Referat af Ekstraordinært medlemsmøde i afd. 68

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ekstraordinært medlemsmøde i afd. 68"

Transkript

1 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: København K Fax: Referat af Ekstraordinært medlemsmøde i afd. 68 Tirsdag d. 21.sep 2010 kl ca. 22:45 Tilstede fra AAB, Havnegade: Svend Lauridsen, medlem af forretningsudvalget og Lars Krogh, økonomiafdelingen Varmemester Dan Stockmann Fra bestyrelsen for afd. 68: Morten Iskou, Jan Petersen, Beth Rytter, Heine Ken Thomsen samt suppleant Steen Bertelsen. Beboere fra 35 lejemål ved mødets begyndelse, i alt 70 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referenter og stemmetællere 3. Fremtidig anvendelse af erhverv, herunder den tidligere bagerforretning. a. Iben Kellerman: Forslag om udlejning af "Bageren" til tapasbar. (bilag) b. Bestyrelsen: Forslag til helhedsplan for fremtidig anvendelse af fællesrum / udlejning til erhverv, herunder alternativ anvendelse af det tidligere bageri. (bilag) c. Bo Holmfred: Overtagelse af toilet på køkkentrappen som del af erhvervslejemål. (bilag) 4. Fortsat ansættelse af kontormedhjælp. (bilag) 5. Godkendelse af driftsbudget for (selvstændigt bilag) 6. Beslutning om kollektiv råderet - udskiftning af køkkener ved fraflytning. (bilag) 7. Nedsættelse af arbejdsgruppe til lokalt råderetskatalog og katalog over installationsrettens anvendelse i forbindelse med individuelle valg af ovn og komfur. (bilag) 8. Samarbejdet i bestyrelsen - mistillidsvotum mod et bestyrelsesmedlem 9. Supplerende valg til bestyrelsen. Valg er afhængigt af udfaldet af pkt. 8. ad dagsordenens pkt. 1. Svend Lauridsen blev valgt. Valg af dirigent. ad dagsordenens pkt. 2. Valg af referenter og stemmetællere. Anna Jette Eriksen og Else Neerbek blev valgt til referenter. Stemmetællere blev Heine Ken Thomsen og Susanne Redding. Side 1 af 5

2 ad dagsordenens pkt. 3. Fremtidig anvendelse af erhverv, herunder den tidligere bagerforretning. ad pkt. 3.a. Iben Kellerman: Forslag om udlejning af "Bageren" til tapasbar. Beth Rytter redegjorde på bestyrelsens vegne for baggrunden for dette punkt jf udsendte bilag til punktet. Iben Kellerman havde indsamlet tilstrækkeligt mange underskrifter til at få sit forslag taget op på et ekstraordinært medlemsmøde, med henblik på at få omgjort bestyrelsens principbeslutning om, ikke at udleje erhvervslejemål til madlavningsformål. Iben Kellerman argumenterede herefter for, at medlemsmødet skulle stemme for at udleje lokalerne i den tidligere bagerforretning i Burmeistersgade 10, st. til tapasbar. (jf. bilag omdelt sammen med indkaldelse til medlemsmødet og Iben Kellermans husstandsomdelte Skal det være tapas? ). Der var en række uafklarede spørgsmål vedr. åbningstider, gener fra støj, mados, cigaretrøg samt parkeringsforhold som blev drøftet. Iben Kellerman forsikrede at der ville blive taget hånd om alle disse mulige gener, så det ikke skulle blive noget problem. Beth Rytter gjorde det klart - på vegne af bestyrelsen - at medlemsmødet ikke kan beslutte konkret, hvilken person der kan leje et erhvervslokale. Udlejning af erhvervslokaler foregår i et samarbejde mellem AAB Havnegade, Københavns Kommune, bestyrelsen for afd. 68 samt den enkelte erhvervslejer. Mange detaljer skal forhandles og falde på plads for at en erhvervskontrakt kan indgås, derfor er det ikke et anliggende for medlemsmødet. Iben Kellerman er gjort bekendt med disse betingelser forud for mødet. Medlemsmødet kan derimod beslutte, hvilke typer af erhverv afdelingen ønsker at leje ud til. Beth Rytter argumenterede på den baggrund for, at medlemsmødet bakker op om den principielle beslutning, som hidtil har været gældende, at: "Afd. 68 udlejer IKKE lokaler til erhverv, hvor der tilberedes eller sælges mad / fødevarer. Denne beslutning udelukker alle erhverv i retning af restauration, catering, take away, grillbar, sushibar o.l. samt fødevareudsalg". (Beslutningstema s. 3 i bilagsmaterialet udsendt forud for medlemsmødet). Der var nogen uenighed i forsamlingen i forhold til, hvad medlemsmødet kan beslutte vedr. erhvervsudlejning og hvad ikke, ligesom der var nogen utilfredshed med at bestyrelsen gjorde krav på, at der er tale om en principbeslutning og ikke en konkret stillingtagen til, hvorvidt Iben Kellerman kan leje bageriet til tapasbar. Debatten mundede ud i en skriftlig afstemning med følgende forudsætninger: JA = en stemme på at afdelingen fremover ønsker at leje erhvervslejemål ud til madlavningsformål, jf. Iben Kellermans forslag NEJ = en stemme på at afdelingen fortsat ikke ønsker erhvervslejemål til madlavningsformål m.v. jf. bestyrelsens beslutningstema og den hidtil gældende linje for erhvervsudlejning. Skriftlig afstemning: Ja - 22 stemmer, Nej - 45 stemmer, Blank - 2, Ugyldig - 1. I alt 70 stemmer. Iben Kellermans forslag falder, og bestyrelsens hidtidige linje bakkes op. Side 2 af 5

3 ad pkt. 3.b. Bestyrelsen: Forslag til helhedsplan for fremtidig anvendelse af fællesrum / udlejning til erhverv, herunder alternativ anvendelse af det tidligere bageri. Medlemsmødet i april 2009 gav bestyrelsen et pålæg om at finde mere indendørs plads til ladcykler. På trods af ihærdige forsøg er det endnu ikke lykkedes bestyrelsen at leve op til dette pålæg. Nu hvor bageriet er blevet ledigt, er der åbnet for helt nye muligheder. Morten Iskou fremlægger på den baggrund på bestyrelsens vegne, plan for brug af bageriet til ladcykler, cykler, kajakker og barnevogne. Til erstatning for tabt lejeindtægt fra det tidligere bageri, foreslås lokalerne i gadeplan i Burmeistersgade 8 st. th, 10 st. th. og 26 st. tv. omdannet til erhverv (se bilag til pkt. 3 i mødeindkaldelsen, på side 4). Længerevarende debat om fordele og ulemper ved dette forslag. Herunder blev det endnu engang drøftet, hvordan det lader sig gøre at skaffe mere permanent plads i cykelrummene, hvis hver enkelt beboer sørger for at rydde egne udtjente cykler, barnevogne, klapvogne m.v. ad vejen. Nogle beboere mente ikke, at cykler burde have så meget indendørs opbevaringsplads, som ejendommen har for nuværende. Dagmar Rasmussen fremsætter følgende forslag: "Medlemsmødet henstiller til bestyrelsen, at den undersøger mulighederne for udlejning af bageren til erhverv (uden madudsalg), som kan give liv i gaden". Beth Rytter fra bestyrelsen udtrykker stor betænkelighed ved forslaget, da der ikke er nogen tidsfrist på, og at det derfor nemt kommer til at forhale mulighederne for at skaffe lejeindtægter til ejendommen. Det foreslås, at der arbejdes på Dagmars forslag indtil næste medlemsmøde i april Den lille 2-værelses lejlighed i baglokalet, foreslås lejet ud separat. Dagmar Rasmussens forslag fastholdes. Skriftlig afstemning: Ja - 52, Nej - 11, Blank - 1, I alt 64 stemmer. Dagmar Rasmussens forslag blev vedtaget, bestyrelsens forslag forkastet. ad pkt. 3.c Bo Holmfred: Overtagelse af toilet på køkkentrappen som del af erhvervslejemål. Kortvarig debat vedr. bl.a. at der sikkert vil komme flere små erhvervslejemål, som ønsker separat toilet. Løsningen må være, at erhvervslejemålene da må deles om toiletterne, samtidigt med at vi sikrer, at der stadig er nok toiletter til gårdbrug. Forslaget vedtaget med stor majoritet, ved håndsoprækning. ad dagsordenens pkt. 4. Fortsat ansættelse af kontormedhjælp. Beth Rytter fremlægger på vegne af bestyrelsen forslag om fortsat ansættelse af kontormedhjælp. (se bilag til pkt.4, side 5 i indkaldelsen) Flere anbefalinger af forslaget. Der spørges til, hvad det koster. Svaret er omkring kroner pr. lejemål pr. år. Bestyrelsen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet, hvorfor honorarerne er med til at finansiere ansættelse af kontorhjælpen. Der er foretaget beregninger som godtgør, at hvis AAB skal administrere os eller vi skal købe ydelser hos dem, så koster det mere end vores egen kontorhjælp. Lars Krogh fra regnskabsafdelingen siger, at afdelingen sparer mange penge ved, at bestyrelsen og kontorets medarbejder har fingeren på pulsen. Side 3 af 5

4 "Bestyrelsen anbefaler at medlemsmødet stemmer for en fortsat ansættelse af kontorhjælp til ejendommen på følgende betingelser: Ansættelsen kan ikke overstige 15 tim. ugt. i gennemsnit (svarende til nuværende timetal). Bestyrelsen forhandler i dens egenskab af ejendommens daglige ledelse kontrakt med den mest hensigtsmæssige fordeling af arbejdsopgaver og timetal". Vedtaget ved håndsoprækning: Ja - 60, Nej - 4, Blank - 2 I alt 68 stemmer. Forslaget blev vedtaget. ad. dagsordenens pkt. 5. Godkendelse af driftsbudget for Lars Krogh, AAB økonomiafdelingen gennemgår budgetforslaget. Div. kommentarer: Hvorfor har AAB i 12 år ikke kunnet finde ud af, at vores 7 lejere skal have huslejestigning? Lars lover at se på det. Diskussion om stigning hvert år på 2-4-6%. Huset er ikke i en sådan stand, at vi kan gå tilbage til de 2% i stigning pr. år. Vedr. Drift og vedligeholdelsesplan taler Svend Lauridsen fra forretningsudvalget og bestyrelsen om en byggeteknisk gennemgang som AAB har varslet gennemført inden udgangen af Morten Iskou siger, at bestyrelsen forsøger at lægge pres på Byggeteknisk Afdeling i AAB, da bestyrelsen ikke mener vi kan vente helt til slutningen af Beth Rytter fra bestyrelsen siger, at gadefacaden er under projektering og sættes i gang snarest muligt. Godkendt ved håndsoprækning: Ja - 64, Nej - 4. I alt 68 stemmer. Budgettet er godkendt med 4 % stigning i boligafgiften for På forespørgsel forklarer Beth, at der er to forskellige antennebudgetter fordi nogle betaler copydan-afgift til anden udbyder. De skal ikke betale det to gange, dvs. at de mod tro og love erklæring og mod at fremvise kvittering for at de betaler til anden udbyder fratrækkes dette beløb i ejendommens antenneafgift. ad dagsordenens pkt. 6. Beslutning om kollektiv råderet - udskiftning af køkkener ved fraflytning. Jan Petersen foreslår på bestyrelsens vegne, at der nedsættes en arbejdsgruppe om dette emne (se mødeindkaldelsen side 6, bilag til pkt. 6). Gruppens arbejde skal afsluttes tids nok til at forslag kan fremsættes på ordinært medlemsmøde i april Vedtaget ved håndsoprækning, med stor majoritet. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Tilmeldingsskema sammen med dette referat. Vil du være med? ad dagsordensns pkt. 7. Nedsættelse af arbejdsgruppe til lokalt råderetskatalog og katalog over installationsrettens anvendelse i forbindelse med individuelle valg af ovn og komfur. Side 4 af 5

5 Jan Petersen foreslår på bestyrelsens vegne, at der nedsættes en arbejdsgruppe om dette emne. (se mødeindkaldelsen side 7, bilag til pkt. 7). Gruppens arbejde skal afsluttes tids nok til at forslag kan fremsættes på ordinært medlemsmøde i april Vedtaget ved håndsoprækning, med stor majoritet. Der nedsættes en arbejdsgruppe. Tilmeldingsskema sammen med dette referat. Vil du være med? ad dagsordenens pkt. 8 Samarbejdet i bestyrelsen - mistillidsvotum mod et bestyrelsesmedlem På vegne af fire bestyrelsesmedlemmer og en suppleant gør Jan Petersen rede for ønsket om et mistillidsvotum til bestyrelsesmedlem Heine Ken Thomsen. Jan fremfører at alle forsøg på at etablere et samarbejde med Heine siden han blev valgt til bestyrelsen ved medlemsmødet i april 2010 er mislykkedes. Heine udtaler sig om sit syn på situationen. (Se i øvrigt Heines omdelte papir med kommentarer til dagsordenen for nærværende medlemsmøde). Jan Petersen understreger, at hvis medlemsmødet stemmer for at Heine fortsætter i bestyrelsen, vil alle øvrige bestyrelsesmedlemmer trække sig, og der skal på den baggrund vælges helt ny bestyrelse på nyt ekstraordinært medlemsmøde indkaldt af forretningsudvalget i AAB. Skriftlig afstemning vedr. mistillidsvotum til Heine Ken Thomsen: Ja - 35, Nej - 6, Blanke - 8 I alt 49 stemmer. Mistillidsvotum vedtaget, hvorfor Heine Ken Thomsen udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. ad dagsordenens pkt. 9. Supplerende valg til bestyrelsen. Valg er afhængigt af udfaldet af pkt. 8. Som følge af Heine Ken Thomsens udtræden af bestyrelsen, skal bestyrelsen suppleres med 1 medlem frem til ordinært medlemsmøde i april Suppleant Steen Bertelsen stillede op som ordinært bestyrelsesmedlem, og blev valgt med applaus og uden modkandidater. Ingen opstillede som suppleanter, hvorfor bestyrelsen fortsætter sit arbejde uden suppleanter frem til det ordinære medlemsmøde i april Side 5 af 5

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen. Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab 1 Fra: Beboerrepræsentationen for Lejerforeningen Njalsaga v/henrik Mathiesen Til: Andelsforeningen Njalsaga v/hupfeld & Hove Advokataktieselskab Emne: Svar på udlejers varsel d. 19. marts, 2015 efter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere