3, stk. 1, er der nærmere specificeret en række områder, som danner rammerne, inden for hvilke kurser i hvert fald er relevante for forberedelsesudvalgsmedlemmer at deltage i, såfremt en væsentlig del heraf vedrører: Regionens styrelse: Herunder falder for eksempel kurser vedrørende den politiske rolle, regionens struktur m.v. Lovgivning og aftaler m.v. på regionernes område: Herunder falder for eksempel kurser om ny lovgivning, overenskomster m.v. Regionens budgetlægning og økonomistyring: Herunder hører for eksempel kurser, som vedrører budgetlægning for folkevalgte, økonomiseminarer og regionens økonomi generelt. Regionens planlægning/prioritering/omstilling: Herunder falder alle kurser, som vedrører den fremtidige planlægning inden for et eller flere af regionens arbejdsområder for eksempel prioriteringer i sundhedsvæsenet, den fremtidige regionale arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik og lignende. Kurserne skal henvende sig til forberedelsesudvalgsmedlemmerne. Af 3, stk. 2, fremgår det, at kurser udbudt af Danske Regioner, Kommunernes Landsforenings kursusudvalg, COK, Grenå, og af Region Midtjylland selv, ministerier og statsinstitutioner, altid er relevante, i det omfang de henvender sig til forberedelsesudvalgsmedlemmer. Forberedelsesudvalgsmedlemmerne er ud over selve arbejdet i Regionen og udvalgene udpeget af Regionen til bestyrelser, nævn og råd m.m. Også varetagelsen af disse hverv vil kunne indebære, at deltagelse i et givent arrangement med relation til disse opgaver er relevant. Betaling af selve kursusafgifterne m.v. påhviler som udgangspunkt den pågældende institution eller nævn. Side 14/18

16 4 Bestemmelsen i 4, stk. 3, vedrører udbetaling af befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemstedet, udgifter forbundet med fysisk handicap og udgifter til pasning af syge nære pårørende, jf. styrelseslovens 16, stk. 10, jf. Regionens Forberedelsesudvalgs bestemmelser om ydelse af vederlag m.m. til forberedelsesudvalgsmedlemmer. Bestemmelsen har ingen betydning i forhold til ydelse af godtgørelse i medfør af lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 11. Der vil fortsat i overensstemmelse med Regionens beslutning herom ydes godtgørelse ved udførelse af andre aktiviteter. 5 Den praktiske håndtering af retningslinierne er henlagt til administrationen, som sørger for at kursustilbud, som modtages i sekretariatet, og som er omfattet af retningslinierne, snarest formidles til forberedelsesudvalgsmedlemmerne. Kurser, som ikke er omfattet af afgrænsningen i 3, men som i væsentligt omfang vedrører andre regionale arbejdsområder, forelægges Forberedelsesudvalget til vurdering af, hvorvidt arrangementet falder inden for styrelseslovens 16, stk. 1, litra c. Denne opsamlingsbestemmelse er medtaget i retningslinierne i erkendelse af, at opremsningen af relevante kurser i retningslinierne ikke kan gøres udtømmende. Tilmelding til kurser sker via sekretariatsafdelingen, som endvidere sørger for at arrangere befordring, overnatninger m.v. Side 15/18

17 Retningslinier for studierejser til udlandet. Regionsrådets midlertidige udvalg og medlemmer har behov for at kunne tage på studierejser til udlandet med henblik på at indsamle viden og inspiration. For så vidt angår kurser i udlandet er de omfattet af retningslinierne for deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. Studieture falder imidlertid ikke i sig selv ind under kursusbegrebet. Det fremgår derfor ikke af Regionsrådets vederlagsregulativ, hvordan man skal forholde sig til ønsker fra Regionsrådets midlertidige udvalg/medlemmer om studierejser til udlandet. Som følge af den nye politiske organisering, hvor der ikke (bortset fra Forretningsudvalget) findes faste udvalg, men en lang række midlertidige udvalg, vil behovet for studieture til udlandet være meget forskelligt for de enkelte midlertidige udvalg. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at afsætte et fast beløb eller fastsætte et fast antal studierejser pr. udvalg eller pr. medlem, ligesom det ikke vil være hensigtsmæssigt at fastsætte et fast rammebeløb pr. studierejse. Det foreslås derfor, at studierejser til udlandet reguleres via Regionsrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, og at der gælder følgende retningslinier vedrørende studierejser til udlandet for Regionsrådets midlertidige udvalg/medlemmer: Regionsrådet skal forhåndsgodkende alle studierejser. Ansøgningen skal behandles på den åbne dagsorden. Ved forelæggelsen af ansøgning om studierejser skal der foreligge en beskrivelse af formålet med studierejsen, studierejsens relevans og nødvendighed. Der skal sammen med ansøgningen til Regionsrådet tillige foreligge et specificeret budget for studierejsen. Regionsrådet skal efterfølgende have forelagt et regnskab til godkendelse for en afholdt studierejse. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at såfremt der skal ydes vederlæggelse for deltagelse i studieture, forudsætter det, at deltagelse sker efter anmodning fra Regionsrådet. Side 16/18

18 Retningslinier vedrørende telefongodtgørelse Nedenstående retningslinjer tydeliggør, hvad der i vederlagsregulativets 13, stk. 2 forstås ved Region Midtjyllands betaling af oprettelsesudgifterne og de løbende abonnementer og samtaler i et rimeligt omfang. Mobiltelefonordningen kan, efter medlemmets frie valg, etableres på følgende 3 måder: 1) Regionen stiller en mobiltelefon til rådighed og afholder samtlige udgifter til abonnement og samtaler mod, at medlemmet underskriver en tro og love erklæring om, at medlemmet kun vil benytte mobiltelefonen i sit hverv som regionsrådsmedlem. 2) Regionen betaler oprettelsesudgifterne ved overtagelse af medlemmets private (oprindelige) mobiltelefon samt udgifterne til abonnement og samtaler i et rimeligt omfang jf. regulativets 13, stk. 2 eller regionen stiller en mobiltelefonløsning til rådighed jf. regulativets 13, stk.1. 3) Formanden fastsætter et fast beløb i telefongodtgørelse ud fra en konkret vurdering Ad 1) Denne ordning er skattefri, idet det netop forudsættes, at telefonen udelukkende anvendes til hvervet som regionsrådsmedlem. Ad 2) Denne ordning beskattes med kr. efter reglerne om beskatning af værdien af fri telefon, der er B-indkomst, men den skattemæssige værdi kan reduceres med husstandens privat afholdte telefonudgifter. Denne reduktion skal medlemmet selv foretage, inden beløbet anføres på selvangivelsen. Overstiger de privat afholdte telefonudgifter kr., bliver der intet at selvangive. Ad 3) Denne ordning beskattes med kr. efter reglerne om beskatning af værdien af fri telefon, med mindre medlemmet underskriver en tro og love erklæring om, at medlemmet kun vil benytte mobiltelefonen i sit hverv som regionsrådsmedlem. Med hensyn til regionens dækning af de løbende udgifter i et rimeligt omfang betales et beløb på kr. årligt eller kr. i kvartalet. Udgifterne til et medlems mobiltelefoni vil blive fulgt løbende. Udgifter, som kvartalsvis overstiger kr., vil blive forelagt sekretariatschefen til konkret vurdering af, om udgiften har et rimeligt omfang. Såfremt udgifterne overstiger kr. i kvartalet og kan henføres til hvervet, kan der ydes yderligere kompensation. Ved årets udgang vil telefonregningerne blive opgjort, og såfremt de samlede udgifter pr. medlem overstiger kr., og udgifterne vedrører privat forbrug, foretages en konkret vurdering af, hvorvidt medlemmet skal indbetale det overskydende beløb. Side 17/18

19 Telefongodtgørelsen på kr. er sat lidt højere end det typisk har været i amterne, idet medlemmerne skal dække et større geografisk område og derfor må forventes at have større udgifter til telefoni. Side 18/18

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER

BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER BIRKERØD PRIVATSKOLE VEDTÆGTER 1 HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1 Birkerød Privatskole (binavn: Rudersdal Privatskole) - grundlagt 1920 - er en uafhængig selvejende institution med virksomhed fra adressen Birkevej

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108

Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006 Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 I medfør af 108, stk. 4,

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere