Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr."

Transkript

1 Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3

2 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning I vederlagsregulativet redegøres for honoreringen af medlemmerne af Regionsrådet. Bestemmelserne om vederlag m.v. til Regionsrådet fremgår af lov om regioner af 24. juni 2005, 11. I 11 i lov om regionerne henvises generelt til reglerne i 16 og 16 a i lov om kommunernes styrelse. De nærmere regler om vederlag til Regionsrådet medlemmer er udmøntet i bekendtgørelse nr af 19. december Fast vederlag. Stk. 1. Der ydes fast vederlag til Regionsrådets medlemmer med undtagelse af formanden for Regionsrådet. Vederlaget ydes for: a) Deltagelse i møder i Regionsrådet og Regionsrådets underudvalg, b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af hverv, der udføres efter valg af Regionsrådet, med mindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse, c) deltagelse i kurser m.v., der af Regionsrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under punkt a og b nævnte hverv. I vedlagte bilag 1 er det nærmere beskrevet, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer Regionsrådets medlemmer kan deltage i uden forudgående godkendelse i Regionsrådet, d) deltagelse i seminarer, e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger,

3 f) varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra Regionsrådet og g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under punkt a-f nævnte møder m.v../. I bilag 1 er der fastsat retningslinjer for deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer i henhold til stk. 1. litra g../. I bilag 2 er der fastsat retningslinjer for deltagelse i studierejser til udlandet. Stk. 2. Det faste vederlag for medlemskab af Regionsrådet udgør kr. årligt i 1. oktober 1997-niveau eller kr. i 1. januar 2006-niveau. Det faste vederlag reduceres med kr. (beløbet reguleres ikke), såfremt et medlem af Regionsrådet har valgt at modtage tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 3. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. 2. Formanden og 1. og 2. næstformand for Regionsrådet. Stk. 1. Der ydes vederlag til formanden for Regionsrådet svarende til skalatrin 53 med et særligt tillæg på kr. (1. oktober 1997-niveau) eller i alt kr. i 1. januar niveau. Stk. 2. Der ydes et vederlag til 1. og 2. næstformand for Regionsrådet på 10 % af formandsvederlaget. Stk. 3. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. 3. Vederlag for medlemskab af forretningsudvalget. Stk. 1. Summen af det årlige udvalgsvederlag, der ydes regionsrådsmedlemmer for medlemskab af forretningsudvalget, udgør 100 % af vederlaget til formanden for regionsrådet. Stk. 2. Det beløb, der efter stk. 1 er fordelt til forretningsudvalget, fordeles ligeligt mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen ses der bort fra udvalgets formand. Stk. 3. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. Side 2/18

4 4. Vederlag for medlemskab af udvalg af midlertidig karakter. Regionsrådet fastsætter årligt vederlaget for medlemskab af midlertidige udvalg nedsat under Regionsrådet og Forretningsudvalget. 5. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 1. Et regionsrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald nedsættes det faste vederlag med kr. Beløbet er ikke omfattet af reglerne om regulering. Stk. 2. Har et medlem af Regionsrådet valgt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ydes dette for varetagelse af regionale aktiviteter som nævnt under 1, stk. 1, litra a-f. Stk. 3. Der kan dermed ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste ved udførelse af aktiviteter, som nævnt under 1, stk. 1, litra g. Stk. 4. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætsatsen, der pr. 1. januar 2007 udgør 365 kr. Ved opgørelsen af den tid, der skal ydes erstatning for, medtages den medgåede rejsetid til og fra mødet/aktiviteten, mens forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. ikke kan indgå i erstatningsberegningen. Stk. 5. Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste sker for en lønmodtager ved, at vedkommendes arbejdsgiver afgiver en skriftlig erklæring over for Region Midtjylland over tabets størrelse. Stk. 6. For selvstændige erhvervsdrivende vil tabet normalt kunne anses dokumenteret ved en erklæring fra den pågældende (evt. erklæring fra revisor), forudsat at der foreligger omstændigheder i øvrigt, der sandsynliggør, at tabet er lidt. Stk. 7. Regionsrådet afgør, om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. Stk. 8. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. Side 3/18

5 6. Børnetillægsvederlag. Stk. 1. Til et medlem af Regionsrådet, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag på kr. årligt i 1. januar 2006-niveau. Der ydes kun ét vederlag, uanset om der bor flere børn i hjemmet. Stk. 2. Vederlaget ydes, hvis medlemmet af Regionsrådet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndighed over barnet, eller har barnet i familiepleje eller netværkspleje jf. 142, stk. 1 og 2 i lov om social service. Stk. 3. I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes tillægsvederlaget kun, hvis barnet bor mest hos medlemmet af Regionsrådet. Hvis barnet bor lige meget hos begge forældremyndighedsindehavere, ydes vederlaget kun, hvis barnet er tilmeldt samme folkeregisteradresse som medlemmet af Regionsrådet. Stk. 4. Vederlag efter stk. 1 ydes med virkning fra den måned, hvor barnet fødes, eller hvor de i stk. 1-3 nævnte betingelser i øvrigt er opfyldt. Stk. 5. Medlemmet er forpligtet til at modtage vederlaget. 7. Ophør af vederlæggelse. Stk. 1. Vederlæggelse af Regionsrådets medlemmer ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Stk. 2. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt, er der fortsat ret til vederlag i indtil 9 måneder. Stk. 3. Børnetillægsvederlag ophører ved udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år, eller hvor de nævnte betingelser for at modtage vederlaget i henhold til 6 ikke længere er til stede. 8. Befordringsgodtgørelse Stk. 1. Der ydes befordringsgodtgørelse til Regionsrådets medlemmer i forbindelse med varetagelsen af de under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter under litra g Side 4/18

6 hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes konkret af Regionsrådet. Stk. 2. Befordringsgodtgørelse ydes først og fremmest ved transport fra bopælen til det sted, hvor hvervet skal varetages, men der vil også være krav på godtgørelse af omkostninger til transport fra et arbejdssted til mødestedet, selvom arbejdsstedet ligger uden for regionen. Stk. 3. Ved benyttelse af eget befordringsmiddel beregnes godtgørelsen på grundlag af de af Ligningsrådet fastsatte satser for kilometergodtgørelse. Stk. 4. Ved benyttelse af offentlige transportmidler ydes der godtgørelse for de faktiske udgifter mod dokumentation. Stk. 5. Et medlem har krav på befordringsgodtgørelse, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. 9. Fraværsgodtgørelse Stk. 1. Der ydes fraværsgodtgørelse til Regionsrådet medlemmer for merudgifter ved fravær fra hjemstedet i forbindelse med varetagelsen af de under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter efter følgende regler: Møder m.v. med overnatning i indland og udland Der ydes skattefri fraværsgodtgørelse med ligningslovens til enhver tid gældende skattefri sats som gælder, når det er nødvendigt med overnatning, i 2006, 417 kr. pr. døgn. Det skattefrie beløb reduceres med 15 % for fri morgenmad, 30 % for fri frokost og 30 % for fri aftensmad. Fraværsgodtgørelsen forudsættes at dække medlemmernes udgifter til blandt andet mad- og drikkevarer udenfor måltiderne. Møder m.v. uden overnatning Der ydes ikke fraværsgodtgørelse til møder m.v. uden overnatning. Dokumenterede merudgifter ved fravær fra hjemstedet refunderes efter regning. Af aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes konkret af Regionsrådet. Side 5/18

7 Stk. 2. Et medlem har krav på fraværsgodtgørelse, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. 10. Fysisk handicappedes ekstra udgifter Stk. 1. Der kan ydes godtgørelse til Regionsrådets medlemmer for dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap i forbindelse med varetagelsen af de under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes konkret af Regionsrådet. Stk. 2. Der ydes godtgørelse til forskellige hjælpemidler f.eks. særlig sekretærbistand, lydbånd, punktskrift, bistand til oplæsning eller tolkebistand for personer med hørehandicap. Det er forudsat, at Regionsrådet kan udøve et vist skøn med hensyn til arten og omfanget af ydelserne. Det er endvidere en forudsætning for at opnå godtgørelse, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler m.v. efter den sociale lovgivning er udtømt. Stk. 3. Et medlem har krav på godtgørelse af nævnte udgifter, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. 11. Udgifter til pasning af syge, nære pårørende Stk. 1. Der ydes godtgørelse til Regionsrådets medlemmer for dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende i forbindelse med varetagelse af de i under 1, stk. 1, litra a-g nævnte aktiviteter. Af aktiviteter under litra g hører mødeforberedelse, besigtigelser, tilsynsforretninger, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Regionsrådet eller dennes underudvalg jf. litra f. Aktiviteter af anden karakter end de nævnte skal godkendes særskilt af Regionsrådet. Stk. 2. Det er en forudsætning for at opnå godtgørelse, at medlemmet normalt passer den syge, men på grund af deltagelse i møder m.v. er nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Stk. 3. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle eller en person, med hvem medlemmet i øvrigt lever i et fast parforhold. Stk. 4. Et medlem har krav på godtgørelse af nævnte udgifter, men er ikke forpligtet til at modtage denne ydelse. Side 6/18

8 12. PC, printer og netopkobling Stk. 1. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en bærbar pc med tilhørende multifunktionsprinter til rådighed. Dette gælder uanset, om medlemmerne af Regionsrådet også varetager andre offentlige hverv og allerede derigennem har udstyr stillet til rådighed. Stk. 2. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en netopkobling, så vidt muligt bredbånd, til rådighed. Formanden og de to næstformænd får desuden tilbud om at få etableret netopkobling til en relevant sekundær adresse, f.eks. et sommerhus. 13. Telefon Stk. 1. Regionsrådets medlemmer får tilbud om at få stillet en mobiltelefon / Pocket PC (PDA) med indbygget telefon til rådighed i forbindelse med varetagelsen af hvervet../. Stk. 2. Region Midtjylland betaler oprettelsesudgifterne og de løbende abonnementer og samtaler i et rimeligt omfang. I bilag 3 er der fastlagt retningslinjerne for telefongodtgørelse. Stk. 3. Hvis et medlem af Regionsrådet samtidig varetager et andet offentligt hverv, kan tilskuddet kun ydes i det omfang, telefonudgifterne ikke er betalt fra anden side. Det påhviler det enkelte medlem at rette henvendelse til Regionsrådet (sekretariatet) herom. I tvivlstilfælde forelægges sagen for Regionsrådet. 13. Navigationssystem til bil Regionsrådets medlemmer får tilbud om et navigationssystem til bilen i forbindelse med varetagelse af hvervet. 14. Avisabonnement og tidsskrifter Stk. 1. Regionsrådets medlemmer har mulighed for at tegne abonnement på to aviser efter eget valg. Såfremt et medlem i forvejen har fri avisabonnement i kraft af andet offentligt hverv, kan det samlede antal betalte avisabonnementer dog ikke overstige to. Side 7/18

9 Stk. 2. Der dækkes herudover udgifter til abonnement på tidsskrifter, som Regionsrådet finder relevante i varetagelsen af hvervet. 15. Forsikringer For Regionsrådets medlemmer tegnes der ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, kollektiv ulykkesforsikring, rejseforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring. 16. Øvrige udgifter Regionsrådet kan herudover beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med forberedelsesudvalgsmedlemmernes deltagelse af de under 1, stk. 1 nævnte møder m.v. eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed. Det er en betingelse, at støtten har nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som den pågældende varetager i sin egenskab af medlem af Regionsrådet. 17. Stedfortrædere Stk. 1. Til en stedfortræder, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i Regionsrådet, ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Stk. 2. Til en stedfortræder, der er indtrådt i Regionsrådet, ydes vederlag, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse efter samme regler som til medlemmerne. Ydelserne ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende midlertidigt er medlem af udvalget. Stk. 3. Indtræder stedfortræderen som medlem af Regionsrådet, ydes vederlag m.v. forholdsmæssigt fra den dag, den pågældende indtræder i udvalget. Stk. 4. Stedfortræderen er forpligtet til at modtage de ydelser (diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, midlertidigt vederlag), som måtte tilkomme den pågældende i medfør af ovennævnte bestemmelser. 18 Vederlæggelse til personer, der ikke er medlem af Regionsrådet Side 8/18

10 Stk. 1. Regionsrådet kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den, som uden at være medlem af Regionsrådet, deltager i møder, m.v., omfattet af 1 stk. 1, a-f. Stk. 2. Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et regionalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed. Stk. 3. I forbindelse med deltagelse i de i 1, stk. 1, a-c nævnte møder, m.v., yder der befordringsgodtgørelse efter 8 og fraværsgodtgørelse efter 8. Fysisk handicappedes ekstra udgifter efter 10 og udgifter til pasning af syge, nære pårørende efter Diæter Diæter for hverv omfattet af 17, stk. 1 og 18 udgør 365 kr. pr. dag i For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Retningslinjerne er gældende fra 20. juni Retningslinjerne er vedtaget på Regionsrådets møde den 20. juni Bent Hansen Formand Bo Johansen Regionsdirektør Side 9/18

11 Retningslinier for forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer - med bemærkninger 1 Retningslinier for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer Forberedelsesudvalget finder omfattet af lov om regioner, 50 og lov om kommunernes styrelse 16, stk. 1, litra c. Kurser og kursuslignende arrangementer 2 Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Stk. 2. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder m.v. anses tillige som kurser. Stk. 3. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Region Midtjylland. 3 Kurser, der henvender sig til Forberedelsesudvalgets medlemmer, og som i væsentligt omfang vedrører Region Midtjyllands styrelse lovgivning og aftaler m.v. på regionens område regionens budgetlægning og økonomistyring regionens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder, Forberedelsesudvalget og dets udvalg varetager introduktionskurser for nye medlemmer anses for relevante. Stk. 2. Kurser, der henvender sig til Forberedelsesudvalgets medlemmer og er udbudt af Region Midtjylland Danske Regioner Amtsrådsforeningen i 2006 Regionale aktiviteter i KL-regi Side 10/18

12 Den Kommunale Højskole (COK), Grenå Danmarks Forvaltningshøjskole Ministerier og andre statsinstitutioner anses tillige som relevante. Stk. 3. Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 1, litra a og b, anses tillige relevant for det pågældende medlem. Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse m.v. 4 Deltagelse i kurser er omfattet af forberedelsesudvalgsmedlemmets faste vederlag, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 1. Stk. 2. For medlemmer af Forberedelsesudvalget, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. lov om kommunernes styrelse 16, stk. 5, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som falder ind under 2 og 3. Stk. 3. Der udbetales endvidere godtgørelser, jf. lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 10, i forbindelse med kurser, som falder ind under 2 og 3, jf. vederlagsregulativet 6-9. Administration m.v. 5 Kursustilbud tilgår Region Midtjyllands administration. Stk. 2. Kursustilbud, som er omfattet af 2 og 3, formidles til forberedelsesudvalgsmedlemmerne med mulighed for tilmelding via sekretariatet. Stk. 3. Kursustilbud, som retter sig mod forberedelsesudvalgsmedlemmer, men ikke umiddelbart er omfattet af opremsningen i 3, forelægges Forberedelsesudvalget, som vurderer, om kurserne er omfattet af lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 1, litra c. Side 11/18

13 6 Retningslinierne gælder alene kurser, som afholdes i Danmark. Kurser uden for Danmark godkendes af formanden for Forberedelsesudvalget, i henhold til praksis fastsat af Underudvalget vedrørende generelle sager. Ikrafttræden m.v. 7 Retningslinierne træder i kraft med Forberedelsesudvalgets vedtagelse herom. Retningslinierne er vedtaget på Forberedelsesudvalgets møde den 29. marts 2006 Formanden for Regionsrådet Regionsdirektør Side 12/18

14 Bemærkninger til Region Midtjyllands retningslinier vedrørende forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer Bemærkningerne til Region Midtjyllands retningslinier vedrørende forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer er udarbejdet således, at der knyttes bemærkninger til retningsliniernes enkelte bestemmelser som bidrag til forståelsen af disse. Bemærkninger: 1 Retningslinierne indledes med en henvisning til det lovgrundlag, der gælder for forberedelsesudvalgsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer, ligesom rammerne og formålet med retningslinierne lægges fast. 2 Definition af begrebet kursus. Ved kurser forstås, jf. den kommenterede styrelseslov, arrangementer, hvori der som en ikke uvæsentlig bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Ifølge styrelseslovens 16, stk. 1, litra c, er første betingelse for, at deltagelse i et konkret kursus er omfattet af forberedelsesudvalgsmedlemmers faste vederlag eller hvis et forberedelsesudvalgsmedlem har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste at der kan ske udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i kurser, at der er tale om et kursus m.v. Kursuslignende arrangementer. Også kursuslignende arrangementer som f.eks. seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder og lignende er omfattet af bestemmelsen. Både kurser og kursuslignende arrangementer er endvidere kendetegnet ved at være af alment orienterende karakter og uden direkte sammenhæng med verserende sager i Regionen. Side 13/18

15 3 Relevans. Er et konkret arrangement omfattet af afgrænsningen i retningslinierne og således kan betegnes som et kursus/kursuslignende arrangement, skal det endvidere være relevant for forberedelsesudvalgsmedlemmernes varetagelse af deres hverv. Forberedelsesudvalgsmedlemmernes hverv består først og fremmest i deltagelse i forberedelsesudvalgsmøder, underudvalgsmøder og lovbestemte fora. I 3, stk. 1, er der nærmere specificeret en række områder, som danner rammerne, inden for hvilke kurser i hvert fald er relevante for forberedelsesudvalgsmedlemmer at deltage i, såfremt en væsentlig del heraf vedrører: Regionens styrelse: Herunder falder for eksempel kurser vedrørende den politiske rolle, regionens struktur m.v. Lovgivning og aftaler m.v. på regionernes område: Herunder falder for eksempel kurser om ny lovgivning, overenskomster m.v. Regionens budgetlægning og økonomistyring: Herunder hører for eksempel kurser, som vedrører budgetlægning for folkevalgte, økonomiseminarer og regionens økonomi generelt. Regionens planlægning/prioritering/omstilling: Herunder falder alle kurser, som vedrører den fremtidige planlægning inden for et eller flere af regionens arbejdsområder for eksempel prioriteringer i sundhedsvæsenet, den fremtidige regionale arbejdsmarkedspolitik, erhvervspolitik og lignende. Kurserne skal henvende sig til forberedelsesudvalgsmedlemmerne. Af 3, stk. 2, fremgår det, at kurser udbudt af Danske Regioner, Kommunernes Landsforenings kursusudvalg, COK, Grenå, og af Region Midtjylland selv, ministerier og statsinstitutioner, altid er relevante, i det omfang de henvender sig til forberedelsesudvalgsmedlemmer. Forberedelsesudvalgsmedlemmerne er ud over selve arbejdet i Regionen og udvalgene udpeget af Regionen til bestyrelser, nævn og råd m.m. Også varetagelsen af disse hverv vil kunne indebære, at deltagelse i et givent arrangement med relation til disse opgaver er relevant. Betaling af selve kursusafgifterne m.v. påhviler som udgangspunkt den pågældende institution eller nævn. Side 14/18

16 4 Bestemmelsen i 4, stk. 3, vedrører udbetaling af befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemstedet, udgifter forbundet med fysisk handicap og udgifter til pasning af syge nære pårørende, jf. styrelseslovens 16, stk. 10, jf. Regionens Forberedelsesudvalgs bestemmelser om ydelse af vederlag m.m. til forberedelsesudvalgsmedlemmer. Bestemmelsen har ingen betydning i forhold til ydelse af godtgørelse i medfør af lov om kommunernes styrelse, 16, stk. 11. Der vil fortsat i overensstemmelse med Regionens beslutning herom ydes godtgørelse ved udførelse af andre aktiviteter. 5 Den praktiske håndtering af retningslinierne er henlagt til administrationen, som sørger for at kursustilbud, som modtages i sekretariatet, og som er omfattet af retningslinierne, snarest formidles til forberedelsesudvalgsmedlemmerne. Kurser, som ikke er omfattet af afgrænsningen i 3, men som i væsentligt omfang vedrører andre regionale arbejdsområder, forelægges Forberedelsesudvalget til vurdering af, hvorvidt arrangementet falder inden for styrelseslovens 16, stk. 1, litra c. Denne opsamlingsbestemmelse er medtaget i retningslinierne i erkendelse af, at opremsningen af relevante kurser i retningslinierne ikke kan gøres udtømmende. Tilmelding til kurser sker via sekretariatsafdelingen, som endvidere sørger for at arrangere befordring, overnatninger m.v. Side 15/18

17 Retningslinier for studierejser til udlandet. Regionsrådets midlertidige udvalg og medlemmer har behov for at kunne tage på studierejser til udlandet med henblik på at indsamle viden og inspiration. For så vidt angår kurser i udlandet er de omfattet af retningslinierne for deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer. Studieture falder imidlertid ikke i sig selv ind under kursusbegrebet. Det fremgår derfor ikke af Regionsrådets vederlagsregulativ, hvordan man skal forholde sig til ønsker fra Regionsrådets midlertidige udvalg/medlemmer om studierejser til udlandet. Som følge af den nye politiske organisering, hvor der ikke (bortset fra Forretningsudvalget) findes faste udvalg, men en lang række midlertidige udvalg, vil behovet for studieture til udlandet være meget forskelligt for de enkelte midlertidige udvalg. Det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at afsætte et fast beløb eller fastsætte et fast antal studierejser pr. udvalg eller pr. medlem, ligesom det ikke vil være hensigtsmæssigt at fastsætte et fast rammebeløb pr. studierejse. Det foreslås derfor, at studierejser til udlandet reguleres via Regionsrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde, og at der gælder følgende retningslinier vedrørende studierejser til udlandet for Regionsrådets midlertidige udvalg/medlemmer: Regionsrådet skal forhåndsgodkende alle studierejser. Ansøgningen skal behandles på den åbne dagsorden. Ved forelæggelsen af ansøgning om studierejser skal der foreligge en beskrivelse af formålet med studierejsen, studierejsens relevans og nødvendighed. Der skal sammen med ansøgningen til Regionsrådet tillige foreligge et specificeret budget for studierejsen. Regionsrådet skal efterfølgende have forelagt et regnskab til godkendelse for en afholdt studierejse. Der skal samtidig gøres opmærksom på, at såfremt der skal ydes vederlæggelse for deltagelse i studieture, forudsætter det, at deltagelse sker efter anmodning fra Regionsrådet. Side 16/18

18 Retningslinier vedrørende telefongodtgørelse Nedenstående retningslinjer tydeliggør, hvad der i vederlagsregulativets 13, stk. 2 forstås ved Region Midtjyllands betaling af oprettelsesudgifterne og de løbende abonnementer og samtaler i et rimeligt omfang. Mobiltelefonordningen kan, efter medlemmets frie valg, etableres på følgende 3 måder: 1) Regionen stiller en mobiltelefon til rådighed og afholder samtlige udgifter til abonnement og samtaler mod, at medlemmet underskriver en tro og love erklæring om, at medlemmet kun vil benytte mobiltelefonen i sit hverv som regionsrådsmedlem. 2) Regionen betaler oprettelsesudgifterne ved overtagelse af medlemmets private (oprindelige) mobiltelefon samt udgifterne til abonnement og samtaler i et rimeligt omfang jf. regulativets 13, stk. 2 eller regionen stiller en mobiltelefonløsning til rådighed jf. regulativets 13, stk.1. 3) Formanden fastsætter et fast beløb i telefongodtgørelse ud fra en konkret vurdering Ad 1) Denne ordning er skattefri, idet det netop forudsættes, at telefonen udelukkende anvendes til hvervet som regionsrådsmedlem. Ad 2) Denne ordning beskattes med kr. efter reglerne om beskatning af værdien af fri telefon, der er B-indkomst, men den skattemæssige værdi kan reduceres med husstandens privat afholdte telefonudgifter. Denne reduktion skal medlemmet selv foretage, inden beløbet anføres på selvangivelsen. Overstiger de privat afholdte telefonudgifter kr., bliver der intet at selvangive. Ad 3) Denne ordning beskattes med kr. efter reglerne om beskatning af værdien af fri telefon, med mindre medlemmet underskriver en tro og love erklæring om, at medlemmet kun vil benytte mobiltelefonen i sit hverv som regionsrådsmedlem. Med hensyn til regionens dækning af de løbende udgifter i et rimeligt omfang betales et beløb på kr. årligt eller kr. i kvartalet. Udgifterne til et medlems mobiltelefoni vil blive fulgt løbende. Udgifter, som kvartalsvis overstiger kr., vil blive forelagt sekretariatschefen til konkret vurdering af, om udgiften har et rimeligt omfang. Såfremt udgifterne overstiger kr. i kvartalet og kan henføres til hvervet, kan der ydes yderligere kompensation. Ved årets udgang vil telefonregningerne blive opgjort, og såfremt de samlede udgifter pr. medlem overstiger kr., og udgifterne vedrører privat forbrug, foretages en konkret vurdering af, hvorvidt medlemmet skal indbetale det overskydende beløb. Side 17/18

19 Telefongodtgørelsen på kr. er sat lidt højere end det typisk har været i amterne, idet medlemmerne skal dække et større geografisk område og derfor må forventes at have større udgifter til telefoni. Side 18/18

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Udkast af 14. januar 2010

Udkast af 14. januar 2010 Udkast af 14. januar 2010 Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser

Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser Retningslinier for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i rejser 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser....1 2. Retningsliniernes formål....1 3. Rejser....1 3.1 Venskabsbybesøg...1 3.2 Udvalgsrejser....2

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for

til en specialklasserepræsentant. Ikke valgte specialklasserepræsentanter betragtes tilsvarende som stedfortrædere for den valgte repræsentant for 903 af 26/09 2005. Bek. om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen Bekendtgørelse om valg af

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer Statsforvaltningen Afdelingskontor Aabenraa Storetorv 10 6200 Aabenraa Region Nordjyllands svar på Statsforvaltningens henvendelse om administration af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste for regionsrådsmedlemmer

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd 8. september 2014 1.6.2016 beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016)

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013

Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Regionshuset Viborg Godkendt på regionsrådsmøde den 30. oktober 2013 Psykiatri og Social Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Tingvej 15A, 3.th. Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 cbus@ps.rm.dk

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere