Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt om. vederlag, godtgørelser og andre ydelser. til medlemmer af Silkeborg Byråd"

Transkript

1 8. september beløb opd. Regelsæt om vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Vedtaget af Silkeborg Byråd i mødet 22. september 2014 (beløb opdateret for 2016) Kirsten Deichmann / Anja Bergman Thuesen Direkte tlf.: / / Organisation og Personale, Jura Søvej 1, 8600 Silkeborg Sagsnr.:EMN Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Indholdsfortegnelse: 1 Indledning Det konstituerende møde Vederlag Fast vederlag Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kombination med et reduceret fast vederlag Valg mellem fuldt vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste Kun, hvis der ikke modtages andet vederlag Hvornår ydes der erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Hvad kan der ydes i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste Tillægsvederlag for hjemmeboende børn (børnevederlag) Borgmestervederlag Vederlag Efterløn Egenpension, ægtefællepension, efterindtægt, børnepension Viceborgmestervederlag (ydes kun til 1. viceborgmesteren) Udvalgsvederlag Udvalgsformandsvederlag, konstitutionsvederlag og efterløn Formandsvederlag Konstitutionsvederlag Efterløn til udvalgsformænd for stående udvalg og Børn og Unge-udvalget Stedfortrædere i byrådet og i udvalg Byrådet Udvalg Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelse) Pligt til at modtage vederlag Ophør med vederlæggelsen Godtgørelser Hvilke typer af godtgørelser ydes? Hvad ydes der godtgørelser til? Befordringsgodtgørelse Størrelsen af befordringsgodtgørelsen Særligt vedrørende skatteforhold Blanketter til befordringsgodtgørelse Godtgørelse for fravær fra hjemstedet Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende 19 5 Anden støtte Elektronisk udstyr IPhone, IPad og bærbar computer Aviser mv P-kort til brug i hvervet som byrådsmedlem Udbetaling, procedure og kontrol Hvornår udbetales vederlag, godtgørelser mv? Side 2

3 6.2 Hvad skal der foreligge af dokumentation ved udbetaling? Administrationens rolle Beskatning af vederlag mv Andre oplysninger Ret til fravær fra arbejdet Tjenestefrihed og lønafkortning offentligt ansatte Oversigt tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser (herunder kørselsgodtgørelser) Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer af byrådet i forbindelse med medlemmernes varetagelse af hvervet som byrådsmedlem ved deltagelse i møder, kurser mv. er fastsat i 16 i styrelsesloven 1 i det følgende benævnt Stl. 16. Uddybende regler findes i Vederlagsbekendtgørelsen 2 samt den dertil hørende vejledning 3. Reglerne samt Byrådets beslutninger i relation hertil er sammenskrevet i nærværende notat. Eventuelle spørgsmål om vederlag mv. kan rettes til Organisation og Personale, Administration og Jura, Jurateamet. 2 Det konstituerende møde For deltagelse i Byrådets konstituerende møde har alle byrådsmedlemmer krav på at modtage diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i Stl. 16, stk. 3, samt befordringsgodtgørelse. Det gælder også den, der på mødet vælges til borgmester, samt den eventuelt deltagende borgmester for indeværende valgperiode. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ydes også til medlemmer, der (endnu) ikke har valgt eller agter at vælge denne ordning under forudsætning af, at de pågældende har lidt et tab. Mødediæten bliver udbetalt i første kvartal af det første funktions år. Udbetaling af eventuel erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse sker på grundlag af indsendte opgørelser på blanketterne, som er omtalt under punkt 6.1. Mødediæten udgør i 2016: 1 Lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse 2 Bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter pension mv. for varetagelse af kommunale hverv med senere ændringer 3 Vejledning nr. 9 af 9. februar 2007 Side 3

4 410,00 kr. for møder under 4 timers varighed. For møder af over 4 timers varighed ydes det dobbelte diætbeløb, 820,00 kr. 3 Vederlag 3.1 Fast vederlag Der ydes et fast vederlag til Byrådets medlemmer, bortset fra borgmesteren. Det faste vederlag udgør den grundlæggende vederlæggelse for al kommunalpolitisk arbejde, der udføres af et byrådsmedlem. Vederlaget er fra 1. juli 2014 forhøjet fra kr. årligt til kr. årligt (=grundbeløb pr. 1. april 2014). Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Pr. 1. april 2016: Årligt kr. 3.2 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kombination med et reduceret fast vederlag Valg mellem fuldt vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste Et byrådsmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Vælges denne ordning, reduceres det faste vederlag, jf. ovenfor, med kr. (Efter lovændring pr. 1. juli 2014 reguleres reduktionsbeløbet på samme måde som det faste vederlag). Pr. 1. april 2016: Årligt kr. Valget mellem det faste vederlag eller det reducerede faste vederlag og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår ad gangen. Valget kan således ikke ændres i løbet af et regnskabsår. For det første år i en valgperiode skal valget dog først foretages inden 1. februar. Rent praktisk foretages valget ved at sætte kryds og underskrive på et skema, der omfatter alle Byrådets medlemmer. Skemaet sendes rundt ved et af de sidste byrådsmøder inden udgangen af et regnskabsår Kun, hvis der ikke modtages andet vederlag Hvor der efter særlovgivningen ydes særskilt vederlæggelse til et byrådsmedlem for varetagelse af hverv i kommissioner, udvalg mv. kan der ikke samtidig af kommunen udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tilsvarende kan der ikke ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for hvervet som formand for et udvalg, hvis dette hverv er særskilt vederlagt, f.eks. som formand for et stående udvalg. Side 4

5 3.2.3 Hvornår ydes der erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning i forbindelse med deltagelse i møder, kurser, seminarer mv. forudsat, at mødet eller aktiviteten er omfattet af Stl. 16, stk. 1, litra a e, se nærmere herom i efterfølgende beskrivelse af den enkelte litra. Byrådet kan endvidere beslutte at yde erstatning for udførelse af de i litra f nævnte aktiviteter. Se nærmere herom under litra f Andre hverv. Uddybende beskrivelse af litra a g: Byråds- og Udvalgsmøder Litra a Deltagelse i møder i byrådet og dettes udvalg samt underudvalg Kun deltagelse i møder Det er en forudsætning, at der er tale om et møde, hvilket indebærer, at følgende mødebetingelser er opfyldt: - der har været afholdt et møde, hvortil samtlige medlemmer af organet har været indkaldt, - der har fundet en forhandling sted - der er truffet en beslutning, eller der i hvert fald har været mulighed for at træffe en beslutning. Bestemmelsen omfatter ikke andet end møder. Mødeforberedelse er f.eks. ikke omfattet. Dog omfatter bestemmelsen den tid, som går på transport til og fra mødet. Møder i byråd og udvalg Omfattet af litra a er deltagelse i møder i Byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget, og stående udvalg, udvalgene nedsat i henhold til Stl. 17, stk. 4, fællesmøder mellem 2 eller flere af Byrådets udvalg, samt egentlige underudvalg, der er nedsat af Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg (kan kun nedsættes med medlemmer valgt blandt udvalgets medlemskreds) For byrådsperioden er Nærdemokratiudvalget nedsat som et særligt udvalg, jf. Stl. 17, stk. 4. Evt. deltagelse med observatørstatus efter Stl. 20, stk. 5, i Økonomi- og Erhvervsudvalgets afsluttende budgetmøde er omfattet. Bestemmelsen omfatter ikke: møder med borgmesteren, møder med Direktionen eller administrationen i øvrigt, eller Side 5

6 møder inden for eller mellem Byrådets politiske grupper, hvis der ikke er tale om et indkaldt byråds- eller udvalgsmøde Det gælder uanset, om mødet er en nødvendig forberedelse til et møde, som ellers er omfattet af bestemmelsen. Disse aktiviteter er i stedet omfattet af litra g. Der kan ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til litra g-aktiviteter. Kommunale hverv efter udpegning Litra b Deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af byrådet, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse Kun deltagelse i møder Bestemmelsen vedrører alene deltagelse i egentlige møder som beskrevet ovenfor. Efter valg af byrådet Der skal være tale om et kommunalt hverv, der udføres efter valg af Byrådet, f.eks. Byrådets udpegning af en eller flere repræsentanter til kommissioner, råd og nævn. Vedkommende skal være udpeget af Byrådet. Bestemmelsen omfatter derfor ikke hverv, der udføres efter valg af et udvalg eller andre. Et byrådsmedlem, der videreudpeges af den bestyrelse, råd, nævn mv., hvortil den pågældende er valg af Byrådet, f.eks. til et underudvalg, samarbejdsudvalg eller til at deltage i aktiviteter besluttet af den pågældende bestyrelse, er ikke valgt hertil af Byrådet. Hvis Byrådet ved udpegningen er bundet af indstillinger på en sådan måde, at der ikke er nogen reel valgmulighed, kan vedkommende ikke anses for at være valgt af Byrådet. Ikke hvis der gives vederlag efter andre regler Hvis der efter andre regler gives vederlag for byrådsmedlemmets deltagelse i møderne, kan der ikke gives tabt arbejdsfortjeneste eller befordringsgodtgørelse. Kurser mv. Litra c Deltagelse i kurser mv., der af byrådet eller af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter bemyndigelse af byrådet anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv Kurser m.v. Ved kurser i henhold til litra c forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. Kursuslig- Side 6

7 nende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder og orienteringsmøder mv. anses tillige som kurser. I praksis er der lagt vægt på, at de arrangementer, der kan henføres under kurser mv., er af almen karakter og uden direkte sammenhæng med konkrete sager i kommunen. Det bemærkes, at kursuslignende arrangementer ikke omfatter de seminarer, som Byrådet kan træffe beslutning om at afholde i medfør af Stl. 9 a, jf. Stl. 16, stk. 1, litra d, f.eks. budgetseminar, se nedenfor under litra d. Betydning for varetagelsen af hverv Kompetencen til at afgøre, om et kursus anses for at have betydning for varetagelsen af vedkommendes hverv som byrådsmedlem, udvalgsmedlem eller udpeget til kommunalt hverv, tilkommer Byrådet i hvert enkelt tilfælde. Byrådet kan overlade kompetencen til at træffe afgørelse om kursers betydning til Økonomi- og Erhvervsudvalget, men ikke til et stående udvalg, andre udvalg, råd og lignende. Byrådet kan beslutte at vedtage generelle regler, f.eks. i et særligt reglement, for hvilke kurser mv. Byrådet anser for at have betydning for varetagelsen af de i Stl. 16, stk. 1, litra a og b, nævnte hverv. Byrådet har i mødet 22. juni 2009 vedtaget at anse følgende kurser og lignende for at have betydning for varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem: Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og er udbudt af: COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling KL Silkeborg Kommune Ministerier og andre offentlige myndigheder Et kursus, der er udbudt af andre, og i væsentligt omfang vedrører områder, inden for hvilket et medlem er udpeget til varetagelse af et hverv (litra b Hverv efter udpegning), anses tillige for relevant for det pågældende medlem. Andre kursustilbud forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget til afgørelse af, om kurset anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a Byråds- og Udvalgsmøder og b Hverv efter udpegning nævnte hverv. Seminarer Litra d Deltagelse i seminarer, jf. Stl. 9 a Efter Stl. 9 a kan Byrådet træffe beslutning om afholdelse af seminarer for Byrådets medlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af Side 7

8 overordnet betydning. Byrådets beslutning om afholdelse af seminar i henhold til Stl. 9 a indebærer, at seminaret er forbundet med mødepligt, og at deltagelse berettiger til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Seminarer for udvalg er ikke omfattet af bestemmelsen. Revisionsberetninger Litra e Deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. Stl. 42 c Kommunens revision har i medfør af Stl. 42 c ret til på eget initiativ at forelægge sine beretninger for byrådet. Revisionens beretninger skal endvidere forelægges byrådet, når mindst en fjerdedel af medlemmerne anmoder herom. Da der på disse møder ikke kan træffes beslutninger, er møderne ikke omfattet af litra a. Men der er mødepligt for byrådets medlemmer til møderne. Andre hverv Litra f Varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra byrådet eller dettes udvalg Hvilke kommunale hverv? Bestemmelsen omfatter andre kommunale hverv end de møder, der er nævnt ovenfor. Byrådet har i mødet 22. juni 2009 vedtaget, at der kan ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af følgende andre kommunale hverv: forelæggelse af en sag for en statslig myndighed, en minister eller er folketingsudvalg, deltagelse i forhandlinger med andre kommuner, regioner eller statslige myndigheder deltagelse i borgermøder, deltagelse i besigtigelse i forbindelse med en konkret sag, deltagelse i studieture (en faglig relevant studietur inden for hver valgperiode for hvert stående udvalg og 17, stk. 4 udvalg), deltagelse i besøg hos venskabsbyer, og deltagelse i repræsentativt arbejde når deltagelse sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning. Side 8

9 Kun hverv efter anmodning ikke på eget initiativ Hvervene skal varetages efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg, herunder særlige udvalg nedsat i henhold til Stl. 17, stk. 4. En studietur eller en besigtigelse for hele udvalget kan kun anses for omfattet af litra f, hvis aktiviteten udføres efter anmodning fra Byrådet eller som led i en udvalgsbehandling (sagsrelateret). Andre aktiviteter Litra g Udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a f nævnte møder mv. Hvis en aktivitet er omfattet af litra g, kan der ikke ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med aktiviteten, jf. Stl. 16, stk. 5. Derimod kan Byrådet træffe beslutning om at yde befordringsgodtgørelse mv. se nærmere herom under punkt 4.2. Hvad ydes der godtgørelser til? Litra g omfatter alle øvrige aktiviteter, som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a f. Under bestemmelsen hører således f.eks. mødeforberedelse, formøder til møder, møder i underudvalg, der ikke er nedsat af byrådet mv. Under bestemmelsen hører ligeledes besigtigelser, tilsynsforretning, studieture, venskabsbybesøg og deltagelse i repræsentativt arbejde, der ikke finder sted efter anmodning fra Byrådet eller dettes udvalg, jf. litra f Hvad kan der ydes i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Maksimumsbeløbet, der kan udbetales i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste pr. dag (døgn), udgør 5 x diætsatsen, der for 2016 udgør 410,00 kr. = p.t kr./dag. Diætsatsen reguleres hvert år den 1. januar med 5,00 kr. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med varetagelsen af et kommunalt hverv. Loven sondrer ikke mellem hovederhverv og bierhverv. Indtægtstab, der skyldes, at den pågældende ikke kan varetage bibeskæftigelse på grund af et kommunalt hverv, kan også kræves erstattet. Erstatningsbeløbet omfatter alle mistede økonomiske ydelser i forbindelse med fraværet, herunder feriegodtgørelse, manglende pensionsindbetalinger mv. Erstatningen ydes for selve mødetiden og befordring frem og tilbage, men ikke for f.eks. forberedelsen til møder i Byrådet og udvalg samt deltagelse i formøder med valg-/partigrupper. Der er ikke efter loven eller bekendtgørelsen noget krav om, at det pågældende byrådsmedlem skal søge at begrænse sit tab ved så vidt muligt at få omlagt sin arbejdstid, og der består ikke nogen adgang for Byrådet til at stille krav herom. Side 9

10 Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste til et medlem af Byrådet, hvis pågældende er arbejdsløs Dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste Det er et grundlæggende krav, at den pågældende skal kunne dokumentere at have lidt et indtægtstab. Det er Byrådet, der afgør om tabet kan anses for dokumenteret. Byrådet har i mødet den 24. marts 2014 vedtaget at anse dokumentationskravet som opfyldt således: For lønmodtagere anses kravet opfyldt ved en skriftlig erklæring fra arbejdsgiveren (timeløn og fravær) samt oplysning fra pågældende selv om møde/aktivitet og tidsforbrug (tro og love-erklæring). For selvstændigt erhvervsdrivende anses dokumentationskravet principielt for opfyldt ved fremsendelse af en revisorerklæring på baggrund af regnskab/selvangivelse, når det i øvrigt sandsynliggæres, at pågældende lider det påståede tab. Endvidere skal der foreligge oplysning fra pågældende selv om møde/aktivitet og tidsforbrug (tro og love-erklæring). Se endvidere under punkt 6.2. Hvad skal der foreligge af dokumentation ved udbetaling? 3.3 Tillægsvederlag for hjemmeboende børn (børnevederlag) Byrådsmedlemmer, der har ét eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag (der ydes kun ét vederlag uanset, om der bor flere børn under 10 år i hjemmet). Vederlaget udgør fra 1. juli 2014: kr. årligt (=grundbeløb pr. 1. april 2014). Beløbet reguleres på samme måde som det faste vederlag, jf. pkt Pr. 1. april 2016: Årligt kr. Vederlaget ydes hvis byrådsmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet eller har barnet i privat familiepleje eller netværksfamiliepleje. Der kan ikke ydes tillægsvederlag (børnevederlag) til borgmesteren. 3.4 Borgmestervederlag Vederlag Borgmesteren modtager et vederlag, der svarer til størrelsen af den til enhver tid gældende løn i en tjenestemandsstilling i staten med udgangspunkt i indbyggertallet i kommunen. Pr. 1. januar 2016 udgør beløbet kr. årligt. Der ydes en feriegodtgørelse på 1½ % af vederlaget. Side 10

11 3.4.2 Efterløn Efterløn til en borgmester ydes med et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, borgmesterens sammenhængende funktionstid har varet, svarer til 1½ gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag, dog højst svarende til 12 gange det sidst ydede månedlige vederlag Egenpension, ægtefællepension, efterindtægt, børnepension Borgmesteren er berettiget til en egenpension, der svarer til den til enhver tid gældende egenpension til en tjenestemand i staten, hvis pensionsalder og aflønning (lønramme) svarer til borgmesterens pensionsalder og vederlag. Ydelse af egenpension er betinget af en funktionstid som borgmester på mindst 1 år. Ægtefællen efter en borgmester eller en tidligere borgmester er berettiget til ægtefællepension, såfremt den afdøde borgmester har opnået en funktionstid på mindst 1 år. Ægtefællen efter en borgmester, der ved sin død oppebar vederlag som sådan, er berettiget til efterindtægt. Så længe en tidligere borgmester oppebærer egenpension, er den pågældendes børn berettiget til børnepension For nærmere uddybning af reglerne om egenpension til en borgmester, ægtefællepension, efterindtægt og børnepension henvises til vederlagsbekendtgørelsen. 3.5 Viceborgmestervederlag (ydes kun til 1. viceborgmesteren) Byrådet kan beslutte at yde vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag til en viceborgmester. Byrådets beslutning om vederlag til viceborgmesteren skal træffes forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen, dog således at et nyvalgt byråd kan træffe beslutning herom i første kvartal af funktionsperioden med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Byrådet har ved vedtagelse af nærværende regelsæt besluttet at fastholde vederlaget til 1. viceborgmesteren på 10 % af borgmestervederlaget. Der ydes en feriegodtgørelse på 1½ % af vederlaget. 3.6 Udvalgsvederlag Byrådet kan vedtage at yde et udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af Stl. 17, stk. 4 samt til de medlemmer af børn og unge-udvalget, der er valgt af Byrådet. Vederlaget for det enkelte hverv fastsættes som en procentdel af vederlaget til borgmesteren. Side 11

12 Summen af de årlige udvalgsvederlag kunne indtil 1. januar 2010 højst udgøre 150 % af borgmestervederlaget. Fra 1. januar 2010 ses udvalgsvederlag og formandsvederlag (pkt. 3.7.) under ét og kan tilsammen højst udgøre 330 % af borgmesterens vederlag (ved indbyggere). Fordelingen af udvalgsvederlaget mellem udvalgene fastsættes af Byrådet forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. Udvalgsvederlaget fordeles ligeligt mellem udvalgets medlemmer. Ved beregningen fragår udvalgsformanden, da denne modtager formandsvederlag. Hvis borgmesteren er medlem af udvalget fragår denne ligeledes i beregningen. Byrådet har på det konstituerende møde 13. december 2013 vedtaget følgende procentfordeling på de enkelte udvalg: årligt/pr. medlem Økonomi- og Erhvervsudvalget 27,2 % ca kr. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 18,3 % ca kr. Vej- og Trafikudvalget 18,3 % ca kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 18,3 % ca kr. Børne- og Ungeudvalget 18,3 % ca kr. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 12,2 % ca kr. Ældre- og handicapudvalget 18,3 % ca kr. Arbejdsmarkedsudvalget 12,2 % ca kr. Børn og Unge-udvalget 0,8 % ca kr. Nærdemokratiudvalget 6,1 % ca kr. 150,0 % 3.7 Udvalgsformandsvederlag, konstitutionsvederlag og efterløn Formandsvederlag Byrådet kan i Styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, formanden for Børn og Unge-udvalget og formanden for Folkeoplysningsudvalget. Byrådet kan endvidere beslutte, at der ydes vederlag til formanden for et særligt udvalg nedsat i medfør af Stl. 17, stk. 4. Summen af de årlige formandsvederlag kunne indtil 1. januar 2010 højst udgøre 180 % af borgmestervederlaget. Fra 1. januar 2010 ses formandsvederlag og udvalgsvederlag (pkt. 3.6.) under ét og kan tilsammen højst udgøre 330 % af borgmesterens vederlag (ved indbyggere). I Styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune er der fastsat følgende formandsvederlag: årligt/pr. medlem Plan-, Miljø- og Klimaudvalget 22,5 % ca kr. Vej- og Trafikudvalget 22,5 % ca kr. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 22,5 % ca kr. Børne- og Ungeudvalget 26,5 % ca kr. Side 12

13 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 22,5 % ca kr. Ældre- og handicapudvalget 26,5 % ca kr. Arbejdsmarkedsudvalget 22,5 % ca kr. Børn og Unge-udvalget 3,5 % ca kr. Nærdemokratiudvalget (besluttet i byrådet jan. 2014) 11,0 % ca kr. 180,0 % Af de ydede formandsvederlag ydes en feriegodtgørelse på 1½ % Konstitutionsvederlag Et udvalgsmedlem eller en næstformand, der på grund af formandens fravær ved en beslutning i udvalget er konstitueret som formand for et udvalg i en uafbrudt periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. Funktionsvederlaget kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder Efterløn til udvalgsformænd for stående udvalg og Børn og Unge-udvalget Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for det pågældende udvalg. Efterlønnen udgør et beløb, der for hvert påbegyndt hele år, hvori den pågældende har været formand, svarer til 1 gange det sidst ydede månedlige formandsvederlag. Der kan højst udbetales efterløn med et beløb svarende til 3 gange det sidst ydede månedlige formandsvederlag. Efterlønnen forfalder til udbetaling den 1. i måneden efter at hvervet fratrædes. Efterløn ydes ikke, hvis den pågældende tiltræder et andet vederlagt hverv som udvalgsformand. 3.8 Stedfortrædere i byrådet og i udvalg Byrådet Stedfortrædere, der midlertidigt indtræder i Byrådet ydes vederlag og godtgørelser efter samme regler som til medlemmerne. Vederlaget ydes dog kun forholdsmæssigt for den periode (ét møde eller længere), hvor vedkommende er midlertidigt medlem af byrådet. Byrådet har i mødet den 22. september 2014 godkendt, at det forholdsmæssige vederlag uanset fraværsperiodens længde bliver beregnet fra den dag, hvor mødeindkaldelsen sendes ud til stedfortræderen. Der kan dog maksimalt udbetales for et antal dage forud for mødet, der svarer til det antal dage, der er fastsat i forretningsordnerne for byråd og udvalg, som frister for at udsende dagsordenen. Det er henholdsvis 4 hverdage for byrådet og 3 hverdage for udvalgene. Det følger af skrivelse af 8. juli 2013 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Til stedfortrædere, der på grund af et medlems inhabilitet i en sag indkaldes til at deltage i sagens behandling i byrådet, ydes diæter, eventuel erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser, jf. Stl. 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens 6, stk. 1, 3. pkt. Side 13

14 Mødediæten udgør i 2016: 410,00 kr. for møder under 4 timers varighed. For møder af over 4 timers varighed ydes det dobbelte diætbeløb, 820,00 kr Udvalg Til et byrådsmedlem, der midlertidigt indtræder i et udvalg ved et medlems forfald (Stl. 28, stk. 2 og styrelsesvedtægtens 6, stk. 2) ydes udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor pågældende er medlem af udvalget. Beregning af den forholdsmæssige periode sker på samme måde, som ved indkaldelse af stedfortræder til byrådet, se nærmere ovenfor under Byråd. Der er ikke hjemmel til at yde vederlag eller diæter til et byrådsmedlem, der på grund af et udvalgsmedlems inhabilitet i forhold til en sag, deltager ved sagens behandling i et udvalg, jf. bestemmelsen i styrelsesvedtægtens 6, stk Børn og Unge-udvalget (tvangsfjernelse) Stedfortrædere, der indkaldes til at møde i Børn og Unge-udvalget ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget. Byrådet kan, jf. vederlagsbekendtgørelsens 9, beslutte, at vederlæggelsen pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen p.t. 410 kr. Byrådet har i mødet 22. september 2014 vedtaget at vederlæggelsen pr. mødedag ikke kan udgøre mindre end diætsatsen. Er i 2016 på 410 kr. Det betyder, at hvis det beregnede forholdsmæssige udvalgsvederlag (beregnet jf. ovenfor under Byråd) i det konkrete tilfælde bliver mindre end diætsatsen pr. mødedag, bliver mødediæten udbetalt. Hvis det forholdsmæssige vederlag i det konkrete tilfælde derimod bliver mere end diætsatsen pr. mødedag, bliver det beregnede forholdsmæssige vederlag udbetalt. 3.9 Pligt til at modtage vederlag Et hvert medlem af Byrådet er forpligtet til at modtage de vederlag, der tilkommer den pågældende efter foranstående regler (omfattet af vederlagsbekendtgørelsens 1 19 og 31) Ophør med vederlæggelsen Vederlæggelsen ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter Stl. 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. Side 14

15 Tillægsvederlag for hjemmeboende børn (børnevederlag) ophører med udgangen af den måned, hvor barnet fylder 10 år, eller hvis betingelserne i øvrigt for at modtage vederlaget ikke længere er til stede. 4 Godtgørelser 4.1. Hvilke typer af godtgørelser ydes? I forbindelse med byrådsmedlemmernes deltagelse i de møder mv., der er nævnt i Stl. 16, stk. 1, under litra a f, har byrådsmedlemmer krav på følgende typer af godtgørelser: Befordringsgodtgørelse (se punkt 4.3.) og godtgørelse for fravær fra hjemstedet (se punkt 4.4.) Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap (se punkt 4.5.) Godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende (se punkt 4.6.) 4.2. Hvad ydes der godtgørelser til? Som nævnt ovenfor ydes de nævnte godtgørelser til følgende: Litra a: Byråds- og Udvalgsmøder Litra b: Kommunale hverv efter udpegning Litra c: Kurser mv. Litra d: Seminarer, jf. Stl. 9 a Litra e: Revisionsberetninger Litra f: Andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg (det kan f.eks. være de hverv, som er nævnt under den uddybende beskrivelse i punkt , men også andre hverv, blot skal det være efter en protokolleret anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) Byrådet kan herudover beslutte at yde godtgørelserne også i forbindelse med andre aktiviteter, der udøves af medlemmerne. Det gælder for aktiviteter, der hører under litra g: Andre aktiviteter. Byrådet har i mødet den 28. februar 2011 besluttet, at der fra 1. januar 2011 ydes godtgørelse i forbindelse med følgende aktiviteter: - Byrådsmedlemmers (herunder udvalgsformænds) deltagelse efter anmodning fra administrationen i mødeforberedelse af møder nævnt under litra a - Udvalgsmedlemmers deltagelse efter anmodning fra administrationen i besigtigelser i sager, som konkret behandles af udvalget - Udvalgsmedlemmers besøg på institutioner, som hører under udvalget, i det omfang besøgene sker for at fremme udvalgets indsigt i institutionernes aktiviteter og dialog med institutionerne Side 15

16 - Byrådsmedlemmers nødvendige kørsel til Rådhuset med henblik på hjælp til brug af/reparation af multimedieudstyr, som er udleveret af kommunen. Dette gælder uanset, at deltagelse ikke sker efter anmodning fra byrådet eller et udvalg. De enkelte former for godtgørelser er behandlet særskilt i efterfølgende afsnit Befordringsgodtgørelse Udgangspunktet for befordringsgodtgørelsen er godtgørelse af de faktiske udgifter til befordring (omkostningsdækning) i forbindelse med deltagelse i bestemte møder og aktiviteter. Se under punkt 4.2. Hvad ydes der godtgørelser til? Størrelsen af befordringsgodtgørelsen Ved befordring med offentligt transportmiddel refunderes den faktiske udgift. Byrådet har i mødet 22. juni 2009 vedtaget, at der ved kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter de af SKAT fastsatte satser for kilometergodtgørelse, idet det herved er forudsat, at dette beløb er udtryk for de udgifter, der typisk vil skulle afholdes ved denne form for befordring. De af SKAT fastsatte satser er pr. 1. januar 2016 som følger: Kørsel i egen bil eller motorcykel indtil km årligt 3,63 kr./km Kørsel i egen bil eller motorcykel ud over km årligt 1,99 kr./km Antallet af kilometer regnes som udgangspunkt fra bopæl (evt. arbejdssted v/returkørsel) til mødestedet. I enkeltstående uforudsigelige situationer, hvor andre muligheder for befordring ikke er til stede, kan udgiften til taxa refunderes. Herudover kan der i enkelte forudsigelige situationer, og hvor andre muligheder for befordring ikke er til stede, refunderes udgiften til taxa, hvis underretning forinden er givet til borgmesteren. Hvis der ydes kørselsgodtgørelse fra anden side, skal denne godtgørelse fradrages på opgørelsen. For kørsel i udlandet i egen bil eller på motorcykel udbetales altid laveste sats pr. km. I de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for, at transporten kan foregå i egen bil, er der normalt kun mulighed for at opnå omkostningsdækning inden for ovenstående kilometersatser ved kørsel f.eks. i lånt eller lejet bil eller ved, at en anden person forestår transporten og der afregnes herfor. Godtgørelsen kan i disse tilfælde ikke udbetales skattefrit. Side 16

17 Særligt vedrørende skatteforhold Godtgørelse for befordring mellem sædvanlig bopæl og mødested er omfattet af Ligningsloven ( 9 B). Det betyder, at godtgørelsen for de første 60 mødedage inden for de forudgående 12 måneder til samme sted kan udbetales uden skattetræk (= erhvervsmæssig befordring). Kørsel fra og med den 61. mødedag er derimod skattepligtig indkomst (= privat befordring), jf. også oversigten under punkt dages regnskabet skal for nyvalgte byrådsmedlemmer opgøres fra tiltrædelsesdatoen 1. januar i det første funktions år. For genvalgte byrådsmedlemmer opgøres 60-dages regnskabet for de forudgående 12 måneder, dvs. den forudgående valgperiode indgår i opgørelsen. Regnskabet skal endvidere opgøres for hvert mødested, der køres til/fra bopælen. Med de nugældende mødeplaner for Byrådet og udvalgene forventes det ikke, at byrådsmedlemmerne overskrider 60 dages reglen for kørsel mellem bopæl og Rådhuset, hvorfor godtgørelse herfor kan udbetales uden skattetræk. Ved kørsel fra bopæl til andre mødesteder end på Rådhuset forudsættes de 60 dage ej heller at blive opbrugt. Godtgørelse for denne kørsel bliver ligeledes udbetalt uden skattetræk. Organisation og Personale fører regnskab med 60-dages reglen. Eventuel kørsel fra et mødested til et andet er erhvervsmæssig befordring og godtgørelse herfor er skattefri. Skatterådet har i 2011 vedrørende trekantskørsel (hjem, arbejde, møde, hjem) udtalt: Såfremt kørsel mellem et byrådsmedlems civile arbejdsplads og de mødesteder, hvor byrådsmøder og møder i øvrigt, der er forbundet med hvervet som byrådsmedlem, finder sted, ikke overstiger kørslen mellem sædvanlig bopæl og arbejdspladserne qua hvervet som byrådsmedlem, kan der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse efter Ligningslovens 9 B, så længe denne kørsel i øvrigt ikke over stiger 60 gange indenfor 12 måneder. Den skattefri befordringsgodtgørelse kan deles i en skattefri kørselsgodtgørelse for den strækning, der svarer til kørslen mellem sædvanlig bopæl og de mødesteder, der følger qua hvervet som byrådsmedlem og den kørsel, der i øvrigt skal godtgøres i medfør af lov om kommunernes styrelse, og som skal medregnes som løn i relation til A-skat m.v Blanketter til befordringsgodtgørelse For at lette administrationen af 60 dages reglen anbefales det at opgøre kørselsregnskabet på 2 blanketter: - på den ene blanket opføres alene kørsel mellem bopæl og Rådhuset, Søvej 1 - på den anden blanket opføres al anden kørsel Blanket til brug ved opgørelse af kørselsregnskaberne findes på kommunens intranet, ZoomIN, under menupunktet Organisation Byråd i venstre side: Blanketter for Byrådet. Side 17

18 Det fremgår af blanketten hvilke oplysninger, der skal være angivet for, at befordringsgodtgørelsen kan udbetales skattefrit. Det er derfor meget vigtigt, at blanketten er korrekt udfyldt med disse oplysninger. Det er ifølge SKAT arbejdsgiverens pligt at føre kontrol med omfanget af den erhvervsmæssige kørsel, herunder omfanget af arbejdsdage Godtgørelse for fravær fra hjemstedet Udgangspunktet for godtgørelsen er dækning af positive udgifter i forbindelse med fravær fra hjemstedet. Der vil typisk være tale om merudgifter til forplejning og logi. Hvis Byrådet afholder udgifterne direkte, eller hvis udgifterne afholdes som udlæg efter regning, skal det pågældende byrådsmedlem ikke betale skat af beløbet. Det forhold, at der skal være tale om positive udgifter, dvs. omkostningsdækning, er imidlertid ikke til hinder for, at der fastsættes generelle godtgørelsessatser, når blot dette sker under hensyn til de faktiske omkostninger. Byrådet har i mødet 22. juni 2009 vedtaget, at Godtgørelse for fravær fra hjemstedet sker ved godtgørelse af udgifterne som udlæg efter regning (omkostningsgodtgørelse). Godtgørelse for dokumenterede udgifter til hotelværelse refunderes efter de for statsansatte gældende takster, som pr. 1. januar 2016 er følgende: Danmark maks kr. pr. overnatning (ekskl. morgenmad) Færøerne maks kr. pr. overnatning (ekskl. morgenmad) Der er tilsvarende fastsat takster for rejser i udlandet. Det bemærkes, at der forinden byrådsmedlemmernes udlandsrejser skal indhentes en godkendelse hos borgmesteren via den respektive direktør. Det enkelte byrådsmedlem får herved refunderet de konkrete merudgifter, der har været i forbindelse med fraværet. Godtgørelsen udbetales direkte til det enkelte medlems Nem konto Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap Der ydes godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter, der er forbundet med fysisk handicappede byrådsmedlemmers deltagelse i møder mv. Bestemmelsen har til formål at sikre, at de pågældende i videst muligt omfang kan deltage på samme vilkår som andre byrådsmedlemmer. Som eksempel på udgifter, der kan godtgøres efter bestemmelsen kan nævnes udgifter til hjælpemidler, særlig sekretærbistand mv. Det er dog en forudsætning for ydelse af godtgørelse, at de almindelige muligheder for at få hjælpemidler mv. efter den sociale lovgivning er udtømt. Side 18

19 4.6. Godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende Et byrådsmedlem, bortset fra borgmesteren, har krav på godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge, nære pårørende, som det må anses for nødvendigt for et medlem at afholde i forbindelse med det pågældende medlems deltagelse i møder mv. Det er en forudsætning, at vedkommende normalt passer den syge pårørende, men på grund af deltagelse i møder mv. er nødsaget til at afholde specielle udgifter til anden pasning. Ved nære pårørende forstås forældre, børn, søskende, ægtefælle, eller en person med hvem medlemmet lever i fast parforhold. 5 Anden støtte Efter bestemmelserne i Stl. 16, stk. 11, kan Byrådet beslutte at godtgøre andre udgifter eller at yde anden støtte i forbindelse med byrådsmedlemmernes deltagelse i møder mv. Som eksempler herpå nævnes pc, telefon- og avisabonnementer mm. Da Byrådet, jf. Stl. 8 a, har besluttet at udsende dagsordner mv. elektronisk, skal Byrådet godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne. 5.1 Elektronisk udstyr IPhone, IPad og bærbar computer Økonomiudvalget vedtog i mødet 4. november 2013, at Byrådet, med henblik på at medlemmerne af Byrådet kan varetage deres byrådsarbejde digitalt, får tilbudt IPhone, IPad og bærbar computer. Til løsningen leveres endvidere en Wi-Fi farve laserprinter samt bredbåndsforbindelse på hjemmeadressen. Silkeborg Kommunes IT-Center sørger for tegning af telefonabonnement via de indgåede officielle indkøbsaftaler. Herved opnås den bedste pris. Kommunens p.t. valgte standardabonnement er inkl. fritale (indenlands), fri SMS, dataforbrug på 20 GB pr. måned og Secure Mobil inkl. yderligere 1 GB data pr. måned. Udstyret stilles til rådighed udelukkende til brug for byrådsmedlemmets varetagelse af hvervet som byrådsmedlem. Dog kan mobiltelefonen anvendes til privat brug, forudsat det ikke påfører kommunen merudgifter. Det vil sige mobiltelefonen kan anvendes privat i Danmark, men ikke til/fra udlandet. Der må ikke sendes private MMS fra telefonen, da MMS-brug ikke er en del af standardabonnementet. I tilfælde af, at kommunen vælger en anden abonnementsløsning, kan det betyde, at tilladelse til privat brug af telefonen ikke mere er en mulighed. Hvis telefonen ønskes anvendt privat, så udløser det en beskatning af kr. (i 2016) årligt. Side 19

20 Hvis telefonen ikke ønskes anvendt privat, skal der underskrives en tro- og loverklæring. Besked om ønsket privat anvendelse af telefonen skal sendes til Organisation og Personale. Organisation og Personale sørger for, at de, der ikke ønsker at bruge telefonen privat, bliver bedt om at afgive en Tro- og loverklæring. 5.2 Aviser mv. Byrådet har ved vedtagelsen af dette regelsæt i mødet 24. marts 2014 vedtaget, at der tildeles samtlige medlemmer af Byrådet abonnement på Midtjyllands Avis abonnement på tidsskrifterne Danske Kommuner og Kommunen der opfordres til at vælge e-abonnementer i stedet for abonnementer på papirudgaver (dyrere løsning) Endvidere kan de stående udvalg tegne abonnement på et relevant fagtidsskrift efter nærmere protokolleret beslutning i de respektive stående udvalg. 5.3 P-kort til brug i hvervet som byrådsmedlem Byrådet har i mødet 28. februar 2011 besluttet, at der fra 1. januar 2011 til hvert byrådsmedlem udstedes et P-kort til brug i hvervet som byrådsmedlem. 6 Udbetaling, procedure og kontrol 6.1 Hvornår udbetales vederlag, godtgørelser mv? Følgende vederlag skal udbetales månedsvis forud: - fast vederlag, jf. punkt tillægsvederlag for hjemmeboende børn, jf. punkt borgmestersvederlag, jf. punkt viceborgmestervederlag, jf. punkt udvalgsvederlag, jf. punkt formandsvederlag, jf. punkt Følgende godtgørelser mv. udbetales på grundlag af indsendte opgørelser, gerne pr. måned: - erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. punkt befordringsgodtgørelse, jf. punkt 4.3. Side 20

21 Blanketterne findes på kommunens intranet, ZoomIN, under menupunktet Organisation Byråd i venstre side: Blanketter for Byrådet. Opgørelserne sendes til Organisation og Personale. Indsendes opgørelserne senest den 8. i en måned, vil beløbet som udgangspunkt kunne forventes udbetalt ultimo måneden sammen med vederlagene. Følgende godtgørelser udbetales via nemkonto på grundlag af indsendte bilag, der dokumenterer udgifterne: - udlæg afholdt i forbindelse med fravær fra hjemstedet, jf. punkt udgifter forbundet med et fysisk handicap, jf. punkt udgifter til pasning af syge, nære pårørende, jf. punkt 4.6. Bilagene med anmodning om udbetaling indsendes til Organisation og Personale. 6.2 Hvad skal der foreligge af dokumentation ved udbetaling? Ved udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i henhold til punkt 3.2., skal der foreligge følgende dokumentation: Lønmodtagere: På blanketten oplyses på tro og love: møde/aktivitet, dato, tidsforbrug og timeløn. Arbejdsgiveren skal på blanketten underskrive Arbejdsgivers erklæring alternativt kan vedlægges Arbejdsgiverens erklæring om lønmodtagerens timeløn og fravær. Lønmodtageren skal underskrive Modtagers erklæring. Selvstændigt erhvervsdrivende: På blanketten oplyses på tro og love: møde/aktivitet, dato, tidsforbrug og timeløn. Timelønnen skal være dokumenteret ved en revisorerklæring, jf. pkt Den selvstændigt erhvervsdrivende skal underskrive blanketten under Modtagers erklæring. Det er Byrådet, der afgør om erstatningskravet kan anses for dokumenteret. Ved udbetaling af befordringsgodtgørelse anses medlemmernes egen underskrift på opgørelsen for tilstrækkelig dokumentation. Ved godtgørelse af udlæg afholdt i forbindelse med fravær fra hjemstedet skal foreligge bilag hvoraf, det klart fremgår, i hvilken forbindelse udlægget har været afholdt. Det samme vil som udgangspunkt gøre sig gældende ved udgifter afholdt i forbindelse med et fysisk handicap eller udgifter til pasning af syge nære pårørende. I et konkret tilfælde bør det dog aftales nærmere, hvorledes der skal forholdes. Side 21

22 6.3 Administrationens rolle Administrationen gennemgår og vurderer de anførte oplysninger og kan altid kontakte det pågældende byrådsmedlem for afklaring af eventuelle oplysninger, der giver anledning til tvivl eller hvis blanketterne ikke er fyldestgørende udfyldt. Det vil f.eks. blive undersøgt - om mødet er omfattet af Stl. 16, litra a: Byråds- og Udvalgsmøder og b: Hverv efter udpegning - om kurset/konferencen er omfattet af de besluttede regler - om et arrangement er omfattet af Stl. 16, litra f: Andre hverv og en protokolleret beslutning eller alternativt er omfattet af litra g: Andre aktiviteter Administrationen vil ligeledes kunne foretage en vurdering af omfanget af kørte kilometer, hvortil der kan udbetales befordringsgodtgørelse som beskrevet ovenfor. 6.4 Beskatning af vederlag mv. SKAT har i januar 2014 udgivet en pjece om Vederlag og godtgørelser for byrådsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer mv. hvori skatteregler af særlig betydning for byrådsmedlemmer og for valgte eller udpegede medlemmer af bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og nævn med flere i tilknytning til kommunens virksomhed gennemgås. For mere information om kørselsgodtgørelse henvises der i pjecen til Skatterådets afgørelse om byrådsmedlemmers befordring, Afgørelse SKM SR på skat.dk. Pjecen samt den nævnte afgørelse findes på kommunens intranet, ZoomIN, under menupunktet Organisation Byråd Vejledninger. 7 Andre oplysninger 7.1 Ret til fravær fra arbejdet Ifølge 16 b i styrelsesloven har en lønmodtager, der er medlem af et byråd, ret til fravær fra arbejdet i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til deltagelse i de møder mv. som anført under litra a e under punkt Hvornår ydes der erstatning for tabt arbejdsfortjeneste? Retten til fravær omfatter ikke tilfælde, hvor afgørende hensyn til arbejdets varetagelse taler imod, at der indrømmes ret til fravær. For at sikre, at retten til fravær så vidt muligt har et reelt indhold, er det i tilknytning hertil i 16 c bestemt, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager med den begrundelse, at vedkommende er valgt til byrådet eller er opført på en kandidatliste til et byrådsvalg. Side 22

23 I tilfælde af afskedigelse påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes disse forhold, jf. 16 d. 7.2 Tjenestefrihed og lønafkortning offentligt ansatte Reglen i ovennævnte 16 b gælder både offentligt og privat ansatte. For offentligt ansatte suppleres reglen af en bekendtgørelse om frihed ved lønafkortning ved ombud for statsansatte tjenestemænd. Tilsvarende bestemmelser er indført ved kollektive overenskomster mv. for andre grupper af statsansatte og kommunalt ansatte. For kommunalt ansatte gælder KL s reglement af 1. januar 1994 om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd (og overenskomstansatte), der varetager ombud og lignende. Notat vedrørende regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for offentligt ansatte, der varetager ombud og lignende kan ses på Silkeborg Kommunes intranet, ZoomIN, under menupunktet Organisation Byråd - Vejledninger: Tjenestefrihed for offentligt ansatte. Side 23

24 8 Oversigt tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser (herunder kørselsgodtgørelser) Byrådets trufne beslutninger er indarbejdet i oversigten. Møder m.v. Tabt arbejdsfortjeneste? Godtgørelser (bl.a. kørsel)? Byråds og udvalgsmøder Ja Ja (litra a) Kommunale hverv efter Ja, til egentlige møder Ja, til egentlige møder udpegning (litra b) Kurser mv (litra c) Seminarer - byrådets (litra d) Revisionsberetninger (litra e) Andre hverv efter anmodning fra byråd/udvalg (litra f) Andre aktiviteter (litra g) Ja, forudsat for byrådsmedlemmer og udbudt af COK KL Silkeborg Kommune Ministerier og andre offentlige myndigheder Se nærmere pkt Ja Ja Ja, forudsat protokolført beslutning, til forelæggelse af sager for en statslig myndighed, en minister eller et folketingsudvalg deltagelse i forhandlinger med andre myndigheder deltagelse i borgermøder deltagelse i besigtigelse i forbindelse med en konkret sag deltagelse i studieture deltagelse i besøg hos venskabsbyer deltagelse i repræsentativt arbejde Se nærmere pkt Nej Ja, forudsat for byrådsmedlemmer og udbudt af COK KL Silkeborg Kommune Ministerier og andre offentlige myndigheder Se nærmere pkt Ja Ja Ja, forudsat protokolført beslutning Se nærmere pkt litra f Ja, til deltagelse efter anmodning fra administrationen i mødeforberedelse af møder nævnt under litra a deltagelse efter anmodning fra administrationen i besigtigelser i sager, som konkret behandles af udvalget besøg på institutioner, som hører under udvalget, i det omfang besøgene sker for at fremme udvalgets indsigt i institutionernes aktiviteter og dialog med institutionerne nødvendig kørsel til Rådhuset med henblik på hjælp til brug af/reparation af multimedieudstyr, som er udleveret af kommunen. Se nærmere pkt. 4.2 Side 24

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer

Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Vederlag og godtgørelse til byrådets medlemmer Indledning. Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse. Uddybende regler findes i bekendtgørelse om vederlag, diæter

Læs mere

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd

Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd Retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd 1. Indledning Lovhjemlen til at udbetale vederlag og godtgørelser samt at yde anden støtte til medlemmer

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Økonomi og Personale REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Sorø Kommune Godkendt af Byrådet den 25. maj 2016. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv.

Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Regulativ om vederlag og godtgørelse for varetagelse af kommunale hverv. Indledning Regler om byrådsmedlemmers vederlæggelse findes i 16 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven). Uddybende regler

Læs mere

Diætreglement. for. Allerød Kommune

Diætreglement. for. Allerød Kommune 29. november 2005 Diætreglement for Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Fast vederlag til byrådsmedlemmer side 3 Udvalgsvederlag side 3 Tillægsvederlag side 4 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste side

Læs mere

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl.

Forslag. Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Allerød Kommune Forslag Vederlag, diæter og godtgørelser til byrådsmedlemmer m.fl. Indhold 1. Indledning...2 2. Vederlag til byråds- og udvalgsmedlemmer...2 2.1 Vederlag til borgmester og 1. viceborgmester...2

Læs mere

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl.

HR og Udvikling. REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. HR og Udvikling REGELSÆT FOR VEDERLAG, DIÆTER OG GODTGØREL- SER TIL BYRÅDSMEDLEMMER m.fl. Slagelse Kommune Godkendt af byrådet 27. 01.2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Vederlag... 3 Udvalgsvederlag...

Læs mere

Direktionssekretariatet

Direktionssekretariatet Direktionssekretariatet Regelsæt for godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste Gældende pr. 18. november 2014 Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Et medlem af kommunalbestyrelsen kan, i stedet for det

Læs mere

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter:

Derudover har Byrådet den dd.mm.åååå besluttet, at der ydes befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i følgende aktiviteter: Staben Sagsnr. 00.22.00-P21-1-15 Dato:3.6.2015 Vejledning om befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Retten til befordringsgodtgørelse har helt overordnet

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer 26. november 2013 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer. Ifølge styrelsesloven ydes der befordringsgodtgørelse i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx

VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. // Godkendt af byrådet den xxxxx VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE // Godkendt af byrådet den xxxxx 1 Indhold VEJLEDNING OM VEDERLAG, GODTGØRELSE, MM. FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. 1 Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør af 11, stk. 3, og 36 c, stk. 2, i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier for. for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier for for vederlæggelse m.v. af personer der ikke er medlem af regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Europaudvalget KOU alm. del - Bilag 66 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 19. december 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-3 Sagsbeh.: mkg Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur.

Befordring ydes for transport fra bopæl til det sted hvor mødet afholdes og tilsvarende retur. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Sekretariat og analyse 6. december 2016 2016-006400-2 Retningslinjer - Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer Ifølge styrelseslovens ydes der befordringsgodtgørelse

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 42 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 11. november 2005 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2005-2201-4 Sagsbeh.: mkg Fil-navn: Bekg./Bekg.om vederlag til kom.best.

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Side 1 af 9 BEK nr 1537 af 13/12/2013 Gældende (Vederlagsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 1224 af 21/10/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål:

En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: Sagsnr. 2014-19232 Doknr. 170593 Dato 21-10-2014 Telefonnotat Baggrund En kommune har rettet telefonisk henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet med følgende spørgsmål: 1) Kan et byrådsmedlem få

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 21 Titel Bek. 1224 af 21-10-2013 om vederlag, diæter, pension m.v. for Status Gældende Ikrafttrådt 01-11-2013 Type Bekendtgørelse Nummer 1224 Publiceret 21-10-2013 Udgiver Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer.

Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. Vederlag og godtgørelser til byrådets medlemmer og diæter til ikke-byrådmedlemmer. 1 2 Frederikshavn Kommune Januar 2014 Ledelsessekretariatet Indhold Indledning...3 1. Vederlag...3 Fast vederlag...3 Udvalgsvederlag...3

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 793 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-15290 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen

SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen NOTAT DATO 4. juni 2007 JOURNAL NR. 326-2007-49642 Revideret marts 2008 Revideret 21. september 2011 Revideret den 26. juni 2013 Folkevalgte SAGSANSVARLIG Annie Rasmussen Regler for udbetaling af godtgørelser,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik.

Bilag. Region Midtjylland. Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Region Midtjylland Vederlag m.v. til repræsentantskabet og bestyrelsesmedlemmer i Midttrafik. Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 24. november 2006 Punkt nr. 5 Bilag 1: Regler

Læs mere

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland

Retningslinier. For. vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Retningslinier For vederlæggelse m.v. af medlemmer af Regionsrådet for Region Nordjylland Gældende fra den 18. november 2014 til den 31. december 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Vederlag...

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr.

Region Midtjylland. Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. juni 2007. Punkt nr. Region Midtjylland Fraværsgodtgørelse i forbindelse med møder mv. uden overnatning Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni 2007 Punkt nr. 3 Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark.

UDKAST. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. UDKAST Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Forberedelsesudvalget for Region Syddanmark. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Forberedelsesudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv BEK nr 1530 af 09/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-3481 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler MVO, LLHJ Koordineret med Sagsnr. 2016-3481 Doknr. 403886 Dato 04-11-2016 Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv I medfør

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m.fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl.

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland

Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vederlagsregulativ for Regionsrådet i Region Midtjylland Indledning Vederlagsregulativet

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning nr. 9 af 9/2 2007. Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv.

Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. Vederlag, diæter og godtgørelser m.m. til medlemmer af kommunalbestyrelsen og andre medlemmer af råd, nævn, kommissioner mv. 1. januar 2016 Indhold Indhold... 1 Indledning... 4 Oversigt over vederlag og

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Vejledning nr. 10 af 9. februar 2007 Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledning... 2 Kapitel 2. Vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer...

Læs mere

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X

Honorar Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste. Bestyrelsen X - X X X Formandskab X - X X X Udvalg X - X X X Repræsentantskab - X X X X N OTAT Honorering af KL's politikere og politiske r e- præsentanter i eksterne fora Dette notat beskriver honoreringen af medlemmer i KL s politiske organer: bestyrelsen, formandskabet, udvalg og repræsentantskabet

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen

Stk. 2. Reglerne finder tilsvarende anvendelse for andre, der af bestyrelsen N O T A T Regler for honorering, mødediæter mm. 2014-2018 Honorering, ydelse af mødediæter, tabt arbejdsfortjeneste og andre godtgørelser til medlemmer af Danske Regioners bestyrelse og udvalg for perioden

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde

Kandidatuddannelse Byrådets arbejde Kandidatuddannelse 2017 Byrådets arbejde Konstituering Mellem 1.-15. december i valgåret fastsat til den 4. december 2017 kl. 18.30 Byrådsmedlem med højst anciennitet indkalder og leder mødet indtil borgmester

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia

Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Retningslinjer for udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Qeqqata Kommunia Hvem er omfattet af retningslinjerne? Retningslinjerne omfatter kun udbetaling

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt

Nærværende notat har derfor til formål at præcisere de regler, der følger af styrelsesloven, de skattemæssige regler og de regler KL har aftalt Kørselsgodtgørelse til politikere og ansatte i Odder Kommune gældende fra 1. januar 2017 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk 23-11-2016 Sags Id. 727-2016-23282 Baggrund.

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 Titel 24.11 Regulativ om tjenestefrihed og lønafkortning for tjenestemænd, der varetager ombud og lignende (01-04- Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1994 Type Regulativ Nummer 24.11 Publiceret 01-04-1994

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik. Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til Sydtrafik Vedrørende Deres j.nr. 06/2934. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Sydtrafik har den 8. november 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden

FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden FORSLAG TIL Vederlagsregulativ for regionsrådet i Region Hovedstaden 1 Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Ydelser til medlemmer af regionsrådet II.1. Fast vederlag til regionsrådets medlemmer II.2.

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Notat. Gennemgang af kommunens udbetalinger af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Notat g Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Gennemgang

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv.

Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Angående punkt 6 på dagsordenen til udvalgets 4. møde: Regionsrådsmedlemmernes vilkår for udførelse af deres hverv. Beskrivelse af de vilkår

Læs mere

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T

R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T PRAKTISKE OPLYSNINGER R E P R Æ S E N T A N T S K A B E T Indholdsfortegnelse 1. Repræsentantskabet... 4 2. Repræsentantskabet medlemmer og stedfortrædere... 4 3. Diæter og dagpenge mv.... 5 3.1. Fra den

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGULATIV OM TJENESTEFRIHED OG LØNAFKORTNING FOR TJENESTEMÆND, DER VARETAGER OMBUD OG LIGNENDE 2007 Side 2 I medfør af 14 og 38 i tjenestemandsregulativ for ansatte

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer

Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen NOTAT Udkast til rejseregler for Borgerrepræsentationens medlemmer OPDATERET PÅ BAGGRUND AF GRUPPEFORMANDSKREDSENS BESLUTNING DEN 29. MAJ

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter?

Når vi er på rejse. Se svarene i denne pjece.. Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Når vi er på rejse Hvordan får jeg dækket mine udlæg? Hvordan må jeg rejse? Hvad med mad og telefonudgifter? Kan jeg tage bilen eller toget? Er der regler for udgifter til overnatning? Se svarene i denne

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane

Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter. v/ juridisk konsulent Karen Svane Værd at vide som byrådsmedlem rettigheder og pligter v/ juridisk konsulent Karen Svane Rettigheder og pligter Konstituerende møde mellem 1. og 15. december 2017 Valg af borgmester og viceborgmester Valg

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere